EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0033

Domstolens Dom af 16. december 1976.
Rewe-Zentralfinanz eG og Rewe-Zentral AG mod Landwirtschaftskammer für das Saarland.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesverwaltungsgericht - Tyskland.
Sag 33-76.

European Court Reports 1976 -01989

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:188

61976J0033

DOMSTOLENS DOM AF 16 DECEMBER 1976. - REWE - ZENTRALFINANZ EG OG REWE ZENTRAL AG MOD LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FUER DAS SAARLAND. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF BUNDESVERWALTUNGSGERICHT). - SAG 33-76.

Samling af Afgørelser 1976 side 01989
græsk specialudgave side 00747
portugisisk specialudgave side 00813
spansk specialudgave side 00693
svensk specialudgave side 00261
finsk specialudgave side 00271


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . TOLD - AFGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING - FJERNELSE - DIREKTE VIRKNING - INDIVIDUELLE RETTIGHEDER - BESKYTTELSE VED DE NATIONALE DOMSMYNDIGHEDER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 13 , FORORDNING NR . 159/66/EOEF , ARTIKEL 13 )

2 . FAELLESSKABSRET - DIREKTE VIRKNING - INDIVIDUELLE RETTIGHEDER - BESKYTTELSE VED DE NATIONALE DOMSMYNDIGHEDER - SAGSANLAEG - NATIONALE PROCESREGLER - ANVENDELSE

Sammendrag


1 . SAAVEL FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 13 SOM FORBUDET I ARTIKEL 13 I FORORDNING NR . 159/66/EOEF HAR DIREKTE VIRKNING OG GIVER DE RETSUNDERGIVNE RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE RETTER SKAL BESKYTTE .

2 . I MANGEL AF FAELLESSKABSBESTEMMELSER PAA OMRAADET TILKOMMER DET HVER ENKELT MEDLEMSSTAT I SIN INTERNE RETSORDEN AT UDPEGE DE KOMPETENTE RETTER OG FASTSAETTE PROCESREGLERNE FOR SAGSANLAEG TIL SIKRING AF BESKYTTELSEN AF DE RETTIGHEDER , SOM FAELLESSKABSRETTENS DIREKTE VIRKNING AFFOEDER FOR DE RETSUNDERGIVNE , FORUDSAT AT DISSE REGLER IKKE ER MINDRE GUNSTIGE END DE , DER GAELDER FOR TILSVARENDE NATIONALE SOEGSMAAL . DET VILLE KUN FORHOLDE SIG ANDERLEDES , HVIS DISSE PROCESREGLER I PRAKSIS UMULIGGJORDE INDTALING AF RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE RETTER HAR PLIGT TIL AT BESKYTTE .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 23 . JANUAR 1976 , INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 6 . APRIL S.AA ., HAR BUNDESVERWALTUNGSGERICHT I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET TRE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 5 , 9 OG 13 , STK . 2 ;

2 DISSE SPOERGSMAAL ER REJST I EN TVIST OM DE AFGIFTER FOR PLANTESUNDHEDSKONTROL , SOM APPELLANTERNE I 1968 BETALTE I FORBINDELSE MED EN INDFOERSEL AF FRANSKE AEBLER , OG SOM I DOMSTOLENS DOM AF 11 . OKTOBER 1973 I SAG 39/73 ( SML . 1973 , S . 1039 ) FANDTES AT VAERE AFGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM TOLD ;

APPELINDSTAEVNTE AFSLOG APPELLANTERNES KRAV OM OPHAEVELSE AF AFGIFTSPAALAEGGENE OG OM TILBAGEBETALING AF DE ERLAGTE BELOEB ( MED RENTER ) MED DEN BEGRUNDELSE , AT DISSE KRAV MAATTE AFVISES , FORDI DE I ARTIKEL 58 I VERWALTUNGSGERICHTORDNUNG ( RETSPLEJELOVEN FOR FORVALTNINGSRETTER ) ANFOERTE FRISTER IKKE VAR OVERHOLDT .

3 DET FOERSTE SPOERGSMAAL ER , OM EN FAELLESSKABSBORGER I TILFAELDE AF EN NATIONAL MYNDIGHEDS OVERTRAEDELSE AF FORBUDET MOD AFGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING ( EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 5 , 9 OG 13 , STK . 2 ) I MEDFOER AF FAELLESSKABSRETTEN HAR KRAV PAA ANNULLATION ELLER TILBAGEKALDELSE AF FORVALTNINGSAKTEN OG/ELLER PAA TILBAGEBETALING AF DE ERLAGTE AFGIFTER , SELV OM DEN PAAGAELDENDE FORVALTNINGSAKT EFTER NATIONAL RETSPLEJE IKKE LAENGERE KAN ANFAEGTES PAA GRUND AF FRISTOVERSKRIDELSE ;

DET ANDET SPOERGSMAAL ER , OM DETTE I HVERT FALD GAELDER , NAAR DOMSTOLEN ALLEREDE HAR FASTSLAAET , AT DER ER SKET EN OVERTRAEDELSE AF DET FAELLESSKABSRETLIGE FORBUD ;

SAAFREMT SPOERGSMAALET , OM DER BESTAAR ET KRAV I MEDFOER AF FAELLESSKABSRETTEN , BESVARES BEKRAEFTENDE , ER DET TREDJE SPOERGSMAAL , OM DETTE KRAV PAA BETALING OGSAA OMFATTER RENTER , OG I BEKRAEFTENDE FALD FRA HVILKET TIDSPUNKT OG MED HVILKEN SATS . VEDROERENDE DET FOERSTE SPOERGSMAAL

4 HVERKEN SAGSOEGTE ELLER DEN NATIONALE RET HAR BESTRIDT , AT DE ANFAEGTEDE AFGIFTER ER OPKRAEVET ULOVLIGT ;

DET MAA IMIDLERTID SLAAS FAST , AT OPKRAEVNINGEN AF DE ANFOERTE AFGIFTER , SKOENT DEN DIREKTE VIRKNING AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 13 , STK . 2 IKKE KUNNE PAABERAABES FOER EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLOEB DEN 1 . JANUAR 1970 , ALLEREDE FOER DETTE TIDSPUNKT VAR ULOVLIG I MEDFOER AF ARTIKEL 13 , STK . 1 I RAADETS FORORDNING ( EOEF ) NR . 159/66 AF 25 . OKTOBER 1966 ( JO 192 AF 27 . 10 . 1966 ), SOM AFSKAFFEDE SAADANNE AFGIFTER FOR FRUGT OG GROENSAGER FRA DEN 1 . JANUAR 1967 .

5 SAAVEL FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 13 SOM FORBUDET I ARTIKEL 13 I FORORDNING NR . 159/66/EOEF HAR DIREKTE VIRKNING OG GIVER DE RETSUNDERGIVNE RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE RETTER SKAL BESKYTTE ;

DET ER SAALEDES I MEDFOER AF DET I TRAKTATENS ARTIKEL 5 ANGIVNE PRINCIP OM SAMARBEJDE DE NATIONALE RETTER , DER SKAL SIKRE DEN RETSBESKYTTELSE , SOM FOR DE RETSUNDERGIVNE FOELGER AF DEN DIREKTE VIRKNING AF FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER ;

I MANGEL AF FAELLESSKABSBESTEMMELSER PAA DETTE OMRAADE TILKOMMER DET DERFOR HVER ENKELT MEDLEMSSTAT I SIN INTERNE RETSORDEN AT UDPEGE DE KOMPETENTE RETTER OG FASTSAETTE PROCESREGLERNE FOR SAGSANLAEG TIL SIKRING AF BESKYTTELSEN AF DE RETTIGHEDER , SOM FAELLESSKABSRETTENS DIREKTE VIRKNING AFFOEDER FOR DE RETSUNDERGIVNE , IDET DISSE REGLER DOG IKKE KAN VAERE MINDRE GUNSTIGE END DE , DER GAELDER FOR TILSVARENDE NATIONALE SOEGSMAAL ;

TRAKTATENS ARTIKLER 100-102 OG 235 AABNER MULIGHED FOR I GIVET FALD AT TRAEFFE DE NOEDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT BOEDE PAA FORSKELLE I MEDLEMSSTATERNES VED LOV ELLER ADMINISTRATIVT FASTSATTE BESTEMMELSER PAA DETTE OMRAADE , HVIS DISSE FORSKELLE VISER SIG AT KUNNE FREMKALDE FORDREJNINGER ELLER SKADE DET FAELLES MARKEDS FUNKTION ;

DA DER IKKE FINDES SAADANNE HARMONISERINGSFORANSTALTNINGER , MAA DE RETTIGHEDER , SOM FOELGER AF FAELLESSKABSRETTEN , INDTALES FOR DE NATIONALE RETSINSTANSER I HENHOLD TIL DE REGLER , SOM DEN NATIONALE LOVGIVNING FASTSAETTER ;

DET VILLE KUN FORHOLDE SIG ANDERLEDES , HVIS DISSE PROCESREGLER OG FRISTER I PRAKSIS UMULIGGJORDE INDTALING AF RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE RETTER HAR PLIGT TIL AT BESKYTTE ;

DETTE ER IKKE TILFAELDET MED EN FASTSAETTELSE AF RIMELIGE FRISTER FOR INDGIVELSE AF SOEGSMAAL ;

FASTSAETTELSE AF SAADANNE FRISTER FOR SOEGSMAAL AF FISKAL KARAKTER ER NEMLIG UDTRYK FOR ET GRUNDLAEGGENDE RETSSIKKERHEDSPRINCIP , SOM PAA EN GANG BESKYTTER DEN AFGIFTSPLIGTIGE OG DEN PAAGAELDENDE MYNDIGHED ;

6 DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT FAELLESSKABSRETTEN IKKE PAA SIT NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN ER TIL HINDER FOR , AT EN OVERSKRIDELSE AF EN I NATIONAL LOVGIVNING FASTSAT SOEGSMAALSFRIST GOERES GAELDENDE IMOD EN RETSUNDERGIVEN , SOM FOR EN NATIONAL RET ANFAEGTER EN AFGOERELSE FRA EN NATIONAL MYNDIGHED PAA GRUND AF UFORENELIGHED MED FAELLESSKABSRETTEN , IDET PROCESREGLERNE FOR SAGSANLAEGGET DOG IKKE KAN VAERE MINDRE GUNSTIGE END DEM , DER GAELDER FOR TILSVARENDE NATIONALE SOEGSMAAL .

VEDROERENDE DET ANDET SPOERGSMAAL

7 DEN OMSTAENDIGHEID , AT DOMSTOLEN HAR AFGJORT SPOERGSMAALET OM OVERTRAEDELSE AF TRAKTATEN , HAR INGEN BETYDNING FOR BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL .

VEDROERENDE DET TREDJE SPOERGSMAAL

8 PAA GRUND AF DEN BESVARELSE , DER ER GIVET AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL , ER DET TREDJE SPOERGSMAAL BLEVET UDEN GENSTAND .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

9 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS , DEN ITALIENSKE REPUBLIKS OG DET FORENEDE KONGERIGES REGERINGER OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM ALLE HAR INDGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER ER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER ,

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER VED KENDELSE AF 23 . JANUAR 1976 ER FORELAGT DEN AF BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , FOR RET :

1 . FAELLESSKABSRETTEN ER IKKE PAA SIT NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN TIL HINDER FOR , AT EN OVERSKRIDELSE AF EN I NATIONAL LOVGIVNING FASTSAT SOEGSMAALSFRIST GOERES GAELDENDE IMOD EN RETSUNDERGIVEN , SOM FOR EN NATIONAL RET ANFAEGTER EN AFGOERELSE FRA EN NATIONAL MYNDIGHED PAA GRUND AF UFORENELIGHED MED FAELLESSKABSRETTEN , IDET PROCESREGLERNE FOR SAGSANLAEGGET DOG IKKE KAN VAERE MINDRE GUNSTIGE END DE , DER GAELDER FOR TILSVARENDE NATIONALE SOEGSMAAL .

2 . DEN OMSTAENDIGHED , AT DOMSTOLEN HAR AFGJORT SPOERGSMAALET OM OVERTRAEDELSE AF TRAKTATEN , HAR INGEN BETYDNING FOR BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL .

Top