EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61977CJ0149

Domstolens Dom af 15. juni 1978.
Gabrielle Defrenne mod Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour de cassation - Belgien.
Ligestilling af mandlige arbejdstagere og kvindelige arbejdstagere med hensyn til arbejdsvilkår.
Sag 149/77.

European Court Reports 1978 -01365

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:130

61977J0149

DOMSTOLENS DOM AF 15 JUNI 1978. - GABRIELLE DEFRENNE MOD SOCIETE ANONYME BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF DEN BELGISKE COUR DE CASSATION. - " LIGESTILLING AF MANDLIGE ARBEJDSTAGERE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE MED HENSYN TIL ARBEJDSVILKAAR ". - SAG 149-77.

Samling af Afgørelser 1978 side 01365
græsk specialudgave side 00419
portugisisk specialudgave side 00463
spansk specialudgave side 00399
svensk specialudgave side 00127
finsk specialudgave side 00127


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . SOCIALPOLITIK - MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE - LOEN - LIGHED - PRINCIP - RAEKKEVIDDE - GRAENSER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 119 )

2 . FAELLESSKABSRET - GENERELLE RETSPRINCIPPER - MENNESKETS GRUNDLAEGGENDE RETTIGHEDER - SIKRES AF DOMSTOLEN - FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF KOEN - FORBUD - FAELLESSKABETS KOMPETENCE - GRAENSER

Sammendrag


1 . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL , DER KUN VEDROERER PROBLEMET OM FORSKELSBEHANDLING MED HENSYN TIL MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERES LOEN , ER EN SPECIEL REGEL , HVIS ANVENDELSE ER UNDERGIVET PRAECISE BETINGELSER . DEN KAN IKKE FORTOLKES SAALEDES , AT DEN UD OVER LIGE LOEN OGSAA FORESKRIVER LIGHED MED HENSYN TIL ANDRE ARBEJDSVILKAAR FOR MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE .

DEN OMSTAENDIGHED , AT VISSE ANSAETTELSESVILKAAR - SAASOM EN SAERLIG ALDERSGRAENSE - KAN HAVE OEKONOMISK BETYDNING , ER IKKE TILSTRAEKKELIG GRUND TIL AT LADE SAADANNE VILKAAR VAERE OMFATTET AF ARTIKEL 119 , DER HVILER PAA DEN SNAEVRE SAMMENHAENG MELLEM ARBEJDSYDELSE OG LOENNENS STOERRELSE .

2 . MENNESKETS GRUNDLAEGGENDE RETTIGHEDER OMFATTES AF FAELLESSKABSRETTENS GENERELLE PRINCIPPER , SOM DOMSTOLEN SKAL SIKRE . FJERNELSEN AF FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF KOEN HOERER TIL DISSE GRUNDLAEGGENDE RETTIGHEDER . DET TILKOMMER DOG IKKE FAELLESSKABET AT GENNEMFOERE DETTE FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING I ARBEJDSFORHOLD , DER UDELUKKENDE OMFATTES AF NATIONAL RET .

Dommens præmisser


1VED DEM AF 28 . NOVEMBER 1977 , INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 12 . DECEMBER S.AA ., HAR DEN BELGISKE COUR DE CASSATION I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL VEDROERENDE RAEKKEVIDDEN AF PRINCIPPET OM LIGEBEHANDLING AF MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE INDEHOLT I TRAKTATENS ARTIKEL 119 .

2DETTE SPOERGSMAAL ER REJST UNDER EN SAG , SOM SAGSOEGERINDEN I HOVEDSAGEN ( HEREFTER BENAEVNT SAGSOEGERINDEN ),. FRK . GABRIELLE DEFRENNE , TIDLIGERE STEWARDESSE , HAR ANLAGT VED DE BELGISKE ARBEJDS- OG SOCIALRETTER MOD SOCIETE BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA , FORDI HUN I MEDFOER AF BESTEMMELSERNE I SIN ANSAETTELSESKONTRAKT BLEV AFSKEDIGET , DA HUN FYLDTE 40 AAR ;

3OPRINDELIGT HAVDE FRK . DEFRENNE PAA GRUNDLAG AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 119 ANLAGT SAG VED TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES MED PAASTAND OM , AT SABENA TILPLIGTES AT BETALE

1 . EN GODTGOERELSE SOM FOELGE AF , AT HUN SOM KVINDELIG ARBEJDSTAGER I LOENMAESSIG HENSEENDE HAVDE VAERET UDSAT FOR FORSKELSBEHANDLING I FORHOLD TIL SINE MANDLIGE STEWARDKOLLEGER , DER UDFOERER SAMME ARBEJDE ;

2 . ET TILLAEG TIL FRATRAEDELSESGODTGOERELSEN BESTAAENDE I FORSKELLEN MELLEM DEN AF HENDE VED HENDES FRATRAEDEN FAKTISK OPPEBAARNE GODTGOERELSE OG DEN GODTGOERELSE , SOM EN STEWARD PAA 40 AAR MED SAMME ANCIENNITET , DER VAR DEFINITIVT ERKLAERET UEGNET TIL AT FORRETTE TJENESTE , VILLE HAVE FAAET UDBETALT ;

3 . ERSTATNING FOR TAB , SOM HUN ANFOERER AT HAVE LIDT MED HENSYN TIL PENSION ;

4VED DOM AF 17 . DECEMBER 1970 FRIFANDT TRIBUNAL DU TRAVAIL SABENA FOR SAMTLIGE PAASTANDE ;

5SAGSOEGERINDEN APPELLEREDE DENNE AFGOERELSE , MEN VED DOM AF 23 . APRIL 1975 STADFAESTEDE COUR DU TRAVAIL DU BRUXELLES DOMMEN , FOR SAA VIDT ANGAAR PAASTANDENS ANDET OG TREDJE PUNKT ;

6MED HENBLIK PAA SIN AFGOERELSE VEDROERENDE PAASTANDENS PUNKT 1 FORELAGDE RETTEN DOMSTOLEN TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL , DER ER GENSTAND FOR DOM 43/75 AF 8 . APRIL 1976 ( SML . S . 455 );

7SOM FOELGE AF DENNE PRAEJUDICIELLE AFGOERELSE TILKENDTE COUR DU TRAVAIL VED DOM AF 24 . NOVEMBER 1976 SAGSOEGERINDEN DEN AF HENDE KRAEVEDE EFTERBETALING MED ET BELOEB PAA 12 716 FB MED RENTER OG OMKOSTNINGER ;

8FRK . DEFRENNE INDGAV KASSATIONSANKE MOD DOMMEN FRA COUR DU TRAVAIL MED HENSYN TIL DE PUNKTER I PAASTANDEN , HVORI HUN IKKE HAVDE FAAET MEDHOLD , HVOREFTER COUR DE CASSATION FORELAGDE SAGEN FOR DOMSTOLEN I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 177 .

9DET MAA HERUDOVER ANFOERES , AT FRK . DEFRENNE VED DET BELGISKE CONSEIL D ' ETAT I SAMME FORBINDELSE HAVDE ANLAGT SAG MOD DEN BELGISKE BEKENDTGOERELSE , ARRETE ROYAL AF 3 . NOVEMBER 1969 , OM FRATRAEDELSE MED PENSION FOR CIVILLUFTFARTENS FLYVENDE PERSONEL , HVORVED HUN NAVNLIG ANFAEGTEDE GYLDIGHEDEN AF EN BESTEMMELSE I DENNE ' ARRETE ' , SOM UDELUKKEDE STEWARDESSER FRA DEN PAAGAELDENDE ORDNING ;

10HEREFTER FORELAGDE CONSEIL D ' ETAT DOMSTOLEN EN RAEKKE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 119 , DER ER GENSTAND FOR DOM 80/70 AF 25 . MAJ 1971 ( SML . 1971 , S . 109 ).

11MED HENBLIK PAA AT LOESE SPOERGSMAALENE I DEN TVIST , SOM COUR DE CASSATION FOR NAERVAERENDE HAR UNDER PAAKENDELSE , HAR DEN FORELAGT ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL , FORMULERET I TO LED , SOM HVER KRAEVER EN SELVSTAENDIG BESVARELSE , IDET DER DELS SPOERGES OM , HVORLEDES ANVENDELSESOMRAADET FOR TRAKTATENS ARTIKEL 119 SKAL FASTSAETTES , DELS OM DER FINDES EN ALMINDELIG FAELLESSKABSRETLIG GRUNDSAETNING , HVOREFTER FORSKELSBEHANDLING AF MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE VEDROERENDE DE VILKAAR FOR ANSAETTELSE OG ARBEJDE , DER IKKE DIREKTE BEROERER LOENNEN I EGENTLIG FORSTAND , SKAL FJERNES .

VEDROERENDE SPOERGSMAALETS FOERSTE LED OM RAEKKEVIDDEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 119

12FOERSTE LED I DET AF COUR DE CASSATION FORELAGTE SPOERGSMAAL ER , OM DET VED ARTIKEL 119 KNAESATTE PRINCIP OM LIGE LOEN SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET GENERELT KRAEVER LIGE ARBEJDSVILKAAR FOR MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE , SAALEDES AT EN KLAUSUL I EN STEWARDESSES ANSAETTELSESKONTRAKT , HVOREFTER NAEVNTE KONTRAKT OPHOERER VED HENDES FYLDTE 40 . AAR , ER EN FORSKELSBEHANDLING , SOM ER FORBUDT EFTER NAEVNTE ARTIKEL , IDET DET ER UBESTRIDT , AT KONTRAKTEN FOR MANDLIGE STEWARDER , SOM UDFOERER SAMME ARBEJDE , IKKE INDEHOLDER EN TILSVARENDE KLAUSUL .

13SAGSOEGERINDEN HAR GJORT GAELDENDE , AT ARTIKEL 119 SKAL FORTOLKES BREDT , IDET ARTIKLEN KUN ER EN SAERLIG KONKRETISERING AF EN I TRAKTATEN HYPPIGT FOREKOMMENDE ALMINDELIG LIGHEDSGRUNDSAETNING ;

14I SAERDELESHED MAA DEN OMTVISTEDE KLAUSUL I STEWARDESSERNES ANSAETTELSESKONTRAKT , HVOREFTER ARBEJDSFORHOLDET OPHOERER VED DET FYLDTE 40 AAR , VAERE OMFATTET AF LIGEBEHANDLINGSREGLEN I ARTIKEL 119 , DELS FORDI EN KVINDELIG ARBEJDSTAGER KUN KAN OPPEBAERE SAMME LOEN SOM MANDLIGE ARBEJDSTAGERE , SAAFREMT DER FOR HENDES VEDKOMMENDE FORINDEN GAELDER DE SAMME ANSAETTELSESVILKAAR , DELS FORDI DEN ALDERSGRAENSE , SOM STEWARDESSERNE PAATVINGES VED ANSAETTELSESKONTRAKTEN , REDUCERER FRATRAEDELSESGODTGOERELSEN OG PENSIONEN .

15ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 119 MAA FASTLAEGGES INDEN FOR RAMMERNE AF SYSTEMET I TRAKTATENS SOCIALE BESTEMMELSER , DER FINDES I DET KAPITEL , DER INDEHOLDER ARTIKLERNE 117 FF ;

16ANSAETTELSES- OG ARBEJDSVILKAAR OMHANDLES GENERELT I ARTIKLERNE 117 OG 118 I SAMMENHAENG MED HARMONISERINGEN AF MEDLEMSSTATERNES SOCIALE ORDNINGER OG TILNAERMELSEN AF DERES LOVGIVNINGER PAA DETTE OMRAADE ;

17FJERNELSE AF FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF ARBEJDSTAGERNES KOEN ER KLART EN DEL AF DETTE SOCIAL- OG LOVGIVNINGSPOLITISKE PROGRAM , SOM I VISSE HENSEENDER ER NAERMERE ANGIVET I RAADETS RESOLUTION AF 21 . JANUAR 1974 ( EFT C 13 , S . 1 );

18DET ER DEN SAMME INDSTILLING , DER LIGGER TIL GRUND FOR RAADETS DIREKTIV NR . 76/207 AF 9 . FEBRUAR 1976 OM GENNEMFOERELSE AF PRINCIPPET OM LIGEBEHANDLING AF MAEND OG KVINDER , FOR SAA VIDT ANGAAR ADGANG TIL BESKAEFTIGELSE , ERHVERVSUDDANNELSE , FORFREMMELSE SAMT ARBEJDSVILKAAR ( EFT L 39 , S . 40 );

19I MODSAETNING TIL BESTEMMELSERNE I ARTIKLERNE 117 OG 118 , SOM HOVEDSAGELIG ER PROGRAMERKLAERINGER , ER ARTIKEL 119 , DER KUN VEDROERER PROBLEMET OM FORSKELSBEHANDLING MED HENSYN TIL MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERES LOEN , EN SPECIEL REGEL , HVIS ANVENDELSE ER UNDERGIVET PRAECISE BETINGELSER ;

20UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DEN NAEVNTE ARTIKEL KUN VEDROERE DE ANSAETTELSESFORHOLD , DEN UDTRYKKELIGT OMHANDLER ;

21NAVNLIG ER DEN OMSTAENDIGHED , AT VISSE ANSAETTELSESVILKAAR - SAASOM EN SAERLIG ALDERSGRAENSE - KAN HAVE OEKONOMISK BETYDNING , IKKE TILSTRAEKKELIG GRUND TIL AT LADE SAADANNE VILKAAR VAERE OMFATTET AF ARTIKEL 119 , DER HVILER PAA DEN SNAEVRE SAMMENHAENG MELLEM ARBEJDSYDELSE OG LOENNENS STOERRELSE ;

22DETTE GAELDER SAA MEGET MERE , SOM DET KRITERIUM , DER LIGGER TIL GRUND FOR ARTIKEL 119 - NEMLIG SAMMENLIGNINGEN AF DE TO KOENS ARBEJDSYDELSE - ER EN FAKTOR , SOM SAMTLIGE ARBEJDSTAGERE TEORETISK SET ER LIGESTILLET I FORHOLD TIL , MENS BEDOEMMELSEN AF DE OEVRIGE ANSAETTELSES- OG ARBEJDSVILKAAR I FORSKELLIGE HENSEENDER ER AFHAENGIG AF FAKTORER , DER PAA GRUND AF KVINDENS SAERLIGE SITUATION UNDER ARBEJDSGANGEN , STAAR I FORBINDELSE MED ARBEJDSTAGERENS KOEN ;

23FOELGELIG KAN ARTIKEL 119 IKKE FORTOLKES SAA VIDT , AT DEN DIREKTE VIRKNING , SOM BOER TILLAEGGES DENNE BESTEMMELSE PAA DENS SAERLIGE OMRAADE BRINGES I FARE , HELLER IKKE SAALEDES , AT DER GRIBES IND PAA ET OMRAADE , SOM VED ARTIKLERNE 117 OG 118 ER FORBEHOLDT DE I ARTIKLERNE NAEVNTE MYNDIGHEDERS BEDOEMMELSE ;

24SVARET PAA SPOERGSMAALETS FOERSTE LED MAA DERFOR BLIVE , AT TRAKTATENS ARTIKEL 119 IKKE KAN FORTOLKES SAALEDES , AT DEN UD OVER LIGE LOEN OGSAA FORESKRIVER LIGHED MED HENSYN TIL ANDRE ARBEJDSVILKAAR FOR MANDLIGE OG KVINDLIGE ARBEJDSTAGERE .

VEDROERENDE SPOERGSMAALETS ANDET LED OM , HVORVIDT DER FINDES EN ALMINDELIG GRUNDSAETNING , DER FORBYDER FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF KOEN MED HENSYN TIL ANSAETTELSES- OG ARBEJDSVILKAAR

25I DET ANDET LED SPOERGES DER , OM DER I FAELLESSKABSRETTEN VED SIDEN AF DE SAERLIGE REGLER I ARTIKEL 119 FINDES EN ALMINDELIG GRUNDSAETNING , DER FORBYDER FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF KOEN MED HENSYN TIL MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERES ANSAETTELSES- OG ARBEJDSVILKAAR .

26DOMSTOLEN HAR ALLEREDE FLERE GANGE STATUERET , AT MENNESKETS GRUNDLAEGGENDE RETTIGHEDER OMFATTES AF FAELLESSKABSRETTENS GENERELLE PRINCIPPER , SOM DOMSTOLEN SKAL SIKRE ;

27DET KAN IKKE BETVIVLES , AT FJERNELSEN AF FORSKELSBEHANDLING PAA GRUNDLAG AF KOEN HOERER TIL DISSE GRUNDLAEGGENDE RETTIGHEDER ;

28I OEVRIGT ANERKENDES DEN SAMME OPFATTELSE I DEN EUROPAEISKE ERKLAERING OM SOCIAL SIKRING AF 18 . NOVEMBER 1961 OG I DEN INTERNATIONALE ARBEJDSORGANISATIONS KONVENTION NR . 111 OM FORSKELSBEHANDLING MED HENSYN TIL ANSAETTELSE OG ERHVERV AF 25 . JUNI 1958 ;

29DET MAA I DENNE FORBINDELSE ANFOERES , AT DOMSTOLEN I DOM 20/71 , SABBATINI- BERTONI , AF 7 . JUNI 1972 ( RECUEIL , S . 345 ) OG I DOM 21/74 , AIROLA , AF 20 . FEBRUAR 1975 ( SML . 1975 , S . 221 ) HAR ANTAGET , AT DET ER NOEDVENDIGT INDEN FOR RAMMERNE AF TJENESTEMANDSVEDTAEGTEN AT SIKRE LIGE ARBEJDSVILKAAR FOR DE MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE , SOM FAELLESSKABET SELV HAR ANSAT ;

30HVAD DERIMOD ANGAAR DE ARBEJDSFORHOLD , DER ER UNDERLAGT NATIONAL RET , HAVDE FAELLESSKABET IKKE PAA TIDSPUNKTET FOR DE BEGIVENHEDER , SOM DE BELGISKE RETTER SKAL TRAEFFE AFGOERELSE OM , PAATAGET SIG NOGEN OPGAVE MED HENSYN TIL KONTROL ELLER SIKRING AF OVERHOLDELSE AF PRINCIPPET OM LIGEBEHANDLING AF MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE VEDROERENDE ANDRE ARBEJDSVILKAAR END LOEN ;

31SOM ANFOERT OVENFOR FORELAA PAA DET PAAGAELDENDE TIDSPUNKT I FAELLESSKABSRETTEN KUN DE I TRAKTATENS ARTIKLER 117 OG 118 INDEHOLDTE PROGRAMERKLAERINGER ANGAAENDE DEN ALMINDELIGE UDVIKLING MED HENSYN TIL SOCIAL VELFAERD , NAVNLIG ANSAETTELSES- OG ARBEJDSVILKAAR ;

32HERAF FOELGER , AT DET FORHOLD , SOM DE BELGISKE RETTER SKAL TRAEFFE AFGOERELSE OM , HENHOERER UNDER DE BESTEMMELSER OG PRINCIPPPER I DEN NATIONALE RET OG FOLKERETTEN , SOM GAELDER I DENNE MEDLEMSSTAT ;

33SPOERGSMAALETS ANDET LED MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT DER PAA TIDSPUNKTET FOR DE FORHOLD , SOM LIGGER TIL GRUND FOR HOVEDSAGEN , IKKE , FOR SAA VIDT ANGAAR DE AF NATIONAL RET OMFATTEDE ARBEJDSFORHOLD , FANDTES NOGEN FAELLESSKABSRETLIG BESTEMMELSE OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING AF MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE MED HENSYN TIL ANDRE ARBEJDSVILKAAR END LOEN , DER ER OMFATTET AF TRAKTATENS ARTIKEL 119 ;

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

34DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DET FORENEDE KONGERIGES REGERING , DEN ITALIENSKE REPUBLIKS REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , DER HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

35DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I EN SAG , DER VERSERER FOR DEN BELGISKE COUR DE CASSATION , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER VED DOM AF 28 . NOVEMBER 1977 ER FORELAGT DEN AF DEN BELGISKE COUR DE CASSATION , FOR RET :

EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 119 KAN IKKE FORTOLKES SAALEDES , AT DEN UD OVER LIGE LOEN OGSAA FORESKRIVER LIGHED MED HENSYN TIL ANDRE ARBEJDSVILKAAR FOR MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE .

PAA TIDSPUNKTET FOR DE FORHOLD , SOM LIGGER TIL GRUND FOR HOVEDSAGEN , FANDTES DER , FOR SAA VIDT ANGAAR DE AF NATIONAL RET OMFATTEDE ARBEJDSFORHOLD , IKKE NOGEN FAELLESSKABSRETLIG BESTEMMELSE OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING AF MANDLIGE OG KVINDELIGE ARBEJDSTAGERE MED HENSYN TIL ANDRE ARBEJDSVILKAAR END LOENVILKAAR , DER ER OMFATTET AF TRAKTATENS ARTIKEL 119 .

Top