EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0322

Domstolens Dom af 9. november 1983.
NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Misbrug af dominerende stilling - rabatter på indkøb af dæk.
Sag 322/81.

European Court Reports 1983 -03461

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:313

61981J0322

DOMSTOLENS DOM AF 9 NOVEMBER 1983. - N.V. NEDERLANDSCHE BANDEN - INDUSTRIE MICHELIN MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING - RABATTER PAA INDKOEB AF DAEK. - SAG 322/81.

Samling af Afgørelser 1983 side 03461
spansk specialudgave side 00897
svensk specialudgave side 00351
finsk specialudgave side 00339


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . Faellesskabsret _ principper _ ret til forsvar _ grundlaeggende princip _ anvendelsesomraade _ konkurrence _ administrativ procedure _ raekkevidde

( Raadets forordning nr . 17 , art . 19 , stk . 1 ; Kommissionens forordning nr . 99/63 , art . 4 )

2 . Konkurrence _ administrativ procedure _ ret til forsvar _ undladelse af at meddele en beroert virksomhed oplysninger omfattet af tavshedspligt _ disse oplysningers betydning for den endelige beslutning _ begraensninger

( Raadets forordning nr . 17 , art . 19 , stk . 1 , og art . 20 , stk . 2 )

3 . Institutionernes retsakter _ begrundelse _ forpligtelse _ raekkevidde

( EOEF-traktaten , art . 190 )

4 . Konkurrence _ administrativ procedure _ ret til forsvar _ meddelelse af klagepunkter _ noedvendigt indhold _ raekkevidde _ oplysninger vedroerende stoerrelsen af de paataenkte boeder _ foregribelse af beslutningen

( Raadets forordning nr . 17 , art . 19 , stk . 1 ; Kommissionens forordning nr . 99/63 , art . 4 )

5 . Konkurrence _ dominerende stilling _ relevant marked _ geografisk afgraensning _ kriterier

( EOEF-traktaten , art . 86 )

6 . Konkurrence _ dominerende stilling _ begreb

( EOEF-traktaten , art . 86 )

7 . Konkurrence _ dominerende stilling _ relevant marked _ afgraensning _ kriterier

( EOEF-traktaten , art . 86 )

§ 1_Processprog : § LU : § 3461 § LU : 8 . Konkurrence _ dominerende stilling _ relevant marked _ afgraensning _ kriterier _ manglende konkurrence fra andre delvis substituerbare varer _ ikke noedvendig betingelse

( EOEF-traktaten , art . 86 )

9 . Konkurrence _ dominerende stilling _ forekomst _ bevisfakta _ fordele i kraft af tilhoersforhold til en koncern

( EOEF-traktaten , art . 86 )

10 . Konkurrence _ dominerende stilling _ forekomst _ forpligtelser for den virksomhed , der har en dominerende stilling

( EOEF-traktaten , art . 86 )

11 . Konkurrence _ dominerende stilling _ forekomst _ indicier uden afgoerende betydning

( EOEF-traktaten , art . 86 )

12 . Konkurrence _ dominerende stilling _ misbrug _ begreb

( EOEF-traktaten , art . 86 )

13 . Konkurrence _ dominerende stilling _ misbrug _ kvantumsrabatter _ loyalitetsrabatter _ begrebsbestemmelser

( EOEF-traktaten , art . 86 )

14 . Konkurrence _ dominerende stilling _ misbrug _ rabatordning omfattende gennemfoerelse af salgsmaal _ afgraensning af misbrugsbegrebet _ kriterier ved afgraensningen

( EOEF-traktaten , art . 86 )

15 . Konkurrence _ dominerende stilling _ paavirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne _ kriterier

( EOEF-traktaten , art . 86 )

16 . Konkurrence _ faellesskabsbestemmelser _ overtraedelser _ boeder _ fastlaeggelse _ kriterier _ den beroerte virksomheds samlede omsaetning _ den del af omsaetningen , der har relation til varer , som overtraedelsen angaar _ relevans _ Domstolens kompetence _ raekkevidde

( Raadets forordning nr . 17 , art . 15 , stk . 2 )

Sammendrag


§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3462 § LU : 1 . Retten til forsvar er et grundlaeggende princip i faellesskabsretten , som Kommissionen skal respektere under de administrative procedurer , der kan foere til paalaeggelse af sanktioner i henhold til traktatens konkurrencebestemmelser . Den inde baerer bl.a ., at den beroerte virksomhed bliver i stand til paa hensigtsmaessig maade at ytre sig om de dokumenter , Kommissionen har paaberaabt sig til stoette for , at der er blevet begaaet en overtraedelse .

§ OMMISSION § LO : § 1_Processprog : § LU : § 3463 § LU : 2.Saafremt Kommissionen mener , at de oplysninger , den har indhentet under den administrative procedure , er omfattet af tavshedspligten , er den i medfoer af artikel 20 i forordning nr . 17 forpligtet til ikke at meddele dem til den beroerte virksomhed . Den kan herefter ikke stoette sin beslutning paa de samme oplysninger , saafremt den beroerte virksomheds mulighed for at tage stilling til oplysningernes rigtighed eller raekkevidde eller Kommissionens beslutninger paa grundlag af dem forringes som foelge af den manglende adgang til oplysningerne .

3.Selv om Kommissionen i medfoer af traktatens artikel 190 skal anfoere de faktiske forhold , som beslutningens retmaessighed afhaenger af , saavel som de overvejelser , der har foranlediget den til at vedtage beslutningen , er det ifoelge naevnte bestemmelse ikke paakraevet , at Kommissionen gaar ind i en droeftelse af alle de faktiske og retlige omstaendigheder , der har vaeret fremme under den administrative procedure .

4.Kommissionen ville paa utilladelig vis foregribe sin beslutning , saafremt den i meddelelsen af klagepunkter gav oplysninger om stoerrelsen af de paataenkte boeder , inden den beroerte virksomhed havde haft mulighed for at fremsaette bemaerkninger til de til den rettede klagepunkter .

5.Den handelspolitik , der foeres af de forskellige datterselskaber inden for koncerner , der konkurrerer i Europa eller endog i hele verden , er saedvanligvis tilpasset de saerlige forhold paa hvert enkelt nationalt marked , og Kommissionen mener derfor med rette , at den konkurrence , et datterselskab i en koncern er udsat for , foerst og fremmest foregaar paa markedet i den medlemsstat , hvor datterselskabet har sit hjemsted , og at det er paa dette marked , de erhvervsdrivende kommer ud for objektivt identiske konkurrencevilkaar .

Heraf foelger , at den vaesentlige del af det faelles marked , der skal bestemmes med henblik paa afgoerelsen af , om der foreligger en dominerende stilling for datterselskabet , er den omhandlede medlemsstats omraade .

6.Begrebet dominerende stilling i traktatens artikel 86 omfatter en oekonomisk magtposition , som saetter en virksomhed i stand til at hindre , at der opretholdes en effektiv konkurrence paa det relevante marked idet der anlaegges en i betydeligt omfang uafhaengig adfaerd over for konkurrenter , kunder og i sidste instans over for forbrugerne .

7.Ved bedoemmelsen af spoergsmaalet , om en virksomhed indtager en dominerende stilling paa et givet marked , skal der henses til konkurrencemulighederne inden for rammerne af markedet for alle de produkter , som paa grund af deres egenskaber er saerligt egnede til at opfylde vedvarende behov , og som kun i ringe omfang kan erstattes af andre produkter . Det maa imidlertid bemaerkes , at afgraensningen af det relevante marked tjener til at afgoere , om vedkommende virksomhed har mulighed for at hindre en effektiv § 1983_SAG322/81 § LO : § 3464 § LU : konkurrence og for at anlaegge en i vaesentligt omfang uafhaengig adfaerd i forholdet til konkurrenter , kunder og forbrugere . Ved undersoegelsen i saa henseende kan man derfor ikke begraense sig alene til de omhandlede varers objektive karakteristika ; ogsaa konkurrencevilkaarene og efterspoergsels- og udbudsstrukturen paa det paagaeldende marked maa tillaegges betydning .

8.Selv om fuldstaendig substituerbarhed i en bestemt relation ikke er en noedvendig forudsaetning for at antage , at to varer konkurrerer med hinanden , kraeves der for at fastslaa en dominerende stilling for en vare ikke total mangel paa konkurrence fra andre delvis substituerbare varer , naar den konkurrence , der herved bliver tale om , ikke paavirker vedkommende virksomheds mulighed for i vaesentligt omfang at paavirke vilkaarene for denne konkurrences forloeb , i alt fald for i vidt omfang at handle uden at behoeve at regne med den og uden i oevrigt at udsaette sig for nogen risiko i den anledning .

9 . Ved vurderingen af en virksomheds og dens konkurrenters oekonomiske styrke paa markedet i en medlemsstat maa henses til , hvilke fordele disse virksomheder kan opnaa i kraft af deres tilhoersforhold til koncerner , hvis virksomhed omfatter hele Europa eller endog er verdensomspaendende . Relevante bliver herved navnlig fordele , der giver en koncern et forspring i forhold til konkurrenterne med hensyn til investeringer , forskning og et saerligt omfattende vareudvalg .

10 . At det fastslaas , at der foreligger en dominerende stilling , er ikke i og for sig ensbetydende med en kritik af vedkommende virksomhed , men betyder blot , at denne uafhaengigt af aarsagerne til denne stilling er saerlig forpligtet til ikke ved sin adfaerd at skade en effektiv og ufordrejet konkurrence paa faellesmarkedet .

11 . En midlertidigt svigtende indtjening og endog tab er ikke uforenelige med en dominerende stilling . En dominerende stilling udelukkes heller ikke af , at vedkommende virksomheds priser ikke kan siges at udgoere et misbrug eller vaere saerligt hoeje . Endelig kan hverken stoerrelsesforholdene , den oekonomiske styrke og produktionsspecialiseringsgraden hos vedkommende virksomheds konkurrenter paa verdensplan , eller den modvaegt , der skyldes , at koeberne af det omhandlede produkt er sagkyndige erhvervsfolk , betegnes som forhold , der er egnede til at fjerne den saerligt gunstige stilling , vedkommende virksomhed har paa det relevante marked .

12 . Artikel 86 i traktaten med det deri indeholdte forbud mod misbrug af en dominerende stilling paa markedet i det omfang , samhandelen mellem medlemsstaterne kan paavirkes derved , er rettet mod de former for adfaerd , som er egnet til at paavirke strukturen paa et marked , hvor der netop som foelge af den omhandlede virksomheds tilstaedevaerelse foregaar en mindre staerk konkurrence , og som skaber hindringer for opretholdelsen eller en skaerpelse af den konkurrence , der stadig findes paa markedet , idet der anvendes meto§ OMMISSION § LO : § 3465 § LU : der , der adskiller sig fra , hvad der maa anses for normalt i forbindelse med erhvervsdrivendes udbud af varer eller tjenesteydelser .

13 . En loyalitetsrabat udgoer , til forskel fra en kvantumsrabat , der udelukkende har sammenhaeng med den indkoebte maengde hos vedkommende producent , et misbrug i den i artikel 86 i traktaten forudsatte betydning , naar den har til formaal ved ydelsen af oekonomiske fordele at hindre , at kunderne foretager indkoeb hos konkurrerende producenter .

14 . Ved afgoerelsen af , om en virksomhed har misbrugt sin dominerende stilling ved hjaelp af en rabatordning , ved hvilken der ydes en variabel aarsrabat , der afhaenger af opfyldelsen af salgsmaal , maa der henses til samtlige omstaendigheder , herunder navnlig de kriterier og regler , hvorefter rabatten blev ydet , og det maa undersoeges , om rabatten som en fordel , hvortil der ikke har svaret nogen begrundet modydelse af oekonomisk art , har skullet fjerne eller begraense koeberens muligheder for at foretage indkoeb efter et frit valg og har skullet spaerre konkurrenterne adgangen til markedet , idet der over for handelspartnere anvendes ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi , og den dominerende stilling soeges forstaerket gennem en fordrejning af konkurrencen .

En virksomhed misbruger sin dominerende stilling , jfr . traktatens artikel 86 , naar den binder forhandlerne til sig ved en rabatordning , ved hvilken rabatterne ydes efter de maengder , der er blevet afsat i en forholdsvis lang referenceperiode , saaledes at presset paa koeberen for at opfylde det indkoebstal , der skal til for at faa fordelen eller for ikke at lide det for hele perioden fastsatte tab , stiger ved referenceperiodens slutning , og det saa meget mere som denne virkning forstaerkes af den store forskel mellem den dominerende virksomheds markedsandel og dens stoerste konkurrenters markedsandele , idet disse konkurrenter er noedt til at laegge vaegt paa den absolutte vaerdi af den dominerende virksomheds aarlige salgsmaalsrabat og selv anvende en meget hoej rabatsats i forhold til forhandlerens mere begraensede indkoeb hos dem , og som den dominerende virksomheds rabatsystems uigennemskuelighed bevirker , at forhandlerne er i en usikker situation og i almindelighed ikke med vished kan forudse , hvilke foelger opfyldelsen eller ikke-opfyldelsen af deres salgsmaal vil faa .

I en saadan situation vil forhandlerne kunne vaere afskaaret fra til enhver tid frit og afhaengigt af markedssituationen at vaelge det gunstigste af de tilbud , der fremsaettes fra forskellige konkurrenters side og fra at skifte leverandoer uden maerkbar oekonomisk ulempe . Herigennem begraenses forhandlernes valgmuligheder med hensyn til indkoeb , og konkurrenternes adgang til markedet bliver vanskeliggjort . Hverken et oenske om at saelge mere eller om at opnaa en bedre produktionsplanlaegning kan begrunde en saadan begraensning af kundens valgfrihed og uafhaengighed . Forhandlernes afhaengighed i § 1983_SAG322/81 § LO : § 3466 § LU : kraft af det omtvistede rabatsystem beror altsaa ikke paa nogen oekonomisk velbegrundet modydelse .

15 . Naar en virksomhed , der har en dominerende stilling , spaerrer konkurrenterne adgangen til markedet , er det uden betydning , om der er tale om en adfaerd , der kun udfolder sig paa én medlemsstats omraade , naar adfaerden dog kan indvirke paa handelsstroemmene og konkurrencen paa det faelles marked .

Der gaelder ifoelge artikel 86 i traktaten ikke noget krav om , at det bevises , at den adfaerd , der maa karakteriseres som et misbrug , faktisk maerkbart har paavirket handelen mellem medlemsstater , men blot et krav om , at det bevises , at den omhandlede adfaerd kan virke som naevnt .

16.Ved den naermer fastlaeggelse af grovheden af en overtraedelse af Faellesskabets konkurrenceregler maa der i hvert enkelt tilfaelde henses til et stoerre antal faktorer , herunder navnlig vedkommende virksomheds stoerrelse og oekonomiske styrke , der eventuelt kommer til udtryk i virksomhedens samlede omsaetning og den del af denne omsaetning , der har relation til varer , som overtraedelsen angaar .

Det er Domstolens opgave i henhold til den fulde proevelsesret , den besidder paa omraadet , selv at vurdere de konkrete omstaendigheder og overtraedelsens art og paa grundlag heraf tage stilling til boedens stoerrelse .

Dommens præmisser


1 Ved staevning indgivet til Domstolens justitskontor den 28 . december 1981 har det nederlandske selskab NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin ( i det foelgende benaevnt NBIM ), der er hjemmehoerende i s ' Hertogenbosch , i medfoer af EOEF-traktatens artikel 173 , stk . 2 , anlagt sag med paastand om annullation af Kommissionens beslutning af 7 . oktober 1981 om en procedure i henhold til EOEF-traktatens artikel 86 ( IV/29.491 ) _ Bandengroothandel Frieschebrug BN/NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin ( EFT L 353 , s . 33 ), subsidiaert om annullation af artikel 2 i naevnte beslutning , hvori der paalaegges NBIM en boede , eller i alt fald nedsaettelse af denne boede .

2 NBIM er Michelin-koncernens datterselskab i Nederlandene . Selskabet tager sig af produktion og afsaetning af Michelin-daek i Nederlandene , hvor det har en fabrik til fremstilling af nye varevogns- og lastvognsdaek .

3 Kommissionen har i artikel 1 i den omtvistede beslutning fastslaaet , at NBIM i perioden 1975 til 1980 paa udskiftningsmarkedet for nye daek til lastbiler , busser osv . har overtraadt artikel 86 i EOEF-traktaten

a ) ved at binde daekforhandlerne i Nederlandene til sig ved hjaelp af selektive rabatter paa individuelt grundlag , som byggede paa salgs-»maal« og rabatsatser , som ikke var klart skriftligt bekraeftet , og ved over for dem at anvende ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi ,

og

§ 3496 § LU : b)ved i 1977 at yde en ekstraordinaer aarsbonus for indkoeb af daek til lastvogne , busser osv . samt personbildaek , som var afhaengig af , at der blev naaet et »maal« for indkoeb af personbildaek .

Kommissionen har ved artikel 2 i beslutningen paalagt NBIM en boede paa 680 000 ECU eller 1 833 184,80 HFl .

4 De vigtigste soegsmaalsgrunde , som det sagsoegende selskab , stoettet af Den franske Republik , har gjort gaeldende mod den omhandlede beslutning , kan i alt vaesentligt gengives paa foelgende maade :

I . Den administrative procedure ved Kommissionen har ikke vaeret lovlig , idet

1 . Kommissionen ikke har meddelt NBIM sagens akter , herunder navnlig resultaterne af en undersoegelse hos brugerne og NBIM ' s konkurrenter ;

2.Kommissionen i beslutningen intet har anfoert med hensyn til resultaterne af hoeringen og de erklaeringer fra vidner og sagkyndige , der blev afgivet herunder ; og idet

3.Kommissionen ikke under den administrative procedure har oplyst , hvilke kriterier den havde til hensigt at anvende ved fastsaettelsen af en boede .

II.Kommissionen er fejlagtigt naaet til det resultat , at NBIM har en dominerende stilling , og er herved gaaet ud fra

1 . en fejlagtig afgraensning af den relevante vaesentlige del af det faelles marked ,

2.en fejlagtig vurdering af NBIM ' s stilling i konkurrencen

a ) dels med hensyn til NBIM ' s andel af markedet for de omhandlede produkter , herunder markedets afgraensning ;

b)dels med hensyn til de oevrige forhold , der taler for eller imod en dominerende stilling .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3497 § LU : III.Kommissionen er naaet til det urigtige resultat , at

1 . NBIM ' s rabatordning , og

2 . ydelsen af en ekstra bonus i 1977

har udgjort et misbrug i den i artikel 86 i traktaten forudsatte betydning .

IV.Kommissionen er naaet til det urigtige resultat , at den adfaerd , NBIM kritiseres for , har kunnet paavirke samhandelen mellem medlemsstater .

V.Kommissionen burde ikke have paalagt NBIM en boede eller burde i det mindste have fastsat en mindre boede .

I _ Den administrative procedures forskriftsmaessighed

1 . Undladelsen af at meddele sagsoegeren sagens akter

5 Det sagsoegende selskab har gjort gaeldende , at Kommissionen har tilsidesat retten til forsvar , idet den under den administrative procedure ikke har tilstillet sagsoegeren sagens akter . Denne soegsmaalsgrund har det sagsoegende selskab imidlertid kun gjort gaeldende med hensyn til resultaterne af en undersoegelse vedroerende NBIM ' s konkurrenters rabatpolitik , Kommissionen foretog hos en raekke forhandlere .

6 Kommissionen har heroverfor indvendt , at den ikke i beslutningen benyttede resultaterne af naevnte undersoegelse , der blot bekraeftede , hvad den allerede var bekendt med gennem oplysninger fra Michelin . Den har i medfoer af artikel 20 i Raadets forordning nr . 17 af 6 februar 1962 ( EFT 1962 , s . 81 ) vaeret forpligtet til ikke at give oplysninger om de forhold vedroerende de rabatordninger , der blev anvendt af NBIM ' s konkurrenter , den havde faaet kendskab til under naevnte undersoegelse .

7 Det skal herved bemaerkes , at retten til forsvar er et grundlaeggende princip i faellesskabsretten , som Kommissionen skal respektere under de administrative procedurer , der kan foere til paalaeggelse af sanktioner i henhold til traktatens konkurrencebestemmelser .

Kommissionen er herefter blandt andet forpligtet til at soerge for , at den beroerte virksomhed bliver i stand til paa hensigtsmaessig maade at ytre sig om dokumenter , Kommissionen har paaberaabt sig til stoette for , at der er begaaet en overtraedelse .

§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3498 § LU : 8 Kommissionen har faktisk i medfoer af artikel 20 i forordning nr . 17 vaeret forpligtet til ikke at meddele NBIM de oplysninger , den havde indhentet under naevnte undersoegelse , naar disse oplysninger efter Kommissionens opfattelse var omfattet af dens tavshedspligt . Den maatte herefter i det foreliggende tilfaelde ikke stoette sin beslutning paa de omhandlede oplysninger , saafremt NBIM ' s mulighed for at tage stilling til disse oplysningers rigtighed eller raekkevidde eller Kommissionens beslutninger paa grundlag af dem blev forringet , fordi selskabet ikke fik adgang til oplysningerne .

9 Den omhandlede undersoegelse er imidlertid ikke udtrykkeligt omtalt nogetsteds i begrundelsen til den omtvistede beslutning . Kommissionen synes ej heller faktisk at have tillagt disse oplysninger betydning for afgoerelsen . I det omfang , den i beslutningen har beskaeftiget sig med NBIM ' s konkurrenters rabatpolitik , er det sket i form af almindelige konstateringer , som NBIM ikke paa noget tidspunkt har bestridt , og som i oevrigt er uden betydning for en vurdering af NBIM ' s adfaerd . Den omhandlede undersoegelse er heller ikke under forhandlingerne ved Domstolen blevet tillagt nogen betydning .

10 NBIM ' s soegsmaalsgrund kan imidlertid ikke forkastes alene paa grundlag af Kommissionens undladelse af at omtale den omhandlede undersoegelse i beslutningens begrundelse . Hvis denne soegsmaalsgrund skal forkastes , maa det desuden fastslaas , at beslutningen faktisk har sit lovlige grundlag i andre forhold , hvilket er et af sagens realitetsspoergsmaal .

2 . Undladelsen af at droefte resultaterne af hoeringen og af vidners og sagkyndiges erklaeringer

11 Det sagsoegende selskab har endvidere til stoette for sit anbringende om , at proceduren har vaeret ulovlig , gjort gaeldende , at Kommissionen i beslutningen har undladt at omtale resultaterne af den hoering , der fandt sted under den administrative procedure , ligesom den heller intet har anfoert med hensyn til de erklaeringer fra vidner og sagkyndige , der er fremkommet under denne procedure .

12 Kommissionen har heroverfor henvist til , at den i beslutningen har brugt adskillige afsnit for at gendrive NBIM ' s argumentation , og den har gjort gaeldende , at den har vaeret opmaerksom paa alle de beviser og alle de vidneudsagn , der er fremkommet under proceduren .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3499 § LU : 13 Den her omhandlede soegsmaalsgrund er i realiteten et anbringende om , at beslutningen ikke er forskriftsmaessigt begrundet .

14 Det skal herved bemaerkes , at selv om Kommissionen i medfoer af traktatens artikel 190 skal anfoere de faktiske forhold , som beslutningens retmaessighed afhaenger af , saavel som de overvejelser , der har foranlediget den til at vedtage beslutningen , er det ifoelge naevnte bestemmelse ikke paakraevet , at Kommissionen gaar ind i en droeftelse af alle de faktiske og retlige omstaendigheder , der har vaeret fremme under den administrative procedure .

15 Kommissionen har i begrundelsen til den omtvistede beslutning redegjort for de faktiske og retlige overvejelser , den er gaaet ud fra . Den har i oevrigt her og der udtrykkeligt henvist til vidneudtalelser under hoeringen og har besvaret argumenter , der var blevet fremfoert af NBIM under proceduren .

16 Anbringendet vedroerende utilstraekkelig begrundelse skal derfor forkastes .

3 . Undladelsen af under den administrative procedure at angive de kriterier , Kommissionen ville vaelge ved boedens fastsaettelse

17 Det sagsoegende selskab har gjort gaeldende , at Kommissionen har tilsidesat retten til forsvar ved ikke under den administrative procedure at meddele , hvilke kriterier den havde til hensigt at benytte ved boedens fastsaettelse .

18 Kommissionen har hertil svaret , at de praecise overvejelser , der munder ud i fastsaettelsen af boedens stoerrelse afhaenger af , hvorledes den administrative procedure forloeber , og at den saaledes ikke paa forhaand , foer den har hoert virksomheden , kan laegge sig fast paa noget bestemt standpunkt i saa henseende .

19 Det bemaerkes herved , at det , paa linje med Domstolens dom af 7 . juni 1983 ( SA Musique Diffusion Française m.fl . mod Kommissionen , forenede sager 100-103/80 , Sml . 1983 , s . 1825 , er tilstraekkeligt at fastslaa , at Kommissionen § 1983_SAG322/81 § LO : § 3500 § LU : paa utilladelig vis ville foregribe beslutningen , saafremt den gav oplysninger om stoerrelsen af de paataenkte boeder , inden den beroerte virksomhed havde haft mulighed for at fremsaette bemaerkninger til de til den rettede klagepunkter .

20 Kommissionen har udtrykkeligt i meddelelsen af klagepunkterne af 5 . marts 1980 oplyst , at den havde til hensigt at paalaegge NBIM en boede med et beloeb , der ville blive fastlagt paa baggrund af overtraedelsens varighed og grovhed , som Kommissionen ansaa for betydelig . Herved har Kommissionen gjort det muligt for NBIM at forsvare sig ikke blot mod en konstatering af overtraedelsen , men ogsaa mod paalaeggelsen af en boede .

21 Ogsaa dette anbringende skal derfor forkastes , og det maa fastslaas , at det ikke er godtgjort , at Kommissionens administrative procedure paa noget punkt har vaeret ulovlig .

II _ NBIM ' s dominerende stilling

22 Det sagsoegende selskab har i en foerste raekke anbringender vedroerende indholdet af den omtvistede beslutning bestridt , at det har en dominerende stilling paa markedet for nye udskiftningsdaek til lastvogne i Nederlandene . Det har herved foerst og fremmest gjort gaeldende , at Kommissionens vurdering af dets markedsstilling er fejlagtig , idet Kommissionen dels har begraenset sig til en analyse af det nederlandske marked og har lagt en fejlagtig afgraensning af det relevante varemarked til grund , og dels har benyttet irrelevante faktorer ved sin konstatering af , at der forelaa dominerende stilling , og har ladet kriterier , hvorefter en saadan stilling ville vaere udelukket , ude af betragtning

1 . Problemet vedroerende den i sagen omhandlede vaesentlige del af det faelles marked

23 Det sagsoegende selskab har herved foerste og fremmest rejst indsigelser mod Kommissionens konstatering af , at den vaesentlige del af det faelles marked , NBIM skulle have en dominerende stilling paa , er Nederlandene . Ifoelge NBIM er den hermed gennemfoerte geografiske markedsafgraensning for snaever . Mod den taler , at Kommissionen selv gaar ud fra forhold vedroerende Michelin-koncernen i det hele taget , saaledes f.eks . dennes teknologiske § OMMISSIONEN § LO : § 3501 § LU : forspring eller finansielle styrke , der ifoelge NBIM refererer sig til et meget stoerre , ja verdensomfattende marked . Endvidere anfoerer det , at NBIM ' s stoerste konkurrenters virksomhed er verdensomspaendende .

24 Kommissionen har gjort gaeldende , at denne kritik mindre er moentet paa markedsfastlaeggelsen end paa de kriterier ved hjaelp af hvilke , den dominerende stilling er konstateret . Da daekproducenterne i almindelighed har valgt at saelge paa de forskellige nationale markeder gennem datterselskaber i de enkelte lande , foregaar den konkurrence , NBIM er udsat for , i Nederlandene .

25 Det maa herved bemaerkes , at det ikke er Michelin-koncernen , men dets nederlandske datterselskab , der kun driver virksomhed paa det nederlandske marked , der er adressat for Kommissionens beslutning . Det er ubestridt , at ogsaa NBIM ' s vigtigste konkurrenter driver virksomhed i Nederlandene gennem de respektive koncerners nederlandske datterselskaber .

26 Kommissionens kritik gaelder NBIM ' s adfaerd over for daekforhandlere , naermere betegnet selskabets rabatpolitik . I denne forbindelse bemaerkes , at den handelspolitik , der foeres af de forskellige datterselskaber inden for koncerner , der konkurrerer i Europa eller endog i hele verden , saedvanligvis er tilpasset de saerlige forhold paa hvert enkelt marked . Forhandlere , der er hjemmehoerende i Nederlandene , koeber i praksis kun ind hos leverandoerer , der driver virksomhed i Nederlandene . Kommissionen har derfor korrekt fundet , at den konkurrence NBIM udsaettes for , foerst og fremmest foregaar paa det nederlandske marked , og at det er inden for rammerne af dette marked , de erhvervsdrivende kommer ud for objektivt identiske konkurrencevilkaar .

27 Det her anfoerte gaelder uafhaengigt af spoergsmaalet om , hvorvidt der under disse omstaendigheder ved vurderingen af , om der foreligger en dominerende stilling paa det relevante varemarked , kan laegges vaegt paa forskellige forhold , som har med Michelin-koncernens og samtlige dens konkurrenters situation at goere , og i forbindelse med hvilke der bliver tale om et langt stoerre marked .

28 Paa grundlag heraf kan det fastslaas , at den vaesentlige del af det faelles marked , der i det foreliggende tilfaelde kommer i betragtning , er det nederlandske omraade , og at det er paa det nederlandske marked , at vurderingen af NBIM ' s stilling maa foretages .

§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3502 § LU : 2 . Vurderingen af NBIM ' s stilling i konkurrencen

29 Det maa forud for en mere detaljeret gennemgang af anbringender og argumenter vedroerende vurderingen af NBIM ' s stilling i konkurrencen bemaerkes , at artikel 86 , som Domstolen gentagne gange , sidst i dom af 13 . februar 1979 , har fastslaaet ( Hoffmann-La Roche , sag 85/76 , Sml ., s . 461 ), er et konkret udtryk for det almindelige maal for Faellesskabets virksomhed , som omhandles i traktatens artikel 3 , litra f ), nemlig at der skal gennemfoeres en ordning , der sikrer , at konkurrencen inden for faellesmarkedet ikke fordrejes .

30 Artikel 86 indeholder derfor et forbud mod , at en virksomhed i den udstraekning , samhandelen mellem medlemsstaterne herved kan paavirkes , paa faellesmarkedet eller en vaesentlig del af dette misbruger en dominerende stilling , dvs . en oekonomisk magtposition , som saetter en virksomhed i stand til at hindre , at der opretholdes en effektiv konkurrence paa det relevante marked , idet den kan anlaegge en i betydeligt omfang uafhaengig adfaerd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne .

31 Det er paa denne baggrund , at de forskellige kriterier og bevisfakta , parterne har paaberaabt sig vedroerende spoergsmaalet om , hvorvidt der foreligger dominerende stilling , skal undersoeges . Disse kriterier og bevisfakta vedroerer dels NBIM ' s markedsandel paa det relevante varemarked , dels de oevrige forhold , der maa tages i betragtning ved afgoerelsen af NBIM ' s stilling i forholdet til konkurrenterne , kunderne og forbrugerne .

a ) NBIM ' s markedsandel paa det relevante varemarked

32 Det sagsoegende selskab har med et foerste anbringende gjort gaeldende , at det ikke har en markedsandel , som den , Kommissionen har lagt til grund ved afgoerelsen om , at det besidder en dominerende stilling , og det anfoerer , at Kommissionen er gaaet ud fra en kunstig og vilkaarlig afgraensning af det relevante varemarked .

33 Kommissionen har i den omtvistede beslutning lagt til grund , at NBIM i Nederlandene i perioden 1975 til 1980 paa markedet for nye udskiftningsdaek til lastvogne , busser og lignende koeretoejer havde en markedsandel paa mellem 57 og 65 % , mens de stoerste konkurrenters andele var mellem 4 og 8 % .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3503 § LU : 34 NBIM har ikke bestridt disse tal , men har gjort gaeldende , at Kommissionen har fejlvurderet konkurrenceforholdene , navnlig ved dels at holde daek til varevogne og personbiler samt vulkaniserede daek uden for opgoerelsen af markedsandelen . Saafremt vulkaniserede lastvognsdaek blev medregnet , ville NBIM ' s markedsandel nemlig vaere ca . 37 % , og hermed kunne der ikke blive tale om en dominerende stilling .

aa ) Markedet for udskiftningsdaek til lastvogne

35 Det sagsoegende selskab har gjort gaeldende , at den afgraensning af det relevante varemarked , Kommissionen har lagt til grund , baade er for vid , fordi forbrugerne ikke kan anse forskellige typer og stoerrelser af lastvognsdaek for substituerbare , og for snaever , fordi varevogns- og personvognsdaek er holdt uden for opgoerelsen , selv om de efter deres beskaffenhed tilhoerer det samme marked . Desuden er Kommissionens argumentation i beslutningen selvmodsigende , idet den ved sin vurdering gaar ud fra snart den endelige forbrugers situation og snart fra forhandlerens situation . Men hvis man laegger forhandlerens samlede omsaetning til grund , udgoer salget af Michelin-lastvognsdaek gennemsnitligt kun 12 til 18 % , hvilket i det hele udelukker en dominerende stilling .

36 Kommissionen har fastholdt den afgraensning af det relevante varemarked , den har foretaget i beslutningen , og har herved henvist til , at der ikke for et teknisk ensartet produkt kan sondres mellem forskellige markeder paa grundlag af varernes specielle dimensioner , stoerrelse eller type . Afgoerende bliver herved elasticiteten i udbudet for forskellige daektyper og -dimensioner . Endvidere er det ud fra kriterierne varernes substituerbarhed og efterspoergselselasticiteten muligt at sondre mellem et marked for lastvognsdaek og et marked for personvognsdaek som foelge af den saerlige efterspoergselsstruktur , der for lastvognes vedkommende navnlig er kendetegnet af , at koeberne er sagkyndige erhvervsdrivende .

37 Som Domstolen gentagne gange og sidst i dom af 11 . december 1980 ( L ' Oréal , sag 31/80 , Sml ., s . 3775 ) har fastslaaet , skal man ved bedoemmelsen § 1983_SAG322/81 § LO : § 3504 § LU : af spoergsmaalet , om en virksomhed indtager en dominerende stilling , se paa konkurrencemulighederne inden for rammerne af markedet for alle de produkter , som paa grund af deres egenskaber er saerligt egnede til at opfylde vedvarende behov , og som kun i ringe omfang kan erstattes af andre produkter . Det maa imidlertid bemaerkes , at afgraensningen af det relevante marked tjener til at afgoere , om vedkommende virksomhed har mulighed for at hindre en effektiv konkurrence og for at anlaegge en i vaesentligt omfang uafhaengig adfaerd i forholdet til konkurrenter , kunder og forbrugere . Ved undersoegelsen i saa henseende kan man derfor ikke begraense sig alene til de omhandlede varers objektive karakteristika ; ogsaa konkurrencevilkaarene og efterspoergsels- og udbudsstrukturen paa det paagaeldende marked maa tillaegges betydning .

38 Ud fra tilsvarende betragtninger har Kommissionen og NBIM da ogsaa vaeret enige om at bortse fra daek til foerstegangsmontering ved vurderingen af markedsandelene . Paa dette omraade foregaar konkurrencen nemlig efter regler og under forhold af en hel anden art , fordi efterspoergslen her har form af ordrer direkte fra bilproducenterne .

39 Vedroerende udskiftningsdaek skal det foerst fastslaas , at der paa forbrugerplan ikke bliver tale om at anse personvogns- og varevognsdaek paa den ene side og lastvognsdaek paa den anden side for substituerbare . Personvogns- og varevognsdaek spiller altsaa ingen rolle for konkurrencen paa markedet for lastvognsdaek .

40 Endvidere er efterspoergselsstrukturen forskellig for hver enkelt af disse varegrupper . Koeberne af lastvognsdaek er nemlig for et flertals vedkommende professionelle koebere , navnlig transportvirksomheder , for hvem indkoeb af udskiftningsdaek , som anfoert af Kommissionen , udgoer en betydelig udgiftspost , og som kraever en raadgivning og en vedvarende specialiseret service , der er tilpasset deres saerlige behov , hos den daekforhandler , de benytter . Den almindelige bruger af personvogns- eller varevognsdaek koeber derimod kun daek lejlighedsvis , og i almindelighed har denne ikke , selv om han eventuelt er erhvervsdrivende , forventninger om raadgivning og saerlig service , der er § OMMISSIONEN § LO : § 3505 § LU : tilpasset specielle behov som beskrevet ovenfor . Salget af lastvognsdaek kraever foelgelig et saerligt specialiseret forhandlernet , hvis virksomhed foregaar under forhold , der adskiller sig fra de forhold , der gaelder for forhandling af personvogns- og varevognsdaek .

41 Det skal endelig fremhaeves , at udbudet af lastvognsdaek ikke paavirker udbudet af personvognsdaek og omvendt , idet de respektive produktionsmetoder , anlaeg og maskiner er meget forskellige . Det forhold , at en omlaegning af produktionsanlaeggene til fremstilling af lette daek i stedet for tunge daek og omvendt tager lang tid og kraever store investeringer , medfoerer , at der for de to typer ikke er en saa stor lighed , at man kan tilpasse sig efterspoergslen paa markedet . Dette forhold har i oevrigt bevirket , at NBIM i 1977 ydede en ekstra bonus , fordi udbudet af lastvognsdaek ikke var tilstraekkeligt , og hvor der altsaa ikke blev tale om at benytte overskydende produktionskapacitet for personvognsdaek for at kunne daekke efterspoergslen .

42 Kommissionen har korrekt i sin undersoegelse lagt vaegt paa markeds- og efterspoergselsstrukturen , foerst og fremmest paa forhandlerniveau , hvor NBIM anvendte den omtvistede praksis . NBIM har faktisk selv , om end i en anden sammenhaeng , udtalt , at selskabet maatte aendre rabatordningen af hensyn til udviklingen i retning af stoerre specialisering i forhandlerleddet , idet nogle forhandlere , herunder visse vaerksteder , ikke mere gav sig af med salg af lastvogns- og varevognsdaek . Dette bekraefter , at der inden for efterspoergselsstrukturen var tale om forskelle mellem forskellige forhandlergrupper . NBIM har desuden ikke bestridt , at alle NBIM ' s konkurrenter navnlig med hensyn til rabatbetingelser ogsaa sondrer mellem lastvogns- , varevogns- og personvognsdaek , selv om de forskellige producenters sondringer for forskellige daektyper udviser indbyrdes afvigende detaljer .

43 Der kan imidlertid ikke af det forhold , at den kritiserede adfaerd er udvist over for forhandlerne , drages nogen slutning om , at NBIM ' s stilling skal fastlaegges efter andelen af Michelin-lastvognsdaeks placering i forhandlernes totalomsaetning . Ved en undersoegelse af , om NBIM besidder en dominerende stilling for visse varetyper , har det ingen betydning , at forhandlernes § 1983_SAG322/81 § LO : § 3506 § LU : virksomhed ogsaa angaar andre produkter , naar de omhandlede varetyper og disse andre produkter ikke konkurrerer indbyrdes .

44 Derimod er det ved vurderingen af , om der foreligger dominerende stilling , ikke muligt _ ud fra den manglende elasticitet i udbudet af forskellige typer og stoerrelser lastvognsdaek , der skyldes produktionsforholdenes forskellighed eller ud fra disse forskellige typers og stoerrelsers manglende substituerbarhed for forbrugeren og den heraf foelgende uelastiske efterspoergsel _ at sondre mellem en raekke mindre delmarkeder for disse typer og stoerrelser , som NBIM har foreslaaet . Forskellene mellem forskellige daektyper og -stoerrelser er nemlig ikke vaesentlige i forhandlerleddet , hvor det gaelder om at daekke kundekredsens efterspoergsel efter alle mulige typer lastvognsdaek . At en vare saaledes forekommer i forskellige typer og stoerrelser har endvidere ikke betydning for vurderingen af en virksomheds stilling paa markedet , naar der ikke for de beroerte virksomheder har fundet nogen specialisering sted , for da de forskellige varetyper og varestoerrelser udviser stor indbyrdes lighed og teknisk er komplementaere , er konkurrenceforholdene paa markedet ens for dem alle .

45 Kommissionen er derfor ved sin stillingtagen til , om NBIM har en dominerende stilling , rigtigt gaaet ud fra selskabets andel af markedet for udskiftningsdaek til lastbiler , busser og lignende koeretoejer med udelukkelse af personvogns- og varevognsdaek .

bb ) Vulkaniserede daeks betydning i konkurrencen

46 Det sagsoegende selskab har , til godtgoerelse af at dets markedsandel er mindre end haevdet af Kommissionen , desuden gjort gaeldende , at Kommissionen vilkaarligt har undladt at henfoere vulkaniserede daek til det relevante marked , selv om disse daek ifoelge NBIM baade kvalitets- og prismaessigt udgoer et virkeligt alternativ for forbrugerne . NBIM har til stoette for dette argument fremlagt flere beregninger for hermed at bevise , at vulkaniserede daek konkurrerer med nye daek .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3507 § LU : 47 Kommissionen har anfoert , at vulkaniserede daek ikke boer henfoeres til det relevante marked , idet vulkaniserede daek og nye daek ikke er substituerbare . Vulkaniserede daek byder nemlig efter forbrugernes opfattelse for det foerste paa en ringere sikkerhed . Dernaest sker vulkanisering i vaesentlig omfang efter ordre fra transportvirksomhederne selv , og der bliver derfor tale om et marked for tjenesteydelser . Endelig udgoer vulkaniserede daek et sekundaert produkt i forhold til nye daek , idet nye daek i en vis forstand udgoer raastoffet for vulkaniseringen , saaledes at de i vidt omfang ikke kan erstattes af vulkaniserede daek , og det er derfor paa primaer-markedet , konkurrencen skal bedoemmes , for det er her , man finder forudsaetningen for hele markedet .

48 Det skal i denne forbindelse foerst bemaerkes , at selv om fuldstaendig substituerbarhed i en bestemt relation ikke er en noedvendig forudsaetning for at antage , at to varer konkurrerer med hinanden , kraeves der for at fastslaa dominerende stilling for en vare ikke total mangel paa konkurrence fra andre delvis substituerbare varer , naar den konkurrence , der herved bliver tale om , ikke paavirker vedkommende virksomheds mulighed for i vaesentligt omfang at paavirke vilkaarene for denne konkurrences forloeb , i alt fald for i vidt omfang at handle uden at behoeve at regne med den og uden i oevrigt at udsaette sig for nogen risiko i den anledning .

49 De faktiske forhold , der findes godtgjort efter parternes erklaeringer samt efter vidneudsagnene under den hoering , der fandt sted under den administrative procedure , goer det ubestrideligt , at nye daek og vulkaniserede daek i et vist omfang er substituerbare , men at der er tale om en begraenset substituerbarhed , der ikke foreligger ved samtlige anvendelsesformaal . Og selv om NBIM har fremlagt beregninger for at godtgoere , at vulkaniserede daek pris- og kvalitetsmaessigt kan sammenlignes med nye daek , og at et vist antal brugere faktisk anser de to varetyper for substituerbare i anvendelsen , har selskabet ogsaa anerkendt , at et vulkaniseret daek sikkerhedsmaessigt kan have ringere vaerdi end et nyt daek , og Kommissionen har desuden godtgjort , at nogle brugere er skeptisk indstillet _ hvad enten denne skepsis saa er berettiget eller ej _ over for anvendelse af vulkaniserede daek , navnlig paa koeretoejets foraksel .

50 For at kunne bestemme , hvilken paavirkning denne begraensede konkurrence fra vulkaniserede daek har for NBIM ' s stilling , maa der laegges vaegt paa , at § 1983_SAG322/81 § LO : § 3508 § LU : vulkaniserede daek i alt fald for en dels vedkommende ikke udbydes til salg , idet vulkaniseringen sker efter ordre fra brugere , da visse transportvirksomheder laegger vaegt paa at faa vulkaniseret deres egne karkasse for at vaere sikre paa at undgaa at faa beskadigede karkasser . Omfanget af denne form for vulkaniseringsvirksomhed , hvor der er tale om erlaeggelse af en tjenesteydelse , er parterne ikke enige om ; Kommissionen har ansat denne del af vulkaniserede daek til 80-95 % , mens NBIM har anfoert saa lavt et tal som 15-20 % , idet det goeres gaeldende , at ordrer som oftest afgives af forhandleren og ikke af brugeren . Selv naar bortses fra denne uenighed mellem parterne , kan det fastslaas , at en del af de vulkaniserede daek , der tilgaar brugeren , ikke konkurrerer med nye daek , der udbydes til salg , fordi man har at goere med en tjenesteydelse , der af vulkaniseringsvirksomhederne erlaegges direkte til brugerne .

51 Ved skoennet over NBIM ' s markedsandels stoerrelse i sammenligning med konkurrenternes kan der desuden ikke bortses fra , at markedet for nyistandsatte daek er et sekundaert marked , der er afhaengigt af udbuds- og prisforholdende paa markedet for nye daek , eftersom alle vulkaniserede daek laves af et daek , der engang har vaeret nyt , og eftersom det er begraenset , hvor mange gange et daek kan vulkaniseres . En vaesentlig del af efterspoergslen maa altsaa noedvendigvis altid daekkes af nye daek . Under disse omstaendigheder faar en virksomhed , der besidder en dominerende stilling paa markedet for nye daek , en meget staerk position i konkurrencen med vulkaniseringsfirmaer , saaledes at den kan optraede mere uafhaengigt paa markedet , end en vulkaniseringsvirksomhed vil kunne .

52 Af det anfoerte foelger , at den konkurrence , producenterne af nye daek til dels udsaettes for fra vulkaniseringsvirksomhedernes side , ikke er stor nok til , at en producent af nye daek mister en paa en dominerende stilling paa markedet for nye daek beroende magtposition . Kommissionen har derfor korrekt ved vurderingen af NBIM ' s stilling i forhold til konkurrenternes styrke og antal lagt vaegt paa markedsandelen paa 57 og 65 % for nye udskiftningsdaek til lastvogne . I sammenligning med NBIM ' s vigtigste konkurrenters andele paa § OMMISSIONEN § LO : § 3509 § LU : mellem 4 og 8 % er denne markedsandel et vigtigt indicium for at kunne antage , at NBIM i forhold til konkurrenterne har en dominerende stilling .

b ) Andre kriterier og indicier , der taler for eller imod tilstedevaerelsen af en dominerende stilling

53 Det sagsoegende selskab har endvidere bestridt , at der kan tillaegges de andre kriterier og indicier for en dominerende stilling , som Kommissionen har lagt til grund for konstateringen heraf , nogen betydning . Selskabet er saaledes ikke den eneste virksomhed , der raader over handelsrepraesentanter , og dets stoerste konkurrents personale er i relative tal endnu stoerre . At der udbydes et meget varieret sortiment betyder ikke , at der bestaar en konkurrencefordel , eftersom de forskellige daektyper ikke er substituerbare og NBIM ikke kraever , at forhandlerne skal aftage samtlige typer .

54 Kommissionen har endvidere ikke lagt vaegt paa forskellige indicier , der taler imod dominerende stilling , anfoerer selskabet . Forhandlernes nettoavance paa Michelin-daek taaler eksempelvis sammenligning med konkurrerende daek , og kostprisen pr . km for Michelin-daek er den fordelagtigste for brugerne . NBIM har haft tab i aarene efter 1979 . NBIM ' s produktionskapacitet er ikke tilstraekkelig stor og selskabets konkurrenter , der er oekonomisk staerkere og har en mere differentieret produktion end Michelin-koncernen , kan til enhver tid overtage den efterspoergsel , som NBIM daekker . Endelig har brugerne af lastvognsdaek som professionelle sagkyndige koebere mulighed for at danne modvaegt mod daekproducenterne .

55 Herved bemaerkes foerst , at der ved vurderingen af NBIM ' s og dette selskabs konkurrenters oekonomiske styrke paa markedet i Nederlandene maa henses til , hvilke fordele disse virksomheder kan opnaa i kraft af deres tilhoersforhold til koncerner , hvis virksomhed omfatter hele Europa eller endog er verdensompaendende . I den foreliggende sag er det ikke blevet bestridt , at Michelin-koncernen _ som anfoert af Kommissionen i beslutningen _ besidder blandt andet saadanne fordele , der giver den et forspring i forhold til konkurrenterne med hensyn til investeringer , forskning og et saerligt omfattende vareudvalg . Visse daektyper kan faktisk kun koebes hos Michelin-koncernen .

§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3510 § LU : 56 I kraft af denne situation er NBIM i Nederlandene sikker paa , at et stort antal brugere af lastvognsdaek klart vil foretraekke at vaere kunder hos dette selskab . Da indkoeb af daek i en transportvirksomhed udgoer en stor investering , og da der kraeves lang tid til i praksis at forvisse sig om en daektypes eller et daekmaerkes rentabilitet , har NBIM saaledes en position , der goer selskabet lidet saarbart i konkurrencen . Som foelge af denne situation kan en forhandler , der er hjemmehoerende i Nederlandene , normalt ikke undlade at foere Michelin-daek .

57 Man kan ikke heroverfor som NBIM _ der heri stoettes af den franske regering _ indvende , at NBIM paa denne maade straffes for sine varers og ydelsers kvalitet . At det fastslaas , at der foreligger en dominerende stilling , er saaledes ikke i sig selv ensbetydende med en kritik af vedkommende virksomhed , men betyder blot , at denne uafhaengigt af aarsagerne til denne stilling , den har , er saerlig forpligtet til ikke ved sin adfaerd at skade en effektiv og ufordrejet konkurrence paa faellesmarkedet .

58 Endvidere skal fremhaeves betydningen af NBIM ' s net af handelsrepraesentanter , hvorigennem selskabet til enhver tid kan henvende sig direkte til daekforhandlerne . NBIM har hverken bestridt , at dette net i absolutte tal er langt stoerre end konkurrenternes net , eller gjort indsigelse mod den i den omtvistede beslutning indeholdte beskrivelse af nettets arbejdsopgaver , der ubestridt loeses effektivt og kvalitativt upaaklageligt . Den direkte adgang til brugerne , og det tjenesteydelsesniveau , som nettet er i stand til at soerge for i forhold til brugerne , goer det muligt for NBIM at befaeste og styrke sin stilling paa markedet og forsvare sig bedre mod konkurrencen .

59 Om de kriterier og indicier i oevrigt , som NBIM har paaberaabt sig for at bestride , at der foreligger dominerende stilling , skal bemaerkes , at en midlertidigt svigtende indtjening og endog tab ikke er uforenelige med en dominerende stilling . En dominerende stilling udelukkes heller ikke af , at NBIM ' s priser ikke kan siges at udgoere et misbrug eller vaere saerligt hoeje . Og endelig kan hverken stoerrelsesforholdene , den oekonomiske styrke og produktionsspecialiseringsgraden hos de virksomheder , NBIM konkurrerer med paa § OMMISSIONEN § LO : § 3511 § LU : verdensplan , eller den modvaegt , der skyldes , at koeberne af lastvognsdaek er sagkyndige erhvervsfolk , betegnes som forhold , der er egnede til at fjerne den saerlig gunstige stilling , NBIM har paa det nederlandske marked .

60 Det maa derfor fastslaas , at de oevrige kriterier og indicier , der i det foreliggende tilfaelde faar betydning for konstateringen af en dominerende stilling , bekraefter , at NBIM har en saadan stilling .

61 De soegsmaalsgrunde , hvormed NBIM har bestridt , at selskabet besidder en dominerende stilling paa en vaesentlig del af faellesmarkedet , skal derfor forkastes .

III _ Misbrug af dominerende stilling

62 Det sagsoegende selskab har i en raekke andre anbringender anfaegtet den omtvistede beslutning , idet det i denne fastslaas , at selskabet har misbrugt sin dominerende stilling paa det nederlandske marked for nye udskiftningsdaek til lastvogne , jfr . traktatens artikel 86 . Selskabet bestrider , at det i to henseender , som fastslaaet af Kommissionen i den omtvistede beslutning , nemlig gennem selskabets almindelige rabatordning og gennem ydelse af en ekstra bonus i 1977 , der afhang af opfyldelsen af et salgsmaal for personvognsdaek , har begraenset forhandlernes valgfrihed saaledes , at de indbyrdes blev udsat for forskelsbehandling , mens de oevrige producenters muligheder for at komme ind paa markedet blev forringet .

1 . Rabatordningen i almindelighed

63 NBIM har gjort gaeldende , at Kommissionen i beslutningen har fejlvurderet saeregenhederne i selskabets rabatordning . Der har vaeret tale om en almindelig kvantumsrabat , der blot har haft til formaal paa lovlig vis at tilskynde forhandlerne til yderligere indkoeb samt at beloenne opnaaelsen af et vist i faellesskab aftalt salgstal for Michelin-daek . At forbyde en saadan ordning , anfoeres det , er ensbetydende med , at den dominerende virksomhed tvinges til tilbagegang , og med en sanktionering af den dominerende stilling som saadan .

§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3512 § LU : 64 Kommissionen har gjort gaeldende , at den af NBIM anvendte rabatordning udgoer et misbrug , idet den hviler paa fastsaettelsen af individuelt fastsatte , selektive salgsmaal , der ikke er klart skriftligt udformet , og som binder forhandlerne til NBIM , ligesom ordningen betyder , at der anvendes ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi . Der er ifoelge Kommissionen tale om en form for loyalitetsrabatter , som omhandlet i Domstolens tidligere naevnte dom af 13 . februar 1979 , dvs . en rabat , der forudsaetter , at kunden i alt fald daekker en vaesentlig del af sine behov ved indkoeb hos den dominerende virksomhed , og som saaledes skal begraense kundens valgmuligheder ved vareindkoeb .

65 Den franske regering har til stoette for NBIM ' s synspunkt gjort gaeldende , at en rabatordning paa grundlag af salgsmaal ikke i sig selv kan antages at udgoere et misbrug . En saadan ordning kan kun vaere uforenelig med artikel 86 , saafremt ogsaa en raekke andre betingelser er opfyldt , hvilket ikke er tilfaeldet i den foreliggende sag .

a ) Rabatordningens virkemaade

66 Under retsforhandlingerne ved Domstolen har det kunnet fastslaas , at den omtvistede rabatordning foruden den faste fakturarabat og prisafslaget ved forudbetaling , der har vaeret identiske for samtlige forhandlere , og som ikke er omtvistet i den foreliggende sag , omfattede en variabel aarsrabat , hvoraf en del foerst udbetales maanedligt og senere tre gange om aaret i form af forskud paa aarsrabatten . Den variable aarsrabatsats blev fastsat paa grundlag af forhandlerens omsaetning aaret foer af Michelin-lastvogns- , varevogns- og personvognsdaek under ét , under anvendelse af en progressiv rabatskala , der dog blev opgivet i 1978 . Forskuddet paa aarsrabatten udbetaltes med en lavere procent , normalt 4 , men undertiden mere , end den procent , som anvendelsen af naevnte skala gav .

67 Den variable aarsrabat eller i alt fald maksimumsrabatten kunne foerst opnaas , naar forhandleren i aarets loeb naaede et salgsmaal paa et vist antal lastvognsdaek , der blev fastsat eller aftalt ved aarets begyndelse . Indtil 1978 var der tale om tre maal , et gennemsnitsmaal og et maksimums- og et minimumsmaal , der hver isaer var afgoerende for den endelige rabat . Fra 1979 at regne blev der med henblik paa ydelse af den variable aarsrabat kun fastsat ét salgsmaal .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3513 § LU : 68 Kommissionen har ikke bestridt NBIM ' s forklaringer under retsforhandlingerne ved Domstolen om , at forskellen mellem rabatsatserne henholdsvis ved gennemfoerelse af maksimumssalgsmaalet og manglende gennemfoerelse af minimumsmaalet var ubetydelig , nemlig paa mellem 0,2 og 0,4 % . Der maa saaledes nu antages at vaere enighed om denne forskel , der imidlertid i den omtvistede beslutning er kommet til at fremtraede som meget stoerre .

69 Rabatordningen i dens helhed samt rabatskalaen er ikke paa noget tidspunkt blevet offentliggjort af NBIM . Det er ikke bestridt , at de kriterier , hvorefter salgsmaalene blev fastsat eller aftalt , ikke var kendt paa forhaand . Forhandlernes og NBIM ' s handelsrepraesentant droeftede disse maal ved aarets begyndelse . I praksis fremkom der ikke efter disse droeftelser nogen skriftlig bekraeftelse fra NBIM , men naar man moedtes , blev der i givet fald taget eller udvekslet haandskrevne noter . Derimod er det ikke som haevdet i punkt 28 , afsnit 4 , i Kommissionens beslutning blevet godtgjort , at forhandlerne var betaenkelige ved at beklage sig over denne manglende skriftlige bekraeftelse . Ved gennemgangen maa der altsaa ses bort herfra .

b ) Anvendelsen af artikel 86 paa en rabatordning paa objektivt grundlag

70 Vedroerende anvendelsen af artikel 86 paa en rabatordning , der som beskrevet ovenfor bygger paa salgsmaal , skal foerst bemaerkes , at artikel 86 med det deri indeholdte forbud mod misbrug af en dominerende stilling paa markedet i det omfang , samhandelen mellem medlemsstaterne kan paavirkes derved , er rettet mod de former for adfaerd , som er egnet til at paavirke strukturen paa et marked , hvor der netop som foelge af den omhandlede virksomheds tilstedevaerelse foregaar en mindre staerk konkurrence , og som skaber hindringer for opretholdelsen eller en skaerpelse af den konkurrence , der stadig findes paa markedet , idet der anvendes metoder , der adskiller sig fra , hvad der maa anses for normalt i forbindelse med erhvervsdrivendes udbud af varer eller tjenesteydelser .

71 Domstolen har specielt med hensyn til en markedsdominerende virksomheds ydelser af kunderabatter i dommene af 16 . december 1975 ( Suiker Unie m.fl ., forenede sager 40-48 , 50 , 54-56 , 111 , 113 og 114/73 , Sml ., s . 1663 ) og af § 1983_SAG322/81 § LO : § 3514 § LU : 13 . februar 1979 ( Hoffmann-La Roche , sag 85/76 , Sml ., s . 461 ) fastslaaet , at en loyalitetsrabat , til forskel fra en kvantumsrabat , der udelukkende har sammenhaeng med den indkoebte maengde hos vedkommende producent , udgoer et misbrug i den i artikel 86 i traktaten forudsatte betydning , naar den har til formaal ved ydelsen af oekonomiske fordele at hindre , at kunderne foretager indkoeb hos konkurrerende producenter .

72 Om den i naervaerende sag omtvistede ordning , der saerlig kendetegnes ved anvendelsen af salgsmaal , skal bemaerkes , at ordningen ikke blot udgoer en kvantumsrabatordning , hvor det alene er den koebte maengde , der faar betydning , og den progressive skala fra forrige aars omsaetning blot bruges til at angive , inden for hvilke rammer ordningen skal anvendes . NBIM har i oevrigt selv anfoert , at de fleste af de forhandlere , der koebte over 3 000 daek om aaret , under alle omstaendigheder tilhoerte den gruppe , der fik de hoejeste rabatter . Paa den anden side indebar den omtvistede ordning ikke for forhandlerne nogen form for eksklusiv- eller indkoebskvantumsforpligtelse i forholdet til NBIM , og ordningen adskiller sig herved fra loyalitetsrabatter af den type , Domstolen tog stilling til i ovennaevnte dom af 13 . februar 1979 .

73 Ved afgoerelsen af , om NBIM har misbrugt sin dominerende stilling ved hjaelp af denne rabatordning , maa der henses til samtlige omstaendigheder , herunder navnlig de kriterier og regler , hvorefter rabatten blev ydet , og det maa undersoeges , om rabatten som en fordel , hvortil der ikke har svaret nogen begrundet modydelse af oekonomiske art , har skullet fjerne eller begraense koeberens muligheder for at foretage indkoeb efter et frit valg , og har skullet spaerre konkurrenterne adgangen til markedet , idet der over for handelspartnere anvendes ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi , og den dominerende stilling soeges forstaerket gennem en fordrejning af konkurrencen .

74 Paa baggrund heraf skal der tages stilling til det sagsoegende selskabs indsigelser mod de to punkter i den omtvistede beslutning , hvor rabatordningen i almindelighed kritiseres , idet NBIM nemlig haevdes dels at have bundet daekforhandlerne i Nederlandene til sig og dels at have anvendt ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi over for dem .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3515 § LU : c ) Spoergsmaalet , om forhandlerne er gjort afhaengige af NBIM

75 Det sagsoegende selskabs foerste soegsmaalsgrund er her rettet mod Kommissionens konstatering i beslutningen af , at det af samtlige foreliggende omstaendigheder fremgaar , at NBIM ' s politik har haft til formaal via rabatsystemet at binde daekforhandlerne snaevert til sig .

76 Kommissionen har til stoette for denne konstatering i beslutningens begrundelse anfoert , at rabatsystemet klart har haft til formaal at udoeve et stort pres paa forhandlerne , for at de hvert aar skulle overgaa forrige aars salg af Michelin-daek og foroege andelen af Michelin-daek i deres samlede salg , hvilket ifoelge Kommissionen fremgaar af den systematisk gennemfoerte beregning , handelsrepraesentanterne foretog vedroerende NBIM ' s stilling i forhold til konkurrenterne hos hver forhandler ( den saakaldte »température Michelin« ). Hermed har selskabet paa saerlig fremtraedende maade misbrugt sin dominerende stilling .

77 Det skal imidlertid bemaerkes , at Kommissionen under retsforhandlingerne har anerkendt , at NBIM var ophoert med at optegne den saakaldte »température Michelin« paa kundekortene , samt at det har vaeret umuligt at bevise , at denne »température Michelin« havde direkte sammenhaeng med salgsmaalene og rabatterne . Kommissionen har alene gjort gaeldende , at en direkte sammenhaeng mellem denne »température Michelin« og rabatordningen har vaeret meget sandsynlig . Dette anbringende , der ikke stoettes paa beviser af nogen art , og som bestrides af NBIM , giver imidlertid ikke tilstraekkeligt grundlag for at fastslaa , at den omtvistede rabatordning i denne henseende har vaeret i strid med artikel 86 .

78 Kommissionen har desuden gjort gaeldende , at der med en ordning , der er baseret paa aarlige salgsmaal , laegges et staerkt pres paa forhandleren for at faa ham til at foretage indkoeb hos samme leverandoer , idet forhandlerne ikke har noget sikkert kendskab til rabatsatserne og risikerer at tabe en del af rabatten , saafremt salgsmaalet ikke opfyldes , og deres usikkerhed i saa henseende er i det foreliggende tilfaelde blevet yderligere forstaerket i kraft af ordningens uigennemsigtighed og derved , at NBIM ' s repraesentanter regelmaessigt gjorde forhandlerne opmaerksomme paa de fordele , der maaske kunne opnaas ved en sidste ordre inden aarets udgang eller paa foelgerne af , at salgsmaalene ikke blev opfyldt .

§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3516 § LU : 79 NBIM har bestridt , at forhandlerne er afhaengige af selskabet , og har herved navnlig henvist til de meget smaa udsving i rabatsatserne , udsving , der afhang af salgsmaalene , og som var en modydelse for den fordel , selskabet fik ved bedre at kunne planlaegge sin produktion . NBIM goer gaeldende , at samtlige forhandlere var velbekendt med , hvorledes selskabets rabatordning fungerede , fordi ordningen havde fungeret i lang tid , saaledes at den ikke paa nogen maade kunne give anledning til usikkerhed for forhandlerne . Den omtvistede rabatordning har haft til formaal at beloenne indkoeb af stoerre varemaengder . Forbyder man en dominerende virksomhed at praktisere en saadan ordning , tvinger man den til tilbagegang .

80 Det maa i den forbindelse foerst fastslaas , at der med de af salgsmaalets opfyldelse afhaengige udsving i rabatsatserne paa mellem 0,2 og 0,4 % , der er blevet godtgjort under retsforhandlingerne ved Domstolen , faktisk er tale om meget smaa udsving . Men virkningerne af den omhandlede rabat kan ikke alene bestemmes paa grundlag af den af salgsmaalene afhaengige variation i rabatsatsen .

81 Dem omtvistede rabatordning havde aaret som referenceperiode . Med til alle rabatordninger , ved hvilke rabatterne ydes efter de maengder , der er blevet afsat i en forholdsvis lang referenceperiode , hoerer imidlertid , at presset paa koeberen for at opfylde det indkoebstal , der skal til for at faa fordelen eller for ikke at lide det for hele perioden fastsatte tab , stiger ved referenceperiodens slutning . I det foreliggende tilfaelde har de af en sidste ordre foelgende udsving i rabatsatsen , selv hvor denne ordre var ubetydelig , indvirket paa forhandlerens fortjenstmargen paa salget af Michelin-lastvognsdaek for hele aaret . I denne situation har der selv med smaa udsving kunnet laegges et stort pres paa forhandlerne .

82 Denne virkning blev endvidere forstaerket af den store forskel mellem NBIM ' s markedsandel og dette selskabs stoerste konkurrenters markedsandele . Et selskab i konkurrence med NBIM maatte , hvis det oenskede at tilbyde en forhandler en konkurrencemaessig fordel i forbindelse med en ordre , navnlig ved aarets slutning , faktisk ved sin overvejelse laegge vaegt paa den absolutte vaerdi af NBIM ' s aarlige salgsmaalsrabat og anvende en meget hoej rabatsats i forhold til forhandlerens mere begraensede indkoeb hos ham . Selv § OMMISSIONEN § LO : § 3517 § LU : om NBIM ' s her omhandlede rabatsats tilsyneladende var lav , har konkurrenterne kun vanskeligt kunnet udligne de fordele eller de tab , forhandlerne udsatte sig for ved gennemfoerelse eller manglende gennemfoerelse af NBIM ' s salgsmaal .

83 Endvidere har NBIM ' s rabatsystems uigennemsigtighed og dets skiftende udformning i den periode , der er tale om , samt det forhold , at hverken rabatskalaen eller salgsmaalene og de med dem sammenhaengende rabatter blev meddelt forhandlerne skriftligt , bevirket , at forhandlerne var i en usikker situation og i almindelighed ikke med vished kunne forudse , hvilke foelger opfyldelsen eller ikke-opfyldelsen af deres salgsmaal ville faa .

84 Alle de naevnte forhold har bidraget til at bringe forhandlerne i en situation , hvor de navnlig ved aarets slutning blev udsat for et betydeligt pres og maatte gennemfoere NBIM ' s salgsmaal , hvis de ville undgaa risikoen for et tab , som konkurrenterne vanskeligt kunne afboede med de rabatter , som de kunne tilbyde . NBIM har gennem sit net af handelsrepraesentanter til enhver tid kunnet bringe denne situation i erindring over for forhandlerne , der herved tilskyndedes til af afgive ordre .

85 I en saadan situation vil forhandlerne kunne vaere afskaaret fra til enhver tid frit og afhaengigt af markedssituationen at vaelge det gunstigste af de tilbud , der fremsaettes fra forskellige konkurrenters side og fra at skifte leverandoer uden maerkbar oekonomisk ulempe . Forhandlernes valgmuligheder med hensyn til indkoeb begraenses , og konkurrenternes adgang til markedet bliver vanskeligere . Hverken et oenske om at saelge mere eller om en bedre produktionsplanlaegning kan begrunde en saadan begraensning af kundens valgfrihed og uafhaengighed . Forhandlernes afhaengighed i kraft af det omtvistede rabatsystem beror altsaa ikke paa nogen oekonomisk velbegrundet modydelse .

86 Det maa paa grundlag heraf fastslaas , at NBIM ved at binde forhandlerne i Nederlandene til sig ved den omtvistede ovenfor beskrevne rabatordning har misbrugt sin dominerende stilling paa markedet for nye udskiftningsdaek til § 1983_SAG322/81 § LO : § 3518 § LU : lastvogne , jfr . traktatens artikel 86 . Det sagsoegende selskabs indsigelse mod denne konstatering i den omtvistede beslutning maa derfor forkastes .

d ) Forskelsbehandling af visse forhandlere

87 NBIM har med en anden soegsmaalsgrund vedroerende rabatordningen i almindelighed bestridt Kommissionens konstatering af , at NBIM ' s rabatordning har medfoert anvendelse af ulige vilkaar for forhandlerne for ydelser af samme vaerdi , jfr . traktatens artikel 86 , litra c ), idet der er blevet ydet forhandlere i samme situation forskellige rabatter . NBIM har gjort gaeldende , at disse rabatter ikke har vaeret et udtryk for forskelsbehandling , fordi de forskellige rabatsatser for de forskellige forhandlere har vaeret resultatet af anvendelsen af en rabatskala udfaerdiget paa grundlag af vedkommende forhandlers samlede indkoeb aaret foer hos NBIM .

88 Kommissionen har som begrundelse for sin konstatering under retsforhandlingerne stoettet sig paa en sammenligning af den af forskellige forhandlere oppebaarne rabat og de aarlige maengder lastvognsdaek , disse har koebt samt paa en tabel , der viser antallet af solgte daek af forskellige typer , for hvilke der er ydet forskellige rabatsatser i 1976 , og den har i tilslutning hertil fremhaevet en raekke inkonsekvente og atypiske forhold , der efter dens opfattelse beviser , at der har vaeret tale om forskelsbehandling .

89 Imidlertid fremgaar det af det ovenfor om rabatordningens virkemaade anfoerte , at den variable aarsrabats stoerrelse foerst og fremmest har vaeret afhaengig af forhandlerens omsaetning vedroerende Michelin-daek af samtlige typer og ikke af det af ham indkoebte antal lastvognsdaek . Kommissionen har endvidere under retsforhandlingerne maattet anerkende , at den har begaaet en fejl vedroerende en raekke oplysninger i de kundekort , NBIM anvendte i tilknytning til rabatordningen . Det kan ikke udelukkes , at der her er tale om forhold , der giver en forklaring paa de inkonsekvente og atypiske omstaendigheder , Kommissionen har ment at kunne konstatere i de dokumenter , den har undersoegt .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3519 § LU : 90 Det er korrekt , at en ordning , der har sit grundlag i individuelle salgsmaal , der er blevet fastsat eller aftalt hvert aar med hver enkelt forhandler , noedvendigvis indebaerer en raekke forskelle mellem de rabatsatser , der gives forskellige forhandlere , der har indkoebt det samme antal daek ; endvidere staar det fast , at NBIM ikke har kunnet anvende sin rabatskala mekanisk , idet visse forhandlere ikke har villet acceptere , at rabatten uden videre faldt med omsaetningen . Men det er ikke blevet godtgjort , at en forskelsbehandling af forhandlerne indbyrdes af denne art er en foelge af anvendelsen af forskellige kriterier , og at den ikke kan begrundes med retmaessige kommercielle overvejelser . Det kan derfor ikke paa grundlag heraf fastslaas , at NBIM har behandlet visse forhandlere paa en diskriminerende maade .

91 Det maa herefter fastslaas , at Kommissionen ikke har kunnet bevise , at den omtvistede rabatordning har medfoert rabatter , der uden begrundelse har vaeret forskellige for forskellige forhandlere , og den omtvistede beslutning skal derfor annulleres , for saa vidt som det i beslutningens artikel 1 , litra a ), er bestemt , at NBIM har overtraadt bestemmelserne i artikel 86 ved over for sine forhandlere at anvende ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi .

2 . Den ekstra bonus i 1977

92 Det sagsoegende selskab har endvidere bestridt Kommissionens konstatering i den omtvistede beslutning af , at NBIM har misbrugt sin dominerende stilling ved i 1977 at indfoere en ekstra bonus paa 0,5 % ved indkoeb af lastvogns- og busdaek m.m ., som har vaeret afhaengig af et realiseret indkoebsmaal for personvognsdaek .

93 Forhandlerne har ifoelge Kommissionen ved denne ekstra bonus skullet tilskyndes til en saerlig indsats paa markedet for personvognsdaek for at kunne nyde godt af en fordel knyttet til salget af lastvognsdaek . Der har herved vaeret tale om en handelspraksis paa linje med den i artikel 86 , litra d ), omhandlede adfaerd .

§ 1983_SAG322/81 § LO : § 3520 § LU : 94 NBIM har gjort gaeldende , at Kommissionen er gaaet ud fra en fejlagtig fortolkning af de faktiske forhold . Den ekstra bonus i 1977 kan ikke anses for en bonus for lastvognsdaek , naar den har vaeret knyttet til et realiseret maal for personvognsdaek . NBIM bestrider desuden , at ydelse af denne ekstra bonus har vaeret betinget af opfyldelsen af et saerligt salgsmaal , der adskiller sig fra det saedvanligt opstillede salgsmaal for personvognsdaek .

95 I denne forbindelse skal det foerst bemaerkes , at NBIM , som det fremgaar af parternes forklaringer under retsforhandlingerne , for personvognsdaek har anvendt en rabatordning , der svarer til den ordning , der gjaldt for salget af lastvognsdaek . NBIM forhoejede i 1977 satsen paa den inden for denne ordning anvendte variable aarsrabat med 0,5 % for hver forhandler for hans salg af personvognsdaek .

96 Det staar fast , at NBIM i 1977 som foelge af en midlertidig mangelsituation ikke var i stand til at daekke efterspoergslen efter lastvognsdaek paa det nederlandske marked . Forhandlerne var altsaa ude af stand til at opfylde deres salgsmaal for lastvognsdaek . Det var under disse omstaendigheder , at NBIM ydede den omtvistede ekstra bonus .

97 Af det anfoerte foelger , at ekstrabonussen uafhaengigt af , om den havde sammenhaeng med et saerligt hoejere fastsat salgsmaal og uafhaengigt af , om den var blevet meddelt ved aarets begyndelse eller foerst i september 1977 , maa ses i sammenhaeng med den variable aarsrabat for salget af personvognsdaek . Selv om NBIM med denne rabat har haft til hensigt at udligne de tab , forhandlerne havde , fordi NBIM var ude af stand til at levere dem de maengder lastvognsdaek , der skulle til for at opfylde deres salgsmaal for disse daek , er denne rabat dog blevet ydet for salget af personvognsdaek paa grundlag af et salgsmaal for disse , og rabatten har ikke paa nogen maade vaeret afhaengig af maengden af solgte lastvognsdaek .

98 Som foelge heraf kan Kommissionens konstatering af , at der her har vaeret tale om en bonus for salgene af lastvognsdaek ikke anses for korrekt . NBIM har ikke med ydelsen af denne rabat ladet en fordel for salgene paa ét marked afhaenge af opfyldelsen af et salgsmaal paa et andet marked . Kommissionens argument om , at den omtvistede adfaerd er beslaegtet med erlaeggelse af en tillaegsydelse , jfr . artikel 86 , litra d ), savner derfor grundlag .

§ OMMISSIONEN § LO : § 3521 § LU : 99 Det maa herefter fastslaas , at Kommissionen ikke har godtgjort , at NBIM med ydelsen af ekstra bonus i 1977 har misbrugt sin dominerende stilling paa markedet for lastvognsdaek , hvorfor artikel 1 , litra b ), i den omtvistede beslutning skal annulleres .

IV _ Paavirkning af samhandelen mellem medlemsstater

100 Det sagsoegende selskab har bestridt , at dets rabatordning har kunnet paavirke handelen mellem medlemsstater , jfr . herved traktatens artikel 86 .

101 Kommissionen har i beslutningen anfoert , at de oevrige producenter , hvis muligheder for at traenge ind paa det nederlandske marked ifoelge Kommissionen forringes som foelge af begraensningen i forhandlernes adgang til at koebe frit ind , i vidt omfang har deres produktionsanlaeg i andre medlemsstater , og at 25-28 % af de lastvognsdaek , der konkurrerer med Michelin-daek paa det nederlandske marked , hidroerer fra Faellesskabets oevrige medlemsstater .

102 NBIM har , stoette af den franske regering , gjort gaeldende , at en adfaerd , der kun udfolder sig paa én medlemsstats omraade , ikke kan paavirke samhandelen mellem medlemsstater . Det anfoeres , at Kommissionens argumentation bygger paa , at der bestaar en formodning for paavirkning af samhandelen , og er et udtryk for en rent abstrakt og teoretisk analyse . Kommissionen har ikke konkret bevist , at NBIM ' s adfaerd virker ind paa konkurrencen og afskaermer markedet i Nederlandene .

103 Det maa i denne forbindelse fastslaas , at naar en virksomhed , der har en dominerende stilling , spaerrer konkurrenterne adgangen til markedet , er det uden betydning , om der er tale om en adfaerd , der kun udfolder sig paa én medlemsstats omraade , naar adfaerden dog kan indvirke paa handelstroemmene og konkurrencen paa det faelles marked .

104 I det foreliggende tilfaelde er det ikke blevet bestridt , at der er tale om store handelsstroemme som foelge af tilstedevaerelsen af store konkurrenter i andre § 1983_SAG322/81 § LO : § 3522 § LU : medlemsstater . Det er allerede i forbindelse med undersoegelsen af den misbrugsagtige karakter af NBIM ' s rabatordning blevet undersoegt , hvilke virkninger denne ordning har for konkurrenternes muligheder for at traenge ind paa markedet i Nederlandene . Herudover maa det bemaerkes , at der ikke ifoelge artikel 86 gaelder noget krav om , at det bevises , at den adfaerd , der maa karakteriseres som et misbrug , faktisk maerkbart har paavirket handelen mellem medlemsstater , men blot et krav om , at det bevises , at den omhandlede adfaerd kan virke som naevnt .

105 Paa grundlag heraf maa det fastslaas , at de indsigelser , hvormed NBIM har villet bestride , at rabatordningen har kunnet paavirke samhandelen mellem medlemsstaterne , maa anses for grundloese .

V _ Boedens stoerrelse

106 Det sagsoegende selskab har over for fastsaettelsen af boeden indvendt , at den omtvistede adfaerd ikke kan tilregnes selskabet som forsaetlig eller uagtsom , idet selskabet umuligt har kunnet forudse , at Kommissionens og Domstolens praksis vedroerende rabatspoergsmaal ville blive aendret . Selskabet har subsidiaert nedlagt paastand om nedsaettelse af boeden .

107 Det skal i den forbindelse fremhaeves , at NBIM har vaeret bekendt med de faktiske forhold , der begrunder saavel konstateringen af dominerende stilling paa markedet som karakteriseringen af den omtvistede rabatordning som et misbrug af den dominerende stilling . Rabatordningen er blevet indfoert forsaetligt . At hverken Kommissionen eller Domstolen hidtil har haft lejlighed til at tage stilling til en rabatordning , der efter sine karakteristika er identisk med den omtvistede ordning , fritager ikke NBIM for ansvar . Under alle omstaendigheder har NBIM paa baggrund af Kommissionens tidligere beslutninger og Domstolens praksis maattet regne med , at dets ordning var omfattet af anvendelsesomraadet for artikel 86 .

108 Kommissionen har derfor med foeje ment at kunne paalaegge NBIM en boede i henhold til artikel 15 , stk . 2 , i forordning nr . 17 .

109 De boeder , Kommissionen ifoelge sidstnaevnte bestemmelse kan paalaegge virksomhederne , kan andrage mindst 1 000 og hoejst 1 000 000 regningsenheder , idet sidstnaevnte beloeb kan forhoejes med 10 % af omsaetningen i det sidste regnskabsaar i vedkommende virksomhed . Ifoelge bestemmelsen skal der ved § OMMISSIONEN § LO : § 3523 § LU : boedens fastlaeggelse inden for disse graenser henses til overtraedelsens grovhed og varighed .

110 Med hensyn til overtraedelsens varighed er det ubestridt , at den omtvistede ordning i alt fald har vaeret anvendt i tidsrummet 1975 til 1980 . NBIM ' s argument om , at Kommissionen selv havde kunnet forkorte overtraedelsens varighed ved at handle hurtigere , maa vurderes i lyset af de vanskeligheder , som undersoegelsen af en rabatordning , der ikke var nedfaeldet skriftligt , og hvis detaljer har vaeret lidet gennemsigtige , har vaeret forbundet med . Under disse omstaendigheder har Kommissionen retmaessigt kunne medregne hele det naevnte tidsrum ved fastlaeggelsen af overtraedelsens varighed .

111 Ved den naermere fastlaeggelse af en overtraedelses grovhed maa der i hvert enkelt tilfaelde henses til et stoerre antal faktorer , herunder navnlig vedkommende virksomheds stoerrelse og oekonomiske styrke , der eventuelt kommer til udtryk i virksomhedens samlede omsaetning og den del af denne omsaetning , der har relation til varer , som overtraedelsen angaar . De argumenter , NBIM har paaberaabt sig mod lovligheden af at laegge vaegt paa omsaetningen , er derfor under alle omstaendigheder grundloese . I oevrigt er det Domstolens opgave i henhold til den fulde proevelsesret , den besidder paa omraadet , selv at vurdere de konkrete omstaendigheder og overtraedelsens art og paa grundlag heraf tage stilling til boedens stoerrelse .

112 Det maa herved fastslaas , at Kommissionens kritik af den ekstra bonus , der blev ydet i 1977 , ikke efter Domstolens undersoegelse har vist sig holdbar . Paa den anden side er Kommissionens hovedindvendinger , for saa vidt angaar rabatordningen i almindelighed , blevet bekraeftet . Det er dog herved ogsaa korrekt , at ordningens diskriminerende karakter ikke er blevet bevist , og at rabattens varierende omfang efter salgsmaalenes stoerrelse har vaeret betydelig mindre , end den omtvistede beslutning har givet udtryk for . Kommissionen har desuden maattet anerkende , at der har vaeret tale om en fejlagtig fortolkning af de kundekort NBIM anvendte , og den har ikke vaeret i stand til at opretholde sin paastand om , at de af NBIM fastsatte salgsmaal har haft til § 1983_SAG322/81 § LO : § 3524 § LU : formaal at paatvinge forhandlerne stadig stoerre maengder Michelin-daek i deres samlede omsaetning . Men selv om disse omstaendigheder kan tale for at fastsaette en lavere boede end den , Kommissionen har paalagt , er grovheden af NBIM ' s misbrug af den dominerende stilling imidlertid ikke blevet aendret .

113 Ved boedens fastsaettelse skal der derfor henses til det forhold , at der bortset fra den ekstra bonus i 1977 har foreligget en rabatordning , som , uanset de forholdsvis smaa forskelle i rabatbeloebene og uanset den ikke beviste forskelsbehandling ved rabatordningens anvendelse , har haft en negativ virkning paa den fri konkurrence paa det faelles marked , der er et grundlaeggende princip i traktaten . Det vil herefter vaere berettiget at fastsaette boeden til 300 000 ECU , eller 808 758 HFL .

114 Som anfoert ovenfor skal artikel 1 , litra a ), i den omtvistede beslutning annulleres , for saa vidt som det heri fastslaas , at NBIM over for forhandlerne har anvendt ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi ; endvidere skal artikel 1 , litra b ), vedroerende den ekstra bonus i 1977 annulleres . Den ved beslutningens artikel 2 paalagte boede fastsaettes til 300 000 ECU , eller 808 758 HFL . I oevrigt frifindes sagsoegte .

Afgørelse om sagsomkostninger


VI _ Sagens omkostninger

115 Efter procesreglementets artikel 69 , stk . 2 , paalaegges det den part , der taber sagen , at afholde sagens omkostninger , hvis der er nedlagt paastand herom . Ifoelge stk . 3 i samme artikel kan Domstolen ophaeve sagens omkostninger helt eller delvis , saafremt parterne taber sagen paa henholdsvis et eller flere punkter .

116 I den foreliggende sag har parternes paastande , herunder intervenientens paastande kun delvis kunnet tages til foelge . Sagens omkostninger ophaeves derfor .

Afgørelse


§ OMMISSIONEN § LO : § 3525 § LU : Paa grundlag af disse praemisser

udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN

1 . Artikel 1 , litra a ), i Kommissionens beslutning af 7 . oktober 1981 ( IV/29.491 _ Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin _ EFT L 353 , s . 33 ) annulleres i det omfang , det deri konstateres , at NBIM over for daekforhandlerne i Nederlandene har anvendt ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi ; endvidere annulleres artikel 1 , litra b ), i naevnte beslutning .

2 . Den boede , der ved beslutningens artikel 2 er paalagt det sagsoegende selskab , nedsaettes til 300 000 ECU eller 808 758 HFL , der erlaegges i HFL .

3 . I oevrigt frifindes sagsoegte .

4 . Hver part , herunder intervenienten , baerer sine omkostninger .

Top