Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0165

Sag C-165/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 4. maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag og F. Pals mod College van Gedeputeerde Staten van Groningen, intervenient: RWE Power AG

OJ C 193, 15.8.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 193/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 4. maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag og F. Pals mod College van Gedeputeerde Staten van Groningen, intervenient: RWE Power AG

(Sag C-165/09)

2009/C 193/02

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag og F. Pals

Sagsøgt: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Intervenient: RWE Power AG

Præjudicielle spørgsmål

1)

Indebærer pligten til direktivkonform fortolkning, at de ved Wet milieubeheer gennemførte pligter i henhold til direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (1) (nu direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (2)) kan og skal fortolkes således, at der ved afgørelsen vedrørende en ansøgning om miljøgodkendelse fuldt ud skal tages hensyn til det nationale emissionsloft for SO2 i henhold til direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (3) (herefter: NEC-direktivet), navnlig for så vidt det drejer sig om pligterne i artikel 9, stk. 4, i direktiv 96/61, nu direktiv 2008/1?

2)

a)

Gælder en medlemsstats pligt til at afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af det i et direktiv foreskrevne resultat i alvorlig fare, også i tidsperioden fra den 27. november 2002 til den 31. december 2010 som omhandlet i NEC-direktivets artikel 4, stk. 1?

b)

Har den berørte medlemsstat positive pligter, parallelt med eller i stedet for den ovennævnte undladelsespligt, i den omhandlede tidsperiode mellem den 27. november 2002 og den 31. december 2010, for det tilfælde, at der efter udløbet af denne frist er risiko for eller faktisk indtræder en overskridelse af det nationale emissionsloft for SO2 i henhold til NEC-direktivet?

c)

Er det relevant for besvarelsen af spørgsmål 2 a) og 2 b), at det fremgår af en ansøgning om miljøgodkendelse af et anlæg, der bidrager til overskridelse eller risiko for overskridelse af det nationale emissionsloft for SO2 i henhold til NEC-direktivet, at det godkendte anlæg tidligst vil blive taget i brug i 2011?

3)

a)

Indebærer de i spørgsmål 2 nævnte pligter, at en medlemsstat skal nægte en ansøgt miljøgodkendelse eller betinge godkendelsen af overholdelsen af strengere vilkår eller begrænsninger, hvis der ikke er garanti for, at anlægget, for hvilket der er ansøgt om miljøgodkendelse, ikke bidrager til overskridelse eller risiko for overskridelse af det nationale emissionsloft for SO2? Er det relevant for besvarelsen af dette spørgsmål, i hvilket omfang anlægget bidraget til denne overskridelse eller risiko for overskridelse?

b)

Eller følger det af NEC-direktivet, at en medlemsstat også ved overskridelse eller risiko for overskridelse af det nationale emissionsloft for SO2 har et skøn, således at opfyldelsen af det i dette direktiv fastsatte mål kan opnås derved, at medlemsstaten i stedet for at nægte godkendelsen eller at betinge godkendelsen af overholdelsen af strengere vilkår eller begrænsninger derimod træffer andre foranstaltninger, som f.eks. en anden form for kompensation?

4)

Kan en borger, for så vidt en medlemsstat er underlagt pligterne som omhandlet i spørgsmål 2 og 3, påberåbe sig disse pligter ved de nationale domstole?

5)

a)

Kan en borger påberåbe sig NEC-direktivets artikel 4 direkte?

b)

I bekræftende fald, kan bestemmelsen påberåbes direkte efter den 27. november 2002 eller først efter den 31. december 2010? Er det relevant for besvarelsen af dette spørgsmål, at det fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, at anlægget tidligst vil blive taget i brug i 2011?

6)

For det tilfælde, at meddelelsen af en miljøgodkendelse og/eller andre foranstaltninger bidrager til overskridelse eller risiko for overskridelse af det nationale emissionsloft i henhold til NEC-direktivet, kan en borger da af NEC-direktivets artikel 4 særskilt udlede

a)

et generelt krav, ifølge hvilket den berørte medlemsstat skal fastsætte en pakke af foranstaltninger, hvormed de årlige nationale emissioner af SO2 inden 2010 begrænses til mængder, der ikke overstiger det nationale emissionsloft i henhold til NEC-direktivet, eller, hvis dette ikke lykkes, en pakke af foranstaltninger, hvormed emissionerne så hurtigt som muligt derefter begrænses til disse mængder?

b)

konkrete krav, ifølge hvilke den berørte medlemsstat skal træffe specifikke foranstaltninger vedrørende et individuelt anlæg — f.eks. i form af nægtelse af godkendelsen eller derved, at godkendelsen betinges af overholdelsen af strengere vilkår eller begrænsninger — der bidrager til, at den årlige nationale emission af SO2 inden 2010 begrænses til mængder, der ikke overstiger det nationale emissionsloft i henhold til NEC-direktivet, eller, hvis dette ikke lykkes, specifikke foranstaltninger, der bidrager til, at emissionerne så hurtigt som muligt derefter begrænses til disse mængder?

c)

Er det relevant for besvarelsen af spørgsmål 6 a) og 6 b), i hvilket omfang anlægget bidrager til overskridelse eller risiko for overskridelse?


(1)  Rådets direktiv 96/61/EF af 24.9.1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EFT L 257, s. 26).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15.1.2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) (EUT L 24, s. 8).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23.10.2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309, s. 22).


Top