EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0515

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) 2018/1724 for så vidt angår anvendelsen af informationssystemet for det indre marked og den fælles digitale portal med henblik på visse krav, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) / om europæiske grænseoverskridende foreninger (COM(2023)516)

COM/2023/515 final

Bruxelles, den 5.9.2023

COM(2023) 515 final

2023/0314(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) 2018/1724 for så vidt angår anvendelsen af informationssystemet for det indre marked og den fælles digitale portal med henblik på visse krav, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) …/… om europæiske grænseoverskridende foreninger (COM(2023)516)


(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Se direktiv COM(2023)516.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Dette forslag har artikel 21, stk. 2, og artikel 114 i TEUF som retsgrundlag.

Det indebærer ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") 1 , som har artikel 114 i TEUF som retsgrundlag.

Forslaget indebærer ligeledes ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der skal giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 2 , som har artikel 21, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag.

I henhold til artikel 114 i TEUF vedtager Europa-Parlamentet og Rådet foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. Eftersom dette forslag har til formål at ændre forordning (EU) nr. 1024/2012 om oprettelse af IMI, hvilket vil have direkte indvirkning på det indre markeds funktion ved at lette samarbejdet mellem medlemsstaterne og udligne forskelle mellem medlemsstaternes bestemmelser, som hindrer udøvelsen af grundlæggende frihedsrettigheder, er artikel 114 i TEUF det korrekte retsgrundlag.

Eftersom dette forslag sigter på at afklare og ændre anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/1724 med henblik på at tilbyde bedre online adgang til oplysninger og procedurer for borgere, virksomheder og juridiske personer, som ikke er virksomheder, som udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, som omhandlet i artikel 26, stk. 2, i TEUF, vil forslaget befordre EU-borgernes udøvelse af retten til uhindret at bevæge sig på og tage ophold på medlemsstaternes område. Det bør derfor baseres på artikel 21, stk. 2, i TEUF.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Se direktiv COM(2023)516.

Proportionalitetsprincippet

Se direktiv COM(2023)516.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 114 i TEUF vedtager Europa-Parlamentet og Rådet foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

I betragtning af at dette forslag indebærer ændring af to forordninger, er en forordning det mest hensigtsmæssige instrument for forslaget.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Se direktiv COM(2023)516.

Høringer af interessenter

Se direktiv COM(2023)516.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Se direktiv COM(2023)516.

Konsekvensanalyse

Se direktiv COM(2023)516.

Grundlæggende rettigheder

Se direktiv COM(2023)516.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Se direktiv COM(2023)516.

5.ANDRE FORHOLD

Se direktiv COM(2023)516.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Se direktiv COM(2023)516.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Dette forslag til forordning er af teknisk art og ledsager direktiv COM(2023)516. Det indebærer ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012, hvorved informationssystemet for det indre marked (IMI) blev oprettet med henblik på at sikre, at medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejder og udveksler oplysninger via IMI, når de anvender de nationale regler, der er gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv COM(2023)516 (artikel 1). Det indebærer ligeledes ændring af forordning (EU) 2018/1724, hvorved den fælles digital portal blev oprettet med henblik på at sikre, at medlemsstaterne tilbyder online adgang til oplysninger om europæiske grænseoverskridende foreninger og nonprofitorganisationer og muliggør udveksling af dokumentation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv COM(2023)516 (artikel 2). Formålet med dette ændringsforslag er at sikre det indre markeds funktion med hensyn til tilrådighedsstillelse af oplysninger samt procedurer.2023/0314 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) 2018/1724 for så vidt angår anvendelsen af informationssystemet for det indre marked og den fælles digitale portal med henblik på visse krav, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) …/… om europæiske grænseoverskridende foreninger (COM(2023)516)


(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 21, stk. 2, og artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 3 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) om europæiske grænseoverskridende foreninger (COM(2023)516) 4 er der fastsat foranstaltninger til koordinering af betingelserne for at oprette og drive europæiske grænseoverskridende foreninger med henblik på at give nonprofitorganisationer, der opererer på det indre marked, mulighed for effektivt at udøve deres ret til fri bevægelighed.

(2)I henhold til artikel 30, stk. 2, i direktiv COM(2023)516 skal det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemføres via informationssystemet for det indre marked ("IMI-systemet"), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 5 . De nødvendige administrative samarbejdsprocedurer bør derfor indføres i IMI-systemet.

(3)I henhold til artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 6 skal den fælles digitale portal give adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester for unionsborgere, fysiske personer bosiddende i en medlemsstat samt juridiske personer med vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat. Den operative del af og bilag I til forordning (EU) 2018/1724 bør ændres for at sikre, at anvendelsesområdet ikke kan opfattes som værende begrænset til udelukkende at omfatte borgere og virksomheder, men at det fremgår, at anvendelsesområdet tillige omfatter andre juridiske personer end virksomheder, som f.eks. europæiske grænseoverskridende foreninger.

(4)I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 7 , hvorved den fælles digitale portal blev oprettet, er der fastsat generelle regler for online tilrådighedsstillelse af oplysninger, procedurer og bistandstjenester, som er relevante for et velfungerende indre marked. De procedurer, der er omfattet af nærværende forordning, bør opfylde kravene i forordning (EU) 2018/1724, således at det sikres, at enhver europæisk grænseoverskridende forening kan benytte sig af procedurer, der udføres helt online, og af automatisk grænseoverskridende udveksling af dokumentation, i overensstemmelse med engangsprincippet. Disse procedurer omfatter ansøgning om registrering af en europæisk grænseoverskridende forening samt flytning af en europæisk grænseoverskridende forenings vedtægtsmæssige hjemsted.

(5)Forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) 2018/1724 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

I bilaget til forordning (EU) nr. 1024/2012 tilføjes følgende punkt 16:

"16. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) om europæiske grænseoverskridende foreninger (COM(2023)516)*: artikel 19, stk. 2, artikel 19, stk. 4, artikel 23, stk. 5, artikel 23, stk. 6, artikel 23, stk. 7, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 6, og artikel 27."

____________________

*(EUT-henvisning).

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) 2018/1724

I bilag I til forordning (EU) 2018/1724 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 1, stk. 1, litra a), affattes således:

"a) oprettelse og drift af en fælles digital portal, som giver borgere, virksomheder og juridiske personer, som ikke er virksomheder, let adgang til oplysninger af høj kvalitet, til effektive procedurer og til effektive bistands- og problemløsningstjenester vedrørende EU-regler og nationale regler gældende for borgere, virksomheder og juridiske personer, som ikke er virksomheder, som udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, jf. artikel 26, stk. 2, i TEUF"

2)Artikel 1, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) grænseoverskridende brugeres anvendelse af procedurer, og indførelsen af engangsprincippet i forbindelse med de procedurer, der er anført i bilag II til denne forordning, og de procedurer, der er omhandlet i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU, 2014/25/EU og …/…*"

____________________

"*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv … om europæiske grænseoverskridende foreninger (EUT-henvisning)."

3)Artikel 2, stk. 2, litra c), affattes således:

"c) oplysninger om og links til de bistands- og problemløsningstjenester, som er anført i bilag III eller omhandlet i artikel 7, som borgere, virksomheder og juridiske personer, som ikke er virksomheder, kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål eller problemer vedrørende de rettigheder, forpligtelser, regler og procedurer, der er omhandlet i dette stykkes litra a) og b)."

4)Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på udveksling af dokumentation til onlineprocedurer, der er opført i denne forordnings bilag II, og de procedurer, der er fastsat i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU, 2014/25/EU og …/…/…, etablerer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne et teknisk system til elektronisk udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater ("det tekniske system")."

5)Bilag I til forordning (EU) 2018/1724 ændres således:

a)Overskriften affattes således:

"Liste over områder af oplysninger, der er relevante for borgere, virksomheder og juridiske personer, som ikke er virksomheder, med vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, når de udøver deres rettigheder på det indre marked, jf. artikel 2, stk. 2, litra a)"

b)Følgende områder af oplysninger tilføjes:

"Områder af oplysninger, der er relevante for juridiske personer, som ikke er virksomheder, med vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat:

AA. Opstart, drift og lukning af en juridisk person, som ikke er en virksomhed

1. registrering af en juridisk person, som ikke er en virksomhed, ændring af den juridiske form af en juridisk person, som ikke er en virksomhed, og lukning af en juridisk person, som ikke er en virksomhed (registreringsprocedurer og juridiske former)

2. flytning af en juridisk person, som ikke er en virksomhed, til en anden medlemsstat

3. intellektuelle ejendomsrettigheder (ansøgning om patent, registrering af et varemærke, en tegning eller et design, opnåelse af en licens til reproduktion)

4. retfærdighed og gennemsigtighed i handelspraksis, herunder forbrugerrettigheder og garantier i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser

5. udbud af onlinefaciliteter til grænseoverskridende betalinger ved salg af varer og tjenesteydelser på internettet

6. rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaleretten, herunder morarenter

7. insolvens- og konkursbehandling for juridiske personer, som ikke er virksomheder

8. kreditforsikring

9. fusion eller salg af en juridisk person, som ikke er en virksomhed

10. civilretligt erstatningsansvar for formanden for en juridisk person, som ikke er en virksomhed

11. regler og forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger

AB. Ansatte

1. ansættelsesvilkår fastsat ved lov eller bekendtgørelse (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelser og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

2. socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen (registrering som arbejdsgiver, registrering af ansatte, meddelelse om en ansættelseskontrakts ophør, betaling af sociale bidrag, rettigheder og forpligtelser vedrørende pensioner)

3. ansættelse af arbejdstagere i andre medlemsstater (udstationering af arbejdstagere, bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser, bopælskrav for arbejdstagere)

4. ligebehandling (regler, der forbyder forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder og lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

5. bestemmelser om personalerepræsentanter

AC. Skatter og afgifter

1. moms: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser, registrering og betaling af moms, momsrefusion

2. punktafgifter: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser, registrering i henseende til punktafgifter og betaling af punktafgifter, refusion af punktafgifter

3. told og andre skatter og afgifter på import

4. toldprocedurer ved import og eksport under EU-toldkodeksen

5. andre skatter og afgifter: betaling, satser, tilbagebetaling

AD. Varer

1. opnåelse af CE-mærkning

2. regler for og krav til produkter

3. identificering af gældende standarder, tekniske specifikationer og certificering af produkter

4. gensidig anerkendelse af produkter, der ikke er omfattet af EU-specifikationer

5. krav vedrørende klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier

6. fjernsalg/salg uden for fast forretningssted: oplysninger, der skal gives til kunder forud for salget, skriftlig bekræftelse af aftalen, ophævelse af en aftale, levering af varer, andre specifikke forpligtelser

7. defekte produkter: forbrugerrettigheder og garantier, eftersalgsansvar, retsmidler for den forurettede part

8. certificering, mærker (EMAS, energimærker, miljøvenligt design, EU-miljømærke)

9. genanvendelse og affaldshåndtering

AE. Tjenesteydelser

1. erhvervelse af licenser, autorisationer eller tilladelser med henblik på opstart og drift af en juridisk person, som ikke er en virksomhed

2. underrettelse af myndighederne om grænseoverskridende aktiviteter

3. anerkendelse af faglige kvalifikationer, herunder erhvervsrettet uddannelse

AF. Finansiering af en juridisk person, som ikke er en virksomhed

1. adgang til finansiering på EU-plan, herunder EU's finansieringsprogrammer og tilskud

2. adgang til finansiering på nationalt plan

3 initiativer rettet mod juridiske personer, som ikke er virksomheder (udvekslinger, mentorordninger osv.)

AG. Offentlige kontrakter

1. deltagelse i offentlige udbud: regler og procedurer

2. indgivelse af bud via internettet som svar på en offentlig udbudsprocedure

3. indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med udbudsproceduren

AH. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

1. forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter, herunder risikoforebyggelse, oplysning og uddannelse".

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") ( EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1).
(3)    Henvisning til udtalelsen.
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af … om europæiske grænseoverskridende foreninger (EUT-henvisning).
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") ( EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1).
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1).
Top