Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61986CJ0120

Domstolens dom af 28. april 1988.
J. Mulder mod Landbrugs- og Fiskeriministeriet.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Haag - Nederlandene.
Tillægsafgift på mælk.
Sag 120/86.

European Court Reports 1988 -02321

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:213

61986J0120

DOMSTOLENS DOM AF 28. APRIL 1988. - J. MULDER MOD MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. - TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK. - SAG 120/86.

Samling af Afgørelser 1988 side 02321


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . LANDBRUG - FAELLES MARKEDSORDNING - MAELK OG MEJERIPRODUKTER - TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK - FASTSAETTELSE AF AFGIFTSFRIE REFERENCEMAENGDER - SAERLIGE FORHOLD FOR VISSE KATEGORIER AF PRODUCENTER - PRODUCENTER SOM HAR INDSTILLET LEVERANCERNE I HENHOLD TIL PRAEMIEORDNINGEN FOR IKKE-MARKEDSFOERING - HENSYNTAGEN HERTIL AF MEDLEMSSTATERNE - BETINGELSER

( RAADETS FORORDNINGER NR . 1078/77, ART . 2, STK . 2, OG 857/84; KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 )

2 . LANDBRUG - FAELLES MARKEDSORDNING - MAELK OG MEJERIPRODUKTER - TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK - TILDELING AF AFGIFTSFRIE REFERENCEMAENGDER - PRODUCENTER SOM HAR INDSTILLET LEVERANCERNE I HENHOLD TIL PRAEMIEORDNINGEN FOR IKKE-MARKEDSFOERING - UDELUKKET FRA TILDELING - PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING - TILSIDESAETTELSE

( RAADETS FORORDNINGER NR . 1078/77, ART . 2, STK . 2, OG 857/84; KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 )

Sammendrag


1 . FORORDNING NR . 857/84 OM ALMINDELIGE REGLER FOR ANVENDELSEN AF TILLAEGSAFGIFTEN PAA MAELK, SOM SUPPLERET VED FORORDNING NR . 1371/84, SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE VED FASTSAETTELSEN AF DE I ARTIKEL 2 I DENNE FORORDNING NAEVNTE REFERENCEMAENGDER KUN ER BEMYNDIGET TIL AT TAGE HENSYN TIL SITUATIONEN FOR PRODUCENTER, SOM PAA GRUND AF EN FORPLIGTELSE PAATAGET I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 1078/77 IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, DER LAEGGES TIL GRUND, SAAFREMT DISSE PRODUCENTER I HVERT ENKELT TILFAELDE OPFYLDER DE SAERLIGE BETINGELSER, DER ER FASTSAT I FORORDNING NR . 857/84, OG SAAFREMT MEDLEMSSTATERNE RAADER OVER DE REFERENCEMAENGDER, DER STAAR TIL RAADIGHED MED HENBLIK HERPAA .

2 . DA DET HVERKEN AF BESTEMMELSERNE ELLER AF BETRAGTNINGERNE TIL FORORDNING NR . 1078/77 FREMGAAR, AT FORPLIGTELSEN TIL IKKE-MARKEDSFOERING I MEDFOER AF FORORDNINGEN KUNNE INDEBAERE, AT DET VED DENS UDLOEB VILLE VAERE UMULIGT FOR DE PAAGAELDENDE PRODUCENTER AT GENOPTAGE MAELKELEVERANCERNE, ER DET FORHOLD, AT PRODUCENTERNE PAA GRUND AF DERES FORPLIGTELSE KAN VAERE FULDSTAENDIG UDELUKKET I HELE GYLDIGHEDSPERIODEN FOR EN NY LOVGIVNING OM INDFOERELSE AF EN TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK FRA AT FAA TILDELT EN REFERENCEMAENGDE I HENHOLD TIL SIDSTNAEVNTE LOVGIVNING, I STRID MED PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, SOM DISSE PRODUCENTER KUNNE HAVE TIL, AT PRAEMIEORDNINGEN FOR IKKE-MARKEDSFOERING, SOM DE UNDERKASTEDE SIG, HAVDE BEGRAENSEDE VIRKNINGER .

DERFOR ER FORORDNING NR . 857/84, SOM SUPPLERET VED FORORDNING NR . 1371/84, UGYLDIG I DET OMFANG, DEN IKKE BESTEMMER, AT DER TILDELES EN REFERENCEMAENGDE TIL DE PRODUCENTER, SOM I HENHOLD TIL EN FORPLIGTELSE PAATAGET I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 1078/77 IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, SOM DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT HAR LAGT TIL GRUND .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 14 . MARTS 1986, INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 23 . MAJ S.AA ., HAR COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HAAG, I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT TRE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN OG GYLDIGHEDEN AF FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN OM TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK .

2 SPOERGSMAALENE ER BLEVET REJST UNDER EN RETSSAG MELLEM MULDER, DER DRIVER EN LANDBRUGSBEDRIFT, OG DET NEDERLANDSKE LANDBRUGS - OG FISKERIMINISTERIUM . MULDER, SOM INDTIL OKTOBER 1979 HAVDE EN MALKEKVAEGBESAETNING OG HAVDE LEVERET OMKRING 500 000 KG MAELK PR . AAR TIL MEJERIET, FORPLIGTEDE SIG I OKTOBER 1979 I HENHOLD TIL EN AFTALE MED STICHTING ONTWIKKELINGS - EN SANERINGSFONDS VOOR DE LANDBOUW TIL IKKE AT LEVERE MAELK ELLER MEJERIPRODUKTER I EN FEMAARSPERIODE FRA 1 . OKTOBER 1979 TIL 30 . SEPTEMBER 1984 . TIL GENGAELD FIK HAN EN IKKE-MARKEDSFOERINGSPRAEMIE PAA IALT 193 418 HFL I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 1078/77 AF 17 . MAJ 1977 OM INDFOERELSE AF EN PRAEMIEORDNING FOR IKKE-MARKEDSFOERING AF MAELK OG MEJERIPRODUKTER OG FOR OMSTILLING AF MALKEKVAEGSBESAETNINGER ( EFT L 131, S . 1 ).

3 EFTER AT MULDER FRA AUGUST 1983 HAVDE FORETAGET VISSE INVESTERINGER MED HENBLIK PAA GENOPTAGELSE AF MAELKEPRODUKTIONEN VED UDLOEBET AF DEN FEMAARIGE IKKE-MARKEDFOERINGSPERIODE, ANSOEGTE HAN DEN 28 . MAJ 1984 DE KOMPETENTE NEDERLANDSKE MYNDIGHEDER OM TILDELING AF EN REFERENCEMAENGDE PAA 726 000 KG MAELK ( 132 KOEER X 5 500 KG ) I HENHOLD TIL DEN ORDNING OM EN TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK, SOM I MELLEMTIDEN VAR BLEVET INDFOERT VED RAADETS FORORDNING NR . 856/84 AF 31 . MARTS 1984 OM AENDRING AF FORORDNING NR . 804/68 OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER ( EFT L 90, S . 10 ), SUPPLERET AF RAADETS FORORDNING NR . 857/84 AF 31 . MARTS 1984 OM ALMINDELIGE REGLER FOR ANVENDELSEN AF DEN I ARTIKEL 5C I FORORDNING NR . 804/68 OMHANDLEDE AFGIFT PAA MAELK OG MEJERIPRODUKTER ( EFT L 90, S . 13 ), SAMT AF KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 AF 16 . MAJ 1984 OM GENNEMFOERELSESBESTEMMELSERNE FOR DEN TILLAEGSAFGIFT, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 5C I FORORDNING NR . 804/68 ( EFT L 132, S . 11 ).

4 DENNE ANSOEGNING BLEV AFSLAAET VED AFGOERELSE AF 24 . SEPTEMBER 1984 FRA LANDBRUGS - OG FISKERIMINISTEREN MED DEN BEGRUNDELSE, AT MULDER IKKE HAVDE GODTGJORT AT HAVE PRODUCERET MAELK I DET REFERENCEAAR, DER VAR LAGT TIL GRUND VED ANVENDELSEN AF DEN NYE ORDNING, NEMLIG 1983, OG AT DENNE MANGLENDE MAELKEPRODUKTION IKKE BEROEDE PAA FORCE MAJEURE . SOM FOELGE AF AFSLAGET HAR MULDER ANLAGT SAG VED COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN .

5 DENNE RET FANDT, AT SAGENS AFGOERELSE AFHAENGER AF FORTOLKNING OG GYLDIGHEDEN AF FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN OM TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK, OG BESLUTTEDE DERFOR AT UDSAETTE SAGEN OG FORELAEGGE DOMSTOLEN FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL :

" 1 ) SKAL RAADETS FORORDNING ( EOEF ) NR . 857/84, SOM SUPPLERET VED KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) NR . 1371/84, OG HENSET TIL DENS TREDJE BETRAGTNING, FORSTAAS OG FORTOLKES SAALEDES, AT DET IKKE ER TILLADT EN MEDLEMSSTAT VED FASTSAETTELSEN AF DE I ARTIKEL 2 NAEVNTE REFERENCEMAENGDER AT TAGE HENSYN TIL SITUATIONER, SOM IKKE ER OMHANDLET I DISSE FAELLESSKABSBESTEMMELSER - NAVNLIG SITUATIONEN FOR DE LANDMAEND, SOM I HENHOLD TIL FORORDNING ( EOEF ) NR . 1078/77 I ET REFERENCEAAR IKKE HAR LEVERET MAELK - OG AT TRAEFFE EN FORANSTALTNING, SOM GAAR UD PAA AT TILDELE DEM EN SAERLIG MAENGDE?

2 ) SAAFREMT DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE, ER FORORDNING NR . 857/84 UGYLDIG, FORDI DEN STRIDER MOD FAELLESSKABSRETTEN I SIN NUVAERENDE UDFORMNING, OG NAVNLIG MOD :

A ) RETSSIKKERHEDSPRINCIPPET,

B ) PROPORTIONALITETSPRINCIPPET,

C ) EJENDOMSRETTEN,

D ) FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING SOM FASTSLAAET I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 40, STK . 3,

E ) FORBUDET MOD MAGTFORDREJNING,

IDET FORORDNINGEN IKKE TAGER HENSYN TIL LANDMAEND, SOM I HENHOLD TIL FORORDNING ( EOEF ) NR . 1078/77 I ET REFERENCEAAR IKKE HAR LEVERET MAELK?

3 ) SAAFREMT DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES BENAEGTENDE, HANDLER EN MEDLEMSSTAT I STRID MED FAELLESSKABSRETTEN I DENS NUVAERENDE UDFORMNING VED AT UNDLADE AT TRAEFFE EN FORANSTALTNING SOM DEN I DET FOERSTE SPOERGSMAAL NAEVNTE FOR LANDMAEND, SOM I HENHOLD TIL FORORDNING ( EOEF ) NR . 1078/77 I ET REFERENCEAAR IKKE HAR LEVERET MAELK?"

6 VEDROERENDE SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, DE RELEVANTE FAELLESSKABSBESTEMMELSER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB SAMT DE SKRIFTLIGE INDLAEG FOR DOMSTOLEN HENVISES TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

SAGENS RETLIGE BAGGRUND

7 FOR AT KUNNE GIVE EN BRUGBAR BESVARELSE AF DE STILLEDE SPOERGSMAAL FINDES EN KORT REDEGOERELSE FOR DEN RELEVANTE FAELLESSKABSLOVGIVNING FORMAALSTJENLIG .

8 MED HENBLIK PAA AT BEGRAENSE OVERSKUDSPRODUKTIONEN AF MAELK OG MEJERIPRODUKTER PAA DET FAELLES MARKED BLEV DER VED OVENNAEVNTE FORORDNING NR . 1078/77 FOR EN BESTEMT PERIODE INDFOERT EN PRAEMIEORDNING FOR LANDMAEND, SOM ENTEN AFSTOD FRA AT MARKEDSFOERE MAELK OG MEJERIPRODUKTER ( IKKE-MARKEDSFOERINGSPRAEMIE ) ELLER OMSTILLEDE DERES MALKEKVAEGSBESAETNING TIL KOEDPRODUKTION ( OMSTILLINGSPRAEMIE ). IKKE-MARKEDSFOERINGSPRAEMIE, SOM DENNE SAG DREJER SIG OM, BLEV EFTER ANSOEGNING YDET ENHVER MAELKEPRODUCENT, SOM FORPLIGTEDE SIG TIL I EN FEMAARSPERIODE HVERKEN MOD VEDERLAG ELLER VEDERLAGSFRIT AT AFSTAA MAELK ELLER MEJERIPRODUKTER, DER STAMMEDE FRA DEN PAAGAELDENDES BEDRIFT ( ARTIKLERNE 1 OG 2 ).

9 STILLET OVER FOR EN KONSTANT STIGENDE MAELKEPRODUKTION INDFOERTE RAADET DERNAEST VED OVENNAEVNTE FORORDNING NR . 856/84 EN TILLAEGSAFGIFT, SOM I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 1 SKAL ERLAEGGES AF DE MAENGDER LEVERET MAELK, DER OVERSTIGER EN REFERENCEMAENGDE, SOM NAERMERE SKAL FASTSAETTES . AFGIFTEN SKAL ERLAEGGES ENTEN AF MAELKEPRODUCENTERNE ( FORMEL A ) ELLER AF OPKOEBERNE AF MAELK ELLER ANDRE MEJERIPRODUKTER, DER VAELTER DEN OVER PAA DE PRODUCENTER, SOM HAR FORHOEJET DERES LEVERANCER, I FORHOLD TIL DE PAAGAELDENDE PRODUCENTERS ANDEL I OVERSKRIDELSEN AF OPKOEBERENS REFERENCEMAENGDE ( FORMEL B ).

10 REGLERNE FOR BEREGNINGEN AF REFERENCEMAENGDEN, DVS . DE MAENGDER, DER IKKE SKAL ERLAEGGES TILLAEGSAFGIFT FOR, BLEV FASTSAT I RAADETS FORORDNING NR . 857/84 . IFOELGE DENNE RETSAKTS ARTIKEL 2, STK . 1, ER REFERENCEMAENGDEN LIG MED DEN MAENGDE MAELK ELLER MAELKEAEKVIVALENT, DER ER LEVERET ELLER OPKOEBT I KALENDERAARET 1981, FORHOEJET MED 1 %. MEDLEMSSTATERNE KAN DOG I MEDFOER AF ARTIKLENS STK . 2, BESTEMME, AT REFERENCEMAENGDEN PAA DERES OMRAADE ER LIG MED DEN MAENGDE MAELK ELLER MAELKEAEKVIVALENT, DER ER LEVERET ELLER OPKOEBT I KALENDERAARET 1982 ELLER 1983, JUSTERET MED EN PROCENTSATS, SAALEDES AT DEN FOR DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT FASTSATTE GARANTIMAENGDE IKKE OVERSKRIDES .

11 UNDTAGELSER HERTIL I VISSE SAERLIGE SITUATIONER BLEV FASTSAT I FORORDNINGENS ARTIKLER 3, 4, OG 4A . MEDLEMSSTATERNE KAN SAALEDES I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 TILDELE SAERLIGE REFERENCEMAENGDER TIL PRODUCENTER, SOM HAR FORPLIGTET SIG TIL AT GENNEMFOERE EN UDVIKLINGSPLAN FOR MAELKEPRODUKTIONEN I HENHOLD TIL RAADETS DIREKTIV 72/159/EOEF AF 17 . APRIL 1972 OM MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER ( EFT L 96, S . 1 ) OG INDGIVET DENNE PLAN INDEN 1 . MARTS 1984, ELLER TIL PRODUCENTER, SOM HAR FORETAGET INVESTERINGER UDEN UDVIKLINGSPLAN (( LITRA 1 ) )), SAMT TIL UNGE LANDMAEND, SOM HAR ETABLERET SIG EFTER DEN 31 . DECEMBER 1980 (( LITRA 2 ) )). HERUDOVER KAN DE PRODUCENTER, HVIS MAELKEPRODUKTION I DET REFERENCEAAR, DER ER LAGT TIL GRUND, ER BLEVET PAAVIRKET I KENDELIG GRAD AF USAEDVANLIGE BEGIVENHEDER, SOM F.EKS . EN ALVORLIG NATURKATASTROFE, OEDELAEGGELSE VED ET ULYKKESTILFAELDE AF BEDRIFTSAKTIVERNE ELLER EN EPIZOOTI, ANMODE OM, AT DER TAGES HENSYN TIL ET ANDET REFERENCEKALENDERAAR INDEN FOR PERIODEN 1981-1983 (( LITRA 3 ) )). LISTEN OVER DISSE SAERLIGE SITUATIONER BLEV SUPPLERET VED ARTIKEL 3 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 .

12 ARTIKEL 4, STK . 1, I FORORDNING NR . 857/84 GIVER MEDLEMSSTATERNE ADGANG TIL - FOR AT GENNEMFOERE OMSTRUKTURERINGEN AF MAELKEPRODUKTIONEN - BL.A . AT YDE SUPPLERENDE REFERENCMAENGDER TIL PRODUCENTER, DER GENNEMFOERER EN UDVIKLINGSPLAN FOR MAELKEPRODUKTIONEN, SOM EFTER IKRAFTTRAEDELSEN AF FORORDNING NR . 857/84 ER BLEVET GODKENDT I MEDFOER AF DIREKTIV 72/159/EOEF, SAMT TIL PRODUCENTER, DER UDOEVER LANDBRUGSVIRKSOMHED SOM HOVEDERHVERV .

13 DESUDEN KAN MEDLEMSSTATERNE I MEDFOER AF ARTIKEL 4A, INDSAT VED RAADETS AENDRINGSFORORDNING NR . 590/85 AF 26 . FEBRUAR 1985 ( EFT L 68, S . 1 ), FOR EN BEGRAENSET PERIODE TILDELE DE REFERENCEMAENGDER, PRODUCENTERNE OG OPKOEBERNE IKKE HAR UDNYTTET, TIL PRODUCENTER ELLER OPKOEBERE I SAMME OMRAADE SAMT I GIVET FALD I ANDRE OMRAADER . ENDELIG FREMGAAR DET AF ARTIKEL 7, AT I TILFAELDE AF EN BEDRIFTS SALG, BORTFORPAGTNING ELLER OVERDRAGELSE VED ARV OVERFOERES DEN TILSVARENDE REFERENCEMAENGDE HELT ELLER DELVIS TIL KOEBEREN, FORPAGTEREN ELLER ARVINGEN .

FOERSTE SPOERGSMAAL

14 MED HENSYN TIL FORTOLKNINGEN AF DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER ER ALLE DE PROCESDELTAGERE, DER HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN, ENIGE OM, AT DE INDEHOLDER EN UDTOEMMENDE OPREGNING AF DE SITUATIONER, HVORI EN MAELKEPRODUCENT KAN FAA TILDELT EN REFERENCEMAENGDE I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE OM TILLAEGSAFGIFTEN PAA MAELK . DE ER DERIMOD UENIGE OM SPOERGSMAALET, I HVILKET OMFANG DE FORSKELLIGE BESTEMMELSER KAN FINDE ANVENDELSE I DET FORELIGGENDE TILFAELDE, HVOR DEN PAAGAELDENDE PRODUCENT IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, DER LAEGGES TIL GRUND, PAA GRUND AF EN FORPLIGTELSE, HAN HAR PAATAGET SIG I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 1078/77 .

15 EN GENNEMGANG AF OPBYGNINGEN AF OG FORMAALET MED ARTIKLERNE 3 OG 4 I RAADETS FORORDNING NR . 857/84 VISER, AT DISSE BESTEMMELSER UDTOEMMENDE OPREGNER DE SITUATIONER, HVORI SAERLIGE ELLER SUPPLERENDE REFERENCEMAENGDER KAN TILDELES AF MEDLEMSSTATERNE . DA DISSE BESTEMMELSER IKKE OMFATTER EN SITUATION, HVORI EN PRODUCENT IKKE HAR LEVERET MAELK I ET REFERENCEAAR PAA GRUND AF EN IKKE-MARKEDSFOERINGSAFTALE I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 1078/77, HAR EN SAADAN PRODUCENT KUN KRAV PAA EN REFERENCEMAENGDE I DET OMFANG, HAN FALDER IND UNDER EN ELLER FLERE AF DE I DENNE SAMMENHAENG SAERLIGT FORUDSETE TILFAELDE .

16 DET BEMAERKES, AT DE I BESTEMMELSERNE NAEVNTE TILFAELDE IKKE OMFATTER ALLE DE SITUATIONER, SOM DE PRODUCENTER, DER HAR PAADRAGET SIG IKKE-MARKEDSFOERINGSFORPLIGTELSER, KAN BEFINDE SIG I . DETTE GAELDER NAVNLIG FOR DE PRODUCENTER, HVIS IKKE-MARKEDSFOERINGSPERIODE UDLOEBER EFTER REFERENCEAARET, OG SOM IKKE HAR FORPLIGTET SIG TIL AT GENNEMFOERE EN INVESTERINGSPLAN ELLER HAR FORETAGET INVESTERINGER PAA DE I ARTIKEL 3 I FORORDNING NR . 857/84 FASTSATTE BETINGELSER .

17 YDERLIGERE BEMAERKES, AT MEDLEMSSTATERNE KUN KAN TAGE HENSYN TIL DE SAERLIGE SITUATIONER, SOM ARTIKLERNE 3 OG 4 I FORORDNING NR . 857/84 OMHANDLER, I DET OMFANG, DER ER MAENGDER HERTIL TIL RAADIGHED . DETTE FREMGAAR UDTRYKKELIGT AF FORORDNINGENS ARTIKEL 5, HVOREFTER DER KUN KAN YDES SUPPLERENDE REFERENCEMAENGDER INDEN FOR DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS GARANTIMAENGDE, IDET DISSE SUPPLERENDE MAENGDER AFSKRIVES PAA EN RESERVE, SOM MEDLEMSSTATEN HAR OPRETTET INDEN FOR SIN GARANTIMAENGDE .

18 VEDROERENDE ARTIKEL 4A I FORORDNING NR . 857/84 BEMAERKES, AT BESTEMMELSEN GIVER MEDLEMSSTATERNE ET VIDT SKOEN VED TILDELINGEN AF DE REFERENCEMAENGDER, SOM PRODUCENTER OG OPKOEBERE IKKE HAR UDNYTTET . MED HJEMMEL I DENNE BESTEMMELSE KAN MEDLEMSSTATERNE GANSKE VIST OGSAA TAGE HENSYN TIL DEN SAERLIGE SITUATION, SOM DE PRODUCENTER BEFINDER SIG I, DER HAR FORPLIGTET SIG TIL IKKE AT MARKEDSFOERE MAELK I EN FEMAARSPERIODE . ADGANGEN HERTIL ER IMIDLERTID BEGRAENSET AF REGLEN I ARTIKEL 4A, STK . 1, LITRA 2 ), HVOREFTER DISSE TILDELINGER I FOERSTE RAEKKE SKAL FORETAGES INDEN FOR SAMME OMRAADE . HERTIL KOMMER, AT ANVENDELSEN AF BESTEMMELSEN ER TIDSMAESSIGT BEGRAENSET, SELV OM DEN OPRINDELIGE PERIODE PAA TOLV MAANEDER I MELLEMTIDEN ER BLEVET FORLAENGET . ENDELIG AFHAENGER BESTEMMMELSENS ANVENDELSE AF DET OMFANG, HVORI REFERENCEMAENGDER IKKE ER BLEVET OPBRUGT AF PRODUCENTER OG OPKOEBERE OG DERFOR ER TIL RAADIGHED .

19 DET FOELGER HERAF, AT DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER IKKE I ALLE TILFAELDE SIKRER, AT EN PRODUCENT, DER BEFINDER SIG I EN SITUATION SOM DEN I HOVEDSAGEN, KAN OPNAA EN REFERENCEMAENGDE I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE OM TILLAEGSAFGIFTEN PAA MAELK .

20 DET FOERSTE SPOERGSMAAL SKAL DERFOR BESVARES SAALEDES, AT RAADETS FORORDNING NR . 857/84 AF 31 . MARTS 1984, SOM SUPPLERET VED KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 AF 16 . MAJ 1984, SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE VED FASTSAETTELSEN AF DE I ARTIKEL 2 I DENNE FORORDNING NAEVNTE REFERENCEMAENGDER KUN ER BEMYNDIGET TIL AT TAGE HENSYN TIL SITUATIONEN FOR PRODUCENTER, SOM I HENHOLD TIL EN FORPLIGTELSE PAATAGET I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 1078/77 AF 17 . MAJ 1977 IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, DER LAEGGES TIL GRUND, SAAFREMT DISSE PRODUCENTER I HVERT ENKELT TILFAELDE OPFYLDER DE SAERLIGE BETINGELSER, DER ER FASTSAT I FORORDNING NR . 857/84, OG SAAFREMT MEDLEMSSTATERNE RAADER OVER DE REFERENCEMAENGDER, DER STAAR TIL RAADIGHED MED HENBLIK HERPAA .

ANDET SPOERGSMAAL

21 VEDROERENDE GYLDIGHEDEN AF DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER HAR MULDER ANFOERT, AT DE ER UGYLDIGE PAA GRUND AF TILSIDESAETTELSE AF ALMINDELIGE FAELLESSKABSRETSGRUNDSAETNINGER . HAN HAR HERVED GJORT GAELDENDE, AT FORORDNING NR . 857/84 ER I STRID MED PRINCIPPERNE OM RETSSIKKERHED OG OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, FORDI DE ERHVERVSDRIVENDE, DER HAR UDNYTTET ORDNINGEN I FORORDNING NR . 1078/77, HAR RET TIL AT FORVENTE AT KUNNE GENOPTAGE PRODUKTIONEN VED UDLOEBET AF DERES FORPLIGTELSE TIL IKKE-MARKEDSFOERING . HAN HAR DERNAEST GJORT GAELDENDE, AT BESTEMMELSERNE TILSIDESAETTER PROPORTIONALITETSPRINCIPPET OG PRINCIPPET OM LIGEBEHANDLING AF PRODUCENTER OG MEDFOERER EN FAKTISK EKSPROPRIATION AF HANS BEDRIFT . ENDELIG HAR MULDER ANFOERT, AT FAELLESSKABSLOVGIVEREN HAR BEGAAET MAGTFORDREJNING VED AT VEDTAGE EN STRUKTURPOLITISK FORANSTALTNING VIA EN MARKEDSREGULERENDE ORDNING .

22 HEROVERFOR HAR DEN NEDERLANDSKE REGERING, RAADET OG KOMMISSIONEN SAMSTEMMENDE ANFOERT, AT DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER ER GYLDIGE . RAADET OG KOMMISSIONEN HAR I FOERSTE RAEKKE BEGRUNDET DERES OPFATTELSE MED, AT MEDLEMSSTATERNE HAR ADSKILLIGE MULIGHEDER FOR AT TILDELE KVOTER, DER IKKE ER PAALAGT TILLAEGSAFGIFTEN, TIL PRODUCENTER, SOM I REFERENCEAARET HAR FAAET EN PRAEMIE I MEDFOER AF FORORDNING NR . 1078/77 . DEN NEDERLANDSKE REGERING OG KOMMISSIONEN, SUBSIDIAERT, HAR GENNEMGAAET RAEKKEVIDDEN AF DE PAABERAABTE ALMINDELIGE RETSGRUNDSAETNINGER OG KONKLUDERET, AT DE ALLE ER BLEVET BEHOERIGT OVERHOLDT I DENNE SAG . VEDROERENDE ISAER PRINCIPPERNE OM RETSSIKKERHED OG BESKYTTELSEN AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING HAR DEN NEDERLANDSKE REGERING OG KOMMISSIONEN GJORT GAELDENDE, AT DISSE IKKE ER BLEVET TILSIDESAT, IDET DE PAAGAELDENDE PRODUCENTER IKKE MED RETTE KUNNE FORVENTE, AT DE VED UDLOEBET AF DERES FEMAARIGE FORPLIGTELSE HAVDE EN UBEGRAENSET RET TIL AT GENOPTAGE MAELKEPRODUKTIONEN .

23 HERTIL BEMAERKES, HVILKET OGSAA DEN NEDERLANDSKE REGERING OG KOMMISSIONEN MED RETTE HAR ANFOERT, AT EN ERHVERVSDRIVENDE, DER FRIVILLIGT HAR INDSTILLET SIN PRODUKTION I EN VIS PERIODE, IKKE KAN HAVE EN BERETTIGET FORVENTNING OM AT KUNNE GENOPTAGE PRODUKTIONEN PAA SAMME BETINGELSER SOM FOER, ELLER OM IKKE AT BLIVE OMFATTET AF EVENTUELLE REGLER, SOM I MELLEMTIDEN MAATTE VAERE INDFOERT, VEDROERENDE MARKEDS - ELLER STRUKTURPOLITIKKEN .

24 IKKE DESTO MINDRE STAAR DET FAST, AT EN SAADAN ERHVERVSDRIVENDE, NAAR HAN SOM I DETTE TILFAELDE ER BLEVET TILSKYNDET VED EN FAELLESSKABSRETSAKT TIL AT INDSTILLE MARKEDSFOERINGEN I EN BEGRAENSET PERIODE AF HENSYN TIL ALMENVELLET OG MOD BETALING AF EN PRAEMIE, KAN HAVE EN BERETTIGET FORVENTNING OM IKKE VED UDLOEBET AF SIN FORPLIGTELSE AT BLIVE PAALAGT RESTRIKTIONER, SOM SPECIELT BEROERER HAM, NETOP FORDI HAN HAR UDNYTTET DE MULIGHEDER, SOM FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE HAR GIVET HAM .

25 ALLIGEVEL MEDFOERER BESTEMMELSERNE OM TILLAEGSAFGIFT PAA MAELK RESTRIKTIONER FOR DE PRODUCENTER, SOM PAA GRUND AF OPFYLDELSEN AF DEN I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 1078/77 PAATAGNE FORPLIGTELSE IKKE HAR LEVERET MAELK I LOEBET AF REFERENCEAARET . SOM DET FREMGAAR AF GENNEMGANGEN AF BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL, KAN DISSE PRODUCENTER FAKTISK BLIVE UDELUKKET FRA AT FAA TILDELT EN REFERENCEMAENGDE I HENHOLD TIL DEN NYE ORDNING NETOP PAA GRUND AF NAEVNTE FORPLIGTELSE, ENTEN FORDI DE IKKE OPFYLDER DE SAERLIGE BETINGELSER I FORORDNING NR . 857/84, ELLER FORDI MEDLEMSSTATERNE IKKE RAADER OVER DISPONIBLE REFERENCEMAENGDER .

26 I MODSAETNING TIL, HVAD KOMMISSIONEN HAR ANFOERT, KUNNE EN SAADAN FULDSTAENDIG OG PERMANENT UDELUKKELSE I HELE GYLDIGHEDSPERIODEN FOR BESTEMMELSERNE OM TILLAEGSAFGIFTEN - SOM BEVIRKER, AT DE PAAGAELDENDE PRODUCENTER FORHINDRES I AT GENOPTAGE MARKEDSFOERINGEN AF MAELK VED UDLOEBET AF FEMAARSPERIODEN - IKKE FORUDSES AF DISSE PRODUCENTER PAA DET TIDSPUNKT, DA DE MIDLERTIDIGT PAATOG SIG FORPLIGTELSEN TIL IKKE AT LEVERE MAELK . DET FREMGAAR HVERKEN AF BESTEMMELSERNE ELLER AF BETRAGTNINGERNE TIL FORORDNING NR . 1078/77, AT FORPLIGTELSEN TIL IKKE-MARKEDSFOERING I MEDFOER AF FORORDNINGEN KUNNE INDEBAERE, AT DET VED DENS UDLOEB VILLE VAERE UMULIGT AT GENOPTAGE DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED . EN SAADAN VIRKNING ER FOELGELIG I STRID MED PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, SOM DISSE PRODUCENTER KUNNE HAVE TIL, AT DE BESTEMMELSER, SOM DE UNDERKASTEDE SIG, HAVDE BEGRAENSEDE VIRKNINGER .

27 DET FOELGER HERAF, AT LOVGIVNINGEN OM TILLAEGSAFGIFTEN PAA MAELK ER BLEVET VEDTAGET I STRID MED PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING . DA LOVGIVNINGEN DERFOR MAA ERKLAERES UGYLDIG AF DENNE GRUND, FINDES DER IKKE GRUND TIL AT BEHANDLE DE OEVRIGE ARGUMENTER VEDROERENDE DENS UGYLDIGHED, SOM ER BLEVET FREMFOERT UNDER RETSFORHANDLINGEN .

28 DET ANDET SPOERGSMAAL SKAL FOELGELIG BESVARES MED, AT RAADETS FORORDNING NR . 857/84 AF 31 . MARTS 1984, SOM SUPPLERET VED KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 AF 16 . MAJ 1984, ER UGYLDIG I DET OMFANG, DEN IKKE BESTEMMER, AT DER TILDELES EN REFERENCEMAENGDE TIL DE PRODUCENTER, SOM I HENHOLD TIL EN FORPLIGTELSE PAATAGET I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 1078/77 AF 17 . MAJ 1977 IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, SOM DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT HAR LAGT TIL GRUND .

TREDJE SPOERGSMAAL

29 I BETRAGTNING AF BESVARELSERNE AF DET FOERSTE OG ANDET SPOERGSMAAL FINDES DET UNOEDVENDIGT AT BESVARE DET TREDJE SPOERGSMAAL .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

30 DE UDGIFTER, DER ER AFHOLDT AF DEN NEDERLANDSKE REGERING, RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER SAMT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN, KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG, DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET, TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL, SOM ER FORELAGT DEN AF COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN VED DOM AF 14 . MARTS 1986, FOR RET :

1 ) RAADETS FORORDNING NR . 857/84 AF 31 . MARTS 1984, SOM SUPPLERET VED KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 AF 16 . MAJ 1984, SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE VED FASTSAETTELSEN AF DE I ARTIKEL 2 I DENNE FORORDNING NAEVNTE REFERENCEMAENGDER KUN ER BEMYNDIGET TIL AT TAGE HENSYN TIL SITUATIONEN FOR PRODUCENTER, SOM I HENHOLD TIL EN FORPLIGTELSE PAATAGET I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 1078/77 AF 17 . MAJ 1977 IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, DER LAEGGES TIL GRUND, SAAFREMT DISSE PRODUCENTER I HVERT ENKELT TILFAELDE OPFYLDER DE SAERLIGE BETINGELSER, DER ER FASTSAT I FORORDNING NR . 857/84, OG SAAFREMT MEDLEMSSTATERNE RAADER OVER DE REFERENCEMAENGDER, DER STAAR TIL RAADIGHED MED HENBLIK HERPAA .

2 ) RAADETS FORORDNING NR . 857/84 AF 31 . MARTS 1984, SOM SUPPLERET VED KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1371/84 AF 16 . MAJ 1984, ER UGYLDIG I DET OMFANG, DEN IKKE BESTEMMER, AT DER TILDELES EN REFERENCEMAENGDE TIL DE PRODUCENTER, SOM I HENHOLD TIL EN FORPLIGTELSE PAATAGET I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 1078/77 AF 17 . MAJ 1977 IKKE HAR LEVERET MAELK I DET REFERENCEAAR, SOM DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT HAR LAGT TIL GRUND .

Top