Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61984CJ0148

Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 2. juli 1985.
Deutsche Genossenschaftsbank mod SA Brasserie du Pêcheur.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour d'appel de Colmar - Frankrig.
Konvention af 27. september 1968 om retternes kompetence, artikel 36.
Sag 148/84.

European Court Reports 1985 -01981

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:280

61984J0148

DOMSTOLENS DOM (FEMTE AFDELING) AF 2 JULI 1985. - DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK MOD S.A. BRASSERIE DU PECHEUR. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COUR D'APPEL DE COLMAR. - KONVENTION AF 27 SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE, ARTIKEL 36. - SAG 148/84.

Samling af Afgørelser 1985 side 01981
spansk specialudgave side 00755


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


Konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser _ fuldbyrdelse _ retsmidler mod en afgoerelse der tillader fuldbyrdelse _ selvstaendige og udtoemmende regler i konventionen _ tredjemaends retsmidler efter national lovgivning _ udelukket

( Konvention af 27 . september 1968 , art . 36 )

Sammendrag


Konventionen af 27 . september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager , herunder handelssager , fastsaetter regler om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning , der er selvstaendige og udtoemmende , herunder for saa vidt angaar retsmidler . Det foelger heraf , at konventionens artikel 36 er til hinder for , at tredjemaend ivaerksaetter retsmidler , der er hjemlet i national lovgivning , imod en afgoerelse om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning .

Dommens præmisser


( Sagsfremstillingen udelades )

Praemisser

1 Ved dom af 16 . maj 1984 , indgaaet til Domstolen den 14 . juni s.aa ., har Cour d ' appel de Colmar i medfoer af protokollen af 3 . juni 1971 vedroerende Domstolens fortolkning af konventionen af 27 . september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager , herunder handelssager ( herefter benaevnt : konventionen ), stillet et praejudicielt spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artikel 36 i naevnte konvention .

2 Spoergsmaalet er blevet rejst under en sag mellem Deutsche Genossenschaftsbank , der har hjemsted i Frankfurt-am-Main ( Forbundsrepublikken Tyskland ), og SA Brasserie du pêcheur , der har hjemsted i Schiltigheim ( Frankrig ). Tvisten angaar spoergsmaalet , om SA Brasserie du pêcheur som tredjemand kan begaere ophaevelse af en kendelse , hvormed der er meddelt et tysk for notar oprettet dokument fuldbyrdelsespaategning , og som er afsagt i Frankrig efter en af Deutsche Genossenschaftsbank indgivet begaering over for dennes skyldner , Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke ( herefter benaevnt : DGV ), et selskkab med hjemsted i Frankfurt-am-Main ( Forbundsrepublikken Tyskland ).

3 Det fremgaar af de sagsakter , den nationale ret har fremsendt , at DGV med et officielt bekraeftet dokument , udfaerdiget den 5 . april 1972 for en tysk notar , havde oprettet et »Eigentuemergrundschuld« for et beloeb paa op til 2 millioner DM , hvortil kom 10% rente p.a . fra dokumentets oprettelse . I dokumentet meddelte selskabet DGV kommende rettighedshavere over naevnte »Grundschuld« ret til at foretage umiddelbar tvangsfuldbyrdelse i de behaeftede faste ejendomme . Det bestemtes endvidere , at rettighedshaverne om noedvendigt have ret til at foretage umiddelbar tvangsfuldbyrdelse i samtlige selskabets aktiver . Med en for en tysk notar bekraeftet erklaering af 11 . januar 1976 meddelte DGV transport i naevnte »Grundschuld« og de af dokumentet foelgende yderligere rettigheder til Deutsche Gewerbe- und Landkreditbank AG , der har hjemted i Frankfurt am Main ( Forbundrepublikken Tyskland ), i hvis retsstilling Deutsche Genossenschaftsbank er indtraadt .

4 Den 8 . februar 1982 blev en afskrift af det den 5 . april 1972 oprettede dokument udfaerdiget til brug for Deutsche Genossenschaftsbank med henblik paa tvangsfuldbyrdelse i Forbundsrepublikken Tyskland . For ogsaa at kunne foretage tvangsfuldbyrdelse i DGV ' s aktiver og fordringer i Frankrig indgav Deutsche Genossenschaftsbank begaering til praesidenten for Tribunal de Grande Instance de Strasbourg om , at der blev meddelt fuldbyrdelsespaategning paa en fransk oversaettelse af det tyske notarialiter oprettede dokument af 5 . april 1972 . Ved kendelse af 24 . marts 1982 blev begaeringen imoedekommet med henvisning til bl.a . konventionens artikel 50 .

5 SA Brasserie du pêcheur , der ogsaa er DGV ' s kreditor , indgav herefter til samme praesident for tribunal de grande instance de Strasbourg begaering om kendelsens ophaevelse . I processuel henseende henviste SA Brasserie du pêcheur til artikel 496 i den franske nouveau code de procédure civile , hvorefter retsafgoerelser , der er afsagt efter begaering uden for den kontradiktoriske retspleje , kan anfaegtes af enhver vedkommende over for den ret , der har truffet afgoerelsen .

6 I henseende til realiteten gjorde SA Brasserie du pêcheur gaeldende , at fuldbyrdelsespaategningen var meddelt i strid med artiklerne 31 og 50 i konventionen , da paategningen var meddelt en oversaettelse af det paagaeldende officielt bekraeftede dokument , og ikke selve dokumentet . Praesidenten for tribunal de grande instance de Strasbourg tiltraadte denne opfattelse og ophaevede ved kendelse af 13 . oktober 1983 den tidligere kendelse .

7 Deutsche Genossenschaftsbank indbragte ophaevelseskendelsen for Cour d ' appel de Colmar , og gjorde gaeldende , at artikel 36 i konventionen kun hjemler retsmidler imod en afgoerelse , der meddeler fuldbyrdelsespaategning , for den part , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres .

8 Cour d ' appel de Colmar har besluttet at udsaette sagen , indtil Domstolen praejudicielt har udtalt sig om »fortolkningen af artikel 36 i konventionen , navnlig vedroerende spoergsmaalet , om den naevnte artikel , som _ saafremt fuldbyrdelse tillades _ kun omhandler et retsmiddel for den part , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres , herved udelukker ethvert retsmiddel for vedkommende tredjemaend , selv i tilfaelde , hvor den nationale lovgivning i en af de kontraherende stater hjemler disse adgang til at anfaegte en kendelse , hvormed en fuldbyrdelsesbegaering imoedekommes« .

9 Da det af sagen synes at fremgaa , at det officielt bekraeftede dokument , der oprindeligt blev forsynet med fuldbyrdelsespaategning i henhold til konventionens artikel 50 , er udstedt foer konventionens ikrafttraeden , bemaerkes indledningvis , at der ved forelaeggelsens besvarelse bortses fra spoergsmaalet om , hvorvidt konventionen efter artikel 54 er anvendelig paa dokumentet .

10 Om det fortolkningsspoergsmaal , der er forelagt Domstolen , har parterne i hovedsagen , Kommissionen og to regeringer gjort de nedenfor anfoerte opfattelser gaeldende .

11 Deutsche Genossenschaftsbank har gjort gaeldende , at konventionens regler er udtoemmende og ikke kan suppleres med nationale bestemmelser . Efter Deutsche Genossenchaftsbank giver artikel 36 kun den , imod hvem der er meddelt fuldbyrdelsespaategning , ret til at ivaerksaette retsmidler . Bestemmelsen fraviger saaledes nationale regler om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning , som ogsaa giver tredjemaend ret til at ivaerksaette retsmidler . Konventionens bestemmelser angaar imidlertid meddelelsen af fuldbyrdelsespaategningen , og ikke selve fuldbyrdelsen . Tredjemaends interesser kan i givet fald beskyttes i sidstnaevnte led .

12 SA Brasserie du pêcheur har gjort gaeldende , at konventionens artikel 36 hjemler den part , imod hvem fuldbyrdelsespaategningen er meddelt , adgang til at ivaerksaette almindelige retsmidler . Bestemmelsen udelukker ikke saerlige retsmidler , herunder tredjemandsindsigelser , som en afgoerelse om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning efter national ret kan vaere genstand for .

13 Kommissionen er af den opfattelse , at konventionens regler udgoer et fuldstaendigt system , som skal sikre , at udenlandske retsafgoerelser sidestilles med indenlandske med henblik paa at kunne fuldbyrdes , som om der forelaa en indenlandsk retsafgoerelse . Meddelelsen af fuldbyrdelsespaategning er umiddelbart og udelukkende reguleret i konventionens bestemmelser , medens fuldbyrdelsen i snaevrere forstand reguleres i vedkommende nationale lovgivning . For saa vidt angaar konventionens artikel 36 indebaerer dette , at enhver henvisning til national lovgivning for at supplere det retsmiddel , artiklen hjemler , maa vaere udelukket . Et hvilket som helst af tredjemand ivaerksat retsmiddel vil forlaenge proceduren i forbindelse med meddelelse af fuldbyrdelsespaategning , hvilket strider imod meningen med konventionen .

14 Den tyske regering er af den opfattelse , at den udtoemmende karakter af de retsmidler , konventionen hjemler , foelger af formaalet med konventionens artikler 31 ff ., som er paa en hurtig , enkel og ensartet maade i samtlige kontraherende stater at sikre , at udenlandske eksigible fundamenter sidestilles med indenlandske . Ud over det i konventionens artikel 36 hjemlede retsmiddel kan der ikke ivaerksaettes retsmidler imod en afgoerelse om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning . Den tyske regering har imidlertid fremhaevet , at alle de retsmidler , national lovgivning hjemler , frit kan ivaerksaettes imod de fuldbyrdelsesforanstaltninger , der anordnes af den kompetente myndighed , idet disse foranstaltninger udelukkende er undergivet lovgivningen i den stat , i hvilken tvangsfuldbyrdelsen finder sted .

15 Den italienske regering har henvist til , at ordlyden i konventionens artikel 36 ikke udelukker retsmidler , der i sager om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning i de enkelte nationale lovgivninger er hjemlet andre end den , imod hvem fuldbyrdelsespaategning er meddelt . Efter denne regerings opfattelse kan konventionen fornuftigvis ikke tilgodese alene interesserne hos den part , imod hvem fuldbyrdelsen begaeres , uden at tage hensyn til beskyttelsen af tredjemaend , hvis rettigheder kunne beroeres .

16 Det bemaerkes foerst , at Domstolen i dom af 27 . november 1984 ( Brennero , 258/83 , Sml . 1984 , s . 3971 ) har fastslaaet , at konventionen fastsaetter »en meget summarisk procedure for opnaaelsen af fuldbyrdelsespaategning , men giver dog samtidig den part , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres , mulighed for at anfaegte afgoerelsen ved appel eller genoptagelse« . Af naevnte dom foelger endvidere , at et af konventionens vaesentlige formaal er »at forenkle proceduren i fuldbyrdelsesstaten« .

17 Med dette formaal for oeje fastsaetter konventionen regler om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning , der er selvstaendige og udtoemmende , herunder for saa vidt angaar retsmidler . Det foelger heraf , at artikel 36 er til hinder for , at tredjemaend ivaerksaetter retsmidler , der er hjemlet i national lovgivning , imod en afgoerelse om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning .

18 Da konventionen begraenser sig til at give regler om meddelelse af fuldbyrdelsespaategning paa udenlandske eksigible fundamenter og ikke angaar selve fuldbyrdelsen , der forbliver underkastet vedkommende nationale lovgivning , kan tredjemaend , der beroeres , imod tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne ivaerksaette de retsmidler , der er hjemlet i national ret i den stat , i hvilken tvangsfuldbyrdelsen finder sted .

19 Herefter maa det spoergsmaal , Cour d ' appel de Colmar har stillet , besvares med , at artikel 36 i konventionen af 27 . september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager , herunder handelssager , er til hinder for , at tredjemaend , der beroeres , ved appel eller genoptagelse anfaegter en retsafgoerelse , hvormed der meddeles en undenlandsk afgoerelse fuldbyrdelsespaategning , selv om der i national ret i fuldbyrdelsesstaten er hjemlet saadanne tredjemaend ret til at ivaerksaette retsmidler .

Afgørelse om sagsomkostninger


Sagens omkostninger

20 De udgifter , der er afholdt af Forbundsrepublikken Tysklands regering , Den italienske Republiks regering og af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber , som har afgivet indlaeg for Domstolen , kan ikke godtgoeres . Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag , der verserer for den nationale ret , tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger .

Afgørelse


Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN ( femte afdeling )

vedroerende det spoergsmaal , som er forelagt den af Cour d ' appel de Colmar ved dom 16 . maj 1984 , for ret :

Artikel 36 i konventionen af 27 . september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager , herunder handelssager , er til hinder for , at tredjemaend , der beroeres , ved appel eller genoptagelse anfaegter en retsafgoerelse , hvormed der meddeles en udenlandsk afgoerelse fuldbyrdelsespaategning , selv om der i national ret i fuldbyrdelsesstaten er hjemlet saadanne tredjemaend ret til at ivaerksaette retsmidler .

Top