EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CO0017

Domstolens Kendelse af 4. februar 2000.
Emesa Sugar (Free Zone) NV mod Aruba.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage - Nederlandene.
Retspleje - Anmodning om tilladelse til at afgive bemærkninger til generaladvokatens forslag til afgørelse - Grundrettigheder.
Sag C-17/98.

European Court Reports 2000 I-00665

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:69

61998O0017

Domstolens Kendelse af 4. februar 2000. - Emesa Sugar (Free Zone) NV mod Aruba. - Anmodning om præjudiciel afgørelse: Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage - Nederlandene. - Retspleje - Anmodning om tilladelse til at afgive bemærkninger til generaladvokatens forslag til afgørelse - Grundrettigheder. - Sag C-17/98.

Samling af Afgørelser 2000 side I-00665


Sammendrag

Nøgleord


Fællesskabsret - principper - grundrettigheder - Domstolens pligt til at sikre overholdelsen heraf - hensyntagen til den europæiske menneskerettighedskonvention - ret for enhver til en retfærdig rettergang - en anmodning om tilladelse til at afgive bemærkninger til generaladvokatens forslag til afgørelse ikke taget til følge af Domstolen - tilsidesættelse - foreligger ikke

(Art. 222 EF; art. 6, stk. 2, EU; den europæiske menneskerettighedskonvention, art. 6, stk. 1; EF-statutten for Domstolen, art. 18; Domstolens procesreglement, art. 59 og 61)

Sammendrag


$$Grundrettighederne hører til de almindelige retsgrundsætninger, som Domstolen skal beskytte. I dette øjemed lægger Domstolen de fælles forfatningsmæssige traditioner i medlemsstaterne til grund samt de anvisninger i form af internationale traktater om beskyttelse af menneskerettighederne, som medlemsstaterne har været med til at udarbejde, eller som de senere har tiltrådt. Den europæiske menneskerettighedskonvention, som artikel 6, stk. 2, EU i øvrigt henviser til, er herved af særlig betydning.

Denne konventions artikel 6, stk. 1, hvorefter enhver har ret til en retfærdig rettergang under en kontradiktorisk procedure, er ikke til hinder for, at Domstolen ikke tager en anmodning fra en part om at måtte indgive skriftlige bemærkninger til generaladvokatens forslag til afgørelse til følge.

I det retsplejesystem, som følger af traktaten og af statutten for Domstolen, og som er nærmere fastlagt i Domstolens procesreglement, udgør generaladvokatens forslag til afgørelse i modsætning til en udtalelse henvendt til dommerne eller parterne, som hidrører fra en myndighed uden for Domstolen eller hvis vægt afledes af det offentliges repræsentant som sådan, en selvstændig og begrundet udtalelse, som fremsættes offentligt af et medlem af selv samme institution, der således offentligt og selvstændigt deltager i den proces, der fører til udarbejdelsen af Domstolens afgørelse, og dermed i udførelsen af de dømmende opgaver, som er overladt til Domstolen.

Desuden er det netop for at opfylde målsætningen bag princippet om kontradiktion, som er at forhindre, at Domstolen påvirkes af argumenter, som parterne ikke har udtalt sig om, at Domstolen ex officio, på forslag fra generaladvokaten eller på parternes begæring, i overensstemmelse med procesreglementets artikel 61 kan træffe bestemmelse om genåbning af den mundtlige forhandling, såfremt den finder, at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller at sagen skal afgøres på grundlag af et argument, som ikke har været drøftet af parterne.

(jf. præmis 8, 9, 10, 14, 15, 18 og 20)

Top