EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61988CC0068

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro fremsat den 30. juni 1989.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik.
Traktatbrud - undladelse af at fastlægge Fællesskabets egne indtægter og stille disse til rådighed.
Sag 68/88.

European Court Reports 1989 -02965

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:281

61988C0068

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro fremsat den 30. juni 1989. - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER MOD DEN HELLENSKE REPUBLIK. - TRAKTATBRUD - UNDLADELSE AF AT FASTLAEGGE FAELLESSKABETS EGNE INDTAEGTER OG STILLE DEM TIL RAADIGHED. - SAG 68/88.

Samling af Afgørelser 1989 side 02965
svensk specialudgave side 00153
finsk specialudgave side 00167


Generaladvokatens forslag til afgørelse


++++

Hoeje Domstol .

1 . For anden gang skal Domstolen traeffe afgoerelse i en sag ved udeblivelsesdom ( 1 ). Den Hellenske Republik har nemlig ikke inden for den givne frist indgivet svarskrift . Kommissionen har derfor i medfoer af procesreglementets artikel 94, stk . 1, begaeret, at Domstolen tager dens paastande til foelge . Disse er foelgende :

-det statueres, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser efter EOEF-Traktaten ved, i strid med artiklerne 1, 9 og 10, i forordning nr . 2891/77 ( 2 ) og nr . 2727/75 ( 3 ) at undlade at fastslaa, at et beloeb paa 447 053 406 drachmer ( DR ) for visse maengder majs hidroerende fra tredjelande udgjorde "egne indtaegter" for Faellesskaberne og ved ikke at stille beloebet til raadighed for Kommissionen fra den 20 . juli 1986,

-ved ikke, i overensstemmelse med artikel 11 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77, at indbetale renter af dette beloeb fra den 20 . juli 1986, indtil beloebet erlaegges,

- ved ikke, som foreskrevet i artiklerne 1 og 2 i EOEF-forordning nr . 1697/79 ( 4 ), at have foretaget efterfoelgende opkraevning af dette beloeb,

- ved ikke, som foreskrevet i EOEF-Traktatens artikel 5, at have truffet de noedvendige administrative foranstaltninger og/eller noedvendige retsskridt over for de personer, der har foretaget de svigagtige transaktioner, eller har medvirket dertil,

- ved ikke, som foreskrevet i artiklerne 1 og 18 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77, at have foretaget de revisioner og undersoegelser samt truffet de supplerende kontrolforanstaltninger, som Kommissionen har anmodet om .

2 . Retlige bestemmelser . Artikel 13, stk . 1, i EOEF-forordning nr . 2727/75 om den faelles markedsordning for korn bestemmer, at der ved indfoersel opkraeves en afgift, der for hvert produkt er lig med taerskelprisen nedsat med cif-prisen .

I henhold til artiklerne 1, 9 og 10 i EOEF -, Euratom -, EKSF-forordning nr . 2891/77 skal medlemsstaterne fastlaegge Faellesskabernes egne indtaegter, blandt andet landbrugsafgifterne, og stille dem til raadighed for Kommissionen senest den 20 . i den anden maaned efter den maaned, i hvilken fordringerne er fastlagt .

Forordningens artikel 11 angiver den rentesats, der skal anvendes i tilfaelde, hvor der sker en forsinkelse med hensyn til overdragelsen af de egne indtaegter .

I henhold til samme forordnings artikel 18 foretager medlemsstater revisioner og undersoegelser vedroerende fastlaeggelsen og overdragelsen af egne indtaegter; de gennemfoerer supplerende kontrolforanstaltninger, som Kommissionen anmoder om; paa Kommissionens anmodning inddrager de Kommissionen i de gennemfoerte kontrolforanstaltninger og traeffer de noedvendige foranstaltninger for at lette gennemfoerelsen af kontrolforanstaltninger .

Artikel 2 i EOEF-forordning nr . 1697/79 paalaegger endelig de kompetente myndigheder at foretage en efterfoelgende opkraevning, naar disse konstaterer, at lovbestemte skyldige import - eller eksportafgifter ikke er blevet opkraevet eller kun delvis opkraevet .

Formaalet med naevnte ordning er at sikre, at fastlaeggelsen og overdragelsen af Faellesskabets egne indtaegter sker rettidigt, korrekt og gnidningsloest .

3 . Sagens faktiske omstaendigheder, og forloebet af den forudgaaende administrative sagsbehandling fremgaar af retsmoederapporten, som jeg skal henvise til . Disse omstaendigheder omtaler jeg derfor kun i det foelgende, saafremt det paa de enkelte punkter er noedvendigt for forstaaelsen af min argumentation .

4 . Da spoergsmaalet om, hvorvidt sagen kan admitteres, og om formalitetskravene er opfyldt, som Domstolen skal undersoege i henhold til procesreglementets artikel 94, stk . 2, ikke efter min opfattelse rejser noget problem, skal jeg altsaa gaa direkte over til at behandle de paastande, som sagsoegeren har fremsat .

5 . Kommissionen har under sit foerste klagepunkt paa grundlag af de oplysninger, den opnaaede under en undersoegelse paa stedet i august 1986 og senere undersoegelser, foreholdt Den Hellenske Republik, at den ikke har fastlagt og overdraget Kommissionen skyldige landbrugsafgifter for to skibsladninger majs med oprindelse i Jugoslavien, indfoert til Graekenland og senere eksporteret til Belgien som varer af graesk oprindelse .

Det fremgaar af de officielle dokumenter vedroerende den foerste af disse to omstridte skibsladninger, nemlig ladningen fra skibet Alfonsina, at dette efter at have lastet ca . 9 000 tons majs i den graeske havn Kavala mellem den 30 . april og 7 . maj dernaest ankom til Thessaloniki, hvor de noedvendige toldformaliteter blev gennemfoert mellem den 8 . og 9 . maj - inden det satte kurs mod Belgien .

Kommissionen derimod er naaet til den konklusion, at Alfonsina indlastede majs i Koper i Jugoslavien, mellem den 25 . april og den 3 . maj og dernaest ankom til Thessaloniki mellem den 8 . og 9 . maj - uden at have anloebet Kavala - alene for at de "jugoslaviske" dokumenter kunne omdannes til "graeske" dokumenter ved en magisk transaktion, der maaske ikke var saerlig sevaerdig, men i hvert fald fremboed oekonomiske fordele .

Opfattelsen om, at der var tale om svigagtige transaktioner, i hvis gennemfoerelse graeske embedsmaend deltog, beror navnlig paa, at de hellenske myndigheder afslog at tillade visse kontrolforanstaltninger, som utvivlsomt havde kunnet afsloere, om dokumenterne fra de naevnte myndigheder var aegte; desuden paa efterproevelsen af dokumenterne og oplysninger, der blev givet, inden der opstod tvivl om deres aegthed, paa en gennemgang af oplysninger fra internationale uafhaengige institutioner saasom Lloyd' s og International Maritime Bureau; endvidere paa konstateringen af, at flere dokumenter baerende Alfonsinas stempel og dets kaptajns underskrift var blevet forfalsket og endelig paa de udsagn, som skibets kaptajn var fremkommet med ved ankomsten til Thessaloniki .

6 . Stedet og datoen for den anden ladning paa 11 000 tons majs, transporteret paa skibet Flamingo, er derimod ikke bestridt . Kommissionen mener dog, at majsen i dette tilfaelde, modsat af hvad de hellenske myndigheder har attesteret, blev transporteret med tog fra Jugoslavien til Thessalonikis havn, og dernaest lastet som graesk majs, uden at der blev foretaget opkraevning af nogen afgift .

Ogsaa for saa vidt angaar transaktionen i forbindelse med denne ladning, klager Kommissionen over de hellenske myndigheders afslag paa at tillade en raekke kontrolforanstaltninger, blandt andet kontrol af lagerfortegnelsen for majssiloen i Thessalonikis havn og dokumentation for de togtransporter, der skulle have fundet sted i den uge, hvor man lastede skibet .

Afslaget paa at gennemfoere de anmodede kontrolforanstaltninger sammen med andre forhold, saasom bemaerkninger i Flamingos logbog, hvorefter forekomsten af insekter i togvognene to gange havde medfoert, at indladningen maatte afbrydes, har givet Kommissionen grund til at antage, at den paagaeldende majsladning i realiteten stammede fra Jugoslavien .

7 . Gennemgangen af de forhold, der er forelagt Domstolen, og som jeg lige har gennemgaaet i hovedtraek, og som fremgaar mere detaljeret i den af undersoegelsesudvalget udfaerdigede rapport, som udgoer bilag til staevningen, samt bedoemmelsen af de hellenske myndigheders optraeden under undersoegelsen, blandt andet deres afslag paa anmodningerne om efterproevelse af dokumenter, som havde kunnet klargoere forloebet af de omstridte omstaendigheder, indebaerer, at Kommissionen maa anses for i den paagaeldende sag at have opfyldt forpligtelsen til under en i henhold til Traktatens artikel 169 anlagt sag at fremlaegge bevis for det paastaaede traktatbrud ( 5 ).

De opnaaede talrige og utvetydige oplysninger, som er resultatet af en detaljeret undersoegelse, medfoerer, at der efter min mening ikke bestaar nogen tvivl om, at den majs, der blev eksporteret fra Graekenland til Belgien som en vare af graesk oprindelse, i begge tilfaelde var af jugoslavisk oprindelse .

Under disse omstaendigheder og uden at vende bevispligten om paahvilede det i henhold til Domstolens praksis ( 6 ) Den Hellenske Republik konkret og detaljeret at gendrive de forelagte forhold og de heraf foelgende virkninger .

8 . De hellenske myndigheder har derimod alene meget generelt under den forudgaaende administrative sagsbehandling anfoert, at spoergsmaalet er genstand for en retslig undersoegelse, som det fandtes hensigtsmaessigt at afvente udfaldet af, inden de traf de foranstaltninger, Kommissionen havde anmodet om .

Dette svar kan ikke anses for tilfredsstillende . Faellesskabsbestemmelserne omhandler ganske vist ikke forholdet mellem paa den ene side kontrolbefoejelser vedroerende fastlaeggelsen af de egne indtaegter og paa den anden side de ved national lovgivning fastsatte garantier for en korrekt gennemfoerelse af straffesager ( 7 ).

Og medlemsstaterne skal fortsat soerge for opkraevning og inddrivelse af de skyldige beloeb hos debitorerne ( 8 ).

Men den omstaendighed, at der alene verserer en retslig undersoegelse - en undersoegelse som i oevrigt i paagaeldende tilfaelde ikke blev indledt af de hellenske myndigheder, men af et konkurrerende firma til det anklagede firma, og som tilsyneladende alene vedroerer en af ladningerne - kan ikke i sig selv fritage myndighederne i den medlemsstat, hvori bedrageriet vedroerende handelen med varer underlagt landbrugsafgifter, er begaaet, fra forpligtelsen til at fastlaegge og overdrage Kommissionen alle samlede egne indtaegter, herunder ogsaa eventuelt ikke opkraevede beloeb .

De to foranstaltninger kan nemlig forfoelge forskellige maal og have delvis forskellig retsvirkning, idet den ene kan garantere Faellesskabet overdragelsen i rette tid af egne indtaegter, og den anden sikre, at de ansvarlige for bedrageriet straffes .

Det kan desuden heller ikke antages, at de hellenske myndigheder har truffet de egnede foranstaltninger med henblik paa at fastlaegge de svigagtigt unddragne afgifter, eller at domstolene har paalagt dem tavshedspligt af hensyn til efterforskningen som i naevnte sag 267/78, eller at den verserende retssag i Graekenland har forbindelse med fastlaeggelsen af de paagaeldende transaktioner og skulle hindre fastlaeggelsen af de angiveligt skyldige egne indtaegter .

9 . Lad det endvidere vaere mig tilladt at anfoere, at navnlig paa et saa foelsomt omraade som fastlaeggelsen af egne indtaegter og bekaempelsen af bedrageri begaaet til skade for faellesskabsbudgettet, bestaar samarbejdspligten efter Traktatens artikel 5 - en bestemmelse, der, som Kommissionen med rette har anfoert i sin staevning, paa en maade udgoer grundlaget og hjemlen for naervaerende soegsmaal - i saerlig grad over for medlemsstaterne, saaledes at Faellesskabet kan raade over egne indtaegter paa de gunstigste betingelser .

Paa dette omraade paahviler der medlemsstaten en reel forpligtelse til at skride ind, men de hellenske myndigheder har tilsyneladende ikke i dette tilfaelde opfyldt denne forpligtelse . De har nemlig alene generelt henvist til en verserende straffesag og har brugt denne som undskyldning for ikke at beskaeftige sig med det vigtige problem i denne sag .

Kommissionens foerste klagepunkt er altsaa begrundet ligesom den beregning, Kommissionen har foretaget af de unddragne beloeb, forekommer korrekt .

10 . Under sit andet anbringende har Kommissionen nedlagt paastand om, at Domstolen statuerer, at der skal betales renter af de her overdragne beloeb fra den 20 . juli 1986, indtil betaling sker .

Artikel 11 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77 bestemmer foelgende :

"Enhver forsinkelse af krediteringen af den ... foreskrevne konto medfoerer, at den paagaeldende medlemsstat skal betale en rente ..."

Endvidere gaelder efter Domstolens praksis foelgende :

"De ved forordningens artikel 11 hjemlede morarenter skal betales ved 'enhver forsinkelse' og er forfaldne uanset grunden til den forsinkede kreditering af Kommissionens konto" ( 9 ).

Jeg finder under alle omstaendigheder ikke, at Den Hellenske Republiks regering, efter foerst at have undladt at fastlaegge de egne indtaegter, under henvisning til sin egen optraeden skulle kunne unddrage sig forpligtelsen til at betale de skyldige renter ved forsinkelse .

11 . Klagepunktet vedroerende den manglende efterfoelgende opkraevning af de ikke-betalte afgifter, som er hjemlet i artikel 2 i forordning ( EOEF ) nr . 1697/79, forekommer mig ogsaa at vaere begrundet .

Fritagelse for ikke at foretage den i naevnte forordnings artikel 5, stk . 2, indeholdte efterfoelgende opkraevning af saadanne afgifter forudsaetter nemlig, at de paagaeldende myndigheder har begaaet en fejl, og at debitor var i god tro, samt at sidstnaevnte i forbindelse med toldangivelsen har handlet i god tro og overholdt samtlige bestemmelser i de gaeldende forskrifter; dette mener jeg ikke er opfyldt i dette tilfaelde .

12 . Kommissionens fjerde anbringende stoettes paa Traktatens artikel 5 . Kommissionen har under dette anbringende foreholdt de hellenske myndigheder ikke at have truffet de egnede administrative eller retslige foranstaltninger over for de personer, der havde begaaet de svigagtige transaktioner og dem, som eventuelt havde medvirket hertil .

Jeg mener ogsaa, at dette klagepunkt er begrundet . Den forpligtelse, som Traktatens artikel 5 paalaegger medlemsstaterne til at traeffe alle almindelige eller saerlige foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som foelger af Traktaten eller af retsakter foretaget af Faellesskabets institutioner, indebaerer ogsaa en pligt til at forfoelge og straffe de personer, som har overtraadt faellesskabsretten, saaledes at dens gennemslagskraft ikke svaekkes .

De generelle oplysninger, som de hellenske myndigheder er fremkommet med under den forudgaaende administrative sagsbehandling, giver, naar henses til de praecise anmodninger, Kommissionen har fremsat herom, ikke tilstraekkelig grundlag til at antage, at den hellenske regering har opfyldt denne forpligtelse .

Tvaertimod maa det understreges, at selv tre aar efter tidspunktet for de faktiske omstaendigheder er vi stadig uden kendskab til de initiativer, de hellenske myndigheder har taget og de foranstaltninger, som er blevet truffet; i den forbindelse maa det ogsaa konstateres, at det lakoniske svar, som de hellenske myndigheder gav paa den af Kommissionen fremsatte begrundede udtalelse, er ganske utilstraekkeligt; af dette svar, der i oevrigt fremkom for sent, fremgaar alene, at den relevante dokumentation og den rapport, som Kommissionen havde fremsendt, var blevet overgivet til de judicielle myndigheder .

13 . Det svar, som de hellenske myndigheder har givet vedroerende de foretagne revisioner og undersoegelser, samt vedroerende de supplerende kontrolforanstaltninger, som Kommissionen havde anmodet om allerede siden januar 1987, er lige saa intetsigende og kortfattede . Trods de af Kommissionen gentagne anmodninger har de hellenske myndigheder heller ikke paa dette punkt givet praecise oplysninger om forloebet og resultatet af eventuelle undersoegelser .

Det maa derfor konstateres, at Den Hellenske Republiks regering ikke har foretaget de noedvendige revisioner og undersoegelser og ikke har foretaget de supplerende kontrolforanstaltninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til artikel 18 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77 .

14 . Paa grundlag af det anfoerte skal jeg fremsaette foelgende forslag til afgoerelse :

1 ) Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EOEF-Traktaten :

- ved ikke i henhold til artiklerne 1, 9 og 10 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77 og forordning ( EOEF ) nr . 2727/75, at have fastlagt de egne indtaegter, nemlig skyldige landbrugsafgifter paa 447 053 406 DR for visse partier importeret majs fra tredjeland og ved ikke at have stillet dette beloeb til Kommissionens raadighed senest den 20 . juli 1986,

- ved ikke i henhold til artikel 11 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77, at have betalt morarenter af det ovennaevnte beloeb fra den 20 . juli 1986 indtil beloebets erlaeggelse,

- ved ikke i henhold til artiklerne 1 og 2 i forordning ( EOEF ) nr . 1697/79, at have foretaget efterfoelgende opkraevning af dette beloeb,

- ved ikke i henhold til EOEF-Traktatens artikel 5 at have truffet de noedvendige administrative foranstaltninger og/eller retsskridt over for de personer, der har foretaget de svigagtige transaktioner eller medvirket dertil, og

- ved ikke som foreskrevet i artiklerne 1 og 18 i forordning ( EOEF, Euratom, EKSF ) nr . 2891/77, at have foretaget de revisioner og undersoegelser samt truffet de supplerende kontrolforanstaltninger, som Kommissionen har anmodet om .

2 ) Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger .

(*) Originalsprog : italiensk .

( 1 ) Dommen af 23 . marts 1988 i sag 105/87, Morabito ( Sml . s . 1707 ), var ogsaa en udeblivelsesdom .

( 2 ) EFT L 336, s . 1 .

( 3 ) EFT L 281, s . 1 .

( 4 ) EFT L 197, s . 1 .

( 5 ) Jfr . senest dom af 25 . april 1989 i sag 141/87, Kommissionen mod Italien, praemis 15, Sml . s . 0000 .

( 6 ) Jfr . dom af 22 . september 1988 i sag 272/86, Kommissionen mod Graekenland, Sml . s . 4875, praemis 21 .

( 7 ) Jfr . dom af 10 . januar 1980 i sag 267/78, Kommissionen mod Italien, Sml . s . 31, praemis 20 .

( 8 ) Jfr . dom af 5 . maj 1977 i sag 110/76, Pretore di Cento mod ukendt, Sml . s . 851, praemis 6 .

( 9 ) Jfr . dom af 22 . februar 1989 i sag 54/87, Kommissionen mod Italien, Sml . s . 0000, praemis 12; dom af 18 . december 1986 i sag 93/85, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml . s . 4011, praemis 37; dom af 20 . marts 1986 i sag 303/84, Kommissionen/Forbundsrepublikken Tyskland, Sml . s . 1171, praemis 17 .

Top