EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007FO0070(01)

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 10. november 2009.
Luigi Marcuccio mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Offentligt hverv - Tjenestemænd - Åbenbart afvisningsgrundlag.
Sag F-70/07.

European Court Reports – Staff Cases 2009 I-A-1-00423; II-A-1-02293

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:148

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

10. november 2009

Sag F-70/07

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – indsigelse om, at der verserer en parallel sag – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio bl.a. har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den skade, som han angiveligt har lidt som følge af Kommissionens afslag på at godtgøre ham de sagsomkostninger, som han hævder at have afholdt i sag T-176/04.

Udfald: Første, anden, tredje og sjette påstand i søgsmålet afvises. Hver af parterne bærer sine egne omkostninger for så vidt angår første, anden, tredje og sjette påstand i søgsmålet, herunder de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med proceduren i sag T-176/04 DEP.

Sammendrag

Retspleje – sagsomkostninger – fastsættelse – genstand

(Art. 236 EF; tjenestemandsvedtægten, art. 91 og art. 92, stk. 1)

Lovgiver har indført en særlig procedure for fastsættelse af sagsomkostninger i de tilfælde, hvor parterne er uenige om størrelsen og arten af de udgifter, der kan kræves erstattet som følge af afsigelsen af en dom eller en kendelse, hvorved Retten i Første Instans har truffet endelig afgørelse vedrørende en tvist og taget stilling til fordelingen af sagsomkostningerne. Den særlige procedure, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, i procesreglementet for Retten i Første Instans, og som vedrører fastsættelsen af sagsomkostninger, udelukker, at der kan gøres krav på de samme beløb eller på beløb afholdt til de samme formål, inden for rammerne af en sag, hvori Fællesskabet påstås at være ifaldet ansvar uden for kontraktforhold. En sagsøger er således ikke berettiget til på grundlag af artikel 236 EF og vedtægtens artikel 91 at anlægge en sag, der reelt har samme genstand som en påstand om fastsættelse af sagsomkostninger.

(jf. præmis 16 og 17)

Henvisning til:

Retten i Første Instans, 11. juli 2007, sag T-351/03, Schneider Electric mod Kommissionen, Sml. II, s. 2237, præmis 297

Top