EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1130(01)

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til forordning om Den Europæiske Unions geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 2022/C 454/04 [Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' websted https://edps.europa.eu]

EUT C 454 af 30.11.2022, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 454/112


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til forordning om Den Europæiske Unions geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger for landbrugsprodukter

(2022/C 454/04)

[Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' websted https://edps.europa.eu]

Den 2. maj 2022 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til forordning om Den Europæiske Unions geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 og (EU) 2019/787 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1151/2012 (»forslaget«).

De to overordnede mål med forslaget er: at sikre en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-rettigheder) i Unionen – herunder effektive registreringsprocesser – for at belønne producenterne retfærdigt for deres indsats og lette anvendelsen af geografiske betegnelser i hele Unionen.

EDPS noterer sig med tilfredshed, at forslaget fastlægger Kommissionens og medlemsstaternes kompetente myndigheders rolle med hensyn til behandling af personoplysninger i procedurerne i henhold til dette forslag.

Samtidig anbefaler EDPS udtrykkeligt at angive Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO's) rolle som fælles dataansvarlig sammen med Europa-Kommissionen. EDPS anbefaler desuden, at der indføres en ordning som omhandlet i artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 1247/2002/EF (1) (EUDPR) og/eller artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (2) (databeskyttelsesforordningen) (GDPR). I den forbindelse anbefaler EDPS, at Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en gennemførelsesretsakt, der omfatter detaljerede ordninger for at sikre overholdelse af databeskyttelseskravene.

EDPS anbefaler, at der i selve forslaget identificeres de forskellige kategorier af personoplysninger, der skal indgå i den dokumentation, der ledsager ansøgningerne om registrering, indsigelser og officielle bemærkninger, udskrifter fra EU-registret og enhedsdokumentet. Forslaget bør også angive, under hvilke omstændigheder og/eller betingelser det er nødvendigt at gøre hvilke kategorier af personoplysninger offentligt tilgængelige, og klart definere for hvilke mål. For at begrænse offentlighedens adgang til personoplysninger anbefaler EDPS desuden, at det vurderes, om det ville være hensigtsmæssigt at indføre en procedure, hvorefter kun personer, der påviser en legitim interesse, har adgang til yderligere kategorier af personoplysninger, såsom kontaktoplysninger.

Endelig mener EDPS, at den valgte dataopbevaringsperiode for dokumentation vedrørende annullering af geografiske betegnelser bør begrundes yderligere eller afkortes.

1.   INDLEDNING

1.

Den 2. maj 2022 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 og (EU) 2019/787 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1151/2012 (3) (»forslaget«).

2.

De overordnede mål med forslaget er: a) at sikre en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (»IP-rettigheder«) i Unionen, herunder effektive registreringsprocesser, og b) at øge anvendelse af geografiske betegnelser i hele Unionen til gavn for økonomien i landdistrikterne (4).

3.

Forslaget vil ændre den nuværende lovgivningsmæssige ramme for geografiske betegnelser for at harmonisere de regler, der er fælles for alle sektorer, navnlig procedurerne for registrering af en betegnelse eller ændring af varespecifikationen, beskyttelse af betegnelser samt kontrol og håndhævelse (5). Den indfører også inddragelse af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (»EUIPO«) i registreringsproceduren. Mere specifikt ville vurderingen på nationalt plan forblive hos medlemsstaterne, men EUIPO ville yde teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med gennemgangen af ansøgninger og indsigelser på EU-plan (6).

4.

Denne udtalelse fra EDPS er afgivet på grundlag af en høring fra Europa-Kommissionen af 23. maj 2022 i henhold til artikel 42, stk. 1, i EUDPR. I den forbindelse opfordrer EDPS medlovgiverne til at medtage en udtrykkelig henvisning til denne høring i en af betragtningerne i forslaget.

4.   KONKLUSION

23.

På baggrund af ovenstående

(1)

glæder EDPS sig over den udtrykkelige udpegelse af dataansvarlige i forbindelse med behandling af personoplysninger i de procedurer, der er fastlagt i forslaget

(2)

anbefaler EDPS, at EUIPO's rolle udtrykkeligt defineres som »fælles dataansvarlig« sammen med Europa-Kommissionen i henhold til artikel 3 som omhandlet i artikel 28 i EUDPR og artikel 26 i GDPR

(3)

anbefaler EDPS, at det i forslaget præciseres, hvilke kategorier af personoplysninger der er nødvendige for en korrekt forvaltning af procedurerne for registrering, ændring eller annullering af geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter for at sikre, at behandlingen af personoplysninger begrænses til, hvad der er direkte relevant og nødvendigt for at opfylde forslagets specifikke formål

(4)

anbefaler EDPS, at det i forslaget fastlægges, hvilke kategorier af personoplysninger der bør gøres offentligt tilgængelige, og det klart defineres til hvilke formål, og hvorvidt der bør overvejes en procedure til at sikre, at kun personer, der påviser en legitim interesse, har adgang til yderligere kategorier af personoplysninger, såsom kontaktoplysninger

(5)

anbefaler EDPS, i mangel af yderligere begrundelse, at afkorte den planlagte opbevaringsperiode for dokumentation i forbindelse med annullering af registreringer af geografiske betegnelser, for så vidt som den vedrører personoplysninger.

Bruxelles, den 18. juli 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.

(3)  COM(2022) 134 final.

(4)  COM(2022) 134 final/2, s. 2.

(5)  COM(2022) 134 final/2, s. 4.

(6)  COM(2022) 134 final/2, s. 10.


Top