EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61977CJ0030

Domstolens Dom af 27. oktober 1977.
Regina mod Pierre Bouchereau.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Marlborough Street Magistrates' Court, London - Forenede Kongerige.
Offentlig orden.
Sag 30-77.

European Court Reports 1977 -01999

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:172

61977J0030

DOMSTOLENS DOM AF 27 OKTOBER 1977. - REGINA MOD PIERRE BOUCHEREAU. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES'COURT, LONDON). - OFFENTLIG ORDEN. - SAG 30-77.

Samling af Afgørelser 1977 side 01999
græsk specialudgave side 00617
portugisisk specialudgave side 00715
spansk specialudgave side 00581
svensk specialudgave side 00459
finsk specialudgave side 00485


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . FAELLESSKABSRET - TEKSTER PAA FLERE SPROG - ENSARTET FORTOLKNING - UOVERENSSTEMMELSE MELLEM DE SPROGLIGE VERSIONER - ORDNINGENS ALMINDELIGE OPBYGNING OG FORMAAL AFGOERENDE FOR VURDERINGEN

2 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - ' FORHOLDSREGEL ' EFTER ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I DIREKTIV NR . 64/221 - BEGREB - HENSTILLING FRA EN RET TIL ADMINISTRATIONEN OM AT UDVISE EN STATSBORGER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT - OMFATTET AF NAEVNTE BEGREB - BETINGELSER

3 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - INDSKRAENKNINGER - BEGRUNDELSE - TIDLIGERE STRAFFEDOMME OVER DEN PAAGAELDENDE - BEGRAENSNING - PERSONLIGT FORHOLD , DER INDEBAERER EN AKTUEL TRUSSEL MOD DEN OFFENTLIGE ORDEN

( RAADETS DIREKTIV NR . 64/221 , ART 3 , STK . 2 )

4 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - INDSKRAENKNINGER - BEGRUNDELSE - OFFENTLIG ORDEN - BEGREB

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 )

Sammendrag


1 . DE FORSKELLIGE SPROGLIGE VERSIONER AF EN FAELLESSKABSBESTEMMELSE SKAL FORTOLKES ENSARTET , HVORFOR DEN PAAGAELDENDE BESTEMMELSE , NAAR DER ER UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VERSIONERNE , SKAL FORTOLKES PAA BAGGRUND AF DEN ALMINDELIGE OPBYGNING AF OG FORMAALET MED DEN ORDNING , SOM DEN ER LED I .

2 . ENHVER RETSAKT , SOM BEROERER DE AF TRAKTATENS ARTIKEL 48 OMFATTEDE PERSONERS RET TIL AT REJSE IND OG OPHOLDE SIG I EN ANDEN MEDLEMSSTAT PAA DE SAMME VILKAAR SOM MODTAGERSTATENS BORGERE , UDGOER EN ' FORHOLDSREGEL ' I DEN BETYDNING , SOM ER FORUDSAT I ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I DIREKTIV NR . 64/221 . DETTE BEGREB OMFATTER OGSAA EN RETSAKT , HVORVED EN DOMSTOL I HENHOLD TIL LOVEN I VISSE TILFAELDE HENSTILLER , AT EN STATSBORGER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT UDVISES , NAAR DENNE HENSTILLING ER EN NOEDVENDIG FORUDGAAENDE BETINGELSE FOR UDVISNING .

3 . ARTIKEL 3 , STK . 2 , I DIREKTIV NR . 64/221/EOEF , HVOREFTER STRAFFEDOMME ALENE IKKE UDEN VIDERE KAN BEGRUNDE SAADANNE BEGRAENSNINGER I DEN FRIE BEVAEGELIGHED , SOM I HENHOLD TIL ARTIKEL 48 RETFAERDIGGOERES AF HENSYNET TIL DEN OFFENTLIGE ORDEN OG SIKKERHED , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT TIDLIGERE STRAFFEDOMME KUN KAN FAA BETYDNING , I DET OMFANG DE OMSTAENDIGHEDER , SOM HAR FOERT TIL DOMFAELDELSERNE , ER UDTRYK FOR ET PERSONLIGT FORHOLD , SOM INDEBAERER EN AKTUEL TRUSSEL MOD DEN OFFENTLIGE ORDEN .

4 . SOM BEGRUNDELSE FOR VISSE INDSKRAENKNINGER I DE AF FAELLESSKABSRETTEN OMFATTEDE PERSONERS RET TIL FRI BEVAEGELIGHED FORUDSAETTER EN NATIONAL MYNDIGHEDS HENVISNING TIL BEGREBET DEN OFFENTLIGE ORDEN UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER , AT DER , UD OVER DEN FORSTYRRELSE AF SAMFUNDSORDENEN , SOM ENHVER LOVOVERTRAEDELSE INDEBAERER , FORELIGGER EN VIRKELIG OG TILSTRAEKKELIGT ALVORLIG TRUSSEL MOD ET GRUNDLAEGGENDE SAMFUNDSHENSYN .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 20 . NOVEMBER 1976 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 2 . MARTS 1977 , HAR MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT , LONDON , FORELAGT DOMSTOLEN TRE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 48 OG VISSE BESTEMMELSER I RAADETS DIREKTIV NR . 64/21/EOEF AF 25 . FEBRUAR 1964 OM SAMORDNING AF DE SAERLIGE FORANSTALTNINGER , SOM GAELDER FOR UDLAENDINGE MED HENSYN TIL REJSE OG OPHOLD , OG SOM ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL DEN OFFENTLIGE ORDEN , SIKKERHED OG SUNDHED ( EFT 1963-1964 , S . 109 );

2 DISSE SPOERSMAAL ER REJST I EN STRAFFESAG MOD EN FRANSK STATSBORGER , SOM SIDEN MAJ 1975 HAR ARBEJDET SOM LOENMODTAGER I DET FORENEDE KONGERIGE , OG SOM I JUNI 1976 BLEV KENDT SKYLDIG I ULOVLIG BESIDDELSE AF NARKOTIKA , HVILKET ER EN LOVOVERTRAEDELSE I HENHOLD TIL MISUSE OF DRUGS ACT 1971 ( LOV OM MISBRUG AF NARKOTIKA );

3 DEN 7 . JANUAR 1976 HAVDE TILTALTE ERKENDT SIG SKYLDIG I EN LIGNENDE LOVOVERTRAEDELSE FOR EN ANDEN RET , HVOR HAN BLEV IDOEMT EN BETINGET FRIHEDSSTRAF ( CONDITIONAL DISCHARGE ) PAA 12 MAANEDER ;

4 I MEDFOER AF DE VED PAR 6 , STK . 1 , I IMMIGRATION ACT TILLAGTE BEFOEJELSER GAV MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT UDTRYK FOR , AT DEN AGTEDE AT AFGIVE EN HENSTILLING OM UDVISNING AF TILTALTE TIL INDENRIGSMINISTEREN , HVILKET BLEV MEDDELT TILTALTE , SOM GJORDE GAELDENDE , AT DENNE HENSTILLING VAR I STRID MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 48 OG DIREKTIV NR . 64/221 ;

5 DEN NATIONALE DOMSTOL FANDT , AT RETSTVISTEN REJSTE VISSE SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING AF FAELLESSKABSRETTEN , OG INDBRAGTE DERFOR SAGEN FOR DOMSTOLEN I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 177 .

DET FOERSTE SPOERGSMAAL

6 DET FOERSTE SPOERGSMAAL ER , OM ' EN UDVISNINGSHENSTILLING FRA EN NATIONAL DOMSTOL I EN MEDLEMSSTAT TIL DE UDOEVENDE MYNDIGHEDER I DENNE STAT ( HVILKEN HENSTILLING ER VEJLEDENDE OG IKKE BINDENDE FOR DEN UDOEVENDE MYNDIGHED ) ( ER ) EN ' FORHOLDSREGEL ' EFTER ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I DIREKTIV NR . 64/221/EOEF ' ;

7 MED DETTE SPOERGSMAAL OENSKES DET AFKLARET , OM EN NATIONAL DOMSTOL , SOM I MEDFOER AF NATIONAL LOVGIVNING HAR KOMPETENCE TIL AT RETTE EN HENSTILLING TIL DEN UDOEVENDE MYNDIGHED OM UDVISNING AF STATSBORGERE FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT , SKAL IAGTTAGE DE AF TRAKTATEN OG DET OMTALTE DIREKTIV FLYDENDE BEGRAENSNINGER I DEN KOMPETENCE , DER ER FORBEHOLDT MEDLEMSSTATERNE PAA DETTE OMRAADE .

8 DET FORENEDE KONGERIGE HAR I SIT INDLAEG I HENHOLD TIL ARTIKEL 20 I STATUTTEN VEDROERENDE EOEF-DOMSTOLEN BEMAERKET , AT SPOERGSMAALET REJSER TO FORSKELLIGE PROBLEMER : FOR DET FOERSTE , OM EN RETSAKT FRA EN DOMSTOL I HENHOLD TIL DIREKTIVET KAN ANSES FOR EN FORHOLDSREGEL , OG FOR DET ANDET , SAAFREMT DER SVARES BEKRAEFTENDE HERPAA , OM EN HENSTILLING FRA EN SAADAN DOMSTOL KAN VAERE EN FORHOLDSREGEL EFTER NAEVNTE DIREKTIV .

A ) DET FOERSTE UNDERSPOERGSMAAL

9 DET FREMGAAR AF ARTIKEL 2 I DIREKTIV NR . 64/221 , AT DETTE VEDROERER ' BESTEMMELSER ' ( MEASURES , VORSCHRIFTEN , PROVVEDIMENTI , DISPOSITIONS , VOORSCHRIFTEN ) OM INDREJSE , UDSTEDELSE OG FORLAENGELSE AF OPHOLDSTILLADELSE SAMT UDVISNING , SOM TRAEFFES AF MEDLEMSSTATERNE AF HENSYN TIL DEN OFFENTLIGE ORDEN , SIKKERHED ELLER SUNDHED ;

10 EFTER ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I SAMME DIREKTIV MAA ' FORHOLDSREGLER ' ( MEASURES , MASSNAHMEN , PROVVEDIMENTI , MESURES , MAATSREGELEN ) VEDROERENDE DEN OFFENTLIGE ORDEN ELLER SIKKERHED UDELUKKENDE STOETTES PAA DEN PAAGAELDENDES PERSONLIGE FORHOLD , OG STRAFFEDOMME ALENE KAN IKKE UDEN VIDERE BEGRUNDE SAADANNE FORHOLDSREGLER .

11 SELV OM REGERINGEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE ERKLAERER , AT DEN UDEN FORBEHOLD ACCEPTERER , AT ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , HAR EN DIREKTE VIRKNING OG TILLAEGGER MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE DOMSTOLE SKAL BESKYTTE , ' SAALEDES AT EN RET I EN MEDLEMSSTAT IKKE KAN TILSIDESAETTE DISSE BESTEMMELSER I EN SAG , SOM ER FORELAGT DEN , OG HVORI BESTEMMELSERNE FAAR BETYDNING ' , FASTHOLDER DEN , AT EN AFGOERELSE FRA EN NATIONAL RET IKKE KAN VAERE NOGEN ' FORHOLDSREGEL ' ( MEASURE ) I DEN I ARTIKEL 3 FORUDSATTE BETYDNING ;

12 TIL STOETTE HERFOR ANFOERER REGERINGEN , AT DEN ENGELSKE VERSIONS ANVENDELSE AF DET SAMME UDTRYK ' MEASURES ' I ARTIKLERNE 2 OG 3 MAA BETYDE , AT BEGREBET HAR SAMME INDHOLD DE TO STEDER , OG AT DET FREMGAAR AF DEN 1 . BETRAGTNING TIL DIREKTIVET , AT UDTRYKKET , SOM DET ANVENDES I ARTIKEL 2 , KUN OMFATTER LOVGIVNINGSMAESSIGE OG ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER OG IKKE RETSAFGOERELSER .

13 EN SAMMENLIGNING AF DE FORSKELLIGE SPROGLIGE VERSIONER AF DISSE BESTEMMELSER VISER , AT DE ANDRE VERSIONER , MED UNDTAGELSE AF DEN ITALIENSKE , ANVENDER FORSKELLIGE UDTRYK I DE TO ARTIKLER , SAALEDES AT DER IKKE KAN DRAGES RETLIGE KONSEKVENSER AF DEN TERMINOLOGI , SOM ER ANVENDT ;

14 DA DE FORSKELLIGE SPROGLIGE VERSIONER AF EN FAELLESSKABSBESTEMMELSE SKAL FORTOLKES ENSARTET , SKAL DEN PAAGAELDENDE BESTEMMELSE , NAAR DER ER UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VERSIONERNE , FORTOLKES PAA BAGGRUND AF DEN ALMINDELIGE OPBYGNING AF OG FORMAALET MED DEN ORDNING , SOM DEN ER LED I .

15 DIREKTIV NR . 64/221 SIGTER PAA , GENNEM EN SAMORDNING AF DE NATIONALE REGLER OM KONTROL MED UDLAENDINGE , AT BESKYTTE STATSBORGERE I ANDRE MEDLEMSSTATER MOD EN SAADAN UDOEVELSE AF BEFOEJELSER MED HJEMMEL I UNDTAGELSEN OM BEGRAENSNINGER , DER ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL OFFENTLIG ORDEN , SIKKERHED OG SUNDHED , SOM GAAR UD OVER DE KRAV , DER BEGRUNDER EN UNDTAGELSE FRA DET GRUNDLAEGGENDE PRINCIP OM DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER ;

16 PAA DE STADIER AF EN PROCES , DER KAN TAENKES AT FOERE TIL EN BESLUTNING OM UDVISNING , ER DET VAESENTLIGT , AT DENNE BESKYTTELSE SIKRES AF DE NATIONALE DOMSTOLE I TILFAELDE , HVOR DISSE ER INVOLVERET I EN SAADAN BESLUTNING ;

17 DET FOELGER HERAF , AT BEGREBET ' FORHOLDSREGEL ' MAA OMFATTE EN RETSAKT , HVORVED EN DOMSTOL I HENHOLD TIL LOVEN I VISSE TILFAELDE HENSTILLER , AT EN STATSBORGER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT UDVISES ;

18 NAAR DEN NATIONALE RETSMYNDIGHED AFGIVER EN SAADAN HENSTILLING , SKAL DEN SIKRE EN NOEJE EFTERLEVELSE AF DIREKTIVET OG TAGE HENSYN TIL DE INDSKRAENKNINGER , SOM DET PAALAEGGER MEDLEMSSTATERNES MYNDIGHEDER ;

19 DETTE RESULTAT LIGGER I OEVRIGT PAA LINJE MED DET SYNSPUNKT , DER ER FREMFOERT AF REGERINGEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE , SOM ' IKKE VIL ANTYDE , AT EN MEDLEMSSTATS DOMSTOL SKULLE KUNNE TILSIDESAETTE ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I EN SAG , HVOR BESTEMMELSERNE HAR RELEVANS ' , MEN TVAERTIMOD ACCEPTERER , ' AT DISSE BESTEMMELSER ER DIREKTE ANVENDELIGE OG TILLAEGGER MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE DOMSTOLE SKAL BESKYTTE ' .

B ) DET ANDET UNDERSPOERGSMAAL

20 OM DET ANDET UNDERSPOERGSMAAL ANFOERER DET FORENEDE KONGERIGE , AT EN HENSTILLING IKKE KAN VAERE NOGEN ' FORHOLDSREGEL ' I DEN BETYDNING , DER ER FORUDSAT I ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I DIREKTIV NR . 64/221 , OG AT KUN DEN EFTERFOELGENDE BESLUTNING FRA INDENRIGSMINISTEREN KAN ANSES FOR EN SAADAN FORHOLDSREGEL .

21 ENHVER RETSAKT , SOM BEROERER DE AF TRAKTATENS ARTIKEL 48 OMFATTEDE PERSONERS RET TIL AT REJSE IND OG OPHOLDE SIG I EN ANDEN MEDLEMSSTAT PAA DE SAMME VILKAAR SOM MODTAGERSTATENS BORGERE , UDGOER EN ' FORHOLDSREGEL ' I DEN BETYDNING , SOM ER FORUDSAT I DIREKTIVET ;

22 DEN HENSTILLING , DER REFERERES TIL I SPOERGSMAALET FRA DEN NATIONALE DOMSTOL , UDGOER I HENHOLD TIL PROCEDUREN EFTER PAR 3 , STK . 6 , I IMMIGRATION ACT 1971 ET OBLIGATORISK LED I PROCESSEN FORUD FOR EN EVENTUEL BESLUTNING OM UDVISNING OG EN NOEDVENDIG FORUDGAAENDE BETINGELSE FOR EN SAADAN BESLUTNING ;

23 INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE PROCEDURE SKABER DEN DESUDEN GRUNDLAG FOR EN FRIHEDSBEROEVELSE FOR DEN PAAGAELDENDE OG UDGOER I HVERT FALD EN FAKTOR , DER TJENER TIL AT BEGRUNDE DEN ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDS SENERE BESLUTNING OM UDVISNING ;

24 EN SAADAN HENSTILLING BEROERER DERFOR RETTEN TIL FRI BEVAEGELIGHED OG UDGOER EN FORHOLDSREGEL EFTER DIREKTIVETS ARTIKEL 3 .

DET ANDET SPOERGSMAAL

25 DET ANDET SPOERGSMAAL ER , OM ' BESTEMMELSEN I ARTIKEL 3 , STK . 2 , I EOEF-DIREKTIV NR . 64/221 , I HENHOLD TIL HVILKEN TIDLIGERE STRAFFEDOMME IKKE ' ALENE . . . UDEN VIDERE ' KAN BEGRUNDE FORHOLDSREGLER VEDROERENDE DEN OFFENTLIGE ORDEN ELLER SIKKERHED , ( BETYDER ), AT TIDLIGERE STRAFFEDOMME KUN HAR BETYDNING , FOR SAA VIDT DE ER UDTRYK FOR EN AKTUEL ELLER FREMTIDIG TILBOEJELIGHED TIL AT HANDLE I STRID MED DEN OFFENTLIGE ORDEN ELLER ' SIKKERHED ' , OG I ANDEN RAEKKE , HVILKEN BETYDNING ( DER ) SKAL TILLAEGGES UDTRYKKET ' ALENE . . . UDEN VIDERE ' I ARTIKEL 3 , STK . 2 , I EOEF-DIREKTIV NR . 64/221 ' ;

26 DETTE SPOERGSMAAL GAAR , SOM DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESKENDELSEN , UD PAA , OM , SOM TILTALTE HAR HAEVDET DET FOR DEN NATIONALE RET , ' TIDLIGERE STRAFFEDOMME KUN ER AF BETYDNING , FOR SAA VIDT DE VIDNER OM EN AKTUEL ELLER FREMTIDIG TILBOEJELIGHED TIL AT HANDLE I STRID MED DEN OFFENTLIGE ORDEN ELLER SIKKERHED ' , ELLER OM RETTEN , SOM DET BLEV GJORT GAELDENDE AF ANKLAGEMYNDIGHEDEN , ' SELV OM DEN IKKE KAN AFGIVE EN HENSTILLING OM UDVISNING UD FRA HENSYNET TIL DEN OFFENTLIGE ORDEN ALENE PAA GRUND AF EN TIDLIGERE STRAFFEDOM , DOG KAN TAGE HENSYN TIL DEN TIDLIGERE ADFAERD FRA TILTALTES SIDE , SOM GAV ANLEDNING TIL STRAFFEDOMMEN ' .

27 DIREKTIVETS ARTIKEL 3 , STK . 2 , SOM BESTEMMER , AT ' STRAFFEDOMME ALENE KAN IKKE UDEN VIDERE BEGRUNDE DISSE FORHOLDSREGLER ' SKAL FORSTAAS SAALEDES , AT DEN KRAEVER , AT DE NATIONALE MYNDIGHEDER FORETAGER ET KONKRET SKOEN OVER , HVAD DER FOELGER AF HENSYNET TIL BESKYTTELSE AF DEN OFFENTLIGE ORDEN , HVILKET IKKE NOEDVENDIGVIS FALDER SAMMEN MED DET SKOEN , SOM HAR LIGGET TIL GRUND FOR DOMFAELDELSEN ;

28 DET FOELGER HERAF , AT EN TIDLIGERE STRAFFEDOM KUN KAN FAA BETYDNING , I DET OMFANG DE OMSTAENDIGHEDER , SOM HAR FOERT TIL DOMFAELDELSEN , ER UDTRYK FOR ET PERSONLIGT FORHOLD , DER INDEBAERER EN AKTUEL TRUSSEL MOD DEN OFFENTLIGE ORDEN ;

29 SELV OM KONSTATERINGEN AF EN SAADAN TRUSSEL I ALMINDELIGHED ER ENSBETYDENDE MED , AT DEN PAAGAELDENDE PERSON VIL VAERE TILBOEJELIG TIL FORTSAT AT UDVISE DET NAEVNTE FORHOLD I FREMTIDEN , KAN DET OGSAA TAENKES , AT DET TIDLIGERE BEGAAEDE FORHOLD I SIG SELV OPFYLDER BETINGELSERNE FOR AT KUNNE ANSES FOR EN SAADAN TRUSSEL MOD DEN OFFENTLIGE ORDEN ;

30 DET TILKOMMER MYNDIGHEDERNE OG I GIVET FALD DE NATIONALE DOMSTOLE AT TRAEFFE AFGOERELSE HEROM I DET KONKRETE TILFAELDE UNDER HENSYNTAGEN TIL DEN SAERLIGE RETSSTILLING FOR DE PERSONER , PAA HVEM FAELLESSKABSRETTEN FINDER ANVENDELSE , OG TIL DEN GRUNDLAEGGENDE BETYDNING AF PRINCIPPET OM DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER .

DET TREDJE SPOERGSMAAL

31 DET TREDJE SPOERGSMAAL ER , OM UDTRYKKET OFFENTLIG ORDEN ( PUBLIC POLICY ) I ARTIKEL 48 , STK . 3 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET OMFATTER STATSHENSYN ( REASONS OF STATE ), SELV OM DER IKKE FORELIGGER NOGEN GRUND TIL AT FRYGTE , AT DER VIL SKE BRUD PAA DEN OFFENTLIGE FRED ELLER ORDEN ( BREACH OF THE PUBLIC PEACE OR ORDER ), ELLER SNAEVRERE , SAALEDES AT DET FORUDSAETTER , AT DER FORELIGGER EN VIS TRUSSEL OM BRUD PAA DEN OFFENTLIGE FRED , ORDEN ELLER SIKKERHED ( THREATENED BREACH OF THE PUBLIC PEACE , ORDER OG SECURITY ), ELLER OM DET SKAL FORSTAAS I EN ANDEN OG VIDERE BETYDNING ;

32 NAAR DER SES BORT FRA DE TERMINOLOGISKE PROBLEMER , OENSKES DER MED DETTE SPOERGSMAAL EN FORTOLKNING AF BEGREBET ' OFFENTLIG ORDEN ' I ARTIKEL 48 .

33 I DOMMEN AF 4 . DECEMBER 1974 ( SAG 41/74 , VAN DUYN , SML . S . 1351 ) HAR DOMSTOLEN UNDERSTREGET , AT BEGREBET OFFENTLIG ORDEN I FAELLESSKABSRETLIG SAMMENHAENG , OG SAERLIG I DET OMFANG DET SKAL BEGRUNDE EN AFVIGELSE FRA DET GRUNDLAEGGENDE PRINCIP OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , SKAL FORTOLKES SNAEVERT , SAALEDES AT DETS RAEKKEVIDDE IKKE ENSIDIGT KAN AFGOERES AF DEN ENKELTE MEDLEMSSTAT UDEN FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES KONTROL ;

34 I SAMME DOM FASTSLAAS DET IMIDLERTID , AT DE SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , DER KAN BERETTIGE ANVENDELSEN AF BEGREBET OFFENTLIG ORDEN , KAN VAERE FORSKELLIGE FRA LAND TIL LAND OG FRA PERIODE TIL PERIODE , OG AT DER DERFOR I SAA HENSEENDE MAA INDROEMMES DE NATIONALE KOMPETENTE MYNDIGHEDER ET SKOEN INDEN FOR DE RAMMER , SOM ER AFSTUKKET AF TRAKTATEN OG GENEMFOERELSESBESTEMMELSERNE HERTIL ;

35 SOM BEGRUNDELSE FOR VISSE INDSKRAENKNINGER I DE AF FAELLESSKABSRETTEN OMFATTEDE PERSONERS RET TIL FRI BEVAEGELIGHED FORUDSAETTER EN NATIONAL MYNDIGHEDS HENVISNING TIL BEGREBET DEN OFFENTLIGE ORDEN UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER , AT DER , UD OVER DEN FORSTYRRELSE AF SAMFUNDSORDENEN , SOM ENHVER LOVOVERTRAEDELSE INDEBAERER , FORELIGGER EN VIRKELIG OG TILSTRAEKKELIGT ALVORLIG TRUSSEL MOD ET GRUNDLAEGGENDE SAMFUNDSHENSYN .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

36 DE OMKOSTNINGER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

37 DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER ,

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM VED KENDELSE AF 20 . NOVEMBER 1976 ER FORELAGT DEN AF MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT , FOR RET :

1 . ENHVER RETSAKT , SOM BEROERER DE AF TRAKTATENS ARTIKEL 48 OMFATTEDE PERSONERS RET TIL AT REJSE IND OG OPHOLDE SIG I EN ANDEN MEDLEMSSTAT PAA DE SAMME VILKAAR SOM MODTAGERSTATENS BORGERE , ER EN ' FORHOLDSREGEL ' I DEN BETYDNING , SOM ER FORUDSAT I ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I DIREKTIV NR . 64/221 . DETTE BEGREB OMFATTER EN RETSAKT , HVORVED EN DOMSTOL I HENHOLD TIL LOVEN I VISSE TILFAELDE HENSTILLER , AT EN STATSBORGER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT UDVISES , NAAR DENNE HENSTILLING ER EN NOEDVENDIG FORUDGAAENDE BETINGELSE FOR UDVISNINGEN .

2 . ARTIKEL 3 , STK . 2 I DIREKTIV NR . 64/221/EOEF , HVOREFTER STRAFFEDOMME IKKE ALENE OG UDEN VIDERE KAN BEGRUNDE SAADANNE BEGRAENSNINGER I DEN FRIE BEVAEGELIGHED , SOM I HENHOLD TIL ARTIKEL 48 RETFAERDIGGOERES AF HENSYNET TIL DEN OFFENTLIGE ORDEN OG SIKKERHED , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT TIDLIGERE STRAFFEDOMME KUN KAN FAA BETYDNING I DET OMFANG DE OMSTAENDIGHEDER , SOM HAR FOERT TIL DOMFAELDELSERNE , ER UDTRYK FOR ET PERSONLIGT FORHOLD , SOM INDEBAERER EN AKTUEL TRUSSEL MOD DEN OFFENTLIGE ORDEN .

3 . SOM BEGRUNDELSE FOR VISSE INDSKRAENKNINGER I DE AF FAELLESSKABSRETTEN OMFATTEDE PERSONERS RET TIL FRI BEVAEGELIGHED FORUDSAETTER EN NATIONAL MYNDIGHEDS HENVISNING TIL BEGREBET DEN OFFENTLIGE ORDEN UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER , AT DER , UD OVER DEN FORSTYR RELSE AF SAMFUNDSORDENEN , SOM ENHVER LOVOVERTRAEDELSE INDEBAERER , FORELIGGER EN VIRKELIG OG TILSTRAEKKELIGT ALVORLIG TRUSSEL MOD ET GRUNDLAEGGENDE SAMFUNDSHENSYN .

Top