EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61982CJ0292

Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 17. november 1983.
Firma E. Merck mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Hamburg - Tyskland.
Sukker - produktions- og eksportrestitutioner.
Sag 292/82.

European Court Reports 1983 -03781

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:335

61982J0292

DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 17 NOVEMBER 1983. - FIRMA E. MERCK MOD HAUPTZOLLAMT HAMBURG - JONAS. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF FINANZGERICHT HAMBURG. - SUKKER - PRODUKTIONS- OG EKSPORTRESTITUTIONER. - SAG 292/82.

Samling af Afgørelser 1983 side 03781


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . Faellesskabsret _ fortolkning _ metoder

2 . Landbrug _ forarbejdede produkter , som ikke er omfattet af traktatens bilag II _ eksportrestitutioner _ formaal _ samme konkurrencevilkaar for industrivirksomheder inden for Faellesskabet og i tredjelande _ kumulation af eksportrestitutioner og andre former for EF-stoette _ lovlighed _ graenser

Sammendrag


§ 1_Processprog : § LU : § 3781 § LU : 1 . Ved fortolkning af en faellesskabsretlig bestemmelse skal der ikke blot tages hensyn til ordlyden , men ligeledes til den sammenhaeng , hvori den indgaar , og de maal , der forfoelges med den ordning , som den udgoer en del af .

2.Restitutionerne ved eksport til tredjelande af varer , som ikke er omfattet af traktatens bilag II , men som fremstilles paa basis af landbrugsprodukter fra Faellesskabet , har til formaal at udligne de produktionsomkostninger , som Faellesskabets forarbejdningsindustri maa baere som foelge af , at land brugspriserne inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet . Ydelsen af eksportrestitutioner har saaledes til formaal at sikre , at industrivirksomheder inden for Faellesskabet har samme konkurrencevilkaar som virksomheder i de tredjelande , som koeber landbrugsprodukter paa verdensmarkedet .

For saaledes at sikre lige konkurrencevikaar maa det imidlertid undgaas , at der ydes for hoeje udligningsbeloeb som foelge af , at eksportrestitutionerne kan falde sammen med andre former for stoette til EF-industrien , saasom produktionsrestitutioner .

Dommens præmisser


1 Ved kendelse af 21 . oktober 1982 , indgaaet til Domstolen den 16 . november , har Finanzgericht Hamburg i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 forelagt to praejudicielle spoergsmaal vedroerende gyldigheden af artikel 1 , litra a ), i Kommissionens forordninger nr . 2271/78 af 29 . september 1978 ( EFT L 275 , s . 28 ), nr . 2555/78 af 21 . oktober 1978 ( EFT L 307 , s . 32 ), nr . 2807/78 af 30 . november 1978 ( EFT L 334 , s . 32 ), nr . 3115/78 af 29 . december 1978 ( EFT L 370 , s . 26 ), nr . 181/79 af 31 . januar 1979 ( EFT L 26 , s . 36 ), nr . 410/79 af 28 . februar 1979 ( EFT L 50 , s . 28 ) og nr . 615/79 af 30 . marts 1979 ( EFT L 79 , s . 28 ) om fastsaettelse af de restitutionssatser , der fra 1 . oktober 1978 indtil 30 . april 1979 skal anvendes for sukker og melasse , der udfoeres i form af varer , som ikke omfattes af traktatens bilag II .

2 Spoergsmaalene er rejst under en sag vedroerende stoerrelsen af eksportrestitutioner for sukker , som eksporteres i form af manitol _ som henhoerer under pos . 29.04 C II i den faelles toldtarif _ og i form af sorbitol _ som henhoerer under pos . 29.04 C III og pos . 38.19 T . I forbindelse med denne eksport , som blev gennemfoert i perioden oktober 1978-april 1979 , modtog sagsoegeren i hovedsagen E . Merck , Darmstadt , kun restitutioner til den lave sats , som er anfoert i tabel I i bilagene til ovennaevnte forordninger . Sagsoegeren gjorde for Finanzgericht Hamburg gaeldende , at disse satser kun gjaldt for varer , for hvilke der allerede var ydet produktionsrestitutioner . Da der ikke for de omhandlede varer var betalt saadanne restitutioner , kraevede sagsoegeren foelgelig , at der blev ydet eksportrestitutioner til den fulde sats som , anfoert i tabel II i bilagene til ovennaevnte forordning .

3 Det fremgaar af sagen og af de supplerende oplysninger , som firmaet har fremfoert under den mundtlige forhandling for Domstolen , at det indtil 1976 fremstillede manitol og sorbitol paa basis af krystallinsk sukker , som blev omdannet til invertsukker og derefter behandlet med brint . Samtlige produktionsprocesser fandt sted i virksomheden . Firmaet modtog saaledes produktionsrestitutioner for denne produktion samt eksportrestitutioner til den lave sats .

4 Af tekniske og oekonomiske grunde indfoerte firmaet imidlertid fra 1976 en raekke aendringer i produktionsprocessen , idet det ikke laengere selv fremstil § 1983_SAG292/82 § LO : § 3790 § LU : lede invertsukker , men koebte det hos en anden producent inden for Faellesskabet . Bortset fra disse aendringer forblev produktionsprocessen i det vaesentlige uaendret , men selskabet kunne ikke laengere opnaa produktionsrestitutioner .

5 Ud fra den antagelse , at de tyske myndigheders ydelse af eksportrestitutioner til den lave sats stoettedes paa en korrekt fortolkning af de omtvistede forordninger , udsatte Finanzgericht Hamburg sagen paa Domstolens besvarelse af foelgende spoergsmaal :

»1 . Er artikel 1 , litra a ), i Kommissionens forordninger ( EOEF ) nr . 2271/78 ( EFT L 275 , s . 28 ), nr . 2555/78 ( EFT L 307 , s . 32 ), nr . 2807/78 ( EFT L 334 , s . 32 ), nr . 3115/78 ( EFT L 370 , s . 26 ), nr . 615/79 ( EFT L 79 , s . 28 ) henset til artikel 4 , stk . 3 , i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2682/72 ( EFT 1972 ( 9.-28 . 12 . 1972 ), s . 36 ), som aendret ved Raadets forordning ( EOEF ) nr . 707/78 ( EFT L 94 , s . 7 ), ugyldig , for saa vidt den foerstnaevnte artikel foreskriver , at der ved eksport af manitol hhv . sorbitol i pos . 29.04 C II og III samt 38.19 T i den faelles toldtarif , for hvilke varer der ikke ydes produktionsrestitution , skal anvendes de restitutionssatser , der er fastsat i tabel I i stedet for dem , der er fastsat i tabel II i bilaget til de naevnte restitutionsforordninger?

2.Saafremt det foerste spoergsmaal besvares bekraeftende , hvilke retsvirkninger har ugyldigheden af de naevnte forordninger?«

6 Inden det foerste spoergsmaal besvares , skal faellesskabsreglerne vedroerende produktions- og eksportrestitutioner inden for sukkersektoren gennemgaas .

7 Artikel 1 , stk . 1 , i Raadets forordning nr . 3330/74 af 19 . december 1974 om den faelles markedsordning for sukker ( EFT L 359 , s . 1 ), blandt andet aendret ved Raadets forordning nr . 705/78 af 4 . april 1978 ( EFT L 94 , s . 1 ), indeholder en oversigt over de forskellige varer , som er omfattet af forordningen . Forordningens artikel 9 og artikel 19 bestemmer , at der ydes restitutioner ved henholdsvis produktion og eksport , idet der blandt andet ydes eksportrestitutioner for visse af de varer , som er omfattet af artikel 1 , stk . 1 , og som eksporteres i form af de varer , som er anfoert i forordningens bilag I . Bilaget omfatter blandt andet manitol og sorbitol .

§ / HAUPTZOLLAMTHAMBURG-JONAS § LO : § 3791 § LU : 8 Artikel 1 i Raadets forordning nr . 1400/78 af 20 . juni 1978 om almindelige regler for produktionsrestitution for sukker , der anvendes i den kemiske industri ( EFT L 170 , s . 9 ), bestemmer , at der ydes en produktionsrestitution til visse »basisprodukter« , som er omfattet af artikel 1 , stk . 1 , i ovennaevnte forordning nr . 3330/74 , og som inden for den kemiske industri anvendes til fremstilling af de i bilaget til forordning nr . 1400/78 anfoerte produkter , herunder manitol og sorbitol . Det fremgaar imidlertid af bestemmelserne , at invertsukker ikke betragtes som et saadant basisprodukt , der giver ret til disse restitutioner .

9 For saa vidt angaar eksportrestitutioner , bestemmer artikel 4 , stk . 3 , i Raadets forordning nr . 2682/72 af 12 . december 1972 om fastsaettelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlaeggelse af kriterierne for fastsaettelse af restitutionsbeloebet for visse landbrugsprodukter , der udfoeres i form af varer , som ikke omfattes af traktatens bilag II ( EFT 1972 , 9.-28 . 12 ., s . 36 ), som aendret ved blandt andet Raadets forordning nr . 707/78 af 4 . april 1978 ( EFT L 94 , s . 7 ), foelgende :

»Ved restitutionssatsens fastsaettelse tages hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner , stoette eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning , der finder anvendelse i alle medlemsstater for basisprodukter i henhold til forordningen om den faelles markedsordning inden for den paagaeldende sektor.«

Forordningen gaelder blandt andet for de basisprodukter , der er anfoert i bilag A , og som eksporteres i form af varer anfoert i bilag C . Forordningens bilag A omfatter blandt andet visse former for sukkersirup , herunder invertsukker . Bilag C omfatter blandt andet manitol og sorbitol .

10 For den paagaeldende periode , nemlig perioden fra 1 . oktober 1978 til 30 . april 1979 , fastsatte Kommissionen eksportrestitutionssatserne i de omtvistede forordninger , hvor der i fjerde betragtning i hvert enkelt tilfaelde henvistes til artikel 4 , stk . 3 , i ovennaevnte forordning nr . 2682/72 . Artikel 1 i de naevnte forordninger lyder saaledes :

§ 1983_SAG292/82 § LO : § 3792 § LU : »De restitutionssatser , der . . . anvendes for de basisprodukter , der er anfoert i bilag A til forordning ( EOEF ) nr . 2682/72 , og naevnt i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 3330/74 , og som udfoeres i form af varer , der omfattes af bilag I i forordning ( EOEF ) nr . 3330/74 , er fastsat som angivet :

a ) i bilaget tabel I for disse produkter , naar de ogsaa indgaar i bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 1400/78 ,

b)i bilaget tabel II for andre end de under a ) naevnte varer.«

11 Den samme formulering blev anvendt i forordningerne om fastsaettelse af satserne for perioden 1 . maj 1979-30 . juni 1980 . Derimod blev satserne fra og med Kommissionens forordning nr . 1678/80 af 27 . juni 1980 om fastsaettelse af de restitutionssatser , der fra 1 . juli 1980 skal anvendes for sukker og melasse , der udfoeres i form af varer , som ikke omfattes af traktatens bilag II ( EFT L 166 , s . 34 ), som anfoert i bilagets tabel I kun fastsat for disse produkter , »naar de ogsaa er naevnt i bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 1400/78 , og naar de er blevet tildelt en produktionsrestitution.«

12 Gaar man ud fra ordlyden af de omtvistede forordninger og kun laeser dem i forbindelse med bilaget til forordning nr . 1400/78 , skulle der for manitol og sorbitol ganske vist i alle tilfaelde , som fremhaevet af Finanzgericht , ydes eksportrestitutioner for den paagaeldende periode til den lave sats , jfr . tabel I i bilagene til de omtvistede forordninger . Som tidligere fastslaaet af Domstolen er det imidlertid noedvendigt ved fortolkning af en faellesskabsregel ikke blot at tage hensyn til ordlyden , men ligeledes til den sammenhaeng , hvori den indgaar , og de maal , der forfoelges med den ordning , som den udgoer en del af .

13 Restitutionerne ved eksport til tredjelande af varer , som ikke er omfattet af traktatens bilag II , men som fremstilles paa basis af landbrugsprodukter fra Faellesskabet , har til formaal at udligne de produktionsomkostninger , som Faellesskabets forarbejdningsindustri maa baere som foelge af , at landbrugspriserne inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet . Ydelsen af § / HAUPTZOLLAMTHAMBURG-JONAS § LO : § 3793 § LU : eksportrestitutioner har saaledes til formaal at sikre , at industrivirksomheder inden for Faellesskabet har samme konkurrencevilkaar som virksomheder i de tredjelande , som koeber landbrugsprodukter paa verdensmarkedet .

14 For saaledes at sikre lige konkurrencevilkaar maa det imidlertid undgaas , at der ydes for hoeje udligningsbeloeb som foelge af , at eksportrestitutionerne kan falde sammen med andre former for stoette til EF-industrien , saasom produktionsrestitutioner . Foelgelig bestemmer ovennaevnte artikel 4 , stk . 3 , i forordning nr . 2682/72 , at der ved restitutionssatsens fastsaettelse tages hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner , der finder anvendelse paa basisprodukter .

15 Det er netop for at skabe den i raadsforordningerne foreskrevne balance , at Kommissionen i de omtvistede forordninger har indfoert to tabeller med forskellige satser , nemlig en for varer , som er omfattet af produktionsrestitutionsordningen , og en anden for varer , som ikke er omfattet af denne ordning . I samtlige forordninger henvises der nemlig i betragtningerne udtrykkeligt til artikel 4 , stk . 3 , i forordning nr . 2682/72 , og artikel 1 bestemmer i hvert enkelt tilfaelde , at for de produkter , som er anfoert i bilaget til forordning nr . 1400/78 _ og som derfor i paakommende tilfaelde er omfattet af produktionsrestitutionsordningen _ ydes der en nedsat eksportrestitution . Alle de oevrige produkter modtager derimod den fulde eksportrestitution .

16 Kommissionen har i sine indlaeg for Domstolen forklaret , at ifoelge de oplysninger , som den sad inde med , da den omtvistede ordning blev fastlagt , blev der til fremstilling af manitol og sorbitol kun anvendt basisprodukter , som var omfattet af produktionsrestitutionsordningen . Kommissionen havde saaledes ved i artikel 1 i de paagaeldende forordninger at henvise til bilaget i forordning nr . 1400/78 paa ingen maade til hensigt at nedsaette eksportrestitutionerne for varer , for hvilke der ikke kunne ydes produktionsrestitutioner . Formaalet var blot at forenkle administrationen ved at undgaa overfloedig og omkostningskraevende kontrol af , om producenten i hvert enkelt tilfaelde rent faktisk havde udnyttet sin ret . Da firmaet Merck i juni 1979 meddelte § 1983_SAG292/82 § LO : § 3794 § LU : Kommissionen , at det fremstillede manitol og sorbitol paa grundlag af et produkt , som ikke var omfattet af produktionsrestitutionsordningen , tilpassede Kommissionen saa hurtigt som muligt den bestaaende ordning til den nye udvikling , idet den udstedte ovennaevnte forordning nr . 1678/80 .

17 Paa denne baggrund og med henblik paa at sikre , at bestemmelserne effektivt faar virkning i overensstemmelse med de maal , som forfoelges af de faellesskabsregler , som de udgoer en del af , skal de fortolkes saaledes , at der skal ydes eksportrestitutioner til den fulde sats for varer , som opfylder de i bestemmelserne udtrykkeligt fastsatte betingelser , men som ikke er omfattet af produktionsrestitutionsordningen efter ovennaevnte forordning nr . 1400/78 .

18 Naar henses til denne fortolkning af de omtvistede bestemmelser , findes det ufornoedent at besvare spoergsmaalene vedroerende deres gyldighed .

19 Det af Finanzgericht forelagte spoergsmaal skal derfor besvares derved , at artikel 1 i Kommissionens forordninger nr . 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 og 615/79 skal fortolkes saaledes , at der ved eksport af manitol og sorbitol under pos . 29.04 C II og III samt pos . 38.19 T i den faelles toldtarif , som opfylder de betingelser , som udtrykkeligt foreskrives i de naevnte bestemmelser , men som ikke var omfattet af produktionsrestitutionsordningen , skal anvendes de eksportrestitutionssatser , som er anfoert i tabel II i bilaget til de naevnte forordninger , og at gennemgangen af de forelagte spoergsmaal intet har frembragt , som kan anfaegte gyldigheden af de saaledes fortolkede forordninger .

Afgørelse om sagsomkostninger


Sagens omkostninger

20 De omkostninger , der er afholdt af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber , som har afgivet indlaeg for Domstolen , kan ikke godtgoeres . Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag , der verserer for den nationale ret , tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger .

Afgørelse


§ / HAUPTZOLLAMTHAMBURG-JONAS § LO : § 3795 § LU : Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN ( anden afdeling )

vedroerende de spoergsmaal , som er forelagt den af Finanzgericht Hamburg ved kendelse af 21 . oktober 1982 , for ret :

1 . Artikel 1 i Kommissionens forordninger nr . 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 og 615/79 skal fortolkes saaledes , at der ved eksport af manitol og sorbitol under pos . 29.04 C II og III samt pos . 38.19 T i den faelles toldtarif , som opfylder de betingelser , som udtrykkeligt foreskrives i de naevnte bestemmelser , men som ikke var omfattet af produktionsrestitutionsordningen , skal anvendes de eksportrestitutionssatser , som er anfoert i tabel II i bilaget til de naevnte forordninger .

2 . Gennemgangen af de forelagte spoergsmaal har intet frembragt , som kan anfaegte gyldigheden af de saaledes fortolkede forordninger .

Top