EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0132

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. marts 2014.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main mod ILME GmbH.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln.
Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – direktiv 2009/95/EF – begrebet »elektrisk materiel« – CE-overensstemmelsesmærkning – stikhuse til flerpolede stik.
Sag C-132/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:141

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

13. marts 2014 ( *1 )

»Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2009/95/EF — begrebet »elektrisk materiel« — CE-overensstemmelsesmærkning — stikhuse til flerpolede stik«

I sag C-132/13,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) ved afgørelse af 12. marts 2013, indgået til Domstolen den 18. marts 2013, i sagen:

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

mod

ILME GmbH

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Borg Barthet, og dommerne E. Levits (refererende dommer) og M. Berger,

generaladvokat: E. Sharpston

justitssekretær: fuldmægtig A. Impellizzeri,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 29. januar 2014,

efter at der er afgivet indlæg af:

ILME GmbH ved Rechtsanwalt U. Blumenröder

Europa-Kommissionen ved M. Noll-Ehlers og G. Zavvos, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 374, s. 10).

2

Denne anmodning er fremsat i forbindelse med en tvist mellem Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (myndighed til bekæmpelse af illoyal konkurrence i Frankfurt am Main, herefter »Zentrale«) og ILME GmbH vedrørende anbringelse af CE-mærkningen på stikhuse til flerpolede stik til industriel anvendelse.

Retsforskrifter

Direktiv 2006/95

3

I henhold til artikel 1 i direktiv 2006/95 forstås ved »elektrisk materiel« i dette direktiv alt elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1 000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1 500 V for jævnstrøm.

4

Direktivets artikel 2, stk. 1, bestemmer:

»Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger til sikring af, at det elektriske materiel kun kan bringes i handelen, såfremt det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter, der er gældende i [Den Europæiske Union], og ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr og ejendom i fare.«

5

Artikel 8, stk. 1, bestemmer:

»Inden det elektriske materiel markedsføres, skal det forsynes med den i artikel 10 nævnte »CE-mærkning«, som angiver, at det opfylder bestemmelserne i dette direktiv, herunder også den i bilag IV beskrevne procedure for overensstemmelsesvurdering.«

6

Samme direktivs artikel 10, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Fabrikanten eller dennes i [Unionen] etablerede repræsentant anbringer den i bilag III omhandlede »CE-mærkning« på det elektriske materiel eller, hvis det ikke er muligt, på emballagen, brugsanvisningen eller garantibeviset på en måde, så den er synlig og letlæselig og ikke kan slettes.«

7

I bilag II til direktiv 2006/95 er opført materiel og påvirkninger, der ikke omfattes af direktivets anvendelsesområde

8

Bilag III til nævnte direktiv beskriver den CE-overensstemmelsesmærkning, der skal anbringes, og de bestanddele, som EF-overensstemmelseserklæring skal indeholde.

9

Bilag IV til dette direktiv fastsætter bestemmelserne for den interne fabrikationskontrol med det elektriske materiel.

Forordning (EF) nr. 765/2008

10

Artikel 30, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218, s. 30) har følgende ordlyd:

»3.   Ved at anbringe eller få anbragt CE-mærkningen angiver fabrikanten, at han tager ansvaret for produktets overensstemmelse med alle gældende krav i de relevante bestemmelser i [Unionens] harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.

4.   CE-mærkningen er den eneste mærkning, der attesterer produktets overensstemmelse med de gældende krav i de relevante bestemmelser i [Unionens] harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning. […]«

Retningslinjer for anvendelsen af direktiv 2006/95

11

I august 2007 udarbejdede Europa-Kommissionen retningslinjerne for anvendelsen af direktiv 2006/95 (herefter »retningslinjerne«).

12

I fodnote 8 i retningslinjerne står følgende:

»Udtrykket »elektrisk materiel« er ikke defineret i direktivet. Det skal derfor forstås i sin internationalt anerkendte betydning. I IEC’s (Den Internationale Elektrotekniske Kommissions) »International Electrotechnical Dictionary« defineres elektrisk materiel som »alt materiel, hvis formål er fremstilling, omdannelse, transmission, distribution eller udnyttelse af elektrisk energi, f.eks. maskiner, transformatorer, koblingsudstyr og styreenheder, måleinstrumenter, beskyttelsesmateriel, kabler, ledninger, elektriske forbrugsvarer«.«

13

I retningslinjernes punkt 9 bestemmes, at basiskomponenter i elektrisk materiel kan være omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2006/95/EF, såfremt komponenternes sikkerhed i overensstemmelse med dette direktiv kan vurderes allerede inden indbygning i det elektriske materiel, for så vidt som disse selv er omfattet af kategorien »elektrisk materiel« som omhandlet i nævnte direktiv.

14

Dette punkt præciserer, at sikkerheden af visse typer af elektriske dele, der er beregnet til indbygning som basiskomponenter i andet elektrisk udstyr, i høj grad afhænger af den måde, hvorpå disse dele integreres i det endelige produkt. I fodnote 13 i retningslinjerne er følgende dele omfattet af denne kategori af elektriske dele: aktive dele, såsom integrerede kredsløbsanordninger, transistorer, dioder, ensrettere, Gate Turn-Off thyristorer (GTO), IGTB’er og optiske halvledere, passive dele, såsom kondensatorer, induktionsspoler, modstande og filtre, samt elektromekaniske dele, såsom forbindelseselementer, mekaniske sikkerhedsanlæg, der er integreret i udstyret, relæ med forbindelser til trykte kredsløb og mikrokontakter.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

15

ILME GmbH markedsfører i Tyskland flerpolede stik, der fremstilles i Italien af ILME SpA.

16

Stikdelene udvælges af kunden efter dennes behov. Når de forskellige dele er leveret, samles de af kunden selv.

17

Stikhusene bærer CE-mærkningen som fastsat i bilag III til direktiv 2006/95. Overensstemmelseserklæringen, der henviser til denne mærkning, vedrører imidlertid ikke de i stikhusene indeholdte stik, men de nævnte stikhuse.

18

For Zentrale er anbringelsen af CE-mærkningen ikke berettiget, for så vidt som den kun vedrører stikhusene og dermed ikke giver nogen garanti for sikkerheden af de samlede stik. Denne mærkning kan vildlede forbrugeren og under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede udgøre en tilsidesættelse af de nationale forskrifter om forbud mod illoyal konkurrence.

19

Da alt elektrisk materiel skal være forsynet med CE-mærkning i medfør af den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 2006/95, opstår spørgsmålet om, hvorvidt de i hovedsagen omhandlede stikhuse er omfattet af dette materiel.

20

Da Zentrale anlagde en sag med påstand om nedlæggelse af forbud ved Landgericht Köln (regional domstol for Köln), der er af den opfattelse, at afgørelsen af tvisten i hovedsagen afhænger af fortolkningen af dette direktiv, har denne ret besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 1, 8 og 10 i […] direktiv 2006/95/EF […] samt bilag II til IV hertil fortolkes således, at stik[huse] som komponent til flerpolede stik til industriel anvendelse ikke skal forsynes med en CE-mærkning?«

Om det præjudicielle spørgsmål

21

Med spørgsmålet ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 1 i direktiv 2006/95 skal fortolkes således, at stikhuse til flerpolede stik til industriel anvendelse, som de i hovedsagen omhandlede, er omfattet af begrebet »elektrisk materiel« som omhandlet i denne bestemmelse og dermed skal være forsynet med CE-mærkning.

22

Indledningsvis bemærkes, at CE-mærkningen udelukkende må anbringes på produkter, for hvilke der er fastsat specifikke bestemmelser om mærkning i Unionens harmoniseringslovgivning, og den må ikke anbringes på noget andet produkt. Enhver anden vurdering vil nemlig kunne give anledning til en risiko for forveksling for så vidt angår mærkets betydning (dom af 21.10.2010, sag C-185/08, Latchways og Eurosafe Solutions, Sml. I, s. 9989, præmis 63).

23

I denne henseende skal det elektriske materiel i medfør af artikel 8, stk. 1, i direktiv 2006/95 forsynes med CE-mærkningen.

24

Det er imidlertid vigtigt at fastslå, at begrebet »elektrisk materiel« ikke er defineret i dette direktiv. For det første angiver nævnte direktivs artikel 1 de spændingsgrænser, som dette materiel er bestemt til anvendelse inden for. For det andet opregnes der i bilag II til dette direktiv de typer af elektrisk materiel og de specifikke områder, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2006/95.

25

Kommissionen har i fodnote 8 i retningslinjerne af denne manglende definition udledt, at begrebet »elektrisk materiel« skal forstås i sin internationalt anerkendte betydning.

26

I denne fodnote henvises der navnlig til den definition, der fremgår af IEC’s (Den Internationale Elektrotekniske Kommissions) »International Electrotechnical Dictionary«, hvorefter elektrisk materiel defineres som »materiel, hvis formål er fremstilling, omdannelse, transmission, distribution eller udnyttelse af elektrisk energi«.

27

I den foreliggende sag fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at de i hovedsagen omhandlede stikhuse er komponenter til flerpolede stik til industriel anvendelse, idet de udgør det udvendige materiale herfor. I denne forbindelse har disse stikhuse en vigtig funktion, nemlig at sikre den fysiske og elektriske isolering af og mellem de forskellige kabler samt i forhold til det ydre ved en jordforbindelse.

28

Henset til disse kendetegn bemærkes, at stikhuse som de i hovedsagen omhandlede er omfattet af begrebet »elektrisk materiel« som omhandlet i artikel 2006/95, da de langt fra kun har en æstetisk funktion og beskytter deres indhold, men netop garanterer en sikker forbindelse mellem de elektriske dele og således bidrager til at transportere elektricitet.

29

Hvis disse stikhuse opfylder de i dette direktiv fastsatte sikkerhedskrav, bør de således også forsynes med CE-mærkningen.

30

Den forelæggende ret anser imidlertid de nævnte stikhuse for komponenter i det elektriske udstyr, som flerpolede stik til industriel anvendelse udgør.

31

Hvad angår komponenterne har Zentrale anført, at de omhandlede stikhuses forenelighed med sikkerhedskravene ikke kan vurderes før den samlede montering af de flerpolede stik.

32

I denne henseende bemærkes, at fabrikanten, i medfør af artikel 30, stk. 3 og 4, i forordning nr. 765/2008, ved at anbringe CE-mærkningen, der er den eneste mærkning, der attesterer produktets overensstemmelse med de gældende krav i de relevante bestemmelser i Unionens harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning, kan angive, at han tager ansvaret for det pågældende produkts overensstemmelse med disse krav.

33

Artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/95 minder nærmere bestemt om, at det kun er elektrisk materiel, der ikke bringer sikkerheden for personer og ejendom i fare, der kan bringes i handelen.

34

CE-mærkningen kan således ikke anbringes på en komponent, der er elektrisk materiel, hvis sikkerhed grundlæggende afhænger af den måde, hvorpå det bliver indbygget i det endelige elektriske udstyr. Under sådanne omstændigheder vil anbringelsen af CE-mærkningen på nævnte komponent dels kunne vildlede brugeren af dette udstyr, da kvaliteten af denne komponent ikke gør det muligt at forudsige sikkerheden af det elektriske udstyr, som den er indbygget i. Nævnte indbygning kunne dels føre til ændring af en tidligere konstaterede overensstemmelse med sikkerhedskravene for så vidt angår denne komponent samt det udstyr, hvori den omhandlede komponent er indbygget.

35

I denne henseende må det for det første understreges, at selv om det elektriske materiel som komponent til indbygning i et elektrisk udstyr har nogle egentlige kendetegn, der vil kunne være genstand for en kontrol i forhold til sikkerhedskravene, må anbringelsen af CE-mærkningen anses for at være berettiget.

36

I hovedsagen tilkommer det den forelæggende ret, navnlig med hensyn til den omstændighed, at de i hovedsagen omhandlede stikhuse gør det muligt at isolere mellem kablerne samt stikkene mod det ydre ved hjælp af en jordforbindelsesanordning, i forhold til sikkerhedskravene at vurdere, om disse stikhuse kan være genstand for en effektiv undersøgelse som sådan og uafhængig af deres indbygning i andet elektrisk materiel.

37

Hvad desuden angår den risiko for at vildlede brugerne, som mærkningen af disse stikhuse medfører, fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at de i hovedsagen omhandlede stik leveres i adskilte dele, således at det tilkommer brugeren selv at samle dem. Mærkningen af et stikhus kan således ikke forstås som omfattende det samlede stik.

38

For det andet er det vigtigt at minde om, at i medfør af artikel 2 i direktiv 2006/95 vurderes elektrisk materiels overensstemmelse med sikkerhedskravene ved en korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dette materiels formål.

39

Da de i hovedsagen omhandlede stikhuse således dels er i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, som lå til grund for kontrollen af dem, dels at deres korrekte indbygning i overensstemmelse med deres formål i de flerpolede stik ikke kan føre til en ændring af deres overensstemmelse med disse krav, kan deres anvendelse som komponent i elektrisk materiel ikke skabe tvivl om, at der er tale om »elektrisk materiel«.

40

På baggrund af det ovenstående skal den forelæggende rets spørgsmål besvares med, at artikel 1 i direktiv 2006/95 skal fortolkes således, at stikhuse til flerpolede stik til industriel anvendelse, som de i hovedsagen omhandlede, er omfattet af begrebet »elektrisk materiel« som omhandlet i denne bestemmelse og dermed skal være forsynet med CE-mærkning, for så vidt som deres korrekte indbygning i overensstemmelse med deres formål på ingen måde kan ændre deres overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der lå til grund for kontrollen af dem.

Sagens omkostninger

41

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

 

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Sjette Afdeling) for ret:

 

Artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser skal fortolkes således, at stikhuse til flerpolede stik til industriel anvendelse, som de i hovedsagen omhandlede, er omfattet af begrebet »elektrisk materiel« som omhandlet i denne bestemmelse og dermed skal være forsynet med CE-mærkning, for så vidt som deres korrekte indbygning i overensstemmelse med deres formål på ingen måde kan ændre deres overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der lå til grund for kontrollen af dem.

 

Underskrifter


( *1 ) – Processprog: tysk.

Top