EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0621

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. oktober 2018.
Andy Wightman m.fl. mod Secretary of State for Exiting the European Union.
Fremskyndet procedure.
Sag C-621/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:851

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT

19. oktober 2018 ( *1 )

»Fremskyndet procedure«

I sag C-621/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Skotlands øverste domstol i civile sager, appelkammer, første afdeling, Det Forenede Kongerige), ved afgørelse af 3. oktober 2018, indgået til Domstolen den 3. oktober 2018, i sagen:

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham

Joanna Cherry

mod

Secretary of State for Exiting the European Union,

procesdeltagere:

Tom Brake,

Chris Leslie,

har

DOMSTOLENS PRÆSIDENT,

efter at have hørt den refererende dommer, C.G. Fernlund, og generaladvokaten, M. Campos Sánchez-Bordona,

afsagt følgende

Kendelse

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse angår fortolkningen af artikel 50 TEU.

2

Denne anmodning er indgivet inden for rammerne af en sag mellem Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Jolyon Maugham, Catherine Stihler og Joanna Cherry på den ene side og Secretary of State for Exiting the European Union (minister for udtræden af Den Europæiske Union) på den anden side vedrørende muligheden for en tilbagekaldelse af meddelelsen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union.

3

Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Skotlands øverste domstol i civile sager, appelkammer, første afdeling, Det Forenede Kongerige), ønsker nærmere bestemt oplyst, om en medlemsstat, der i overensstemmelse med artikel 50 TEU har meddelt Det Europæiske Råd, at den har besluttet at udtræde af Unionen, i henhold til EU-retten ensidigt kan tilbagekalde denne meddelelse inden udløbet af den i denne artikel omhandlede frist på to år. I bekræftende fald nærer den forelæggende ret tvivl med hensyn til betingelserne for en sådan tilbagekaldelse og med hensyn til dens virkninger for så vidt angår den nævnte medlemsstats forbliven i Unionen.

4

Den forelæggende ret har anført, at det følger af Section 13 i European Union (Withdrawal) Act 2018 (lov af 2018 om Den Europæiske Union (udtræden)), at en udtrædelsesaftale, der måtte blive indgået mellem Det Forenede Kongerige og Unionen i henhold til artikel 50, stk. 2, TEU, om de nærmere bestemmelser for udtrædelsen, kun kan ratificeres, hvis denne aftale og rammerne for Det Forenede Kongeriges fremtidige forbindelser med Den Europæiske Union har opnået Det Forenede Kongeriges parlaments godkendelse. Denne ret har præciseret, at såfremt parlamentsmedlemmerne ikke godkender udtrædelsesaftalen, og hvis der ikke fremsættes noget andet forslag, vil Det Forenede Kongerige ikke desto mindre faktisk forlade Unionen den 29. marts 2019.

5

Den forelæggende ret har tilføjet, at den nærer tvivl med hensyn til muligheden for ensidigt at tilbagekalde meddelelsen og forblive i Unionen. Den har endvidere anført, at et svar fra Domstolen vil afklare, hvilke valgmuligheder parlamentsmedlemmerne har til rådighed ved afstemningerne om disse spørgsmål.

6

I forelæggelseskendelsen har Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Skotlands øverste domstol i civile sager, appelkammer, første afdeling), anmodet Domstolen om at undergive den foreliggende præjudicielle forelæggelse den fremskyndede procedure i henhold til artikel 105 i Domstolens procesreglement.

7

Ifølge denne bestemmelse kan Domstolens præsident efter anmodning fra den forelæggende ret eller i undtagelsestilfælde af egen drift, efter at have hørt den refererende dommer og generaladvokaten, beslutte at undergive en sag en fremskyndet procedure, der fraviger bestemmelserne i dette reglement, når sagens karakter kræver, at den behandles hurtigt.

8

I det foreliggende tilfælde har den forelæggende ret fremhævet den hastende karakter af denne anmodning, dels på grund af den frist på to år fra den 29. marts 2017, datoen for meddelelsen om Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen, som i henhold til artikel 50 TEU gælder for denne udtrædelsesprocedure, dels på grund af, at drøftelserne og afstemningen om dette emne i Det Forenede Kongeriges parlament nødvendigvis skal finde sted i god tid før den 29. marts 2019.

9

I denne henseende må det konstateres, at de grunde, som den forelæggende ret henviser til, afgjort vidner om, at der er behov for en hurtig afgørelse. Der er, således som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, navnlig behov for en afklaring af rækkevidden af artikel 50 TEU, før medlemmerne af det nationale parlament tager stilling til en udtrædelsesaftale som omhandlet i denne artikel, som vil kunne blive forelagt dem.

10

Det er allerede blevet fastslået, at såfremt en sag rejser alvorlig usikkerhed med hensyn til grundlæggende nationale forfatningsretlige og EU-retlige spørgsmål, kan det være nødvendigt, henset til en sådan sags særlige omstændigheder, at behandle den hurtigt i overensstemmelse med procesreglementets artikel 105, stk. 1 (jf. i denne retning kendelse afsagt af Domstolens præsident den 28.2.2017, M.A.S. og M.B., C-42/17, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:168, præmis 7-9, og af 26.9.2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C-522/18, ikke trykt i Sml., EU:C:2018:786, præmis 14-16).

11

Henset til, at gennemførelsen af artikel 50 TEU er af grundlæggende betydning for Det Forenede Kongerige og for Unionens forfatningsmæssige orden, begrunder de konkrete omstændigheder i det foreliggende tilfælde, at sagen behandles hurtigt i overensstemmelse med procesreglementets artikel 105, stk. 1.

12

Følgelig skal sag C-621/18 undergives den fremskyndede procedure.

 

Af disse grunde bestemmer Domstolens præsident:

 

Sag C-621/18 undergives den fremskyndede procedure, der er fastsat i artikel 105, stk. 1, i Domstolens procesreglement.

 

Underskrifter


( *1 ) – Processprog: engelsk.

Top