EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0379

Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 24. november 2011.
Europa-Kommissionen mod den Italienske Republik.
Traktatbrud - det almindelige princip om, at medlemsstaterne kan ifalde ansvar på grund af en tilsidesættelse af EU-retten, som kan tilregnes en af deres nationale domstol, der træffer afgørelse i sidste instans - fuldstændig udelukkelse af statens ansvar for skade, som skyldes en fortolkning af retsregler eller en bedømmelse af faktum og beviser foretaget af en domstol, som træffer afgørelse i sidste instans - den nationale lovgivers begrænsning af statens ansvar til tilfælde, hvor en sådan domstol har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Sag C-379/10.

European Court Reports 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:775

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. november 2011 – Kommissionen mod Italien

(Sag C-379/10)

»Traktatbrud – det almindelige princip om, at medlemsstaterne kan ifalde ansvar på grund af en tilsidesættelse af EU-retten, som kan tilregnes en af deres domstole, der træffer afgørelse i sidste instans – fuldstændig udelukkelse af statens ansvar for skade, som skyldes en fortolkning af retsregler eller en bedømmelse af faktum og beviser foretaget af en domstol, som træffer afgørelse i sidste instans – den nationale lovgivers begrænsning af statens ansvar til tilfælde, hvor en sådan domstol har handlet forsætligt eller groft uagtsomt«

EU-ret – rettigheder tillagt borgerne – en medlemsstats tilsidesættelse – pligt til at erstatte tab, som er forvoldt borgerne – betingelser, når tilsidesættelse kan tilregnes den højeste domstol – åbenlys tilsidesættelse – national lovgivning, der begrænser pådragelse af ansvar til kun at gælde tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed – ikke tilladt (jf. præmis 40-42, 46 og 48 samt domskonkl.)

Angående

Traktatbrud – tilsidesættelse af det almindelige princip om, at medlemsstaterne kan ifalde ansvar på grund af en tilsidesættelse af EU-retten, som kan tilregnes en af deres domstole, der træffer afgørelse i sidste instans – ansvar begrænset til tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

Konklusion

1)

Den Italienske Republik har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler den i henhold til det almindelige princip om, at medlemsstaterne kan ifalde ansvar på grund af tilsidesættelse af EU-retten, som kan tilregnes en af deres nationale domstole, som træffer afgørelse i sidste instans, idet den i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 117 af 13. april 1988 om erstatning for tab forårsaget ved udøvelse af judicielle funktioner samt dommeres civilretlige ansvar (legge n° 117 sul risarcimento dei danni cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati)

–        har udelukket, at den italienske stat kan ifalde ansvar for tab, der er forvoldt borgere på grund af en tilsidesættelse af EU-retten, som kan tilregnes en domstol, som træffer afgørelse i sidste instans, når denne tilsidesættelse er en følge af en sådan domstols fortolkning af retsregler eller dens bedømmelse af faktum og beviser, og

–        har begrænset et sådant ansvar til tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

2)

Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.

Top