EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0013

Domstolens Dom af 30. april 1996.
P mod S og Cornwall County Council.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Industrial Tribunal, Truro - Forenede Kongerige.
Ligebehandling af mænd og kvinder - Afskedigelse af en transseksuel.
Sag C-13/94.

Samling af Afgørelser 1996 I-02143

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:170

61994J0013

Domstolens Dom af 30. april 1996. - P mod S og Cornwall County Council. - Anmodning om præjudiciel afgørelse: Industrial Tribunal, Truro - Forenede Kongerige. - Ligebehandling af mænd og kvinder - Afskedigelse af en transseksuel. - Sag C-13/94.

Samling af Afgørelser 1996 side I-02143


Sammendrag
Parter
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

Socialpolitik ° mandlige og kvindelige arbejdstagere ° adgang til beskaeftigelse samt arbejdsvilkaar ° ligebehandling ° direktiv 76/207 ° afskedigelse af en transseksuel paa grund af dennes koensskifte ° ulovligt

(Raadets direktiv 76/207, art. 5, stk. 1)

Sammendrag


Naar henses til formaalet med direktiv 76/207 om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkaar, er direktivets artikel 5, stk. 1, til hinder for afskedigelse af en transseksuel paa grund af dennes koensskifte. Da det er en af menneskets grundlaeggende rettigheder ikke at blive udsat for forskelsbehandling paa grundlag af koen, kan direktivets anvendelsesomraade ikke skulle indskraenkes til blot at omfatte den forskelsbehandling, som foelger af, at den paagaeldende tilhoerer det ene eller det andet koen. Direktivet finder ogsaa anvendelse paa den forskelsbehandling, der udspringer af den paagaeldendes koensskifte, idet en saadan forskelsbehandling vaesentligst, hvis ikke udelukkende, finder sted paa grundlag af den paagaeldendes koen, idet afskedigelse af en saadan person med den begrundelse, at den paagaeldende har til hensigt at gennemgaa eller har gennemgaaet et koensskifte udsaetter vedkommende for en behandling, som er mindre gunstig set i forhold til personer af det koen, som vedkommende ansaas at tilhoere foer operationen.

Parter


I sag C-13/94,

angaaende en anmodning, som Industrial Tribunal, Truro (Det Forenede Kongerige), i medfoer af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for naevnte ret verserende sag,

P.

mod

S. og Cornwall County Council,

at opnaa en praejudiciel afgoerelse vedroerende fortolkningen af Raadets direktiv 76/207/EOEF af 9. februar 1976 om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkaar (EFT L 39, s. 40),

har

DOMSTOLEN

sammensat af praesidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformaendene C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet og G. Hirsch samt dommerne G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (refererende dommer), J.L. Murray, H. Ragnemalm og L. Sevón,

generaladvokat: G. Tesauro

justitssekretaer: fuldmaegtig L. Hewlett,

efter at der er indgivet skriftlige indlaeg af:

° P. ved Helena Kennedy, QC, og Barrister Rambert De Mello for advokatfirmaet Tyndallwoods & Milichip

° Det Forenede Kongerige ved Assistant Treasury Solicitor John E. Collins, som befuldmaegtiget, bistaaet af David Pannick, QC

° Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber ved Nicholas Khan, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmaegtiget,

paa grundlag af retsmoederapporten,

efter at der er afgivet mundtlige indlaeg i retsmoedet den 21. marts 1995 af P. ved Solicitor Madeleine Rees og Solicitor Vereena Jones, Helena Kennedy, QC, Barrister Rambert De Mello og Barrister Ben Emmerson, af Det Forenede Kongerige ved John E. Collins, bistaaet af David Pannick, og af Kommissionen ved Nicholas Khan,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgoerelse den 14. december 1995,

afsagt foelgende

Dom

Dommens præmisser


1 Ved kendelse af 11. januar 1994, indgaaet til Domstolen den 13. januar 1994, har Industrial Tribunal, Truro, i medfoer af EF-traktatens artikel 177 forelagt to praejudicielle spoergsmaal vedroerende fortolkningen af Raadets direktiv 76/207/EOEF af 9. februar 1976 om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkaar (EFT L 39, s. 40, herefter "direktivet").

2 Spoergsmaalene er blevet rejst under en sag anlagt af P. mod S. og Cornwall County Council.

3 Sagsoegeren i hovedsagen, P., var ansat i en ledende stilling ved en uddannelsesinstitution, der paa det for sagen relevante tidspunkt blev drevet af Cornwall County Council, som var den lokale forvaltningsmyndighed. Et aar efter sin ansaettelse meddelte P. institutionens rektor og administrative leder, S., at han havde til hensigt at gennemgaa et koensskifte. Dette skulle indledes med en saakaldt "life test"-periode, hvor P. skulle klaede sig som og agere som kvinde, hvorefter P. ved kirurgiske indgreb skulle opnaa ydre fremtoning som kvinde.

4 I begyndelsen af september 1992 modtog P., der paa det tidspunkt havde gennemgaaet en kirurgisk behandling af mindre omfang, meddelelse om, at han var afskediget med virkning fra den 31. december 1992. Den endelige operation fandt sted, foer afskedigelsen traadte i kraft, men efter at den var blevet varslet.

5 P. anlagde sag ved Industrial Tribunal mod S. og Cornwall County Council med paastand om, at hun havde vaeret udsat for forskelsbehandling paa grundlag af koen. S. og Cornwall County Council gjorde gaeldende, at afskedigelsen skyldtes, at der var for mange ansatte.

6 Det fremgaar af forelaeggelseskendelsen, at selv om der rent faktisk var for mange ansatte i institutionen, var den reelle aarsag til afskedigelsen P.' s planer om at gennemgaa et koensskifte.

7 Industrial Tribunal har dernaest fastslaaet, at forholdet ikke omfattes af Sex Discrimination Act 1975, da engelsk ret udelukkende omhandler situationer, hvor en kvinde eller en mand udsaettes for forskelsbehandling, fordi de har et bestemt koen. Ifoelge engelsk ret vil P. altid skulle anses for at vaere mand. Saafremt P. havde vaeret kvinde foer sin koensskifteoperation, ville arbejdsgiveren ligeledes have afskediget hende paa grund af operationen. Den forelaeggende ret er imidlertid i tvivl om, hvorvidt denne situation er omfattet af direktivets anvendelsesomraade.

8 Det fremgaar af direktivets artikel 1, stk. 1, at det tilsigter gennemfoerelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af maend og kvinder med hensyn til adgang til beskaeftigelse, herunder forfremmelse, og til erhvervsuddannelse samt arbejdsvilkaar. Princippet om ligebehandling indebaerer ifoelge direktivets artikel 2, stk. 1, "at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted paa grundlag af koen, hverken direkte eller indirekte".

9 Det fremgaar desuden af direktivets tredje betragtning, at ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere er et af Faellesskabets maal, for saa vidt det navnlig drejer sig om at fremme en udjaevning af arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkaar paa et stadigt stigende niveau.

10 Da Industrial Tribunal fandt det tvivlsomt, om direktivets anvendelsesomraade gik videre end national lovgivning, udsatte den sagen og forelagde Domstolen foelgende praejudicielle spoergsmaal:

"1) Er afskedigelse af en transseksuel paa grund af et koensskifte i strid med direktiv 76/207/EOEF, hvis formaal ifoelge artikel 1 er at gennemfoere princippet om ligebehandling af maend og kvinder med hensyn til adgang til beskaeftigelse osv.?

2) Er direktivets artikel 3, som henviser til forskelsbehandling paa grundlag af koen, til hinder for foranstaltninger paa grundlag af arbejdstagerens transseksualitet?"

11 Indledningsvis bemaerkes, at direktivets artikel 3, hvortil den nationale ret har henvist, vedroerer anvendelse af princippet om ligebehandling mellem maend og kvinder i forbindelse med adgangsvilkaar til stillinger.

12 En afskedigelse som den i hovedsagen omhandlede maa undersoeges i lyset af direktivets artikel 5, stk. 1, som lyder:

"Anvendelse af princippet om ligebehandling for saa vidt angaar arbejdsvilkaar, herunder afskedigelsesvilkaar, indebaerer, at maend og kvinder sikres samme vilkaar uden forskelsbehandling paa grundlag af koen."

13 De to praejudicielle spoergsmaal, som skal undersoeges samlet, maa derfor forstaas saaledes, at det oenskes oplyst, om artikel 5, stk. 1, naar henses til direktivets formaal, er til hinder for afskedigelsen af en transseksuel paa grundlag af vedkommendes koensskifte.

14 Det Forenede Kongerige og Kommissionen har anfoert, at afskedigelsen af en person, fordi vedkommende er transseksuel eller paa grund af en koensskifteoperation, ikke er en forskelsbehandling paa grundlag af koen i den i direktivet anfoerte betydning.

15 Til stoette herfor har Det Forenede Kongerige bl.a. gjort gaeldende, at det fremgaar af forelaeggelseskendelsen, at arbejdsgiveren ligeledes ville have afskediget P., hvis P. tidligere havde vaeret kvinde og havde gennemgaaet en operation for at blive mand.

16 Som fastslaaet af Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstol bemaerkes indledningsvis: "The term 'transsexual' is usually applied to those who, whilst belonging physically to one sex, feel convinced that they belong to the other; they often seek to achieve a more integrated, unambiguous identity by undergoing medical treatment and surgical operations to adapt their physical characteristics to their psychological nature. Transsexuals who have been operated upon thus form a fairly well-defined and identifiable group" (Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstols dom af 17.10.1986, Rees mod Det Forenede Kongerige, Series A, nr. 106, praemis 38).

17 Dernaest bemaerkes, at princippet om ligebehandling "af maend og kvinder", hvortil der henvises i direktivets titel, praeambel og bestemmelser, indebaerer, "at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted paa grundlag af koen", saaledes som det bl.a. fremgaar af artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1.

18 Direktivet giver saaledes paa det paagaeldende omraade kun udtryk for det lighedsprincip, som er et af faellesskabsrettens grundlaeggende principper.

19 Som Domstolen allerede adskillige gange har fastslaaet, er det i oevrigt en af menneskets grundlaeggende rettigheder, som Domstolen skal sikre overholdt, ikke at blive udsat for forskelsbehandling paa grundlag af koen (jf. dom af 15.6.1978, sag 149/77, Defrenne, Sml. s. 1365, praemis 26 og 27, og af 20.3.1984, forenede sager 75/82 og 117/82, Razzouk og Beydoun mod Kommissionen, Sml. s. 1509, praemis 16).

20 Under disse omstaendigheder kan direktivets anvendelsesomraade ikke skulle indskraenkes til blot at omfatte forskelsbehandling, som foelger af, at den paagaeldende tilhoerer det ene eller det andet koen. Naar henses til direktivets formaal og karakteren af de rettigheder, det skal beskytte, maa direktivet ogsaa finde anvendelse paa den forskelsbehandling, der ° som i dette tilfaelde ° udspringer af den paagaeldendes koensskifte.

21 En saadan forskelsbehandling finder nemlig vaesentligst, hvis ikke udelukkende, sted paa grundlag af den paagaeldendes koen. Naar en person saaledes afskediges med den begrundelse, at den paagaeldende har til hensigt at gennemgaa eller har gennemgaaet et koensskifte, udsaettes vedkommende for en behandling, som er mindre gunstig set i forhold til personer af det koen, som vedkommende ansaas for at tilhoere foer operationen.

22 Saafremt en saadan forskelsbehandling var tilladt, ville den ret til personlig vaerdighed og frihed, som Domstolen skal beskytte, blive kraenket i forhold til den paagaeldende.

23 Under disse omstaendigheder er den omhandlede afskedigelse i strid med direktivets artikel 5, stk. 1. Et andet resultat er alene muligt, saafremt afskedigelsen kunne begrundes med henvisning til direktivets artikel 2, stk. 2. Der er imidlertid intet i hovedsagens akter, der tyder paa, at dette er tilfaeldet.

24 De spoergsmaal, som Industrial Tribunal har forelagt, maa derfor besvares saaledes, at henset til direktivets formaal er artikel 5, stk. 1, til hinder for afskedigelse af en transseksuel paa grundlag af den paagaeldendes koensskifte.

Afgørelse om sagsomkostninger


Sagens omkostninger

25 De udgifter, der er afholdt af Det Forenede Kongerige og Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger.

Afgørelse


Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN

vedroerende de spoergsmaal, der er forelagt af Industrial Tribunal, Truro, ved kendelse af 11. januar 1994, for ret:

Naar henses til formaalet med Raadets direktiv 76/207/EOEF af 9. februar 1976 om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkaar er direktivets artikel 5, stk. 1, til hinder for afskedigelse af en transseksuel paa grundlag af den paagaeldendes koensskifte.

Top