EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0085

Domstolens Dom af 13. februar 1979.
Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Dominerende stilling.
Sag 85/76.

Samling af Afgørelser 1979 -00461

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:36

61976J0085

DOMSTOLENS DOM AF 13 FEBRUAR 1979. - HOFFMANN - LA ROCHE & CO AG MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - " DOMINERENDE STILLING ". - SAG 85-76.

Samling af Afgørelser 1979 side 00461
græsk specialudgave side 00215
portugisisk specialudgave side 00217
svensk specialudgave side 00315
finsk specialudgave side 00341
spansk specialudgave side 00225


Sammendrag
Parter
Dommens præmisser
Afg�relse om sagsomkostninger
Afg�relse

N�gleord


1. F�llesskabsret � ret til kontradiktion � grundl�ggende princip � anvendelsesomr�de � konkurrence � administrativ procedure � princippets r�kkevidde

(R�dets forordning nr. 17, art. 19, stk. 1; Kommissionens forordning nr. 99/63, art. 4)

2. Konkurrence � administrativ procedure � Kommissionens bef�jelse til at foretage unders�gelser � oplysninger som er undergivet tavshedspligt � muligheden for at g�re oplysninger g�ldende over for en virksomhed � betingelse � ret til kontradiktion

(R�dets forordning nr. 17. art. 20, stk. 2)

3. Konkurrence � dominerende stilling � relevante marked � afgr�nsning � produkt som kan anvendes til forskellige form�l

(E�F-traktaten, art. 86)

4. Konkurrence � dominerende stilling � begreb

(E�F-traktaten, art. 86)

5. Konkurrence � dominerende stilling � forekomst � markedsandel � andre indicier

(E�F-traktaten, art. 86)

6. Konkurrence � dominerende stilling � misbrug � begreb

(E�F-traktaten, art. 86)

7. Konkurrence � dominerende stilling � misbrug � kontrakter om eksklusive k�bsforpligtelser � loyalitetsbonus � �engelsk� klausul

(E�F-traktaten art 86).

8. Konkurrence � dominerende stilling � misbrug � loyalitetsbonus � anvendelse af ulige vilk�r for ydelser af samme v�rdi

(E�F-traktaten, art. 86, litra c)

Sammendrag


1. Det er et grundl�ggende princip i f�llesskabsretten, at der skal indr�mmes ret til kontradiktion i enhver procedure, som kan f�re til, at der p�l�gges sanktioner, navnlig b�der eller tvangsb�der, og dette princip skal overholdes, ogs� n�r der er tale om en procedure af administrativ karakter.

P� konkurrenceomr�det og under en procedure, som tager sigte p� at fastsl�, at traktatens artikler 85 eller 86 er overtr�dt, kr�ver retten til kontradiktion, at den p�g�ldende virksomhed s�ttes i stand til at tage stilling dels til, om de fremf�rte faktiske forhold og andre omst�ndigheder virkeligt foreligger, og hvilken betydning de da har, dels til de dokumenter, som Kommissionen p�ber�ber sig til st�tte for, at der foreligger en overtr�delse. 2. Den tavshedspligt, der p�hviler Kommissionen if�lge artikel 20, stk.

2 i forordning nr. 17 skal fortolkes s�ledes, at retten til kontradiktion respekteres. Bestemmelsen giver de virksomheder, hos hvilke der indhentes oplysninger, sikkerhed for, at deres interesser p� grund af Kommissionens tavshedspligt ikke bringes i fare, og den giver s�ledes Kommissionen mulighed for i s� vidt omfang som muligt at indsamle de oplysninger, der er n�dvendige for, at den kan udf�re sine kontrolopgaver, uden at virksomhederne kan g�re indsigelse herimod, men bestemmelsen giver dog ikke Kommissionen hjemmel til, til skade for den p�g�ldende virksomhed, gennem en procedure om overtr�delse af konkurrencereglerne at g�re faktiske forhold eller dokumenter, som den ikke mener at kunne afsl�re, g�ldende mod den p�g�ldende virksomhed, s�fremt n�gtelsen af at foretage denne afsl�ring p�virker virksomhedens mulighed for p� rimelig m�de at udtale sig om eksistensen eller betydningen af disse omst�ndigheder, om disse dokumenter eller om de konklusioner, Kommissionen drager deraf.

3. N�r et produkt kan anvendes til forskellige form�l, og n�r disse forskellige form�l opfylder �konomiske behov, som ogs� er forskellige, m� det antages, at produktet efter omst�ndighederne kan henh�re til s�rskilte markeder, som i givet fald kan v�re forskellige s�vel med hensyn til konkurrencestruktur som konkurrencevilk�r. Dette g�r det dog ikke berettiget at antage, at et s�dant produkt sammen med alle de �vrige produkter, som det kan substitueres med under dets forskellige anvendelsesmuligheder og efter omst�ndighederne konkurrerer med, udg�r �t og samme marked. Begrebet det relevante marked (relevant market) indeb�rer nemlig, at der kan herske effektiv konkurrence mellem de produkter, som indg�r i markedet, hvilket foruds�tter en tilstr�kkelig grad af substituerbarhed ved samme anvendelse mellem alle de produkter, som indg�r i samme marked.

4. Begrebet dominerende stilling i traktatens artikel 86 skal forst�s som en virksomheds �konomiske magtposition, som s�tter denne i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence p� det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang uafh�ngig adf�rd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne. En s�dan stilling udelukker, til forskel fra en monopolstilling eller et kvasimonopol, ikke, at der best�r en vis konkurrence, men den s�tter det dominerende firma i stand til, om end ikke at bestemme, s� dog i det mindste m�rkbart at �ve indflydelse 462 HOFFMANN-LA ROCHE / KOMMISSIONEN p� de vilk�r, hvorunder konkurrencen udvikler sig, og under alle omst�ndigheder i vidt omfang i stand til at handle uden at skulle tage hensyn hertil, og uden at denne adf�rd er til skade for virksomheden.

5. Omfattende markedsandele er et indicium af meget stor betydning for en dominerende stilling. Desuden kan som brugbare indicier anvendes forholdet mellem virksomhedens og konkurrenternes markedsandele, s�rlig de st�rste konkurrenters, virksomhedens teknologiske forspring fremfor konkurrenterne, et overordentligt veludbygget salgsnet og det forhold, at der ikke findes en potentiel konkurrence.

6. Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter en af en markedsdominerende virksomhed udvist adf�rd, som efter sin art kan p�virke strukturen p� et marked, hvor konkurrencen netop som f�lge af den p�g�ldende virksomheds tilstedev�relse allerede er afsv�kket, og som bevirker, at der l�gges hindringer i vejen for at opretholde den endnu best�ende konkurrence p� markedet eller udviklingen af denne konkurrence som f�lge af, at der tages andre midler i brug end i den normale konkurrence om afs�tning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig p� grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser.

7. En virksomhed, som indtager en dominerende stilling p� et marked, og som � ogs� efter anmodning fra disse � binder k�bere til sig ved hj�lp af en forpligtelse til eller et l�fte om at d�kke hele eller en betydelig del af deres behov udelukkende hos virksomheden, misbruger herved sin dominerende stilling som n�vnt i traktatens artikel 86, uanset om forpligtelsen st�r alene eller modsvares af en bonusydelse. Det samme g�lder, n�r virksomheden, uden at binde k�berne til sig ved en formel forpligtelse, enten if�lge aftaler med k�berne eller ensidigt anvender et loyalitetsbonussystem, dvs. prisnedslag, som ydes p� betingelse af, at kunden udelukkende foretager alle eller en betydelig del af indk�bene til d�kning af sine behov hos den markedsdominerende virksomhed.

S�vel eksklusive k�bsforpligtelser af denne art � uanset om de modsvares af en bonusydelse � som ydelse af loyalitetspr�mier for at tilskynde k�beren til udelukkende at foretage indk�b hos den markedsdominerende virksomhed er uforenelige med m�ls�tningen om, at konkurrencen inden for f�llesmarkedet ikke m� fordrejes, idet disse forpligtelser eller ydelser ikke beror p� en �konomisk ydelse, som retf�rdigg�r forpligtelsen eller fordelen, men har det form�l at g�re det umuligt for k�beren eller at l�gge k�beren hindringer i vejen for at kunne v�lge sine forsyningskilder samt at sp�rre adgangen til markedet for andre producenter.

De p�g�ldende kontrakters karakter af misbrug og deres konkurrencebegr�nsende karakter udelukkes ikke af den i kontrakterne indeholdte �engelske� klausul, hvorefter k�ber forpligter sig til at give den markedsdominerende virksomhed meddelse om ethvert mere fordelagtigt tilbud fra en konkurrent, og hvorefter k�ber, hvis den markedsdominerende virksomhed ikke tilpasser sine priser til tilbudet, frit kan foretage indk�b hos konkurrenten. En s�dan klausul kan under de foreliggende omst�ndig- 463 DOM AFSAGT 13. 2. 1979 � SAG 85/76 heder s�tte den markedsdominerende virksomhed i stand til at forst�rke misbruget af den dominerende stilling.

8. En loyalitetsbonus har den virkning, at der anvendes ulige vilk�r for ydelser af samme v�rdi over for handelspartnere, idet to k�bere af samme m�ngde af samme produkt betaler forskellige priser afh�ngigt af, om de udelukkende k�ber hos den markedsdominerende virksomhed, eller om de anvender flere forskellige forsyningskilder.

Parter


I sag 85/76

Firma Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel, repr�senteret af advokaterne A. Deringer og J. Sedemund, K�ln, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat E. Arendt, postboks 39,

sags�ger,

mod

Kommissionen for De europ�iske F�llesskaber, Bruxelles, repr�senteret af sin juridiske konsulent E. Zimmermann, og med valgt adresse i Luxembourg hos Mario Cervino, b�timent Jean Monnet, Kirchberg,

sags�gte,

ang�ende krav om annullation af Kommissionens beslutning af 9. juni 1976 om en procedure i henhold til E�F-traktatens artikel 86 (IV/29.020 � vitaminer),

Dommens præmisser


1I DENNE SAG , DER ER ANLAGT DEN 27 . AUGUST 1976 AF DET SCHWEIZISKE SELSKAB HOFFMANN-LA ROCHE & CO . AG ( HEREFTER FORKORTET ROCHE ) MED HJEMSTED I BASEL , ER DER PRINCIPALT NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS BESLUTNING ( IV/29.020 - VITAMINER ) AF 9 . JUNI 1976 OM EN PROCEDURE I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 - BESLUTNINGEN BLEV MEDDELT SAGSOEGERNE DEN 14 . JUNI 1976 OG OFFENTLIGGJORT I DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TIDENDE L 223 AF 16 . AUGUST 1976 - SUBSIDIAERT OM ANNULLATION AF BESLUTNINGENS ARTIKEL 3 , HVORVED SAGSOEGERNE BLEV PAALAGT EN BOEDE PAA 300 000 REGNINGSENHEDER , DVS . 1 098 000 DM ;

2KOMMISSIONEN FASTSLOG I BESLUTNINGEN , AT ROCHE INDEN FOR FAELLESMARKEDET INDTOG EN DOMINERENDE STILLING SOM NAEVNT I TRAKTATENS ARTIKEL 86 PAA MARKEDERNE FOR A- , B2- , B3- ( PANTOTENSYRE ), B6- , C- , E- OG H-VITAMIN ( BIOTIN ), OG AT ROCHE HAVDE OVERTRAADT NAEVNTE ARTIKEL , IDET SELSKABET HAVDE MISBRUGT DENNE STILLING VED FRA 1964 , MEN SAERLIG MELLEM 1970 OG 1974 , AT INDGAA KONTRAKTER MED 22 KOEBERE AF DISSE VITAMINER , HVORVED KOEBERNE FORPLIGTEDES ELLER VED ANVENDELSE AF LOYALITETSPRAEMIER TILSKYNDEDES TIL UDELUKKENDE ELLER FORTRINSVIS AT DAEKKE HELE ELLER EN VAESENTLIG DEL AF DERES VITAMINBEHOV HOS ROCHE ( BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 );

BESLUTNINGEN PAALAGDE ENDVIDERE ROCHE STRAKS AT BRINGE OVERTRAEDELSEN TIL OPHOER ( ARTIKEL 2 ), OG DER BLEV PAALAGT SELSKABET EN BOEDE SOM ANFOERT OVENFOR ( ARTIKEL 3 );

3SAGSOEGERNE HAR TIL STOETTE FOR DERES PAASTANDE FREMSAT FOELGENDE ANBRINGENDER :

- FOERSTE ANBRINGENDE : DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER I STRID MED DE GRUNDLAEGGENDE PRINCIPPER OM SANKTIONSNORMERS BESTEMTHED OG KLARHED ;

- ANDET ANBRINGENDE : DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER PAA FLERE PUNKTER BEHAEFTET MED FORMMANGLER PAA GRUND AF UREGELMAESSIGHEDER VED DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , SOM FOERTE TIL VEDTAGELSEN AF BESLUTNINGEN ;

- TREDJE ANBRINGENDE : DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER I STRID MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 , IDET KOMMISSIONEN HAR ANLAGT EN UNOEJAGTIG FORTOLKNING AF OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER HAR GJORT SIG SKYLDIG I EN UNOEJAGTIG ANVENDELSE AF BEGREBERNE DOMINERENDE STILLING OG MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , HVORVED SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE KAN PAAVIRKES , VED AT FASTSLAA , AT ROCHE INDTOG EN SAADAN STILLING , OG VED AT BETRAGTE DE OMTVISTEDE KONTRAKTER SOM UDTRYK FOR ET SAADANT MISBRUG ;

- FJERDE ANBRINGENDE : DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER I STRID MED ARTIKEL 15 , STK . 2 I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 ( EFT 1959-1962 , S . 81 ), IDET DER I BESLUTNINGEN BLEV PAALAGT ROCHE EN BOEDE , UANSET AT DE ANFOERTE OVERTRAEDELSER , I DET OMFANG DE KAN PAAVISES , HVERKEN VAR BEGAAET FORSAETLIGT ELLER UAGTSOMT ;

SAGSOEGERNE HAR I STAEVNINGEN DESUDEN ANFOERT , AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER I STRID MED ARTIKEL 18 I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 OG MED FINANSFORORDNING NR . 68/313 AF 30 . JUNI 1968 ( JO L 199 , S . 1 ), IDET BOEDEN OMREGNEDES TIL DM , MEN SAGSOEGERNE HAR IMIDLERTID UNDER SAGSBEHANDLINGEN FRAFALDET DETTE ANBRINGENDE , SAALEDES AT DER KUN SKAL TAGES STILLING TIL DE OVENFOR NAEVNTE FIRE ANBRINGENDER .

FOERSTE ANBRINGENDE : OVERTRAEDELSE AF PRINCIPPET OM SANKTIONSNORMERS BESTEMTHED OG KLARHED

4SAGSOEGERNE HAR ANFOERT , AT BEGREBERNE DOMINERENDE STILLING OG MISBRUG AF EN SAADAN STILLING I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 HOERER TIL DE MEST UBESTEMTE OG UKLARE RETSBEGREBER SAAVEL I FAELLESSKABSRETTEN SOM I MEDLEMSSTATERNES NATIONALE RETSSYSTEMER , OG AT KOMMISSIONEN DERFOR IFOELGE ET GRUNDLAEGGENDE RETSPRINCIP , SOM MAA UDLEDES AF MAKSIMEN ' NULLUM CRIMEN , NULLA POENA SINE LEGE ' FOERST HAR KUNNET PAALAEGGE SANKTIONER FOR OVERTRAEDELSE AF DENNE BESTEMMELSE , EFTER AT BEGREBERNE GENNEM ADMINISTRATIV PRAKSIS ELLER GENNEM RETSPRAKSIS ER BLEVET TILSTRAEKKELIGT KONKRETISEREDE TIL , AT VIRKSOMHEDERNE VED , HVAD DE HAR AT RETTE SIG EFTER ;

5SAGSOEGERNE HAR IMIDLERTID IKKE BESTRIDT KOMMISSIONENS KOMPETENCE TIL AT FORTOLKE OG KONKRETISERE BEGREBERNE I KOMMISSIONENS BESLUTNINGER TIL VIRKSOMHEDER , MEN KUN DENNES RET TIL AT PAALAEGGE SANKTIONER , SAA LAENGE BEGREBERNE IKKE ER BLEVET PRAECISERET , HVILKET HAR VAERET TILFAELDET I DEN FORELIGGENDE SAG ;

6HERAF FOELGER , AT DETTE ANBRINGENDE KUN VEDROERER BOEDEN , OG AT DET VIL BLIVE BEHANDLET I DET FOELGENDE SAMMEN MED DE OEVRIGE KLAGEPUNKTER VEDROERENDE BOEDEPAALAEGGET .

ANDET ANBRINGENDE : MANGLER VED DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE

7I DENNE HENSEENDE HAR SAGSOEGERNE I STAEVNINGEN FOR DET FOERSTE GJORT GAELDENDE , AT DEN PROCEDURE , DER PAA KOMMISSIONENS INITIATIV BLEV INDLEDT MOD DEM I HENHOLD TIL ARTIKLERNE 3 OG 15 I RAADETS FORORDNING NR . 17 , BLEV INDLEDT PAA GRUNDLAG AF DOKUMENTER , SOM VAR BESTEMT TIL INTERNT BRUG HOS SAGSOEGERNE , OG SOM PAA RETSSTRIDIG MAADE VAR KOMMET I KOMMISSIONENS BESIDDELSE ;

SAGSOEGERNE HAR IMIDLERTID FOR DOMSTOLEN , SAAVEL UNDER DEN SKRIFTLIGE SOM UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING , FRAFALDET DETTE ANBRINGENDE OG HAR SELV FREMLAGT BL.A . DE DOKUMENTER , SOM DE TIDLIGERE ANSAA DET FOR RETSSTRIDIGT AF KOMMISSIONEN AT BENYTTE ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DETTE ANBRINGENDE UDEN VIDERE LADES UDE AF BETRAGTNING , IDET DOMSTOLEN IKKE ANSER DET FOR PAAKRAEVET AT BEHANDLE DET PAA EMBEDS VEGNE .

8SAGSOEGERNE HAR FOR DET ANDET ANFOERT , AT DER I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING OMTALES DOKUMENTER , SOM IKKE ER NAEVNT UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , OG BEVISDOKUMENTER , SOM KOMMISSIONEN HAR NAEGTET AT GIVE SAGSOEGERNE INDSIGT I UNDER HENVISNING TIL SIN TAVSHEDSPLIGT MED HENSYN TIL FORRETNINGSHEMMELIGHEDER ;

SAGSOEGERNE HENVISER HERVED FOR DET FOERSTE TIL DE DOKUMENTER , DER ER NAEVNT I BESLUTNINGENS NR . 12 , NEMLIG FIRE INTERNE CIRKULAERER FRA ROCHE , SOM IFOELGE BESLUTNINGEN HIDROERER FRA SEPTEMBER 1970 ( I VIRKELIGHEDEN 8 . SEPTEMBER 1972 ), FRA DECEMBER 1970 , FRA MAJ 1971 ( I VIRKELIGHEDEN MIDTEN AF AUGUST 1971 ) OG FRA AUGUST 1971 , SAMT ET REFERAT AF EUROPEAN BULK MANAGERS MEETING DEN 12 . OG 13 . OKTOBER 1971 ( I VIRKELIGHEDEN 12 . OG 13 . OKTOBER 1972 );

SAGSOEGERNE HENVISER FOR DET ANDET DELS TIL DE BEVISDOKUMENTER , SOM KOMMISSIONEN HAR INDHENTET HOS ANDRE VITAMINPRODUCENTER , OG VED HJAELP AF HVILKE DEN HAR BEREGNET ROCHE ' S MARKEDSANDELE , DELS TIL DE OPLYSNINGER , SOM EFTER ANMODNING FRA KOMMISSIONEN ER INDHENTET HOS SAGSOEGERNES KUNDER MED HENBLIK PAA AT AFGOERE , OM DE KONTRAKTER , HVIS INDGAAELSE KOMMISSIONEN BETRAGTEDE SOM MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , BEGRAENSEDE KONKURRENCEN OG SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

9DET ER ET GRUNDLAEGGENDE PRINCIP I FAELLESSKABSRETTEN , AT DER SKAL INDROEMMES RET TIL KONTRADIKTION I ENHVER PROCEDURE , SOM KAN FOERE TIL , AT DER PAALAEGGES SANKTIONER , NAVNLIG BOEDER ELLER TVANGSBOEDER , OG DETTE PRINCIP SKAL OVERHOLDES , OGSAA NAAR DER ER TALE OM EN PROCEDURE AF ADMINISTRATIV KARAKTER ;

I OVERENSSTEMMELSE MED DETTE PRINCIP BESTEMMES DET I ARTIKEL 19 , STK . 1 I RAADETS FORORDNING NR . 17 , AT KOMMISSIONEN , FORINDEN DER TRAEFFES BESLUTNING OM PAALAEGGELSE AF EN BOEDE , SKAL GIVE DE PAAGAELDENDE LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG VEDROERENDE DE AF KOMMISSIONEN FREMFOERTE KLAGEPUNKTER ;

PAA SAMME MAADE BESTEMMES DET I ARTIKEL 4 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 99/63 AF 25 . JULI 1963 ( EFT 1963-1964 , S . 42 ) OM UDTALELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 19 I RAADETS FORORDNING NR . 17 , AT KOMMISSIONEN I SINE BESLUTNINGER MOD VIRKSOMHEDER OG SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER KUN KAN TAGE SAADANNE KLAGEPUNKTER I BETRAGTNING , OM HVILKE DISSE HAR HAFT LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG ;

10DOMSTOLEN FASTSLOG I SIN DOM AF 15 . JULI 1970 ( SAG 45/69 , BOEHRINGER , SML . 1970 , S . 153 ; ORG.REF . RECUEIL 1970 , S . 769 ) MED HENSYN TIL MEDDELELSEN AF KLAGEPUNKTERNE - SOM ER DET FOERSTE LED I DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE - AT DISSE KRAV ER OPFYLDT , NAAR MEDDELELSEN OM END SUMMARISK , MEN KLART ANGIVER DE VAESENTLIGSTE FAKTISKE FORHOLD , SOM KOMMISSIONEN STOETTER SIG PAA , DOG FORUDSAT AT KOMMISSIONEN UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE FREMFOERER DE OPLYSNINGER , DER ER NOEDVENDIGE AF HENSYN TIL KONTRADIKTIONSPRINCIPPET ;

11DET FOELGER SAALEDES SAAVEL AF DE OVENFOR NAEVNTE BESTEMMELSER SOM AF DET ALMINDELIGE PRINCIP , DE ER ET KONKRET UDTRYK FOR , AT RETTEN TIL KONTRADIKTION KRAEVER , AT DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE SAETTES I STAND TIL AT TAGE STILLING DELS TIL , OM DE FREMFOERTE FAKTISKE FORHOLD OG ANDRE OMSTAENDIGHEDER VIRKELIGT FORELIGGER OG HVILKEN BETYDNING , DE DA HAR , DELS TIL DE DOKUMENTER , SOM KOMMISSIONEN PAABERAABER SIG TIL STOETTE FOR , AT DER FORELIGGER EN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 .

12KOMMISSIONEN HAR IKKE BESTRIDT , AT DEN AF HENSYN TIL SIN TAVSHEDSPLIGT SKOENNEDE AT MAATTE NAEGTE INDSIGT I OPLYSNINGER , SOM DEN HAVDE INDHENTET HOS ROCHE ' S KONKURRENTER ELLER KUNDER , OG SOM DEN BENYTTEDE SOM GRUNDLAG FOR BL.A . EN VURDERING AF MARKEDSANDELENE OG SOM GRUNDLAG FOR SIN ANTAGELSE AF , AT DE OMTVISTEDE KONTRAKTER BEGRAENSEDE KONKURRENCEN .

13ARTIKEL 20 , STK . 2 I FORORDNING NR . 17 INDEHOLDER FOELGENDE BESTEMMELSE : ' MED FORBEHOLD AF BESTEMMELSERNE I ARTIKLERNE 19 OG 21 ER KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER SAMT DERES TJENESTEMAEND OG OEVRIGE ANSATTE FORPLIGTEDE TIL IKKE AT GIVE OPLYSNINGER OM FORHOLD , SOM DE I MEDFOER AF DENNE FORORDNING FAAR KENDSKAB TIL , OG SOM IFOELGE DERES NATUR ER UNDERGIVET TAVSHEDSPLIGT ' , MEN DENNE BESTEMMELSE SKAL IMIDLERTID , SOM DET FREMGAAR AF DEN UDTRYKKELIGE HENVISNING TIL ARTIKEL 19 , FORTOLKES SAALEDES , AT RETTEN TIL KONTRADIKTION RESPEKTERES ;

14ARTIKEL 20 GIVER DE VIRKSOMHEDER , HOS HVILKE DER INDHENTES OPLYSNINGER , SIKKERHED FOR , AT DERES INTERESSER PAA GRUND AF KOMMISSIONENS TAVSHEDSPLIGT IKKE BRINGES I FARE , OG BESTEMMELSEN GIVER SAALEDES KOMMISSIONEN MULIGHED FOR I SAA VIDT OMFANG SOM MULIGT AT INDSAMLE DE OPLYSNINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR , AT DEN KAN UDFOERE SINE OPGAVER I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 86 , UDEN AT VIRKSOMHEDERNE KAN GOERE INDSIGELSE HERIMOD , MEN BESTEMMELSEN GIVER DOG IKKE KOMMISSIONEN HJEMMEL TIL , TIL SKADE FOR DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED , GENNEM EN PROCEDURE IFOELGE FORORDNING NR . 17 AT GOERE FAKTISKE FORHOLD , ANDRE OMSTAENDIGHEDER ELLER DOKUMENTER , SOM DEN IKKE MENER AT KUNNE AFSLOERE , GAELDENDE MOD DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED , SAAFREMT NAEGTELSEN AF AT FORETAGE DENNE AFSLOERING PAAVIRKER VIRKSOMHEDENS MULIGHED FOR PAA RIMELIG MAADE AT UDTALE SIG OM EKSISTENSEN ELLER BETYDNINGEN AF DISSE OMSTAENDIGHEDER , OM DISSE DOKUMENTER ELLER OM DE KONKLUSIONER , KOMMISSIONEN DRAGER DERAF .

15HVIS MANGLER AF DENNE ART IMIDLERTID FAKTISK AFHJAELPES UNDER SAGENS BEHANDLING FOR DOMSTOLEN , MEDFOERER DE IKKE NOEDVENDIGVIS , AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING SKAL OPHAEVES , FOR SAA VIDT RETTEN TIL KONTRADIKTION IKKE BEROERES AF DENNE EFTERFOELGENDE AFHJAELPNING .

16DE DOKUMENTER , SAGSOEGERNE HAR HENVIST TIL , ER I FOERSTE RAEKKE DE I BESLUTNINGENS NR . 12 ANFOERTE , DVS . DE SAMME DOKUMENTER , SOM SAGSOEGERNE HENVISTE TIL I DERES KRITIK AF DEN MAADE , HVORPAA DE VAR KOMMET I KOMMISSIONENS BESIDDELSE , MEN SOM SAGSOEGERNE SENERE SELV HAR FORELAGT FOR DOMSTOLEN , SAALEDES AT DE HAR KUNNET GOERES TIL OG FAKTISK ER BLEVET GJORT TIL GENSTAND FOR EN KONTRADIKTORISK FORHANDLING ;

HVAD DERNAEST ANGAAR DE BEVISDOKUMENTER , SOM KOMMISSIONEN HAR BENYTTET SOM GRUNDLAG FOR SIN VURDERING AF MARKEDSANDELENE OG FOR SIN GENNEMGANG AF VIRKNINGERNE AF DE OMTVISTEDE KONTRAKTER , HAR PARTERNE UNDER DEN SKRIFTLIGE FORHANDLING EFTER ANMODNING FRA DOMSTOLEN FORETAGET EN UDVEKSLING AF OPLYSNINGER , DER ER MUNDET UD I ET FAELLES DOKUMENT , AF HVILKET DET FREMGAAR , AT KOMMISSIONEN FOR ALLE DE OMTVISTEDE VITAMINERS VEDKOMMENDE HAR FREMLAGT GRUNDLAGET FOR SIN BEREGNING AF MARKEDSANDELENE EFTER VAERDI FOR AARENE 1972 , 1973 OG 1974 , SAALEDES AT ROCHE HAR VAERET I STAND TIL UD FRA DE SALGSTAL , SOM VISSE KONKURRENTER I DE AF KOMMISSIONEN FREMLAGTE DOKUMENTER ANTAGES AT HAVE HAFT , SELV AT FORETAGE EN VURDERING AF SINE MARKEDSANDELE I FORHOLD TIL DE SOLGTE MAENGDER ;

17PARTERNE HAR SAALEDES KUNNET BLIVE ENIGE OM SAMME VURDERING AF MARKEDSANDELE , BEDOEMT EFTER HENHOLDSVIS MAENGDE OG VAERDI - MEN IKKE OM , HVILKE AF DISSE TO KRITERIER DER ER AFGOERENDE - FOR SAA VIDT ANGAAR A- , B3- OG H-VITAMIN , OG LIGELEDES FOR SAA VIDT ANGAAR C- OG E-VITAMIN , FOR SIDSTNAEVNTES VEDKOMMENDE DOG MED FORBEHOLD AF EN AFGRAENSNING AF DET RELEVANTE MARKED SOM FOELGE AF DISSE TO VITAMINERS SUBSTITUERBARHED MED ANDRE PRODUKTER TIL VISSE ANVENDELSESFORMAAL , SAALEDES AT DER ALT I ALT KUN ER TVIST OM MARKEDSANDELENE FOR B2- OG B6-VITAMIN ;

18ENDELIG HAR KOMMISSIONEN , LIGELEDES UNDER SKRIFTVEKSLINGEN , EFTER ANMODNING FRA DOMSTOLEN , FREMLAGT DET I BESLUTNINGENS NR . 3 NAEVNTE REFERAT AF MOEDET MELLEM ROCHE OG UNILEVER SAMT DE AF KOMMISSIONENS TJENESTEMAEND UDARBEJDEDE RAPPORTER OVER UNDERSOEGELSER HOS VISSE AF DE KUNDER , SOM HAVDE INDGAAET KONTRAKT MED ROCHE , ELLER , FOR DE FIRMAERS VEDKOMMENDE , SOM OENSKEDE AT FORBLIVE ANONYME , ET SAMMENDRAG AF RAPPORTERNE ;

19UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DER SAALEDES IKKE LAENGERE GIVES MEDHOLD I ANBRINGENDET VEDROERENDE DEN MANGLENDE IAGTTAGELSE AF RETTEN TIL KONTRADIKTION .

TREDJE ANBRINGENDE : OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86

20SAGSOEGERNE HAR GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 86 :

I - VED I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING MED URETTE AT LAEGGE TIL GRUND , AT SAGSOEGERNE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING , OG VED I BESLUTNINGEN AT ANLAEGGE EN UNOEJAGTIG FORTOLKNING AF DETTE BEGREB OG FORETAGE EN URIGTIG ANVENDELSE DERAF I DET KONKRETE TILFAELDE , SAERLIG MED HENSYN TIL VURDERINGEN OG BETYDNINGEN SAAVEL AF MARKEDSANDELENE SOM DE OEVRIGE INDICIER FOR , AT DER SOM HAEVDET SKULLE HAVE FORELIGGET EN DOMINERENDE STILLING ;

II - VED I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER MED URETTE , AT LAEGGE TIL GRUND , AT SAGSOEGERNE MISBRUGTE EN SAADAN STILLING , IDET KOMMISSIONEN HAR FORETAGET EN URIGTIG VURDERING AF DE KONTRAKTER , HVIS INDGAAELSE EFTER DENS OPFATTELSE SKULLE UDGOERE ET MISBRUG , OG AF KONTRAKTERNES KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNINGER ;

III - VED I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING MED URETTE AT LAEGGE TIL GRUND , AT SAGSOEGERNES ADFAERD MAERKBART KUNNE PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE .

I - SPOERGSMAALET , OM DER FORELAA EN DOMINERENDE STILLING

AFDELING 1 : AFGRAENSNING AF DE RELEVANTE MARKEDER

21VED AFGOERELSEN AF , OM ROCHE SOM HAEVDET INDTOG EN DOMINERENDE STILLING , SKAL DE RELEVANTE MARKEDER AFGRAENSES SAAVEL GEOGRAFISK SOM MED HENSYN TIL PRODUKT .

22DET GEOGRAFISKE MARKED , DER ER TAGET I BETRAGTNING , OMFATTER , SOM DET FREMGAAR AF BESLUTNINGENS NR . 3 OG 6 , HELE FAELLESMARKEDET , DVS . INDTIL DEN 31 . DECEMBER 1972 DE SEKS OG DEREFTER DE NI MEDLEMSSTATER ;

23BESLUTNINGEN ANGAAR UEMBALLEREDE VITAMINER INDEN FOR TRETTEN GRUPPER , HVORAF ROCHE PRODUCERER OG SAELGER OTTE ( A , B1 , B2 , B3 ( PANTOTENSYRE ), B6 , C , E OG H ( BIOTIN )) OG KOEBER FEM HOS ANDRE PRODUCENTER TIL VIDERESALG ( B12 , D , PP , K OG M );

KOMMISSIONEN FASTSLOG , AT ROCHE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING MED HENSYN TIL SYV AF DE OTTE GRUPPER , SOM SELSKABET PRODUCEREDE , NEMLIG A , B2 , B3 , B6 , C , E OG H );

PARTERNE ER ENIGE OM , DELS AT HVER AF DISSE GRUPPER HAR DERES EGNE , SAERSKILTE INDVIRKNINGER PAA STOFSKIFTET OG DERFOR IKKE ER SUBSTITUERBARE MED DE OEVRIGE , DELS AT DISSE VITAMINER INDEN FOR DE TRE ANVENDELSESOMRAADER , DER ER FAELLES FOR DISSE GRUPPER , NEMLIG SOM LEVNEDSMIDLER , FODERSTOFFER OG MEDICINALVARER , IKKE ER UDSAT FOR KONKURRENCE FRA ANDRE PRODUKTER ;

24I BETRAGTNING HERAF ANTOG KOMMISSIONEN ( I BESLUTNINGENS NR . 20 ), AT HVER GRUPPE AT VITAMINER UDGJORDE ET SAERSKILT MARKED , OG ROCHE HAR , EFTER FOERST AT HAVE ANFOERT , AT FLERE GRUPPER TILSAMMEN KUNNE UDGOERE ET MARKED , ACCEPTERET DETTE SYNSPUNKT MED DET FORBEHOLD , AT C- OG E-VITAMINERNE HVER FOR SIG SAMMEN MED ANDRE PRODUKTER INDGAAR SOM LED I ET MERE OMFATTENDE MARKED ;

DET SKAL DERFOR UNDERSOEGES , OM KOMMISSIONEN HAR FORETAGET EN KORREKT AFGRAENSNING AF DE MARKEDER , SOM C- OG E-VITAMINERNE HOERER TIL .

25DET STAAR FAST , AT C- OG E-VITAMINERNE VED SIDEN AF DERES ANVENDELSE I DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI SAMT I LEVNEDSMIDLER OG FODERSTOFFER - DVS . DEN BIOLOGISK-ERNAERINGSMAESSIGE ANVENDELSE - LIGELEDES SAELGES BL.A . SOM ANTIOXIDANTER , GAERINGS- OG TILSAETNINGSMIDLER ( ADDITIVER ) - DVS . DEN ' TEKNOLOGISKE ' ANVENDELSE - OG AT DISSE VITAMINER , I DET OMFANG DE EFTERSPOERGES TIL DEN TEKNOLOGISKE ANVENDELSE , ER UDSAT FOR KONKURRENCE FRA ANDRE PRODUKTER , SOM KAN ANVENDES TIL SAMME FORMAAL ;

26ROCHE HAR ANFOERT , AT DET HERAF MAA SLUTTES , AT VITAMINERNE I GRUPPERNE C OG E ER LED I STOERRE MARKEDER , SOM OGSAA OMFATTER DISSE ANDRE PRODUKTER , OG AT KOMMISSIONEN VED IKKE AT MEDREGNE DISSE HAR GIVET ET OVERDREVENT BILLEDE AF ROCHE ' S ANDEL AF MARKEDERNE ;

27KOMMISSIONEN DERIMOD HAR HERTIL ANFOERT , AT DE PRODUKTER , SOM KAN SUBSTITUERE C- OG E-VITAMINERNE VED DEN TEKNOLOGISKE ANVENDELSE , IKKE KAN MEDREGNES TIL DE SAMME MARKEDER SOM VITAMINERNE , IDET GRADEN AF SUBSTITUERBARHED MELLEM DISSE PRODUKTER OG DE PAAGAELDENDE VITAMINER ER UTILSTRAEKKELIG NETOP SOM FOELGE AF , AT VITAMINERNE KAN ANVENDES TIL TO FORMAAL ;

VIDERE ANFOERER KOMMISSIONEN , AT HELLER IKKE DE VITAMINER , SOM I SIDSTE INSTANS SKAL ANVENDES TIL BIOLOGISK-ERNAERINGSMAESSIGE FORMAAL PAA DEN ENE SIDE , OG VITAMINER , DER SKAL ANVENDES TIL TEKNOLOGISKE FORMAAL PAA DEN ANDEN SIDE , KAN BETRAGTES SOM TO SAERSKILTE MARKEDER , IDET PRODUCENTER OG KOEBERE SOM FOELGE AF PRODUKTETS EGNETHED TIL TO FORMAAL FRIT KAN AFGOERE , HVILKEN ANVENDELSE DE ANSER FOR MEST FORDELAGTIG , HVILKET ISAER GAELDER I ET EKSPANDERENDE MARKED ;

ENDELIGT ANFOERER KOMMISSIONEN , AT HVIS DET IMIDLERTID ANTAGES , AT DE VITAMINER , SOM ROCHE SOLGTE TIL TEKNOLOGISKE FORMAAL , SKAL HOLDES UDE FRA DE RELEVANTE MARKEDER , MAATTE DET SAMME SKE FOR KONKURRENTERNES VEDKOMMENDE , SAALEDES AT MARKEDSANDELENE VILLE FORBLIVE UAENDREDE .

28NAAR ET PRODUKT KAN ANVENDES TIL FORSKELLIGE FORMAAL , OG NAAR DISSE FORSKELLIGE FORMAAL OPFYLDER OEKONOMISKE BEHOV , SOM OGSAA ER FORSKELLIGE , MAA DET ANTAGES , AT PRODUKTET EFTER OMSTAENDIGHEDERNE KAN HENHOERE TIL SAERSKILTE MARKEDER , SOM I GIVET FALD KAN VAERE FORSKELLIGE SAAVEL MED HENSYN TIL KONKURRENCESTRUKTUR SOM KONKURRENCEVILKAAR ;

DETTE GOER DET DOG IKKE BERETTIGET AT ANTAGE , AT ET SAADANT PRODUKT SAMMEN MED ALLE DE OEVRIGE PRODUKTER , SOM DET KAN SUBSTITUERES MED UNDER DETS FORSKELLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER OG EFTER OMSTAENDIGHEDERNE KONKURRERER MED , UDGOER ET OG SAMME MARKED ;

BEGREBET DET RELEVANTE MARKET ( RELEVANT MARKET ) INDEBAERER NEMLIG , AT DER KAN HERSKE EFFEKTIV KONKURRENCE MELLEM DE PRODUKTER , SOM INDGAAR I MARKEDET , HVILKET FORUDSAETTER EN TILSTRAEKKELIG GRAD AF SUBSTITUERBARHED VED SAMME ANVENDELSE MELLEM ALLE DE PRODUKTER , SOM INDGAAR I SAMME MARKED ;

EN SAADAN SUBSTITUERBARHED FANDTES IKKE , I HVERT FALD IKKE I DET PAAGAELDENDE TIDSRUM , MELLEM ALLE VITAMINERNE I HVER AF GRUPPERNE C OG E OG ALLE DE PRODUKTER , SOM EFTER OMSTAENDIGHEDERNE KAN SUBSTITUERE DEN ENE ELLER DEN ANDEN AF DISSE GRUPPER AF VITAMINER VED ANVENDELSEN TIL DE LIGELEDES MEGET FORSKELLIGARTEDE TEKNOLOGISKE FORMAAL .

29DET KAN DERIMOD VAERE TVIVLSOMT , OM ALLE VITAMINER I HVER AF DISSE GRUPPER VED AFGRAENSNINGEN AF DE RESPEKTIVE MARKEDER FOR VITAMINERNE I GRUPPE C OG I GRUPPE E SKAL MEDTAGES I ET TIL GRUPPEN SVARENDE MARKED UANSET DEN SENERE ANVENDELSE AF VITAMINERNE , ELLER OM HVER AF DISSE GRUPPER TVAERTIMOD SKAL BETRAGTES SOM TO SAERSKILTE MARKEDER , SAALEDES AT DEN ENE OMFATTER VITAMINER BESTEMT TIL BIOLOGISK-ERNAERINGSMAESSIG ANVENDELSE OG DEN ANDEN VITAMINER BESTEMT TIL TEKNOLOGISKE FORMAAL ;

30EN AFGOERELSE AF DETTE SPOERGSMAAL ER DOG IKKE NOEDVENDIG FOR KORREKT AT KUNNE BEDOEMME ROCHE ' S OG KONKURRENTERNES RESPEKTIVE MARKEDSANDELE , IDET DENNE SONDRING , HVIS DEN SKULLE FORETAGES , I SAA FALD , SOM KOMMISSIONEN MED RETTE HAR BEMAERKET , SKULLE FORETAGES SAAVEL FOR ROCHE ' S KONKURRENTER SOM FOR ROCHE SELV OG - HVILKET MAA ANTAGES I MANGEL AF NOGEN SOM HELST ANTYDNING AF DET MODSATTE FRA SAGSOEGERNES SIDE - I SAMME FORHOLD , SAALEDES AT MARKEDSANDELENE UDTRYKT I PROCENT VILLE FORBLIVE UAENDREDE ;

ENDELIG HAR ROCHE SOM SVAR PAA ET SPOERGSMAAL FRA DOMSTOLEN ANFOERT , AT ALLE VITAMINERNE I HVER GRUPPE , UANSET HVAD PRODUKTET SENERE SKULLE ANVENDES TIL , FULGTE SAMME REGLER FOR PRISFASTSAETTELSEN , SAALEDES AT MAN IKKE KAN OPDELE PRODUKTET PAA ENKELTE MARKEDER ;

DET FOELGER AF DISSE OVERVEJELSER , AT KOMMISSIONEN I BESLUTNINGEN HAR FORETAGET EN KORREKT AFGRAENSNING AF DE RELEVANTE MARKEDER .

AFDELING 2 : DE RELEVANTE MARKEDERS STRUKTUR

31SELV OM HVER VITAMINGRUPPE UDGOER ET SAERSKILT MARKED , HAR DISSE FORSKELLIGE MARKEDER SAAVEL MED HENSYN TIL PRODUKTIONS- SOM SALGSSTRUKTUR FAELLES TRAEK , SOM BOER FREMDRAGES ;

32HERVED ER DER FOR DET FOERSTE ENIGHED MELLEM PARTERNE OM , AT MARKEDERNE FOR ALLE VITAMINGRUPPER MELLEM 1950 OG 1974 VAR I STAERK EKSPANSION , OG AT PRODUKTIONEN UDEN OPHOER FOROEGEDES ;

33SAERLIG MED HENSYN TIL VITAMINPRODUKTIONEN ER DER LIGELEDES ENIGHED MELLEM PARTERNE OM , AT SYNTETISK FREMSTILLING AF VITAMINER , SPECIELT EFTER UDLOEBET AF PATENTERNE , SOM FOR EN IKKE UVAESENTLIG DELS VEDKOMMENDE EJEDES AF ROCHE , IKKE REJSER SAERLIG VANSKELIGE TEKNISKE PROBLEMER , MEN AT PRODUKTIONEN DOG FORUDSAETTER BETYDELIGE INVESTERINGER OG MEGET SPECIALISEREDE ANLAEG , SOM I VIDT OMFANG ER SPECIFIKKE FOR HVER VITAMINGRUPPE , HVILKET MEDFOERTE , AT FABRIKKERNES KAPACITET I DEN ANFOERTE PERIODE VAR INDRETTET EFTER DEN FORUDSELIGE STIGNING I BEHOVENE OVER ET TIDSRUM PAA TI AAR ;

DENNE MARKEDSSTRUKTUR MEDFOERTE TRODS DEN OMTALTE STAERKE EKSPANSION EN VERDENSOMSPAENDENDE OVERKAPACITET I PRODUKTIONSAPPARATET FOR DE FLESTE VITAMINGRUPPER ;

EN SLAAENDE ILLUSTRATION HERAF ER BEMAERKNINGEN I REFERATET AF MOEDET MELLEM UNILEVER OG ROCHE DEN 11 . DECEMBER 1972 OM , AT ROCHE ' S SAMLEDE KAPACITET ALENE VAR TILSTRAEKKELIG TIL AT DAEKKE DEN SAMLEDE VERDENSEFTERSPOERGSEL , MEN AT ROCHE PAA DAVAERENDE TIDSPUNKT KUN UDNYTTEDE 50 % AF SIN KAPACITET ;

34DENNE PRODUKTIONSKAPACITET VAR FOR DET TIDSRUM , KOMMISSIONEN HAR LAGT TIL GRUND , OG FOR SAA VIDT ANGAAR DE PRODUCENTER , SOM VIRKEDE INDEN FOR FAELLESMARKEDET , KONCENTRERET PAA ET BEGRAENSET ANTAL FIRMAER , I ALT NI , SOM VIST PAA SKEMAET I BESLUTNINGENS NR . 4 , IDET ANTALLET AF PRODUCENTER VAR ENDNU MERE BEGRAENSET INDEN FOR HVER ENKELT GRUPPE , NEMLIG 4 I A-VITAMINGRUPPEN , 3 I B2-VITAMINGRUPPEN , 3 I B3-VITAMINGRUPPEN , 4 I B6-VITAMINGRUPPEN , 5 I C-VITAMINGRUPPEN , 4 I E-VITAMINGRUPPEN OG 2 I H-VITAMINGRUPPEN ;

VISSE AF DISSE PRODUCENTER OPTRAADTE ENDVIDERE SOM KOEBERE OG VIDERESAELGERE AF VITAMINER , SOM DE IKKE SELV PRODUCEREDE , MEDENS UBESTEMTE MAENGDER AF VITAMINER BLEV BRAGT PAA MARKEDET AF BETYDELIGE HANDELSHUSE , SOM FIK LEVERANCER FRA ANDRE END DE NI PRODUCENTER , DER ER NAEVNT I BESLUTNINGEN ;

35MED HENSYN TIL EFTERSPOERGSLEN EFTER UEMBALLEREDE VITAMINER VAR SITUATIONEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET KARAKTERISERET VED , AT DER FANDTES ET RELATIVT STORT ANTAL KOEBERE - FOR ROCHE ' S VEDKOMMENDE CA . 5 000 - MEN AT EN BETYDELIG DEL AF DENNE EFTERSPOERGSEL , FOR ROCHE ' S VEDKOMMENDE KAN DENNE DEL ANSLAAS TIL CA . 25 % AF SALGET INDEN FOR FAELLESMARKEDET , I DEN PAALGAELDENDE PERIODE VAR KONCENTRERET HOS 22 BETYDNINGSFULDE FIRMAER , HERAF 7 I MEDICINALVARESEKTOREN , 5 I LEVNEDSMIDDEL- OG 10 I FODERSTOFSEKTOREN ;

ALLE DISSE KUNDER VAR , UANSET HVILKEN SEKTOR DE TILHOERTE , KOEBERE TIL ET STORT ANTAL AF , OM IKKE ALLE , DE PAAGAELDENDE VITAMINER , IDET KUN UNILEVER , I HVERT FALD I FORHOLD TIL ROCHE , IFOELGE DET OPLYSTE UDGJORDE EN UNDTAGELSE I DENNE HENSEENDE VED KUN AT VAERE KOEBER INDEN FOR A-VITAMINGRUPPEN .

AFDELING 3 : BETYDNINGEN AF DE INDICIER FOR EN DOMINERENDE STILLING , SOM KOMMISSIONEN HAR LAGT TIL GRUND

36EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE INDTOG ROCHE EN DOMINERENDE STILLING PAA DE SYV RELEVANTE MARKEDER ( A , B2 , B3 , B6 , C , E OG H ), OG KOMMISSIONEN STOETTEDE DENNE OPFATTELSE DELS PAA SAGSOEGERNES MARKEDSANDELE I FORHOLD TIL DERES KONKURRENTERS , DELS PAA EN RAEKKE ANDRE FAKTORER , SOM , NAAR MARKEDSANDELEN I SIG SELV IKKE ER AFGOERENDE , DOG SIKREDE ROCHE EN UDPRAEGET FORRANG PAA DE RELEVANTE MARKEDER ;

KOMMISSIONEN SLUTTEDE HERAF ( I BESLUTNINGENS NR . 21 ) AT ' ROCHE . . . PAA DE PAAGAELDENDE MARKEDER ( HAR ) EN SAA UDSTRAKT HANDLEFRIHED , AT DEN ER I STAND TIL AT HINDRE EN EFFEKTIV KONKURRENCE INDEN FOR FAELLESMARKEDET , OG ALTSAA INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA DISSE MARKEDER ' .

37ROCHE HAR DELS BESTRIDT VURDERINGEN AF SINE MARKEDSANDELE DELS BESTRIDT , AT DE OEVRIGE INDICIER , DER ER LAGT TIL GRUND I BESLUTNINGEN , FORELIGGER ELLER HAR BETYDNING ;

ROCHE HAR LIGELEDES KRITISERET KOMMISSIONEN FOR IKKE AT HAVE UNDERSOEGT ROCHE ' S ADFAERD PAA DE RELEVANTE MARKEDER OG FOR IKKE AT HAVE TAGET DENNE I BETRAGTNING , SAERLIG DE STADIGE , BETYDELIGE FALD I VITAMINPRISERNE , SOM VISER , AT DER HERSKEDE EN EFFEKTIV KONKURRENCE , SOM ROCHE MAATTE BOEJE SIG FOR .

38ARTIKEL 86 ER ET KONKRET UDTRYK FOR DET ALMINDELIGE MAAL FOR FAELLESSKABETS VIRKSOMHED , SOM OMHANDLES I TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F ), NEMLING AT DER SKAL GENNEMFOERES EN ORDNING , DER SIKRER , AT KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET IKKE FORDREJES ;

ARTIKEL 86 FORBYDER EN VIRKSOMHED AT MISBRUGE EN DOMINERENDE STILLING PAA EN VAESENTLIG DEL AF FAELLESMARKEDET I DEN UDSTRAEKNING , SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE HERVED KAN PAAVIRKES ;

BEGREBET DOMINERENDE STILLING SKAL FORSTAAS SOM EN VIRKSOMHEDS OEKONOMISKE MAGTPOSITION , SOM SAETTER DENNE I STAND TIL AT HINDRE , AT DER OPRETHOLDES EN EFFEKTIV KONKURRENCE PAA DET RELEVANTE MARKED , IDET DEN KAN UDVISE EN I BETYDELIGT OMFANG UAFHAENGIG ADFAERD OVER FOR SINE KONKURRENTER OG KUNDER OG I SIDSTE INSTANS OVER FOR FORBRUGERNE ;

39EN SAADAN STILLING UDELUKKER , TIL FORSKEL FRA EN MONOPOLSTILLING ELLER ET KVASI-MONOPOL , IKKE , AT DER BESTAAR EN VIS KONKURRENCE , MEN DEN SAETTER DET DOMINERENDE FIRMA I STAND TIL , OM END IKKE AT BESTEMME , SAA DOG I DET MINDSTE MAERKBART AT OEVE INDFLYDELSE PAA DE VILKAAR , HVORUNDER KONKURRENCEN UDVIKLER SIG , OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER I VIDT OMFANG I STAND TIL AT HANDLE UDEN AT SKULLE TAGE HENSYN HERTIL OG UDEN AT DENNE ADFAERD ER TIL SKADE FOR VIRKSOMHEDEN ;

ENDVIDERE BOER DER SONDRES MELLEM EN DOMINERENDE STILLING OG DET PARALLELLE ADFAERDSMOENSTER , DER ER KARAKTERISTISK FOR OLIGOPOLSITUATIONER , IDET VIRKSOMHEDERNES ADFAERD I ET OLIGOPOL ER GENSTAND FOR GENSIDIG PAAVIRKNING , MEDENS EN VIRKSOMHED , DER INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING , I VIDT OMFANG SELV KAN FASTLAEGGE SIN ADFAERD ;

EN DOMINERENDE STILLING KAN VAERE EN FOELGE AF EN RAEKKE FAKTORER , SOM HVER FOR SIG IKKE NOEDVENDIGVIS ER AFGOERENDE , MEN BLANDT DISSE FAKTORER HAR OMFATTENDE MARKEDSANDELE MEGET STOR BETYDNING .

40EN BETYDELIG MARKEDSANDEL ER , SOM BEVIS FOR , AT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , IKKE EN UFORANDERLIG FAKTOR , OG MARKEDSANDELENS BETYDNING VARIERER FRA MARKED TIL MARKED ALT EFTER DETTES STRUKTUR , SAERLIG MED HENSYN TIL PRODUKTION , UDBUD OG EFTERSPOERGSEL ;

SELV OM HVER VITAMINGRUPPE UDGOER ET SAERSKILT MARKED , FREMBYDER DISSE FORSKELLIGE MARKEDER DOG , SOM GENNEMGANGEN AF DERES STRUKTUR HAR VIST , SAA MANGE FAELLES TRAEK , AT SAMME KRITERIER KAN LAEGGES TIL GRUND VED VURDERINGEN AF , OM MARKEDSANDELENE HAR EN SAADAN BETYDNING , AT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING .

41I OEVRIGT KAN DET , SELV OM ANDELENES BETYDNING KAN VARIERE FRA MARKED TIL MARKED , MED RETTE ANTAGES , AT MEGET STORE MARKEDSANDELE I SIG SELV , MEDMINDRE DER FORELIGGER USAEDVANLIGE OMSTAENDIGHEDER , UDGOER ET BEVIS FOR , AT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING ;

AT EN VIRKSOMHED GENNEM EN LAENGERE PERIODE HAR EN MEGET STOR MARKEDSANDEL , GIVER DEN SOM FOELGE AF OMFANGET AF DEN PRODUKTION OG DET UDBUD , DEN REPRAESENTERER - OG UDEN AT VIRKSOMHEDER MED BETYDELIGT MINDRE ANDELE ER I STAND TIL HURTIGT AT OPFYLDE EN EFTERSPOERGSEL , SOM IKKE LAENGERE OENSKES DAEKKET AF VIRKSOMHEDEN MED DEN STOERSTE MARKEDSANDEL - EN MAGTPOSITION , SOM GOER VIRKSOMHEDEN TIL EN UOMGAENGELIG FORRETNINGSFORBINDELSE , OG SOM ALLEREDE AF DENNE AARSAG , I HVERT FALD I TEMMELIG LANGE PERIODER , GIVER DEN SIKKERHED FOR AT KUNNE UDVISE DEN UAFHAENGIGE ADFAERD , SOM ER KARAKTERISTISK FOR EN DOMINERENDE STILLING .

42DET ANFOERES I BESLUTNINGEN , AT DER VED SIDEN AF MARKEDSANDELENE FORELAA EN RAEKKE ANDRE FAKTORER , SOM , KOMBINERET MED ROCHE ' S MARKEDSANDELE , I VISSE TILFAELDE GAV ROCHE EN DOMINERENDE STILLING ;

DISSE INDICIER , SOM KOMMISSIONEN BETEGNEDE SOM SUPPLERENDE KRITERIER , ER FOELGENDE :

A ) ROCHE ' S MARKEDSANDELE VAR IKKE ALENE STORE , MEN DER VAR DESUDEN EN BETYDELIG AFSTAND MELLEM ROCHE ' S OG DE STOERSTE KONKURRENTERS MARKEDSANDELE ( BESLUTNINGENS NR . 5 OG 21 );

B ) ROCHE FREMSTILLEDE ET LANGT STOERRE UDVALG AF VITAMINER END KONKURRENTERNE ( BESLUTNINGENS NR . 21 )

C ) ROCHE BETEGNEDES SOM VERDENS STOERSTE VITAMINPRODUCENT MED EN OMSAETNING , DER VAR STOERRE END ALLE DE OEVRIGE PRODUCENTERS UNDER ET , OG SOM DEN LEDENDE VIKSOMHED I SPIDSEN FOR EN MULTINATIONAL KONCERN , SOM OMSAETNINGSMAESSIGT VAR VERDENS STOERSTE FARMACEUTISKE KONCERN ( BESLUTNINGENS NR . 5-6 OG 21 );

D ) SELV OM DE PATENTER PAA FREMDSTILLING AF VITAMINER , SOM ROCHE VAR INDEHAVER AF , VAR UDLOEBET , RAADEDE ROCHE DOG , SOM FOELGE AF SIN BANEBRYDENDE INDSATS PAA DETTE OMRAADE , FREMFOR SINE KONKURRENTER OVER TEKNOLOGISKE FORDELE , SOM GAV SIG UDTRYK I ROCHE ' S MEGET VELUDBYGGEDE HJAELPE- OG INFORMATIONSTJENESTE FOR KUNDERNE ( BESLUTNINGENS NR . 7 OG 8 );

E ) ROCHE RAADEDE OVER ET MEGET UDSTRAKT OG SPECIALISERET HANDELSNET ( BESLUTNINGENS NR . 8 );

F ) DER FANDTES INGEN POTENTIEL KONKURRENCE ( BESLUTNINGENS NR . 21 );

DESUDEN HAR KOMMISSIONEN UNDER SAGENS BEHANDLING FOR DOMSTOLEN SOM INDICIER FOR , AT ROCHE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING , ANFOERT ROCHE ' S EVNE TIL I VIDT OMFANG AT BEVARE SINE MARKEDSANDELE INTAKTE TRODS EN LIVLIG KONKURRENCE .

43FOER DER TAGES STILLING TIL , OM DE KRITERIER , SOM KOMMISSIONEN LAGDE TIL GRUND , FAKTISK KAN ANTAGES AT HAVE FORELIGGET I ROCHE ' S TILFAELDE , BOER DET , DA SAGSOEGERNE HAR BESTRIDT , AT DE HAR BETYDNING , UNDERSOEGES , OM DISSE FAKTORER EFTER DERES ART ER EGNEDE TIL ANVENDELSE SOM BEVIS FOR EN DOMINERENDE STILLING , NAAR DE SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER I FORBINDELSE MED DE RELEVANTE MARKEDER OG MARKEDSANDELENE TAGES I BETRAGTNING .

44I DENNE SAMMENHAENG KAN FASTHOLDELSEN AF MARKEDSANDELENE IKKE ANVENDES SOM KRITERIUM , IDET DETTE FORHOLD SAAVEL KAN VAERE RESULTATET AF EN EFFEKTIV KONKURRENCEADFAERD SOM AF EN STILLING , SOM GIVER VIRKSOMHEDEN MULIGHED FOR AT HANDLE UAFHAENGIGT AF KONKURRENCEN , OG KOMMISSIONEN , DER HAR INDROEMMET , AT DER HERSKEDE KONKURRENCE , HAR IKKE ANFOERT , HVILKE FAKTORER DER SKULLE VAERE AARSAG TIL MARKEDSANDELENES STABILITET , HVOR EN SAADAN ER KONSTATERET ;

SAAFREMT DER IMIDLERTID FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , KAN DEN OMSTAENDIGHED , AT MARKEDSANDELENE OPRETHOLDES , VAERE ET TEGN PAA , AT DENNE STILLING ER BEVARET , OG ENDVIDERE PAA , AT DE METODER , DER ER ANVENDT FOR AT BEVARE DEN DOMINERENDE STILLING , EVENTUELT KAN UDGOERE ET MISBRUG , SOM OMHANDLET I TRAKTATENS ARTIKEL 86 .

45DET KAN HELLER IKKE TILLAEGGES BETYDNING , AT ROCHE SKULLE FREMSTILLE ET STOERRE UDVALG AF VITAMINER END SINE KONKURRENTER ;

KOMMISSIONEN ANSAA DENNE OMSTAENDIGHED FOR AT VAERE ET INDICIUM FOR EN DOMINERENDE STILLING , FORDI ROCHE ' DA ADSKILLIGE AFTAGERES EFTERSPOERGSEL VEDROERER FLERE VITAMINGRUPPER , KAN . . . ANVENDE EN SALGSSTRATEGI OG NAVNLIG EN PRISSTRATEGI , DER ER LANGT MINDRE AFHAENGIG AF KONKURRENCEVILKAARENE PAA HVERT ENKELT MARKED END KONKURRENTERNES ' .

46KOMMISSIONEN FASTSLOG IMIDLERTID SELV , AT HVER GRUPPE AF VITAMINER UDGOER ET SAERSKILT MARKED , OG IKKE , ELLER KUN I RINGE GRAD , KAN SUBSTITUERES MED ANDRE GRUPPER ELLER ANDRE VARER ( BESLUTNINGENS NR . 20 ), SAALEDES AT VITAMINER I FORSKELLIGE GRUPPER ER PRODUKTER , DER INDBYRDES ER LIGE SAA FORSKELLIGE SOM VITAMINER I FORHOLD TIL ANDRE PRODUKTER INDEN FOR MEDICINALVARE- ELLER LEVNEDSMIDDELSEKTOREN ;

DET ER ENDVIDERE IKKE BESTRIDT , AT ROCHE ' S KONKURRENTER , SAERLIG INDEN FOR DEN KEMISKE INDUSTRI , UDOVER DE VITAMINER , DE FREMSTILLER , OGSAA SAELGER ANDRE PRODUKTER , SOM OGSAA EFTERSPOERGES AF VITAMINKOEBERNE , SAALEDES AT DEN OMSTAENDIGHED , AT ROCHE ER I STAND TIL AT UDBYDE FLERE GRUPPER AF VITAMINER , IKKE I SIG SELV GIVER DENNE KONCERN EN FORDEL FREMFOR KONKURRENTERNE , SOM UDOVER ET MERE ELLER MINDRE OMFATTENDE UDVALG AF VITAMINER KAN TILBYDE ANDRE PRODUKTER , SOM OGSAA EFTERSPOERGES AF KOEBERNE AF DISSE VITAMINER .

47AF TILSVARENDE GRUNDE FOELGER , AT DET I DENNE SAMMENHAENG IKKE KAN BETRAGTES SOM ET INDICIUM , AT ROCHE ER VERDENS STOERSTE VITAMINPRODUCENT , AT ROCHE ' S OMSAETNING ER STOERRE END ALLE ANDRE PRODUCENTERS TILSAMMEN , OG AT ROCHE STAAR I SPIDSEN FOR DEN STOERSTE FARMACEUTISKE KONCERN I VERDEN ;

EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE ER DISSE TRE FORHOLD ET TEGN PAA , AT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , IDET DET ' HERAF FOELGER , AT SAGSOEGERNE INDTAGER EN FREMTRAEDENDE STILLING IKKE ALENE PAA FAELLESMARKEDET , MEN OGSAA PAA VERDENSMARKEDET ; DE HAR DERFOR EN MEGET STOR HANDLEFRIHED , IDET DE SOM FOELGE AF DERES STILLING UDEN VANSKELIGHEDER KAN TILPASSE SIG UDVIKLINGEN PAA DE FORSKELLIGE REGIONALE MARKEDER . EN VIRKSOMHED , SOM OPERERER PAA HELE VERDENSMARKEDET , OG SOM HAR EN MARKEDSANDEL , SOM ER LANGT STOERRE END KONKURRENTERNES , BEHOEVER IKKE I NAEVNEVAERDIGT OMFANG AT TAGE HENSYN TIL DE KONKURRENTER , DEN MAATTE HAVE INDEN FOR FAELLESMARKEDET ' ;

EN SAADAN ARGUMENTATION , SOM STOETTES PAA STORDRIFTSFORDELE OG MULIGHEDEN FOR AT FOERE EN DIFFERENTIERET STRATEGI AFPASSET EFTER DE FORSKELLIGE REGIONALE MARKEDER , ER IKKE OVERBEVISENDE , NAAR UDGANGSPUNKTET ER , AT HVER VITAMINGRUPPE UDGOER EN SAERSKILT GRUPPE AF PRODUKTER , SOM KRAEVER SPECIFIKKE ANLAEG , OG SOM DANNER ET SAERSKILT MARKED , IDET DEN SAMLEDE PRODUCEREDE MAENGDE AF INDBYRDES FORSKELLIGE PRODUKTER IKKE GIVER ROCHE KONKURRENCEMAESSIGE FORDELE FREMFOR KONKURRENTERNE , SAERLIG INDEN FOR DEN KEMISKE INDUSTRI , SOM UDOVER VITAMINER PAA VERDENSPLAN FREMSTILLER ANDRE PRODUKTER , OG SOM PRINCIPIELT HAR DE SAMME MULIGHEDER FOR KOMPENSERENDE AFSAETNING SOM ELLERS , FOELGER AF EN BETYDELIG SAMLET PRODUKTION AF PRODUKTER , DER ADSKILLER SIG LIGE SAA MEGET FRA HINANDEN SOM DE FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER INDBYRDES .

48DERIMOD KAN SOM BRUGBARE INDICIER ANVENDES FORHOLDET MELLEM VIRKSOMHEDENS OG KONKURRENTERNES MARKEDSANDELE , SAERLIG DE STOERSTE KONKURRENTERS , VIRKSOMHEDENS TEKNOLOGISKE FORSPRING FREMFOR KONKURRENTERNE , ET OVERORDENTLIGT VELUDBYGGET SALGSNET OG DET FORHOLD , AT DER IKKE FINDES EN POTENTIEL KONKURRENCE , IDET DET FOERSTE AF INDICIERNE ER BRUGBART , FORDI DET KAN ANVENDES SOM GRUNDLAG FOR EN BEREGNING AF KONKURRENTERNES OG DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS KONKURRENCEKAPACITET , DET ANDET OG TREDJE FORDI DE I SIG SELV UDGOER TEKNISKE OG SALGSMAESSIGE FORDELE , OG DET FJERDE , FORDI DET ER RESULTATET AF , AT DER FINDES HINDRINGER FOR , AT NYE KONKURRENTER FAAR ADGANG TIL MARKEDET ;

MED HENSYN TIL SPOERGSMAALET , OM DER FORELIGGER EN POTENTIEL KONKURRENCE , BOER DET IMIDLERTID BEMAERKES , AT MEDENS DET ER KORREKT , AT FABRIKKERNES KAPACITET SOM FOELGE AF STOERRELSEN AF DE INVESTERINGER , SOM ER NOEDVENDIGE - OG DETTE GAELDER FOR ALLE DE RELEVANTE VITAMINGRUPPER - ER INDRETTET EFTER DEN FORVENTEDE EKSPANSION I ET LANGT TIDSRUM , SAALEDES AT ADGANGEN TIL MARKEDET VANSKELIGGOERES FOR NYE PRODUCENTER , MAA DET DOG OGSAA TAGES I BETRAGTNING , AT EN BETYDELIG UUDNYTTET PRODUKTIONSKAPACITET BLANDT DE ETABLEREDE PRODUCENTER SKABER EN POTENTIEL KONKURRENCESITUATION ;

ROCHE BEFANDT SIG DOG I DENNE HENSEENDE I EN PRIVILEGERET SITUATION , FORDI KONCERNENS PRODUKTIONSKAPACITET , HVILKET DEN SELV HAR INDROEMMET , I DET TIDSRUM BESLUTNINGEN VEDROERER , I SIG SELV VAR TILSTRAEKKELIG TIL AT IMOEDEKOMME EFTERSPOERGSLEN PAA VERDENSPLAN , UDEN AT DENNE OVERKAPACITET DOG HAVDE BRAGT DEN I EN OEKONOMISK ELLER FINANSIELT SET VANSKELIG SITUATION .

49DET ER PAA BAGGRUND AF DISSE BETRAGTNINGER , AT ROCHE ' S MARKEDSANDELE PAA HVERT AF DE RELEVANTE MARKEDER OG TILLIGE INDICIERNE , SOM I FORBINDELSE MED MARKEDSANDELENE KAN LAEGGES TIL GRUND FOR AT PAAVISE , AT DER EVENTUELT FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , MAA VURDERES ;

ENDELIG MAA DET OGSAA UNDERSOEGES , OM ROCHE ' S ARGUMENTATION MED HENSYN TIL BETYDNINGEN AF KONCERNENS MARKEDSADFAERD , SAERLIG MED HENSYN TIL PRISER , VIL KUNNE ROKKE VED DE KONSTATERINGER , SOM GENNEMGANGEN AF MARKEDSANDELENE OG DE OEVRIGE INDICIER , SOM SKAL LAEGGES TIL GRUND , MAATTE FOERE TIL .

AFDELING 4 : ANVENDELSE AF DE RELEVANTE KRITERIER PAA DE FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER

A ) A-VITAMINGRUPPEN

50DER ER ENIGHED MELLEM PARTERNE OM , AT ROCHE ' S MARKEDSANDEL INDEN FOR FAELLESMARKEDET KAN ANSLAAS TIL 47 % SAAVEL EFTER VAERDI SOM EFTER MAENGDE ;

IFOELGE DE AF KOMMISSIONEN FREMLAGTE OPLYSNINGER , SOM ROCHE IKKE HAR BESTRIDT , KAN DE OEVRIGE PRODUCENTERS MARKEDSANDEL I 1974 ANSLAAS TIL 27 % , 18 % , 7 % OG 1 % ;

51DET RELEVANTE MARKED HAR SAALEDES KARAKTER AF ET SNAEVERT OLIGOPOL , HVOR KONKURRENCEN ALLEREDE I SIG SELV ER AFSVAEKKET , IDET ROCHE ' S MARKEDSANDEL , SOM ER AF SAMME STOERRELSESORDEN SOM DE TO STOERSTE KONKURRENTERS TILSAMMEN , VISER , AT ROCHE HAR EN SAERLIG VID HANDLEFRIHED VED FASTLAEGGELSEN AF SIN KONKURRENCEADFAERD ;

AT ROCHE , SELV EFTER PATENTERNES UDLOEB , HAR ET TEKNOLOGISK FORSPRING FREM FOR KONKURRENTERNE SOM FOELGE AF ROCHE ' S OPFINDELSER OG TIDLIGERE STILLING SOM INDEHAVER AF TALRIGE PATENTER PAA A-VITAMINOMRAADET , ER ET YDERLIGERE INDICIUM FOR , AT ROCHE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING ;

SOM ANFOERT OVENFOR , ER DET SAMME TILFAELDET MED HENSYN TIL DEN MANGLENDE POTENTIELLE KONKURRENCE FRA NYE VIRKSOMHEDER , MEDENS DEN POTENTIELLE KONKURRENCE FRA DEN OVERSKYDENDE PRODUKTIONSKAPACITET I BESTAAENDE VIRKSOMHEDER SNARERE VAR EN FORDEL FOR ROCHE , HVILKET FREMGAAR AF ET UDDRAG AF EN MANAGEMENT INFORMATION FRA MIDTEN AF AUGUST 1971 , DER INDEHOLDER FOELGENDE UDTALELSE : ' ALTHOUGH BASF WILL CONTINUE TO INTENSIFY ITS ACTIVITIES , WE EXPECT TO ACHIEVE A FURTHER STEADY INCREASE OF OUR TURNOVER . HOWEVER , THE PRESENT OVERCAPACITY OF PRODUCTION IS SUCH , THAT A FIRMING OF PRICES CANNOT BE EXPECTED FOR THE NEXT FEW YEARS . SUCH A DEVELOPMENT WOULD , OF COURSE , BE ACCELERATED IF ONE OF OUR SMALLER COMPETITORS CEASED PRODUCTION ' ;

52KOMMISSIONEN HAR DERFOR MED RETTE ANTAGET , AT SAGSOEGERNE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING PAA A-VITAMINMARKEDET ;

AT ROCHE MED HENSYN TIL SINE FORSYNINGER MED RAASTOFFER TIL SIN PRODUKTION INDEN FOR A-VITAMINGRUPPEN VAR HENVIST TIL EN VIRKSOMHED INDEN FOR DEN KEMISKE INDUSTRI , SOM LIGELEDES FREMSTILLEDE A-VITAMINER , OG SOM DERFOR VAR ROCHE ' S KONKURRENT , KAN IKKE ROKKE VED DE KONKLUSIONER , KOMMISSIONEN ER NAAET FREM TIL , IDET ROCHE ALDRIG HAR HAEVDET AT HAVE VAERET UDSAT FOR VANSKELIGHEDER AF NOGEN ART , HVERKEN MED HENSYN TIL LEVERINGSTIDSPUNKTER ELLER MED HENSYN TIL PRISER .

B ) B2-VITAMINGRUPPEN

53KOMMISSIONEN ANSLOG I SIN BESLUTNING ROCHE ' S MARKEDSANDEL TIL 86 % ;

KOMMISSIONEN HAR I DET FAELLES UDARBEJDEDE DOKUMENT , DER ER FREMLAGT UNDER DEN SKRIFTLIGE FORHANDLING , REDEGJORT FOR BEREGNINGSGRUNDLAGET FOR ROCHE ' S MARKEDSANDELE , SAAVEL EFTER VAERDI SOM EFTER MAENGDE , OG DET FREMGAAR ENDVIDERE AF DE FREMLAGTE TABELLER , AT KOMMISSIONEN HAR TAGET ALLE STATISTISK OPGJORTE INDFOERSLER AF VITAMINER TIL FAELLESMARKEDET I BETRAGTNING ;

PAA GRUNDLAG AF DISSE OPLYSNINGER ER KOMMISSIONEN NAAET FREM TIL FOELGENDE TAL :

54ROCHE HAR I DET VAESENTLIGE KUN ANFOERT , AT ' DA ( KONCERNEN ) MED HENSYN TIL KONKURRENCEN ER HENVIST TIL BLOT ANSLAAEDE TAL , ER ( DEN ) IKKE I STAND TIL AT FOERE MODBEVIS ' , MEN AT DEN ANSLAAR SIN ANDEL AF VERDENSMARKEDET TIL AT VAERE BETYDELIG MINDRE OG SIN MARKEDSANDEL INDEN FOR FAELLESMARKEDET TIL IKKE AT OVERSTIGE 50 % ;

TIL STOETTE FOR DETTE SIDSTNAEVNTE SKOEN I FORHOLD TIL KOMMISSIONENS VURDERING HAR SAGSOEGERNE ANFOERT , AT ' NAAR DER TIL DISSE TAL LAEGGES DEN FERMENTATIONSKAPACITET , I SAERDELESHED I USA , PAA 2-300 TONS OM AARET , SOM BLEV TAGET UD AF DRIFT I BEGYNDELSEN AF 1970 , MEN SOM PAA ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT IGEN KAN TAGES I BRUG , UDGOER MARKEDSANDELEN IKKE MERE END CA . 50 % ' , IDET SAGSOEGERNE SAALEDES - UDEN NAERMERE OPLYSNINGER - GOER GAELDENDE , ENTEN AT DER FINDES EN POTENTIEL KONKURRENCE , ELLER AT DER ER SKET EN FORMINDSKELSE AF DERES EGEN PRODUKTIONSKAPACITET I USA ;

55HVIS DET FOERSTE SKULLE VAERE TILFAELDET , MAATTE DET FORMODES , AT VISSE AF ROCHE ' S KONKURRENTER DELVIS BLEV FORTRAENGT FRA MARKEDET EFTER 1970 ;

HVIS DET DERIMOD ANTAGES - HVILKET DOG IKKE ER KLART ANFOERT - AT DER HENVISES TIL EN INDSTILLING AF EN PRODUKTIONSKAPACITET , SOM TILHOERTE ROCHE , KAN DENNE OMSTAENDIGHED IKKE ANFOERES SOM MODARGUMENT MOD KOMMISSIONENS BEREGNINGER , SAA LAENGE DET IKKE ER FASTSLAAET , AT DER IKKE SKETE EN TILSVARENDE INDSTILLING AF KAPACITET HOS KONKURRENTERNE , OG AT DET NOEDVENDIGE RESULTAT HERAF I HVERT FALD VAR EN FORMINDSKELSE AF ROCHE ' S MARKEDSANDELE INDEN FOR FAELLESMARKEDET OG IKKE EN RATIONALISERING AF PRODUKTIONEN ;

SELV OM EN OVERKAPACITET I PRODUKTIONSLEDDET ENDVIDERE I GIVET FALD KAN VAERE EN POTENTIEL KONKURRENCESKABENDE FAKTOR , SOM KAN HAVE BETYDNING FOR , OM DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , KAN DETTE - UANSET AT DET OVENFOR ER FASTSLAAET , AT DETTE IKKE VAR TILFAELDET FOR ROCHE ' S VEDKOMMENDE I DET HER RELEVANTE TIDSRUM - IKKE PAAVIRKE VURDERINGEN AF DE FAKTISK OPNAAEDE MARKEDSANDELE ;

56DE AF KOMMISSIONEN FORETAGNE OG BERIGTIGEDE BEREGNINGER , SOM I OEVRIGT MAA ANSES FOR AT VAERE TILSTRAEKKELIG PAALIDELIGE TIL AT KUNNE LAEGGES TIL GRUND , KAN UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER IKKE DRAGES I TVIVL SOM FOELGE AF DE OVENFOR ANFOERTE INDVENDINGER , OG DE MARKEDSANDELE , SOM FREMGAAR AF BEREGNINGERNE , ER SAA STORE , AT DE I SIG SELV ER UDTRYK FOR EN DOMINERENDE STILLING .

C ) B3-VITAMINGRUPPEN ( PANTOTENSYRE )

57KOMMISSIONEN HAR ERKENDT , AT DE TAL , DER BLEV LAGT TIL GRUND I BESLUTNINGEN , BOER KORRIGERES , OG DER ER ENIGHED MELLEM PARTERNE OM AT ANSLAA MARKEDSANDELENE SOM FOELGER :

58MARKEDSANDELE , SOM ER AF DENNE STOERRELSESORDEN , OG SOM ENDOG IFOELGE PARTERNES FAELLES OPLYSNINGER I 1971 VAR 6 PROCENTPOINTS MINDRE END I 1972 , ER IKKE I SIG SELV ET TILSTRAEKKELIGT INDICIUM FOR , AT DER I STOERSTEDELEN AF DEN PERIODE , KOMMISSIONEN HAR LAGT TIL GRUND , FORELAA EN DOMINERENDE STILLING , OG DETTE GAELDER UANSET OM MARKEDSANDELENE BEREGNES EFTER VAERDI ELLER EFTER MAENGDE ;

DET HAR TVAERTIMOD VIST SIG , AT DEN KORREKTION , KOMMISSIONEN HAR MAATTET FORETAGE , BEROR PAA , AT DENNE HAVDE UNDLADT AT MEDREGNE INDFOERSLER FORETAGET AF EN JAPANSK KONKURRENT , SOM I 1973 HAVDE EN MARKEDSANDEL PAA 30 % ;

ENDVIDERE HAR KOMMISSIONEN NETOP FOR DETTE MARKED IKKE ANGIVET , HVILKE YDERLIGERE INDICIER DER , SAMMEN MED DEN KORRIGEREDE MARKEDSANDEL , SKULLE KUNNE LAEGGES TIL GRUND FOR AT ANTAGE , AT DER IKKE DESTO MINDRE FORELAA EN DOMINERENDE STILLING ;

DET MAA HEREFTER KONSTATERES , AT DET IKKE ER TILSTRAEKKELIGT PAAVIST , AT ROCHE MED HENSYN TIL B3-VITAMINERNE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING I DET PAAGAELDENDE TIDSRUM .

D ) B6-VITAMINGRUPPEN

59KOMMISSIONEN ANSLOG ROCHE ' S MARKEDSANDEL TIL 95 % , MEDENS ROCHE , SOM IKKE HAR FREMLAGT OPLYSNINGER MED HENSYN TIL FAELLESMARKEDET , FOR VERDENSMARKEDETS VEDKOMMENDE HAR INDROEMMET , AT KONCERNENS ANDEL UDGJORDE 60-70 % ;

PARTERNE HAR EFTER AT HAVE SAMMENHOLDT DERES OPLYSNINGER ( BILAG 1/E OG 2/G TIL FAELLES BESVARELSE ) IKKE KUNNET NAA TIL ENIGHED OM EN FAELLES VURDERING , OG KOMMISSIONEN HAR KORRIGERET SIN VURDERING OG FREMLAGT FOELGENDE TAL :

60DET BOER BEMAERKES , AT MARKEDSANDELENE SOM FOELGE AF , AT VITAMINERNE I GRUPPERNE B6 OG H HOERER UNDER SAMME TOLDPOSITION , OMFATTER BEGGE DE TO GRUPPER , I HVERT FALD SOM DISSE ER BEREGNET EFTER VAERDI , MEN AT ROCHE IMIDLERTID IKKE HAR BESTRIDT , AT DENNE OMSTAENDIGHED IKKE KAN AENDRE DE DERAF FOELGENDE STOERRELSESORDENER ;

ROCHE HAR UDEN NAERMERE ANGIVELSER GJORT GAELDENDE , AT PROCENTDELEN MAA ANSLAAS TIL ET TAL , DER ER MINDST 20 LAVERE , MEN SELV OM DETTE UDEN VIDERE ACCEPTERES , ER ROCHE ' S MARKEDSANDELE DOG STADIG AF EN SAADAN STOERRELSE , AT DE ER UDTRYK FOR EN DOMINERENDE STILLING ;

DETTE GAELDER SAA MEGET MERE SOM INGEN AF ROCHE ' S FIRE STOERSTE KONKURRENTER I DET PAAGAELDENDE TIDSRUM HAVDE MARKEDSANDELE PAA 10 % , OG VISSE AF DISSE KONKURRENTERS MARKEDSANDELE HOEJST SANDSYNLIGT VAR MINDRE END 5 % .

E ) C-VITAMINGRUPPEN

61KOMMISSIONEN ANSLOG I BESLUTNINGEN ROCHE ' S MARKEDSANDEL TIL 68 % , MEDENS ROCHE UNDER SAGENS BEHANDLING HAR ANFOERT TALLET 50 % ;

EFTER AT HAVE SAMMENHOLDT DERES SYNSPUNKTER ER PARTERNE NAAET TIL ENIGHED OM AT ANSLAA MARKEDSANDELENE SOM FOELGER UNDER FORUDSAETNING AF , AT KUN MARKEDET FOR VITAMINERNE TAGES I BETRAGTNING :

62IFOELGE ROCHE SKAL DISSE TAL KORRIGERES PAA DEN MAADE , AT DET RELEVANTE MARKED OGSAA SKAL OMFATTE DE PRODUKTER , SOM KONKURRERER MED C-VITAMINERNE MED HENSYN TIL DE TEKNOLOGISKE ANVENDELSESFORMER , OG ROCHE HAR ANFOERT , AT KONCERNENS MARKEDSANDEL I SAA FALD IKKE VILLE OVERSTIGE 47 % ;

63DA DE OVENFOR ANFOERTE BETRAGTNINGER OM AFGRAENSNINGEN AF DET RELEVANTE MARKED FOR DE VITAMINER , DER SAAVEL ER BESTEMT TIL BIOLOGISK-ERNAERINGSMAESSIG SOM TIL TEKNOLOGISK ANVENDELSE HAR FOERT TIL , AT DET AF ROCHE ANFOERTE SYNSPUNKT MAA FORKASTES , MAA DE MARKEDSANDELE , SOM PARTERNE ER NAAET TIL ENIGHED OM , FOR SAA VIDT ANGAAR MARKEDET FOR C-VITAMINER SOM SAADANT , LAEGGES TIL GRUND , OG DISSE MARKEDSANDELE ER UDTRYK FOR , AT DER FORELAA EN DOMINERENDE STILLING ;

OGSAA PAA DETTE MARKED - HVOR DER I OEVRIGT I 1971 VAR KNAPHED - VAR AFSTANDEN MELLEM ROCHE ' S MARKEDSANDEL ( 64,8 % ) OG DE NAERMESTE KONKURRENTERS ( 14,8 % OG 6,3 % ) SAA STOR , AT DEN UNDERBYGGER DEN KONKLUSION , KOMMISSIONEN NAAEDE FREM TIL .

F ) E-VITAMINGRUPPEN

64I BESLUTNINGEN ANSLOG KOMMISSIONEN ROCHE ' S MARKEDSANDEL FOR E-VITAMINERNES VEDKOMMENDE TIL 70 % , MEDENS ROCHE UNDER SAGENS BEHANDLING HAR FREMSAT TALLET 40 % ;

EFTER AT HAVE SAMMENHOLDT DERES SYNSPUNKTER ER PARTERNE I DERES FAELLES BESVARELSE NAAET TIL ENIGHED OM AT ANSLAA MARKEDSANDELENE SOM FOELGER UNDER FORUDSAETNING AF , AT KUN MARKEDET FOR E-VITAMINERNE SKAL TAGES I BETRAGTNING :

ROCHE HAR ENDOG ANSLAAET SIN MARKEDSANDEL I 1970 OG 1971 TIL AT VAERE 7 PROCENTPOINTS LAVERE END I 1972 ;

65IFOELGE ROCHE ' S OPFATTELSE - OG AF SAMME GRUNDE SOM ROCHE HAR ANFOERT I FORBINDELSE MED C-VITAMINERNE - BOER DET RELEVANTE MARKED OGSAA OMFATTE DE PRODUKTER , SOM KONKURRERER MED E-VITAMINERNE VED DE TEKNOLOGISKE ANVENDELSESFORMER , OG ROCHE HAR ANFOERT , AT KONCERNENS MARKEDSANDEL I SAA FALD IKKE VILLE OVERSTIGE 40 % I 1974 ;

66DA ROCHE ' S SYNSPUNKT MED HENSYN TIL AFGRAENSNINGEN AF DET RELEVANTE MARKED AF DE OVENFOR ANFOERTE GRUNDE MAA FORKASTES , BOER DE MARKEDSANDELE , PARTERNE ER NAAET TIL ENIGHED OM , LAEGGES TIL GRUND ;

DISSE MARKEDSANDELES I SIG SELV VAESENTLIGE BETYDNING OEGES AF , AT KONKURRENTERNES MARKEDSANDELE - EFTER DEN OVERFOR OMTALTE KORREKTION - EFTER VAERDI MAA ANSLAAS TIL I 1974 AT HAVE UDGJORT 16 , 6 OG 1 % FOR DE OEVRIGE PRODUCENTERS VEDKOMMENDE OG 19 % FOR EN ELLER FLERE IMPORTOERERS VEDKOMMENDE , I ALMINDELIGHED HANDELSHUSE , SOM UDOEVEDE DERES VIRKSOMHED FRA TREDJELANDE ;

DEN SAALEDES KONSTATEREDE SITUATION SVARER PAA ENDNU MERE KARAKTERISTISK MAADE END FOR A-VITAMINERNES VEDKOMMENDE TIL MOENSTRET PAA ET SNAEVERT OLIGOPOL , I HVILKET ROCHE ' S MARKEDSANDEL VAR LANGT STOERRE END DE TO STOERSTE KONKURRENTERS MARKEDSANDELE TILSAMMEN ;

KOMMISSIONEN HAR DERFOR MED RETTE FASTSLAAET , AT DER FORELAA EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET .

G ) H-VITAMINGRUPPEN

67SAGSOEGERNE HAR INDROEMMET , AT DE HAR HAFT EN MARKEDSANDEL PAA 100 % AF DETTE MARKED , OG AT DERES MARKEDSANDEL GENNEM DET HER RELEVANTE TIDSRUM STADIG VAR PAA 93 % , SAALEDES AT DE FAKTISK INDTOG EN MONOPOLSTILLING .

H ) SAMMENFATNING

68DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT KRITERIERNE FOR , AT DER FORELAA EN DOMINERENDE STILLING , VAR OPFYLDT MED HENSYN TIL VITAMINGRUPPERNE A , B2 , B6 , C , E OG H , MEDENS DET IKKE ER PAAVIST , AT DER FORELAA EN SAADAN STILLING MED HENSYN TIL B3-VITAMINERNE .

AFDELING 5 : SAGSOEGERNES MARKEDSADFAERD

69DET MAA IMIDLERTID UNDERSOEGES , OM IKKE DISSE KONSTATERINGER AFKRAEFTES AF SAGSOEGERNES ADFAERD PAA DE RELEVANTE MARKEDER , EN ADFAERD , SOM EFTER SAGSOEGERNES OPFATTELSE IKKE ALENE VISER , AT DER HERSKEDE LIVLIG KONKURRENCE , MEN OGSAA HVILKET KONKURRENCEPRES DE VAR UDSAT FOR ;

SAGSOEGERNE HAR I DENNE HENSEENDE SAERLIGT HENVIST TIL , AT PRISERNE FOR DE FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER TIL STADIGHED FALDT , OG AT SAGSOEGERNES MARKEDSANDELE I VISSE MEDLEMSSTATER BLEV MINDRE ;

SAGSOEGERNE HAR LIGELEDES HENVIST TIL OPLYSNINGER I FORSKELLIGE INTERNE DOKUMENTER , SAERLIG DE AF SAGSOEGERNE REGELMAESSIGT UDGIVNE ' MANAGEMENT INFORMATION ' OG ' MARKETING NEWS ' , SOM INDEHOLDER ANALYSER AF MARKEDSSITUATIONEN FOR HVER VITAMINGRUPPE , SAMT TIL DOKUMENTATIONEN VEDROERENDE ' EUROPEAN BULK MANAGERS MEETING ' , SOM BLEV AFHOLDT AF ROCHE I BASEL I OKTOBER 1972 .

70DOMSTOLEN HAR IMIDLERTID ALLEREDE FASTSLAAET , SAERLIGT I DOMMEN AF 14 . FEBRUAR 1978 ( UNITED BRANDS , SAG 27/76 , SML . 1978 , S . 207 ), AT SELV EN LIVLIG KONKURRENCE PAA ET BESTEMT MARKED IKKE UDELUKKER , AT EN VIRKSOMHED KAN HAVE EN DOMINERENDE STILLING HER , IDET DENNE STILLING I DET VAESENTLIGE ER KARAKTERISERET VED , AT VIRKSOMHEDEN KAN BESTEMME SIN ADFAERD UDEN I SIN MARKEDSSTRATEGI AT SKULLE TAGE HENSYN TIL DENNE KONKURRENCE OG UDEN FOR SAA VIDT AT MAATTE ACCEPTERE SKADEVIRKNINGER SOM FOELGE AF SIN NAEVNTE ADFAERD .

71DET ER DOG I ALMINDELIGHED UFORENELIGT MED DEN UAFHAENGIGE ADFAERD , SOM ER KARAKTERISTISK FOR EN DOMINERENDE STILLING , AT EN VIRKSOMHED MAA NEDSAETTE SINE PRISER UNDER PRES FRA PRISNEDSAETTELSER , SOM KONKURRENTERNE TAGER INITIATIVET TIL ;

SAGSOEGERNE HAR SOM BILAG TIL STAEVNINGEN FREMLAGT EN RAEKKE DIAGRAMMER , HVORI DER ER ANGIVET TO FORSKELLIGE INDIKATORER , EN FOR PRISFALD OG EN FOR PRODUKTIONSFOROEGELSER FOR ROCHE ' S FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER PAA VERDENSMARKEDET GENNEM ET TIDSRUM , SOM EFTER OMSTAENDIGHEDERNE BEGYNDER I AARENE FRA 1940 TIL 1954 OG RAEKKER TIL SLUTNINGEN AF 1974 ;

72DET BOER IMIDLERTID HERTIL BEMAERKES , AT DISSE DIAGRAMMER VEDROERER VERDENSMARKEDET , OG AT ROCHE , DER SELV VED FLERE LEJLIGHEDER HAR FREMHAEVET FORSKELLENE I PRISBEVAEGELSERNE FRA MEDLEMSSTAT TIL MEDLEMSSTAT , FOELGELIG IKKE KAN GOERE GAELDENDE , AT UDSVINGENE PAA VERDENSMARKEDET NOEDVENDIGVIS ER REPRAESENTATIVE FOR PRISUDVIKLINGEN INDEN FOR FAELLESSKABET ;

SELV OM DET ANTAGES , AT PRISUDVIKLINGEN PAA VERDENSMARKEDET KAN BETRAGTES SOM REPRAESENTATIV FOR DEN ALMINDELIGE PRISTENDENS INDEN FOR FAELLESMARKEDET , VISER EN GENNEMGANG AF DIAGRAMMERNE IMIDLERTID , AT MEDENS DE FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER VAR UDSAT FOR ET BETYDELIGT PRISFALD , SAA LAENGE PRODUKTIONEN KUN OEGEDES LANGSOMT , BLEV PRISFALDET STAERKT REDUCERET OG ENDOG GRADVIS AFLOEST AF STOR PRISSTABILITET FRA DET OEJEBLIK , HVOR PRODUKTIONEN INDEN FOR HVER VITAMINGRUPPE STEG BETYDELIGT , DVS . FOR A-VITAMINERNE FRA 1964 , FOR B2-VITAMINERNE FRA 1956 , FOR B6-VITAMINERNE FRA 1966 , FOR C-VITAMINERNE FRA 1958 , FOR B3-VITAMINERNE FRA 1960 OG FOR E-VITAMINERNE FRA 1965 , MEDENS PRISKURVEN FOR H-VITAMINERNE ( BIOTIN ), SOM VAR STABIL INDTIL 1970 , FALDT SVAGT FRA DETTE TIDSPUNKT , SAMTIDIG MED AT PRODUKTIONEN FOROEGEDES ;

DISSE OPLYSNINGER ER SNARERE UDTRYK FOR EN SAMMENHAENG MELLEM PAA DEN ENE SIDE PRISERNE OG PAA DEN ANDEN SIDE DEN PRODUCEREDE MAENGDE OG OMKOSTNINGERNE END PAA EN SAMMENHAENG MELLEM PRISERNE OG ET KONKURRENCEPRES .

73SOM SVAR PAA SPOERGSMAAL FRA DOMSTOLEN HAR ROCHE FORELAGT EN RAEKKE TABELLER ( BILAG 4A-I TIL DEN FAELLES BESVARELSE ), SOM ANGIVER PRISUDSVINGENE MELLEM 1970 OG 1976 I HVER ENKELT MEDLEMSSTAT FOR DET EFTER ROCHE ' S OPFATTELSE MEST REPRAESENTATIVE VITAMIN I HVER GRUPPE SAMT GENNEMSNITSPRISERNE FOR HELE FAELLESSKABET PAA GRUNDLAG AF PRISERNE I DE ENKELTE LANDE ;

74DISSE TABELLER VISER , AT DER FAKTISK FOREKOM IKKE UBETYDELIGE PRISUDSVING , SAAVEL I OP- SOM NEDADGAAENDE RETNING .

DISSE PRISUDSVING ER DOG I MAERKBART OMFANG FORSKELLIGE FOR ET OG SAMME PRODUKT I SAMME TIDSRUM I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER , HVILKET ER UDTRYK FOR EN OPDELING AF MARKEDERNE OG LADER FORMODE , AT DER ER FOERT EN DERTIL SVARENDE PRISSTRATEGI ;

DET ER BEMAERKELSESVAERDIGT , AT DER FOR H-VITAMIN ( BIOTIN ), FOR HVILKET ROCHE HAR INDROEMMET AT HAVE HAFT EN MARKEDSANDEL PAA 100 % I 1970 OG PAA 93 % I 1974 LIGELEDES KAN KONSTATERES MAERKBARE PRISNEDSAETTELSER ( BILAG 4 TIL PARTERNES FAELLES BESVARELSE ), IDET PRISERNE I SCHWEIZISKE FRANCS OG I GENNEMSNIT FOR HELE FAELLESMARKEDET FALDT FRA 40,54 FRANCS I 1970 TIL 30,72 FRANCS I 1973 OG 29,85 FRANCS I 1974 , DVS . PRISFALD , SOM FOR EN VIRKSOMHED MED EN MARKEDSANDEL PAA MELLEM 100 OG 93 % IKKE KAN ANSES FOR AT VAERE EN FOELGE AF ET KONKURRENCEPRES , MEN SNARERE RESULTATET AF EN BEVIDST OG FRIT VALGT PRISPOLITIK , OG SOM UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER IKKE TALER IMOD , AT DER FORELAA EN DOMINERENDE STILLING ;

75DETTE BEKRAEFTES I VIDT OMFANG AF DE FORSKELLIGE INTERNE DOKUMENTER , SOM ER OMTALT OVENFOR ;

SAERLIG MED HENSYN TIL H-VITAMIN ( BIOTIN ) FREMGAAR DET AF ' MANAGEMENT INFORMATION ' AF 8 . SEPTEMBER 1972 , AT DEN STOERSTE KONKURRENT - VIRKSOMHEDEN SUMITOMO - PAABEGYNDTE EN BIOTINPRODUKTION I SLUTNINGEN AF 1971 , MEN FORETRAK AT SAELGE EN DEL AF SIN PRODUKTION TIL ROCHE OG AT AFSAETTE RESTEN I USA , OG AT ROCHE , DER FORUDSAA , AT DER I LOEBET AF 1973 VILLE OPSTAA ENDNU EN PRODUCENT , BESLUTTEDE AT KOMME DENNE I FORLOEBET OG AT OPGIVE SIN ' INFLEXIBLE PRICE POLICY AT ONCE ' ;

NETOP I 1973 KONSTATERES DER ET BETYDELIGT PRISFALD FOR H-VITAMIN .

76DISSE FORHOLD VISER , AT ROCHE LANGT FRA VAR UDSAT FOR ET KONKURRENCEPRES , MEN SOM FOELGE AF SIN STILLING VAR I STAND TIL AT GENNEMFOERE EN PRISPOLITIK , SOM SKULLE IMOEDEGAA ET SAADANT PRES ;

I OEVRIGT ANBEFALEDES DET , BLANDT DE OEVRIGE FORHOLDSREGLER , I SAMME MANAGEMENT INFORMATION AT ANVENDE LOYALITETSKONTRAKTER ;

77MED HENSYN TIL C-VITAMINERNE , HVOR ROCHE ' S MARKEDSANDEL MELLEM 1972 OG 1974 KAN ANSLAAS TIL CA . 65 % , UDTALES DET I MARKETING NEWS AF 6 . DECEMBER 1971 , AT DET PAA GRUND AF KNAPHEDEN PAA DETTE PRODUKT ANBEFALES ROCHE ' S REPRAESENTANTER OG DATTERSELSKABER UNDER HENSYN TIL DEN LANGSIGTEDE MARKEDSSTRATEGI ' TO GIVE PREFERENCE TO THE FOOD INDUSTRY , BOTH IN RESPECT OF SUPPLIES AND PRICE ADVANTAGES ' I FORHOLD TIL MEDICINALVAREINDUSTRIEN , SOM DELVIS FORVENTEDES AT KUNNE DAEKKE SIT BEHOV HOS VAREMAEGLERE ;

78SELV OM DE FREMLAGTE TAL OG DOKUMENTER VISER , AT DER KAN KONSTATERES TIL DELS IKKE UBETYDELIGE PRISUDSVING PAA MARKEDERNE FOR DE FORSKELLIGE VITAMINER , HAR DISSE UDSVING I VISSE TILFAELDE INGEN FORBINDELSE MED KONKURRENCEN , MEDENS DET I ANDRE TILFAELDE OFTEST VAR ROCHE , SOM I DET MINDSTE OPTRAADTE I ROLLEN SOM PRISFOERER ;

DET FREMGAAR I OEVRIGT AF DE FREMLAGTE DOKUMENTER SET UNDER ET , AT ROCHE RAADEDE OVER EN FOERSTEKLASSES SALGS- OG MARKEDSFOERINGSORGANISATION , SOM IKKE ALENE VAR I STAND TIL EN SYSTEMATISK MARKEDSANALYSE , MEN OGSAA TIL AT OPDAGE ENHVER HENSIGT FRA EVENTUELLE KONKURRENTERS SIDE OM AT TRAENGE IND PAA MARKEDET FOR ET PRODUKT , OG DENNE ORGANISATION KUNNE IKKE ALENE REAGERE STRAKS , MEN OGSAA IMOEDEGAA SAADANNE FORSOEG MED HERTIL EGNEDE INITIATIVER ;

DET FOELGER AF DISSE BETRAGTNINGER SOM HELHED , AT SAAVEL DE HAEVDEDE SOM DE FAKTISK KONSTATEREDE PRISUDSVING IKKE VISER , AT DER FORELAA ET KONKURRENCEPRES , SOM KUNNE ANFAEGTE ROCHE ' S BETYDELIGE UAFHAENGIGHED I SIN MARKEDSSTRATEGI , OG DET FOELGER TILLIGE , AT PRISUDSVINGENE IKKE KAN ROKKE VED DEN KONSTATERING , AT DER FOR HVER ENKELT VITAMINGRUPPE FORELAA EN DOMINERENDE STILLING , OG SOM ER FORETAGET PAA GRUNDLAG AF MARKEDSANDELENE I FORBINDELSE MED DE OEVRIGE INDICIER , DER LAEGGES TIL GRUND ;

79DET ANTAGES SAALEDES MED RETTE I BESLUTNINGEN , AT DER FORELAA EN SAADAN STILLING PAA MARKEDERNE FOR A- , B2- , B6- , C- , E- OG H-VITAMIN ;

DETTE GAELDER DERIMOD IKKE MARKEDET FOR B3-VITAMIN .

II - MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING

AFDELING 1 : INDLEDENDE BEMAERKNINGER

80IFOELGE BESLUTNINGEN GJORDE SAGSOEGERNE SIG SKYLDIGE I MISBRUG AF DERES DOMINERENDE STILLING VED MED 22 BETYDNINGSFULDE KOEBERE AF VITAMINER AT INDGAA SALGSKONTRAKTER - CA . 30 , IDET VISSE AF KONTRAKTERNE I OEVRIGT VAR GENTAGELSER MED ELLER UDEN AENDRINGER AF EN TIDLIGERE KONTRAKT - HVORVED KOEBERNE FORPLIGTEDE SIG TIL UDELUKKENDE AT DAEKKE HELE ELLER EN VAESENTLIG DEL AF DERES VITAMINBEHOV ELLER EN VAESENTLIG DEL AF DERES BEHOV FOR VISSE UDTRYKKELIGT ANGIVNE VITAMINER HOS ROCHE , ELLER HVORVED DE TILSKYNDEDES HERTIL VED LOEFTE OM PRISNEDSLAG , SOM AF KOMMISSIONEN BLEV BETEGNET SOM LOYALITETSBONUS ;

EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE ( BESLUTNINGENS NR . 22-24 ) UDGJORDE EKSKLUSIVITETSKONTRAKTERNE ELLER BESTEMMELSERNE OM LOYALITETSBONUS ET MISBRUG SOM NAEVNT I TRAKTATENS ARTIKEL 86 , DELS FORDI DE FORDREJEDE KONKURRENCEN MELLEM PRODUCENTERNE VED AT FRATAGE DEN DOMINERENDE VIRKSOMHEDS KUNDER ENHVER VALGMULIGHED MED HENSYN TIL DERES FORSYNINGSKILDER , DELS FORDI DE MEDFOERTE , AT DER OVER FOR HANDELSPARTNERE BLEV ANVENDT ULIGE VILKAAR FOR YDELSER AF SAMME VAERDI , HVORVED DISSE STILLEDES RINGERE I KONKURRENCEN PAA DEN MAADE , AT ROCHE FORLANGTE FORSKELLIGE PRISER AF TO KOEBERE FOR SAMME MAENGDE AF SAMME PRODUKT , ALT EFTER OM KOEBERNE GIK IND PAA IKKE AT MODTAGE LEVERANCER FRA ROCHE ' S KONKURRENTER .

81KONTRAKTERNE VEDROERTE SALG AF VITAMINER INDEN FOR EN ELLER FLERE GRUPPER , HVOR DET ER KONSTATERET , AT DER FORELAA EN DOMINERENDE STILLING , OG KOEBERNE VAR VIRKSOMHEDER INDEN FOR FAELLESSKABET , TIL HVILKE VITAMINERNE HELT ELLER DELVIS VAR BESTEMT ;

KONTRAKTERNE , DER I DET FOELGENDE ANGIVES VED HJAELP AF KOEBERENS NAVN , KAN OPREGNES SOM FOELGER :

1 . AFICO/NESTLE : EN KONTRAKT AF ET AARS VARIGHED FRA 1 . JANUAR 1968 , STILTIENDE FORLAENGELSE ;

2 . AMERICAN CYANAMID : EN KONTRAKT AF ET AARS VARIGHED FRA 1 . JANUAR 1971 , STILTIENDE FORLAENGELSE ;

3 . ANIMEDICA : TO KONTRAKTER , HERAF EN MULTINATIONAL AF 12 . JANUAR 1973 , OG EN KONTRAKT AF 9 . MAJ 1972 VEDROERENDE LEVERANCER I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , BEGGE AF ET AARS VARIGHED , STILTIENDE FORLAENGELSE ;

4 . BEECHAM : TRE SUCCESSIVE OVERENSKOMSTER AF 1 . APRIL 1972 , 1 . APRIL 1973 OG 31 . DECEMBER 1973 VEDROERENDE PERIODERNE 1 . 4 . 1972-31 . 3 . 1973 , 1 . 4 . 1973-31 . 12 . 1973 OG AARET 1974 ;

5 . CAPSUGEL/PARKE DAVIS : EN KONTRAKT AF 22 . MARTS 1967 MED VIRKNING FRA 15 . MARTS 1967 ;

6 . DAWE ' S : EN KONTRAKT MED VIRKNING FRA 1 . AUGUST 1971 UDEN NAERMERE ANGIVELSE AF KONTRAKTPERIODEN ;

7 . GUYOMARC ' H : EN KONTRAKT MED VIRKNING FRA 1 . MAJ 1972 FOR ET AAR AD GANGEN , STILTIENDE FORLAENGELSE ;

8 . ISAAC SPENCER : TO KONTRAKTER , HVORAF DEN FOERSTE OMFATTEDE PERIODEN FRA 1 . JULI TIL 31 . DECEMBER 1973 , DEN ANDEN AARET 1974 ;

9 . MERCK : TRE KONTRAKTER , DEN FOERSTE AF 3 . MARTS 1972 OM A-VITAMINER , INDGAAET FOR 5 AAR OG DEREFTER STILTIENDE FORLAENGELSE FOR TO AAR AD GANGEN , DEN ANDEN AF 3 . MARTS 1972 OM E-VITAMINER MED NAESTEN SAMME BESTEMMELSER OM KONTRAKTPERIODEN SOM I FOREGAAENDE KONTRAKT , DEN TREDJE AF 5 . JULI 1971 OM B6-VITAMIN FOR TIDSRUMMET INDTIL 31 . DECEMBER 1976 , DEREFTER STILTIENDE FORLAENGELSE FOR TO AAR AD GANGEN ;

10 . NITROVIT/IMPERIAL FOODS : TO KONTRAKTER , EN AF 22 . DECEMBER 1972 , EN AF 11 . JANUAR 1974 , AF EN VARIGHED PAA ET AAR AD GANGEN ;

11 . ORGANON : EN KONTRAKT AF 15 . APRIL 1970 , AENDRET DEN 10 . OKTOBER 1974 , FOR PERIODER AF ET AARS VARIGHED , STILTIENDE FORLAENGELSE ;

12 . PAULS AND WHITES : TRE KONTRAKTER AF 2 . MARTS , 16 . JULI OG 22 . JANUAR 1974 , HENHOLDSVIS FOR PERIODERNE 1 . 4 . 1972-31 . 3 . 1973 , 1 . 4 . 1973-31 . 12 . 1973 OG AARET 1974 ;

13 . PROTECTOR : EN KONTRAKT MED VIRKNING FRA 1 . JULI 1968 FOR AARET 1968 , FAKTISK FORLAENGELSE FRA AAR TIL AAR , I HVERT FALD TIL UDGANGEN AF 1972 ;

14 . PROVIMI : EN KONTRAKT AF 30 . SEPTEMBER 1972 , UDEN BESTEMMELSE OM KONTRAKTPERIODEN , AENDRET DEN 27 . NOVEMBER 1974 ;

15 . RADAR : EN KONTRAKT AF 23 . FEBRUAR 1971 FOR AARET 1971 MED HENVISNING TIL EN TILSVARENDE TIDLIGERE AFTALE FOR 1970 ;

16 . RALSTON PURINA : EN KONTRAKT AF 19 . JANUAR 1970 FOR AARET 1970 , FORLAENGET I DET MINDSTE INDTIL UDGANGEN AF 1974 ;

17 . RAMIKAL : EN KONTRAKT AF 22 . AUGUST 1972 , SOM MED VIRKNING FRA 1 . JANUAR 1972 OG FOR ET UBESTEMT TIDSRUM TRAADTE I STEDET FOR EN KONTRAKT AF 1964 ;

18 . SANDOZ : EN KONTRAKT MED VIRKNING FRA 1965 FOR ET KALENDERAAR , STILTIENDE FORLAENGELSE FRA AAR TIL AAR ;

19 . TROUW : EN KONTRAKT AF 1 . JULI 1971 MED VIRKNING FRA 1 . JANUAR S.AA ., AENDRET DEN 27 . NOVEMBER 1972 ;

20 . UNILEVER : TRE KONTRAKTER AF 9 . JANUAR 1974 , HERAF TO OM LEVERANCER I DET FORENEDE KONGERIGE , DEN ENE OM A-VITAMINER , TYPE B , DEN ANDEN OM DE OEVRIGE A-VITAMINER , MEDENS DEN TREDJE VEDROERTE LEVERANCER AF A-VITAMINER PAA KONTINENTET , I ALLE TRE TILFAELDE FOR AARENE 1974 OG 1975 ;

21 . UPJOHN : EN KONTRAKT MED VIRKNING FRA 1 . NOVEMBER 1967 UDEN NAERMERE ANGIVELSE AF KONTRAKTPERIODEN ;

22 . WYETH : EN KONTRAKT , SOM FIK VIRKNING FRA 1 . JANUAR 1964 , UDEN ANGIVELSE AF KONTRAKTPERIODEN .

AFDELING 2 : GENNEMGANG AF KONTRAKTERNE

82FOR SAA VIDT ANGAAR RAEKKEVIDDEN AF KUNDENS KOEBSFORPLIGTELSE , KAN KONTRAKTERNE , SELV OM DE ER AFFATTET PAA FORSKELLIGE TIDSPUNKTER MED ET ORDVALG , SOM IKKE ALTID ER DET SAMME , INDDELES I TRE KATEGORIER :

83NOGLE AF KONTRAKTERNE INDEBAR EN FAST FORPLIGTELSE FOR KOEBEREN TIL UDELUKKENDE AT FORETAGE INDKOEB HOS ROCHE :

A ) TIL DAEKNING AF HELE ELLER NAESTEN HELE KOEBERENS BEHOV FOR DE UEMBALLEREDE VITAMINER , SOM ROCHE FREMSTILLEDE : AFICO/NESTLE , DAWE ' S , ORGANON , PROVIMI ( MED UNDTAGELSE AF 10 % TIL KONTROLINDKOEB ), RALSTON PURINA , UPJOHN ( ALLE VITAMINERNE MED UNDTAGELSE AF FIRE A-VITAMINSPECIALITETER TIL FODERSTOFFER , FOR HVILKE ROCHE GAV UPJOHN LICENS PAA SIT VAREMAERKE INJACOM ),

B ) TIL DAEKNING AF HELE KOEBERENS BEHOV FOR BESTEMTE , UDTRYKKELIGT ANGIVNE VITAMINER : MERCK ( A-VITAMINER , B6-VITAMINER - UD OVER DE 200 TONS OM AARET , SOM MERCK SELV FREMSTILLEDE - OG E-VITAMINER ),

C ) TIL DAEKNING AF EN I KONTRAKTEN FASTSAT PROCENTDEL AF KOEBERENS SAMLEDE BEHOV ( AMERICAN CYANAMID , ANIMEDICA DEUTSCHLAND OG ANIMEDICA INTERNATIONAL : 80 % ) ELLER AF KOEBERENS BEHOV FOR BESTEMT ANGIVNE VITAMINER ( GUYOMARC ' H : 75 % AF BEHOVET FOR A- , B- , C- OG E-VITAMIN ),

D ) ELLER ENDELIG TIL DAEKNING AF ' DEN OVERVEJENDE DEL ' ( MAJOR PART , UBERWIEGENDER TEIL ) AF KOEBERENS BEHOV FOR VITAMINER ELLER BESTEMTE VITAMINER ( BEECHAM , ISAAC SPENCER , NITROVIT , PAULS AND WHITES , RAMIKAL , TROUW );

PRAEMISSERNE FORTSAETTES UNDER DOKNUM : 676J0085.184I NOGLE AF KONTRAKTERNE FORPLIGTEDE KOEBEREN SIG TIL AT INDROEMME ROCHE EN FORTRINSSTILLING , ' TO GIVE PREFERENCE TO ROCHE ' ( WYETH ), ELLER GAV UDTRYK FOR AT HAVE TIL HENSIGT UDELUKKENDE AT FORETAGE INDKOEB HOS ROCHE ( CAPSUGEL / PARKE DAVIS ), ELLER AT ANBEFALE SINE DATTERSELSKABER AT GOERE DET SAMME ( SANDOZ ), ENTEN FOR HELE VITAMINBEHOVET , FOR BESTEMT ANGIVNE VITAMINER ( CAPSUGEL/PARKE DAVIS : A , B1 , B2 , B6 , C , E , H ) ELLER FOR EN BESTEMT PROCENTDEL AF HELE BEHOVET ( PROTECTOR : 80 % );

85ENDELIG UDVISTE KONTRAKTERNE MED HENHOLDSVIS MERCK OG UNILEVER SAERLIGE TRAEK , SOM GOER DET OENSKELIGT AT FORETAGE EN SAERSKILT GENNEMGANG AF DE FORPLIGTELSER , SOM DE INDEBAR .

86DE FLESTE AF KONTRAKTERNE BLEV INDGAAET FOR ET UBESTEMT TIDSRUM ENTEN IFOELGE DERES ORDLYD ELLER SOM FOELGE AF EN BESTEMMELSE OM STILTIENDE FORLAENGELSE , OG DE VAR HELT AABENBART UDFORMET MED HENBLIK PAA FLERAARIGE FORRETNINGSFORBINDELSER ;

DE ALLERFLESTE KONTRAKTER BLEV INDGAAET I 1970 OG VAR GAELDENDE I HELE ELLER EN DEL AF PERIODEN FRA 1970 TIL 1974 .

87ALLE DE NAEVNTE KONTRAKTER MED UNDTAGELSE AF KONTRAKTERNE MED UNILEVER INDEHOLDT MED FORSKELLIGE BENAEVNELSER BESTEMMELSER OM PRISNEDSLAG ELLER BONUSYDELSER BEREGNET AF DE SAMLEDE INDKOEB AF VITAMINER GENNEM ET BESTEMT TIDSRUM , OFTEST ET HELT ELLER ET HALVT AAR , OG UANSET HVILKEN VITAMINGRUPPE DER VAR TALE OM ;

KONTRAKTERNE MED BEECHAM , ISAAC SPENCER , NITROVIT , PAULS AND WHITES , SANDOZ OG WYETH VAR KARAKTERISERET VED , AT DEN PROCENTSATS , HVORMED NEDSLAGET BLEV YDET , IKKE LAA FAST , MEN STEG - I ALMINDELIGHED FRA 1-3 % - AFHAENGIGT AF HVILKE MAENGDER DER VAR INDKOEBT HVERT AAR ;

MED UNDTAGELSE AF KONTRAKTERNE MED ANIMEDICA INTERNATIONAL , GUYOMARC ' H , MERCK B6 , PROTECTOR OG UPJOHN INDEHOLDT KONTRAKTERNE EN SAAKALDT ENGELSK KLAUSUL , HVOREFTER KUNDERNE - PAA FORSKELLIGE VILKAAR , SOM VIL BLIVE GENNEMGAAET I DET FOELGENDE - KUNNE GOERE MERE FORDELAGTIGE TILBUD FRA KONKURRENTER GAELDENDE OVER FOR ROCHE , MED DEN VIRKNING AT KUNDEN , HVIS ROCHE IKKE INDRETTEDE SINE PRISER DEREFTER , FOR DETTE KOEBS VEDKOMMENDE VAR FRITAGET FOR SIN FORPLIGTELSE TIL UDELUKKENDE AT FORETAGE SINE INDKOEB HOS ROCHE , ELLER , NAAR EN SAADAN FAST FORPLIGTELSE IKKE VAR AFTALT , KUNNE KOEBE HOS KONKURRENTEN UDEN DERFOR HVERKEN I DET ENE ELLER ANDET TILFAELDE AT MISTE DEN OVENFOR OMTALTE BONUS AF ALLEREDE FORETAGNE ELLER FREMTIDIGE INDKOEB ;

88DET ER PAA BAGGRUND AF DISSE SAERLIGE FORHOLD , AT DET UNDERSOEGES , OM KONTRAKTERNE UDGJORDE ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING FRA ROCHE ' S SIDE .

AFDELING 3 : DE EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER OG BONUSORDNINGERNE VURDERET I FORHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 86

89EN VIRKSOMHED , SOM INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA ET MARKED , OG SOM - OGSAA EFTER ANMODNING FRA DISSE - BINDER KOEBERE TIL SIG VED HJAELP AF EN FORPLIGTELSE TIL ELLER ET LOEFTE OM AT DAEKKE HELE ELLER EN BETYDELIG DEL AF DERES BEHOV UDELUKKENDE HOS VIRKSOMHEDEN , MISBRUGER HERVED SIN DOMINERENDE STILLING SOM NAEVNT I TRAKTATENS ARTIKEL 86 , UANSET OM FORPLIGTELSEN STAAR ALENE ELLER MODSVARES AF EN BONUSYDELSE ;

DET SAMME GAELDER , NAAR VIRKSOMHEDEN , UDEN AT BINDE KOEBERNE TIL SIG VED EN FORMEL FORPLIGTELSE , ENTEN IFOELGE AFTALER MED KOEBERNE ELLER ENSIDIGT ANVENDER ET LOYALITETSBONUSSYSTEM , DVS . PRISNEDSLAG , SOM YDES PAA BETINGELSE AF , AT KUNDEN - I OEVRIGT UANSET OM DENNE INDKOEBER FOR BETYDELIGE ELLER FOR MINDRE BELOEB - UDELUKKENDE FORETAGER ALLE ELLER EN BETYDELIG DEL AF INDKOEBENE TIL DAEKNING AF SINE BEHOV HOS DEN MARKEDSDOMINERENDE VIRKSOMHED ;

90SAAVEL EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER AF DENNE ART - UANSET OM DE MODSVARES AF EN BONUSYDELSE - SOM YDELSE AF LOYALITETSPRAEMIER FOR AT TILSKYNDE KOEBEREN TIL UDELUKKENDE AT FORETAGE INDKOEB HOS DEN MARKEDSDOMINERENDE VIRKSOMHED ER UFORENELIGE MED MAALSAETNINGEN OM , AT KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET IKKE MAA FORDREJES , IDET DISSE FORPLIGTELSER ELLER YDELSER - MEDMINDRE DER FORELIGGER UNDTAGELSESTILFAELDE , SOM KAN BEVIRKE , AT EN AFTALE MELLEM VIRKSOMHEDER INDEN FOR RAMMERNE AF ARTIKEL 85 , OG SAERLIG BESTEMMELSENS STK . 3 , KAN TILLADES - IKKE BEROR PAA EN OEKONOMISK YDELSE , SOM RETFAERDIGGOER FORPLIGTELSEN ELLER FORDELEN , MEN HAR DET FORMAAL AT GOERE DET UMULIGT FOR KOEBEREN ELLER AT LAEGGE KOEBEREN HINDRINGER I VEJEN FOR AT KUNNE VAELGE SINE FORSYNINGSKILDER SAMT PAA AT SPAERRE ADGANGEN TIL MARKEDET FOR ANDRE PRODUCENTER ;

I MODSAETNING TIL KVANTUMSRABATTER , SOM UDELUKKENDE ER KNYTTET TIL DE INDKOEBTE MAENGDER HOS DEN PAAGAELDENDE PRODUCENT , TJENER EN LOYALITETSBONUS SOM EN OEKONOMISK FORDEL TIL AT HINDRE , AT KUNDERNE MODTAGER LEVERANCER FRA KONKURRERENDE PRODUCENTER ;

EN LOYALITETSBONUS HAR I OEVRIGT DEN VIRKNING , AT DER ANVENDES ULIGE VILKAAR FOR YDELSER AF SAMME VAERDI OVER FOR HANDELSPARTNERE , IDET TO KOEBERE AF SAMME MAENGDE AF SAMME PRODUKT BETALER FORSKELLIGE PRISER AFHAENGIGT AF , OM DE UDELUKKENDE KOEBER HOS DEN MARKEDSDOMINERENDE VIRSOMHED , ELLER OM DE ANVENDER FLERE FORSKELLIGE FORSYNINGSKILDER ;

ENDELIG TJENER DISSE FORMER FOR PRAKSIS FRA EN MARKEDSDOMINERENDE VIRKSOMHEDS SIDE , SPECIELT I ET EKSPANDERENDE MARKED , TIL AT STYRKE DENNE STILLING VED HJAELP AF EN KONKURRENCE , SOM IKKE ER BASERET PAA YDELSER , OG SOM DERFOR ER FORDREJET .

91DEN AF SAGSOEGERNE FORESLAAEDE FORTOLKNING , HVOREFTER MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING SKULLE INDEBAERE , AT DEN OEKONOMISKE STYRKE , DER ER OPNAAET VED HJAELP AF EN DOMINERENDE STILLING , ANVENDES SOM MIDDEL TIL AT REALISERE MISBRUGET , KAN IKKE ACCEPTERES TIL STOETTE FOR , AT DER IKKE SKULLE FORELIGGE ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING ;

MISBRUGSBEGREBET ER ET OBJEKTIVT BEGREB , SOM OMFATTER EN AF EN MARKEDSDOMINERENDE VIRKSOMHED UDVIST ADFAERD , SOM EFTER SIN ART KAN PAAVIRKE STRUKTUREN PAA ET MARKED , HVOR KONKURRENCEN NETOP SOM FOELGE AF DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS TILSTEDEVAERELSE ALLEREDE ER AFSVAEKKET , OG SOM BEVIRKER , AT DER LAEGGES HINDRINGER I VEJEN FOR AT OPRETHOLDE DEN ENDNU BESTAAENDE KONKURRENCE PAA MARKEDET ELLER UDVIKLINGEN AF DENNE KONKURRENCE SOM FOELGE AF , AT DER TAGES ANDRE MIDLER I BRUG END I DEN NORMALE KONKURRENCE OM AFSAETNING AF VARER OG TJENESTEYDELSER , DER UDSPILLER SIG PAA GRUNDLAG AF DE ERHVERVSDRIVENDES YDELSER .

AFDELING 4 : BONUSYDELSERNES ART

92SAGSOEGERNE HAR IMIDLERTID ANFOERT , AT DE AFTALTE BONUSYDELSER IKKE VAR LOYALITETSBONUSYDELSER , MEN KVANTUMSRABATTER , ELLER AT DE SVAREDE TIL EN OEKONOMISK YDELSE FRA KUNDENS SIDE , SOM BERETTIGEDE TIL EN SAADAN MODYDELSE .

93DER MAA I FORBINDELSE MED DETTE ANBRINGENDE SONDRES MELLEM , OM BONUSBELOEBENE IFOELGE KONTRAKTERNE SKULLE YDES MED EN FAST PROCENSATS ELLER MED EN STIGENDE PROCENTSATS .

A ) KONTRAKTER MED EN FAST PROCENTSATS

94DET MAA FOERST KONSTATERES , AT SAGSOEGERNES ARGUMENTATION IKKE KAN LAEGGES TIL GRUND , FOR SAA VIDT ANGAAR DE KONTRAKTER , HVOREFTER BONUSBELOEBENE SKULLE YDES MED EN FAST PROCENTSATS ;

95HELT UANSET , AT DET I SIDSTE INSTANS ER UDEN BETYDNING , OM DER YDES BONUS , NAAR DER ER PAATAGET EN FORMEL EKSKLUSIVITETSFORPLIGTELSE , INDEHOLDER INGEN AF KONTRAKTERNE FORPLIGTELSER , SOM ANGAAR BESTEMTE ELLER DOG ANSLAAEDE MAENGDER , ELLER SOM ER FORBUNDET MED INDKOEBENES OMFANG , MEN KUN FORPLIGTELSER , SOM ANGAAR ' BEHOVENE ' ELLER EN BROEKDEL AF DISSE BEHOV ;

I OEVRIGT HAR PARTERNE I DE FLESTE TILFAELDE SELV BETEGNET KLAUSULEN SOM EN LOYALITETSBONUS ( AMERICAN CYANAMID , ORGANON , PROVIMI , RALSTON PURINA , TROUW ), ELLER DE HAR ANVENDT UDTRYK , SOM STAERKT UNDERSTREGER FORBINDELSEN MELLEM EKSKLUSIVITETEN OG BONUSYDELSEN ;

96I KONTRAKTEN MED DAWE ' S HED DET , AT BONUSBELOEBET BLEV YDET ' TIL GENGAELD ' ( IN RETURN ) FOR EKSKLUSIVITETEN , OG I KONTRAKTEN MED RAMIKAL TALES DER OM EN ' FORTROLIG BONUS ' ( VERTRAULICHER JAHRESBONUS ), SOM ER ' EN EGENTLIG PRAEMIE FOR DERES INDKOEB HOS ROCHE ' ( EINE ECHTE VERGUTUNG AUF IHRE BEZUGE VON ROCHE ) UAFHAENGIGT AF ALLEREDE OPNAAEDE KVANTUMSRABATTER ;

I FIRE KONTRAKTER , NEMLIG KONTRAKTERNE MED AFICO/NESTLE , CAPSUGEL/PARKE DAVIS , PROVIMI ( FRA 1974 ) OG UPJOHN , HEDDER DET , AT BONUSBELOEBET FOR DE SAMLEDE INDKOEB YDES , FORDI KUNDERNE OVER FOR ROCHE INDESTAAR FOR BETALINGEN AF FAKTURAER OVER ORDRER , DER AFGIVES DIREKTE AF KUNDERNES DATTERSELSKABER ;

DET KAN DOG VANSKELIGT ANTAGES , AT BONUSYDELSER , SOM I ENHVER HENSEENDE BLEV BEREGNET PAA SAMME GRUNDLAG SOM DE YDELSER , DER I DE OEVRIGE KONTRAKTER ANERKENDTES SOM LOYALITETSBONUS , KAN HAVE VAERET MODYDELSER FOR EN FORPLIGTELSE FOR VERDENSOMSPAENDENDE FIRMAER SOM NESTLE , PARKE DAVIS OG UPJOHN TIL OVER FOR ROCHE AT INDESTAA FOR DERES DATTERSELSKABERS BETALINGSEVNE ;

HELLER IKKE ROCHE ' S ARGUMENT OM , AT DER I DET MINDSTE FOR VISSE VITAMINERS VEDKOMMENDE , SAA SOM BIOTIN ( H-VITAMIN ), SKULLE VAERE TALE OM INTRODUKTIONSRABATTER , KAN ANTAGES , IDET EN SONDRING EFTER FUNKTIONEN AF DE FORSKELLIGE RABATTER , SOM BLEV YDET GENERELT OG MED SAMME PROCENTSATS FOR HVER ENKELT KUNDES SAMLEDE BEHOV ELLER FOR EN BETYDELIG BROEKDEL HERAF , HVERKEN FREMGAAR AF KONTRAKTERNE ELLER KAN INDFORTOLKES I DEM .

B ) KONTRAKTER MED STIGENDE PROCENTSATS

97EN DEL AF KONTRAKTERNE , NEMLIG KONTRAKTERNE MED BEECHAM ( 1972 , 1973 , 1974 ), ISAAC SPENCER ( 1973 , 1974 ), NITROVIT ( 1973 , 1974 ) OG PAULS AND WHITES ( 1972 , 1973 , 1974 ), INDEHOLDT DELS EN FORPLIGTELSE TIL AT AFTAGE ' DEN OVERVEJENDE DEL ' AF KOEBERENS BEHOV , DELS EN KLAUSUL , HVOREFTER DER SKULLE YDES BONUS EFTER EN STIGENDE SATS - I ALMINDELIGHED FRA 1-2 % OG DEREFTER 3 % - ALT EFTER OM KOEBEREN DAEKKEDE EN STOERRE ELLER MINDRE PROCENTDEL AF SINE ANSLAAEDE BEHOV GENNEM EN PERIODE PAA ET AAR , IDET KONTRAKTERNE I ALLE TILFAELDE INDEHOLDT EN ANGIVELSE AF DEN ANSLAAEDE VAERDI ( I POUNDS ) AF DE SAMLEDE BEHOV OG DESUDEN I TO TILFAELDE ( PAULS AND WHITES 1972 , BEECHAM 1972 ) DEN ANSLAAEDE MAENGDE AF HVER AF DE VITAMINARTER , SOM KONTRAKTEN VEDROERTE ;

SOM EKSEMPEL KAN NAEVNES KONTRAKTEN MED BEECHAM ( 1 . 4 . 1972-31 . 3 . 1973 ), HVORI DE AARLIGE BEHOV VAR ANSLAAET TIL HOEJST 300 000 POUNDS , OG HVOR BONUSYDELSEN UDGJORDE 1 % AF EN OMSAETNING PAA 60 % HERAF , DVS . 180 000 POUNDS , 1,5 % HVIS OMSAETNINGEN NAAEDE OP PAA 70 % , DVS . 210 000 POUNDS , OG 2 % , HVIS DEN NAAEDE OP PAA 80 % , DVS . 240 000 POUNDS ;

I DE OEVRIGE KONTRAKTER ANVENDTES TILSVARENDE SYSTEMER , IDET DE ANSLAAEDE BEHOV DOG SVINGEDE FRA TILFAELDE TIL TILFAELDE OG FRA AAR TIL AAR , AABENBART FOR AT TILPASSE DEM TIL KUNDENS EVNE TIL AT AFTAGE LEVERANCERNE .

98SELV OM DISSE KONTRAKTER INDEHOLDT ELEMENTER , SOM VED FOERSTE OEJEKAST SYNES AT VAERE AF KVANTITATIV ART , IDET DE VAR FORBUNDET MED EN BONUSYDELSE AF DE SAMLEDE INDKOEB , FREMGAAR DET IMIDLERTID AF GENNEMGANGEN AF KONTRAKTERNE , AT DER I VIRKELIGHEDEN VAR TALE OM EN SAERLIG UDVIKLET FORM FOR LOYALITETSBONUS ;

99DET ER FOERST OG FREMMEST BEMAERKELSESVAERDIGT , AT DENNE SAERLIGE BONUSFORM FANDTES NETOP I DE KONTRAKTER , I HVILKE KOEBSFORPLIGTELSEN VAR AFFATTET I DEN MINDST FORPLIGTENDE FORM , NEMLIG I FORMULERINGEN ' DEN OVERVEJENDE DEL AF BEHOVET ' , DER GIVER KOEBER ET BETYDELIGT SPILLERUM ;

DENNE FORPLIGTELSES UBESTEMTE KARAKTER OPHAEVES IMIDLERTID I VIDT OMFANG AF , AT DER FORETAGES EN SKOENSMAESSIG ANSAETTELSE AF BEHOVET PAA AARSBASIS OG AF , AT DER YDES EN BONUS , SOM STIGER I FORHOLD TIL DEN PROCENTDEL AF BEHOVET , DER DAEKKES , SAALEDES AT DEN STIGENDE SATS HELT KLART INDEBAERER EN STAERK TILSKYNDELSE TIL AT DAEKKE DEN STOERST MULIGE PROCENTDEL AF BEHOVENE HOS ROCHE ;

100DENNE BEREGNINGSMETODE FOR BONUSYDELSERNE ADSKILLER SIG FRA YDELSE AF KVANTUMSRABATTER , SOM UDELUKKENDE ER KNYTTET TIL OMFANGET AF DE INDKOEBTE MAENGDER HOS DEN PAAGAELDENDE PRODUCENT , DERVED , AT DE HER OMTVISTEDE RABATTER IKKE AFHAENGER AF OBJEKTIVT FASTSATTE MAENGDER , SOM GAELDER FOR SAMTLIGE MULIGE KOEBERE , MEN AFHAENGER AF DE ANSLAAEDE MAENGDER , SOM ER FASTSAT I HVERT ENKELT TILFAELDE FOR HVER ENKELT KUNDE I FORHOLD TIL KUNDENS FORMODEDE EVNE TIL AT AFTAGE , IDET FORMAALET IKKE ER , AT DER SKAL AFTAGES DEN STOERST MULIGE MAENGDE , MEN DEN STOERST MULIGE DEL AF BEHOVET ;

101KOMMISSIONEN HAR SAALEDES MED RETTE BEDOEMT DE KONTRAKTER , HVOREFTER DER BLEV YDET LOYALITETSBONUS , SOM ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING .

AFDELING 5 : DEN ENGELSKE KLAUSUL

102ALLE DE OMTVISTEDE KONTRAKTER MED UNDTAGELSE AF FEM ( ANIMEDICA INTERNATIONAL , GUYOMARC ' H , MERCK B6 , PROTECTOR OG UPJOHN ) INDEHOLDT EN SAAKALDT ENGELSK KLAUSUL , HVOREFTER KUNDEN , HVIS DENNE FRA EN KONKURRENT FIK TILBUDT MERE FORDELAGTIGE PRISER END DEM , DER FULGTE AF KONTRAKTERNE , KUNNE ANMODE ROCHE OM AT TILPASSE SINE PRISER TIL KONKURRENTENS TILBUD , OG HVIS ROCHE IKKE IMOEDEKOM DENNE ANMODNING , KUNNE KUNDEN UANSET SIN EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSE FORETAGE INDKOEB HOS KONKURRENTEN UDEN AT MISTE SIN LOYALITETSBONUS IFOELGE KONTRAKTERNE FOR ALLEREDE FORETAGNE ELLER FREMTIDIGE KOEB HOS ROCHE .

103EFTER SAGSOEGERNES OPFATTELSE OPHAEVEDE DENNE KLAUSUL DEN KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNING SAAVEL AF EKSKLUSIVITETSAFTALERNE SOM AF LOYALITETSBONUSSEN ;

SAGSOEGERNE HAR ENDVIDERE ANFOERT , AT DEN ENGELSKE KLAUSUL SAERLIG FOR DE KONTRAKTERS VEDKOMMENDE , SOM IKKE INDHOLDT EN UDTRYKKELIG EKSKLUSIV KOEBSFORPLIGTELSE , OPHAEVEDE ' INCITAMENTET ' SOM FOELGE AF BONUSYDELSERNE , IDET KUNDEN IKKE BLEV STILLET OVER FOR VALGET MELLEM AT ACCEPTERE MINDRE FORDELAGTIGE TILBUD FRA ROCHE ELLER AT MISTE DEN AFTALTE LOYALITETSBONUS AF SAMTLIGE ALLEREDE FORETAGNE INDKOEB HOS ROCHE .

104DET ER UBESTRIDELIGT , AT DENNE KLAUSUL KAN AFHJAELPE VISSE URETFAERDIGE KONSEKVENSER , SOM DE FORHOLDSVIS LANGFRISTEDE EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER OG BESTEMMELSER OM LOYALITETSBONUS AF DE SAMLEDE INDKOEB KUNNE HAVE FOR KOEBERNE ;

DET BOER IMIDLERTID BEMAERKES , AT KOEBERNE HAVDE RINGERE MULIGHEDER FOR AT UDNYTTE DETTE KONKURRENCEMOMENT , END DET KUNNE SE UD TIL VED FOERSTE OEJEKAST ;

105KLAUSULEN FANDTES NEMLIG IKKE I KONTRAKTERNE MED GUYOMARC ' H , MERCK B6 , ANIMEDICA INTERNATIONAL , PROTECTOR OG UPJOHN , OG DESUDEN INDEHOLDT DEN BESTEMMELSER , SOM BEGRAENSEDE DENS RAEKKEVIDDE , OG SOM FAKTISK GAV ROCHE RET TIL I VIDT OMGANG SELV AT AFGOERE , OM KUNDEN KUNNE GOERE BRUG AF KLAUSULEN ;

I ET VIST ANTAL KONTRAKTER BESTEMTES DET SAALEDES IKKE ALENE , AT TILBUDET SKULLE VAERE FREMSAT AF SERIOESE KONKURRENTER , MEN OGSAA AF BETYDELIGE KONKURRENTER PAA SAMME NIVEAU SOM ROCHE , ELLER ENDOG AT TILBUDENE SKULLE VAERE SAMMENLIGNELIGE , IKKE ALENE MED HENSYN TIL PRODUKTETS KVALITET , MEN OGSAA MED HENSYN TIL KONTINUITETEN I TILBUDET , HVILKET FORSTAERKER EKSKLUSIVITETEN , IDET MERE FORDELAGTIGE , MEN LEJLIGHEDSVISE TILBUD UDELUKKES ;

I ANDRE TILFAELDE VAR DET AFTALT , AT TILBUDET SKULLE VAERE FREMSAT AF PRODUCENTER UDEN MEDVIRKEN AF MAEGLERE ELLER AGENTER , HVILKET INDEBAR , AT IKKE-EUROPAEISKE KONKURRENTER , SOM OPEREREDE PAA MARKEDET GENNEM HANDELSHUSE , BLEV UDELUKKET FRA MARKEDET , SAALEDES SOM DETTE ER PAAVIST I FORBINDELSE MED DEN GENNEMGANG AF MARKEDSANDELENE , SOM PARTERNE HAR FORETAGET EFTER ANMODNING FRA DOMSTOLEN ;

I EN RAEKKE AF KONTRAKTERNE VAR DEN ENGELSKE KLAUSUL DIREKTE KNYTTET TIL ET TILSAGN FRA ROCHE OM AT VILLE ANVENDE DE MEST FORDELAGTIGE PRISER ' PAA DET LOKALE MARKED ' , DVS . AT KLAUSULEN KUN FIK VIRKNING INDEN FOR DENNE RAMME , HVILKET IKKE ALENE BEGRAENSEDE DENS RAEKKEVIDDE , MEN FOERTE TIL EN OPDELING AF MARKEDERNE , SOM ER UFORENELIG MED FAELLESMARKEDET .

106I OEVRIGT OPHAEVEDE DEN ENGELSKE KLAUSUL IKKE DEN AF LOYALITETSBONUSSEN FOELGENDE FORSKELSBEHANDLING MELLEM KOEBERE , SOM VAR I SAMME SITUATION , MEN SOM BEHANDLEDES FORSKELLIGT , ALT EFTER OM DE FORBEHOLDT SIG RET TIL FRIT AT VAELGE DERES FORSYNINGSKILDER .

107DET BOER HERVED FREMFOR ALT BEMAERKES , AT DEN ENGELSKE KLAUSUL SELV PAA DE GUNSTIGSTE BETINGELSER IKKE MAERKBART AFBOEDER DEN KONKURRENCEFORDREJNING , SOM FOELGER AF AFTALEBESTEMMELSER OM EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER OG OM LOYALITETSBONUS PAA ET MARKED , HVOR DER FINDES EN DOMINERENDE VIRKSOMHED , OG HVOR KONKURRENCESTRUKTUREN DERFOR ALLEREDE ER AFSVAEKKET ;

EFTERSOM KUNDERNE JO EFTER DEN ENGELSKE KLAUSUL HAVDE PLIGT TIL AT GIVE ROCHE MEDDELELSE OM MERE FORDELAGTIGE TILBUD FRA KONKURRENTERNES SIDE OG TIL AT GIVE DE OVENFOR NAEVNTE NAERMERE OPLYSNINGER , SAALEDES AT ROCHE UDEN VANSKELIGHED KUNNE IDENTIFICERE KONKURRENTEN , GAV KLAUSULEN EFTER SIT INDHOLD SAGSOEGERNE RAADIGHED OVER OPLYSNINGER OM MARKEDSSITUATIONEN OG OM KONKURRENTERNES MULIGHEDER OG INITIATIVER , SOM VAR SAERDELES VAERDIFULDE FOR ROCHE ' S EGEN MARKEDSSTRATEGI ;

ENDVIDERE KAN DET FORHOLD , AT EN DOMINERENDE VIRKSOMHED AF SINE KUNDER KRAEVER ELLER OPNAAR , AT DE VED KONTRAKT FORPLIGTER SIG TIL AT GIVE VIRKSOMHEDEN MEDDELELSE OM KONKURRENTERS TILBUD , MEDENS KUNDERNE KAN HAVE EN AABENBAR FORRETNINGSINTERESSE I IKKE AT GIVE MEDDELELSE OM TILBUDENE , MEDFOERE , AT MISBRUGET AF DEN DOMINERENDE STILLING FORSTAERKES ;

ENDELIG VAR DET SOM FOELGE AF DEN ENGELSKE KLAUSULS VIRKEMAADE OVERLADT TIL ROCHE SELV AT BESTEMME , OM SELSKABET VED AT TILPASSE SINE PRISER VILLE TILLADE , AT DER OPSTOD KONKURRENCE ;

108ROCHE KUNNE SAALEDES VED HJAELP AF OPLYSNINGER FRA SINE EGNE KUNDER VARIERE SIN MARKEDSSTRATEGI OVER FOR KUNDERNE OG OVER FOR KONKURRENTERNE ;

DET FOELGER AF ALLE DISSE FORHOLD , AT KOMMISSIONENS VURDERING , SOM GIK UD PAA , AT DE OMTVISTEDE KONTRAKTER TRODS DE ENGELSKE KLAUSULER MAATTE BETRAGTES SOM MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , BEROR PAA EN KORREKT FORTOLKNING OG ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 .

AFDELING 6 : ANVENDELSE AF DE FASTLAGTE KRITERIER PAA DE OMTVISTEDE KONTRAKTER ( BORTSET FRA KONTRAKTERNE MED UNILEVER OG MERCK )

109DE KONTRAKTER , SOM INDEHOLDT EN UDTRYKKELIG EKSKLUSIVITETSFORPLIGTELSE VEDROERENDE HELE ( AFICO , DAWE ' S , ORGANON , PROVIMI , RALSTON PURINA , UPJOHN ) ELLER EN MEGET BETYDELIG PROCENTDEL ( ANIMEDICA DEUTSCHLAND , ANIMEDICA INTERNATIONAL , AMERICAN CYANAMID , GUYOMARC ' H ) AF KOEBERNES SAMLEDE VITAMINBEHOV ELLER DERES BEHOV FOR BESTEMTE , UDTRYKKELIGT ANGIVNE VITAMINGRUPPER , OPFYLDER KRITERIERNE FOR , AT DER ER UDVIST DEN OVENFOR BESKREVNE KONKURRENCEBEGRAENSENDE ADFAERD , SOM UDGOER ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING ;

DET SAMME GAELDER DE KONTRAKTER , HVORVED KOEBERNE FORPLIGTEDE SIG TIL AT FORBEHOLDE ROCHE LEVERANCERNE TIL DAEKNING AF ' DEN OVERVEJENDE DEL ' ( MAJOR PART , UBERWIEGENDER TEIL ) AF DERES BEHOV ( BEECHAM , PAULS AND WHITES , NITROVIT , ISAAC SPENCER , RAMIKAL OG TROUW ), SAA MEGET MERE SOM DENNE MINDRE BINDENDE ORDNING , SOM PAAVIST OVENFOR , FORSTAERKEDES VED HJAELP AF BONUSYDELSER , SOM VAR SPECIELT UDFORMET MED DETTE FORMAAL FOR OEJE .

110DET SAMME MAA VAERE TILFAELDET FOR DE KONTRAKTER , OM HVILKE DET GANSKE VIST IKKE ER SIKKERT , AT DE INDEHOLDT EN BINDENDE KOEBSFORPLIGTELSE , MEN SOM - VED HJAELP AF DE BONUSYDELSER , DER ER GENNEMGAAET I DET FOREGAAENDE - INDEBAR EN STAERK TILSKYNDELSE TIL UDELUKKENDE AT DAEKKE HELE ELLER EN DEL AF VITAMINBEHOVET ELLER BEHOVET FOR BESTEMTE VITAMINGRUPPER HOS ROCHE ;

KOMMISSIONEN ANTOG MED RETTE ( I BESLUTNINGENS NR . 11 OG 24 ), AT DENNE TILSKYNDELSE YDERLIGERE FORSTAERKEDES AF , AT BONUSYDELSEN VAR KNYTTET TIL INDKOEBENE SOM ET HELE FOR DE FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER , SAALEDES AT DEN KOEBER , DER - RENT BORTSET FRA DEN ENGELSKE KLAUSUL , HVIS RAEKKEVIDDE ER BEHANDLET I DET FOREGAAENDE - OENSKEDE AT KOEBE ET ENKELT VITAMIN HOS EN KONKURRENDE PRODUCENT , IKKE DESTO MINDRE VILLE VAERE FORHINDRET DERI , FORDI HAN DERVED VILLE MISTE SIN BONUS FOR SENERE INDKOEB AF ALLE ANDRE VITAMINER HOS ROCHE ;

111I BETRAGTNING AF , AT DE FORSKELLIGE VITAMINGRUPPER - HVILKET SAAVEL SAGSOEGERNE SOM KOMMISSIONEN HAR INDROEMMET - IKKE ER SUBSTITUERBARE , OG AT DE HOERER TIL SAERSKILTE MARKEDER , ER BONUSSYSTEMETS BINDING TIL SAMTLIGE INDKOEB ENDVIDERE ET MISBRUG SOM OMHANDLET I ARTIKEL 86 , STK . 2 , LITRA D ), SOM ANGAAR DET FORHOLD , ' AT DET STILLES SOM VILKAAR FOR INDGAAELSE AF EN AFTALE , AT MEDKONTRAHENTEN GODKENDER TILLAEGSYDELSER , SOM EFTER DERES NATUR ELLER IFOELGE HANDELSSAEDVANE IKKE HAR FORBINDELSE MED AFTALENS GENSTAND ' ;

DET SKAL ENDELIG BEMAERKES , AT SELV OM KOEBERENS MISLIGHOLDELSE AF SIN KOEBSFORPLIGTELSE SOM ANFOERT AF ROCHE IKKE MEDFOERTE , AT KOEBEREN BLEV USAT FOR SAGSANLAEG I ANLEDNING AF KONTRAKTBRUD , MEN KUN BEVIRKEDE , AT KOEBEREN MISTEDE DEN TILSAGTE RABAT , INDEBAR KONTRAKTERNE DOG ALTID EN SAA STAERK TILSKYNDELSE TIL UDELUKKENDE AT INDKOEBE HOS ROCHE , AT DE ALENE AF DENNE AARSAG MAA BETRAGTES SOM MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING .

AFDELING 7 : ANVENDELSE AF DE FASTLAGTE KRITERIER PAA KONTRAKTERNE MED MERCK OG UNILEVER

A ) KONTRAKTERNE MED MERCK

112ROCHE AFSLUTTEDE TRE KONTAKTER OM LEVERANCER TIL MERCK , DEN FOERSTE AF 5 . JULI 1971 OM B6-VITAMINER , DEN ANDEN AF 3 . MARTS 1972 OM A-VITAMINER OG DEN TREDJE AF SAMME DATO OM E-VITAMINER ;

113I INDLEDNINGEN TIL DEN FOERSTE AF KONTRAKTERNE , SOM VEDROERTE ET PRODUKT , FOR HVILKET SAGSOEGERNE HAVDE EN MARKEDSANDEL PAA OMKRING 80 % , HEDDER DET , AT ' ROCHE OM KORT TID VIL FORDOBLE KAPACITETEN I SINE PRODUKTIONSANLAEG - SOM FOR OEJEBLIKKET UDGOER CA . 500 TONS OM AARET - OG DERFOR HAR INTERESSE I AT DAEKKE EN DEL AF MERCK ' S BEHOV ' OG AT ' MERCK PAA DE BETINGELSER , DER ER AFTALT I DET FOELGENDE , VIL DAEKKE SINE BEHOV HOS ROCHE , FOR SAA VIDT DE MAATTE OVERSTIGE MERCK ' S NUVAERENDE KAPACITET PAA CA . 200 TONS PR . AAR '

IFOELGE KONTRAKTENS ARTIKLER 6 OG 7 SKULLE MERCK BETALE GENNEMSNITTET AF PRISEN VED SALG AF SAMME PRODUKT TIL TREDJEMAND MED FRADRAG AF EN BONUS PAA 20 % , DOG SAALEDES , AT ROCHE UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER VILLE ' INDROEMME MERCK DE MEST FORDELAGTIGE PRISER OG/ELLER VILKAAR ' ;

IFOELGE KONTRAKTENS ARTIKEL 12 VAR DET MERCK FORBUDT AT VIDERESAELGE VITAMINERNE TIL ROCHE ' S KONKURRENTER UDEN ROCHE ' S SAMTYKKE ;

IFOELGE KONTRAKTENS ARTIKEL 11 FORPLIGTEDE ROCHE SIG TIL UDELUKKENDE AT FORETAGE INDKOEB AF ' PYRIDOXAL-5-PHOSPHORSYREESTERE ' HOS MERCK , OG MERCK FORPLIGTEDE SIG TIL AT DAEKKE HELE ROCHE ' S BEHOV FOR DETTE PRODUKT PAA SAMME VILKAAR SOM AFTALT FOR MERCK ' S FORSYNING MED B6-VITAMIN ;

KONTRAKTEN VAR IFOELGE DENS ARTIKEL 13 AFSLUTTET FOR 5 AAR OG KUNNE DEREFTER STILTIENDE FORLAENGES FOR TO AAR AD GANGEN ;

KONTRAKTEN INDEHOLDT INGEN SAAKALDT ENGELSK KLAUSUL .

114DE TO ANDRE KONTRAKTER , SOM BAR DATOEN 3 . MARTS 1972 , OG SOM VEDROERTE MERCK ' S FORSYNINGER MED A- OG E-VITAMIN , VAR I DET VAESENTLIGE AF SAMME KARAKTER SOM DEN NETOP OMTALTE KONTRAKT ;

DE ADSKILTE SIG INDBYRDES DERVED , AT KONTRAKTEN OM E-VITAMINERNE INDLEDNINGSVIS INDEHOLDT EN UDTALELSE OM , AT ' ROCHE . . . OM KORT TID ( SKAL ) UDVIDE SINE ANLAEG TIL PRODUKTION AF E-VITAMINER VAESENTLIGT OG . . . DERFOR ( OENSKER ) AT DAEKKE MERCK ' S NORMALE FORSYNING , MEDENS KONTRAKTEN OM A-VITAMINER IKKE INDEHOLDT NOGEN UDTALELSE AF DENNE ART ;

DE TO KONTRAKTER AF 3 . MARTS 1972 INDEHOLDT - TIL FORSKEL FRA KONTRAKTEN AF 5 . JULI 1971 - IKKE EKSKLUSIVBESTEMMELSER OM GENSIDIGE LEVERANCER , MEN EN KLAUSUL , HVOREFTER MERCK BLEV FRIGJORT FOR SIN EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSE , SAAFREMT MERCK MODTOG ET MERE FAVORABELT TILBUD , OG ROCHE IKKE TILPASSEDE SINE PRISER DERTIL ;

ENDELIG INDEHOLDT DISSE TO KONTRAKTER ET FORBUD MOD , AT MERCK VIDERESOLGTE DE AF KONTRAKTERNE OMFATTEDE VITAMINER TIL ROCHE ' S KONKURRENTER UDEN SAMTYKKE FRA ROCHE .

115DET FREMGAAR AF DE BESKREVNE SAERLIGE FORHOLD , AT MERCK ' S EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER FOR B6- OG E-VITAMINERNES VEDKOMMENDE HAVDE TIL FORMAAL PAA FORHAAND AT SIKRE ROCHE FAST AFSAETNING AF EN PRODUKTION , SOM ROCHE PLANLAGDE AT UDVIDE , OG AT UNDTAGE I DET MINDSTE EN IKKE UBETYDELIG DEL AF DENNE OEGEDE PRODUKTION FRA DE RISICI , DER ER FORBUDET MED KONKURRENCEN ;

EN EKSKLUSIV KOEBSFORPLIGTELSE AF DENNE ART OG AF DENNE VARIGHED TIL FORDEL FOR EN VIRKSOMHED , DER INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING , ER ET MISBRUG SOM OMHANDLET I TRAKTATENS ARTIKEL 86 FRA DENNE VIRKSOMHEDS SIDE ;

MEDENS SAMME FORMAAL IKKE FANDT UDTRYK I KONTRAKTEN OM A-VITAMINER , OG DET IKKE ER UDELUKKET , AT DENNE KONTRAKT - SOM DET KAN FORMODES PAA BAGGRUND AF EN RAEKKE STRENGE TEKNISKE SPECIFIKATIONER I KONTRAKTEN - OPFYLDTE MERCK ' S OENSKE OM AT SIKRE SIG REGELMAESSIGE OG KONSTANTE FORSYNINGER AF ET PRODUKT , SOM MERCK KUN SELV FREMSTILLEDE I SMAA MAENGDER , AENDRER DENNE OMSTAENDIGHED IKKE DERVED , AT DET FOR EN VIRKSOMHED , SOM INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING , ER FORBUDT AT BINDE KOEBERE TIL SIG VED HJAELP AF EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER , SAERLIG FOR SAA LANGE TIDSRUM SOM AFTALT I DEN HER OMHANDLEDE KONTRAKT ;

DENNE EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSE I FORBINDELSE MED MEGET BETYDELIGE BONUSYDELSER ( EFTER OMSTAENDIGHEDERNE FRA 12,5 TIL 20 % ( A-VITAMIN ), FRA 15 TIL 20 % ( E-VITAMIN ) OG 20 % ( B6-VITAMIN )) OG I FORBINDELSE MED ET FORBUD MOD VIDERESALG TIL VITAMINPRODUCENTER ER UDTRYK FOR EN HENSIGT TIL AT BEGRAENSE KONKURRENCEN .

116DET BOER HERVED BEMAERKES , AT DER I TILFAELDE SOM DE FORELIGGENDE , SAERLIG MED HENSYN TIL KONTRAKTEN AF 5 . JULI 1971 , SOM INDEHOLDT GENSIDIGE EKSKLUSIVE KOEBSFORPLIGTELSER , KAN REJSES DET SPOERGSMAAL , OM IKKE DEN OMTVISTEDE ADFAERD FALDER IND UNDER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , I PAAKOMMENDE TILFAELDE ARTIKEL 85 , STK . 3 ;

AT KONTRAKTER AF DENNE ART KAN FALDE IND UNDER ARTIKEL 85 , SAERLIG ARTIKEL 85 , STK . 3 , UDELUKKER IMIDLERTID IKKE , AT ARTIKEL 86 KAN FINDE ANVENDELSE , IDET DENNE BESTEMMELSE UDTRYKKELIGT OMFATTER SITUATIONER , SOM AABENBART UDSPRINGER AF KONTAKTFORHOLD , SAALEDES AT DET I DISSE TILFAELDE STAAR KOMMISSIONEN FRIT FOR AT GENNEMFOERE PROCEDUREN I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 ELLER I HENHOLD TIL ARTIKEL 86 , NAVNLIG UNDER HENSYN TIL ARTEN AF DE GENSIDIGE FORPLIGTELSER OG KONTRAHENTERNES KONKURRENCEMAESSIGE STILLING PAA DET ELLER DE PAAGAELDENDE MARKEDER .

B ) KONTRAKTERNE MED UNILEVER

117ROCHE AFSLUTTEDE TRE KONTRAKTER MED UNILEVER DEN 9 . JANUAR 1974 ;

118DEN FOERSTE AF DISSE KONTRAKTER , DER BLEV AFSLUTTET AF FOOD INDUSTRIES LTD . PAA UNILEVER ' S VEGNE MED ROCHE ' S DATTERSELSKAB I DET FORENEDE KONGERIGE , INDEHOLDT EN ANGIVELSE AF KOEBERENS BEHOV FOR SYNTETISKE A-VITAMINER AF TYPEN B , DER BLEV ANSLAAET TIL 130-134 TUSINDE MILLIARDER ( M.M .) INTERNATIONALE ENHEDER FOR AARET 1974 ;

DET VAR ENDVIDERE AFTALT , AT KONTRAKTEN SKULLE FORTSAETTE I 1975 , OG AT KOEBEREN FOELGELIG SKULLE MEDDELE SINE ANSLAAEDE BEHOV SENEST I DECEMBER 1974 ;

DEN ANDEN KONTRAKT , SOM BLEV AFSLUTTET MELLEM SAMME PARTER , ANGIK LEVERANCER AF A-VITAMINER , BORTSET FRA A-VITAMINER AF TYPEN B , OG INDEHOLDT I OEVRIGT SAMME BESTEMMELSER SOM DEN FOERSTE KONTRAKT ;

DEN TREDJE KONTRAKT BLEV AFSLUTTET DIREKTE MELLEM ROCHE , BASEL , OG UNILEVER INKOOP MIJ , ROTTERDAM , OG BESTEMTE , AT ROCHE ' AGREED TO SUPPLY THE REQUIREMENTS OF YOUR GROUP ( CONTINENT ONLY ) FOR THE FOLLOWING PRODUCTS : VITAMIN A FOR MARGARINE ABOUT 30 M.M . IN 1974 , BETWEEN 27 AND 33 M.M . IN 1975 ; BETA-CAROTENE ( ALL FORMS ) ABOUT 6 000 KG IN 1974 ; BETWEEN 5 400 KG AND 6 600 KG IN 1975 ' ;

119DE TRE KONTRAKTER INDEHOLDT BESTEMMELSER OM DE AFTALTE PRISER , FOR KONTRAKTERNE MED FOOD INDUSTRIES LTD . I OEVRIGT SUPPLERET MED EN VALUTAKURSKLAUSUL ;

DER VAR IFOELGE KONTRAKTERNE IKKE AFTALT BONUSYDELSER , MEN I DE TO KONTRAKTER MED FOOD INDUSTRIES AFGAV ROCHE EN FORSIKRING OM OVER FOR UNILEVER AT VILLE BEREGNE DEN ABSOLUT MEST FORDELAGTIGE PRIS , SOM FORLANGTES OVER FOR TREDJEMAND , MEDENS DET I KONTRAKTEN MELLEM ROCHE , BASEL , OG UNILEVER , ROTTERDAM , VAR AFTALT , AT ROCHE SKULLE TILPASSE SINE PRISER TIL MERE FORDELAGTIGE TILBUD , SOM UNILEVER MAATTE MODTAGE FRA KONKURRERENDE FIRMAER , ELLER GIVE UNILEVER TILLADELSE TIL AT KOEBE DEN PAAGAELDENDE MAENGDE HOS KONKURRENTERNE .

120SOM KONTRAKTERNE VAR AFFATTET , ER DER INGEN TVIVL OM , AT DE VEDROERTE DAEKNINGEN AF UNILEVER ' S SAMLEDE BEHOV FOR DET PAAGAELDENDE VITAMIN I 1974 OG 1975 ;

DA KONTRAKTERNE INDEHOLDT EN FORMEL EKSKLUSIV KOEBSFORPLIGTELSE , ER SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT DE VAR SUPPLERET MED BONUSYDELSER , IKKE AFGOERENDE FOR , HVORLEDES KONTRAKTERNE SKAL BETRAGTES I FORHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 86 ;

AT ROCHE ' S MEDKONTRAHENT SELV VAR EN MEGET STOR VIRKSOMHED , OG AT KONTRAKTEN HELT AABENBART IKKE BLEV AFSLUTTET EFTER PRES FRA ROCHE ' S SIDE , UDELUKKER IKKE , AT DER FORELAA ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , IDET MISBRUGET I DET FORELIGGENDE TILFAELDE BESTOD I , AT DER VED HJAELP AF KOEBSEKSKLUSIVITETEN BLEV GJORT YDERLIGERE INDGREB I KONKURRENCESTRUKTUREN PAA ET MARKED , HVOR KONKURRENCEN ALLEREDE VAR AFSVAEKKET SOM FOELGE AF , AT DER FANDTES EN VIRKSOMHED , SOM INDTOG EN DOMINERENDE STILLING ;

KONTRAKTER AF DENNE ART KAN EVENTUELT VAERE TILLADTE , MEN DA KUN INDEN FOR RAMMERNE AF OG PAA DE BETINGELSER , DER ER NAEVNT I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , OG INGEN AF PARTERNE HAR ANSET DET FOR PAAKRAEVET AT ANVENDE DENNE MULIGHED .

121GENNEMGANGEN AF DE OMTVISTEDE KONTRAKTER , SAAVEL MED MERCK SOM MED UNILEVER , HAR IKKE FREMBRAGT SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , SOM KAN MEDFOERE , AT KONTRAKTERNE FALDER UDEN FOR MISBRUGSBEGREBET , SOM PRINCIPIELT OMFATTER ENHVER EKSKLUSIV KOEBSFORPLIGTELSE TIL FORDEL FOR EN VIRKSOMHED , DER INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING .

III - KONKURRENCEBEGRAENSNINGEN OG PAAVIRKNINGEN AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER

122SAGSOEGERNE HAR BESTRIDT , AT PRISFORSKELLEN OVER FOR DE FORSKELLIGE KUNDER SOM FOELGE AF LOYALITETSBONUSSEN , DER BLEV YDET , ALT EFTER OM KUNDERNE GIK IND PAA UDELUKKENDE AT MODTAGE FORSYNINGER FRA ROCHE , SKULLE KUNNE STILLE KUNDERNE RINGERE I KONKURRENCEN SOM NAEVNT I TRAKTATENS ARTIKEL 86 , LITRA C ), IDET DENNE FORSKEL KUN KUNNE HAVE MAERKBAR INDVIRKNING PAA DEN INDBYRDES KONKURRENCE MELLEM ROCHE ' S KUNDER ;

DERNAEST HAR SAGSOEGERNE I REPLIKKEN , SAA VIDT SES , HAEVDET , AT DEN OMTVISTEDE ADFAERD IKKE KUNNE PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

123FOR DET FOERSTE SPOERGSMAALS VEDKOMMENDE FREMGAAR DEN BETYDNING , SOM ROCHE SELV TILLAGDE BONUSYDELSERNE , KLART SAAVEL AF KONTRAKTERNES ORDLYD SOM AF BEMAERKNINGERNE I DE NAEVNTE MANAGEMENT INFORMATIONS OG I REFERATET AF MOEDET MELLEM UNILEVER OG ROCHE DEN 11 . DECEMBER 1972 I LONDON ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DET IKKE ANTAGES , AT BONUSYDELSERNE INGEN BETYDNING HAVDE FOR KUNDERNE ;

DA DER DESUDEN ER TALE OM EN ADFAERD , SOM UDVISES AF EN VIRKSOMHED , DER INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA ET MARKED , HVOR KONKURRENCESTRUKTUREN ALLEREDE AF DEN GRUND ER SVAEKKET , KAN ENHVER YDERLIGERE BEGRAENSNING AF DENNE KONKURRENCESTRUKTUR INDEN FOR ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 86 UDGOERE ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING .

124MED HENSYN TIL PAAVIRKNINGEN AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER STAAR DET FOR DET FOERSTE FAST , AT MARKEDET FOR HVERT AF DE PAAGAELDENDE VITAMINER OMFATTEDE HELE FAELLESSKABETS OMRAADE BESTAAENDE FOERST AF 6 , DEREFTER AF 9 MEDLEMSSTATER ;

125FORBUDENE I ARTIKLERNE 85 OG 86 SKAL DERNAEST FORTOLKES OG ANVENDES PAA BAGGRUND AF TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F ), HVOREFTER FAELLESSKABETS VIRKE SKAL INDEBAERE GENNEMFOERELSE AF EN ORDNING , DER SIKRER , AT KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET IKKE FORDREJES , OG PAA BAGGRUND AF TRAKTATENS ARTIKEL 2 , HVOREFTER FAELLESSKABET HAR TIL OPGAVE AT FREMME EN HARMONISK UDVIKLING AF DEN OEKONOMISKE VIRKSOMHED INDEN FOR FAELLESMARKEDET SOM HELHED ;

NAAR DET I ARTIKEL 86 FORBYDES AT MISBRUGE EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET I DEN UDSTRAEKNING , SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER HERVED KAN PAAVIRKES , VEDROERER DETTE SAALEDES IKKE ALENE EN PRAKSIS , SOM DIREKTE KAN FORVOLDE FORBRUGERNE SKADE , MEN OGSAA ADFAERDSMAADER , SOM INDIREKTE FORVOLDER DEM SKADE VED AT PAAVIRKE EN EFFEKTIV KONKURRENCESTRUKTUR SOM DEN , DER SKAL SKABES IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F );

126I OEVRIGT INDEBAR EN DEL AF DE ENGELSKE KLAUSULER ALLEREDE EFTER DERES ORDLYD , AT DER OPRETHOLDTES EN OPDELING AF MARKEDERNE , SOM NAVNLIG GAV MULIGHED FOR AT BEREGNE FORSKELLIGE PRISER FRA MEDLEMSSTAT TIL MEDLEMSSTAT , OG DENNE KONSTATERING BEKRAEFTES AF DET OVENFOR ANFOERTE FORHOLD , AT PRISUDSVINGENE FOR SAMME VITAMIN I SAMME TIDSRUM VARIEREDE MAERKBART FRA MEDLEMSSTAT TIL MEDLEMSSTAT .

127DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT DEN OMTVISTEDE ADFAERD BAADE KUNNE BEGRAENSE KONKURRENCEN OG PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

FJERDE ANBRINGENDE : BOEDEN

A ) SANKTIONSNORMERNES UBESTEMTE KARAKTER

128SAGSOEGERNE HAR ANFOERT , AT KOMMISSIONEN SOM FOELGE AF , AT BEGREBERNE ' DOMINERENDE STILLING ' OG ' MISBRUG ' AF EN SAADAN STILLING I TRAKTATENS ARTIKEL 86 ER AF GENEREL OG UBESTEMT KARAKTER , FOERST KUNNE PAALAEGGE SAGSOEGERNE BOEDER FOR OVERTRAEDELSE AF BESTEMMELSEN , NAAR DISSE BEGREBER DELS GENNEM ADMINISTRATIV PRAKSIS DELS GENNEM RETSPRAKSIS VAR BLEVET TILSTRAEKKELIGT KONKRETISEREDE TIL , AT DE RETSUNDERGIVNE VIDSTE , HVAD DE HAVDE AT RETTE SIG EFTER .

129IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 87 SKULLE RAADET VEDTAGE DE NOEDVENDIGE BESTEMMELSER MED HENBLIK PAA ISAER ' VED INDFOERELSE AF BOEDER OG TVANGSBOEDER AT SIKRE OVERHOLDELSEN AF DE I ARTIKEL 85 , STK . 1 , OG ARTIKEL 86 NAEVNTE FORBUD ' ;

TIL GENNEMFOERELSE AF DENNE BESTEMMELSE UDSTEDTE RAADET FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 , HVORI DET I ARTIKEL 15 , STK ., 2 BESTEMMES , AT KOMMISSIONEN VED BESLUTNING KAN PAALAEGGE VIRKSOMHEDER OG SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER BOEDER PAA INDTIL EN VIS STOERRELSESORDEN , SOM ER NAERMERE ANGIVET I BESTEMMELSEN , SAAFREMT DE FORSAETLIGT ELLER UAGTSOMT OVERTRAEDER BESTEMMELSERNE I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 ELLER ARTIKEL 86 ;

PAA DEN ANDEN SIDE KAN KOMMISSIONEN IFOELGE SAMME FORORDNINGS ARTIKEL 2 ' EFTER BEGAERING FRA DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER OG SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER FASTSLAA , AT DER IKKE EFTER DE FORHOLD , KOMMISSIONEN HAR KENDSKAB TIL , FINDES ANLEDNING TIL I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , ELLER ARTIKEL 86 AT SKRIDE IND MOD EN AFTALE , VEDTAGELSE ELLER SAMORDNET PRAKSIS ' ;

130SIDEN 1962 HAR VIRKSOMHEDERNE SAALEDES VIDST , DELS AT DE UDSAETTER SIG FOR BOEDE , HVIS DE OVERTRAEDER FORBUDENE I ARTIKEL 86 , DELS AT DE GENNEM EN SAERLIG PROCEDURE KAN FAA OPLYSNING OM FORBUDENES ANVENDELSESOMRAADE FOR DERES EGET VEDKOMMENDE ;

I OEVRIGT ER DISSE FORBUD OG BETINGELSERNE FOR , AT DE FINDER ANVENDELSE , EFTER DERES ART OG PAA TRODS AF DE NOEDVENDIGVIS GENERELLE UDTRYK , DER ANVENDES I ARTIKEL 86 , IKKE AF UBESTEMT ELLER UKLAR KARAKTER ;

131PAA GRUNDLAG AF DEN TIDLIGERE ANVENDELSE AF BESTEMMELSEN I TRAKTATENS ARTIKEL 86 HAVDE DEN I DET TIDSRUM FRA 1970 TIL 1974 , SOM KOMMISSIONEN LAGDE TIL GRUND FOR FASTSAETTELSEN AF BOEDEN , OPNAAET EN I SAA VIDT OMFANG TILSTRAEKKELIG GRAD AF KLARHED , AT ROCHE MED RIMELIGHED KUNNE LAEGGE DEN TIL GRUND FOR SIN ADFAERD BAADE MED HENSYN TIL SELSKABETS DOMINERENDE STILLING OG MED HENSYN TIL DEN OMTVISTEDE PRAKSIS ;

132ARTIKEL 86 INDGAAR , FOR SAA VIDT SOM DEN OMFATTER DET FORHOLD , AT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , OG FORBYDER , AT DENNE STILLING MISBRUGES , I ET SYSTEM AF BESTEMMELSER - HERUNDER TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F ), ARTIKEL 37 , STK . 1 , ARTIKEL 40 , STK . 3 , ANDET AFSNIT OG ARTIKLERNE 85 OG 90 - SOM ALLE HAR TIL FORMAAL AT ETABLERE EN EFFEKTIV OG UFORDREJET KONKURRENCE PAA ET MARKED , SOM HAR KARAKTER AF ET ENHEDSMARKED ;

NAAR UDTRYKKENE ' DOMINERENDE STILLING ' OG ' MISBRUG ' ANVENDES I ARTIKEL 86 , HENVISER BESTEMMELSEN I OEVRIGT TIL BEGREBER , SOM IKKE ER NYE , MEN SOM ALLEREDE I DET VAESENTLIGE ER KONKRETISEREDE GENNEM DEN PRAKSIS , DER ER FASTLAGT AF DE MYNDIGHEDER , DER I DE FLESTE MEDLEMSSTATER HAR TIL OPGAVE AT FOERE KONTROL MED OG AT BEKAEMPE KONKURRENCEBEGRAENSENDE ADFAERD ;

133SAERLIG MED HENSYN TIL BEGREBET DOMINERENDE STILLING KAN DET FOR EN KYNDIG ERHVERVSDRIVENDE IKKE GIVE ANLEDNING TIL TVIVL , AT STORE MARKEDSANDELE , SELV OM DE IKKE NOEDVENDIGVIS OG I ALLE TILFAELDE ER DET ENESTE AFGOERENDE INDICIUM FOR , AT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , DOG I DENNE HENSEENDE HAR EN STOR BETYDNING , SOM DEN ERHVERVSDRIVENDE NOEDVENDIGVIS MAA TAGE I BETRAGTNING I SIN MARKEDSADFAERD ;

DENNE VURDERING AF RAEKKEVIDDEN AF ARTIKEL 86 FREMBOED FOR ROCHE , I HVERT FALD FOR DE FLESTE RELEVANTE MARKEDERS VEDKOMMENDE , INGEN UKLARHED ELLER ENDOG RIMELIG USIKKERHED ;

134MED HENSYN TIL , OM LOYALITETSBONUSYDELSERNE VAR FORENELIGE MED FORBUDET I ARTIKEL 86 , VAR DER INGEN UKLARHED FORBUNDET MED , AT DENNE BESTEMMELSE FANDT ANVENDELSE PAA ET EKSKLUSIVT KOEBSSYSTEM OG ET BONUSSYSTEM SOM DET , DER VAR UDARBEJDET AF SAGSOEGERNE , HVILKET IKKE ALENE FREMGIK AF DE ERFARINGER , SOM ENHVER VIRKSOMHED AF SAGSOEGERNES STOERRELSE MED AKTIVITETER INDEN FOR HELE FAELLESMARKEDET MAATTE HAVE MED HENSYN TIL DEN PRAKSIS , DER FULGTES AF DE MYNDIGHEDER , DER FORVALTER KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE , MEN OGSAA FREMGIK AF DEN PRAECISE FORMULERING AF ARTIKEL 86 , LITRA B ) OM BEGRAENSNING AF AFSAETNINGEN , AF ARTIKEL 86 , LITRA D ), HVOREFTER DET ER FORBUDT AT STILLE SOM VILKAAR FOR INDGAAELSE AF EN AFTALE , AT MEDKONTRAHENTEN GODKENDER TILLAEGSYDELSER , SOM IKKE HAR FORBINDELSE MED AFTALENS GENSTAND , OG I SAERDELESHED AF ARTIKEL 86 , LITRA C ) OM ANVENDELSE AF ULIGE VILKAAR FOR YDELSER AF SAMME VAERDI OVER FOR HANDELSPARTNERE ;

DET KAN SAA MEGET DESTO MINDRE ANTAGES , AT DEN HAEVDEDE UKLARHED BESTOD , SOM EN OPMAERKSOM ERHVERVSDRIVENDE MAATTE REGNE MED , AT BESTEMMELSEN MULIGVIS ELLER ENDOG SANDSYNLIGVIS VILLE FINDE ANVENDELSE , OG IDET DET VED HJAELP AF ARTIKEL 2 I FORORDNING NR . 17 I TVIVLSTILFAELDE VAR MULIGT PAA FORHAAND AT FAA AFKLARET , OM ARTIKEL 86 FANDT ANVENDELSE , UDEN AT SAGSOEGERNE DOG MENTE AT BURDE GOERE BRUG AF DENNE MULIGHED FOR AT OPNAA DEN RETSSIKKERHED , SOM DE HAR ANKET OVER , AT DE IKKE HAVDE .

135SAGSOEGERNE HAR ENDELIG HENVIST TIL KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 5 . DECEMBER 1969 ( JO L 323 , S . 21 ) OM EN PROCEDURE I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 85 ( IV-24.470-1 , PIRELLI/DUNLOP );

SAGSOEGERNE HAR ANFOERT , AT DET AF DENNE BESLUTNING FREMGAAR , AT GENSIDIGE EKSKLUSIVE KOEBSAFTALER ER TILLADTE , SAAFREMT DER TIL AFTALERNE ER KNYTTET EN ENGELSK KLAUSUL .

136DEN ANFOERTE BESLUTNING VEDROERTE IMIDLERTID EN AFTALE MELLEM TO VIRKSOMHEDER , SOM IKKE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET , OG DEN VEDROERTE ENDVIDERE DET FORHOLD , AT HVER AF VIRKSOMHEDERNE SKULLE FREMSTILLE DAEK FOR DEN ANDEN PARTS REGNING MED DET FORMAAL AT GOERE DET LETTERE FOR HVER AF VIRKSOMHEDERNE AT TRAENGE IND PAA DEN ANDEN PARTS MARKED ;

DESUDEN VAR KLAUSULEN OM TILPASNING AF PRISERNE I DUNLOP/PIRELLI-AFTALEN IKKE KNYTTET TIL DE TALRIGE BEGRAENSNINGER OG VILKAAR , SOM FANDTES I ROCHE ' S KONTRAKTER , OG SOM I OVERORDENTLIG HOEJ GRAD BEGRAENSEDE KLAUSULENS RAEKKEVIDDE ;

EN MARKEDSDOMINERENDE VIRKSOMHED KUNNE IKKE MED RIMELIGHED TRO , AT EN NEGATIVATTEST , DER VAR BLEVET MEDDELT UNDER SAADANNE OMSTAENDIGHEDER , KUNNE DANNE PRAECEDENS FOR VIRKSOMHEDENS EGEN ADFAERD I FORBINDELSE MED ARTIKEL 86 ;

137DET FOELGER AF DISSE BETRAGTNINGER , AT ANBRINGENDET VEDROERENDE DEN UBESTEMTE KARAKTER AF DE I ARTIKEL 86 ANVENDTE BEGREBER MAA FORKASTES .

B ) ANVENDELSEN AF ARTIKEL 15 I FORORDNING NR . 17

138SAGSOEGERNE HAR ENDVIDERE GJORT GAELDENDE , AT DET FREMGAAR AF SAGSAKTERNE SOM HELHED SAMT AF SAGSOEGERNES ADFAERD , AT DET IKKE KAN ANTAGES , AT DE HAR HANDLET FORSAETLIGT ELLER UAGTSOMT , IDET DE FOR DET FOERSTE IKKE MENTE , AT DE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING PAA DE RELEVANTE MARKEDER OG FOR DET ANDET VAR AF DEN OPFATTELSE , AT DE OMTVISTEDE KONTRAKTER VAR FORENELIGE MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 .

139FORSLAGENE OG INSTRUKTIONERNE I MANAGEMENT INFORMATION OG I DE OEVRIGE INTERNE DOKUMENTER ANGAAENDE BETYDNINGEN OG DE FORVENTEDE VIRKNINGER AF EKSKLUSIVITETSAFTALER OG AF ET LOYALITETSBONUSSYSTEM MED DET FORMAAL AT FASTHOLDE ROCHE ' S MARKEDSANDELE VISER , AT SAGSOEGERNE FORSAETLIGT FULGTE EN SALGSPOLITIK , SOM HAVDE TIL FORMAAL AT HINDRE NYE KONKURRENTER I AT FAA ADGANG TIL MARKEDERNE ;

DEN BETYDELIGE STIGNING FRA 1970 AF ANTALLET AF KONTRAKTER , SOM INDEHOLDT REGLER OM KOEBSEKSKLUSIVITET ELLER EN TILSKYNDELSE TIL KOEBSEKSKLUSIVITET , BEKRAEFTER , AT DER FORELAA ET FORSAETLIGT FORHOLD ;

DESUDEN INDEBAERER STOERRELSEN AF SAGSOEGERNES MARKEDSANDELE , I ALLE TILFAELDE FOR DE FLESTE VITAMINGRUPPERS VEDKOMMENDE , AT SAGSOEGERNES OPFATTELSE AF , AT DE IKKE INDTOG EN DOMINERENDE STILLING , KUN KUNNE VAERE RESULTATET AF , ENTEN AF DE HAVDE FORETAGET EN UTILSTRAEKKELIG UNDERSOEGELSE AF STRUKTUREN PAA DE MARKEDER , DE VIRKEDE PAA , ELLER AF , AT DE IKKE VILLE TAGE DISSE STRUKTURER I BETRAGTNING ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER ER BETINGELSERNE FOR AT ANVENDE ARTIKEL 15 I FORORDNING NR . 17 DERFOR OPFYLDT .

C ) BOEDENS STOERRELSE

140DET FREMGAAR AF SAGENS BEHANDLING , AT KOMMISSIONEN HAR FORETAGET EN URIGTIG VURDERING MED HENSYN TIL SAGSOEGERNES DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET FOR VITAMINERNE I GRUPPE B3 ;

MED HENSYN TIL DE MARKEDSANDELE , SOM ER UDTRYK FOR EN DOMINERENDE STILLING , ER DER FRA KOMMISSIONENS SIDE KUN FREMLAGT NOEJAGTIGE OPLYSNINGER FOR AARENE 1972 , 1973 , 1974 OG I ET VIST OMFANG 1971 , HVORFOR VARIGHEDEN AF DEN OVERTRAEDELSE , DER SKAL LAEGGES TIL GRUND FOR FASTSAETTELSEN AF BOEDEN , BOER NEDSAETTES TIL ET TIDSRUM , SOM KUN OMFATTER LIDT MERE END TRE AAR , OG SOM SAALEDES ER KORTERE END DET TIDSRUM PAA FEM AAR , SOM KOMMISSIONEN HAR LAGT TIL GRUND ;

ENDELIG STAAR DET FAST , AT ROCHE ALLEREDE UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE ERKLAEREDE SIG REDE TIL AT AENDRE KONTRAKTERNE OG FAKTISK AENDREDE DEM I SAMRAAD MED KOMMISSIONEN ;

141I BETRAGTNING AF DISSE OMSTAENDIGHEDER BOER BOEDEN NEDSAETTES , OG DEN KAN PASSENDE FASTSAETTES TIL 200 000 REGNINGSENHEDER ELLER 732 000 DM , IDET SAGSOEGTE I OEVRIGT FRIFINDES .

Afg�relse om sagsomkostninger


142I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2 d�mmes den part, der taber sagen, til at afholde sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt p�stand herom;

i henhold til samme artikels stk. 3 kan Domstolen oph�ve sagsomkostningerne helt eller delvis, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder p� et eller flere punkter, eller hvor der foreligger ganske s�rlige grunde;

da hver af parterne har tabt p� visse punkter, b�r sagsomkostningerne derfor oph�ves

P� grundlag af disse pr�misser

Afg�relse


udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN

1 . Den b�de p� 300 000 regningsenheder eller 1 098 000 DM, som i artikel 3, stk. 1 i Kommissionens beslutning 020) af 9. juni 1976 blev p�lagt Hoffmann-La Roche & Co. AG, neds�ttes til 200 000 regningsenheder eller 732 000 DM.

2. I �vrigt frifindes sags�gte.

3. Hver part b�rer sine omkostninger.

Top