EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0193

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. september 2007.
Société des produits Nestlé SA mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
Sag C-193/06 P.

European Court Reports 2007 I-00114*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:539

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. september 2007 – Nestlé mod KHIM

(sag C-193/06 P)

»Appel – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 8, stk. 1, litra b) – figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »QUICKY« – indsigelse fra indehaveren af de ældre nationale ordmærker QUICKIES – risiko for forveksling – helhedsvurdering«

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 34, 35, 46, 47 og 76)

Angående

Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling) den 22. februar 2006 i sag T-74/04, Nestlé mod KHIM, intervenient: Quick restaurant SA, hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i et annullationssøgsmål anlagt til prøvelse af afgørelsen truffet den 17. december 2003 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 922/2001-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Société des produits Nestlé SA og Quick restaurants SA.

Konklusion

1)

Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 22. februar 2006, Nestlé mod KHIM – Quick (QUICKY) (sag T-74/04), ophæves, da Retten i strid med artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker ikke tog stilling til den visuelle lighed mellem de berørte tegn, men lagde helhedsindtrykket af tegnene til grund.

2)

I øvrigt forkastes appellen.

3)

Sagen hjemvises til De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans.

4)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Top