EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XX0607(04)

Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2561 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 2023/C 199/07 (Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' websted https://edps.europa.eu)

EUT C 199 af 7.6.2023, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 199/13


Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2561 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012

(2023/C 199/07)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' websted https://edps.europa.eu)

Den 1. marts 2023 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2561 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 (1) (»forslaget«).

De generelle mål med forslaget, som anført af Kommissionen, er at forbedre trafiksikkerheden, fremme den frie bevægelighed samt imødekomme behovet for øget bæredygtighed og digital omstilling inden for vejtransport.

EDPS erkender, at de mål, som forslaget sigter mod at nå – navnlig at fremme trafiksikkerheden og lette den frie bevægelighed for personer – er legitime formål, der kan betragtes som almennyttige opgaver. Samtidig er det vigtigt at sikre, at de påtænkte foranstaltninger udgør et passende værktøj med hensyn til de mål, der forfølges med forslaget.

EDPS glæder sig over, at det er hensigten at tilpasse forslaget til EU-lovgivningen om databeskyttelse. EDPS glæder sig også over de yderligere garantier, der er fastsat i forslaget for at sikre beskyttelsen af personoplysninger under kontrollen af kørekortindehaverens førerrettigheder. Det er også positivt, at det er blevet præciseret, at forslaget ikke vil danne retsgrundlag for oprettelsen eller vedligeholdelsen af databaser på EU-/nationalt plan til lagring af biometriske data.

Samtidig beklager EDPS manglen på en specifik vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten af at udvide anvendelsen af netværket til udveksling af oplysninger vedrørende kørekort mellem nationale myndigheder (RESPER) for at forebygge, afsløre og efterforske strafbare handlinger og anbefaler, at behandlingen af kørekortdata begrænses til færdselsforseelser.

Endvidere mener EDPS, at det med hensyn til brugen af elektroniske applikationer til kontrol af mobilkørekort bør sikres, at der ikke anvendes andre personoplysninger til dette formål end dem, der er nødvendige for at kontrollere mobilkørekortindehaverens førerrettigheder. Endelig anbefaler EDPS, at det gøres muligt at anvende den europæiske digitale ID-tegnebog til den app, der skal indeholde det digitale kørekort.

1.   INDLEDNING

1.

Den 1. marts 2023 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2561 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 (2) (»forslaget«).

2.

Forslaget er en del af en større lovgivningspakke – færdselssikkerhedspakken – som også omfatter:

a.

et forslag til et direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/413 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (3)

b.

et forslag til et direktiv om den EU-dækkende virkning af visse frakendelser af førerretten (4).

3.

Dette forslag er blevet annonceret i Kommissionens arbejdsprogram 2022, bilag II (REFIT-initiativer), under overskriften »Nyt skub i europæisk demokrati« (5).

4.

De generelle mål med forslaget, som anført af Kommissionen, er at forbedre trafiksikkerheden, fremme den frie bevægelighed samt imødekomme behovet for øget bæredygtighed og digital omstilling inden for vejtransport (6). I denne henseende fastlægger forslaget foranstaltninger til at forbedre kørefærdigheder, viden og erfaring samt bekæmpe og straffe farlig adfærd, sikre en tilstrækkelig fysisk og mental egnethed af førere i hele EU og fjerne utilstrækkelige eller unødvendige hindringer for ansøgere og indehavere af kørekort.

5.

Forslaget er knyttet til de strategiske mål i flere politikdokumenter:

a.

Den strategiske handlingsplan for trafiksikkerhed (7);

b.

EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Næste skridt hen imod »nul-visionen« (8)

c.

Vallettaerklæringen om forbedring af trafiksikkerheden (9);

d.

Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet 2020 (10)

e.

FN's globale plan for årtiet for handling på trafiksikkerhedsområdet 2021-2030 (11).

6.

Denne udtalelse fra EDPS er afgivet på grundlag af Europa-Kommissionens høring af 1. marts 2023 i medfør af artikel 42, stk. 1, i EUDPR (12). EDPS bifalder henvisningen til denne høring i betragtning 42 i forslaget.

6.   KONKLUSION

27.

På baggrund af ovenstående fremsætter EDPS følgende henstillinger:

(1)

at afklare forslagets forhold til den eksisterende retlige ramme for databeskyttelse i EU og direktivet om beskyttelse af personoplysninger på internettet

(2)

at ændre artikel 19, stk. 2, litra c), ved at begrænse anvendelsen af RESPER til at give adgang til kørekortoplysninger med henblik på at forebygge, afsløre og efterforske færdselsrelaterede strafbare handlinger

(3)

at indføje en bestemmelse, der sikrer, at ingen andre personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kontrollere mobilkørekortindehaverens førerrettigheder, behandles til dette formål i forbindelse med den elektroniske applikation for digitale kørekort

(4)

at det gøres muligt at anvende den europæiske digitale ID-tegnebog til den app, der skal indeholde det digitale kørekort.

Bruxelles, den 25. april 2023.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 127 final.

(2)  COM(2023) 127 final.

(3)  COM(2023) 126 final.

(4)  COM(2023) 128 final.

(5)  COM(2021) 645 final, bilag II, s. 11.

(6)  COM(2023) 127 final, s. 4.

(7)  COM(2018) 293 final, bilag I, Et mobilt Europa. Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren.

(8)  SWD(2019) 283 final.

(9)  Rådets konklusioner om trafiksikkerhed til støtte for Vallettaerklæringen (Valletta, den 28.-29. marts 2017) 9994/17.

(10)  COM(2020) 789 final.

(11)  https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/global-plan-for-road-safety.pdf?sfvrsn=65cf34c8_35&download=true

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top