EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CJ0038

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 5. maj 1994.
H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeräte Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG mod Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Hamburg - Tyskland.
Moms - sjette direktiv - spilleautomater - beskatningsgrundlag.
Sag C-38/93.

European Court Reports 1994 I-01679

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:188

61993J0038

DOMSTOLENS DOM (SJETTE AFDELING) AF 5. MAJ 1994. - H. J. GLAWE SPIEL- UND UNTERHALTUNGSGERAETE AUFSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG MOD FINANZAMT HAMBURG-BARMBEK-UHLENHORST. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE: FINANZGERICHT HAMBURG - TYSKLAND. - MOMS - SJETTE DIREKTIV - SPILLEAUTOMATER - BESKATNINGSGRUNDLAG. - SAG C-38/93.

Samling af Afgørelser 1994 side I-01679


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

Fiskale bestemmelser ° harmonisering af lovgivningerne ° omsaetningsafgifter ° faelles mervaerdiafgiftssystem ° beskatningsgrundlag ° tjenesteydelser ° den faktisk modtagne modydelse ° spilleautomater ° den faste procentdel, der skal udbetales til spillerne som gevinster, ikke omfattet

[Raadets direktiv 77/388, art. 11, punkt A, stk. 1, litra a)]

Sammendrag


Beskatningsgrundlaget for en tjenesteydelse som omhandlet i artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i sjette direktiv 77/388 udgoeres af den faktisk modtagne modydelse for den praesterede tjenesteydelse. For saa vidt angaar gevinstgivende spilleautomater, der i henhold til bindende regler i lovgivningen er konstrueret saaledes, at en bestemt procentdel af spillernes indsatser udbetales til spillerne som gevinster, bestaar den modydelse, som ejeren faktisk modtager for at stille automaterne til raadighed, kun af den del af indsatserne, som han reelt selv kan disponere over.

Den naevnte bestemmelse skal herefter fortolkes saaledes, at beskatningsgrundlaget i forbindelse med de omhandlede automater ikke omfatter den del af de samlede indsatser, som svarer til de gevinster, der efter bindende regler i lovgivningen er udbetalt til spillerne.

Dommens præmisser


1 Ved kendelse af 22. december 1992, indgaaet til Domstolen den 8. februar 1993, har Finanzgericht Hamburg i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 forelagt tre praejudicielle spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), og stk. 3, litra b), i Raadets sjette direktiv 77/388/EOEF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter ° Det faelles mervaerdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1, herefter benaevnt "sjette direktiv").

2 Spoergsmaalene er blevet rejst under en sag mellem H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeraete Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG (herefter benaevnt "Glawe") og Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (herefter benaevnt "Finanzamt") angaaende ansaettelsen af Glawe' s afgiftstilsvar for 1991.

3 Glawe er et selskab, der opstiller og staar for driften af spilleautomater paa udskaenkningssteder. Automaterne fungerer paa en bestemt maade, der er bindende fastlagt i lovgivningen. Den, der staar for driften af automaterne (o.a.: herefter benaevnt "ejeren") skal, inden de foerste gang saettes i drift, fylde et moentroer, hvorfra gevinster udbetales, helt op. Naar en spiller kaster en moent i automaten, falder moenten ned i automatens kasse, hvis moentroeret er fyldt helt op. Saafremt moentroeret paa grund af gevinstudbetalinger ikke laengere er fyldt helt op, falder de indkastede moenter ikke ned i kassen, men ledes hen i moentroeret. Naar ejeren aabner automaten, kan han kun udtage indholdet af kassen, og inden automaten saettes i drift igen, skal han paa ny fylde moentroeret helt op, hvis dette ikke allerede er fyldt. Automaterne skal i henhold til de gaeldende regler vaere konstrueret saaledes, at mindst 60% af de af spillerne indkastede moenter (indsatserne), efter fradrag af mervaerdiafgiften, udbetales som gevinster, mens resten, dvs. naesten 40%, forbliver i kassen.

4 Ved fastsaettelsen af Glawe' s momstilsvar for 1991 lagde Finanzamt de samlede beloeb, der var indkastet i automaterne i det paagaeldende aar, med fradrag af momsen, til grund som beskatningsgrundlag i henhold til de tyske regler, hvormed artikel 11 i sjette direktiv er gennemfoert. Beloebene blev beregnet skoensmaessigt efter en metode, som ikke er anfaegtet i hovedsagen, idet der ikke gaelder noget krav om, at automaterne skal vaere udstyret med en taeller, der registrerer indsatserne.

5 Glawe fandt, at Finanzamt som beskatningsgrundlag kun skulle have lagt de indsatser, som faktisk var forblevet i automaternes kasser, til grund ° dvs. de indkastede beloeb med fradrag af saavel momsen som de beloeb, der var udbetalt til spillerne som gevinster ° og klagede over Finanzamt' s afgiftsansaettelse. Efter at klagen var blevet afvist, anlagde Glawe sag ved Finanzgericht Hamburg, som har forelagt Domstolen foelgende praejudicielle spoergsmaal:

"1) Er beskatningsgrundlaget, jf. artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i sjette momsdirektiv, i forbindelse med gevinstgivende spilleautomater alle indsatser uden fradrag af de gevinster, der automatisk udbetales til spillerne?

2) Saafremt de udbetalte gevinster skal fratraekkes:

Indebaerer princippet om individuel beskatning, at gevinster kun kan fratraekkes op til indsatsen for hvert enkelt spil eller hver enkelt serie af spil?

3) Saafremt spoergsmaal 1 besvares benaegtende:

Udgoer de automatisk udbetalte gevinster ° op til indsatsen for hvert enkelt spil eller hver enkelt serie af spil ° helt eller delvis bonus som omhandlet i artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b), i sjette momsdirektiv?"

6 Med henblik paa besvarelsen af spoergsmaalene bemaerkes, at artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i sjette direktiv bestemmer, at "beskatningsgrundlaget ... ved levering af goder og tjenesteydelser, bortset fra de under litra b), c), og d), omhandlede, [er] den samlede modvaerdi, som leverandoeren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af koeberen, aftageren eller tredjemand ...".

7 Det bemaerkes endvidere, at rabat og bonus, der ydes koeberen eller aftageren, og som opnaas paa det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted, ikke medregnes i beskatningsgrundlaget, jf. artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b), i sjette direktiv.

8 I sin dom af 27. marts 1990 i sagen Boots Company (sag C-126/88, Sml. I, s. 1235, praemis 19) fastslog Domstolen, at sidstnaevnte bestemmelse blot er en konsekvens af reglen i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), saaledes som denne bl.a. er blevet fortolket i Domstolens dom af 23. november 1988 i sagen Naturally Yours Cosmetics (sag 230/87, Sml. s. 6365, praemis 16), hvorefter beskatningsgrundlaget udgoeres af den faktisk modtagne modydelse for den praesterede tjenesteydelse.

9 For saa vidt angaar spilleautomater, der ° som de i hovedsagen omhandlede ° i henhold til bindende regler i lovgivningen er konstrueret saaledes, at gennemsnitlig mindst 60% af spillernes indsatser udbetales til spillerne som gevinster, bestaar den modydelse, som ejeren faktisk modtager for at stille automaterne til raadighed, kun af den del af indsatserne, som han reelt selv kan disponere over.

10 Det er imidlertid kun de moenter, der efter at vaere blevet indkastet i automaterne automatisk ledes ned i kassen, der tilfalder ejeren, da de moenter, der ledes hen i moentroeret, skal genetablere det indhold, som ejeren oprindelig stillede til raadighed, for at automaterne kunne saettes i drift.

11 Der kan findes stoette for denne fortolkning, hvis man ser paa, hvad indsatserne fra modtagerne af tjenesteydelserne, dvs. spillerne, er bestemt til i automaten. Indsatserne bestaar nemlig reelt af to dele, idet en del af indsatserne er bestemt til genetablering af indholdet af moentroeret og dermed til udbetaling af gevinster, mens den resterende del ledes ned i automatens kasse.

12 Da den del af spillernes indsatser, der udbetales som gevinster, er fastsat paa forhaand i henhold til bindende regler, kan den hverken betragtes som en del af modydelsen for, at der stilles spilleautomater til raadighed for spillerne, eller som vederlag for en anden tjenesteydelse, som leveres til spillerne, saasom det forhold, at der gives en gevinstchance, eller selve udbetalingen af gevinster.

13 Det foerste praejudicielle spoergsmaal skal herefter besvares med, at artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i sjette direktiv skal fortolkes saaledes, at beskatningsgrundlaget i forbindelse med gevinstgivende spilleautomater ikke omfatter den del af de samlede indsatser, som svarer til de gevinster, der efter bindende regler i lovgivningen er udbetalt til spillerne.

14 Det er som foelge af denne besvarelse ufornoedent at traeffe afgoerelse vedroerende det andet og det tredje praejudicielle spoergsmaal, da disse spoergsmaal forudsaetter, at den del af indsatserne, der svarer til de udbetalte gevinster, udgoer en del af modydelsen for tjenesteydelsen og skal indgaa i beskatningsgrundlaget.

Afgørelse om sagsomkostninger


Sagens omkostninger

15 De udgifter, der er afholdt af den tyske regering, Det Forenede Kongerige og af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger.

Afgørelse


Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

vedroerende de spoergsmaal, der er forelagt af Finanzgericht Hamburg ved kendelse af 22. december 1992, for ret:

Artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Raadets sjette direktiv 77/388/EOEF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter ° Det faelles mervaerdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes saaledes, at beskatningsgrundlaget i forbindelse med gevinstgivende spilleautomater ikke omfatter den del af de samlede indsatser, som svarer til de gevinster, der efter bindende regler i lovgivningen er udbetalt til spillerne.

Top