EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0636

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) 2018/1724 for så vidt angår visse krav fastlagt i direktiv (EU) XXXX/XXXX

COM/2023/636 final

Strasbourg, den 12.12.2023

COM(2023) 636 final

2023/0462(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) 2018/1724 for så vidt angår visse krav fastlagt i direktiv (EU) XXXX/XXXX

(EØS-relevant tekst)

{SEC(2023) 637 final} - {SWD(2023) 663 final} - {SWD(2023) 664 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Dette forslag ledsager Kommissionens forslag til direktiv om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende økonomiske aktiviteter i forbindelse med interesserepræsentation, der udføres på vegne af tredjelande 1 , med henblik på at forbedre det indre markeds virkemåde ved at opnå et fælles gennemsigtighedsniveau i hele Unionen.

Det foreslåede direktiv vil indebære en forpligtelse for medlemsstaterne til at oprette og vedligeholde nationale registre med henblik på at sikre gennemsigtighed i de interesserepræsentationsaktiviteter, der udføres af enheder, samt udpege de myndigheder, der er ansvarlige for disse registre. Desuden vil det foreslåede direktiv pålægge medlemsstaterne at udpege tilsynsmyndigheder, der har ansvaret for at føre tilsyn med overholdelsen og håndhævelsen af de forpligtelser, der er fastsat i det foreslåede direktiv, samt at udveksle oplysninger med tilsynsmyndighederne i andre medlemsstater og Kommissionen, hvis det er tilladt i henhold til det foreslåede direktiv.

Det administrative samarbejde og den udveksling af oplysninger mellem de kompetente nationale myndigheder, og med Kommissionen, der er fastsat i det foreslåede direktiv, bør gennemføres ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 2 . De nødvendige administrative samarbejdsprocedurer bør derfor indføres i IMI-systemet. Forordning (EU) nr. 1024/2012 bør derfor ændres.

For mest muligt at lette den administrative byrde for juridiske enheder og fysiske personer, der falder ind under anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 3 ændres med henblik på at sikre nem onlineadgang til oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der følger af det foreslåede direktiv, såvel som fuld adgang til at gennemføre registreringsproceduren efter nævnte direktiv online.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) 2018/1724 er begge baseret på artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som indeholder bestemmelser om vedtagelse af foranstaltninger, der skal sikre det indre markeds oprettelse og virkemåde. I overensstemmelse med reglen om, at retsgrundlaget for en ændringsretsakt skal være det samme som retsgrundlaget for den retsakt, der ændres, har dette forslag samme retsgrundlag som de to foreslåede ændringsforordninger.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Formålet med dette forslag, nemlig at gøre brug af eksisterende samarbejdsværktøjer og digitale portaler, der er oprettet på EU-plan, med henblik på at lette gennemførelsen af det foreslåede direktiv om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende gennemsigtighed i interesserepræsentation udført på vegne af tredjelande, kan ikke effektivt opfyldes af medlemsstaterne uafhængigt af hinanden. En indsats på EU-plan er derfor nødvendig.

Proportionalitetsprincippet

Dette forslag gør brug af eksisterende IT-værktøjer og -portaler frem for at oprette nye. Forslaget rækker således ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene.

Valg af retsakt

Artikel 114 i TEUF giver de lovgivende instanser beføjelse til at vedtage forordninger og direktiver.

Da dette forslag vil ændre forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) 2018/1724 og i overensstemmelse med princippet om, at en ændringsretsakt af hensyn til retssikkerheden bør være af samme type som den oprindelige retsakt, er en forordning den rette retsakt.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Konsekvensanalyse

Der blev foretaget en konsekvensanalyse 4 i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens forslag til direktiv om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende gennemsigtighed i interesserepræsentation udført på vegne af tredjelande.

Den foretrukne løsningsmodel, der blev identificeret i konsekvensanalysen, omfatter a) ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at gennemføre det administrative samarbejde og den udveksling af oplysninger, der indføres med initiativet, ved hjælp af eksisterende IT-værktøjer og b) ændring af forordning (EU) 2018/1724 for at sikre nem onlineadgang til oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der følger af denne politiske løsningsmodel, samt for at sikre, at adgangen til og gennemførelsen af den registreringsprocedure, der kræves i henhold til denne løsningsmodel, fuldt ud kan gennemføres elektronisk.

Grundlæggende rettigheder

Dette forslag har ingen anden indvirkning på de grundlæggende rettigheder end de virkninger, der måtte følge af det foreslåede direktiv om harmoniserede krav i det indre marked om gennemsigtighed i interesserepræsentation udført på vegne af tredjelande.

En vurdering af dette forslags indvirkning på de grundlæggende rettigheder findes i COM (2023) 637 final.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

De omkostninger, der er nødvendige for at udvide IMI-systemet for at muliggøre det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger i henhold til det foreslåede direktiv om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende gennemsigtighed i interesserepræsentation udført på vegne af tredjelande, er beskrevet i COM (2023) 637 final.

5.ANDRE FORHOLD

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Den foreslåede forordning er af teknisk karakter og ledsager det foreslåede direktiv om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende gennemsigtighed i interesserepræsentation udført på vegne af tredjelande

Artikel 1 vedrører ændringen af forordning (EU) nr. 1024/2012 for så vidt angår anvendelsen af det IMI-system, der er oprettet ved nævnte forordning, med henblik på det foreslåede direktiv. Dette vil gøre det muligt at gennemføre det administrative samarbejde og den udveksling af oplysninger mellem de kompetente nationale myndigheder, og med Kommissionen, der er nævnt i artikel 11, stk. 4, artikel 16, stk. 5 og 6, artikel 17, stk.2, 4 og 5 og artikel 18 i det foreslåede direktiv via IMI-systemet.

Artikel 2 vedrører ændringen af forordning (EU) 2018/1724 for så vidt angår anvendelsen af den fælles digitale portal med henblik på det foreslåede direktiv. Med henblik herpå tilføjes der et punkt i bilag I til nævnte forordning for at sikre, at den fælles digitale portal giver adgang til oplysninger om de rettigheder, forpligtelser og regler, der er fastsat i det foreslåede direktiv. Desuden tilføjes der felter til tabellen i bilag II til nævnte forordning for at fastsætte, at medlemsstaterne skal sikre, at brugerne kan få adgang til og færdiggøre den registrering, der er omhandlet i det foreslåede direktiv, fuldt ud online.

2023/0462 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) 2018/1724 for så vidt angår visse krav fastlagt i direktiv (EU) XXXX/XXXX

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 5 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 6 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) [XXXX/XXXX] 7 fastsættes der harmoniserede krav vedrørende økonomiske aktiviteter i forbindelse med interesserepræsentation, der udføres på vegne af en tredjelandsenhed, med henblik på at forbedre det indre markeds virkemåde ved at opnå et fælles gennemsigtighedsniveau i hele Unionen.

(2)Det administrative samarbejde og den udveksling af oplysninger mellem de udpegede nationale myndigheder, eller tilsynsmyndigheder, og Kommissionen, der er fastsat i direktiv (EU) XXXX/XXXX, vil blive gennemført ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 8 . De nødvendige administrative samarbejdsprocedurer bør derfor indføres i IMI-systemet. Forordning (EU) nr. 1024/2012 bør derfor ændres.

(3)For mest muligt at lette den administrative byrde for juridiske enheder og fysiske personer, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv (EU) XXXX/XXXX, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 9 ændres med henblik på at sikre nem onlineadgang til oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der følger af direktiv (EU) XXXX/XXXX, såvel som fuld adgang til at gennemføre registreringsproceduren efter nævnte direktiv online —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

I bilaget til forordning (EU) nr. 1024/2012 tilføjes følgende punkt 17:

"17. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) [XXXX/XXXX] om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende interesserepræsentation, som udføres på vegne af tredjelande, og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937*: artikel 11, stk. 4, artikel 16, stk. 5 og 6, artikel 17, stk. 2, 4 og 5, og artikel 18.

____________________

* EUT L […], […], s. […], ELI: ….".

Artikel 2
Ændring af forordning (EU) 2018/1724

I forordning (EU) 2018/1724 foretages følgende ændringer:

(1)I bilag I, punkt "J. Opstart, drift og lukning af en virksomhed", tilføjes følgende punkt 12:

"12. gennemsigtighed af interesserepræsentation".

(2)I bilag II ændres tabellen således:

(a)i anden kolonne "Procedurer" tilføjes følgende felt:

"Registrering af interesserepræsentation, jf. direktiv (EU) XXXX/XXXX*

____________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) XXXX/XXXX om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende interesserepræsentation, som udføres på vegne af tredjelande, og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L [...], [...], s. [...], ELI: …)."

(b)i tredje kolonne "Forventet resultat med forbehold af den kompetente myndigheds vurdering af anmodningen i overensstemmelse med national ret, såfremt det er relevant" tilføjes følgende felt:

"Bekræftelse på registrering og udstedelse af et europæisk interesserepræsentationsnummer".

Artikel 3
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    COM(2023) 637 final.
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
(4)    SWD(2023) 663.
(5)    EUT C […] af […], s. […].
(6)    EUT C […] af […], s. […].
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) XXXX/XXXX om harmoniserede krav i det indre marked vedrørende interesserepræsentation, som udføres på vegne af tredjelande, og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L [...], [...], s. [...], ELI: …).
(8)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(9)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
Top