EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0630(08)

Meddelelse om genoptagelse af antidumpingundersøgelsen vedrørende Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/763 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea efter Rettens dom af 2. april 2020 i sag T-383/17, som stadfæstet af Domstolen i sag C-260/20 P 2022/C 248/12

C/2022/4369

OJ C 248, 30.6.2022, p. 152–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 248/152


Meddelelse om genoptagelse af antidumpingundersøgelsen vedrørende Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/763 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea efter Rettens dom af 2. april 2020 i sag T-383/17, som stadfæstet af Domstolen i sag C-260/20 P

(2022/C 248/12)

1.   Domme

I sin dom af 2. april 2020 (1) i sag T-383/17, Hansol Paper mod Kommissionen (»dommen«), annullerede Den Europæiske Unions Ret (»Retten«) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/763 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea (»den omtvistede forordning«) (2), for så vidt som den vedrørte Hansol-gruppen (Hansol Paper Co. Ltd. og Hansol Artone Paper Co. Ltd.) (»Hansol«).

Hansol anfægtede lovligheden af den omtvistede forordning på en række områder. I et af sine anbringender anfægtede Hansol beregningen af visse normale værdier i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3. Med et andet anbringende gjorde Hansol gældende, at Kommissionen havde foretaget et åbenbart urigtigt skøn ved vægtningen af salget i Den Europæiske Union til uafhængige kunder i forhold til salget til forretningsmæssigt forbundne omspolere. Hansol hævdede, at denne påståede regnefejl fordrejede beregningen af dumpingmargenen og bl.a. også underbudsmargenen.

Retten fandt, at Kommissionen havde overtrådt artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (3) (»grundforordningen«), da den fastsatte den normale værdi i henhold til artikel 2, stk. 3, i nævnte forordning for en varetype solgt af Hansol Artone Paper Co. Ltd., selv om Hansol Paper Co. Ltd havde et repræsentativt hjemmemarkedssalg af den samme varetype. Retten fandt også, at den påståede vægtningsfejl var påvist, og at Kommissionen burde have taget hensyn til de mængder, som Schades Nordic, en af Hansol-gruppens forretningsmæssigt forbundne omspolere i Unionen, havde solgt til uafhængige kunder. Kommissionen havde derfor overtrådt grundforordningens artikel 2, stk. 11, da de beregninger, som Kommissionen havde foretaget, ikke afspejlede det fulde omfang af Hansols dumping. Desuden fastslog Retten, at denne vægtningsfejl ligeledes påvirkede beregningen af underbudsmargenen, eftersom Kommissionen havde anvendt den samme vægtning ved denne beregning. Endelig fandt Retten, at Kommissionen havde begået en fejl ved at anvende grundforordningens artikel 2, stk. 9, analogt, da den fratrak SA&G-omkostninger og en fortjenstmargen for den forretningsmæssigt forbundne enheds videresalg i Unionen af den pågældende vare med henblik på at fastsætte eksportprisen for denne pågældende vare som led i konstateringen af skade.

Den 11. juni 2020 indgav Kommissionen en appel og anmodede Domstolen om at ophæve Rettens dom (sag C-260/20 P). Den 12. maj 2022 forkastede Domstolens Anden Afdeling appellen og stadfæstede Rettens konklusioner (4). Domstolen bemærkede imidlertid, i modsætning til Rettens konklusioner, at Kommissionen ikke havde begået en fejl ved at anvende grundforordningens artikel 2, stk. 9, analogt i denne sag. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/763 annulleredes derfor, for så vidt som den vedrører Hansol.

2.   Konsekvenser

I henhold til artikel 266 i TEUF har institutionerne pligt til at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger. Når en retsakt vedtaget af institutionerne som led i en administrativ procedure, som f.eks. en antidumpingundersøgelse, annulleres, består gennemførelsen af Rettens dom i at lade den annullerede retsakt afløse af en ny, hvori den ulovlighed, som Retten havde påpeget, ikke indgår (5).

I henhold til Domstolens praksis kan proceduren for at lade den annullerede retsakt erstatte genoptages netop på det punkt, hvor ulovligheden indtrådte (6). Dette betyder navnlig, at annullationen i en situation, hvor en retsakt, som afslutter en administrativ procedure, annulleres, ikke nødvendigvis vedrører de forberedende retsakter såsom indledningen af antidumpingproceduren. I en situation, hvor en forordning om indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger annulleres, betyder dette for eksempel, at antidumpingproceduren efter annullationen stadig pågår, fordi den retsakt, der afsluttede antidumpingproceduren, ikke længere indgår i EU’s retsorden (7), medmindre ulovligheden indtrådte i forbindelse med indledningen af proceduren.

I den foreliggende sag annullerede Retten den omtvistede forordning af de tre første grunde, der er nævnt i punkt 1, tredje afsnit.

De øvrige resultater og konklusioner i den omtvistede forordning, som ikke blev anfægtet, eller som blev anfægtet, men ikke undersøgt af Retten, finder fortsat anvendelse og berøres ikke af denne genoptagelse.

3.   Genoptagelsesprocedure

På baggrund af ovenstående besluttede Kommissionen at genoptage antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea, som førte til vedtagelsen af den omtvistede forordning, for så vidt som den vedrører Hansol. Genoptagelsen af den oprindelige undersøgelse sker fra det tidspunkt, hvor uregelmæssigheden opstod.

Formålet med genoptagelsen af den oprindelige undersøgelse er at rette op på de fejl, som Retten har påpeget og som blev stadfæstet af Domstolen, og at vurdere, hvorvidt anvendelsen af reglerne som tydeliggjort af Retten og Domstolen berettiger genindførelsen af foranstaltningerne på det oprindelige eller et justeret niveau fra den dato, hvorpå den omtvistede forordning oprindeligt trådte i kraft.

Interesserede parter informeres hermed også om, at en fremtidig forpligtelse kan udspringe af resultaterne af denne fornyede undersøgelse.

4.   Skriftlige indlæg

Alle interesserede parter, og navnlig Hansol, opfordres til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation om forhold vedrørende genoptagelsen af denne undersøgelse. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 20 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende genoptagelsen af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt indgives inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med interesserede parter.

6.   Vejledning om indgivelse af skriftlige indlæg og indsendelse af korrespondance

Oplysninger, som indgives til Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de indgiver oplysninger og/eller data til Kommissionen, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Sensitive« (8). Parter, der indgiver oplysninger i løbet af undersøgelsen, opfordres til at begrunde deres anmodning om fortrolig behandling. Parter, der indgiver oplysninger forsynet med påtegningen »Sensitive«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf i henhold til grundforordningens artikel 19, stk. 2, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en part, der indsender fortrolige oplysninger, ikke kan give en god begrundelse for at anmode om fortrolig behandling eller undlader at indsende et ikke-fortroligt sammendrag heraf, der opfylder kravene til form og indhold, kan Kommissionen se bort fra disse oplysninger, medmindre det på et relevant grundlag og på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at oplysningerne er korrekte.

Interesserede parter opfordres til at indsende deres indlæg og anmodninger via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), herunder anmodninger om registrering som interesserede parter, scannede fuldmagter og erklæringer. Ved brug af TRON.tdi eller e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk korrespondance, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels websted: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter via TRON.tdi eller pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indgivelse af indlæg via TRON.tdi og pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat G

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AD629a-LWTP-REOPENING@ec.europa.eu

7.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og resultaterne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

8.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om høringskonsulentens mellemkomst i handelsprocedurer. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til dokumenternes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af tidsfrister og eventuelle andre anmodninger vedrørende de interesserede parters og tredjeparters ret til forsvar, som kan opstå under proceduren.

Høringskonsulenten kan foranstalte høringer og mægle mellem den eller de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud. En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil analysere begrundelserne for anmodningerne. Disse høringer bør principielt kun finde sted, hvis spørgsmålene ikke allerede er blevet afklaret med Kommissionens tjenestegrene.

Anmodninger skal indgives i god tid og hurtigst muligt for at sikre en velordnet afvikling af procedurerne. Med henblik herpå bør interesserede parter anmode om høringskonsulentens mellemkomst hurtigst muligt efter den hændelse, der berettiger en sådan mellemkomst. Høringskonsulenten vil undersøge årsagerne til anmodninger om mellemkomst, karakteren af de spørgsmål, der er rejst, og virkningen af disse spørgsmål på retten til forsvar under behørig hensyntagen til god forvaltningsskik og rettidig afslutning af undersøgelsen.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

9.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (9).

En databeskyttelsesmeddelelse, der informerer alle personer om behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af Kommissionens handelsbeskyttelsesaktiviteter, findes på Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence

10.   Oplysninger til toldmyndighederne

Fra den 1. juli 2022 og indtil resultatet af denne fornyede undersøgelse foreligger, suspenderes den endelige antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir af vægt 65 g/m2 eller derunder, i ruller af en bredde på 20 cm eller derover med en vægt (inklusive papiret) på 50 kg eller derover og en diameter (inklusive papiret) på 40 cm eller derover (»jumboruller«), med eller uden basecoat på den ene eller begge sider, overtrukket med en varmefølsom belægning på den ene eller begge sider, og med eller uden dæklag, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 og ex 4823 90 85 (Taric-kode: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520) med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af Hansol-gruppen (Hansol Paper Co. Ltd. og Hansol Artone Paper Co. Ltd).

Eftersom beløbet for den endelige forpligtelse, der følger af den fornyede undersøgelse, på nuværende tidspunkt er usikkert, anmoder Kommissionen de nationale toldmyndigheder om at afvente resultatet af denne undersøgelse, inden de træffer afgørelse om eventuelle godtgørelseskrav vedrørende den antidumpingtold, der blev annulleret af Retten for Hansol-gruppens (Hansol Paper Co. Ltd. og Hansol Artone Paper Co. Ltd) vedkommende.

Den antidumpingtold, der er betalt i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/763 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea og fremstillet af Hansol-gruppen (Hansol Paper Co. Ltd. og Hansol Artone Paper Co. Ltd) bør derfor ikke godtgøres eller fritages, før resultatet af denne undersøgelse foreligger.

11.   Fremlæggelse af oplysninger

Alle interesserede parter, der er blevet registreret som sådanne i forbindelse med den undersøgelse, der førte til vedtagelsen af den omtvistede forordning, vil til sin tid blive underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen agter at gennemføre ovennævnte dom, og vil få lejlighed til at fremsætte bemærkninger, før der træffes en endelig afgørelse.


(1)  ECLI:EU:T:2020:139.

(2)  EUT L 114 af 3.5.2017, s. 3.

(3)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(4)  ECLI:EU:T:2022:370.

(5)  Forenede sager 97, 193, 99 og 215/86 Asteris AE m.fl. og Den Hellenske Republik mod Kommissionen, Sml. 1988, s. 2181, præmis 27 og 28, og sag T-440/20 Jindal Saw mod Europa-Kommissionen, EU:T:2022:318.

(6)  Sag C-415/96, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1998 I, s. 6993, præmis 31, sag C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques mod Rådet, Sml. 2000 I, s. 8147, præmis 80-85, sag T-301/01, Alitalia mod Kommissionen, Sml. 2008 II, s. 1753, præmis 99 og 142, forenede sager T-267/08 og T-279/08, Région Nord-Pas de Calais mod Kommissionen, Sml. 2011 II, s. 0000, præmis 83.

(7)  Sag C-415/96, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1998 I, s. 6993, præmis 31, sag C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques mod Rådet, Sml. 2000 I, s. 8147, præmis 80-85.

(8)  Et dokument med påtegningen »Sensitive« er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top