EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0621

Sag T-621/20: Sag anlagt den 3. oktober 2020 — EMCS mod EASO

OJ C 443, 21.12.2020, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 443/21


Sag anlagt den 3. oktober 2020 — EMCS mod EASO

(Sag T-621/20)

(2020/C 443/25)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: EMCS Ltd. (Msida, Malta) (ved advokaterne P. Kuypers og N. Groot)

Sagsøgt: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Sagsøgerens påstande

EASO’s afgørelse af 23. juli 2020 vedrørende »Procurement procedure EASO/2020/789, provision of temporary agency workers for EASO in Malta«, som er truffet inden for rammerne af den udbudsprocedure, som er reguleret ved forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1), annulleres, for så vidt som sagsøgerens bud herved blev afvist fra udbud nr. EASO/2020/789.

Den eller de retsakter, hvormed EASO tillod eller tillader andre parter end sagsøgeren til at indgå en rammeaftale i henhold til udbud nr. EASO/2020/789, annulleres.

EASO tilpligtes at yde erstatning til sagsøgeren for den skade, som EASO forårsagede ved at forhindre sagsøgeren i at gennemføre rammeaftalen.

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

1.

Første anbringende om, at EASO tilsidesatte ligebehandlingsprincippet og princippet om gennemsigtighed, idet udbudsdokumenterne ikke var tilstrækkeligt tydelige, præcise og utvetydige, og EASO kunne og skulle have præciseret udbudsdokumenterne. Selv om sagsøgeren flere gange bad om en præcisering af dokumenterne, undlod EASO dette. EASO gjorde sig derfor bevidst skyldig i en kontinuerlig tilsidesættelse af princippet om gennemsigtighed.

2.

Andet anbringende om, at EASO på ulovlig vis og på egen hånd foretog en ny beregning af sagsøgerens økonomiske bud, hvorfor det handlede i strid med sine egne udbudsbetingelser og både Rettens og Domstolens praksis. Efterfølgende baserede EASO sin vurdering af sagsøgerens tilbud på det ændrede beløb. EASO handlede derfor i strid med ligebehandlingsprincippet og princippet om gennemsigtighed. Som følge heraf kunne EASO ikke have nået frem til sin afgørelse om tildeling.

3.

Tredje anbringende om, at EASO tilsidesatte artikel 170, stk. 3, i forordning 2018/1046 ved ikke at angive de relative fordele ved konsortiet i forhold til sagsøgerens bud, selv efter sagsøgeren specifikt anmodede EASO herom. EASO oplyste ikke, hvorfor konsortiets bud fik flere point end sagsøgerens bud, hvilket resulterede i, at sagsøgeren ikke kunne identificere de respektive styrker og svagheder ved sit eget tilbud sammenlignet med konsortiets tilbud.

4.

Fjerde anbringende, vedrørende erstatningskravet, om at sagsøgeren led skade på grund af den tabte fortjeneste, der var en følge af, at rammeaftalen ikke blev indgået.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18.7.2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT 2018, L 193, s. 1).


Top