EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0010

Sag C-10/18 P: Appel iværksat den 5. januar 2018 af Marine Harvest ASA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 26. oktober 2017 i sag T-704/14, Marine Harvest ASA mod Europa-Kommissionen

OJ C 142, 23.4.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/22


Appel iværksat den 5. januar 2018 af Marine Harvest ASA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 26. oktober 2017 i sag T-704/14, Marine Harvest ASA mod Europa-Kommissionen

(Sag C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Marine Harvest ASA (ved R. Subiotto, QC)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom ophæves helt eller delvist.

Kommissionens afgørelse af 23. juli 2014 annulleres, eller subsidiært annulleres de bøder, som appellanten er blevet pålagt i medfør af afgørelsen, eller mere subsidiært nedsættes de bøder, som appellanten er blevet pålagt i medfør af afgørelsen, betydeligt.

Kommissionen tilpligtes at betale appellantens sagsomkostninger og øvrige omkostninger såvel i appelsagen som i sagen for Retten.

Om nødvendigt hjemvises sagen til Retten til fornyet behandling i overensstemmelse med Domstolens dom.

Domstolen træffer enhver anden foranstaltning, som den måtte finde passende.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat to anbringender.

1.

Appellanten har med sit første anbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at undlade at anvende artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004 (1) (»EU-fusionsforordningen«) i denne sag.

a.

For det første begik Retten en retlig fejl ved fortolkningen af begrebet »en enkelt fusion«, navnlig ved at afvise at anvende 20. betragtning til EU-fusionsforordningen som grundlag for at fortolke EU-lovgivers hensigt om at behandle alle transaktioner, der »er sammenkædet ved en betingelse«, som »én og samme fusion«.

b.

For det andet begik Retten en retlig fejl ved fortolkningen af formålet med EU-fusionsforordningens artikel 7, stk. 2.

2.

Appellanten har med sit andet anbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at pålægge to bøder for den samme adfærd.

a.

Der skete ved dommen en tilsidesættelse af princippet ne bis in idem ved, at Marine Harvest blev pålagt to bøder for at købe retten til Jerzy Maleks aktiepost på 48,5 %: Først 10 mio. EUR på grundlag af EU-fusionsforordningens artikel 14, stk. 2, litra a), for angiveligt at gennemføre fusionen inden anmeldelse (angivelig overtrædelse af EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 1), og yderligere 10 mio. EUR på grundlag af EU-fusionsforordningen artikel 14, stk. 2, litra b), for angiveligt at gennemføre fusionen inden dens godkendelse (angivelig overtrædelse af EU-fusionsforordningens artikel 7, stk. 1).

b.

Subsidiært skete der ved dommen en tilsidesættelse af princippet om fradrag i straf, eftersom der ikke blev taget hensyn til den første sanktion ved fastsættelsen af den anden sanktion.

c.

Mere subsidiært blev der ved dommen begået en retlig fejl ved, at princippet om sammenstød af overtrædelser ikke blev anvendt: Den angivelige overtrædelse af anmeldelsespligten i EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 1, var den mest specifikke overtrædelse og indbefattede derfor den angivelige overtrædelse af status quo-forpligtelsen i EU-fusionsforordningens artikel 7, stk. 1, som var den mest generelle overtrædelse.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20.1.2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT 2004, L 24, s. 1).


Top