Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0696

Sag C-696/17 P: Appel iværksat den 8. december 2017 af Alex SCI til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 10. oktober 2017 i sag T-841/16, Alex mod Kommissionen

OJ C 72, 26.2.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 72/28


Appel iværksat den 8. december 2017 af Alex SCI til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 10. oktober 2017 i sag T-841/16, Alex mod Kommissionen

(Sag C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Alex SCI (ved avocat J. Fouchet)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Kendelse afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 10. oktober 2017 annulleres i sin helhed, undtagen for så vidt som den anerkender, at Kommissionens afgørelse af 21. september 2016 kan gøres til genstand for et søgsmål.

Der træffes ny afgørelse i sagen, hvorved:

Europa-Kommissionens afgørelse af 21. september 2016 annulleres.

Det fastslås, at den støtte, der er udbetalt til CABAB af EFRU, den franske stat, Conseil régional d’Aquitaine og Conseil général des Pyrénées Atlantiques, er ulovlig og uforenelig med det indre marked.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale samtlige sagens omkostninger, herunder advokatomkostningerne op til EUR 5 000.

Anbringender og væsentligste argumenter

A.   Formaliteten

Appellanten har nedlagt påstand om, at Rettens afgørelse, hvorefter afgørelsen kan gøres til genstand for et søgsmål, fastholdes. Skrivelsen af 21. september 2016 udgør en retsakt, der kan gøres til genstand for et søgsmål i henhold til bestemmelserne i artikel 263, stk. 1, TEUF.

Hvad angår Alex SCI’s søgsmålskompetence og søgsmålsinteresse har appellanten nedlagt påstand om, at Rettens kendelse ændres. Appellantens stilling på markedet er blevet påvirket som omhandlet i artikel 263, stk. 4, TEUF.

B.   Realiteten

Første anbringende vedrører ekstern ulovlighed som følge af manglende begrundelse. Afgørelsen af 21. september 2016 indeholder ikke nogen henvisning til et retsgrundlag, det være sig i form af love eller retspraksis, således at Alex SCI, der er repræsenteret ved sin direktør, alene ved at læse afgørelsen ikke forstår den. Afgørelsen er behæftet med en ekstern ulovlighed, idet den retligt og faktisk er meget utilstrækkeligt begrundet.

Andet anbringende vedrører intern ulovlighed (der foreligger statsstøtte og manglende anmeldelse). Communauté d’Agglomération Côte-basque — Adour (CABAB) ønskede inden for rammerne af sin økonomiske strategi at etablere siden »Technocité« i Bayonne med henblik på at skabe en platform, som var specialiseret inden for luftfart. I denne henseende søgte CABAB om støtte fra EFRU, den franske stat, Conseil régional d’Aquitaine og Conseil général des Pyrénées Atlantiques med henblik på, at disse skulle medfinansiere CABAB’s projekt med 1 000 000 EUR hver.

Eftersom de kriterier for, at der kan være tale om statsstøtte, er opfyldt, udgør disse udbetalinger for det første statsstøtte, der ikke er anmeldt, og som er i strid med artikel 108 TEUF.

For det andet er disse udbetalinger uforenelige med fællesmarkedet. Technocité-projektet udgør således en industriel og tertiær platform, som er specialiseret i udvikling af de mest avancerede teknologier inden for luftfart, rumfart og luftbårne systemer. Denne sektor er i høj grad åben for konkurrence. Støtten er derfor i strid med artikel 107 TEUF.

For så vidt angår den manglende opfyldelse af aftalerne om støtteudbetaling gøres det endelig gældende, at formålet med disse aftaler er at finansiere et »Technocité luftfartscentrum«-projekt med henblik på at etablere siden og gøre den til »en platform, som er specialiseret i forskning i og udvikling af de mest avancerede teknologier inden for luftfart, rumfart og luftbårne systemer«. Technocité-området omfatter alle former for aktiviteter, der udøves af forskellige selskaber såsom Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, dvs. selskaber, der udøver aktiviteter på områder, som ikke er forbundet med luftfart.

Endelig skal statsstøtten annulleres, og beløbene tilbagebetales (se bl.a. forordning 734/2013 (1) og forordning 2988/95 (2), artikel 4, stk. 1 og 4; det franske Conseil d’État (CE) af 2.6.1992, Sml. s. 165; CE, 6.11.1998, Sml. s. 397; Domstolen, 11.7.1996, SFEI sag C-39/94).


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22.7.2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 204, s. 15).

(2)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18.12.1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312, s. 1).


Top