EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61983CJ0237

Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 12. juli 1984.
Sàrl Prodest mod Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - Frankrig.
Arbejdskraftens frie bevægelighed - virksomhed der udøves uden for Fællesskabet.
Sag 237/83.

European Court Reports 1984 -03153

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:277

61983J0237

DOMSTOLENS DOM (FEMTE AFDELING) AF 12 JULI 1984. - S.A.R.L. PRODEST MOD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PARIS. - ARBEDJSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED - VIRKSOMHED DER UDOEVES UDEN FOR FAELLESSKABET. - SAG 237/83.

Samling af Afgørelser 1984 side 03153


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . FAELLESSKABSRET _ PRINCIPPER _ FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF NATIONALITET _ GEOGRAFISK ANVENDELSE _ RETSFORHOLD DER KAN STADFAESTES TIL FAELLESSKABETS TERRITORIUM _ KRITERIER

2.FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER _ ARBEJDSTAGERE _ LIGEBEHANDLING _ EN STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT ANSAT I EN VIRKSOMHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT _ MIDLERTIDIG UDOEVELSE AF VIRKSOMHED UDEN FOR FAELLESSKABET _ BEVARELSE AF RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN SOCIALE SIKRINGSORDNING I DEN STAT HVOR VIRKSOMHEDEN ER HJEMMEHOERENDE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 ; RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 )

Sammendrag


1 . FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF NATIONALITET GAELDER FOR BEDOEMMELSEN AF ETHVERT RETSFORHOLD FOR SAA VIDT DETTE , ENTEN PAA GRUND AF STEDET FOR DETS STIFTELSE ELLER PAA GRUND AF STEDET FOR DETS VIRKNINGER , KAN STEDFAESTES TIL FAELLESSKABETS TERRITORIUM .

2.FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET , HERUNDER BESTEMMELSERNE I RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING OGSAA FINDER ANVENDELSE I DET TILFAELDE OG I DET TIDSRUM , HVOR EN ARBEJDSTAGER , DER ER STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT OG ANSAT SOM LOENMODTAGER I EN VIRKSOMHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , UDOEVER VIRKSOMHED UDEN FOR FAELLES SKABET FOR DEN PAAGAELDENDE FAELLESSKABSVIRKSOMHEDS REGNING . DET FOELGER HERAF , AT VED ANVENDELSEN AF DEN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , HVORI VIRKSOMHEDEN ER HJEMMEHOERENDE , VEDROERENDE BEVARELSE AF RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN ALMINDELIGE SOCIALE SIKRINGSORDNING I DENNE STAT UNDER ARBEJDSTAGERENS MIDLERTIDIGE UDSENDELSE TIL ET TREDJELAND , ER ENHVER BESTEMMELSE , DER DISKRIMINERER OVER FOR STATSBORGERE FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , UDEN VIRKNING .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 3 . JUNI 1983 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 21 . OKTOBER 1983 , HAR COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PARIS I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT DOMSTOLEN ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 AF 15 . OKTOBER 1968 OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET ( EFT 1968 II , S . 467 ).

2 SPOERGSMAALET ER OPSTAAET UNDER EN RETSTVIST MELLEM DET FRANSKE SELSKAB PRODEST , DER FORMIDLER MIDLERTIDIG BESKAEFTIGELSE , OG CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; TVISTEN DREJER SIG OM , HVORVIDT EN BELGISK STATSBORGER , SOM ER ANSAT I SELSKABET , FORTSAT KAN VAERE OMFATTET AF DEN ALMINDELIGE FRANSKE SOCIALE SIKRINGSORDNING , MENS HAN ER UDSENDT TIL NIGERIA FOR DER AT UDFOERE EN ARBEJDSOPGAVE .

3 CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE PARIS HAVDE AFSLAAET SELSKABETS ANMODNING HEROM OG HAVDE HERVED HENHOLDT SIG TIL ARTIKEL 39 , STK . 2 , I LOV AF 3 . JANUAR 1972 , DER ER OPTAGET SOM ARTIKEL L 341-3 , STK . 3 , I CODE DU TRAVAIL , OG SOM LYDER SAALEDES :

"MEDMINDRE ANDET FOELGER AF INTERNATIONALE OVERENSKOMSTER , MAA EN VIRKSOMHED , DER FORMIDLER MIDLERTIDIG BESKAEFTIGELSE , IKKE STILLE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE TIL RAADIGHED , SAAFREMT ARBEJDSYDELSEN SKAL ERLAEGGES UDEN FOR FRANSK OMRAADE" .

CAISSE PRIMAIRE VAR AF DEN OPFATTELSE , AT BESTEMMELSEN OGSAA OMFATTEDE STATSBORGERE INDEN FOR FAELLESSKABET , MEDMINDRE DER VAR TALE OM EN UDSTATIONERING TIL EN MEDLEMSSTAT .

4 IDET DEN NATIONALE RET FANDT , AT LOESNINGEN AF SAGEN AFHANG AF FORTOLKNINGEN AF DEN NAEVNTE FAELLESSKABSFORORDNING , BESTEMTE DEN , AT SAGEN SKULLE UDSAETTES , OG AT FOELGENDE SPOERGSMAAL SKULLE FORELAEGGES DOMSTOLEN :

"KAN EN FORSIKRET , DER ER STATSBORGER I ET AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKABS MEDLEMSLANDE OG ANSAT I ET FRANSK SELSKAB OG BOSAT I FRANKRIG , UNDER HENVISNING TIL FORORDNING NR . 1612/68/EOEF KRAEVE AT BEVARE SINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN ALMINDELIGE FRANSKE SOCIALE SIKRINGSORDNING , MENS HAN ER UDSENDT TIL NIGERIA , OG BLIVER I SAA FALD FORBUDT I ARTIKEL 39 , STK . 2 , I LOV AF 3 . JANUAR 1972 , DER ER OPTAGET SOM ARTIKEL L 341-3 , STK . 3 , I CODE DU TRAVAIL , UDEN VIRKNING?"

5 DET BEMAERKES INDLEDNINGSVIS , AT HOVEDSAGEN VEDROERER DEN SITUATION , AT EN STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT ER ANSAT SOM LOENMODTAGER I ET SELSKAB MED HJEMSTED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , OG AT ET SAADANT TILFAELDE PRINCIPIELT ER OMFATTET AF FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET . DEN NATIONALE RET HAR I DEN FORBINDELSE I DET VAESENTLIGE REJST DE SPOERGSMAAL , OM DISSE BESTEMMELSER IKKE GAELDER , SAAFREMT EN ARBEJDSGIVER INDEN FOR FAELLESSKABET UDSENDER ARBEJDSTAGEREN I EN MIDLERTIDIG ARBEJDSOPGAVE UDEN FOR FAELLESSKABET .

6 I DOM AF 12 . DECEMBER 1974 ( WALRAVE MOD UNION CYCLISTE INTERNATIONALE , SAG 36/74 , SML . S . 1405 ), DER BLANDT ANDET DREJEDE SIG OM BETYDNINGEN AF , AT DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED DELVIS BLEV UDOEVET UDEN FOR FAELLESSKABETS OMRAADE , KENDTE DOMSTOLEN FOR RET , AT FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING , SOM BLANDT ANDET ER FASTSLAAET I TRAKTATENS ARTIKEL 48 OG I DEN OVENFOR NAEVNTE FORORDNING NR . 1612/68 , GAELDER FOR BEDOEMMELSEN AF ETHVERT RETSFORHOLD FOR SAA VIDT DETTE , ENTEN PAA GRUND AF STEDET FOR DETS STIFTELSE ELLER PAA GRUND AF STEDET FOR DETS VIRKNINGER , KAN STEDFAESTES TIL FAELLESSKABETS TERRITORIUM . DET FOELGER HERAF , AT DEN OMSTAENDIGHED , AT VIRKSOMHEDEN MIDLERTIDIGT UDOEVES UDEN FOR FAELLESSKABETS OMRAADE , IKKE ER TILSTRAEKKELIG TIL AT UDELUKKE , AT OVENNAEVNTE PRINCIP FINDER ANVENDELSE , SAAFREMT ARBEJDSFORHOLDET DOG HAR EN TILSTRAEKKELIG SNAEVER FORBINDELSE MED FAELLESSKABETS OMRAADE .

7 I ET TILFAELDE SOM DET FORELIGGENDE ER DER TALE OM EN SAADAN FORBINDELSE UNDER HENSYN TIL , AT DEN PAAGAELDENDE ARBEJDSTAGER , DER ER STATSBORGER INDEN FOR FAELLESSKABET , DELS ER ANSAT I EN VIRKSOMHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT OG FOELGELIG ER OMFATTET AF DEN SOCIALE SIKRINGSORDNING I DEN PAAGAELDENDE STAT , DELS FORTSAT UDOEVER VIRKSOMHED FOR DEN PAAGAELDENDE FAELLESSKABSVIRKSOMHEDS REGNING OGSAA UNDER UDSTATIONERINGEN I TREDJELANDET .

8 I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 , STK . 2 , I DEN FOERNAEVNTE FORORDNING NR . 1612/68 GAELDER FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING LIGELEDES MED HENSYN TIL ARBEJDSTAGERNES SOCIALE RETTIGHEDER . SELV OM DEN PAAGAELDENDE BESTEMMELSE EFTER SIN ORDLYD OMHANDLER DE RETTIGHEDER , SOM TILKOMMER EN STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT PAA DE ANDRE MEDLEMSSTATERS OMRAADE , SKAL DEN I LYSET AF DOMSTOLENS OVENFOR ANFOERTE PRAKSIS FORTOLKES SAALEDES , AT DEN TILLIGE FINDER ANVENDELSE PAA ET TILFAELDE SOM DET , DER ER BESKREVET OVENFOR .

9 DER FOELGER AF DET ANFOERTE , AT DE SOCIALE MYNDIGHEDER I DEN MEDLEMSSTAT , HVOR ARBEJDSGIVEREN HAR HJEMSTED , VED ANVENDELSEN AF DERES NATIONALE LOVGIVNING PAA ET TILFAELDE SOM DET FORELIGGENDE SKAL ANSE ENHVER BESTEMMELSE , DER DISKRIMINERER OVER FOR ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , SOM VAERENDE UDEN VIRKNING .

10 DET FORELAGTE SPOERGSMAAL SKAL HEREFTER BESVARES SAALEDES , AT FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , HERUNDER BESTEMMELSERNE I RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 AF 15 . OKTOBER 1968 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING OGSAA FINDER ANVENDELSE I DET TILFAELDE OG I DET TIDSRUM , HVOR EN ARBEJDSTAGER , DER ER STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT OG ANSAT SOM LOENMODTAGER I EN VIRKSOMHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , UDOEVER VIRKSOMHED UDEN FOR FAELLESSKABET FOR DEN PAAGAELDENDE FAELLESSKABSVIRKSOMHEDS REGNING . DET FOELGER HERAF , AT VED ANVENDELSEN AF DEN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , HVORI VIRKSOMHEDEN ER HJEMMEHOERENDE , VEDROERENDE BEVARELSE AF RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN ALMINDELIGE SOCIALE SIKRINGSORDNING I DENNE STAT UNDER ARBEJDSTAGERENS MIDLERTIDIGE UDSENDELSE TIL ET TREDJELAND , ER ENHVER BESTEMMELSE , DER DISKRIMINERER OVER FOR STATSBORGERE FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , UDEN VIRKNING .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

11 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE DOMSTOL , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( FEMTE AFDELING )

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PARIS , VED KENDELSE AF 3 . JUNI 1983 , FOR RET :

FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , HERUNDER BESTEMMELSERNE I RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 AF 15 . OKTOBER 1968 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING OGSAA FINDER ANVENDELSE I DET TILFAELDE OG I DET TIDSRUM , HVOR EN ARBEJDSTAGER , DER ER STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT OG ANSAT SOM LOENMODTAGER I EN VIRKSOMHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , UDOEVER VIRKSOMHED UDEN FOR FAELLESSKABET FOR DEN PAAGAELDENDE FAELLESSKABSVIRKSOMHEDS REGNING . DET FOELGER HERAF , AT VED ANVENDELSEN AF DEN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , HVORI VIRKSOMHEDEN ER HJEMMEHOERENDE , VEDROERENDE BEVARELSE AF RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN ALMINDELIGE SOCIALE SIKRINGSORDNING I DENNE STAT UNDER ARBEJDSTAGERENS MIDLERTIDIGE UDSENDELSE TIL ET TREDJELAND , ER ENHVER BESTEMMELSE , DER DISKRIMINERER OVER FOR STATSBORGERE FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , UDEN VIRKNING .

Top