Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/177/06

Indkaldelse af forslag IX-2013/01 — »Tilskud til politiske partier på europæisk plan«

OJ C 177, 20.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 177/32


Indkaldelse af forslag IX-2013/01 — »Tilskud til politiske partier på europæisk plan«

2012/C 177/06

Ifølge artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union bidrager politiske partier på europæisk plan til en europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje. Det bestemmes endvidere i artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning og efter den almindelige lovgivningsprocedure skal fastsætte statutten for politiske partier på europæisk plan som nævnt i artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og navnlig reglerne for deres finansiering.

Det er på denne baggrund, at Parlamentet nu iværksætter en indkaldelse af forslag til tilskud til politiske partier på europæisk plan.

1.   BASISRETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 (herefter benævnt »forordning (EF) nr. 2004/2003«) om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 med gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 2004/2003 (herefter benævnt »Præsidiets afgørelse«) (2).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (herefter benævnt »finansforordningen«) (3).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (herefter benævnt »finansforordningens gennemførelsesbestemmelser«) (4).

2.   FORMÅL

Artikel 2 i Præsidiets afgørelse: »Europa-Parlamentet offentliggør hvert år inden udgangen af første halvår en indkaldelse af forslag med henblik på ydelse af tilskud til finansiering af partier og fonde. Indkaldelsen af forslag beskriver kriterierne for støtteberettigelse, de nærmere regler for tilskud fra Fællesskabet og datoerne for tildelingsproceduren.«

Denne indkaldelse af forslag vedrører ansøgninger om tilskud for regnskabsåret 2013 og dækker aktivitetsperioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Tilskuddet ydes med det formål at støtte modtagerens årlige arbejdsprogram.

3.   FORMELLE BETINGELSER FOR BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Ansøgninger tages kun i betragtning, hvis de er indgivet skriftligt under anvendelse af formularen til ansøgning om tilskud i bilag 1 til Præsidiets ovennævnte afgørelse og er fremsendt til Europa-Parlamentets formand inden fristens udløb.

4.   KRITERIER OG DOKUMENTATION

4.1.   Kriterier for støtteberettigelse

For at kunne opnå tilskud skal et politisk parti på europæisk plan opfylde betingelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2004/2003, dvs.:

a)

Det skal have status som juridisk person i den medlemsstat, hvor det er hjemmehørende.

b)

Det skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet eller i de nationale eller regionale parlamenter eller i regionale forsamlinger, eller det skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne have opnået mindst 3 % af de afgivne stemmer i hver af disse medlemsstater ved det seneste valg til Europa-Parlamentet.

c)

Det skal, særligt i sit program og i sine aktiviteter, overholde de principper, som Den Europæiske Union bygger på: principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

d)

Det skal have deltaget i valg til Europa-Parlamentet eller have udtrykt hensigt herom.

Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2004/2003 kan et medlem af Europa-Parlamentet kun være medlem af ét politisk parti på europæisk plan (artikel 10, stk. 1, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 2004/2003).

På baggrund af ovenstående oplyses de politiske partier om, at fra regnskabsåret 2013 anvender Europa-Parlamentet bestemmelsen i artikel 3, stk. 1, litra b), således, at et medlem af Europa-Parlamentet kun kan være medlem af det politiske parti på europæisk plan, som den pågældendes nationale politiske parti er medlem af.

4.2.   Udelukkelseskriterier

Ansøgerne skal desuden attestere, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i artikel 93, stk. 1, og artikel 94 i finansforordningen.

4.3.   Udvælgelseskriterier

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har det fornødne juridiske og økonomiske grundlag for at kunne gennemføre det arbejdsprogram, der søges om tilskud til, samt at de har den tekniske kapacitet og de administrative færdigheder, der skal til for at sikret en vellykket afslutning af dette arbejdsprogram.

4.4.   Tildelingskriterier

I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 2004/2003 fordeles de disponible bevillinger for regnskabsåret 2013 mellem de politiske partier, som har modtaget en positiv afgørelse på deres ansøgning ud fra kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse, på følgende måde:

a)

15 % fordeles med lige store dele

b)

85 % fordeles mellem de partier, der har valgte medlemmer i Europa-Parlamentet, i forhold til antallet af valgte medlemmer.

4.5.   Dokumentation

Ansøgerne skal med henblik på vurderingen af de ovennævnte kriterier indgive følgende dokumenter:

a)

Følgebrev i original med angivelse af det ansøgte tilskudsbeløb

b)

Et behørigt udfyldt og underskrevet eksemplar af ansøgningsformularen i bilag 1 til Præsidiets afgørelse (inklusive den skriftlige erklæring på tro og love)

c)

Det politiske partis vedtægter

d)

Officielt registreringscertifikat

e)

Dokumentation (af nyere dato) for det politiske partis eksistens

f)

Liste over medlemmerne af partiets bestyrelse (med angivelse af for- og efternavn samt titel eller funktion i det ansøgende parti)

g)

Dokumenter, som attesterer, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2004/2003 (5)

h)

Dokumenter, som attesterer, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2004/2003

i)

Det politiske partis program

j)

Samlet finansiel oversigt for 2011 attesteret af et eksternt revisionsorgan (6)

k)

Et foreløbigt driftsbudget for den tilskudsberettigede periode (1. januar 2013-31. december 2013) med angivelse af de udgifter, der ønskes tilskud til fra EU-budgettet.

For så vidt angår litra c), d), f), h) og i) kan ansøgeren indgive en erklæring på tro og love om, at oplysninger indgivet i den foregående fase fortsat er gældende.

5.   FINANSIERING OVER EU-BUDGETTET

Bevillingerne til artikel 402 (»Bidrag til europæiske politiske partier«) på EU-budgettet for regnskabsåret 2013 anslås til i alt 21 794 200 EUR. De er endnu ikke godkendt af budgetmyndigheden.

Tilskuddet fra Europa-Parlamentet kan højst udgøre 85 % af de tilskudsberettigede driftsudgifter for et politisk parti på europæisk plan. Bevisbyrden påhviler det pågældende politiske parti.

Finansieringen sker i form af driftstilskud som fastsat i finansforordningen og dennes gennemførelsesbestemmelser. De nærmere regler for udbetalingen af tilskuddet og forpligtelserne i forbindelse med anvendelsen heraf fastlægges i en tilskudsafgørelse. En model herfor findes i bilag 2a til Præsidiets afgørelse.

6.   PROCEDURE OG FRIST FOR INDGIVELSE AF FORSLAG

6.1.   Frist og nærmere regler for indgivelse af ansøgninger

Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 30. september 2012. Ansøgninger indgivet efter denne frist tages ikke i betragtning.

Ansøgningerne skal

a)

indgives på ansøgningsformularen (bilag 1 til Præsidiets afgørelse)

b)

uden undtagelse være underskrevet af ansøgeren eller af dennes behørigt befuldmægtigede repræsentant

c)

indgives i dobbelt kuvert. Begge kuverter skal være lukkede. Den inderste kuvert skal ud over navnet på den tjenestegren, som er nævnt i indkaldelsen af forslag, være forsynet med følgende påtegning:

»CALL FOR PROPOSALS 2013 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON«

Hvis der benyttes selvklæbende kuverter, skal de forsegles med tape, og afsenderen skal sætte sin underskrift på tværs hen over tapen. Som afsenders underskrift betragtes ikke kun hans håndskrevne påtegning, men også hans organisations stempel.

Den yderste kuvert skal være forsynet med afsenderens adresse og være adresseret til:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Den inderste kuvert skal være adresseret til:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

afsendes senest på den dato, der er fastsat som frist i indkaldelsen af forslag, enten som anbefalet post, i hvilket tilfælde poststemplets dato er afgørende, eller via kurertjeneste, i hvilket tilfælde datoen på kvitteringen er afgørende.

6.2.   Vejledende procedure og tidsplan

Følgende procedure og tidsplan finder anvendelse på tildelingen af tilskud til politiske partier på europæisk plan:

a)

Indgivelse af ansøgning til Europa-Parlamentet (senest den 30. september 2012)

b)

Behandling og udvælgelse ved Europa-Parlamentets tjenestegrene; kun ansøgninger, der opfylder de formelle betingelser, vil blive behandlet på grundlag af kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse, der er angivet i indkaldelsen af forslag

c)

Vedtagelse af den endelige tildelingsafgørelse ved Europa-Parlamentets Præsidium (principielt senest den 1. januar 2013, jf. artikel 4 i Præsidiets afgørelse) og underretning af ansøgerne

d)

Udbetaling af et forskud på 80 % (senest 15 dage efter tildelingsafgørelsen).

6.3.   Yderligere oplysninger

Nedenstående tekster kan findes på Europa-Parlamentets websted på adressen: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm:

a)

Forordning (EF) nr. 2004/2003

b)

Præsidiets afgørelse

c)

Formular til ansøgning om tilskud (bilag 1 til Præsidiets afgørelse).

Spørgsmål angående denne indkaldelse af forslag med henblik på ydelse af tilskud skal sendes pr. e-mail med angivelse af offentliggørelsesreferencen til følgende adresse: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Behandling af personoplysninger

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7) behandles personoplysninger i ansøgninger om tilskud og bilag hertil i overensstemmelse med principperne om loyal, lovlig behandling, som står i forhold til det udtrykkeligt angivne, legitime formål. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne og af hensyn til beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser kan personlige oplysninger blive behandlet af Europa-Parlamentets kompetente tjenestegrene og organer og overdrages til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret, til Instansen for økonomiske uregelmæssigheder eller til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Navne på medlemmer af og repræsentanter for det politiske parti på europæisk plan, som oplyses i ansøgningen om tilskud, kan af hensyn til opfyldelse af kriteriet for repræsentativitet i artikel 3b i forordning (EF) nr. 2004/2003 offentliggøres af Europa-Parlamentet og gøres offentligt tilgængelige i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter (8). De politiske partier opfordres til sammen med deres ansøgning at indsende en erklæring underskrevet af de pågældende partimedlemmer eller -repræsentanter om, at de er underrettet om og erklærer sig indforstået med offentliggørelsen af deres navn.

Berørte personer kan indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 155 af 12.6.2004, s. 1.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(5)  Inklusive lister over de valgte medlemmer, som er omtalt i artikel 3, litra b), første afsnit, og artikel 10, stk. 1, litra b).

(6)  Medmindre det politiske parti på europæisk plan er blevet dannet i løbet af det indeværende år.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


Top