EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0003

Domstolens Dom af 14. juli 1976.
Cornelis Kramer m.fl..
Anmodninger om præjudiciel afgørelse: Arrondissementsrechtbank Zwolle og Arrondissementsrechtbank Alkmaar - Nederlandene.
Havets biologiske ressourcer.
Forenede sager 3, 4 og 6-76.

European Court Reports 1976 -01279

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:114

61976J0003

DOMSTOLENS DOM AF 14 JULI 1976. - CORNELIS KRAMER M. FL.. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF ARRONDISSEMENTSRECHTSBANKEN I ZWOLLE OG ALKMAAR). - HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER. - FORENEDE SAGER 3, 4 OG 6-76.

Samling af Afgørelser 1976 side 01279
græsk specialudgave side 00475
portugisisk specialudgave side 00515
spansk specialudgave side 00445
svensk specialudgave side 00155
finsk specialudgave side 00163


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . EOEF - FORBINDELSER UDADTIL - INTERNATIONALE FORPLIGTELSER - FAELLESSKABETS KOMPETENCE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 210 )

2 . HAV - RESSOURCER - BEVARING - FISKERI - FORANSTALTNINGER - EOEF ' S KOMPETENCE

3 . HAVFISKERI - INTERNATIONALE OVERENSKOMSTER - EOEF ' S DELTAGELSE OG OPGAVE - MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSER

( TILTRAEDELSESAKTEN , ART . 102 )

4 . HAVFISKERI - UDOEVELSE - BEGRAENSNING VED EN MEDLEMSSTAT - BEVARING AF RESSOURCERNE - OVERTRAEDELSE AF ARTIKLERNE 30 FF I TRAKTATEN SAMT AF FORORDNINGERNE NR . 2141/70 OG 2142/70 - INGEN

Sammendrag


1 . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 210 VISER , AT FAELLESSKABET I SINE FORBINDELSER UDADTIL KAN PAATAGE SIG INTERNATIONALE FORPLIGTELSER VEDROERENDE SAMTLIGE DE MAAL , SOM ER ANGIVET I TRAKTATENS FOERSTE DEL . EN SAADAN KOMPETENCE KAN IKKE ALENE FOELGE AF EN UDTRYKKELIG HJEMMEL I TRAKTATEN , MEN KAN OGSAA IMPLICIT UDLEDES AF ANDRE TRAKTATBESTEMMELSER , AF TILTRAEDELSESAKTEN OG AF RETSAKTER , SOM I MEDFOER AF DE NAEVNTE BESTEMMELSER ER UDSTEDT AF FAELLESSKABETS INSTITUTIO- NER .

2 . DET FOELGER AF SELVE DE FORPLIGTELSER OG BEFOEJELSER , SOM I HENHOLD TIL FAELLESSKABSRETTEN INTERNT ER TILLAGT FAELLESSKABETS INSTITUTIONER , AT FAELLESSKABET HAR KOMPETENCE TIL AT TRAEFFE ENHVER FORANSTALTNING TIL BEVARING AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER , OG SAADANNE FORANSTALTNINGER KAN OMFATTE FASTSAETTELSE AF FANGSTKVOTER OG DISSES FORDELING MELLEM DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER . FAELLESKABETS SAGLIGE LOVGIVNINGSKOMPETENCE OMFATTER - FOR SAA VIDT SOM STATERNE IFOELGE INTERNATIONAL OFFENTLIG RET HAR EN TILSVARENDE KOMPETENCE - OGSAA FISKERI PAA DET AABNE HAV .

3 . DE MEDLEMSSTATER , SOM DELTAGER I KONVENTIONEN OM FISKERIET I NORDATLANTEN OG I ANDRE LIGNENDE OVERENSKOMSTER , ER ALLEREDE PAA NUVAERENDE TIDSPUNK FORPLIGTET TIL IKKE ALENE INDEN FOR RAMMERNE AF DISSE KONVENTIONER AT UNDLADE AT PAATAGE SIG NOGEN FORPLIGTELSE , DER KAN HAEMME FAELLESSKABET I UDOEVELSEN AF DEN OPGAVE , SOM ER BETROET DET IFOELGE TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 , MEN DE ER OGSAA FORPLIGTET TIL AT OPTRAEDE I FAELLESSKAB I FISKERIKOMMISSIONEN .

HERAF FOELGER ENDVIDERE , AT SAA SNART SOM FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE HAR PAABEGYNDT GENNEMFOERELSESPROCEDUREN FOR DEN NAEVNTE ARTIKEL 102 , OG SENEST INDEN FOR DEN I ARTIKLEN FASTSATTE FRIST , SKAL DISSE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER ANVENDE ALLE DERES RETLIGE OG POLITISKE MIDLER TIL AT SIKRE FAELLESSKABETS DELTAGELSE I KONVENTIONEN OG I ANDRE LIGNENDE OVERENSKOMSTER .

4 . EN MEDLEMSSTAT BRINGER IKKE DEN VED FORORDNINGERNE NR . 2141/70 OG 2142/70 HENHOLDSVIS OM ETABLERING AF EN FAELLES STRUKTURPOLITIK FOR FISKERISEKTOREN OG OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR FISKERIVARER INDFOERTE ORDNINGS FORMAAL ELLER FUNKTION I FARE VED AT VEDTAGE FORANSTALTNINGER , SOM OMFATTER EN BEGRAENSNING AF FISKERIET MED HENBLIK PAA AT BEVARE HAVETS RESSOURCER . SAADANNE FORANSTALTNINGER ER HELLER IKKE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN SAADAN KVANTITATIV RESTRIKTION FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , SOM ER FORBUDT IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 30 FF .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSER AF 24 . DECEMBER 1975 ( SAGERNE 3/76 OG 4/76 ) OG 2 . JANUAR 1976 ( SAG 6/76 ), INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 12 . OG 23 . JANUAR 1976 HAR ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN ( UNDERRETTERNE ) I HENHOLDSVIS ZWOLLE OG ALKMAAR I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET DOMSTOLEN NOGLE SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF DENNE TRAKTATS ARTIKLER 30 , 31 , 34 , 38 TIL 47 , AF ARTIKEL 102 I AKTEN VEDROERENDE TILTRAEDELSESVILKAARENE OG TILPASNINGERNE AF TRAKTATERNE - HEREFTER BENAEVNT ' TILTRAEDELSESAKTEN ' - SAMT AF RAADETS FORORDNINGER NR . 2141/70 OG 2142/70 AF 20 . OKTOBER 1970 HENHOLDSVIS OM ETABLERING AF EN FAELLES STRUKTURPOLITIK FOR FISKERISEKTOREN OG OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR FISKERIVARER ( EFT-SPECIALUDGAVE 1970 ( III ), S . 639 OG 632 ; ORG . REF . JO L 236 , S . 1 OG 5 );

2 DISSE SPOERGSMAAL ER STILLET UNDER NOGLE STRAFFESAGER MOD NEDERLANDSKE FISKERE , DER TILTALES FOR I HENHOLDSVIS MAJ OG AUGUST 1975 AT HAVE OVERTRAADT VISSE BESTEMMELSER , SOM ER UDSTEDT I LOEBET AF DET NAEVNTE AAR AF DERES HJEMSTATS MYNDIGHEDER , OG SOM HAR TIL FORMAAL AT SIKRE BEVARELSEN AF ROEDSPAETTE- OG SOETUNGEBESTANDENE I DET NORDOESTLIGE ATLANTERHAV .

3 DISSE BESTEMMELSER ER VEDTAGET TIL GENNEMFOERELSE AF FORPLIGTELSER , SOM NEDERLANDENE HAR PAATAGET SIG IFOELGE KONVENTIONEN ANGAAENDE FISKERIET I DET NORDOESTLIGE ATLANTERHAV , UNDERSKREVET I LONDON DEN 24 . JANUAR 1959 , DER TIL FORMAAL HAR ' AT SIKRE BEVARELSEN AF FISKEBESTANDENE OG EN RATIONEL UDNYTTELSE AF FISKERIET I DET NORDOESTLIGE ATLANTERHAV OG TILGRAENSENDE FARVANDE , HVORI ( STATERNE ) HAR EN FAELLES INTERESSE ' ; I DENNE KONVENTION DELTAGER ALLE DE NUVAERENDE MEDLEMSSTATER AF EOEF , BORTSET FRA ITALIEN OG STORHERTUGDOEMMET LUXEMBOURG SAMT SYV TREDJELANDE .

4 I ARTIKEL 7 , STK . 1 , LITRA A-F I KONVENTIONEN BESTEMMES DET , AT KOMMISSIONEN FOR FISKERIET I DET NORDOESTLIGE ATLANTERHAV , IFOELGE KONVENTIONEN NEDSAT SOM ET FAELLES ORGAN FOR DE KONTRAHERENDE STATER , KAN FREMSAETTE HENSTILLINGER TIL DE KONTRAHERENDE STATER OM FORSKELLIGE FORANSTALTNINGER , DER OMFATTES AF KONVENTIONENS FORMAAL ;

5 TIL DISSE BESTEMMELSER ER DER VED EN BESLUTNING VEDTAGET I MAJ 1970 I HENHOLD TIL DEN I ARTIKEL 7 , STK . 2 NAEVNTE FREMGANGSMAADE TILFOEJET ET LITRA G OG ET LITRA H , SOM TRAADTE I KRAFT DEN 4 . JUNI 1974 , OG HVORVED DEN NAEVNTE KOMMISSION FAAR HJEMMEL TIL AT ANBEFALE FORANSTALTNINGER TIL REGULERING FOR ET HVILKET SOM HELST TIDSRUM AF TOTALFANGSTEN OG FANGSTINDSATSEN SAMT AF FORDELINGEN AF DISSE STOERRELSER MELLEM DE KONTRAHERENDE STATER ;

6 IFOELGE KONVENTIONENS ARTIKEL 8 ER DE KONTRAHERENDE STATER FORPLIGTET TIL AT GENNEMFOERE SAADANNE HENSTILLINGER , NAAR DE ER VEDTAGET MED MINDST TO TREDJEDELES FLERTAL AF DE TILSTEDEVAERENDE OG STEMMEAFGIVENDE DELEGATIONER , IDET ENHVER AF DE KONTRAHERENDE STATER DOG HAR MULIGHED FOR AT FRIGOERE SIG VED AT GOERE INDSIGELSE INDEN FOR EN BESTEMT FRIST ;

7 DEN NAEVNTE KOMMISSION HAR I MEDFOER AF LITRA G OG H I ARTIKEL 7 VEDTAGET EN HENSTILLING OM SOETUNGE- OG ROEDSPAETTEFISKERIET I DE HAVOMRAADER , SOM OMFATTES AF KONVENTIONEN , EN HENSTILLING , DER I HENHOLD TIL DEN NAEVNTE ARTIKEL 8 BLEV BINDENDE I NOVEMBER 1974 , OG SOM DELS OMFATTEDE FASTSAETTELSE AF SAMLEDE FANGSTKVOTER FOR 1975 OG DERES FORDELING MELLEM DE FORSKELLIGE KONTRAHERENDE STATER , OG DELS ET FORBUD MOD AT FISKE INDEN FOR EN ' KYST ' -ZONE PAA 12 SOEMIL MED FARTOEJER , DER OVERSTIGER EN VIS TONNAGE OG EN VIS MASKINKRAFT ;

8 TILTALEN MOD DE FISKERE , SOM ER TILTALTE I HOVEDSAGEN , LYDER PAA , AT DE HAR OVERTRAADT NEDERLANDSK LOVGIVNING , SOM ER VEDTAGET TIL GENNEMFOERELSE AF DEN NAEVNTE HENSTILLING , OG SOM FOR BESTEMTE TIDSRUM INDEHOLDER FORBUD MOD :

- VED HJAELP AF BAADE , FORSYNET MED VISSE REGISTRERINGSNUMRE , AT LANDE MERE END EN VIS MAENGDE SOETUNGER ;

- SAMT I DEN OVENFOR NAEVNTE 12 SOEMILE-ZONE AT UDOEVE SOETUNGE-ELLER ROEDSPAETTEFISKERI FRA FARTOEJER , DER OVERSTIGER EN VIS TONNAGE OG EN VIS MASKINKRAFT .

9 DE NATIONALE RETTER ANMODER VED DE TRE FOERSTE SPOERGSMAAL DOMSTOLEN OM AT UDTALE :

- PAA INTERNATIONALT PLAN , OM KOMPETENCEN TIL AT PAATAGE SIG FORPLIGTELSER SOM DE OVENFOR BESKREVNE ALENE TILKOMMER FAELLESSKABET ;

- PAA FAELLESSKABSPLAN , OM NATIONALE FORANSTALTNINGER SOM DE AF NEDERLANDENE VEDTAGNE - FORANSTALTNINGER , SOM HEREFTER BETEGNES VED UDTRYKKET ' FASTSAETTELSE AF FANGSTKVOTER ' - ER FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN NAAR HENSES DELS TIL KOMPETENCEFORDELINGEN MELLEM FAELLESSKABET OG MEDLEMSSTATERNE , DELS TIL FORBUDET MOD AT BRINGE DEN FAELLES FISKERIORDNINGS MAALSAETNING ELLER FUNKTION I FARE , OG ENDELIG TIL FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION I SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE ;

10 FJERDE SPOERGSMAAL OMHANDLER PROBLEMET , OM TRAKTATENS ARTIKLER 30 , 31 OG 34 , DER INDEHOLDER SIDSTNAEVNTE FORBUD , HAR DIREKTE VIRKNING I MEDLEMSSTATERNE ;

11 DISSE FORSKELLIGE SPOERGSMAAL SKAL BEHANDLES I DEN OVENFOR ANGIVNE ORDEN .

I - VEDROERENDE HENHOLDSVIS FAELLESSKABETS OG MEDLEMSSTATERNES KOMPETENCE UDADTIL

12 DE NATIONALE RETTERS ANDET SPOERGSMAAL ANGAAR ' KOMPETENCEN TIL AT INDGAA AFTALER ' ;

13 DET SKAL IMIDLERTID PRAECISERES , AT DE OMTVISTEDE NATIONALE FORANSTALTNINGER ER TRUFFET TIL GENNEMFOERELSE AF FORPLIGTELSER , SOM FOELGER AF EN BINDENDE HENSTILLING FRA FISKERIKOMMISSIONEN , ALTSAA EN RETSAKT , DER ER UDSTEDT AF ET INTERNATIONALT ORGAN ;

14 NAERVAERENDE SPOERGSMAAL MAA DERFOR ANSES FOR AT VEDROERE FAELLESSKABETS OG MEDLEMSSTATERNES KOMPETENCE TIL AT FASTSAETTE FANGSTKVOTER , TIL AT MEDVIRKE VED UDARBEJDELSEN AF ET SAADANT ORGANS BESLUTNINGER OG TIL AT PAATAGE SIG INTERNATIONALE FORPLIGTELSER INDEN FOR SAADANNE RAMMER .

15 1 . MED HENBLIK PAA DEN BESVARELSE , SOM SKAL GIVES DE NATIONALE RETTER , SKAL DET FOERST UNDERSOEGES , OM FAELLESSKABET HAR KOMPTENCE TIL AT PAATAGE SIG SAADANNE INTERNATIONALE FORPLIGTELSER .

16 I MANGEL AF SAERLIGE TRAKTATBESTEMMELSER , DER BEMYNDIGER FAELLESSKABET TIL AT PAATAGE SIG INTERNATIONALE FORPLIGTELSER VEDROERENDE BEVARELSE AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER , SKAL DER HENVISES TIL FAELLESSKABSRETTENS ALMINDELIGE REGLER OM FAELLESSKABETS FORBINDELSER UDADTIL .

17 DET BESTEMMES I ARTIKEL 210 , AT ' FAELLESSKABET HAR STATUS SOM JURIDISK PERSON ' ;

18 DENNE BESTEMMELSE , DER INDLEDER TRAKTATENS SJETTE DEL , SOM ER HELLIGET DE ' ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER ' , VISER , AT FAELLESSKABET I SINE FORBINDELSER UDADTIL KAN PAATAGE SIG INTERNATIONALE FORPLIGTELSER VEDROERENDE SAMTLIGE DE MAAL , SOM ER ANGIVET I TRAKTATENS FOERSTE DEL , HVORAF SJETTE DEL ER EN FORLAENGELSE ;

19 FOR I ET BESTEMT TILFAELDE AT TAGE STILLING TIL , OM FAELLESSKABET HAR KOMPETENCE TIL AT PAATAGE SIG INTERNATIONALE FORPLIGTELSER , BOER SAAVEL FAELLESSKABSRETTENS SYSTEM SOM DENS MATERIELLE BESTEMMELSER TAGES I BETRAGTNING ;

20 EN SAADAN KOMPETENCE KAN IKKE ALENE FOELGE AF EN UDTRYKKELIG HJEMMEL I TRAKTATEN , MEN KAN OGSAA IMPLICIT UDLEDES AF ANDRE TRAKTATBESTEMMELSER , AF TILTRAEDELSESAKTEN OG AF RETSAKTER , SOM I MEDFOER AF DE NAEVNTE BESTEMMELSER ER UDSTEDT AF FAELLESSKABETS INSTITUTIONER .

21 IFOELGE ARTIKEL 3 , LITRA D ER INDFOERELSE AF EN FAELLES POLITIK PAA LANDBRUGSOMRAADET SPECIELT NAEVNT SOM ET AF FAELLESSKABETS MAAL ;

22 I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 38 , STK . 3 SAMMENHOLDT MED BILAG II OMFATTES FISKERIVARER AF ARTIKLERNE 39 TIL 46 OM LANDBRUGET ;

23 ARTIKEL 39 ANGIVER BLANDT MAALENE FOR DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK EN RATIONALISERING AF PRODUKTIONEN OG EN SIKRING AF FORSYNINGERNE ;

24 FAELLESSKABET SKAL I MEDFOER AF DE TRE FOERSTE STYKKER I ARTIKEL 40 SENEST VED OVERGANGSPERIODENS UDLOEB OPRETTE EN FAELLES ORDNING AF MARKEDERNE FOR LANDBRUGSVARER , SOM KAN OMFATTE ALLE FORANSTALTNINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR AT NAA DE I ARTIKEL 39 FASTSATTE MAAL ;

25 MED HENBLIK HERPAA BEMYNDIGER OG FORPLIGTER ARTIKEL 43 , STK . 2 RAADET TIL AT UDSTEDE FORORDNINGER ELLER DIREKTIVER ELLER TIL AT VEDTAGE BESLUTNINGER ;

26 RAADET HAR , NAVNLIG I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 43 , UDSTEDT DE OVENFOR NAEVNTE FORORDNINGER NR . 2141/70 OG 2142/70 ;

27 SOM DET FREMGAAR AF ARTIKEL 1 I FORORDNING NR . 2141/70 , HAR DEN VED DENNE FORORDNING ETABLEREDE FAELLES STRUKTURPOLITIK BLANDT ANDET TIL FORMAAL ' AT FREMME EN RATIONEL UDNYTTELSE AF DE BIOLOGISKE RIGDOMME I HAVET OG I DE INDRE FARVANDE ' ;

28 I HENHOLD TIL FORORDNINGENS FJERDE BETRAGTNING , HVOREFTER ' DER BOER TILVEJEBRINGES MULIGHED FOR , AT DER KAN GENNEMFOERES FAELLESSKABSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF FISKEBESTANDEN I DE PAAGAELDENDE FARVANDE ' - EN INTERESSE , SOM OGSAA ER ANFOERT I DEN NAESTSIDSTE BETRAGTNING TIL FORORDNING NR . 2142/70 - ER RAADET , SAAFREMT ' DER PAA GRUND AF EN MEDLEMSSTATS FISKERI I DE I ARTIKEL 2 NAEVNTE FARVANDE ' - DVS . FARVANDE , DER HENHOERER UNDER MEDLEMSSTATERNES HOEJHEDSOMRAADE ELLER JURIDIKTION - ER ' FARER FOR EN ALT FOR INTENSIV UDNYTTELSE AF VISSE FISKEBESTAND I DISSE FARVANDE ' , BEFOEJET TIL AT ' TRAEFFE DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER TIL BEVARELSE AF DISSE FISKEBESTAND ' .

29 ENDELIG BESTEMMES DET I TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 , AT RAADET SENEST FRA DET SJETTE AAR EFTER TILTRAEDELSEN ' VEDTAGER . . . VILKAARENE FOR UDOEVELSE AF FISKERI MED HENBLIK PAA AT SIKRE BESKYTTELSE AF FISKEBANKERNE OG BEVARING AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER ' .

30 DET FREMGAAR AF DISSE BESTEMMELSER I DERES HELHED , AT FAELLESSKABET PAA DET INTERNE PLAN HAR KOMPETENCE TIL AT TRAEFFE ENHVER FORANSTALTNING TIL BEVARING AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER , OG SAADANNE FORANSTALTNINGER KAN OMFATTE FASTSAETTELSE AF FANGSTKVOTER OG DISSES FORDELING MELLEM DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER ;

31 DET SKAL PRAECISERES , AT SELV OM ARTIKEL 5 I FORORDNING NR . 2141/70 ALENE FINDER ANVENDELSE PAA EN GEOGRAFISK BEGRAENSET FISKERIZONE , FOELGER DET AF TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 , AF ARTIKEL 1 I DEN NAEVNTE FORORDNING OG I OEVRIGT AF FORHOLDETS NATUR , AT FAELLESSKABETS SAGLIGE LOVGIVNINGSKOMPETENCE - FOR SAA VIDT SOM STATERNE IFOELGE INTERNATIONAL OFFENTLIG RET HAR EN TILSVARENDE KOMPETENCE - OGSAA OMFATTER FISKERI PAA DET AABNE HAV ;

32 BEVARINGEN AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER KAN ALENE SIKRES PAA EFFEKTIV OG RIMELIG VIS GENNEM EN ORDNING , SOM FORPLIGTER ALLE DE PAAGAELDENDE STATER , HERUNDER TREDJELANDENE ;

33 HEREFTER FOELGER DET AF SELVE DE FORPLIGTELSER OG BEFOEJELSER , SOM I HENHOLD TIL FAELLESSKABSRETTEN INTERNT ER TILLAGT FAELLESSKABETS INSTITUTIONER , AT FAELLESSKABET HAR KOMPETENCE TIL AT PAATAGE SIG INTERNATIONALE FORPLIGTELSER TIL BEVARING AF HAVETS RESSOURCER .

34 2 . DA DET ER FASTSLAAET , AT FAELLESSKABET HAR KOMPETENCE PAA DETTE OMRAADE , SKAL DET YDERLIGERE UNDERSOEGES , OM FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE FAKTISK HAR PAATAGET SIG DE FUNKTIONER OG FORPLIGTELSER , SOM FOELGER AF KONVENTIONEN OG DE BESLUTNINGER , SOM ER TRUFFET I HENHOLD TIL DENNE ;

35 DET BOER I SAA HENSEENDE DELS FASTSLAAS , AT DER IKKE ER FORETAGET NOGEN AFGOERENDE HANDLING INDEN FOR RAMMERNE AF SELVE KONVENTIONEN , SOM BLEV AFSLUTTET PAA ET TIDSPUNKT , HVOR FAELLESSKABET ENDNU IKKE HAVDE UDSTEDT NOGEN RETSAKT VEDROERENDE HAVFISKERISEKTOREN ;

36 EN EVENTUEL TILPASNING AF DEN BESLUTNINGSPROCES , SOM ER INDFOERT VED KONVENTIONEN , MAA , UD OVER HVAD FAELLESSKABET SELV OG DETS MEDLEMSSTATER IVAERKSAETTER , SKE VED FORHANDLING MED DE OEVRIGE KONTRAHERENDE PARTER ;

37 DELS HAR DE RETSAKTER , SOM ER TRAADT I KRAFT INDEN FOR FAELLESSKABET , BLOT GIVET FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE MULIGHED FOR AT TRAEFFE TILSVARENDE FORANSTALTNINGER SOM DEM , DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER HAR FORPLIGTET SIG TIL AT TRAEFFE - OG FAKTISK HAR TRUFFET - INDEN FOR KONVENTIONENS RAMMER , UDEN AT INSTITUTIONERNE ENDNU HAR UDNYTTET DENNE HJEMMEL ;

38 DET ER DISSE OMSTAENDIGHEDER , SOM LIGGER TIL GRUND FOR TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 , DER GENOPTAGER PROBLEMET MED BEVARING AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER MED HENBLIK PAA EN HELHEDSLOESNING OG MED DELTAGELSE AF DE NYE MEDLEMSSTATER , DER I MEDFOER AF DERES GEOGRAFISKE BELIGGENHED HAR VAESENTLIG INTERESSE I FISKERISEKTOREN ;

39 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER OG FORDI FAELLESSKABET ENDNU IKKE FULDT UD HAR UDOEVET SINE BEFOEJELSER PAA DETTE OMRAADE , SKAL DE STILLEDE SPOERGSMAAL BESVARES SAALEDES , AT MEDLEMSSTATERNE PAA DET TIDSPUNKT , DA DE PAAGAELDENDE FORHOLD BLEV FORELAGT DE NATIONALE RETTER , HAVDE BEFOEJELSE TIL I MEDFOER AF KONVENTIONEN ANGAAENDE FISKERIET I DET NORDOESTLIGE ATLANTERHAV AT PAATAGE SIG FORPLIGTELSER VEDROERENDE BEVARINGEN AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER , OG DE VAR FOELGELIG BERETTIGEDE TIL AT SIKRE DISSES OPFYLDELSE INDEN FOR DERES HOEJHEDSOMRAADE .

40 DET MAA IMIDLERTID FREMHAEVES , DELS AT DENNE KOMPETENCE FOR MEDLEMSSTATERNE ALENE ER MIDLERTIDIG , OG DELS AT DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER ALLEREDE NU ER BUNDET AF FAELLESSKABSRETLIGE FORPLIGTELSER I DE DROEFTELSER , SOM DE FOERER I MEDFOER AF KONVENTIONEN OG ANDRE TILSVARENDE AFTALER .

41 FOR SAA VIDT ANGAAR DEN OVENFOR NAEVNTE KOMPETENCES MIDLERTIDIGE KARAKTER , FOELGER DET AF DE FORUDGAAENDE BETRAGTNINGER , AT DEN OPHOERER , ' SENEST FRA DET SJETTE AAR EFTER TILTRAEDELSEN ' , PAA HVILKET TIDSPUNKT RAADET I HENHOLD TIL DEN FORPLIGTELSE , SOM ER PAALAGT DET I TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 , SKAL HAVE TRUFFET FORANSTALTNINGER TIL BEVARING AF HAVETS RESSOURCER .

42 FOR SAA VIDT ANGAAR DE FORPLIGTELSER , SOM ALLEREDE NU PAAHVILER DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER , SKAL DET FOERST FREMHAEVES , AT MEDLEMSSTATERNE IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 5 ' TRAEFFER ALLE ALMINDELIGE ELLER SAERLIGE FORANSTALTNINGER , SOM ER EGNEDE TIL AT SIKRE OPFYLDELSEN AF DE FORPLIGTELSER , SOM FOELGER AF DENNE TRAKTAT , ELLER AF RETSAKTER FORETAGET AF FAELLESSKABETS INSTITUTIONER ' , OG ' LETTER FAELLESSKABET GENNEMFOERELSEN AF DETS OPGAVER ' ;

43 IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 116 OPTRAEDER MEDLEMSSTATERNE ' I ALLE SPOERGSMAAL , SOM ER AF SAERLIG INTERESSE FOR FAELLESMARKEDET , . . . EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLOEB , UDELUKKENDE I FAELLESSKAB I INTERNATIONALE ORGANISATIONER AF OEKONOMISK KARAKTER ' , OG KOMMISSIONEN SKAL FOR RAADET FREMSAETTE FORSLAG I SAA HENSEENDE , OG RAADET SKAL TRAEFFE AFGOERELSE VEDROERENDE DISSE FORSLAG ;

44 DET FOELGER AF SAMTLIGE DISSE FORHOLD , AT DE MEDLEMSSTATER , SOM DELTAGER I KONVENTIONEN OG I ANDRE LIGNENDE OVERENSKOMSTER , ALLEREDE PAA NUVAERENDE TIDSPUNKT ER FORPLIGTET TIL IKKE ALENE INDEN FOR RAMMERNE AF DISSE KONVENTIONER AT UNDLADE AT PAATAGE SIG NOGEN FORPLIGTELSE , DER KAN HAEMME FAELLESSKABET I UDOEVELSEN AF DEN OPGAVE , SOM ER BETROET DET IFOELGE TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 , MEN AT DE OGSAA ER FORPLIGTET TIL AT OPTRAEDE I FAELLESSKAB I FISKERIKOMMISSIONEN ;

45 HERAF FOELGER ENDVIDERE , AT SAA SNART FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE HAR PAABEGYNDT GENNEMFOERELSESPROCEDUREN FOR DEN NAEVNTE ARTIKEL 102 , OG SENEST INDEN FOR DEN I ARTIKLEN FASTSATTE FRIST , SKAL DISSE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER ANVENDE ALLE DERES RETLIGE OG POLITISKE MIDLER TIL AT SIKRE FAELLESSKABETS DELTAGELSE I KONVENTIONEN OG I ANDRE LIGNENDE OVERENSKOMSTER .

II - VEDROERENDE MEDLEMSSTATERNES NATIONALE KOMPETENCE TIL AT FASTSAETTE FANGSTKVOTER

46 FOR SAA VIDT ANGAAR PROBLEMET OM SAADANNE FORANSTALTNINGER SOM DE AF NEDERLANDENE TRUFNE ER UFORENELIGE MED FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE , SKAL DET UNDERSOEGES , DELS OM DE ER TIL FARE FOR DEN VED FORORDNINGERNE NR . 2141/70 OG 2142/70 INDFOERTE ORDNINGS FORMAAL ELLER FUNKTION , DELS OM DE UDGOER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESKSABET .

47 1 . FOR SAA VIDT ANGAAR DET FOERSTE AF DISSE PROBLEMER , SKAL DET FOERST ANFOERES , AT DE NAEVNTE FORORDNINGER LIGESOM TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 102 SELV HJEMLER VEDTAGELSE AF TILSVARENDE FORANSTALTNINGER ;

48 DERNAEST HAR RAADET UDTRYKKELIGT I DETS FORORDNING NR . 811/76 , SOM ER UDSTEDT SENERE END DATOEN FOR DE NAERVAERENDE RETSSAGER , BEMYNDIGET MEDLEMSSTATERNE ' TIL AT BEGRAENSE DERES FISKERFLAADERS FANGSTER ' , UDEN AT DET FOR SAA VIDT ER FUNDET NOEDVENDIGT AT AENDRE DE VED FORORDNINGERNE NR . 2141/70 OG 2142/70 INDFOERTE BESTEMMELSER OM STRUKTURPOLITIKKEN OG MARKEDSORDNINGEN ;

49 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER ER FORANSTALTNINGER TIL BEGRAENSNING AF FISKEFANGSTERNE SAMT MULIGHEDEN AF AT TRAEFFE SAADANNE FORANSTALTNINGER ET LED I DEN HELHEDSORDNING , SOM ER INDFOERT VED DE NAEVNTE FORORDNINGER ;

50 SELV OM SAADANNE FORANSTALTNINGER KAN INDVIRKE PAA ANDRE LED I DETTE SYSTEMS FUNKTION , OG NAVNLIG PAA PRISORDNINGEN , KAN EN SAADAN INDVIRKNING , DER LIGE FRA BEGYNDELSEN HAR VAERET GODKENDT AF SELVE FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN , SAALEDES IKKE SIDESTILLES MED DE MOD FAELLESSKABSRETTEN STRIDENDE FORSTYRRENDE VIRKNINGER AF SAADANNE NATIONALE FORANSTALTNINGER , SOM ER FORMAALET MED EN FAELLESSKABSORDNING UVEDKOMMENDE ;

51 DET STAAR ALLIGEVEL FAST , AT EKSISTENSEN AF EN FAELLES MARKEDSORDNING IKKE DESTO MINDRE MEDFOERER EN FORPLIGTELSE FOR MEDLEMSSTATERNE TIL AT OVERVAAGE , AT FANGSTBEGRAENSNINGEN IVAERKSAETTES SAALEDES , AT INDVIRKNINGERNE PAA DEN PAAGAELDENDE ORDNINGS FUNKTION FORMINDSKES MEST MULIGT ;

52 HEREFTER SKAL DE NATIONALE RETTER SVARES , AT EN MEDLEMSSTAT IKKE BRINGER DEN VED FORORDNINGERNE NR . 2141/70 OG 2142/70 INDFOERTE ORDNINGS FORMAAL ELLER FUNKTION I FARE VED AT VEDTAGE FORANSTALTNINGER , SOM OMFATTER EN BEGRAENSNING AF FISKERIET MED HENBLIK PAA AT BEVARE HAVETS RESSOURCER .

53 2 . FOR SAA VIDT ENDELIG ANGAAR PROBLEMET , OM FORANSTALTNINGER SOM DE AF NEDERLANDENE INDFOERTE ER FORBUDTE SOM FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION , SKAL DET BEMAERKES , AT FORORDNING NR . 2142/70 IKKE INDEHOLDER ET UDTRYKKELIGT FORBUD , FOR SAA VIDT ANGAAR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET ;

54 DET FOELGER IMIDLERTID AF ARTIKLERNE 38 TIL 46 SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 8 , STK . 7 I TRAKTATEN , AT ET SAADANT FORBUD SENEST EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLOEB UMIDDELBART KAN UDLEDES AF TRAKTATEN , SAALEDES SOM DET I OEVRIGT ER FREMHAEVET I DEN TYVENDE BETRAGTNING I FORORDNING NR . 2142/70 .

55 EN NATIONAL ORDNING SOM DEN , DER LIGGER TIL GRUND FOR NAERVAERENDE SAGER PAA DEN ENE SIDE OG DET I ARTIKLERNE 30 FF I TRAKTATEN FORMULEREDE FORBUD PAA DEN ANDEN SIDE KNYTTER SIG TIL FORSKELLIGE STADIER I DET OEKONOMISKE KREDSLOEB , NEMLIG HENHOLDSVIS PRODUKTIONEN OG AFSAETNINGEN ;

56 SVARET PAA SPOERGSMAALET , OM EN FORANSTALTNING TIL BEGRAENSNING AF LANDBRUGSPRODUKTIONEN HINDRER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE , AFHAENGER AF HELE SYSTEMET I DEN FAELLESSKABSRETLIGE BASISLOVGIVNING FOR DEN PAAGAELDENDE SEKTOR OG DENNE LOVGIVNINGS FORMAAL ;

57 DER SKAL I SAA HENSEENDE OGSAA TAGES HENSYN TIL ARTEN AF OG ' FREMSTILLINGS ' -BETINGELSERNE FOR DET PAAGAELDENDE PRODUKT , HER FISK ;

58 FORANSTALTNINGER TIL BEVARING AF HAVETS RESSOURCER VED HJAELP AF FANGSTKVOTER OG EN BEGRAENSNING AF FANGSTINDSATSEN TILSIGTER SAMTIDIG MED , AT DER SKER EN ' PRODUKTIONS ' -BEGRAENSNING PAA KORT SIGT , NETOP AT UNDGAA , AT DENNE ' PRODUKTION ' GAAR NED OG HERVED ALVORLIGT TRUER FORSYNINGEN AF FORBRUGERNE ;

59 DERFOR KAN DET FORHOLD , AT SAADANNE FORANSTALTNINGER PAA KORT SIGT BEVIRKER EN FORMINDSKELSE AF DE MAENGDER , SOM DE PAAGAELDENDE STATER KAN HANDLE MED INDBYRDES , IKKE FOERE TIL AT SIDESTILLE DISSE FORANSTALTNINGER MED DEM , SOM ER FORBUDT I TRAKTATEN , DA DET AFGOERENDE ELEMENT ER , AT DISSE FORANSTALTNINGER PAA LANG SIGT ER NOEDVENDIGE FOR AT SIKRE ET OPTIMALT OG KONSTANT UDBYTTE AF FISKERIET .

60 HEREFTER SKAL ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN I ZWOLLE OG ALKMAAR SVARES , AT NATIONALE FORANSTALTNINGER , DER BEGRAENSER FISKERIET MED HENBLIK PAA EN BEVARING AF HAVETS RESSOURCER , IKKE ER FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN SAADAN KVANTITATIV RESTRIKTION FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , SOM ER FORBUDT IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 30 FF .

61 FJERDE SPOERGSMAAL ER BLEVET UDEN GENSTAND .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

62/63 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN BRITISKE , DANSKE , ITALIENSKE OG NEDERLANDSKE REGERING SAMT AF RAADET OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , DER ALLE HAR FREMSAT INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES , OG DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGERNES PARTER UDGOER ET LED I DE SAGER , DER VERSERER FOR DE NATIONALE RETTER , TILKOMMER DET DISSE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER ,

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN I ZWOLLE OG ALKMAAR VED KENDELSER AF 24 . DECEMBER 1975 OG 2 . JANUAR 1976 , FOR RET :

1 . PAA DET TIDSPUNKT , DA DE PAAGAELDENDE FORHOLD BLEV FORELAGT DE NATIONALE RETTER , HAVDE MEDLEMSSTATERNE BEFOEJELSE TIL I MEDFOER AF KONVENTIONEN ANGAAENDE FISKERIET I DET NORDOESTLIGE ATLANTERHAV AT PAATAGE SIG FORPLIGTELSER VEDROERENDE BEVARINGEN AF HAVETS BIOLOGISKE RESSOURCER , OG DE VAR FOELGELIG BERETTIGEDE TIL AT SIKRE DISSES OPFYLDELSE INDEN FOR DERES HOEJHEDSOMRAADE .

2 . EN MEDLEMSSTAT BRINGER IKKE DEN VED FORORDNINGERNE NR . 2141/70 OG 2142/70 INDFOERTE ORDNINGS FORMAAL ELLER FUNKTION I FARE VED AT VEDTAGE FORANSTALTNINGER , SOM OMFATTER EN BEGRAENSNING AF FISKERIET MED HENBLIK PAA AT BEVARE HAVETS RESSOURCER .

3 . SAADANNE FORANSTALTNINGER ER IKKE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN SAADAN KVANTITATIV RESTRIKTION FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , SOM ER FORBUDT IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 30 FF .

Top