EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990CJ0120

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. maj 1991.
Ludwig Post GmbH mod Oberfinanzdirektion München.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesfinanzhof - Tyskland.
Den Fælles Toldtarif - postion 0404 10 11 og 0404 90 33 - 75% valleproteinkoncentrat.
Sag C-120/90.

European Court Reports 1991 I-02391

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:196

61990J0120

DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 7. MAJ 1991. - LUDWIG POST GMBH MOD OBERFINANZDIREKTION MUENCHEN. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE: BUNDESFINANZHOF - TYSKLAND. - FAELLES TOLDTARIF - POSITIONERNE 0404 10 11 OG 0404 90 33 - 75 % VALLEPROTEINKONCENTRAT. - SAG C-120/90.

Samling af Afgørelser 1991 side I-02391


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

Faelles Toldtarif - toldpositioner - en vare, der er fremstillet ved ultrafiltrering og indeholder 76,6% maelkeprotein, 5% lactose og 2,1% maelkefedt uden at have noget paaviseligt sukkerindhold - tariferes i position 0404 90 33 i Den Kombinerede Nomenklatur

Sammendrag


Den Faelles Toldtarif skal fortolkes saaledes, at en vare med betegnelsen "75% valleproteinkoncentrat", der er fremstillet ved ultrafiltrering af valle og indeholder 76,6% maelkeprotein, 5% lactose og 2,1% maelkefedt uden at have noget paaviseligt sukkerindhold, skal tariferes i tariffens underposition 0404 90 33, "varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele ...", som affattet ved bilaget til Kommissionens forordning nr. 3174/88 om aendring af bilag I til Raadets forordning nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif. En saadan vare, som ikke laengere har de egenskaber, der er vaesentlige for valle, kan nemlig ikke henhoere under underposition 0404 10, "valle, ogsaa koncentreret eller tilsat sukker eller andre soedemidler".

Dommens præmisser


1 Ved kendelse af 13. marts 1990, indgaaet til Domstolens Justitskontor den 26. april 1990, har Bundesfinanzhof i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 177 forelagt et praejudicielt spoergsmaal vedroerende fortolkningen af underposition 0404 10 11, "valle, ogsaa koncentreret ... ikke tilsat sukker eller andre soedemidler", og underposition 0404 90 33 "varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele ..., ikke andetsteds tariferet, ikke tilsat sukker eller andre soedemidler, med proteinindhold paa over 42 vaegtprocent og med fedtindhold paa over 1,5 vaegtprocent, men ikke over 27 vaegtprocent" i Den Faelles Toldtarif (herefter benaevnt "FTT"), som affattet ved bilaget til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3174/88 af 21. september 1988 om aendring af bilag I til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif (EFT L 298, s. 1).

2 Spoergsmaalet er blevet rejst under en sag, som Ludwig Post GmbH (herefter benaevnt "Post") har anlagt mod Oberfinanzdirektion Muenchen (herefter benaevnt "Oberfinanzdirektion") angaaende tariferingen af en vare, der er betegnet som "75% valleproteinkoncentrat".

3 Det fremgaar af hovedsagens akter, at den omtvistede vare er et ved ultrafiltrering af valle fremstillet pulver, der er bestemt til anvendelse i levnedsmidler og indeholder 76,6% protein, 5% lactose og 2,1% fedt uden at have noget paaviseligt sukkerindhold. Varens lactoseandel udgoer kun ca. en fjortendedel af det for vallepulver almindelige.

4 I 1988 meddelte Oberfinanzdirektion Post en tariferingsoplysning, hvorefter den omhandlede vare skulle henfoeres under underposition 0404 90 33 i Den Kombinerede Nomenklatur i FTT. Post var derimod af den opfattelse, at varen henhoerte under underposition 0404 10 11 i FTT.

5 Post indbragte sagen for Bundesfinanzhof og gjorde herved gaeldende, at det foelger af De Forklarende Bemaerkninger til position 0404 i FTT, at fjernelsen af en del af lactosen fra den omhandlede vare ikke aendrer dens egenskab af "valle" som omhandlet i underposition 0404 10 11. Post stoettede sig herved til den sprogbrug, der anvendes i sagkyndiges erklaeringer om levnedsmidler, og den terminologi, som anvendes af de beroerte erhvervsdrivende.

6 I grundene til forelaeggelseskendelsen har den nationale domstol anfoert, at den haelder til den opfattelse, som Oberfinanzdirektion har gjort gaeldende. Bundesfinanzhof har herved navnlig henvist til den omhandlede vares ringe lactoseindhold. Varen har saaledes ifoelge Bundesfinanzhof mistet de egenskaber, der er vaesentlige for basisproduktet, og kan ikke laengere tariferes i positionen for denne vare; der henvises herved til Domstolens dom af 25. maj 1989 (sag 40/88, Weber, Sml. s. 1395). Saaledes er der ikke laengere tale om valle, som blot delvis har faaet fjernet lactosen, men om modificeret valle med et ringe lactoseindhold.

7 Der er dog ifoelge den forelaeggende domstol en vis tvivl om fortolkningen af de omhandlede tariferingsbestemmelser, dels fordi der er planer om en aendring heraf, saaledes at modificeret valle opfoeres sammen med "valle" i underposition 0404 10 i FTT, dels fordi Post' s rettergangsfuldmaegtig har anfoert, at toldmyndighederne i visse medlemsstater har henfoert vallepulver indeholdende 75% protein og kun 3% lactose under underposition 0404 10 i FTT.

8 Bundesfinanzhof har derfor udsat sagen og forelagt Domstolen foelgende praejudicielle spoergsmaal:

"Skal Den Kombinerede Nomenklatur (1988) fortolkes saaledes, at et pulver, der er fremstillet ved ultrafiltrering af valle og indeholder 76,6% maelkeprotein, 2,1% maelkefedt og 5% lactose uden at have noget paaviseligt sukkerindhold, skal tariferes som 'varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele...' i underposition 0404 90 33 eller - saafremt dette besvares benaegtende - som 'valle ...' i underposition 0404 10 11?"

9 Vedroerende hovedsagens faktiske omstaendigheder og retsforhandlingernes forloeb samt parternes skriftlige indlaeg for Domstolen henvises i oevrigt til retsmoederapporten. Disse omstaendigheder omtales derfor kun i det foelgende, saafremt det paa de enkelte punkter er noedvendigt for forstaaelsen for Domstolens argumentation.

10 Spoergsmaalet fra den nationale ret gaar i det vaesentlige ud paa, om FTT skal fortolkes saaledes, at en ved ultrafiltrering af valle fremstillet vare med betegnelsen "75% valleproteinkoncentrat", som indeholder 76,6% protein, 5% lactose og 2,1% fedt og ikke har noget paaviseligt sukkerindhold, skal tariferes i underposition 0404 90 33 i FTT, "varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele ...", eller som "valle ..." henhoerer under underposition 0404 10 11 i FTT.

11 Med henblik paa besvarelsen af dette spoergsmaal bemaerkes indledningsvis, at det fremgaar af Domstolens faste praksis (jf. senest dom af 24.1.1991, sag C-384/89, Tomatis, Sml. I, s. 127), at det afgoerende kriterium ved tarifering af varer af hensyn til retssikkerheden og af kontroltekniske hensyn almindeligvis skal soeges i deres objektive karakteristika og saeregenheder, saaledes som disse er bestemt i ordlyden af de paagaeldende positioner i Den Faelles Toldtarif og af bestemmelserne til afsnittene eller kapitlerne.

12 Underpositionerne 0404 10 og 0404 90 i position 0404 i FTT vedroerer to kategorier af varer, betegnet som henholdsvis "valle, ogsaa koncentreret eller tilsat sukker eller andre soedemidler" (underposition 0404 10) og "varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele, ogsaa tilsat sukker eller andre soedemidler, ikke andetsteds tariferet" (underposition 0404 90).

13 I De Forklarende Bemaerkninger til Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem siges det i relation til position 0404 i FTT, at valle er de naturlige maelkebestanddele, der bliver tilbage, naar fedtstofferne og caseinet er blevet fjernet fra maelken. Det fremgaar desuden af De Forklarende Bemaerkninger, at lactose og mineralstoffer delvis kan vaere fjernet fra vallen, og at denne kan vaere koncentreret.

14 Der maa saaledes foretages en sammenligning af lactoseindholdet i henholdsvis valle og en vare som den i hovedsagen omhandlede med henblik paa at afgoere, om sidstnaevnte kan betragtes som valle, hvorfra lactosen delvis er fjernet, jf. herved De Forklarende Bemaerkninger.

15 Som anfoert af Bundesfinanzhof i forelaeggelseskendelsen indeholder den af maelk udvundne vare almindeligvis ca. 70% lactose og 10-14% protein, efter at fedtstofferne og caseinet er blevet fjernet, hvilket i oevrigt er blevet bekraeftet af Kommissionen. Derimod er den i hovedsagen omhandlede vares lactoseindhold ifoelge forelaeggelseskendelsen kun 5%.

16 Domstolen har tidligere fastslaaet, at en vare, for at kunne tariferes i en bestemt underposition i FTT, skal indeholde basisproduktets hovedbestanddele, og at den i henseende til forholdet mellem sine bestanddele ikke maa afvige vaesentligt fra basisproduktet (dom af 25.5.1989, Weber, jf. ovenfor).

17 Det er ikke tilfaeldet for et 75% valleproteinkoncentrat som det i hovedsagen omhandlede, da denne vares lactoseindhold kun udgoer ca. en fjortendedel af det for vallepulver almindelige, og de procentuelle andele af vallens oevrige bestandddele ogsaa er aendret vaesentligt paa grund af den naesten fuldstaendige fjernelse af lactosen.

18 En saadan vare har foelgelig ikke laengere de egenskaber, der er vaesentlige for basisproduktet "valle", og den kan under hensyntagen til det ringe lactoseindhold i forhold til, hvad der er normalt for denne bestanddel, ikke betragtes som valle, hvorfra lactosen delvis er fjernet, som omhandlet i De Forklarende Bemaerkninger. En vare af den paagaeldende art kan saaledes ikke henhoere under underposition 0404 10 i FTT.

19 Ud fra sammensaetningen af et 75% valleproteinkoncentrat som det i hovedsagen omhandlede, saaledes som den er beskrevet i forelaeggelseskendelsen, har det tvaertimod de objektive karakteristika, der er fastlagt i underposition 0404 90 33.

20 Der er nemlig tale om en vare bestaaende af naturlige maelkebestanddele og med et proteinindhold paa 76,6% - altsaa over 42% som kraevet i henhold til den paagaeldende underposition - hvortil kommer, at dets fedtindhold paa 2,1% ligger inden for den opstillede norm (mellem 1,5 og 27%), ligesom varen opfylder betingelsen "ikke tilsat sukker eller andre soedemidler", da det ikke har noget paaviseligt sukkerindhold.

21 Et 75% valleproteinkoncentrat som det i hovedsagen omhandlede udgoer saaledes i tariferingsmaessig henseende en vare bestaaende af naturlige maelkebestanddele i henhold til underposition 0404 90 33 i FTT.

22 Dette resultat bekraeftes ved, at Toldsamarbejdsraadets Nomenklaturudvalg har besluttet at tarifere modificeret valle i underposition 0404 90 i FTT ud fra de gaeldende regler.

23 Som det med rette er anfoert af Kommissionen, er det uden betydning for fortolkningen af den gaeldende udgave af FTT, at Nomenklaturudvalget ved samme lejlighed gav udtryk for, at det fandt det oenskeligt at aendre nomenklaturen for fremtiden, saaledes at naturlig valle og modificeret valle samles i underposition 0404 10 i FTT, og at Toldsamarbejdetsraadet den 5. juli 1989 tilsluttede sig dette synspunkt i form af en henstilling til medlemsstaterne, som vil blive gennemfoert i faellesskabslovgivningen med virkning fra 1. januar 1992.

24 Tilsvarende kan hverken den terminologi, der angiveligt anvendes af de beroerte erhvervsdrivende, eller en eventuel afvigende anvendelse af reglerne i visse medlemsstater have indflydelse paa den fortolkning af FTT, der er baseret paa positionernes ordlyd.

25 Paa baggrund af det saaledes anfoerte skal det af den nationale domstol forelagte spoergsmaal besvares med, at FTT skal fortolkes saaledes, at en vare med betegnelsen "75% valleproteinkoncentrat", der er fremstillet ved ultrafiltrering af valle og indeholder 76,6% maelkeprotein, 5% lactose og 2,1% maelkefedt uden at have noget paaviseligt sukkerindhold, skal tariferes i underposition 0404 90 33 i FTT, "varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele ...", som affattet ved bilaget til forordning nr. 3174/88.

Afgørelse om sagsomkostninger


Sagens omkostninger

26 De udgifter, der er afholdt af den franske regering og af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale domstol, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger.

Afgørelse


Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

vedroerende det spoergsmaal, som Bundesfinanzhof har forelagt ved kendelse af 13. marts 1990, for ret:

Den Faelles Toldtarif skal fortolkes saaledes, at en vare med betegnelsen "75% valleproteinkoncentrat", der er fremstillet ved ultrafiltrering af valle og indeholder 76,6% maelkeprotein, 5% lactose og 2,1% maelkefedt uden at have noget paaviseligt sukkerindhold, skal tariferes i tariffens underposition 0404 90 33, "varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele ...", som affattet ved bilaget til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3174/88 af 21. september 1988 om aendring af bilag I til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif.

Top