Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0241

Sag C-241/11: Sag anlagt den 19. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

OJ C 232, 6.8.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/16


Sag anlagt den 19. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

(Sag C-241/11)

2011/C 232/27

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved Z. Malůšková, N.Yerrell og K.Ph. Wojcik, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Tjekkiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Tjekkiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dommen i sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik og har dermed ikke opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet den ikke har vedtaget de nødvendige love og administrative bestemmelser til gennemførelse af artikel 8, 9, 13, 15-18 samt artikel 20, stk. 2-4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (1).

Den Tjekkiske Republik tilpligtes til på kontoen »Den Europæiske Unions egne midler« at betale Kommissionen:

et fast beløb på 5 644,80 EUR for hver dags forsinkelse med gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af dommen i sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik, regnet fra denne doms afsigelse den 14. januar 2010

indtil datoen for afsigelsen af dommen i nærværende sag eller

indtil Den Tjekkiske Republik vedtager foranstaltninger til opfyldelse af dommen i sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik, såfremt denne dato ligger forud for afsigelsen af dommen i nærværende sag og

tvangsbøder på 22 364,16 EUR for hver dags forsinkelse med gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af dommen i sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik regnet fra afsigelsen af dommen i nærværende sag indtil Den Tjekkiske Republiks gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af dommen i sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik og

Den Tjekkiske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den 14. januar 2010 afsagde Domstolen dom i sag C-343/08, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (2), hvori den fastslog, at »en medlemsstat har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, når den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktivets artikel 8, 9, 13 og 15-18 samt artikel 20, stk. 2-4, som pålægger de medlemsstater, på hvis område der er etableret arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, forpligtelser«.

Den Tjekkiske Republik har endnu ikke underrettet Kommissionen om, at den har vedtaget de nødvendige love og administrative bestemmelser til gennemførelse af artikel 8, 9, 13 og 15-18 samt artikel 20, stk. 2-4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF til opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til direktivets artikel 22. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Den Tjekkiske Republik ikke har truffet de fornødne foranstaltninger til opfyldelse af Domstolens dom i sag C-343/08. I henhold til artikel 260, stk. 2, TEUF kan Kommissionen, såfremt den finder, at den pågældende medlemsstat ikke har truffet de fornødne foranstaltninger til opfyldelse af Domstolens dom, indbringe sagen for Domstolen og samtidig angive størrelsen af det faste beløb eller den tvangsbøde, som den pågældende medlemsstat skal betale, og som den under omstændighederne finder passende. På grundlag af den metode, der er fastsat af Kommissionens meddelelse i henhold til EF-traktatens artikel 228 (SEC/2005/1658), har Kommissionen gjort gældende, at Domstolen skal pålægge Den Tjekkiske Republik at betale et fast beløb og en tvangsbøde i overensstemmelse med ovennævnte påstande.


(1)  EUT 2003 L 235, s. 10.

(2)  Endnu ikke trykt i samling af Afgørelser.


Top