EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0360

Sag C-360/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. februar 2012 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) mod Netlog NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) (Informationssamfundet — ophavsrettigheder — internet — hosting-tjenesteyder — behandling af information oplagret på en online social netværksplatform — indførelse af et system med filtrering af denne information med henblik på at hindre tilrådighedsstillelsen af filer, der udgør en krænkelse af ophavsretten — manglende generel forpligtelse til at overvåge den oplagrede information)

EUT C 98 af 31.3.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 98/6


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. februar 2012 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) mod Netlog NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien)

(Sag C-360/10) (1)

(Informationssamfundet - ophavsrettigheder - internet - hosting-tjenesteyder - behandling af information oplagret på en online social netværksplatform - indførelse af et system med filtrering af denne information med henblik på at hindre tilrådighedsstillelsen af filer, der udgør en krænkelse af ophavsretten - manglende generel forpligtelse til at overvåge den oplagrede information)

2012/C 98/07

Processprog: Nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Sagsøgt: Netlog NV

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) — fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10), af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157. s. 45), af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281, s. 31), af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«) (EFT L 178, s. 1) og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (»direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation«) (EFT L 201. s. 37) — behandling af oplysninger, der sendes via internettet — en hosting-tjenesteyders indførelse af et helt generelt og præventivt system med filtrering af elektroniske oplysninger på internettet med henblik på at identificere forbrugere, der formodes at anvende filer, der krænker ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder — den nationale dommers ex officio anvendelse af proportionalitetsprincippet — den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — retten til privatlivets fred — retten til ytringsfrihed

Konklusion

Følgende direktiver:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder,

sammenholdt med og fortolket i forhold til de krav, der kan udledes af beskyttelsen af de gældende grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en national ret kan pålægge en hosting-tjenesteyder at indføre et system med filtrering

af den information, der af hosting-tjenesteyderens brugere oplagres på dennes servere

som uden forskel anvendes over for alle disse brugerne

præventivt

for hosting-tjenesteyderens egen regning, og

uden tidsbegræsning

med henblik på at identificere elektroniske filer, der indeholder musikværker, kinematografiske værker eller audiovisuelle værker, som sagsøgeren hævder at have intellektuelle ejendomsrettigheder til, og dernæst blokere tilrådighedsstillelsen for offentligheden af nævnte værker, som indebærer en krænkelse af ophavsretten.


(1)  EUT C 288 af 23.10.2010.


Top