EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0711(01)

Meddelelse fra Kommissionen om oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse i forbindelse med periodiske revisioner af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 2022/C 265/01

C/2022/4679

OJ C 265, 11.7.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 265/1


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

om oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse i forbindelse med periodiske revisioner af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

(2022/C 265/01)

1.   Indledning

I denne meddelelse fra Kommissionen redegøres der for de relevante kriterier og betragtninger i forbindelse med de periodiske revisioner i henhold til artikel 12 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (1). Formålet med denne meddelelse er at gøre processen gennemsigtig for borgere, virksomhedsledere og nationale kompetente myndigheder, både i Unionen og i områder og tredjelande, hvorfra fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse, der er omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, importeres til Unionen.

Denne meddelelse har til formål at hjælpe borgere, virksomhedsledere og nationale kompetente myndigheder med bedre at forstå anvendelsen af artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Det er kun Den Europæiske Unions Domstol, der har kompetence til at fortolke EU-retten. De synspunkter, der gives udtryk for i denne meddelelse, foregriber ikke den holdning, som Kommissionen måtte indtage ved EU-Domstolen og de nationale domstole.

2.   Anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat regler om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger vedrørende indførsel til Unionen af visse fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse fra visse tredjelande på grundlag af beføjelserne i artikel 47, stk. 2, litra b), og artikel 54, stk. 4, litra a) og b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (2) samt artikel 53, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 178/2002 (3).

Formålet med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er at beskytte forbrugerne i Unionen mod kendte eller nye sundhedsrisici, eller fordi der er dokumentation for udbredt alvorlig manglende overholdelse af EU-lovgivningen om fødevarekæden (jf. artikel 1, stk. 2, litra a) og c), i forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse). Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 indeholder bestemmelser om en harmoniseret tilgang til offentlig kontrol af visse fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse, der indføres til Unionen, og har til formål at sikre, at EU-lovgivningen om fødevarekæden anvendes på sådanne varer.

Varer med oprindelse i tredjelande, som er genstand for en midlertidig forøgelse af kontrollen, nødforanstaltninger eller suspension af indførsel til Unionen, er opført i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af varer, der er genstand for en midlertidig forøgelse af kontrollen og nødforanstaltninger, fastsættes under hensyntagen til navnlig det risikoniveau, der er forbundet med den pågældende fare, manglende overholdelse konstateret under de kompetente myndigheders offentlige kontrol på det indre marked og den faktiske hyppighed af afvisninger ved grænserne. Afhængigt af den specifikke fare skal der tages hensyn til forskellige kriterier, og kriteriets relative vægt vil også variere (se punkt 3.1 og 3.2.2 nedenfor).

Bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 indeholder følgende lister over fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse fra visse tredjelande samt de dermed forbundne foranstaltninger:

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 indeholder en liste over fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved deres indførsel til Unionen.

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 indeholder en liste over fødevarer og foder, der er underlagt særlige betingelser, f.eks. krav om at fremlægge et officielt certifikat og resultater af laboratorieanalyser, som regulerer deres indførsel til Unionen på grund af risikoen for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner, og mikrobiologisk kontaminering.

Bilag IIa til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 indeholder en liste over fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse, for hvilke importen til Unionen er suspenderet.

Bilag II og IIa indeholder hasteforanstaltninger som omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002.

Varerne er opført på listen på grundlag af deres oprindelsestredjeland, varebeskrivelsen, kombinationen af den kombinerede nomenklaturs (KN) kode og Den Europæiske Unions integrerede toldtarif (Taric) samt faren. Varer fra et tredjeland kan på samme tid gøres til genstand for en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og/eller nødforanstaltninger (bortset fra suspension af indførsel til Unionen) for mere end én fare.

I henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 skal Kommissionen revidere listerne i bilagene regelmæssigt og højst med seks måneders mellemrum i lyset af nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse. I tilfælde af en ny risiko, eller hvis der er tegn på udbredt alvorlig manglende overholdelse af EU-lovgivningen om fødevarekæden, kan der desuden til enhver tid indføres beskyttelsesforanstaltninger, der spænder fra særlige importbetingelser (opførelse af varen i bilag I eller bilag II) til suspension af indførsel til Unionen (opførelse på listen i bilag IIa), som reaktion på overhængende risici, uanset de regelmæssige revisioner.

De nødvendige ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 145, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Det kan være nødvendigt med overgangsperioder for at muliggøre indførsel til Unionen af sendinger af varer, der afsendes fra oprindelseslandet, inden en ændring af forordningen træder i kraft. Sådanne perioder giver erhvervsdrivende og tredjelande mulighed for at tilpasse sig de krav, der er fastsat i forordningen om ændring af de i bilagene opførte varer, og, hvor det er nødvendigt, for tredjelandes kompetente myndigheder at tilrettelægge en certificeringsordning. I visse situationer kan der grundet risikoniveauet ikke fastsættes nogen overgangsperiode.

3.   Trin i revisionen i henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

3.1.    Farer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

Varerne er opført på listen på grundlag af oprindelses-/KN-kode-/farekombinationen.

Listen over farer, der kan danne grundlag for øget offentlig kontrol eller nødforanstaltninger i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, er ikke udtømmende. I øjeblikket omfatter gennemførelsesforordningen bl.a. følgende farer:

a)

Mikrobiologiske: Salmonella

b)

Kemiske:

i)

Forurenende stoffer: aflatoksiner, pentachlorphenol og dioxiner

ii)

Pesticidrester: pesticidrester opført i det koordinerede flerårige EF-kontrolprogram vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (4) og andre pesticidrester, f.eks. amitraz, nikotin, tolfenpyrad, diafenthiuron, dicofol, dithiocarbamater, dinotefuran, folpet, prochloraz, thiophanat-methyl, triforin, acephat, phenthoat, chlorbufam, formetanat, prothiofos, quinalphos, carbofuran og metrafenon

iii)

Andre farer: sudan-farvestoffer, rhodamin B, sulfitter, cyanid, ethylenoxid.

Ovennævnte liste over farer kan udvides på et tidspunkt, hvor der er behov for at indføre bestemte varer fra bestemte lande for en specifik fare, og listen er derfor ikke udtømmende, og kun eksisterende farer er nævnt i denne meddelelse.

3.2.    Indhentning af oplysninger

Informationskilder, indhentede oplysninger og referenceperiode for indsamling af oplysninger for hver vare, der er beskrevet nedenfor.

3.2.1   Informationskilder

Der anvendes flere informationskilder til at indsamle de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med vurderingen af eventuelle ændringer af forordning (EU) 2019/1793:

a)

udveksling af oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaterne — forslag til nye lister over produkt-/farekombinationer, bemærkninger, anmodninger om ændringer

b)

oplysninger modtaget fra tredjelande, foranstaltninger truffet af tredjelande for at sikre overholdelse af relevante EU-krav

c)

oplysninger om den kontrol, som Kommissionen har foretaget i tredjelande i henhold til artikel 120 i forordning (EU) 2017/625 — revisionsrapporter

d)

oplysninger fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

e)

registre over resultaterne af den offentlige kontrol i TRACES-NT-systemet.

3.2.2   Oplysninger indhentet for hver vare

a)

resultatet af den offentlige kontrol, som medlemsstaterne har foretaget af de opførte varer registreret i TRACES-NT:

i)

samlet antal sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foder, der importeres til Unionen

ii)

samlet antal identitetskontroller og fysiske kontroller, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har foretaget af sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foder, der importeres til Unionen

iii)

samlet antal ugunstige kontrolresultater, der er påvist ved fysisk kontrol (laboratorieanalyse) for den specifikke fare, som varen er opført for

iv)

procentdelen af ugunstige kontrolresultater i forhold til antallet af identitetskontroller og fysiske kontroller af sendinger for den fare, som varen er opført for

b)

meddelelser indgivet i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) og systemet for administrativ bistand og samarbejde (AAC) og systemet for fødevaresvig: antal RASFF-meddelelser om afvisning ved grænsen og AAC-meddelelser om manglende overholdelse og AAC-meddelelser om fødevaresvig for oprindelses-/produkt-/farekombinationer

c)

handelsvolumen for de pågældende varer som oplyst af Eurostat.

3.2.3   Referenceperiode for indsamling af oplysninger

Referenceperioden for Kommissionens indsamling af de oplysninger, der er beskrevet i punkt 3.2.2, for hver vare svarer til hele semestret (året før eller samme år), inden en ny revisionsproces indledes. Referenceperioden (semestret) går fra januar til juni og fra juli til december i et givet år. Den seneste udvikling og de seneste tendenser tages i betragtning, når de er relevante i forbindelse med vurderingen af specifikke tendenser, for at sikre en fuldt informeret beslutning. For så vidt angår varer, der for nylig er opført i bilagene, kan der tages hensyn til oplysninger fra flere semestre.

3.3.    Informationsanalyse

3.3.1.   Trin i informationsanalyseprocessen

Processen med regelmæssig revision indledes med indsamling af relevante oplysninger som beskrevet i punkt 3.2.3 og analyse af tilgængelige oplysninger. Analyseresultater, en gennemgang af oprindelses-/vare-/farekombination og foreslåede ændringer af bilagene drøftes med medlemsstaterne i en arbejdsgruppe under Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Resultater, der er aftalt med medlemsstaterne, forelægges for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (5) til udtalelse fra medlemsstaterne.

3.3.2.   Overvejelser vedrørende informationsanalyse

Der tages hensyn til flere faktorer ved vurderingen af de indsamlede oplysninger med henblik på eventuelle ændringer af forordning (EU) 2019/1793.

Analysen er baseret på alle indsamlede oplysninger som nævnt i punkt 3.2.2 vedrørende en bestemt vare. Der foretages imidlertid en vurdering fra sag til sag afhængigt af oprindelses-/vare-/farekombinationen. Navnlig kan foranstaltningerne opretholdes, selv om den faktiske handel er standset, hvis der ikke er tegn på en forbedring af risikostyringen, for så vidt angår den relevante fare, faren på varens oprindelsessted, og der derfor med de foreliggende oplysninger fortsat er risiko for, at usikre varer eksporteres til Unionen.

Sæsonbestemte handelsmønstre, tendenser i tid og handelsmængder er blandt de faktorer, der tages i betragtning.

Hvis der konstateres et potentielt systemisk problem i et tredjeland, som rækker ud over fundene vedrørende de enkelte erhvervsdrivendes ansvar for, at deres eksport overholder EU-reglerne, og hvor medlemsstaterne indberetter niveauer for manglende overholdelse, som ikke forbedres væsentligt, indføres der en harmoniseret, tilpasset reaktion afhængigt af problemets omfang og den forventede forvaltning:

a)

opførelse i bilag I/forøgelse af kontrolhyppigheden for produkter, der allerede er opført i bilag I (som en foranstaltning, der berører erhvervsdrivende, som importerer sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foder til Unionen og indirekte tredjelande)

b)

opførelse i bilag II/særlige importbetingelser, hvor de kompetente myndigheder i eksporttredjelande har et særligt ansvar i form af en forpligtelse til at teste på oprindelsesstedet og attestere, at sendingerne er i overensstemmelse med EU-reglerne

c)

opførelse i bilag IIa/hvis fødevarer eller foder af ikkeanimalsk oprindelse, der importeres til Unionen, udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, kan der indføres suspension af indførsel til Unionen af visse varer som den strengeste foranstaltning på grund af alvorlige/tilbagevendende sundhedsproblemer og/eller uløste systemiske problemer.

3.4.    Mulige ændringer som følge af informationsanalyse

Beslutningerne for hver enkelt vare er baseret på informationsanalyser og på drøftelser med medlemsstaterne på arbejdsgruppemøder om midlertidige foranstaltninger for import af fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse. Afgørelsen træffes fra sag til sag for hver enkelt vare under hensyntagen til en multifaktoriel kombination af fare, hyppighed af manglende overholdelse, handelsvolumen, problemets omfang og prognosen for en tilfredsstillende styring heraf.

Der kan træffes følgende beslutninger om ændring af bilagene til forordning (EU) 2019/1793:

a)

optagelse af en vare i et bilag

b)

fjernelse af en vare fra et bilag

c)

fjernelse af en vare fra et bilag og flytning til et andet bilag

d)

ændringer i hyppigheden af den identitetskontrol og fysiske kontrol, der kræves ved indførsel til Unionen: stigning eller fald. Frekvenserne er fastsat til 5 %, 10 %, 20 %, 30 % og 50 %.

Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol kan variere fra sag til sag på grundlag af en kombination af flere faktorer, der er beskrevet i punkt 3.1 og 3.2 ovenfor, og efter aftale med medlemsstaterne på arbejdsgruppemøder.

3.5.    Procedure

Udkastet til ændringsretsakt, der er udarbejdet på grundlag af informationsanalysen og resultatet af drøftelserne med medlemsstaterne på arbejdsgruppemøder, forelægges til udtalelse i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Hvis det får en positiv udtalelse ved afstemningen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, vedtages udkastet til ændringsretsakt af Kommissionen og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (EUT). I perioden mellem modtagelsen af en positiv udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder og inden Kommissionens vedtagelse underretter Kommissionen ved brev det pågældende tredjeland om de påtænkte ændringer (f.eks. optagelse på/fjernelse fra liste i bilag, ændringer i hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol) for de varer, der er opført i bilagene til udkastet til ændringsretsakt. Efter offentliggørelsen i EUT indgiver Unionen en meddelelse om sundhed og plantesundhed (SPS) til Verdenshandelsorganisationen (WTO).

4.   Ordliste

AAC

Systemet for administrativ bistand og administrativt samarbejde (AAC) er et system, der udvikles og forvaltes af Kommissionen, og hvor medlemmer af EU-netværket for fødevaresvig udveksler oplysninger. Medlemsstaten kan kontakte de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat og udveksle oplysninger på en sikker måde, hvilket kan føre til administrative foranstaltninger, administrative sanktioner eller retssager. Det blev fuldt integreret i RASFF i 2020.

Overensstemmelse

Overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

KN-kode

Den kombinerede nomenklatur-kode (KN-kode) er et redskab til tarifering af varer, som er oprettet for at opfylde kravene i både den fælles toldtarif og Unionens udenrigshandelsstatistik. Den anvendes hovedsagelig, når varerne angives til toldmyndighederne i Unionen, og afgør, hvilken toldsats der finder anvendelse. Den svarer til varenomenklaturen, jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87. Den omfatter den harmoniserede nomenklatur.

Taric-klassificering

Den svarer til en integreret EU-tarif, der er baseret på den kombinerede nomenklatur. Den omfatter bl.a. yderligere underopdelinger, i det følgende benævnt »Taric«-underpositioner, som er nødvendige for beskrivelsen af varer, der er omfattet af de særlige EU-foranstaltninger, samt gældende toldsatser og andre afgifter som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87.

Sending

Det svarer til mængden af varer, der er omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert andet dokument, som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme område eller tredjeland, og som bortset fra varer, der er omfattet af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), i forordning (EU) 2017/625, er af samme type, klasse eller beskrivelse som defineret i artikel 3, nr. 37), i forordning (EU) 2017/625.

EFSA

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er et europæisk agentur, der blev oprettet i 2002 af Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002. Den er ansvarlig for at vurdere risici i hele fødevarekæden og for at yde uafhængig videnskabelig rådgivning til de beslutningstagere, der regulerer fødevaresikkerheden i Unionen. Den fungerer uafhængigt af de europæiske lovgivende og udøvende institutioner (Kommissionen, Rådet og Parlamentet) og EU’s medlemsstater.

Indførsel i Unionen

Handling, der består i at bringe varer ind i et af de områder, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2017/625, fra lande uden for disse områder som defineret i artikel 3, nr. 40), i samme forordning.

EU

Den Europæiske Union

Eurostat

Eurostat er Unionens statistikkontor. Det koordinerer statistiske aktiviteter på EU-plan og leverer statistikker og data af høj kvalitet om Unionen.

Fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse

Udtrykket »fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse« henviser til »fødevarer«, dvs. alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002 og »foder« i betydningen alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om det er helt eller delvis forarbejdet eller uforarbejdet, er bestemt til til at skulle fortæres af dyr som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002, og som er af vegetabilsk oprindelse (f.eks. frugt og grøntsager, krydderier, te) eller af enhver anden ikkeanimalsk oprindelse såsom mineraler (salt).

Fare

Enhver agens eller et ethvert forhold med en potentiel skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet som defineret i artikel 3, nr. 23), i forordning (EU) 2017/625.

Import af fødevarer og foder

Ved import af fødevarer og foder forstås ikke-EU-fødevarer og -foder af ikkeanimalsk oprindelse, der er bestemt til markedsføring i Unionen eller til privat brug eller konsum inden for Unionens toldområde.

Offentlig kontrol

Offentlig kontrol er defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 som aktiviteter, der gennemføres af de kompetente myndigheder eller af de organer med delegerede opgaver eller de fysiske personer, der har fået delegeret visse offentlige kontrolopgaver i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625,for at verificere a) operatørernes overholdelse af nævnte forordning og de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og b) at dyr eller varer opfylder de krav, der er fastlagt i reglerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, herunder med henblik på udstedelse af et officielt certifikat eller en officiel attestering.

EUT

Den Europæiske Unions Tidende (EUT) er Den Europæiske Unions officielle statstidende.

PAFF

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (PAFF-komitéen) består af repræsentanter for alle medlemsstater og ledes af en repræsentant for Kommissionen og spiller en central rolle med hensyn til at sikre, at Unionens foranstaltninger vedrørende fødevare- og fodersikkerhed, dyrevelfærd og plantesundhed er gennemførlige og effektive. Den afgiver udtalelser om udkast til foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at vedtage. PAFF’s mandat dækker hele fødevareforsyningskæden — lige fra dyresundhedsspørgsmål på bedriften til produktet på forbrugerens middagsbord — og hjælper Unionen med effektivt at håndtere sundhedsrisici i alle led i produktionskæden.

Markedsføring

Markedsføring defineres i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 178/2002 som besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, samt selve salget, distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder.

RASFF

Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) er oprettet ved artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 som et hurtigt varslingssystem til indberetning af en direkte eller indirekte sundhedsrisiko for mennesker, som stammer fra fødevarer eller foder, og svarer til et netværk, der involverer EU-medlemsstaterne, Kommissionen som medlem af og forvalter af systemet og EFSA. Det involverer også landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) og EFTA-Tilsynsmyndigheden. De forskellige typer meddelelser er defineret i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715. Nævnte forordning fastsætter også gennemførelsesforanstaltninger med henblik på en effektiv drift af RASFF. RASFF-meddelelserne, der er klassificeret som afvisning ved grænsen, vedrører sendinger af fødevarer, foder eller materialer i kontakt med fødevarer, for hvilke en kompetent myndighed har afvist indførsel til Unionen ved et grænsekontrolsted i Unionen på grund af en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

Risiko

En funktion af sandsynligheden for en skadelig virkning på menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet og af alvoren af denne virkning som følge af en fare som defineret i artikel 3, nr. 24), i forordning (EU) 2017/625.

SPS

Sundhed og plantesundhed (SPS)

TRACES-NT

TRAde Control and Expert System (TRACES) er Kommissionens flersprogede onlineplatform for sundheds- og plantesundhedscertificering, der støtter import af dyr, animalske produkter, fødevarer og foder af ikkeanimalsk oprindelse og planter til Unionen samt handel inden for Unionen og Unionens eksport af dyr og visse animalske produkter. Den nye version af det værktøj, der kaldes Traces New Technology (TRACES-NT), omfatter elektronisk certificeringspraksis ved at gøre det muligt for både Unionens og tredjelandes kompetente myndigheder at stemple officielle dokumenter og certifikater digitalt eller underskrive en afgørelse, der er truffet om en sending, og dermed gøre det overflødigt at anvende papircertifikater.

WTO

Verdenshandelsorganisationen (WTO) beskæftiger sig med de globale regler for handel mellem nationer. Dens vigtigste funktion er at sikre, at samhandelen foregår så gnidningsløst, forudsigeligt og frit som muligt.

Under WTO skal landene i henhold til SPS-aftalen meddele ændringer af deres SPS-foranstaltninger. SPS-foranstaltninger er enhver foranstaltning, der anvendes i) til at beskytte menneskers eller dyrs liv eller sundhed mod risici som følge af tilsætningsstoffer, forurenende stoffer, toksiner eller sygdomsfremkaldende organismer i fødevarer, drikkevarer eller foder, ii) til at beskytte menneskers liv eller sundhed mod risici som følge af sygdomme, der bæres af dyr, planter eller produkter deraf, eller mod indførsel, etablering eller spredning af skadedyr, iii) til at beskytte dyrs eller planters liv eller sundhed mod risici i forbindelse med indførsel, etablering eller spredning af skadedyr, sygdomme, sygdomsbærende organismer eller sygdomsfremkaldende organismer eller iv) til at forebygge eller begrænse andre skader som følge af indførsel, etablering eller spredning af skadedyr.

I aftalen hedder det: Sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger omfatter alle relevante love, dekreter, forskrifter, krav og procedurer, herunder bl.a. slutproduktkriterier, processer og produktionsmetoder, prøvnings-, inspektions-, certificerings- og godkendelsesprocedurer, karantænebehandlinger, herunder relevante krav i forbindelse med transport af dyr eller planter eller med de materialer, der er nødvendige for deres overlevelse under transporten bestemmelser om relevante statistiske metoder, prøveudtagningsprocedurer og risikovurderingsmetoder og emballerings- og mærkningskrav, der er direkte forbundet med fødevaresikkerhed.

SPS-aftalen kræver, at landene underretter WTO om foreslåede nye sundheds- og plantesundhedsbestemmelser eller ændringer af eksisterende bestemmelser, når: i) der enten ikke findes en international standard, retningslinje eller henstilling, eller ii) indholdet af en foreslået SPS-forordning ikke i det væsentlige er det samme som indholdet af en international standard, retningslinje eller henstilling, og i begge tilfælde, hvis iii) forordningen kan have en væsentlig indvirkning på samhandelen i andre lande.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelse af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031 Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 og Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foder og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

(5)  PAFF-komitéer (europa.eu).


Top