Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Adfærdskodeks

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/1


Adfærdskodeks

(2007/C 223/01)

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

der henviser til Domstolens drøftelser på dens møder den 28. marts, den 24. april og den 3. juli 2007;

der henviser til artikel 2, 4, 6, 18 og 47 i statutten for Domstolen og artikel 5 i bilaget til statutten, artikel 3 og 4 i Domstolens procesreglement samt artikel 4 og 5 i procesreglementet for Retten i Første Instans;

der finder det hensigtsmæssigt, uden at dette berører de gældende bestemmelser i statutten og i procesreglementerne, at visse forpligtelser, der i medfør af disse bestemmelser påhviler medlemmerne af Domstolen, Retten i Første Instans og EU-Personaleretten, klargøres i en adfærdskodeks;

der har hørt Retten i Første Instans og EU-Personaleretten;

har besluttet at vedtage følgende adfærdskodeks:

Artikel 1

Almindelige principper

1.   Denne adfærdskodeks finder anvendelse på medlemmer og forhenværende medlemmer af Domstolen, Retten i Første Instans og EU-Personaleretten.

2.   Medlemmerne vier deres fulde indsats til varetagelsen af deres embede.

3.   Medlemmerne undlader uden for Domstolen enhver ytring, der kan skade Domstolens anseelse eller vil kunne fortolkes som en stillingtagen fra Domstolen i diskussioner, der rækker ud over dens rolle som institution.

Artikel 2

Integritet

Medlemmerne modtager ikke gaver af nogen som helst art, der vil kunne rejse tvivl om deres uafhængighed.

Artikel 3

Upartiskhed

Medlemmerne undgår enhver situation, der kan give anledning til en interessekonflikt.

Artikel 4

Erklæring om økonomiske interesser

1.   Medlemmerne afgiver ved deres tiltrædelse af embedet en erklæring over for Domstolens præsident vedrørende deres økonomiske interesser.

2.   Den i stk. 1 nævnte erklæring har følgende ordlyd: »Jeg erklærer, at der i mine formueforhold ikke findes nogen økonomisk interesse, der vil kunne berøre min upartiskhed og min uafhængighed under udøvelsen af min embedsvirksomhed«.

Artikel 5

Andre aktiviteter

1.   Hvis medlemmerne ønsker at deltage i en aktivitet uden for institutionen, indhenter de forinden tilladelse hertil fra den retsinstans, som de hører til. Det påhviler dem imidlertid at overholde deres forpligtelse til at være til rådighed med henblik på fuldt ud at hellige sig varetagelsen af deres embede.

2.   Medlemmerne kan gives tilladelse til at deltage i undervisning, en konference, et seminar eller et kollokvium, idet de i den forbindelse afstår fra at modtage ethvert økonomisk vederlag, der ikke er sædvanligt.

3.   Medlemmerne kan ligeledes gives tilladelse til at udøve aktiviteter af videnskabelig karakter samt ulønnede æreshverv i stiftelser eller lignende organer inden for det kulturelle, kunstneriske, sociale, sportslige eller velgørende område og i undervisnings- eller forskningsinstitutioner. De må i den forbindelse ikke udøve ledelsesfunktioner, der vil kunne berøre deres uafhængighed eller pligt til at være til rådighed, eller som kunne give anledning til en interessekonflikt. Ved stiftelser eller lignende organer forstås institutioner eller foreninger, der ikke har vinding for øje, og som udøver almennyttige aktiviteter inden for de nævnte områder.

Artikel 6

Medlemmernes forpligtelser efter ophøret af deres embedsvirksomhed

1.   Medlemmerne er efter ophøret af deres embedsvirksomhed fortsat forpligtet til at udvise tilbageholdenhed.

2.   Medlemmerne forpligter sig til efter ophøret af deres embedsvirksomhed

ikke under nogen form at medvirke i sager, der på tidspunktet for ophøret af deres embedsvirksomhed var verserende ved den instans, de var knyttet til,

ikke under nogen form at medvirke i sager, der har direkte og åbenbar forbindelse med sager, herunder også afsluttede sager, som de har behandlet som dommer eller generaladvokat,

samt til i en periode på tre år efter dette tidspunkt

ikke at medvirke, hverken ved skriftlige eller mundtlige indlæg, som repræsentant for parter i sager, der føres ved Fællesskabets retsinstanser.

3.   Forhenværende medlemmer kan medvirke som rådgiver eller sagkyndig i andre sager eller afgive et juridisk responsum, forudsat at forpligtelserne i henhold til stk. 1 overholdes.

Artikel 7

Anvendelsen af kodeksen

1.   Domstolens præsident, der bistås af en rådgivende komité sammensat af de tre medlemmer af Domstolen, der har den højeste anciennitet i embedet, påser den rette anvendelse af denne adfærdskodeks.

2.   Domstolen drager omsorg for, at kodeksen overholdes, og træffer afgørelse i tvivlstilfælde, efter omstændighederne efter høring af Retten i Første Instans eller EU-Personaleretten.

Artikel 8

Ikrafttræden

1.   Denne adfærdskodeks træder i kraft den 1. oktober 2007.

2.   For medlemmer, der er i embede på den nævnte dato, skal erklæringen om økonomiske interesser afgives til Domstolens præsident senest den 30. november 2007.


Top