EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61980CJ0126

Domstolens Dom af 16. juni 1981.
Maria Salonia mod Giorgio Poidomani og Franca Giglio, veuve Baglieri.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunale civile e penale di Ragusa - Italien.
Konkurrence: distribution af aviser og tidsskrifter.
Sag 126/80.

European Court Reports 1981 -01563

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:136

61980J0126

DOMSTOLENS DOM AF 16 JUNI 1981. - MARIA SALONIA MOD GIORGIO POIDOMANI OG FRANCA GIGLIO, ENKE EFTER BAGLIERI. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA. - KONKURRENCE : DISTRIBUTION AF AVISER OG TIDSSKRIFTER. - SAG 126/80.

Samling af Afgørelser 1981 side 01563
svensk specialudgave side 00129
finsk specialudgave side 00133
spansk specialudgave side 00385


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ DOMSTOLENS KOMPETENCE _ GRAENSER _ VURDERING AF DE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAALS RELEVANS _ BETINGELSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 )

2 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ SPOERGSMAAL , DER REJSES EX OFFICIO AF DEN NATIONALE RET _ TILLADELIGHED

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 )

3 . KONKURRENCE _ AFTALER _ FORBUD _ BETINGELSER _ PAAVIRKNING AF HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER _ INDGREB I KONKURRENCEN

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , STK . 1 )

4 . KONKURRENCE _ AFTALER _ PAAVIRKNING AF HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER _ AFTALE OM ENEFORHANDLING PAA HELE DET NATIONALE OMRAADE _ AFTALE OM FORHANDLING AF ALENE INDENLANDSKE PRODUKTER _ MAERKBAR PAAVIRKNING AF HANDELEN

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , STK . 1 )

5 . KONKURRENCE _ AFTALER _ PAAVIRKNING AF MARKEDET _ AFTALE OM ENEFORHANDLING PAA HELE DET NATIONALE OMRAADE _ AFTALE OM FORHANDLING AF ALENE INDENLANDSKE BLADE _ MAERKBAR PAAVIRKNING AF MARKEDET _ KRITERIER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , STK . 1 )

6 . KONKURRENCE _ AFTALER _ DOMINERENDE STILLING _ SELEKTIVT SALGSSYSTEM _ TILLADELIGHED _ BETINGELSER _ OBJEKTIVE OG ENSARTEDE KRITERIER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , STK . 1 OG ART . 86 )

7 . KONKURRENCE _ AFTALER _ FORBUD _ FRITAGELSE _ GRUPPEFRITAGELSE _ AFTALE OM ENEFORHANDLING INDGAAET MELLEM ERHVERVSSAMMENSLUTNINGER _ FRITAGELSE UDELUKKET

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , STK . 3 ; RAADETS FORORDNING NR . 19/65 , ART . 1 ; KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 67/67 , ART . 1 )

Sammendrag


1 . ARTIKEL 177 I TRAKTATEN HVILER PAA EN KLAR ADSKILLELSE MELLEM DE NATIONALE RETTERS OG DOMSTOLENS KOMPETENCE OG GIVER IKKE DOMSTOLEN MULIGHED FOR AT BEDOEMME GRUNDENE TIL FORTOLKNINGSANMODNINGEN . DET ER DERFOR KUN MULIGT AT AFVISE EN ANMODNING FRA EN NATIONAL RET , HVIS DET VISER SIG , AT DEN FORTOLKNING AF FAELLESSKABSRETTEN ELLER DEN EFTERPROEVELSE AF EN FAELLESSKABSREGELS GYLDIGHED , SOM DEN PAAGAELDENDE RET HAR ANMODET OM , AABENBART SAVNER ENHVER FORBINDELSE MED REALITETEN I HOVEDSAGEN ELLER DENNES GENSTAND .

2 . ARTIKEL 177 , STK . 2 OG 3 I TRAKTATEN , HVOREFTER DOMSTOLEN HAR KOMPETENCE TIL AT AFGOERE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL , "SAAFREMT ET SAADANT SPOERGSMAAL REJSES VED EN RET I EN AF MEDLEMSSTATERNE" , INDEBAERER IKKE , AT DOMSTOLEN KUN KAN BEHANDLE DE SAGER , I HVILKE EN AF HOVEDSAGENS PARTER HAR REJST SPOERGSMAALET OM FAELLESSKABSRETTENS FORTOLKNING ELLER GYLDIGHED ; DOMSTOLEN KAN OGSAA BEHANDLE DE SAGER , HVORI ET SAADANT SPOERGSMAAL REJSES EX OFFICIO AF DEN NATIONALE RET , NAAR DENNE SKOENNER , AT EN AFGOERELSE AF DETTE SPOERGSMAAL "ER NOEDVENDIG , FOER DEN AFSIGER SIN DOM" .

3 . FORBUDET I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , RAMMER EN AFTALE , SAAFREMT DET PAA GRUNDLAG AF EN HELHED AF OBJEKTIVE , RETLIGE ELLER FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER KAN FORUDSES MED TILSTRAEKKELIG SAND SYNLIGHED , AT DENNE AFTALE DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT KAN PAAVIRKE HANDELSSTROEMMENE MELLEM MEDLEMSSTATER PAA EN MAADE , DER KAN SKADE VIRKELIGGOERELSEN AF FORMAALENE MED ET MELLEMSTATSLIGT ENHEDSMARKED , OG SAAFREMT AFTALEN HAR TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE AT BEGRAENSE ELLER FORDREJE KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET .

4 . EN AFTALE , DER INDEHOLDER BESTEMMELSER OM ENEFORHANDLINGSRETTIGHEDER PAA EN MEDLEMSSTATS OMRAADE FOR INDENLANDSKE PRODUKTER OG HERUNDER BL.A . EN BESTEMMELSE OM SELEKTIV DISTRIBUTION , DER INDEBAERER , AT KUN GODKENDTE DETAILHANDLERE KAN FAA LEVERET DE PRODUKTER , AFTALEN OMHANDLER , KAN EFTER SIN BESKAFFENHED BEFAESTE EN NATIONALT PRAEGET MARKEDSOPDELING , DER HINDRER DEN VED TRAKTATEN OENSKEDE OEKONOMISKE SAMMENSMELTNING AF MARKEDERNE OG BESKYTTER DEN NATIONALE PRODUKTION .

SELV OM DEN PAAGAELDENDE AFTALE KUN OMFATTER DISTRIBUTION AF INDENLANDSKE PRODUKTER OG IKKE DISTRIBUTION AF LIGNENDE PRODUKTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , KAN ET LUKKET DISTRIBUTIONSSYSTEM , DER OMFATTER DE FLESTE SALGSSTEDER FOR DE OMHANDLEDE PRODUKTER PAA DET NATIONALE TERRITORIUM , DOG OGSAA PAAVIRKE DISTRIBUTIONEN AF LIGNENDE PRODUKTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , NAAR DISSE SAEDVANLIGVIS AFSAETTES FRA DE SAMME SALGSSTEDER .

EN SAADAN AFTALE VIL HEREFTER KUNNE PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER MED DE PAAGAELDENDE PRODUKTER . DEN ER KUN OMFATTET AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT DEN MAERKBART PAAVIRKER DENNE HANDEL .

5 . NAAR DET GAELDER PRESSENS PRODUKTER MAA VURDERINGEN AF , OM EN FORHANDLINGSAFTALE MAERKBART KAN PAAVIRKE MARKEDET I EN MEDLEMSSTAT FOR AVISER OG TIDSSKRIFTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER VAERE MERE INDGAAENDE END FOR ANDRE PRODUKTER .

VED AFGOERELSEN AF , OM EN ENEFORHANDLINGSAFTALE FOR DE INDENLANDSKE BLADE MAERKBART KAN PAAVIRKE MARKEDET FOR AVISER OG TIDSSKRIFTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , MAA DER LAEGGES VAEGT DELS PAA , AT DETTE MARKED FOR SAA VIDT ANGAAR UDBUDDET I DET OMRAADE , DER UNDERSOEGES , KAN BENYTTE ANDRE DISTRIBUTIONSKANALER END DE AF AFTALEN OMFATTEDE , OG DELS PAA , AT EFTERSPOERGSLEN EFTER DE NAEVNTE PRODUKTER ER UELASTISK , IDET DEN IKKE I NAEVNEVAERDIGT OMFANG PAAVIRKES AF DEN OMHANDLEDE AFTALES IKRAFTTRAEDEN ELLER OPHOER .

6 . EN KLAUSUL I EN AFTALE OM SELEKTIVT VIDERESALG , HVOREFTER KUN GODKENDTE FORHANDLERE , DER HAR FAAET MEDDELT AUTORISATION EFTER NAEVNTE AFTALE , KAN FAA LEVERET DE VARER , DER OMFATTES AF AFTALEN , UDGOER IKKE NOGEN OVERTRAEDELSE AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , ELLER AF ARTIKEL 86 , STK . 1 , SAAFREMT UDVAELGELSEN AF DE GODKENDTE FORHANDLERE SKER I HENHOLD TIL OBJEKTIVE KRITERIER VEDROERENDE FORHANDLERENS FAGLIGE KVALIFIKATIONER , HANS PERSONALES FAGLIGE DYGTIGHED OG HANS SALGSLOKALERS BESKAFFENHED OG UD FRA EN BEDOEMMELSE AF , HVAD FORHANDLINGEN AF DEN PAAGAELDENDE VARE KRAEVER , OG SAAFREMT DISSE KRITERIER FASTSAETTES ENS OVER FOR ALLE VIDEREFORHANDLERE , OG ANVENDES UDEN FORSKELSBEHANDLING .

7 . EN ENEFORHANDLINGSAFTALE INDGAAET MELLEM ERHVERVSSAMMENSLUTNINGER , DER HVER ISAER HAR ET STOERRE ANTAL DELTAGERE , ER IKKE EN AFTALE , "HVORI DER KUN DELTAGER TO VIRKSOMHEDER" , JF . ARTIKEL 1 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 19/65 OG FORORDNING NR . 67/67 , HVORFOR AFTALEN IKKE I MEDFOER AF DE NAEVNTE FORORDNINGER KAN HENFOERES TIL DE KATEGORIER AF AFTALER , PAA HVILKE BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 85 , STK . 1 , I EOEF-TRAKTATEN KAN ERKLAERES UANVENDELIGE .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 12 . MAJ 1980 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 27 . MAJ 1980 , HAR TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT DOMSTOLEN EN RAEKKE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF TRAKTATENS KONKURRENCEREGLER , NAVNLIG ARTIKEL 85 , FOR AT KUNNE AFGOERE , OM VISSE BESTEMMELSER I "DEN NATIONALE OVERENSKOMST OM REGLER FOR SALG EN DETAIL AF AVISER OG TIDSSKRIFTER" ( HEREFTER BENAEVNT "DEN NATIONALE OVERENSKOMST" ) INDGAAET DEN 23 . OKTOBER 1974 MELLEM "FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI" OG "FEDERAZIONE SINDACALE UNITARIA GIORNALAI" ER FORENELIGE MED TRAKTATEN .

2 DISSE SPOERGSMAAL ER BLEVET REJST UNDER EN SAG MELLEM INDEHAVEREN AF EN ADMINISTRATIVT MEDDELT BEVILLING TIL ALMINDELIG DETAILSALG AF AVISER OG TIDSSKRIFTER OG INDEHAVERNE AF DISTRIBUTIONSCENTRALERNE FOR AVISER OG TIDSSKRIFTER I RAGUSA . SAGEN DREJER SIG OM DE SIDSTNAEVNTES AFSLAG I 1978 PAA AT LEVERE AVISER OG TIDSSKRIFTER TIL NAEVNTE BEVILLINGSHAVER .

3 DISTRIBUTIONSCENTRALERNES INDEHAVER HAR TIL STOETTE FOR DERES LEVERINGSNAEGTELSE GJORT GAELDENDE , AT DE IKKE ER FORPLIGTET TIL AT LEVERE AVISER OG TIDSSKRIFTER TIL INDEHAVERNE AF EN ADMINISTRATIVT MEDDELT BEVILLING TIL SALG EN DETAIL , IDET DEN ADMINISTRATIVE BEVILLING KUN INDEBAERER , AT DER BESTAAR EN MULIGHED FOR AT LEVERE TIL BEVILLINGENS INDEHAVER . DE HAR ANFOERT , AT ORDNINGEN FOR FORHANDLING AF AVISER OG TIDSSKRIFTER I ITALIEN PAA LEVERINGSNAEGTELSENS TIDSPUNKT VAR REGULERET VED FOERNAEVNTE NATIONALE OVERENSKOMST , OG AT SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN IKKE OPFYLDTE BETINGELSERNE I ARTIKEL 2 I DENNE OVERENSKOMST . DE HAR HERVED FREMHAEVET , AT DET I NAEVNTE ARTIKEL 2 BESTEMMES , AT UDGIVERNE I KOMMUNER MED OVER 2 500 INDBYGGERE IKKE KAN LEVERE DERES PUBLIKATIONER TIL DETAILHANDLERNE MED HENBLIK PAA SALG , MEDMINDRE DISSE FRA ET INTERREGIONALT PARITETISK UDVALG HAR FAAET MEDDELT EN AUTORISATION , DER GIVER DEM RET TIL FRA DISTRIBUTIONSCENTRALERNE AT FAA LEVERET DISSE PUBLIKATIONER TIL VIDERESALG .

4 TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA , DER BEHANDLER DENNE TVIST I FOERSTE INSTANS , HAR PAA GRUNDLAG AF DOM NR . 2387 AF 4 . SEPTEMBER 1962 FRA CORTE DI CASSAZIONE FUNDET , AT REGLERNE I DEN NAEVNTE OVERENSKOMST IKKE STRED MOD NATIONAL ITALIENSK RET , NAVNLIG IKKE MOD BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 2598 I CODICE CIVILE ( ITALIENSK CIVILLOVBOG ). MEN TRIBUNALE VAR I TVIVL OM , HVORVIDT BESTEMMELSERNE I DEN NATIONALE OVERENSKOMST OM , AT UDGIVERNE AF AVISER OG TIDSSKRIFTER IKKE MAATTE LEVERE DISSE VARER TIL DETAILHANDLERE , DER IKKE HAVDE FAAET MEDDELT AUTORISATION , STRED MOD KONKURRENCEREGLERNE I EOEF-TRAKTATEN OG HAR FOR AT FAA DETTE SPOERGSMAAL AFGJORT FORELAGT DOMSTOLEN FOELGENDE SPOERGSMAAL :

"1 . MAA DEN PAAGAELDENDE ( NATIONALE OVERENSKOMST ( AF 23 . OKTOBER 1974 ) VEDROERENDE SALG EN DETAIL AF AVISER OG TIDSSKRIFTER ) ANTAGES , DELS AT VAERE EN NATIONAL AFTALE OM BESKYTTELSE AF MARKEDET FOR DISTRIBUTION OG SALG AF ENHVER FORM FOR NATIONAL OG UDENLANDSK PRESSE , DELS AT KRAENKE DET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 INDFOERTE FORBUD MOD VISSE AFTALER , OG FORAARSAGER DEN EN FORDREJNING AF KONKURRENCEN PAA GRUND AF DE SAERLIGE BESTEMMELSER , SOM VEDROERER ADGANG TIL HANDELEN MED DAGBLADE OG DE MINDSTEKRAV , PLIGTER OG SANKTIONER , SOM GAELDER FOR DETAILHANDLERNE?

2 . ER OVERENSKOMSTEN RETSSTRIDIG OG DERFOR UANVENDELIG EFTER FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , FOR SAA VIDT SOM DEN BEVIRKER EN FORSKELSBEHANDLING TIL SKADE FOR DETAILHANDLERNE , SELV OM DISSE ER I BESIDDELSE AF EN LOVLIG BEVILLING TIL SALG AF DAGBLADE , MEDDELT DEM AF DEN KOMPETENTE MYNDIGHED , BLOT FORDI DETAILHANDLERNE AFVISER AT SKAFFE SIG DEN AUTORISATION TIL DETAILSALG , HVIS UDSTEDELSE I HENHOLD TIL DEN PAAGAELDENDE OVERENSKOMST ER OVERLADT TIL ET INTERREGIONALT PARITETISK UDVALGS SKOEN ( FOR NAERVAERENDE TIL DET NATIONALE UDVALG FOR UDBREDELSE AF DAGBLADE OG TIDSSKRIFTER)?

3 . GRIBER DENNE OVERENSKOMST IND I DEN FRIE KONKURRENCE , HVORVED FORBRUGERNES VALG ER AFGOERENDE FOR ANTALLET AF SALGSSTEDER FOR AVISER M.M ., PAA SAMME MAADE SOM DEN MARKEDSREGULERING , DER ER GENNEMFOERT AF DEN NEDERLANDSKE SAMMENSLUTNING AF DETAILFORHANDLERE AF CYKLER OG CYKELTILBEHOER , SOM INDEHOLDER PRINCIPPER OG BEGRAENSNINGER SVARENDE TIL DEM , DER FINDES I OVERENSKOMSTEN OM AVISER , OG SOM ER BLEVET FORBUDT AF KOMMISSIONEN ( 2 . 12 . 1977 , EFT L 20 AF 25 . 1 . 1978)?

4 . KAN KLAUSULERNE OM FORBUD MOD LEVERING MED HENBLIK PAA SALG I ARTIKEL 2 I DEN PAAGAELDENDE OVERENSKOMST OG I ARTIKEL 1 I VEDTAEGTEN FOR DE PARITETISKE UDVALG , ANTAGES AT OPFYLDE OBJEKTIVE KRITERIER AF EN SAADAN ART , AT ENHVER VILKAARLIGHED UDELUKKES , OG KAN DE BLIVE OMFATTET AF EN FRITAGELSE EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 , NAVNLIG FORDI DE ER MEDTAGET FOR AT BIDRAGE TIL EN FORBEDRING AF DISTRIBUTIONEN?

5 . UDELUKKER DET FORHOLD , AT DER IKKE LEVERES TIL DETAILHANDLERE , DER SOM MARIA SALONIA IKKE HAR ERHVERVET DEN VED OVERENSKOMSTEN KRAEVEDE AUTORISATION _ OG SOM SAMTIDIG ER AFSKAARET FRA AT FAA SALGSVARER PAA ANDEN MAADE _ MULIGHEDEN FOR AT MEDDELE FRITAGELSE EFTER FORORDNINGERNE NR . 19 OG 67 , OG INDEBAERER DET SAMME FORHOLD , AT FRITAGELSEN MAA TILBAGEKALDES , DERSOM DEN ALLEREDE ER MEDDELT?

6 . MAA DET ANTAGES , AT DEN FREMGANGSMAADE , SOM SKAL FOELGES I HENHOLD TIL DEN PAAGAELDENDE OVERENSKOMST , ER MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING?"

DOMSTOLENS KOMPETENCE

5 DE SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN GOER GAELDENDE , AT DOMSTOLEN IKKE I MEDFOER AF ARTIKEL 177 I TRAKTATEN HAR KOMPETENCE TIL AT TRAEFFE AFGOERELSE I DEN FORELIGGENDE SAG . DE ANFOERER HERVED FOR DET FOERSTE , AT DE SPOERGSMAAL , DER ER BLEVET STILLET , INTET HAR MED TVISTENS EGENTLIGE GENSTAND AT GOERE , IDET HVERKEN SAGSOEGEREN ELLER DE SAGSOEGTE TIL STOETTE FOR DERES PAASTANDE HAR PAABERAABT SIG NOGEN FAELLESSKABSRETLIG REGEL . DE GOER DERNAEST GAELDENDE , AT DE SPOERGSMAAL , DER ER BLEVET STILLET , DREJER SIG OM EN OVERENSKOMST , SOM INGEN AF SAGENS PARTER DELTAGER I . DE BEMAERKER ENDELIG , AT DEN TRAKTATFORTOLKNING , DER ER ANMODET OM , VIL VAERE UDEN PRAKTISK BETYDNING , IDET DEN NATIONALE OVERENSKOMST AF 23 . OKTOBER 1974 VAR OPHOERT MED AT GAELDE , DA DE BEGIVENHEDER , HVOROM HOVEDSAGEN DREJER SIG , FANDT STED , HVORFOR OVERENSKOMSTEN IKKE PAA NAEVNTE TIDSPUNKT RETLIGT HAR KUNNET BEGRUNDE DISTRIBUTIONSCENTRALERNES AFSLAG PAA AT LEVERE TIL SAGSOEGEREN .

6 SOM DOMSTOLEN HAR FASTSLAAET I DOM AF 19 . DECEMBER 1968 ( SALGOIL , SAG 13/68 , SML . 1965-1968 , S . 553 ) HVILER ARTIKEL 177 I TRAKTATEN PAA EN KLAR ADSKILLELSE MELLEM DE NATIONALE RETTERS OG DOMSTOLENS KOMPETENCE OG GIVER IKKE DOMSTOLEN MULIGHED FOR AT BEDOEMME GRUNDENE TIL FORTOLKNINGSANMODNINGEN . DET ER DERFOR KUN MULIGT AT AFVISE EN ANMODNING FRA EN NATIONAL RET , HVIS DET VISER SIG , AT DEN FORTOLKNING AF FAELLESSKABSRETTEN ELLER DEN EFTERPROEVELSE AF EN FAELLESSKABSREGELS GYLDIGHED , SOM DEN PAAGAELDENDE RET HAR ANMODET OM , AABENBART SAVNER ENHVER FORBINDELSE MED REALITETEN I HOVEDSAGEN ELLER DENNES GENSTAND .

7 DET ER IMIDLERTID IKKE TILFAELDET I DEN FORELIGGENDE SAG . FOERST SKAL DET FASTSLAAS , AT DEN OMSTAENDIGHED , AT PARTERNE I HOVEDSAGEN IKKE FOR DEN NATIONALE RET HAR ANFOERT , AT SAGEN REJSER ET FAELLESSKABSRETLIGT SPOERGSMAAL , IKKE HINDRER DEN NATIONALE DOMSTOL I AT FORELAEGGE EN ANMODNING FOR DOMSTOLEN . ARTIKEL 177 , STK . 2 OG 3 , I TRAKTATEN , HVOREFTER DOMSTOLEN HAR KOMPETENCE TIL AT AFGOERE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL , "SAAFREMT ET SAADANT SPOERGSMAAL REJSES VED EN RET I EN AF MEDLEMSSTATERNE" , INDEBAERER IKKE , AT DOMSTOLEN KUN KAN BEHANDLE DE SAGER , I HVILKE EN AF HOVEDSAGENS PARTER HAR REJST SPOERGSMAALET OM FAELLESSKABSRETTENS FORTOLKNING ELLER GYLDIGHED ; DOMSTOLEN KAN OGSAA BEHANDLE DE SAGER , HVORI ET SAADANT SPOERGSMAAL REJSES EX OFFICIO AF DEN NATIONALE RET , NAAR DENNE SKOENNER , AT EN AFGOERELSE AF DETTE SPOERGSMAAL "ER NOEDVENDIG , FOER DEN AFSIGER SIN DOM" .

8 DET STAAR FAST , AT DOMSTOLENS KOMPETENCE IKKE UDELUKKES AF , AT HVERKEN SAGSOEGEREN ELLER DE SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN DELTAGER I DEN NATIONALE OVERENSKOMST , I ANLEDNING AF HVILKEN DEN NATIONALE RET HAR ANMODET DOMSTOLEN OM AT AFGOERE EN RAEKKE SPOERGSMAAL VEDROERENDE TRAKTATENS FORTOLKNING , IDET DEN ENESTE BETINGELSE FOR AT ANVENDE ARTIKEL 177 ER , AT DE NATIONALE RETTER HERVED BIBRINGES ALLE DE RELEVANTE OPLYSNINGER VEDROERENDE FAELLESSKABSRETTEN , SOM ER NOEDVENDIGE FOR DERES AFGOERELSE .

9 DET MAA ENDELIG FASTSLAAS , AT SELV OM DEN OMHANDLEDE OVERENSKOMST BLEV OPSAGT AF EN AF PARTERNE MED VIRKNING FRA DEN 31 . MARTS 1976 OG ALTSAA HVERKEN GJALDT , DA DE OMTVISTEDE BEGIVENHEDER FANDT STED , ELLER PAA DET TIDSPUNKT , DA HOVEDSAGEN BLEV INDLEDT , NEMLIG DEN 21 . OG DEN 22 . SEPTEMBER 1978 , HAR DE SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN DOG IKKE SELV I DERES MUNDTLIGE INDLAEG VILLET AFVISE MULIGHEDEN AF , AT NOGLE AF BESTEMMELSERNE I OVERENSKOMSTEN FAKTISK FANDT ANVENDELSE EFTER DEN 31 . MARTS 1977 . ENDVIDERE FREMGAAR DET AF FORELAEGGELSESKENDELSEN , AT DE SAGSOEGTE UNDER RETSFORHANDLINGERNE I HOVEDSAGEN HAR PAABERAABT SIG BESTEMMELSERNE I NAEVNTE OVERENSKOMST OG NAVNLIG DENNES ARTIKEL 2 TIL STOETTE FOR DERES FRIFINDELSESPAASTAND .

10 AF DISSE GRUNDE KAN AFVISNINGSPAASTANDEN FRA DE SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN IKKE TAGES TIL FOELGE .

REALITETEN

11 AF DET FOERSTE OG AF DET TREDJE SPOERGSMAAL FREMGAAR , AT DEN NATIONALE RET FOERST OG FREMMEST OENSKER AT FAA AT VIDE , OM BESTEMMELSERNE I EN NATIONALT GAELDENDE OVERENSKOMST , HVOREFTER LEVERING AF AVISER OG TIDSSKRIFTER ALENE KAN SKE TIL DETAILHANDLERE , DER ER GODKENDT AF EN ERHVERVSORGANISATION BESTAAENDE AF REPRAESENTANTER FRA DE NATIONALE BLADUDGIVERSAMMENSLUTNINGER OG FRA FORHANDLERNE , ER EN OVERTRAEDELSE AF DE I ARTIKEL 85 I EOEF-TRAKTATEN FASTLAGTE KONKURRENCEREGLER .

12 IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 85 ER EN AFTALE , DER "KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER" , OG SOM HAR "TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE" AT SKADE "KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET" UFORENELIG MED FAELLESMARKEDET OG FORBUDT . SOM DOMSTOLEN HAR FASTSLAAET I DOM AF 6 . MAJ 1971 ( CADILLON , SAG 1/71 , SML . 1971 , S . 75 ) OPFYLDER EN AFTALE DISSE KRITERIER , SAAFREMT DET PAA GRUNDLAG AF EN HELHED AF OBJEKTIVE , RETLIGE ELLER FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER KAN FORUDSES MED TILSTRAEKKELIG SANDSYNLIGHED , AT DEN DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT KAN PAAVIRKE HANDELSSTROEMMEN MELLEM MEDLEMSSTATER PAA EN MAADE , DER KAN SKADE VIRKELIGGOERELSEN AF FORMAALENE MED ET MELLEMSTATSLIGT ENHEDSMARKED , OG SAAFREMT DEN HAR TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE AT BEGRAENSE ELLER FORDREJE KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET .

13 DEN OVERENSKOMST , SOM DEN NATIONALE RET NAEVNER I DET FORELIGGENDE TILFAELDE , INDEHOLDER BESTEMMELSER OM ENEFORHANDLINGSRETTIGHEDER I ITALIEN FOR ITALIENSKE AVISER OG TIDSSKRIFTER OG HERUNDER BL . A . I ARTIKEL 2 EN BESTEMMELSE OM SELEKTIV DISTRIBUTION , DER INDEBAERER , AT KUN GODKENDTE DETAILHANDLERE KAN FAA LEVERET AVISER OG TIDSSKRIFTER .

14 EN SAADAN AFTALE KAN , NAAR DEN OMFATTER EN MEDLEMSSTATS HELE TERRITORIUM , EFTER SIN BESKAFFENHED BEFAESTE EN NATIONALT PRAEGET MARKEDSOPDELING , DER HINDRER DEN VED TRAKTATEN OENSKEDE OEKONOMISKE SAMMENSMELTNING AF MARKEDERNE OG BESKYTTER DEN NATIONALE PRODUKTION .

15 SELV OM OVERENSKOMSTEN I DEN FORELIGGENDE SAG KUN OMFATTER DISTRIBUTIONEN AF ITALIENSKE AVISER OG TIDSSKRIFTER OG IKKE DISTRIBUTIONEN AF AVISER OG TIDSSKRIFTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , KAN ET LUKKET DISTRIBUTIONSSYSTEM , DER OMFATTER DE FLESTE SALGSSTEDER PAA DET NATIONALE TERRITORIUM FOR AVISER OG TIDSSKRIFTER , DOG OGSAA PAAVIRKE DISTRIBUTIONEN AF AVISER OG TIDSSKRIFTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER .

16 DET KAN PAA BAGGRUND AF DISSE FORHOLD HEREFTER IKKE PRINCIPIELT UDELUKKES , AT EN OVERENSKOMST SOM DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE I KRAFT AF SIT INDHOLD OG SIN RAEKKEVIDDE VIL KUNNE PAAVIRKE HANDELEN MED AVISER OG TIDSSKRIFTER PAA DEN I ARTIKEL 85 , STK . 1 I TRAKTATEN OMHANDLEDE MAADE .

17 DET SKAL IMIDLERTID BEMAERKES , AT EN SAADAN OVERENSKOMST IKKE ER OMFATTET AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , NAAR DEN IKKE MAERKBART PAAVIRKER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER . EN VURDERING AF , OM EN FORHANDLINGSAFTALE MAERKBART KAN PAAVIRKE MARKEDET MAA GANSKE VIST VAERE MERE INDGAAENDE FOR PRESSENS PRODUKTER END FOR ANDRE PRODUKTER ; MEN VED AFGOERELSEN AF , OM EN AFTALE MAERKBART KAN PAAVIRKE MARKEDET FOR AVISER OG TIDSSKRIFTER FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , MAA DER LAEGGES VAEGT DELS PAA , AT DETTE MARKED FOR SAA VIDT ANGAAR UDBUDET I DET OMRAADE , DER UNDERSOEGES , KAN BENYTTE ANDRE DISTRIBUTIONSKANALER END DE AF AFTALEN OMFATTEDE , OG DELS PAA , AT EFTERSPOERGSLEN EFTER DE NAEVNTE PRODUKTER ER UELASTISK , IDET DEN IKKE I NAEVNEVAERDIGT OMFANG PAAVIRKES AF DEN OMHANDLEDE AFTALES IKRAFTTRAEDEN ELLER OPHOER .

18 EN AFGOERENDE OMSTAENDIGHED I DEN FORBINDELSE ER , AT DET AF DE TALOPLYSNINGER , KOMMISSIONEN ER FREMKOMMET MED UNDER SKRIFTVEKSLINGEN , OG SOM DEN HAR SUPPLERET UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING , FREMGAAR , AT EFTERSPOERGSLEN EFTER AVISER OG TIDSSKRIFTER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER IKKE HAR SVINGET SYNDERLIGT I PERIODEN 1972-1979 .

19 DET TILKOMMER DEN NATIONALE RET PAA GRUNDLAG AF SAMTLIGE DE RELEVANTE OPLYSNINGER , DEN RAADER OVER , AT AFGOERE , OM AFTALEN FAKTISK OPFYLDER DE NAEVNTE BETINGELSER FOR AT RAMMES AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 .

20 DET FOERSTE OG DET TREDJE SPOERGSMAAL SKAL DERFOR PAA BAGGRUND AF DET FORAN ANFOERTE BESVARES SAALEDES , AT EN AFTALE OM ENEFORHANDLING AF AVISER OG TIDSSKRIFTER SOM DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE KUN RAMMES AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , I TRAKTATEN , SAAFREMT DEN MAERKBART KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE .

DET ANDET OG DET SJETTE SPOERGSMAAL

21 DEN NATIONALE RETS ANDET SPOERGSMAAL ER , OM DEN BESTEMMELSE I DEN OMTVISTEDE OVERENSKOMST , HVOREFTER KUN DETAILHANDLERE , DER ER I BESIDDELSE AF EN AUTORISATION FRA DE INTERREGIONALE PARITETISKE UDVALG KAN SAELGE ITALIENSKE AVISER OG TIDSSKRIFTER , ER UDTRYK FOR EN MOD TRAKTATEN STRIDENDE FORSKELSBEHANDLING .

22 DET SJETTE SPOERGSMAAL ER , OM EN SAADAN REGEL KAN VAERE ET MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING , DER ER FORBUDT IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 86 , STK.1 .

23 KERNEN I DISSE TO SPOERGSMAAL ER , OM ARTIKEL 2 I DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE OVERENSKOMST , SOM INDEHOLDER EN BESTEMMELSE OM ANVENDELSE AF ET FORHANDLERUDVAELGELSESKRITERIUM , KAN ANTAGES AT VAERE FORENELIG MED TRAKTATENS KONKURRENCEREGLER .

24 SOM FASTSLAAET NAVNLIG I DOMSTOLENS DOM AF 25 . OKTOBER 1977 ( METRO , SAG 25/76 . SML . 1977 , S . 1875 ) UDGOER SELEKTIVE SALGSSYSTEMER EN BLANDT FLERE KONKURRENCEFORMER , SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT UDVAELGELSE AF VIDEREFORHANDLERE SKER PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE KVALITETSKRITERIER FOR VIDEREFORHANDLERENS OG HANS PERSONALES FAGLIGE DYGTIGHED OG HANS SALGSLOKALERS BESKAFFENHED OG UD FRA EN BEDOEMMELSE AF , HVAD FORHANDLINGEN AF DEN PAAGAELDENDE VARE KRAEVER , OG SAAFREMT DISSE BETINGELSER FASTSAETTES ENS OVER FOR ALLE VIDEREFORHANDLERE OG ANVENDES UDEN FORSKELSBEHANDLING .

25 I EN OVERENSKOMST SOM DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE SKAL DER LAEGGES VAEGT PAA DE BESTEMMELSER I OVERENSKOMSTEN , DER FASTLAEGGER DE KRITERIER , I HENHOLD TIL HVILKE DE GODKENDTE SAELGERE UDVAELGES , JF . ARTIKEL 3 , STK . 10 OG ARTIKEL 4 I DEN OMTVISTEDE NATIONALE OVERENSKOMST , DER BESTEMMER , AT AUTORISATION GENERELT MEDDELES PERSONER , "DER IFOELGE DERES ERHVERVSMAESSIGE STILLING KAN ANTAGES AT VAERE EGNEDE TIL AT SAELGE AVISER" .

26 DET TILKOMMER I DET FORELIGGENDE TILFAELDE DEN NATIONALE RET PAA BAGGRUND AF DET OVENFOR ANFOERTE AT TAGE STILLING TIL , OM DER FAKTISK FORELIGGER FORHOLD , SOM GOER DEN SELEKTIVE FORHANDLING I DEN AFTALE , DEN HAR FAAET FORELAGT , BERETTIGET .

27 DET ANDET OG DET SJETTE SPOERGSMAAL SKAL DERFOR BESVARES SAALEDES , AT EN KLAUSUL OM SELEKTIVT VIDERESALG SOM DEN , DER FINDES I DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE NATIONALE OVERENSKOMST , HVOREFTER KUN GODKENDTE FORHANDLERE , DER HAR FAAET MEDDELT AUTORISATION EFTER NAEVNTE OVERENSKOMST , KAN FAA LEVERET DE VARER , DER OMFATTES AF OVERENSKOMSTEN , IKKE UDGOER NOGEN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , ELLER AF ARTIKEL 86 , STK . 1 , SAAFREMT UDVAELGELSEN AF DE GODKENDTE FORHANDLERE SKER I HENHOLD TIL OBJEKTIVE KRITERIER VEDROERENDE FORHANDLERENS FAGLIGE KVALIFIKATIONER , HANS PERSONALES FAGLIGE DYGTIGHED OG HANS SALGSLOKALERS BESKAFFENHED OG UD FRA EN BEDOEMMELSE AF , HVAD FORHANDLINGEN AF DEN PAAGAELDENDE VARE KRAEVER , OG SAAFREMT DISSE KRITERIER FASTSAETTES ENS OVER FOR ALLE VIDEREFORHANDLERE , OG ANVENDES UDEN FORSKELSBEHANDLING .

DET FJERDE SPOERGSMAAL

28 DEN NATIONALE RETS FJERDE SPOERGSMAAL ER , OM KLAUSULERNE OM FORBUD MOD LEVERING I DEN OMTVISTEDE NATIONALE OVERENSKOMST OG NAVNLIG I VEDTAEGTEN FOR DE INTERREGIONALE PARITETISKE UDVALG EVENTUELT KAN FRITAGES EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , DAAFREMT DET KAN FASTSLAAS , AT DE HAR TIL FORMAAL AT BIDRAGE TIL EN FORBEDRING AF DISTRIBUTIONEN .

29 I ARTIKEL 4 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 4 . FEBRUAR 1962 ( EFT 1959-1962 , S . 81 ) BESTEMMES , AT "AFTALER , VEDTAGELSER OG SAMORDNET PRAKSIS AF DEN I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , OMHANDLEDE ART , SOM KOMMER I STAND EFTER DENNE FORORDNINGS IKRAFTTRAEDEN OG MED HENSYN TIL HVILKE DELTAGERNE AGTER AT PAABERAABE SIG BESTEMMELSERNE I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , SKAL ANMELDES TIL KOMMISSIONEN . SAA LAENGE DE IKKE ER ANMELDT , KAN DER IKKE AFGIVES NOGEN ERKLAERING I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3" .

30 DET ER UBESTRIDT , AT DEN OMTVISTEDE OVERENSKOMST , DER KOM I STAND EFTER NAEVNTE FORORDNINGS IKRAFTTRAEDEN , IKKE ER BLEVET ANMELDT TIL KOMMISSIONEN . DEN HAR UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER IKKE KUNNET VAERE GENSTAND FOR EN BESLUTNING EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 .

31 DET SKAL HEREFTER FASTSLAAS , AT DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE OVERENSKOMST IKKE UDEN EN ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 , STK . 4 , I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 , HAR KUNNET VAERE GENSTAND FOR EN ERKLAERING OM UANVENDELIGHED SOM OMHANDLET I ARTIKEL 85 , STK . 3 I TRAKTATEN .

DET FEMTE SPOERGSMAAL

32 DET FEMTE SPOERGSMAAL ER , OM DEN OMTVISTEDE OVERENSKOMST EVENTUELT KAN BLIVE OMFATTET AF EN GRUPPEFRITAGELSE SOM OMHANDLET I RAADETS FORORDNING NR . 19/65 AF 2 . MARTS 1965 SAMT KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 67/67 AF 22 . MARTS 1967 .

33 I ARTIKEL 1 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 19/65 ( EFT 1965-1966 , S . 31 ) BESTEMMES AT I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 FINDER ARTIKEL 85 , STK . 1 , IKKE ANVENDELSE PAA KATEGORIER AF AFTALER , "HVORI DER KUN DELTAGER TO VIRKSOMHEDER" , OG SOM I OEVRIGT OPFYLDER BESTEMTE KRITERIER .

34 DENNE BESTEMMELSE GENFINDES I ARTIKEL 1 , STK . 1 , I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 67/67 ( EFT 1967 , S . 9 ). AF DISSE BESTEMMELSER FOELGER ALTSAA , AT EN AFTALE KUN KAN VAERE OMFATTET AF EN GRUPPEFRITAGELSE SOM OMHANDLET I DE NAEVNTE FORORDNINGER NR . 19/65 OG NR . 67/67 , SAAFREMT DET DREJER SIG OM EN AFTALE , "HVORI DER KUN DELTAGER TO VIRKSOMHEDER" .

35 DET STAAR FAST , AT DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE OVERENSKOMST ER INDGAAET MELLEM SAMMENSLUTNINGEN AF ITALIENSKE AVISUDGIVERE OG DE ITALIENSKE AVISHANDLERES SAMMENSLUTNING . DA DELTAGERNE I OVERENSKOMSTEN SAALEDES ER ERHVERVSSAMMENSLUTNINGER , DER HVER ISAER HAR ET STOERRE ANTAL DELTAGERE , KAN DER IKKE ANTAGES AT FORELIGGE "TO VIRKSOMHEDER" , JF . DE NAEVNTE FORORDNINGER NR . 19/65 OG NR . 67/67 , OG BETINGELSEN I ARTIKEL 1 , STK . 1 , I DISSE FORORDNINGER ER SAALEDES IKKE OPFYLDT I DET FORELIGGENDE TILFAELDE .

36 DET FEMTE SPOERGSMAAL SKAL DERFOR BESVARES SAALEDES , AT DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE OVERENSKOMST IKKE ER EN AFTALE , "HVORI DER KUN DELTAGER TO VIRKSOMHEDER" , JF . ARTIKEL 1 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 19/65 AF 2 . MARTS 1965 OG I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 67/67 AF 22 . MARTS 1967 , HVORFOR OVERENSKOMSTEN IKKE I MEDFOER AF DE NAEVNTE FORORDNINGER KAN HENFOERES TIL DE KATEGORIER AF AFTALER , PAA HVILKE BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 85 , STK . 1 , I TRAKTATEN KAN ERKLAERES UANVENDELIGE .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

37 DE OMKOSTNINGER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA VED KENDELSE AF 27 . MAJ 1980 , FOR RET :

1 . EN AFTALE OM ENEFORHANDLING AF AVISER OG TIDSSKRIFTER SOM DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE RAMMES KUN AF FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT DEN MAERKBART KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

2 . EN KLAUSUL OM SELEKTIVT VIDERESALG SOM DEN , DER FINDES I DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE NATIONALE OVERENSKOMST , HVOREFTER KUN GODKENDTE FORHANDLERE , DER HAR FAAET MEDDELT AUTORISATION EFTER NAEVNTE OVERENSKOMST , KAN FAA LEVERET DE VARER , DER OMFATTES AF OVERENSKOMSTEN , UDGOER IKKE NOGEN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , ELLER AF ARTIKEL 86 , STK . 1 , SAAFREMT UDVAELGELSEN AF DE GODKENDTE FORHANDLERE SKER I HENHOLD TIL OBJEKTIVE KRITERIER VEDROERENDE FORHANDLERENS FAGLIGE KVALIFIKATIONER , HANS PERSONALES FAGLIGE DYGTIGHED OG HANS SALGSLOKALERS BESKAFFENHED OG UD FRA EN BEDOEMMELSE AF , HVAD FORHANDLINGEN AF DEN PAAGAELDENDE VARE KRAEVER , OG SAAFREMT DISSE KRITERIER FASTSAETTES ENS OVER FOR ALLE VIDEREFORHANDLERE , OG ANVENDES UDEN FORSKELSBEHANDLING .

3 . DEN AF DEN NATIONALE RET NAEVNTE AFTALE HAR IKKE UDEN EN ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 , KUNNET VAERE GENSTAND FOR EN ERKLAERING OM UANVENDELIGHED SOM OMHANDLET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 .

4 . DEN AF DEN NATIONALE RET OMTALTE AFTALE ER IKKE EN AFTALE , "HVORI DER KUN DELTAGER TO VIRKSOMHEDER" , JF . ARTIKEL 1 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 19/65 AF 2 . MARTS 1965 OG I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 67/67 AF 22 . MARTS 1967 , OG KAN DERFOR IKKE I MEDFOER AF DE NAEVNTE FORORDNINGER HENFOERES TIL DE KATEGORIER AF AFTALER , PAA HVILKE BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 85 , STK . 1 , I TRAKTATEN KAN ERKLAERES UANVENDELIGE .

Top