EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0182

Sag C-182/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 23. marts 2021 — Nokia Technologies Oy mod Daimler AG

OJ C 252, 28.6.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 252/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 23. marts 2021 — Nokia Technologies Oy mod Daimler AG

(Sag C-182/21)

(2021/C 252/14)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Nokia Technologies Oy

Sagsøgt: Daimler AG

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (tidligere Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V. og Sierra Wireless S.A.

Præjudicielle spørgsmål

A

Gælder der en forpligtelse til prioriteret licensering af leverandører?

1.

Kan en virksomhed på et efterfølgende omsætningstrin i forbindelse med et patentkrænkelsessøgsmål med påstand om undladelse af patentkrænkelsen anlagt af indehaveren af et patent, der er essentielt for en standard fastsat af et standardiseringsorgan (SEP), idet indehaveren har indgået en uigenkaldelig forpligtelse over for dette organ til at indrømme tredjeparter licens på FRAND-vilkår, gøre gældende, at der foreligger misbrug af en dominerende stilling som omhandlet i artikel 102 TEUF, hvis den standard, for hvilken det omtvistede patent er essentielt, eller dele heraf, allerede implementeres i et forprodukt, som sagsøgte anvender, idet patentindehaveren nægter at indrømme de leverandører af dette forprodukt, som er villige til at tage licens, en egen ubegrænset licens til alle patentretligt relevante anvendelsesformer på FRAND-vilkår for produkter, der implementerer standarden?

a)

Gælder dette navnlig, når det er i overensstemmelse med skik og brug i den pågældende branche, som distributøren af slutproduktet tilhører, at retstilstanden vedrørende intellektuel ejendomsret for de patenter, som leverandørkomponenten anvender, afklares ved, at leverandørerne tager licens?

b)

Gælder der en ret til prioriteret licensering over for leverandørerne på alle trin i leverandørkæden eller kun over for den leverandør, der går umiddelbart forud for distributøren af slutproduktet i sidste led af værdikæden? Er det afgørende også i denne henseende forretningsmæssig skik og brug?

2.

Indebærer det kartelretlige forbud mod misbrug, at leverandøren skal indrømmes en egen ubegrænset licens til alle patentretligt relevante anvendelsesformer på FRAND-vilkår for produkter, der implementerer standarden, i den forstand, at slutdistributørerne (og eventuelt de forudgående aftagere) ikke længere behøver at modtage en egen separat licens fra SEP-indehaveren for at undgå en patentkrænkelse, når den pågældende leverandørkomponent anvendes i overensstemmelse med det formål, som den er bestemt til?

3.

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Fastsætter artikel 102 TEUF særlige kvalitative, kvantitative og/eller øvrige krav til de kriterier, hvorefter indehaveren af et standardessentielt patent beslutter, mod hvilke potentielle patentkrænkere på forskellige niveauer i den samme produktions- og værdikæde vedkommende anlægger et patentkrænkelsessøgsmål med påstand om undladelse af patentkrænkelsen?

B.

Konkretisering af de krav, der følger af Domstolens afgørelse i sagen Huawei mod ZTE (1):

1.

Er der, uanset om de handlingsforpligtelser, som gensidigt påhviler SEP-indehaveren og SEP-brugeren (meddelelse om krænkelser, anmodning om licensering, FRAND-licenstilbud; licenstilbud til den leverandør, der har ret til prioriteret licensering), skal opfyldes inden retssagens indledning, mulighed for, at adfærdsforpligtelser, som er blevet tilsidesat inden retssagens indledning, kan opfyldes efterfølgende i løbet af en retssag, uden at rettigheder går tabt?

2.

Kan det kun lægges til grund, at patentbrugeren har indgivet en anmodning om licensering, som skal tages i betragtning, hvis det fremgår klart og entydigt af en omfattende vurdering af alle ledsagende omstændigheder, at SEP-brugeren er villig og parat til at indgå en licensaftale med SEP-indehaveren på FRAND-vilkår, uanset udformningen af disse FRAND-vilkår (som slet ikke kan forudses endnu, idet licenstilbuddet ikke er formuleret på dette tidspunkt)?

a)

Tilkendegiver en krænker, som i flere måneder undlader at svare efter at være blevet meddelt, at der foreligger en krænkelse, hermed under normale forhold, at den pågældende ikke er interesseret i at tage licens, således at der ikke foreligger nogen anmodning om licens — selv om en sådan er blevet formuleret verbalt — med den konsekvens, at SEP-indehaveren skal gives medhold i sit søgsmål med påstand om undladelse af patentkrænkelsen?

b)

Kan det sluttes af licensvilkår, som SEP-brugeren har foreslået ved et modtilbud, at der ikke foreligger nogen anmodning om licens med den konsekvens, at SEP-indehaveren herefter skal gives medhold i sit søgsmål med påstand om undladelse af patentkrænkelsen uden forudgående undersøgelse af, om SEP-indehaverens eget licenstilbud (som gik forud for SEP-brugerens modtilbud) overhovedet opfylder FRAND-vilkårene?

c)

Er en sådan slutning i hvert fald udelukket, hvis det hverken er åbenbart eller afklaret af den højeste retsinstans, at de licensbetingelser i modtilbuddet, hvoraf det skal sluttes, at der ikke foreligger nogen anmodning om licens, ikke er forenelige med FRAND-vilkårene?


(1)  C-170/13, EU:C:215:477.


Top