EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CO0116

Kendelse afsagt af Domstolens Femte Afdeling den 28. april 1998.
Reisebüro Binder GmbH.
Ekstraordinær genoptagelse - Præjudiciel dom - Åbenbart, at begæringen om ekstraordinær genoptagelse skal afvises.
Sag C-116/96 REV.

Samling af Afgørelser 1998 I-01889

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:169

61996O0116

Kendelse afsagt af Domstolens Femte Afdeling den 28. april 1998. - Reisebüro Binder GmbH. - Ekstraordinær genoptagelse - Præjudiciel dom - Åbenbart, at begæringen om ekstraordinær genoptagelse skal afvises. - Sag C-116/96 REV.

Samling af Afgørelser 1998 side I-01889


Sammendrag

Nøgleord


Praejudicielle spoergsmaal - forelaeggelse for Domstolen - den nationale rets bedoemmelse - begaering om genoptagelse af en praejudiciel dom fremsat af en af hovedsagens parter - afvisning

(EF-traktaten, art. 177; statutten for EF-Domstolen, art. 41; Domstolens procesreglement, art. 98, 99 og 100)

Sammendrag


Traktatens artikel 177 indfoerer et direkte samarbejde mellem Domstolen og de nationale retter, under hvilket sagens parter alene opfordres til at indgive indlaeg inden for de af den nationale ret fastlagte retlige rammer.

Inden for de ved traktatens artikel 177 fastsatte graenser tilkommer det saaledes alene de nationale retter at traeffe afgoerelse om indholdet af og genstanden for en eventuel praejudiciel anmodning, og det tilkommer ligeledes alene disse retter at afgoere, om der er sket en tilstraekkelig afklaring af problemerne ved den praejudicielle afgoerelse, eller om det forekommer dem noedvendigt atter at forelaegge Domstolen spoergsmaal. Parterne i hovedsagen kan derfor ikke paaberaabe sig artikel 41 i statutten for Domstolen samt artikel 98, 99 og 100 i procesreglementet til stoette for en begaering om ekstraordinaer genoptagelse vedroerende domme afsagt i medfoer af naevnte artikel 177. Alene den nationale ret, som er adressat for en saadan dom, vil i paakommende tilfaelde kunne forelaegge Domstolen nye synspunkter, paa grundlag af hvilke Domstolen kan taenkes at ville aendre sin besvarelse af et tidligere spoergsmaal.

Top