EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61975CJ0055

Domstolens Dom af 22. januar 1976.
Balkan-Import Export GmbH mod Hauptzollamt Berlin-Packhof.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Berlin - Tyskland.
Monetære udligningsbeløb.
Sag 55-75.

Samling af Afgørelser 1976 -00019

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:8

61975J0055

DOMSTOLENS DOM AF 22 JANUAR 1976. - BALKAN IMPORT EXPORT GMBH MOD HAUPTZOLLAMT BERLIN PACKHOF. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF FINANZGERICHT BERLIN). - MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB. - SAG 55-75.

Samling af Afgørelser 1976 side 00019
græsk specialudgave side 00003
portugisisk specialudgave side 00005


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . SAMMENSATTE OEKONOMISKE FORHOLD - BEDOEMMELSE - FORVALTNING - FRIT SKOEN - VIDT - DOMSTOLSKONTROL - VID

2 . LANDBRUG - VALUTAKRISE - TREDJELANDE - SAMHANDEL - FORSTYRRELSER - FORVALTNINGSKOMITE-PROCEDURE - FRIT SKOEN - VIDT - DOMSTOLSKONTROL - BEGRAENSET

( RAADETS FORORDNING NR . 974/71 , ARTIKEL 6 )

3 . LANDBRUG - VALUTAKRISE - TREDJELANDE - SAMHANDEL - FORSTYRRELSER - FARE - EKSISTENS - ADMINISTRATIV BESLUTNING - KRITERIER

( RAADETS FORORDNING NR . 974/71 , ARTIKEL 1 , STK . 3 )

4 . EOEF - FORHOLDET UDADTIL - PRINCIPPET OM IKKE-FORSKELSBEHANDLING - INTET

Sammendrag


1 . HVOR DET DREJER SIG OM EN BEDOEMMELSE AF SAMMENSATTE OEKONOMISKE FORHOLD , HAR ADMINISTRATIONEN I VIDT OMFANG ET FRIT SKOEN . I DETTE TILFAELDE SKAL DEN NATIONALE RET BEGRAENSE SIG TIL AT UNDERSOEGE , OM UDOEVELSEN AF DENNE BEFOEJELSE ER AABENBART URIGTIG ELLER BEHAEFTET MED MAGTFORDREJNING , ELLER OM DEN PAAGAELDENDE ADMINISTRATIVE MYNDIGHED AABENBART HAR OVERSKREDET GRAENSERNE FOR SIT FRIE SKOEN .

2 . VED AFGOERELSEN AF , OM DER ER FARE FOR FORSTYRRELSE I DEN I ARTIKEL 6 I FORORDNING NR . 974/71 ANFOERTE BETYDNING , SKAL KOMMISSIONEN OG FORVALTNINGSKOMITEEN TAGE STILLING TIL SAMMENSATTE OEKONOMISKE FORHOLD OG HAR DERFOR I VIDT OMFANG ET FRIT SKOEN , HVIS UDOEVELSE ER UNDERGIVET EN BEGRAENSET DOMSTOLSKONTROL .

3 . VED AFGOERELSEN AF , OM DER ER FARE FOR FORSTYRRELSE , KAN KOMMISSIONEN FORETAGE EN GENEREL VURDERING OG TAGE HENSYN TIL PRODUKTGRUPPER , DER HENHOERER UNDER SAMME TOLDPOSITION OG ER OMFATTET AF SAMME IMPORTAFGIFTSORDNING .

DESUDEN SKAL KOMMISSIONEN IKKE ALENE TAGE HENSYN TIL DEN VIRKNING , SOM EN VAERDIFORRINGELSE ELLER VAERDISTIGNING AF EN MEDLEMSSTATS VALUTA KAN HAVE PAA HANDELEN MELLEM TREDJELANDE OG DENNE STAT , MEN OGSAA TIL VIRKNINGEN AF DENNE VAERDIFORRINGELSE ELLER VAERDISTIGNING PAA SAMHANDELEN MELLEM DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER MED DEN OMHANDLEDE PRODUKTGRUPPE .

ENDELIGE BEHOEVER KOMMISSIONEN IKKE KUN AT TAGE HENSYN TIL DEN FAKTISKE PRIS FRANKO GRAENSE FOR EN BESTEMT UDFOERSEL , MEN KAN STOETTE SIG PAA VISSE SKOENSMAESSIGT , MEN VELBEGRUNDEDE FASTSATTE FAKTORER .

4 . DER FINDES IKKE I TRAKTATEN NOGET ALMINDELIGT PRINCIP , HVOREFTER FAELLESSKABET I FORHOLDET UDADTIL I ENHVER HENSEENDE SKAL INDROEMME TREDJELANDENE LIGEBEHANDLING , OG DE ERHVERVSDRIVENDE HAR UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER NOGET GRUNDLAG FOR AT PAABERAABE SIG ET SAADANT ALMINDELIGT PRINCIP .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 4 . JUNI 1975 , INDGAAET PAA DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 24 . JUNI 1975 , HAR FINANZGERICHT BERLIN I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT TO SPOERGSMAAL VEDROERENDE GYLDIGHEDEN AF DEN BESTEMMELSE , DER I DEL 5 I BILAG 1 TIL KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 725/74 AF 29 . MARTS 1974 OM AENDRING AF DE MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB ( EFT L 89 AF 1 . 4 . 1974 , S . 1 OG 18 ) FASTSAETTER ET UDLIGNINGSBELOEB PAA 63,80 DM PR . 100 KG , DER SKAL OPKRAEVES VED INDFOERSEL TIL FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND AF PRODUKTER HENHOERENDE UNDER POSITION 04.04 E I B ) 4 I DEN FAELLES TOLDTARIF ( OST AF FAAREMAELK ELLER BOEFFELMAELK , I BEHOLDERE INDEHOLDENDE SALTLAGE ELLER I BEHOLDERE AF FAARE- ELLE GEDESKIND ) ( EFT L 1 AF 1 . 1 . 1974 ), FOR SAA VIDT SOM DENNE BESTEMMELSE OMHANDLER SAADANNE PRODUKTER , NAAR DISSE INDFOERES FRA BULGARIEN ;

2 DISSE SPOERGSMAAL ER OPSTAAET INDEN FOR RAMMERNE AF EN RETSSAG MELLEM EN IMPORTOER OG FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS TOLDMYNDIGHEDER , DER DREJER SIG OM , HVORVIDT DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED FAELLESSKABSRETTEN , AT DET OVENFOR NAEVNTE UDLIGNINGSBELOEB ER BLEVET OPKRAEVET FOR ET DEN 25 . APRIL 1974 INDFOERT PARTI BULGARSK FAAREOST ;

DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT GRUNDLAGET FOR AT BETVIVLE GYLDIGHEDEN AF DEN OMHANDLEDE BESTEMMELSE FOR DET FOERSTE ER , AT KOMMISSIONEN VED AT INDFOERE OG FASTSAETTE DET OMSTRIDTE UDLIGNINGSBELOEBS ANVENDELSESOMRAADE , UDEN AT GOERE UNDTAGELSE FOR DE OMHANDLEDE BULGARSKE PRODUKTER SKULLE HAVE TILSIDESAT ISAER ARTIKEL 1 , STK . 2 , 2 . AFSNIT I RAADETS FORORDNING NR . 974/71 AF 12 . MAJ 1971 ( EFT-SPECIALUDGAVE 1971 ( I ), S . 231 ; ORG . REF . JO L 106 AF 12 . 5 . 1971 ) SOM AENDRET VED BLANDT ANDET RAADETS FORORDNING NR . 2746/72 AF 19 . DECEMBER 1972 ( EFT-SPECIALUDGAVE 1972 ( 28 . DECEMBER ), S . 20 ; ORG . REF . JO L 291 AF 28 . 12 . 1972 ) OG VED RAADETS FORORDNING NR . 509/73 AF 22 . FEBRUAR 1973 ( EFT L 50 AF 23 . 2 . 1973 ) OM INDFOERELSE - FOERST FAKULTATIV , DERNAEST OBLIGATORISK - AF UDLIGNINGSBELOEB I SAMHANDELEN MED VISSE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG TREDJELANDE ;

DEN ANFOERTE ULOVLIGHED SKULLE FOR DET ANDET BESTAA I EN FORSKELSBEHANDLING AF OST UNDER POSITION 04.04 E I B ) 4 I FORHOLD TIL ANDRE OSTE FRA ITALIEN OG SCHWEIZ , DER ER BLEVET FRITAGET FOR UDLIGNINGSBELOEBENE .

3 RAADETS FORORDNING NR . 974/71 SAERLIG SOM AENDRET VED FORORDNING NR . 2746/72 OG 509/73 FORPLIGTER DE MEDLEMSSTATER , DER I HANDELSOEJEMED TILLADER EN VALUTAKURS , DER ENTEN OPAD ELLER NEDAD OVERSKRIDER DEN GRAENSE FOR KURSUDSVING , SOM VAR TILLADT IFOELGE DE INTERNATIONALE BESTEMMELSER , DER VAR GAELDENDE DEN 12 . MAJ 1971 , TIL VED UDFOERSEL ELLER INDFOERSEL AF VISSE LANDBRUGSPRODUKTER AT YDE , RESPEKTIVE OPKRAEVE , UDLIGNINGSBELOEB , DER I MEDLEMSSTATERNES SAMHANDEL ELLER I HANDELEN MED TREDJELANDE SKAL UDLIGNE INCIDENSEN AF DE SVINGENDE VALUTAKURSER PAA PRISERNE PAA DE NAEVNTE PRODUKTER ;

EFTER ARTIKEL 1 , STK . 2 , FOERSTE AFSNIT , LITRA A ) OG B ) I FORORDNING NR . 974/71 OPKRAEVES ELLER YDES UDLIGNINGSBELOEB FOR DE LANDBRUGSPRODUKTER , FOR HVILKE DER ER FASTSAT INTERVENTIONSFORANSTALTNINGER INDEN FOR RAMMERNE AF DE FAELLES MARKEDSORDNINGER SAAVEL SOM FOR DE PRODUKTER , HVIS PRIS ER AFHAENGIG AF PRISEN PAA DE VARER , DER ER NAEVNT UNDER LITRA A ), OG SOM HOERER UNDER DE FAELLES MARKEDSORDNINGER ELLER ER GENSTAND FOR EN SAERLIG ORDNING I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 235 .

VEDROERENDE DET FOERSTE SPOERGSMAAL

4 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESKENDELSEN , AT FOERSTE SPOERGSMAAL FOERST OG FREMMEST OMHANDLER PROBLEMET , OM DEN OMSTRIDTE BESTEMMELSES GYLDIGHED KAN PAAVIRKES AF , AT DEN OMFATTEDE DET PAAGAELDENDE PRODUKT , SELV OM DE VALUTAFORANSTALTNINGER , DER LAA TIL GRUND FOR INDFOERELSEN AF ORDNINGEN MED UDLIGNINGSBELOEB - SAERLIG OPSKRIVNINGEN AF DM ' EN - IKKE DEN 25 . APRIL 1974 LAENGERE KUNNE BEVIRKE , AT IMPORT AF DET OMSTRIDTE PRODUKT FRA BULGARIEN SKULLE KUNNE FREMKALDE FORSTYRRELSER PAA DET TYSKE MARKED FOR LANDBRUGSPRODUKTER ;

5 I FORELAEGGELSESKENDELSEN ANFOERES , AT DEN PAAGAELDENDE OSTESORT IKKE FREMSTILLES I FAELLESSKABET OG IKKE KONKURRERER MED DE OSTE , DER FREMSTILLES HER ;

DESUDEN ANFOERES , AT DEN FAKTISKE TILBUDSPRIS FRANKO GRAENSE FOR DET OMSTRIDTE PRODUKT ER STEGET - SAERLIG SOM FOELGE AF FOROEGEDE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I EKSPORTLANDET - I ET SAADANT OMFANG , AT KONKURRENCEFORDREJNING INDEN FOR FAELLESSKABET SKULLE VAERE UDELUKKET ;

DETTE SKULLE SAA MEGET MERE VAERE TILFAELDET FOR DEN HER OMHANDLEDE IMPORTS VEDKOMMENDE , IDET DE INDFOERTE VARER BLEV FAKTURERET I DM .

6 DET STAAR FAST , AT DET PRODUKT , HVIS AFGIFTSANSAETTELSE ER GENSTAND FOR HOVEDSAGEN , TILHOERER DEN PRODUKTGRUPPE , FOR HVILKEN DER I MEDFOER AF ARTIKEL 1 I FORORDNING NR . 974/71 OBLIGATORISK SKAL OPKRAEVES ELLER YDES UDLIGNINGSBELOEB ;

DET STAAR OGSAA FAST , AT DE BETINGELSER , HVORUNDER ARTIKEL 8 , STK . 2 I SAMME FORORDNING FASTSAETTER DET TIDSPUNKT , HVOR DEN UDLOEBER , IKKE VAR OPFYLDT PAA TIDSPUNKTET FOR DEN OMSTRIDTE INDFOERSEL .

7 EFTER ARTIKEL 1 , STK . 3 I FORORDNING NR . 974/71 YDES ELLER OPKRAEVES UDLIGNINGSBELOEB ' KUN I DET OMFANG , ANVENDELSEN AF DE ( I STK . 1 ) OMHANDLEDE VALUTAMAESSIGE FORANSTALTNINGER MAATTE MEDFOERE FORSTYRRELSER I SAMHANDELEN MED LANDBRUGSVARER ' ;

EFTER ARTIKEL 6 I FORORDNING NR . 974/71 ER DET KOMMISSIONEN , DER IFOELGE DEN SAAKALDTE FORVALTNINGSKOMITE-PROCEDURE SKAL TAGE STILLING TIL , OM DER ER FARE FOR FORSTYRRELSE .

8 DA DET HERVED DREJER SIG OM OM EN BESTEMMELSE AF SAMMENSATTE OEKONOMISKE FORHOLD , HAR KOMMISSIONEN OG FORVALTNINGSKOMITEEN I SAA HENSEENDE I VIDT OMFANG ET FRIT SKOEN ;

VED KONTROLLEN MED , HVORVIDT DENNE BEFOEJELSE UDOEVES RETMAESSIGT , SKAL DEN NATIONALE DOMSTOL BEGRAENSE SIG TIL AT UNDERSOEGE , OM AFGOERELSEN ER AABENBART URIGTIG ELLER BEHAEFTET MED MAGTFORDREJNING , ELLER OM MYNDIGHEDEN AABENBART HAR OVERSKREDET GRAENSERNE FOR SIT SKOEN .

9 ARTIKEL 1 , STK . 3 I FORORDNING NR . 974/71 KAN IKKE FORTOLKES SAALEDES , AT KOMMISSIONEN HAR PLIGT TIL ALT EFTER EKSPORTLANDET OG FRA TILFAELDE TIL TILFAELDE ELLER SAERSKILT FOR HVERT PRODUKT AT AFGOERE , OM DER FORELIGGER EN FARE FOR FORSTYRRELSE ;

SELVE AFFATTELSEN AF DENNE BESTEMMELSE VISER , AT DER I SAA HENSEENDE KAN FORETAGES GENERELLE VURDERINGER ;

SAERLIG AF HENSYN TIL DEN PRAKTISKE ANVENDELIGHED AF ORDNINGEN MED UDLIGNINGSBELOEB ER DET AFGOERENDE NOEDVENDIGT , AT MULIGHEDEN FOR FORSTYRRELSER I SAMHANDELEN MED LANDBRUGSPRODUKTER KAN BEDOEMMES EFTER PRODUKTGRUPPER ;

DETTE KAN ISAER VAERE TILFAELDET , SAAFREMT EN PRODUKTGRUPPE HENHOERER UNDER SAMME TOLDPOSITION OG ER OMFATTET AF SAMME IMPORTAFGIFTSORDNING ;

10 DESUDEN VILLE EN BEDOEMMELSE AF MULIGHEDEN FOR FORSTYRRELSE , DER VAR FORSKELLIG EFTER DEN GEOGRAFISKE OPRINDELSE AF ET OG SAMME PRODUKT , KUNNE TILSKYNDE TIL OMLAEGNINGER I SAMHANDELEN , BORTSET FRA , AT EN SAADAN FREMGANGSMAADE LIGELEDES VILLE KUNNE BRINGE ORDNINGENS PRAKTISKE ANVENDELIGHED I FARE ;

ENDELIG SKAL KOMMISSIONEN IKKE ALENE TAGE HENSYN TIL DEN VIRKNING , SOM EN VAERDIFORRINGELSE ELLER VAERDISTIGNING AF EN MEDLEMSSTATS VALUTA KAN HAVE PAA HANDELEN MELLEM TREDJELANDE OG DENNE STAT , MEN OGSAA TIL VIRKNINGEN AF DENNE VAERDIFORRINGELSE ELLER VAERDISTIGNING PAA SAMHANDELEN MELLEM DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER MED DEN OMHANDLEDE PRODUKTGRUPPE ;

DET FREMGAAR NEMLIG AF DE DOKUMENTER , SOM KOMMISSIONEN HAR FREMLAGT , AT UDEN DE KRITISEREDE UDLIGNINGSBELOEB VILLE SAMHANDELEN KUNNE OMLAEGGES VED AT BLIVE LEDT GENNEM MEDLEMSSTATERNE MED NEDSKREVET VALUTA MED EN FORDREJNING AF HANDELEN TIL FOELGE ;

ENDELIG BEHOEVER KOMMISSIONEN IKKE VED SIN VURDERING AF , OM DER ER FARE FOR FORSTYRRELSE , NOEDVENDIGVIS KUN TAGE HENSYN TIL DEN FAKTISKE PRIS FRANKO GRAENSE FOR EN BESTEMT UDFOERSEL , MEN KAN STOETTE SIG PAA VISSE SKOENSMAESSIGT FASTSATTE , MEN VELBEGRUNDEDE FAKTORER , SAASOM MINIMUMSPRISERNE FRANKO GRAENSE , DER ER FASTSAT VED AFTALE MED TREDJELANDENE INDEN FOR RAMMERNE AF RAADETS FORORDNING NR . 664/74 AF 28 . MARTS 1974 TIL GENNEMFOERELSE AF ARTIKEL 8 I RAADETS FORORDNING NR . 823/68 AF 28 . JUNI 1968 ( EFT-SPECIALUDGAVE 1968 ( I ), S . 191 ; ORG . REF . JO L 151 AF 30 . 6 . 1969 );

11 SELV OM DET SAALEDES BLEV PAAVIST , AT INDFOERSLEN I APRIL 1974 FRA BULGARIEN TIL FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND AF DET OMSTRIDTE PRODUKT TIL DEN PRIS FRANKO GRAENSE , SOM ER ANGIVET I DE AF DET SAGSOEGENDE FIRMA FREMLAGTE DOKUMENTER , IKKE I SIG SELV VAR EGNET TIL AT FREMKALDE FORSTYRRELSER I HANDELEN MED LANDBRUGSVARER I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , FOELGER DET PAA INGEN MAADE HERAF , AT KOMMISSIONEN SKULLE HAVE BEGAAET EN AABENBAR FEJL ELLER AABENBART HAVE OVERSKREDET GRAENSERNE FOR SIT SKOEN VED AT ANTAGE , AT INDFOERSEL FRA TREDJELANDE AF DEN GRUPPE MEJERIPRODUKTER , HVORTIL FAAREOST HOERTE , UDEN UDLIGNINGSBELOEB I ALMINDELIGHED VAR EGNET TIL AT FORSTYRRE SAMHANDELEN MED LANDBRUGSPRODUKTER I FAELLESSKABET .

12 YDERMERE FINDES DER I FAELLESSKABET LIGNENDE OSTE SOM DE HER OMHANDLEDE , MEN DET ER IKKE GODTGJORT , AT DET INDFOERTE PRODUKT SOM FOELGE AF SINE SAERLIGE EGENSKABER IKKE KONKURRERER MED DE OSTE , DER FREMSTILLES INDEN FOR FAELLESSKABET .

13 DEN NATIONALE RET HAR UNDER HENVISNING TIL , AT VISSE ITALIENSKE OG SCHWEIZISKE OSTESORTER ER FRITAGET FOR BETALING AF UDLIGNINGSBELOEB , DERNAEST FORESPURGT , OM KOMMISSIONEN HAR KRAENKET PRINCIPPET OM LIGEBEHANDLING VED AT NAEGTE BULGARSK OST AF FAAREMAELK SAMME BEHANDLING ;

DEN NATIONALE RET HAR HERVED ANFOERT , AT HVIS DE FRITAGNE OSTE EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE IKKE FREMKALDER FORSTYRRELSER , KUNNE DET SLUTTES , AT IMPORT AF BULGARSK FAAREOST HELLER IKKE KUNNE HAVE EN SAADAN VIRKNING .

14 SELV OM ARTIKEL 2 I RAADETS FORORDNING NR . 974/71 VED AT FASTSAETTE BEREGNINGSMAADEN FOR UDLIGNINGSBELOEBENE BESTEMMER DE GRAENSER , INDEN FOR HVILKE BELOEBENE SKAL HOLDES , FOELGER DET IKKE HERAF , AT KOMMISSIONEN IKKE OVER FOR VISSE TREDJELANDE OG AF HENSYN TIL UDOEVELSEN AF ANDRE AF DE BEFOEJELSER , DER TILKOMMER DEN I MEDFOER AF TRAKTATEN , SKULLE KUNNE FORPLIGTE SIG TIL AT ANVENDE LAVERE BELOEB ELLER EFTER FORHANDLING AT INDROEMME FRITAGELSER ;

DER FINDES IKKE I TRAKTATEN NOGET ALMINDELIGT PRINCIP , HVOREFTER FAELLESSKABET I FORHOLDET UDADTIL I ENHVER HENSEENDE SKAL INDROEMME TREDJELANDENE LIGEBEHANDLING , OG DE ERHVERVSDRIVENDE HAR UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER NOGET GRUNDLAG FOR AT PAABERAABE SIG ET SAADANT ALMINDELIGT PRINCIP .

15 HVAD ISAER ANGAAR OSTE FRA ITALIEN , GOER DET ALMINDELIGE PRINCIP OM FAELLESSKABSPRAEFERENCE DET BERETTIGET AT ANLAEGGE EN FORSKELLIG VURDERING AF MULIGHEDERNE FOR FORSTYRRELSER , ALT EFTER OM DET DREJER SIG OM PRODUKTER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT ELLER FRA ET TREDJELAND ;

FOR SAA VIDT ANGAAR PRODUKTER FRA SCHWEIZ , SKAL DET FOERST BEMAERKES , AT EN VURDERING AF GRUNDSAETNINGEN OM LIGEBEHANDLING IKKE SKAL SKE UD FRA , OM DER FINDES ELLER IKKE FINDES KONKURRENCE MELLEM SCHWEIZISKE OG BULGARSKE OSTE , MEN OM DISSE TAALER SAMMENLIGNING MED HENSYN TIL VIRKNINGEN AF DEN FORSTYRRELSE , SOM DERES IMPORT KAN HAVE PAA SAMHANDELEN MED LANDBRUGSVARER ;

DET ER I SAA HENSEENDE KOMMISSIONENS OPFATTELSE , AT IMPORT AF SCHWEIZISKE OSTE SOM FOELGE AF DISSES HOEJE TILBUDSPRIS FRANKO GRAENSE ( 165,54 RE FOR EMMENTAL ) UDGOER EN MINDRE FARE FOR FORSTYRRELSE END DEN BULGARSKE FAAREOST , HVIS TILBUDSPRIS FRANKO GRAENSE LIGGER VAESENTLIGT LAVERE ;

SOM OVENFOR ANFOERT , KAN KOMMISSIONEN VED VURDERINGEN AF FAREN FOR FORSTYRRELSER TAGE HENSYN TIL DE SKOENSMAESSIGT FASTSATTE TILBUDSPRISER FRANKO GRAENSE ;

DET ER DERFOR UDEN BETYDNING , OM DE FAKTISKE TILBUDSPRISER FRANKO GRAENSE FOR BULGARSK FAAREOST , SOM ANFOERT AF SAGSOEGERNE I HOVEDSAGEN , MEN BESTRIDT AF KOMMISSIONEN , I APRIL 1974 VAR HOEJERE END DE FAKTISKE TILBUDSPRISER FRANKO GRAENSE FOR EMMENTAL .

VEDROERENDE DET ANDET SPOERGSMAAL

16 DER SPOERGES DERNAEST , OM DET HAR VAERET LOVLIGT ' AT OPKRAEVE DEN ( MONETAERE ) UDLIGNINGSAFGIFT PAA 63,80 DM PR . 100 KG FOR OST AF FAAREMAELK , DER DEN 25 . APRIL 1975 BLEV INDFOERT FRA TREDJELANDE , OG HVORLEDES DENNE AFGIFTSSATS BEGRUNDES OG BEREGNES ' .

17 SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN HAR GJORT GAELDENDE , AT AFGIFTEN PAA 63,80 DM PR . 100 KG ER I STRID MED DET PRINCIP , DER INDEHOLDES I SIDSTE BETRAGTNING TIL RAADETS FORORDNING NR . 974/71 , IDET DET DER ANFOERES , AT ' DE BELOEBSSTOERRELSER , DER SKAL BRINGES I ANVENDELSE , BOER BEGRAENSES TIL DE BELOEB , DER ER STRENGT NOEDVENDIGE FOR AT UDLIGNE INCIDENSEN AF VALUTAFORANSTALTNINGERNE PAA PRISERNE PAA DE BASISPRODUKTER , FOR HVILKE INTERVENTIONSFORANSTALTNINGER ER FASTSAT ' .

18 I DOM AF 24 . OKTOBER 1973 ( SAG 5/73 , BALKAN , SML . 1973 , S . 1118 ) HAR DOMSTOLEN ANTAGET , AT UNDERSOEGELSEN AF BEREGNINGSMAADEN FOR DET UDLIGNINGSBELOEB , DER I MARTS 1972 BLEV ANVENDT PAA IMPORT AF BULGARSK FAAREOST , INTET HAVDE FREMBRAGT , DER KUNNE ANFAEGTE GYLDIGHEDEN AF DENNE OPKRAEVNING ;

I SENERE FORORDNINGER ER DENNE BEREGNINGSMAADE BLEVET PRAECISERET I TO HENSEENDER ;

FOR DET FOERSTE BESTEMMER KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 648/73 AF 1 . MARTS 1973 ( EFT L 64 AF 9 . 3 . 1973 , S . 1 ) OG KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1463/73 AF 30 . MAJ 1973 ( EFT L 146 AF 4 . 6 . 1973 , S . 4 , ARTIKEL 4 , STK . 4 ), AT DET SOM ' BASISUDLIGNINGSBELOEB ' BETEGNEDE UDLIGNINGSBELOEB VED OPSKRIVNING AF DEN NATIONALE VALUTA SKAL FORMINDSKES MED EN KOEFFICIENT , DER UDTRYKKER INCIDENSEN PAA IMPORTAFGIFTEN AF DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS MONETAERE SITUATION ;

DERNAEST ER KOMMISSIONEN FORORDNING NR . 2359/73 AF 30 . NOVEMBER 1973 ( EFT ) L 332 AF 3 . 12 . 1973 , S . 1 ) TRAADT I STEDET FOR ORDNINGEN MED SKOENSMAESSIGT ANSATTE UDLIGNINGSBELOEB FOR SAMTLIGE OSTESORTER , IDET DEN NAEVNTE FORORDNING INDFOERER EN ORDNING , HVOREFTER DER SONDRES MELLEM FLERE OSTEGRUPPER ALT EFTER DERES INDHOLD AF FEDTSTOF OG ALBUMIN , OG IDET DER FOR HVER GRUPPE GAELDER ET SAERLIGT UDLIGNINGSBELOEB ;

DESUDEN ER DEN METODE TIL AFLEDNING AF UDLIGNINGSBELOEBET , DER HAR VAERET ANVENDT VED BEREGNINGEN AF DET BELOEB , DER ER GENSTAND FOR HOVEDSAGEN , IDENTISK MED DEN I SAG 5/73 ANVENDTE ;

DE OVENFOR ANFOERTE AENDRINGER FOERER VED INDFOERSEL TIL EN MEDLEMSSTAT , HVIS VALUTAKURS ER STIGENDE , TIL EN FORMINDSKELSE AF UDLIGNINGSBELOEBET I FORHOLD TIL TIDLIGERE .

19 DET FREMGAAR AF DE ANFOERTE BETRAGTNINGER , AT UNDERSOEGELSEN AF DE FORELAGTE SPOERGSMAAL INTET HAR FREMBRAGT , DER KAN ANFAEGTE GYLDIGHEDEN AF DET OMSTRIDTE UDLIGNINGSBELOEB .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

20 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAESIKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG TIL DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER ,

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM FINANZGERICHT BERLIN VED KENDELSE AF 4 . JUNI 1975 HAR FORELAGT DEN , FOR RET :

UNDERSOEGELSEN AF DE FORELAGTE SPOERGSMAAL HAR INTET FREMBRAGT , DER KAN ANFAEGTE GYLDIGHEDEN AF DET OMSTRIDTE UDLIGNINGSBELOEB .

Top