EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61977CJ0005

Domstolens Dom af 5. oktober 1977.
Carlo Tedeschi mod Denkavit Commerciale s.r.l.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Pretura di Lodi - Italien.
Sag 5-77.

Samling af Afgørelser 1977 -01555

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:144

61977J0005

DOMSTOLENS DOM AF 5 OKTOBER 1977. - CARLO TEDESCHI MOD DENKAVIT COMMERCIALE SRL. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF PRETORE DI LODI). - SAG 5-77.

Samling af Afgørelser 1977 side 01555
græsk specialudgave side 00475
portugisisk specialudgave side 00555


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL - DOMSTOLENS BEFOEJELSER - BEGRAENSNINGER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 )

2 . LANDBRUG - FORDERSTOFFER - TILSAETNINGSSTOFFER OG UOENSKEDE STOFFER - SONDRING

( RAADETS DIREKTIVER NR . 70/524 AF 23 . NOVEMBER 1970 OG NR . 74/63 AF 17 . DECEMBER 1973 )

3 . FRIE VAREBEVAEGELSER - UNDTAGELSE I HENHOLD TIL TRAKTATEN - BEGRAENSNING - HARMONISERINGSDIREKTIV - UANVENDELIGHED AF ARTIKEL 36

4 . LANDBRUG - FODERSTOFFER - UOENSKEDE STOFFER - MEDLEMSSTATERNES BEFOEJELSER

( DIREKTIV NR . 74/63 , ARTIKEL 5 )

Sammendrag


1 . EFTER ARTIKEL 177 , SOM HVILER PAA EN KLAR ADSKILLELSE MELLEM DE NATIONALE RETTERS OG DOMSTOLENS OPGAVER , KAN DOMSTOLEN HVERKEN UDTALE SIG OM DEN KONKRETE SAGS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER ELLER EFTERPROEVE ANMODNINGENS GRUNDE . NAAR EN NATIONAL RET ANMODER OM EN FORTOLKNING AF EN FAELLESSKABSRETLIG BESTEMMELSE , MAA DOMSTOLEN GAA UD FRA , AT DEN NATIONALE RET FINDER DENNE FORTOLKNING NOEDVENDIG FOR SAGENS LOESNING . DOMSTOLEN KAN ALTSAA IKKE KRAEVE , AT DEN NATIONALE RET UDTRYKKELIGT ANGIVER , AT DET ER DEN BESTEMMELSE , SOM EFTER RETTENS MENING KRAEVER FORTOLKNING , DER SKAL FINDE ANVENDELSE . DOMSTOLEN KAN DOG FORSYNE DEN NATIONALE RETSINSTANS MED SAADANNE FORTOLKNINGSBIDRAG VEDROERENDE FAELLESSKABSRETTEN , SOM KAN VAERE RETTEN TIL HJAELP VED BEDOEMMELSEN AF VIRKNINGERNE AF DEN BESTEMMELSE , SOM DE STILLEDE SPOERGSMAAL OMHANDLER .

2 . DIREKTIVERNE NR . 70/524 ( TILSAETNINGSSTOFFER ) OG 74/63 ( UOENSKEDE STOFFER ), DER BEGGE VEDROERER FODERSTOFFERS SAMMENSAETNING , SONDRER DOG MED HENSYN TIL DERES RESPEKTIVE ANVENDELSESOMRAADE MELLEM PAA DEN ENE SIDE VISSE STOFFER , SOM BEVIDST TILSAETTES DISSE STOFFER FOR AT AENDRE DERES BESKAFFENHED I GUNSTIG RETNING OG PAA DEN ANDEN SIDE UOENSKEDE STOFFER , SOM UUNDGAAELIGT FOREKOMMER I DISSE FODERSTOFFER , ENTEN I NATURLIG TILSTAND ELLER SOM RESTSTOF FRA TIDLIGERE BEHANDLINGER , SOM DISSE FODERSTOFFER ELLER DERES BESTANDDELE TIDLIGERE HAR GENNEMGAAET . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN MAN IKKE BETRAGTE ET STOF SOM TILSAETNINGSSTOF , NAAR DET SOM FOELGE AF EN TIDLIGERE IBLANDING , SOM ER UDEN FORBINDELSE MED ANVENDELSEN TIL FODER , NOEDVENDIGVIS FOREKOMMER I FODERSTOFFET SOM RESTSTOF FRA EN TIDLIGERE FREMSTILLING AF ET ANDET PRODUKT . KONTROLLEN AF FOREKOMSTEN AF ET SAADANT STOF HENHOERER SAALEDES UNDER DIREKTIV NR . 74/63 ( UOENSKEDE STOFFER ) OG IKKE UNDER DIREKTIV NR . 70/524 ( TILSAETNINGSSTOFFER ).

3 . FORMAALET MED ARTIKEL 36 ER IKKE AT FORBEHOLDE MEDLEMSSTATERNE EN ENEKOMPETENCE PAA VISSE OMRAADER , MEN AT GIVE MEDLEMSSTATERNE MULIGHED FOR I DERES NATIONALE LOVGIVNINGER AT GOERE UNDTAGELSER FRA PRINCIPPET OM DE FRIE VAREBEVAEGELSER , FOR SAA VIDT SOM DETTE FORTSAT ER BEGRUNDET FOR AT NAA DE I DENNE ARTIKEL OMHANDLEDE MAAL . NAAR DE I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 100 UDSTEDTE FAELLESSKABSDIREKTIVER FORESKRIVER HARMONISERING AF FORANSTALTNINGER , SOM ER NOEDVENDIGE FOR AT SIKRE BESKYTTELSEN AF MENNESKERS OG DYRS SUNDHED OG INDFOERER FAELLESSKABSPROCEDURER FOR AT KONTROLLERE , OM DISSE FORANSTALTNINGER RESPEKTERES , OPHOERER BEGRUNDELSEN FOR AT ANVENDE ARTIKEL 36 , OG DE EGNEDE KONTROLFORANSTALTNINGER OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER MAA TRAEFFES INDEN FOR DE RAMMER , SOM HARMONISERINGSDIREKTIVERNE ANGIVER .

4 . A ) MEDLEMSSTATERNE ER OGSAA EFTER IKRAFTTRAEDELSEN AF HARMONISERINGSDIREKTIV NR . 74/63 INDEN FOR RAMMERNE AF DETTE DIREKTIVS ARTIKEL 5 OG UNDER IAGTTAGELSE AF DE MATERIELLE OG FORMELLE BETINGELSER , SOM DIREKTIVET ANGIVER , BEFOEJEDE TIL MIDLERTIDIGT AT BESTEMME , AT VISSE STOFFER , SOM , SKOENT DE VAR KENDTE PAA DIREKTIVETS UDSTEDELSESTIDSPUNKT , IKKE ER OPFOERT PAA LISTEN I BILAGET TIL DIREKTIVET , SKAL ANSES FOR UOENS- KEDE , SAAFREMT DE FORANSTALTNINGER , DER TRAEFFES , GAELDER FOR SAAVEL NATIO- NALE PRODUKTER SOM FOR PRODUKTER , DER INDFOERES FRA ANDRE MEDLEMS- STATER .

B ) EFTER ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 KAN EN MEDLEMSSTAT , SAAFREMT DEN OVERHOLDER FORPLIGTELSEN TIL IKKE AT DISKRIMINERE INDFOERTE PRODUKTER I FORHOLD TIL NATIONALE PRODUKTER , MIDLERTIDIGT FASTSAETTE DET TILLADTE STOERSTEINDHOLD AF ET STOF , SOM INDEHOLDES I INDFOERTE FODERSTOFFER FREMSTILLET AF MAELKEPULVER , SKOENT DER ALDRIG TIDLIGERE HVERKEN I UDFOERSELSMEDLEMSSTATEN ELLER I INDFOERSELSMEDLEMSSTATEN HAR VAERET FASTSAT NOGET STOERSTEINDHOLD .

C ) ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 HJEMLER EN MEDLEMSSTAT RET TIL AT FORBYDE SALG AF PRODUKTER , SOM DET ER KONSTATERET STRIDER MOD DEN MID- LERTIDIGE NATIONALE FORSKRIFT , SOM MEDLEMSSTATERNE KAN UDSTEDE . FOR PRODUKTER HIDROERENDE FRA ANDRE MEDLEMSSTATER KAN DETTE SALGSFORBUD ANTAGE FORM AF ET INDFOERSELSFORBUD .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 17 . DECEMBER 1976 , REGISTRERET PAA DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 11 . JANUAR 1977 , HAR PRETURA DI LODI ( UNDERRETTEN I LODI ) STILLET DOMSTOLEN FLERE SPOERGSMAAL , DELS VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF RAADETS DIREKTIV NR . 74/63/EOEF AF 17 . DECEMBER 1973 OM FASTSAETTELSE AF STOERSTEINHOLD AF UOENSKEDE STOFFER OG PRODUKTER I FODERSTOFFER ( EFT L 38 AF 11 . 2 . 1974 ), NAVNLIG ARTIKEL 5 , DELS VEDROERENDE GYLDIGHEDEN AF NAEVNTE ARTIKEL 5 ;

2 DISSE SPOERGSMAAL ER REJST I EN SAG OM MANGLENDE OPFYLDELSE AF EN KONTRAKT OM LEVERING AF FODERSTOFFER FREMSTILLET AF MAELKEPULVER , HVORI SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN SOM BEGRUNDELSE FOR DEN UDEBLEVNE LEVERING HAR ANFOERT , AT DE ITALIENSKE SUNDHEDSMYNDIGHEDER ULOVLIGT HAR STANDSET VAREN VED GRAENSEN UNDER HENVISNING TIL , AT DENS KALIUMNITRATINDHOLD OVERSTEG DET AF DISSE MYNDIGHEDER TILLADTE ;

3 DENNE FORANSTALTNING BLEV TRUFFET I HENHOLD TIL EN HASTESKRIVELSE ( BIGLIETTO URGENTE ) AF 7 . SEPTEMBER 1976 FRA DET ITALIENSKE SUNDHEDSMINISTERIM TIL VETERINAERKONTROLLEN VED GRAENSER , I HAVNE OG LUFTHAVNE SAMT TIL DE REGIONALE MYNDIGHEDER , HVORI SUNDHEDSMINISTERIET FORBOED INDFOERSEL AF FODERSTOFFER FREMSTILLET AF MAELK , SAAFREMT FODERSTOFFERNES INDHOLD AF NITRATER OVERSTEG 30 MILLIONTEDELE I SOED- OG SKUMMETMAELKSPULVER OG 50 MILLIONTEDELE I MAELKESERUMPULVER ;

4 IFOELGE SAGSOEGTE OG INTERVENIENTERNE I HOVEDSAGEN ER DE ITALIENSKE FORANSTALTNINGER I STRID MED DIREKTIV NR . 74/63 .

5 EFTER DIREKTIVETS 4 . BETRAGTNING ER DETS FORMAAL - IDET DET IKKE ER MULIGT FULDSTAENDIGT AT UDELUKKE FOREKOMSTEN AF VISSE UOENSKEDE STOFFER ELLER PRODUKTER I FODERSTOFFER - DOG AT NEDSAETTE INDHOLDET DERAF SAALEDES , AT DISSE IKKE ER SKADELIGE FOR DYRS ELLER , SOM BESTANDDEL I ANIMALSKE PRODUKTER , MENNESKERS SUNDHED ;

6 EFTER DIREKTIVETS ARTIKEL 3 BESTEMMER ' MEDLEMSSTATERNE , AT DE I BILAGET ANFOERTE STOFFER OG PRODUKTER KUN TILLADES I FODERSTOFFER PAA DE I DETTE BILAG FASTSATTE BETINGELSER ' , DVS . UNDER ET VIST STOERSTEINDHOLD ;

7 IFOELGE ARTIKEL 7 DRAGER ' MEDLEMSSTATERNE OMSORG FOR , AT FODERSTOFFER , SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED DETTE DIREKTIV , FOR SAA VIDT ANGAAR FOREKOMSTEN AF UOENSKEDE STOFFER OG PRODUKTER , IKKE UNDERGIVES ANDRE OMSAETNINGSBEGRAENSNINGER ' ;

8 I ARTIKEL 5 , STK . 1 FORESKRIVES DOG , AT ' NAAR EN MEDLEMSSTAT ER AF DEN OPFATTELSE , AT ET I BILAGET FASTSAT STOERSTEINDHOLD ELLER AT ET STOF ELLER PRODUKT , SOM IKKE ER NAEVNT I DETTE BILAG , UDGOER EN FARE FOR MENNESKERS ELLER DYRS SUNDHED , KAN DENNE MEDLEMSSTAT MIDLERTIDIGT NEDSAETTE DETTE INDHOLD , FASTSAETTE ET STOERSTEINDHOLD ELLER FORBYDE FOREKOMSTEN AF DETTE STOF ELLER PRODUKT I FODERSTOFFER . DEN GIVER STRAKS DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER OG KOMMISSIONEN MEDDELELSE OM DE TRUFNE FORANSTALTNINGER LEDSAGET AF EN BEGRUNDELSE ' ;

9 HAR EN MEDLEMSSTAT TRUFFET DEN I STYKKE 1 OMHANDLEDE MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER , SKAL DER I HENHOLD TIL SAMME ARTIKEL 5 , STK . 2 , STRAKS TRAEFFES AFGOERELSE OM EN EVENTUEL AENDRING AF BILAGET I HENHOLD TIL DEN I DIREKTIVETS ARTIKEL 10 FASTSATTE FREMGANGSMAADE ;

10 STYKKE 2 FORTSAETTER : ' SAA LAENGE HVERKEN RAADET ELLER KOMMISSIONEN HAR TRUFFET AFGOERELSE , KAN MEDLEMSSTATEN OPRETHOLDE DE AF DEN IVAERKSATTE FORANSTALTNINGER ' .

11 DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT DE ITALIENSKE MYNDIGHEDER ALLEREDE DEN 27 . JULI 1976 HAVDE GJORT KOMMISSIONEN OPMAERKSOM PAA , AT ' VISSE PARTIER MAELKESERUM HIDROERENDE FRA FRANKRIG , NEDERLANDENE OG FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND INDEHOLDER KALIUMNITRAT FRA 40 TIL 4 000 PPM ( MG PR . KG ) SOM RESTSTOF FRA FREMSTILLINGEN AF VISSE OSTETYPER ' OG HAVDE ANMODET OM ' AT PROBLEMET OM HARMONISERING AF DE NATIONALE LOVBESTEMMELSER VEDROERENDE FOREKOMSTEN AF DETTE STOF UNDERSOEGES ' ;

12 EFTER AT DE ITALIENSKE MYNDIGHEDER VED EN HASTESKRIVELSE AF 5 . AUGUST 1976 HAVDE BESLUTTET AT INTENSIVERE LABORATORIEKONTROLLEN AF DE INDFOERTE PARTIER MAELKESERUM OG BLANDFODER MED INDHOLD AF MAELKESERUM OG FORELOEBIGT HAVDE FASTSAT STOERSTEINDHOLDET AF NITRATER TIL EN MILLIONTEDEL , TRAF DE DEN 7 . SEPTEMBER 1976 DEN ANFAEGTEDE FORANSTALTNING ;

13 EFTER AT FAELLESSKABSMYNDIGHEDERNE OG DE ITALIENSKE MYNDIGHEDER I MAANEDERNE AUGUST OG SEPTEMBER HAVDE UDVEKSLET SKRIVELSER , TILSENDTE DE SIDSTNAEVNTE DEN 7 . OKTOBER 1976 KOMMISSIONEN DEN I DIREKTIVETS ARTIKEL 5 , STK . 1 , ANFOERTE BEGRUNDELSE I FORM AF EN TOKSIKOLOGISK RAPPORT .

14 DEN ITALIENSKE REGERING HAR BESTRIDT , AT DE STILLEDE SPROEGSMAAL HAR BETYDNING FOR LOESNINGEN AF TVISTEN I HOVEDSAGEN OG HAR ANFOERT , AT DEN ANFAEGTEDE FORANSTALTNING IKKE ER TRUFFET I HENHOLD TIL ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 , MEN I HENHOLD TIL RAADETS DIREKTIV NR . 70/524 AF 23 . NOVEMBER 1970 OM TILSAETNINGSSTOFFER TIL FODERSTOFFER ( EFT 1970 ( III ), S . 743 ; ORG.REF . JO . L 270 AF 14 . 12 . 1970 , S . 1 );

15 IFOELGE DEN ITALIENSKE REGERING ER DET VIGTIGT AT SONDRE MELLEM DISSE TO DIREKTIVERS ANVENDELSESOMRAADE , FORDI ENHVER OMSAETNING AF FODERSTOFFER MED IKKE GODKENDTE TILSAETNINGSSTOFFER UDEN VIDERE ER FORBUDT , MENS DET FORHOLDER SIG SAALEDES , AT FORBUDET MOD OMSAETNING KUN MED HENSYN TIL UOENSKEDE STOFFER OMFATTER FODERSTOFFER INDEHOLDENDE DE UOENSKEDE STOFFER , DER UDTRYKKELIGT ER OPFOERT I DIREKTIVETS BILAG , MEDMINDRE ARTIKEL 5 OG DEN FORESKREVNE FREMGANGSMAADE I ARTIKEL 10 BRINGES I ANVENDELSE ;

16 DEN ITALIENSKE REGERING HAR VIDERE ANFOERT , AT HVIS DET KALIUMNITRAT , SOM KONSTATEREDES I DE INDFOERTE FODERSTOFFER , SKULLE ANSES FOR ET IKKE TILLADT TILSAETNINGSSTOF , VILLE DETTE INDEBAERE , AT DET ITALIENSKE FORBUD UDEN VIDERE VAR ULOVLIGT OG DESUDEN , AT DET IKKE VAR NOEDVENDIGT EFTERFOELGENDE AT ANVENDE FREMGANGSMAADEN I ARTIKEL 10 I DIREKTIV NR . 74/63 FOR AT AFGOERE , OM LISTEN OVER UOENSKEDE STOFFER SKULLE UDVIDES .

17 EFTER ARTIKEL 177 , SOM HVILER PAA EN KLAR ADSKILLELSE MELLEM DE NATIONALE RETTERS OG DOMSTOLENS OPGAVER , KAN DOMSTOLEN HVERKEN UDTALE SIG OM DEN KONKRETE SAGS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER ELLER EFTERPROEVE ANMODNINGENS GRUNDE ;

18 NAAR EN NATIONAL RET ANMODER OM EN FORTOLKNING AF EN FAELLESSKABSRETLIG BESTEMMELSE , MAA DOMSTOLEN GAA UD FRA , AT DEN NATIONALE RET FINDER DENNE FORTOLKNING NOEDVENDIG FOR SAGENS LOESNING ;

19 DOMSTOLEN KAN ALTSAA IKKE KRAEVE , AT DEN NATIONALE RET UDTRYKKELIGT ANGIVER , AT DET ER DEN BESTEMMELSE , SOM EFTER RETTENS MENING KRAEVER FORTOLKNING , DER SKAL FINDE ANVENDELSE .

20 DOMSTOLEN KAN DOG FORSYNE DEN NATIONALE RETSINSTANS MED SAADANNE FORTOLKNINGSBIDRAG VEDROERENDE FAELLESSKABSRETTEN , SOM KAN VAERE RETTEN TIL HJAELP VED BEDOEMMELSEN AF VIRKNINGERNE AF DEN BESTEMMELSE , SOM DE STILLEDE SPOERGSMAAL OMHANDLER .

21 DIREKTIV NR . 74/63 ( UOENSKEDE STOFFER ) BESTEMMER , AT DET BLANDT ANDET FINDER ANVENDELSE ' UANSET ' BESTEMMELSERNE OM TILSAETNINGSSTOFFER I FODER , HVORFOR DET MED HENBLIK PAA AT NAA FREM TIL EN BRUGBAR FORTOLKNING AF DIREKTIVET ER VIGTIGT AT PRAECISERE DETS ANVENDELSESOMRAADE I FORHOLD TIL DIREKTIV NR . 70/524 ( TILSAETNINGSSTOFFER ).

22 I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 I DIREKTIV NR . 70/524 FORSTAAS VED ' TILSAETNINGSSTOFFER ' STOFFER , DER ER EGNEDE TIL VED ANVENDELSE I FODERSTOFFER AT PAAVIRKE DISSES BESKAFFENHED ELLER DEN ANIMALSKE PRODUKTION ;

23 DET HEDDER I SAMME DIREKTIVS 5 . BETRAGTNING , AT VED TILSAETNINGSSTOFFER FORSTAAS ' I REGELEN . . . STOFFER , DER INDVIRKER GUNSTIGT PAA DE FODERSTOFFER , DE TILSAETTES OG PAA DEN ANIMALSKE PRODUKTION ' .

24 SELV OM DIREKTIV NR . 74/63 IKKE DEFINERER BEGREBET ' UOENSKEDE STOFFER OG PRODUKTER ' , PRAECISERES DET DOG I DIREKTIVETS 3 . OG 4 . BETRAGTNING , AT DET DREJER SIG OM UOENSKEDE STOFFER ELLER PRODUKTER ' SOM FODERSTOFFER OFTE INDEHOLDER ' , OG ' HVIS FOREKOMST DET IKKE ER MULIGT FULDSTAENDIGT AT UDELUKKE ' .

25 DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER OG AF PARTERNES INDLAEG I DET OFFENTLIGE RETSMOEDE , AT FOREKOMSTEN AF KALIUMNITRAT I DE INDFOERTE FODERSTOFFER UD OVER DET AF DEN ITALIENSKE REGERING FASTSATTE STOERSTEINDHOLD VAR EN FOELGE AF , AT SKUMMETMAELKSPULVER TILSAETTES MAELKESERUM , ET BIPRODUKT VED OSTEFREMSTILLING , HVORUNDER NITRATER ANVENDES SOM KONSERVERINGSMIDDEL ;

26 DEN ITALIENSKE REGERING HAR ANFOERT , AT DET UNDER OSTEFREMSTILLINGSPROCESSEN TILSATTE NITRAT OGSAA VED MAELKESERUMMETS SENERE ANVENDELSE ER ET TILSAETNINGSSTOF OG IKKE KAN ANSES FOR ET STOF , DER FOREKOMMER NATURLIGT ELLER UUNDGAAELIGT I DE FODERSTOFFER , SOM MAELKESERUMMET TILSAETTES ;

27 SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN OG KOMMISSIONEN HAR DERIMOD GJORT GAELDENDE , AT DA NITRATERNE IKKE BEVIDST ER BLEVET TILSAT DE AF MAELKEPULVER FREMSTILLEDE FODERSTOFFER , MEN ALLEREDE FINDES HERI SOM ET RESTPRODUKT FRA EN TIDLIGERE FASE I MAELKEPULVER- OG OSTEFREMSTILLING , KAN DE IKKE ANSES SOM ET TILSAETNINGSSTOF .

28 SAMMENHOLDES DE OVENFOR CITEREDE BETRAGTNINGER , FREMGAAR DET , AT DIREKTIVERNE NR . 70/524 ( TILSAETNINGSSTOFFER ) OG 74/63 ( UOENSKEDE STOFFER ), DER BEGGE VEDROERER FODERSTOFFERS SAMMENSAETNING , MED HENSYN TIL DERES RESPEKTIVE ANVENDELSESOMRAADE DOG SONDRER MELLEM PAA DEN ENE SIDE VISSE STOFFER , SOM BEVIDST TILSAETTES DISSE STOFFER FOR AT AENDRE DERES BESKAFFENHED I GUNSTIG RETNING , OG PAA DEN ANDEN SIDE UOENSKEDE STOFFER , SOM UUNDGAAELIGT FOREKOMMER I DISSE FODERSTOFFER , ENTEN I NATURLIG TILSTAND ELLER SOM RESTSTOFFER FRA TIDLIGERE BEHANDLINGER , SOM DISSE FODERSTOFFER ELLER DERES BESTANDDELE TIDLIGERE HAR GENNEMGAAET ;

29 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN MAN IKKE BETRAGTE ET STOF SOM TILSAETNINGSSTOF , NAAR DET SOM FOELGE AF EN TIDLIGERE IBLANDING , SOM ER UDEN FORBINDELSE MED ANVENDELSEN TIL FODER , NOEDVENDIGVIS FOREKOMMER I FODERSTOFFET SOM RESTSTOF FRA EN TIDLIGERE FREMSTILLING AF ET ANDET PRODUKT ;

30 KONTROLLEN AF FOREKOMSTEN AF ET SAADANT STOF HENHOERER SAALEDES UNDER DIREKTIV NR . 74/63 ( UOENSKEDE STOFFER ) OG IKKE UNDER DIREKTIV NR . 70/524 ( TILSAETNINGSSTOFFER ).

VEDROERENDE DET FOERSTE SPOERGSMAAL

31 KERNEN I DET FOERSTE SPOERGSMAAL ER , HVORVIDT MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL DIREKTIV NR . 74/63 VED EN EVENTUEL IVAERKSAETTELSE AF DEN I ARTIKEL 5 ANFOERTE MIDLERTIDIGE FORANSTALTNING STADIG ER BEFOEJEDE TIL AT ANSE VISSE STOFFER FOR UOENSKEDE STOFFER ( I DET FORELIGGENDE TILFAELDE NITRATER ), NAAR DISSE STOFFER VAR KENDT PAA DET TIDSPUNKT , DA DIREKTIV NR . 74/63 BLEV UDSTEDT OG OPTAGET I DE NATIONALE RETSSYSTEMER , MEN IKKE ANFOERTES PAA LISTEN OVER UOENSKEDE STOFFER I DIREKTIVETS BILAG .

32 IFOELGE ARTIKEL 1 , LITRA G ) I RAADETS FORORDNING NR . 804/68 AF 27 . JUNI 1968 ( EFT 1968 ( I ), S . 169 ; ORG.REF . JO . L 148 AF 28 . 6 . 1968 ) OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER OMFATTES FODERSTOFFER FREMSTILLET AF MEJERIPRODUKTER AF DENNE MARKEDSORDNING OG SKAL EFTER SAMME FORORDNINGS ARTIKEL 22 KUNNE HANDLES FRIT MELLEM MEDLEMSSTATERNE .

33 NATIONALE FORSKRIFTER OM FODERSTOFFERS INDHOLD KAN I VISSE TILFAELDE UDGOERE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER , DER DOG KAN FALDE UNDER TRAKTATENS ARTIKEL 36 , NAAR DE ER BEGRUNDEDE I BESKYTTELSEN AF MENNESKERS OG DYRS SUNDHED ;

34 FORMAALET MED ARTIKEL 36 ER IMIDLERTID IKKE AT FORBEHOLDE MEDLEMSSTATERNE EN ENEKOMPETENCE PAA VISSE OMRAADER , MEN AT GIVE MEDLEMSSTATERNE MULIGHED FOR I DERES NATIONALE LOVGIVNINGER AT GOERE UNDTAGELSER FRA PRINCIPPET OM DE FRIE VAREBEVAEGELSER , FOR SAA VIDT SOM DETTE FORTSAT ER BEGRUNDET FOR AT NAA DE I DENNE ARTIKEL OMHANDLEDE MAAL ;

35 NAAR DE I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 100 UDSTEDTE FAELLESSKABSDIREKTIVER FORESKRIVER HARMONISERING AF FORANSTALTNINGER , SOM ER NOEDVENDIGE FOR AT SIKRE BESKYTTELSEN AF MENNESKERS OG DYRS SUNDHED OG INDFOERER FAELLESSKABSPROCEDURER FOR AT KONTROLLERE , OM DISSE FORANSTALTNINGER RESPEKTERES , OPHOERER BEGRUNDELSEN FOR AT ANVENDE ARTIKEL 36 , OG DE EGNEDE KONTROLFORANSTALTNINGER OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER MAA TRAEFFES INDEN FOR DE RAMMER , SOM HARMONISERINGSDIREKTIVERNE ANGIVER .

36 DIREKTIV NR . 74/63 ER UDSTEDT MED HENBLIK PAA AT HARMONISERE DE NATIONALE LOVBESTEMMELSER OG INDEHOLDER EN KONTROLPROCEDURE PAA FAELLESSKABSPLAN .

37 INDEN FOR RAMMERNE AF DEN GENNEMFOERTE HARMONISERING HJEMLER ARTIKEL 5 IMIDLERTID MEDLEMSSTATERNE RET TIL PAA DERES TERRITORIUM MIDLERTIDIGT AT HINDRE OMSAETNING AF FODERSTOFFER , SOM INDEHOLDER STOFFER , DER AF HENSYN TIL DYRS OG MENNESKERS SUNDHED KAN VAERE UOENSKEDE , SKOENT DISSE IKKE ER OPFOERT I DIREKTIVETS BILAG ;

38 SELV OM DIREKTIVETS ARTIKLER 6 OG 9 BESTEMMER , AT LISTEN OVER UOENSKEDE STOFFER EFTER EN PROCEDURE PAA FAELLESSKABSPLAN SKAL KUNNE AENDRES UNDER HENSYN TIL UDVIKLINGEN I DEN VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE VIDEN , VAR DET IMIDLERTID BERETTIGET OGSAA AT INDFOERE ET MIDDEL TIL AT AFHJAELPE EN LAKUNE I DE HARMONISEREDE LOVGIVNINGER I TILFAELDE AF EN FARE , SOM KRAEVER OEJEBLIKKELIGT INDGREB ;

39 DEN I ARTIKEL 5 ANFOERTE MULIGHED OMFATTER DET TILFAELDE , HVOR STOFFER , DER TIDLIGERE BLEV BETRAGTET SOM USKADELIGE , NU VISER SIG AT VAERE SKADELIGE , NAVNLIG HVOR STOFFER , SOM PAA ET TIDLIGERE STADIUM BLEV BETRAGTET SOM USKADELIGE , FORDI DE KUN FOREKOM I RINGE MAENGDE , NU I ANDRE FODERBLANDINGER ELLER I BLANDINGER , HVOR BLANDINGSFORHOLDET ER AENDRET , FOREKOMMER I EN SAADAN STOERRELSESORDEN , AT DE ER UOENSKEDE ;

40 DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA ALTSAA BESVARES SAALEDES , AT MEDLEMSSTATERNE OGSAA EFTER IKRAFTTRAEDELSEN AF HARMONISERINGSDIREKTIV NR . 74/63 ER BEFOEJEDE TIL INDEN FOR RAMMERNE AF DETTE DIREKTIVS ARTIKEL 5 OG UNDER IAGTTAGELSE AF DE MATERIELLE OG FORMELLE BETINGELSER , SOM DIREKTIVET ANGIVER , MIDLERTIDIGT AT BESTEMME , AT VISSE STOFFER , SOM , SKOENT DE VAR KENDT PAA DIREKTIVETS UDSTEDELSESTIDSPUNKT , IKKE ER OPFOERT PAA LISTEN I BILAGET TIL DIREKTIVET , SKAL ANSES FOR UOENSKEDE , SAAFREMT DE FORANSTALTNINGER , DER TRAEFFES , GAELDER FOR SAAVEL NATIONALE PRODUKTER SOM FOR PRODUKTER , DER INDFOERES FRA ANDRE MEDLEMSSTATER .

VEDROERENDE DET ANDET SPOERGSMAAL

41 KERNEN I DET ANDET SPOERGSMAAL ER , OM EN MEDLEMSSTAT I KRAFT AF ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 ENSIDIGT KAN FASTSAETTE DET TILLADTE STOERSTEINDHOLD AF ET STOF , SOM INDEHOLDES I INDFOERTE FODERSTOFFER FREMSTILLET AF MAELKEPULVER , NAAR DER ALDRIG TIDLIGERE HVERKEN I DEN UDFOERENDE MEDLEMSSTAT ELLER I DEN INDFOERENDE MEDLEMSSTAT HAR VAERET FASTSAT NOGET STOERSTEINDHOLD .

42 UNDER FORUDSAETNING AF , AT DEN PAAGAELDENDE STAT OVERHOLDER FORPLIGTELSEN TIL AT BEHANDLE INDFOERTE PRODUKTER OG NATIONALE PRODUKTER ENS , MAA DET ANDET SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE AF DE UNDER BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL ANFOERTE GRUNDE ;

43 DET KAN NEMLIG IKKE UDELUKKES , AT STOFFER , SOM IKKE ER BLEVET ERKLAERET UOENSKEDE , FORDI FODERSTOFFER TIDLIGERE VAR SAMMENSAT SAALEDES , AT DE FOERNAEVNTE STOFFER KUN FOREKOM I RINGE MAENGDE , NU FOREKOMMER I ANDRE BLANDINGER I EN SAADAN STOERRELSESORDEN , AT DE KAN BETRAGTES SOM UOENSKEDE .

VEDROERENDE DET TREDJE SPOERGSMAAL

44 KERNEN I DET TREDJE SPOERGSMAAL ER , OM EN MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL DIREKTIVETS ARTIKEL 5 , STK . 1 KAN HINDRE INDFOERSEL AF DET PAAGAELDENDE PRODUKT FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT .

45 FOR SAA VIDT SOM ARTIKEL 5 , STK . 1 , I DIREKTIV NR . 74/63 HJEMLER EN MEDLEMSSTAT RET TIL MIDLERTIDIGT AT FASTSAETTE ANDRE END DE I DIREKTIVET ANFOERTE BETINGELSER SAAVEL FOR NATIONALE PRODUKTER SOM FOR INDFOERTE PRODUKTER , MAA MEDLEMSSTATEN LIGELEDES KUNNE FORBYDE OMSAETNINGEN AF DE PRODUKTER , SOM DET ER KONSTATERET STRIDER MOD DEN MIDLERTIDIGE NATIONALE BESTEMMELSE ;

46 ET SAADANT OMSAETNINGSFORBUD PAA DET NATIONALE MARKED KAN FOR VARER HIDROERENDE FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER ANTAGE FORM AF INDFOERSELSFORBUD , IDET INDFOERSLEN I FORHOLD TIL DIREKTIVET KAN SIDESTILLES MED , AT VAREN FOERSTE GANG BRINGES I OMSAETNING PAA MEDLEMSSTATENS TERRITORIUM ;

47 DER KAN DOG IKKE UDSTEDES ET GENERELT FORBUD , OG FORBUDET KAN KUN OMFATTE DE ENKELTE VAREFORSENDELSER , SOM VED KONTROL , HERUNDER STIKPROEVEKONTROL , VISER SIG AT INDEHOLDE STOFFER , DER MIDLERTIDIGT ANSES FOR UOENSKEDE INDEN FOR RAMMERNE AF DIREKTIVETS ARTIKEL 5 .

VEDROERENDE DET FJERDE SPOERGSMAAL

48 SAAFREMT DOMSTOLEN BESVARER DE TRE FOERSTE SPOERGSMAAL BEKRAEFTENDE , SPOERGES DER ENDVIDERE , HVORVIDT ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 SKAL BETRAGTES SOM GYLDIG I DET OMFANG , ARTIKLEN INDROEMMER MEDLEMSSTATERNE BEFOEJELSER UD OVER DE I ARTIKEL 36 TILLADTE GRAENSER OG I KRAFT AF ARTIKEL 10 , SIDSTE AFSNIT , IN FINE GIVER DEM MULIGHED FOR UDEN TIDSBEGRAENSNING AT UNDDRAGE SIG DE DIREKTE ANVENDELIGE BESTEMMELSER I TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG REGLERNE OM DE FAELLES MARKEDSORDNINGER .

49 SKOENT DIREKTIVET FORPLIGTER MEDLEMSSTATERNE TIL AT VEDTAGE FAELLES REGLER OM SKADELIGE ELLER UOENSKEDE STOFFER I FODERSTOFFER , INDROEMMES DER I ARTIKEL 5 MEDLEMSSTATERNE EN SKOENSMAESSIG BEFOEJELSE MED HENBLIK PAA AT INDFOERE SUPPLERENDE MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER VEDROERENDE ANDRE STOFFER END DE STOFFER , DER ER OPFOERT I DIREKTIVETS BILAG ELLER VEDROERENDE INDHOLDET AF DISSE STOFFER ;

50 SAAFREMT EN MEDLEMSSTAT MIDLERTIDIGT HAR INDFOERT EN FORANSTALTNING SOM DEN I ARTIKEL 5 , STK . 1 OMHANDLEDE , BESTEMMER STYKKE 2 , AT DET EFTER DEN I DIREKTIVETS ARTIKEL 10 FORESKREVNE FREMGANGSMAADE STRAKS SKAL AFGOERES , OM BILAGET SKAL AENDRES .

51 SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN HAR TIL STOETTE FOR SIT ANBRINGENDE OM , AT DIREKTIVETS ARTIKEL 5 ER UGYLDIG , ANFOERT , AT FREMGANGSMAADEN I ARTIKEL 10 I VISSE TILFAELDE PAA GRUND AF DENNE ARTIKELS SIDSTE AFSNIT , IN FINE KAN FOERE TIL EN TIDSMAESSIG UBEGRAENSET FORLAENGELSE AF DEN MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER .

52 ARTIKEL 10 BESTEMMER I STYKKE 4 , AT EN AFGOERELSE OM AENDRING AF BILAGET SKAL TRAEFFES ENTEN AF KOMMISSIONEN , FOR SAA VIDT DENNE FOELGER UDTALELSEN FRA DEN STAAENDE KOMITE FOR FODERSTOFFER ELLER , SAAFREMT KOMMISSIONEN IKKE TILSLUTTER SIG DENNE UDTALELSE , ELLER KOMITEEN IKKE AFGIVER NOGEN UDTALELSE , AF RAADET PAA FORSLAG FRA KOMMISSIONEN ;

53 DET HEDDER VIDERE I STYKKE 4 , AT ' DERSOM RAADET VED UDLOEBET AF EN FRIST PAA 15 DAGE , EFTER AT HAVE FAAET SAGEN FORELAGT , IKKE HAR TRUFFET NOGEN AFGOERELSE , VEDTAGER KOMMISSIONEN DE FORESLAAEDE FORANSTALTNINGER OG BRINGER DEM STRAKS I ANVENDELSE , MEDMINDRE RAADET HAR UDTALT SIG IMOD DE NAEVNTE FORANSTALTNINGER MED SIMPELT FLERTAL ' ;

54 SIDSTE PUNKTUM I ARTIKEL 10 ER GANSKE VIST TIL HINDER FOR , AT KOMMISSIONEN VEDTAGER DE AF DEN FORESLAAEDE FORANSTALTNINGER , HVIS RAADET HAR FORKASTET DENS FORSLAG , SELV HVOR RAADET IKKE FREMKOMMER MED EN ALTERNATIV LOESNING ;

55 KOMMISSIONEN KAN IMIDLERTID STADIG I HENHOLD TIL FREMGANGSMAADEN I FOERSTE AFSNIT I STYKKE 4 TRAEFFE ENHVER ANDEN FORANSTALTNING , SOM DEN FINDER HENSIGTSMAESSIG ;

56 SIDSTE AFSNIT I ARTIKEL 10 MEDFOERER ALTSAA HVERKEN , AT KOMMISSIONEN LAMMES , ELLER AT DEN MIDLERTIDIGE NATIONALE FORANSTALTNING KAN FORLAENGES I UBEGRAENSET TID ;

57 DET MAA HEREFTER KONSTATERES , AT UNDERSOEGELSEN AF DET FJERDE SPOERGSMAAL INTET HAR FREMBRAGT , SOM KAN ANFAEGTE GYLDIGHEDEN AF DIREKTIVETS ARTIKEL 5 .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

58 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN ITALIENSKE REPUBLIKS REGERING , AF DET FORENEDE KONGERIGES REGERING OG AF RAADET OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR INDGIVET INDLAEG TIL DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM PRETURA DI LODI VED KENDELSE AF 17 . DECEMBER 1976 HAR FORELAGT DEN , FOR RET :

1 ) MEDLEMSSTATERNE ER OGSAA EFTER IKRAFTTRAEDELSEN AF HARMONISERINGSDIREKTIV NR . 74/63 INDEN FOR RAMMERNE AF DETTE DIREKTIVS ARTIKEL 5 OG UNDER IAGTTAGELSE AF DE MATERIELLE OG FORMELLE BETINGELSER , SOM DIREKTIVET ANGIVER , BEFOEJEDE TIL MIDLERTIDIGT AT BESTEMME , AT VISSE STOFFER , SOM , SKOENT DE VAR KENDTE PAA DIREKTIVETS UDSTEDELSESTIDSPUNKT , IKKE ER OPFOERT PAA LISTEN I BILAGET TIL DIREKTIVET , SKAL ANSES FOR UOENSKEDE , SAAFREMT DE FORANSTALTNINGER , DER TRAEFFES , GAELDER FOR SAAVEL NATIONALE PRODUKTER SOM FOR PRODUKTER , DER INDFOERES FRA ANDRE MEDLEMSSTATER .

2 ) EFTER ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 KAN EN MEDLEMSSTAT , SAAFREMT DEN OVERHOLDER FORPLIGTELSEN TIL IKKE AT DISKRIMINERE INDFOERTE PRODUKTER I FORHOLD TIL NATIONALE PRODUKTER , MIDLERTIDIGT FASTSAETTE DET TILLADTE STOERSTEINDHOLD AF ET STOF , SOM INDEHOLDES I INDFOERTE FODERSTOFFER FREMSTILLET AF MAELKEPULVER , SKOENT DER ALDRIG TIDLIGERE HVERKEN I UDFOERSELSMEDLEMSSTATEN ELLER I INDFOERSELSMEDLEMSSTATEN HAR VAERET FASTSAT NOGET STOERSTEINDHOLD .

3 ) ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 HJEMLER EN MEDLEMSSTAT RET TIL AT FORBYDE SALG AF PRODUKTER , SOM DET ER KONSTATERET STRIDER MOD DEN MIDLERTIDIGE NATIONALE FORSKRIFT , SOM MEDLEMSSTATEN KAN UDSTEDE . FOR PRODUKTER HIDROERENDE FRA ANDRE MEDLEMSSTATER KAN DETTE SALGSFORBUD ANTAGE FORM AF ET INDFOERSELSFORBUD .

4 ) UNDERSOEGELSEN AF DET FJERDE SPOERGSMAAL HAR INTET FREMBRAGT , SOM KAN ANFAEGTE GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 74/63 .

Top