EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0449

Sag T-449/21: Sag anlagt den 30. juli 2021 — Natixis mod Kommissionen

OJ C 382, 20.9.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/27


Sag anlagt den 30. juli 2021 — Natixis mod Kommissionen

(Sag T-449/21)

(2021/C 382/39)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Natixis (Paris, Frankrig) (ved barrister-at-law J. Stratford og advokat J.-J. Lemonnier)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2021) 3489 final af 20. maj 2021 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 i sag AT.40324: Europæiske statsobligationer (herefter »den anfægtede afgørelse«) annulleres i sin helhed, for så vidt som den vedrører sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne og andre omkostninger og udgifter i sagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

1.

Det første anbringende vedrører den omstændighed, at Kommissionen ikke havde en berettiget interesse i at vedtage den anfægtede afgørelse som omhandlet i sidste punktum i artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1).

2.

Det andet anbringende omhandler det forhold, at der er sket en tilsidesættelse af a) sagsøgerens ret til forsvar, b) artikel 27, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og/eller c) artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004/EF (2).

Sagsøgeren har anført, at Kommissionen i den anfægtede afgørelse påberåbte sig retsvirkningerne og de afskrækkende virkninger udledt af en konstatering af en overtrædelse til støtte for dens fastslåelse af en berettiget interesse; selv om dette ikke var en indsigelse, som blev fremsat for sagsøgeren, og som denne havde mulighed for at fremsætte relevante bemærkninger til.

3.

Det tredje anbringende vedrører den omstændighed, at den anfægtede afgørelse var behæftet med en utilstrækkelig begrundelse og/eller var uberettiget. Sagsøgeren har videre anført, at:

såfremt det måtte fastslås, at der var en berettiget interesse (hvilket sagsøgeren har anfægtet) i fastslåelsen af en overtrædelse i forhold til sagsøgeren, gav Kommissionen ikke nogen tilstrækkelig begrundelse for udøvelsen af sit skøn i forbindelse med denne fastslåelse.

udøvelsen af Kommissionens skøn var i strid med proportionalitetsprincippet, fordi den anfægtede afgørelse var unødvendig med henblik på at opnå formålet om en effektiv gennemførelse af konkurrenceretten, og de ulemper, som en fastslåelse af en overtrædelse indebar for sagsøgeren, var uforholdsmæssige med henblik på dette formål.

Hvis der gives medhold i nogle eller alle af det første, det andet og/eller det tredje anbringende, har sagsøgeren anført, at den anfægtede afgørelse skal annulleres i sin helhed. Sagsøgeren har imidlertid, i det omfang det er nødvendigt, fremsat et yderligere anbringende.

4.

Det fjerde anbringende vedrører det forhold, at den anfægtede afgørelses artikel 3 savnede grundlag, fordi Kommissionen:

overskred sine beføjelser ved at pålægge et ophør af overtrædelsen og et forbud mod en genoptagelse heraf under omstændigheder, hvor overtrædelsen var ophørt;

anvendte en omvendt bevisbyrde i strid med uskyldsformodningen, for så vidt som den udøvede sine beføjelser, fordi den ikke kunne være sikker på, at overtrædelsen var ophørt.

begik en fejl med hensyn til de faktiske omstændigheder, da den konkluderede, at overtrædelsen, for sagsøgerens vedkommende og/eller i det hele, ikke var ophørt og/eller

handlede på en uforholdsmæssig måde, fordi det hverken var nødvendigt eller berettiget for Kommissionen at udøve sine beføjelser for at forhindre sagsøgerens overtrædelse af konkurrenceretten.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003, L 1, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7.4.2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EUT 2004, L 123, s. 18).


Top