EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(13)

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 2022/C 130/17

PUB/2022/54

EUT C 130 af 23.3.2022, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 130/20


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2022/C 130/17)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE AF EN STANDARDÆNDRING TIL ÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»Mittelrhein«

PDO-DE-A1269-AM01

Meddelelsesdato: 28.12.2021

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1.   Beskrivelse af vinen/vinene og analytiske og/eller organoleptiske egenskaber

Beskrivelse:

Ændring af det naturlige minimumsalkoholindhold eller minimumsmostvægt (tidligere punkt 5.1, fremover punkt 3.2 i produktspecifikationen) for kvalitetsvine af sorten Dornfelder i år med usædvanlige vejrforhold.

Standardværdier for kvalitetsvine af sorten Dornfelder: Totalt alkoholindhold 8,8 % vol./68° Oechsle.

TILFØJELSE:

»Det naturlige minimumsalkoholindhold/minimumsmostvægten af druesorten Dornfelder kan fastsættes til 8,3 % vol. totalt alkoholindhold/65° Oechsle i år med usædvanlige vejrforhold efter beslutning truffet af bestyrelsen for den anerkendte beskyttelsesforening Mittelrhein. Disse regler er begrænset til det produktionsår, der er fastsat. Beskyttelsesforeningens afgørelse offentliggøres ved passende offentliggørelse.«

De forskellige produkter betegnes ved navn sammen med oplysninger om deres naturlige minimumsalkoholindhold/minimumsmostvægt og deres organoleptiske beskrivelse.

TILFØJELSE:

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

Begrundelse:

Den lille reduktion af minimumsalkoholindholdet/minimumsmostvægten for Dornfeldersorten har til formål at gøre det muligt at høste tidligere for at minimere de negative virkninger af nye skadegørere. F.eks. blev pletvingefrugtfluen i produktionsåret 2014 til en trussel mod røde druesorter, som modner tidligt. At vente med høsten på grund af den hidtil gældende minimumsmostvægt er i disse år forbundet med risiko for betydelige kvalitative og kvantitative tab under høsten.

De organoleptiske beskrivelser er blevet udformet mere nuanceret for bedre at kunne afspejle de forskellige produkter.

Ved tilføjelsen af det totale alkoholindhold i vine uden tilsætning gøres der brug af åbningsklausulen i EU-forordningen.

2.   Afgrænsning af området

Beskrivelse:

Området for den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein omdefineres.

TILFØJELSE:

De enkelte kommuner, herunder distrikts- og matrikelnumre, er anført.

Den nøjagtige afgrænsning fremgår af kortene over de afgrænsede vindyrkningsarealer i de pågældende kommuner, som kan findes på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Begrundelse:

Den påtænkte områdeafgrænsning er ikke vilkårlig, men nødvendig for at undgå betydelige ulemper for vindyrkning og landbrug, den brede offentlighed, naturens balance og Mittelrheinregionen med hensyn til det historisk udviklede kulturlandskab.

Årsagerne til afgrænsningen af området forklares nærmere nedenfor.

Der er behov for samlede vindyrkningsarealer med henblik på kvalitetssikring, navnlig med hensyn til plantebeskyttelsesforanstaltninger.

Plantebeskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med vindyrkning er nødvendige, men ikke altid forenelige med andre afgrøder. Skiftende naboskab mellem vindyrkningsarealer og andre anvendelser (f.eks. græsarealer, markafgrøder, frugt- eller grøntsagsafgrøder) medfører ofte problemer, som så vidt muligt bør undgås:

Jo færre kontaktpunkter der er mellem vindyrkning og andre anvendelser (agerdyrkning, frugtdyrkning, græsarealer osv.), jo mindre er de negative virkninger for vinenes dyrkning og kvalitet.

Dette skyldes de særlige forvaltningskrav i forbindelse med vindyrkning, navnlig i forbindelse med plantebeskyttelse. Nogle af de anvendte plantebeskyttelsesmidler er meget forskellige, navnlig med hensyn til anvendelsesområde, afgrødespecifik godkendelse eller behandlingsfrister. På mange historiske stejle skråninger i Mittelrhein udføres plantebeskyttelsen desuden ved hjælp af helikoptersprøjtning, hvor der af tekniske og fysiske årsager er større risiko for afdrift. For at opnå en vellykket helikoptersprøjtning er det fordelagtigt med en sprøjtegeometri med lange, lige spor langs bjergskråningen. Dette kræver et sammenhængende vindyrkningsareal.

Landbrugere og vinavlere er forpligtet til at forhindre afdrift af plantebeskyttelsesmidler til andre afgrøder og ikke-målområder, herunder ved at overholde afstande. Det er derfor ikke muligt at sprøjte vinstokkene i udkanten af et vindyrkningsareal, hvilket gør dyrkningen umulig. Det samme gælder for agerjord og græs- og frugtarealer, der støder op til vindyrkningsarealer. Spredte vindyrkningsarealer medfører dermed økonomiske tab for alle landbrugere. Problemet er særligt akut i områder, hvor der sprøjtes fra helikoptere, da helikopteren skal overholde særligt høje afstande på grund af den øgede risiko for afdrift. Når vindyrkningsarealerne flyttes dertil, bliver de tidligere vindyrkningsarealer til ikke-målområder, som der skal holdes afstand til. Der opstår derfor økonomiske ulemper for de resterende vindyrkningsarealer som følge af flytningen.

Hvis der til trods for korrekt anvendelse sker afdrift af plantebeskyttelsesmidlerne til tilstødende parceller med anden anvendelse, kan dette føre til uønskede vegetative skader på ikke-målområdet, dårligere kvalitet eller dårligere muligheder for at markedsføre produktet som følge af visse restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler. Nogle af disse er ikke tilladt for de afgrøder, der dyrkes på de pågældende arealer, således at det i forbindelse med test af restkoncentrationerne som følge af nøjagtige analysemetoder og lave maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer kan forekomme, at de producerede produkter ikke kan markedsføres. Sådanne tilfælde er hyppige i praksis. Forurenerne kan ganske vist holdes ansvarlige for sådanne skader, men ved at bevare sammenhængende vindyrkningsarealer kan man minimere randområderne og dermed undgå problemer.

Beskyttelse af offentligheden og naturens balance ved hjælp af dyrkede stejle skråninger

De stejle skråninger bidrager i dag i høj grad til at beskytte mod erosion og afstrømning. Vindyrkning i terrasseform og vinbjergsmure forhindrer afstrømning af overfladevand i faldlinje. Vinstokke og plantedække stabiliserer jorden og bevares gennem løbende vedligeholdelsesarbejde. Korrekt jordforvaltning sikrer en god jordbundsstruktur og en høj grad af infiltration af vand i jorden. Samlet set minimeres erosionen, vand opsamles i tilfælde af kraftig regn, og næringsstofafstrømning (hovedsagelig fosfat) til overfladevand forhindres. Uden aktiv dyrkning ville terrasser og mure forfalde. Jorden ville blive bevokset med krat og miste frugtbarhed og struktur. Konsekvenserne ville være erosion, jord- og næringsstofafstrømning og jordskred i tilfælde af kraftige regnskyl. Beboere og trafikken ville blive bragt i fare, og der ville blive forvoldt skade.

Et samlet vindyrkningsareal giver mulighed for effektive dyrknings- og beskyttelsesmetoder inden for vindyrkning.

Skånsomme plantebeskyttelsesstrategier, som indebærer kvalitative, miljømæssige og økonomiske fordele, er vigtige for at sikre en bæredygtig produktion af vine af høj kvalitet:

Et eksempel på dette er bekæmpelsen af druevikleren med feromoner. Denne beskyttelsesforanstaltning fungerer kun, hvis de feromondispensere, der er nødvendige for at begrænse reproduktion og forvirre skadegørere, så vidt muligt spredes over hele arealet. I denne forbindelse er det betydeligt billigere, hvis man kan undgå dobbelt ophængning ved kanterne, som er nødvendig af tekniske årsager (dvs. ved grænser til andre afgrøder, anvendelser eller anden bevoksning). Der kan opnås en betydelig minimering af udgifterne til feromondispensere ved hjælp af et samlet vindyrkningsareal. I Rheinland-Pfalz giver udviklingsprogrammet »EULLE« (miljøforanstaltninger, udvikling af landdistrikter, landbrug, fødevarer), som omfatter støtte til bioteknologiske plantebeskyttelsesmetoder inden for vindyrkning, desuden kun adgang til støtte fra et sammenhængende areal på mindst 2 hektar. Hvis parcellerne kommer under disse 2 hektar som følge af, at enkelte vindyrkningsarealer flyttes til agerjord, vil de resterende vindyrkningsarealer heller ikke være berettiget til RAK-støtte længere. Dette vil medføre økonomiske tab for landbrugerne på de resterende vindyrkningsarealer. Uden denne finansielle støtte er den biotekniske plantebeskyttelse imidlertid ikke rentabel. Resultatet er en stigning i anvendelsen af insekticider, som igen har en negativ indvirkning på det naturlige miljø.

Også når det gælder bortskræmning af fugle for at beskytte de modne druer mod skader, er det både teknisk og økonomisk nødvendigt med sammenhængende vinarealer, da dette er den eneste måde at sikre en effektiv beskyttelse på. Spredte vinarealer fører derimod til højere udgifter og en større akustisk belastning for borgerne.

Sammenhængende vindyrkningsarealer bidrager også til at undgå skader forårsaget af vildt.

Reduktionen af den alt for store bestand af vildtlevende svin er et vigtigt spørgsmål set ud fra et vindyrkningssynspunkt. Denne reduktion er nødvendig, bl.a. fordi der normalt ikke gives erstatning for skader på vindyrkningsarealer forårsaget af vildtlevende svin i Rheinland-Pfalz. Det mindsker også risikoen for forekomst af anmeldelsespligtig afrikansk svinepest, som udgør en betydelig risiko for husdyrbrug i Tyskland. Det er imidlertid mere effektivt at regulere vildtlevende svin på de sammenhængende vinmarker, hvor det er mindre besværligt end på parceller med forskellige afgrøder såsom vindyrkning, agerbrug og frugtplantager, da der på disse arealer ofte findes flere tilflugtssteder for de vildtlevende svin.

Drypvanding får stadig større betydning i tørre somre, især i unge beplantninger. Den er uundværlig for vinstokkenes vækst. I denne forbindelse er det en stor fordel med sammenhængende vinarealer med hensyn til at etablere og drive den nødvendige infrastruktur (brønde, rør osv.). Det gør både fælles tilførsel af vand og fælles benyttelse af transport- og distributionsrør mere effektiv og billigere.

Produktionsbetingelserne er anderledes inden for vindyrkning end f.eks. inden for agerbrug. Hvis disse arealer ikke længere anvendes til vindyrkningsformål, er der risiko for, at arealerne bliver kratbevoksede, især på stejle skråninger, da de ikke egner sig til planteavl eller græsareal. På disse uopdyrkede områder kan værtsplanter for uønskede skadegørere såsom pletvingefrugtfluen etablere sig ved selvsåning (f.eks. brombær), hvilket igen truer druernes sundhed og kvalitet på tilgrænsende vindyrkningsarealer.

Det historisk udviklede kulturlandskab og landskabet med traditionelle vinbjerge er karakteristiske for den beskyttede oprindelse Mittelrhein og dens omdømme.

Vindyrkning på traditionelle bjergskråninger med vinmarker, som præger landskabet, er med til at forme opfattelsen af vinområdet hos lokale beboere, medlemmer af regionens vinindustri, specialister og forbrugere. Dette fremgår også af, at vinreklamer regelmæssigt anvender billeder, der tages på traditionelle bjergskråninger med vinmarker, når de præsenterer vinområdet.

Hvis vinproduktionen flyttes til traditionel agerjord, vil det føre til en ændring af det karakteristiske landskab med en tilsvarende indvirkning på det traditionelle kulturlandskab, der endda er anerkendt som verdensarvslokalitet af UNESCO. I UNESCO’s erklæring om ekstraordinær universel værdi samt beskyttelses- og forvaltningskrav anføres det bl.a.: »Hovedformålet med de foranstaltninger, der træffes på lokaliteten [Oberes Mittelrtheintal], er (...) at opretholde traditionen for vindyrkning på stejle skråninger, at bevare levesteder for sjældne dyre- og plantearter og mere generelt at sikre, at miljøtilstanden i dalen forbliver uændret.«

Inden for turisme spiller vinområdet også en vigtig rolle i forbindelse med det traditionelle vindyrkningsområde og de traditionelle vinarealer på bjergskråningerne. Gennem kulissen og de mange måder, turister kan opleve vinbjergslandskaberne på (f.eks. på vinvandringer i Mittelrhein og vandreruterne Rheinsteig-Wanderweg og Rheinburgenweg) sikrer det traditionelle vindyrkningsområde det økonomiske grundlag for mange virksomheder, der er aktive inden for turisme, f.eks. gastronomi og hoteller. Hvis der ikke var nogen afgrænsning af området i produktspecifikationen, og det dermed var muligt at flytte vindyrkningsarealer til nuværende græsarealer eller agerjord, ville mange traditionelle vindyrkningsarealer på bjergskråningerne som allerede nævnt ovenfor risikere uønsket kratbevoksning, da de ikke egner sig til andre formål end vindyrkning på grund af deres ringe størrelse og beskaffenhed, og da de ofte er vanskeligt tilgængelige. Ud over de nævnte miljømæssige konsekvenser ville denne kratbevoksning også have økonomiske konsekvenser, da et sådant landskab visuelt ikke er attraktivt for turister.

De vine, der er præsenteres i fagpublikationer, og som i høj grad former opfattelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein og dens omdømme, stammer ofte fra traditionelle og sammenhængende vinmarker på bjergskråninger (f.eks. Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Sammenfattende har den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein med sine sammenhængende vinarealer på bjergskråningerne, som præger landskabet, et positivt ry hos befolkningen, erhvervslivet, forbrugerne og turisterne. I forbindelse med køb og indtagelse af vin fra Mittelrhein afspilles der billeder af traditionelle vinmarker på bjergskråninger i forbrugernes bevidsthed, som forstærkes af eventuelle ferieoplevelser. Dette gør den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein unik og enestående.

Af ovennævnte grunde er det klart, at dyrkningen af vinbjergene på en afrundet og så sammenhængende måde som muligt indebærer mange forskellige fordele for ejere og dyrkere af vindyrkningsarealer samt for miljøet og den brede offentlighed. Derfor bør det sikres, at andelen af spredte vinarealer på bjergskråninger, som allerede forekommer i et vist omfang, ikke øges, med de mange ulemper, der er beskrevet her.

3.   Druesorter

Beskrivelse:

Følgende vinstoksorter er hidtil angivet i produktspecifikationens punkt 7 (fremover punkt 8):

I delstaten Rheinland-Pfalz:

Hvidvin

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Rød- og rosévinsorter

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

I delstaten Nordrhein-Westfalen

Hvidvin

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Rød- og rosévine

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Listen over vinstoksorter i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen samles i en fælles liste.

TILFØJELSE:

Følgende sorter tilføjes på listen over vinstoksorter:

Hvide sorter

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Rød- og rosévinsorter

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Druesorterne suppleres med synonymer.

Begrundelse:

Den hidtidige liste over druesorter er ufuldstændig. Den suppleres, da alle de hidtil klassificerede vinstoksorter og deres synonymer bør nævnes.

4.   Gældende krav i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning

Beskrivelse:

De øvrige mærkningskrav er fastsat i produktspecifikationens punkt 10.

Mindre geografiske enheder:

TILFØJELSE:

Fortegnelsen over vindyrkningsarealer (Weinbergsrolle) er listen over navne på områder, store og individuelle vinmarker og parceller, der er godkendt for de mindre geografiske enheder. Fortegnelsen over vindyrkningsarealer viser lokaliteternes og arealernes grænser i henhold til matrikelnavne (distrikt, lokalitet, parcel, matrikel). Den forvaltes af Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. (landbrugskammeret i delstaten Rheinland-Pfalz). I Nordrhein-Westfalen forvaltes de af Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (landbrugskammeret i delstaten Nordrhein-Westfalen). Oprettelsen og vedligeholdelsen af fortegnelsen over vindyrkningsarealer er baseret på følgende retsgrundlag:

§ 23, stk. 3 og 4, i Weingesetz (vinloven)

§ 29 i Weinverordnung (vinbekendtgørelsen)

Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz) (delstatslov om fastsættelse af arealer og områder og om fortegnelsen over vindyrkningsarealer)

Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR – DVO NRW) (bekendtgørelse om gennemførelse af vinlovgivningen)

§ 2, nr. 16, i Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts (delstatsbekendtgørelse om kompetence på vinområdet)

Ændringer i afgrænsningen af små geografiske enheder er kun tilladt med de kompetente organisationers samtykke, jf. vinlovens § 22 g. Enhver ændring skal meddeles Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (forbundskontoret for landbrug og fødevarer) af den kompetente organisation i overensstemmelse med vinlovens § 22 g.

Begrundelse:

Mærkningsbestemmelserne bør tilføjes mere præcise geografiske betegnelser for at afspejle den gældende lovgivning.

5.   Kontrolmyndigheder

Beskrivelse:

Tilføjelse til de kontrolmyndigheder, der er nævnt i produktspecifikationens punkt 11, og deres opgaver.

TILFØJELSE:

Landwirtschaftskammer bistås ved kontrollen af

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (delstaten Rheinland-Pfalz’ analysekomtor)

Mainzer Street 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 26191490

Telefax: +49 2619149190

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

For Nordrhein-Westfalen:

Direktøren for Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen som delstatsansvarlig:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 2215340561

Telefax: +49 2215340196561

E-mail: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (delstatsmyndigheden for natur, miljø og forbrugerbeskyttelse i Nordrhein-Westfalen)

Leibnizstrasse 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 23613050

Telefax: +49 23613053786

E-mail: abteilung8@lanuv.nrw.de

Begrundelse:

Landesuntersuchungsamt bør tilføjes som tilsynsmyndighed, da denne institution udfører kontrolopgaver på dette område. I Nordrhein-Westfalen har Landwirtschaftskammer ændret adresse.

6.   Øvrigt

Beskrivelse:

Redaktionelle ændringer i overensstemmelse med EU’s krav.

Begrundelse:

Det var nødvendigt at foretage redaktionelle ændringer for at opfylde EU-kravene.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Betegnelse(r)

Mittelrhein

2.   Type geografisk betegnelse:

BOB - beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

5.

Mousserende kvalitetsvin

8.

Perlevin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

1.   Hvid kvalitetsvin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Hvidvin

Hvidvinene har som regel en lysegrøn til intensiv mørk gylden eller endda ravfarvet farve. Deres aromaer er oftest friske til eksotisk frugtagtige, til dels også blomsteragtige eller krydrede. Afhængigt af lagringen kan der også forekomme diskrete til udtalte fenolagtige og ristede aromaer. Hvidvinene har normalt en delikat til stærk smag og en elegant til kraftig syrestruktur.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

2.   Rød kvalitetsvin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Rødvin

Rødvinene har navnlig en vandig rød til dyb violet farve, som undertiden endda går over i det blålige, undertiden med brunlige reflekser. Deres aromaer er normalt frugtagtige med antydninger af bær og kan også have et krydret, jordagtigt præg samt noter af chokolade. Afhængigt af lagringen kan rødvinene have diskrete til udtalte fenolagtige og ristede aromaer. De har normalt en fin til rig smag med en fløjlsagtig blød til moderat syrestruktur.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

3.   Kvalitetsvin Rosé, Weissherbst, Blanc de Noir

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Rosévin, Weissherbst, Blanc de Noir

Rosévinene har en sart til stærk lyserød farve. Vinene at typen Weissherbst har typisk en svag til moderat lyserød farve. Blanc de Noir-vinene er hvidvinsfarvede. Aromatisk er de ofte frugtagtige med noter af røde bær og røde frugter, og der er også mulighed for krydrede aromaer. Blanc de Noir er normalt frugtagtig frisk og med noter af bær, undertiden også med delikate blomster- eller krydrede udtryk. De har normalt en fin til rig smag, som støttes af en blød til stimulerende syrlighed.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

4.   Kvalitetsvin Rotling

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Rotling-vinene har normalt en svag til kraftig lyserød farve. Deres aromaer er normalt frugtagtige til undertiden krydrede med noter af bærfrugt, kernefrugt og citrusfrugter. De har normalt en fin til rig smag med en stimulerende syrestruktur.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

5.   Vin med det særlige kendetegn Kabinett

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Vin med det særlige kendetegn Kabinett

Vine fra Mittelrhein med det særlige kendetegn »Kabinett« er generelt frugtagtige friske vine med et animerende syreindhold og et moderat alkoholindhold.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

6.   Vin med det særlige kendetegn Spätlese

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Vin med det særlige kendetegn Spätlese

Vine fra Mittelrhein med det særlige kendetegn »Spätlese« har oftest intense, frugtagtige aromaer af gule frugter og en moden, harmonisk syrestruktur.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

7.   Vin med det særlige kendetegn Auslese

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Vin med det særlige kendetegn Auslese

Vine fra Mittelrhein med det særlige kendetegn »Auslese« har normalt en intens farve og frugtagtige, til tider eksotiske, aromaer af gule frugter. Som følge af andele af ædelrådne druer kan der også forekomme diskrete honningagtige og balsamiske noter.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

8.   Vin med det særlige kendetegn Beerenauslese

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Vin med det særlige kendetegn Beerenauslese

Vine fra Mittelrhein med det særlige kendetegn »Beerenauslese« fremstilles af overmodne, indtørrede eller ædelrådne druer og har derfor oftest en intens gyldengul til ravgul farve og en let forøget viskositet. Smagsmæssigt har de normalt en udtalt frugtagtig sødme og en modnet, men markant syrestruktur. Deres aromaer er normalt stærkt frugtagtige til krydrede eller endda urteagtige med noter af modne til overmodne frugter, tørret frugt og honning.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

9.   Vin med det særlige kendetegn Eiswein

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Vin med det særlige kendetegn Eiswein

Vine fra Mittelrhein med det særlige kendetegn »Eiswein« presses af naturligt frosne druer, hvorved druernes indholdsstoffer opnår en høj koncentration. Vine af typen Eiswein er normalt kendetegnet ved en intens sødme kombineret med et kraftigt syreindhold. Deres aromaer er for det meste frugtagtige og mindre præget af ædelråddenskab end vine af typerne Beerenauslese og Trockenbeerenauslese.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

10.   Vin med det særlige kendetegn Trockenbeerenauslese

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Vin med det særlige kendetegn Trockenbeerenauslese

Vine fra Mittelrhein med det særlige kendetegn »Trockenbeerenauslese« fremstilles af overmodne, indtørrede eller ædelrådne druer og har derfor oftest en intens gyldengul til ravgul farve og en let forøget viskositet. Smagsmæssigt har de normalt en udtalt frugtagtig sødme og en modnet, men markant syrestruktur. Deres aromaer er normalt stærkt frugtagtige til krydrede eller endda urteagtige med noter af modne til overmodne frugter, tørret frugt og honning. I princippet har vine af typen Trockenbeerenauslese en højere koncentration end vine af typen Beerenauslese, da de i højere grad er præget af ædelrådne eller rosinagtige druer.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

11.   Mousserende kvalitetsvin og perlevin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

De forskellige jordformationer giver produkterne fra Mittelrhein karakteristiske egenskaber.

Mousserende kvalitetsvin

Mousserende kvalitetsvine er udtalt til stærkt perlende og er generelt frugtagtige til modne og gærprægede med en animerende syrlighed. Aromaerne er kendetegnet ved basisvinens vintype, de anvendte druesorter og gæringens varighed.

Crémants er intensivt og fint perlende. Deres stil er for det meste frugtagtig moden til gærpræget og krydret med en moden syrestruktur. Deres aromaer er kendetegnet ved basisvinens vintype, de anvendte druesorter og gæringens varighed.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

Perlevin

Kvalitetsperlevine er fint til udpræget perlende og frugtagtigt friske. Deres aromaer kan sidestilles med beskrivelsen af hvid-, rosé- og rødvine, afhængigt af vintypen.

Det totale alkoholindhold i vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Mittelrhein, der er fremstillet uden tilsætning, kan overstige 15 % vol.

For analytiske kendetegn uden talangivelser gælder gældende lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtige syrer (meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

5.   Vinfremstillingsmetoder

5.1.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

1.

Alle produkter

Væsentlig ønologisk fremgangsmåde

Den gældende lovgivning finder anvendelse.

2.

Alle produkter

Relevante restriktioner for fremstilling af vinene

Den gældende lovgivning finder anvendelse.

3.

Alle produkter

Dyrkningspraksis

Den gældende lovgivning finder anvendelse.

5.2.   Maksimale udbytter

105 hektoliter pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Den beskyttede oprindelsesbetegnelse omfatter vindyrkningsarealerne i kommunerne Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Delstaten Nordrhein-Westfalen

Den beskyttede oprindelsesbetegnelse omfatter vindyrkningsarealerne i byen Königswinter med distrikterne Oberdollendorf, Niederdollendorf og Königswinter, byen Bad Honnef med distriktet Honnef (Rhöndorf) og byen Bonn med distriktet Kessenich.

Den nøjagtige afgrænsning fremgår af kortene over de vindyrkningsarealer, der er afgrænset pr. parcel i ovennævnte kommuner, og som findes på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Fremstilling af kvalitetsvin, vin med særlige egenskaber, mousserende kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder eller kvalitetsperlevine fra bestemte dyrkningsområder med den beskyttede betegnelse »Mittelrhein« kan fremstilles i et andet område end det bestemte dyrkningsområde, hvor druerne er høstet, og som er anført på etiketten, forudsat at produktionsområdet er beliggende i samme delstat eller i en nabodelstat.

7.   Primære druesorter

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser - Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin - Cubin

 

Cabernet Dorio - Dorio

 

Cabernet Dorsa - Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos - Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe - Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre - Malinger

 

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner - Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe - Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monark

 

Morio Muscat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muscat Trollinger

 

Müller Thurgau - Rivaner

 

Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 - Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix - Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling - Elbling Rouge

 

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe - Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah - Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling - Elbling

 

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Beskrivelse af det geografiske område

Vindyrkningsområdet Mittelrhein ligger mellem Bingen og Bonn med det tilstødende bjergområde Siebengebirge over en længde på over ca. 110 km. Bunden af dalen er smal, og først fra en højde på 200-220 m over havets overflade udvider den snævre V-dal sig til en plateaudal med ældre, anlagte plateauer. De områder i Mittelrheindalen, der anvendes til vindyrkning, ligger i højder på ca. 55-350 m over havets overflade. Vinmarkerne ligger i gennemsnit 170 m over havets overflade. Vinbjergene i den øvre del af Mittelrheindalen vender primært mod sydøst til sydvest, mens vindyrkningen i den nedre del af Mittelrheindalen primært sker på arealer, der vender mod syd til sydvest. I Mittelrheindalen som helhed er vinmarkernes gennemsnitlige orientering 168° (SSE).

I Mittelrheindalen dominerer devoniske klipper. Kvartsitsandsten og skiferler er udbredt, og der forekommer i mindre grad jern- og kiselskifer samt kvartsit. Klipper fra tertiærtiden finder mans kun i området omkring Königsvinter. Der er tale om trachyt, trachyttuf, basalt og latit (vulkanaffald), som vidner om en tidligere vulkansk aktivitet. Rhinens floder indeholder i dalene normalt flere meter tykt sand og ler, som ofte er kalkholdigt. Vinstokkene i Mittelrheindalen vokser hovedsageligt i en jordbund, hvis grundsten består af devonisk skifer. Brun jord og regosol er de fremherskende jordtyper.

Parabrunjord er udbredt på den frugtbare løss og lerjord.

Vindyrkningen foregår imidlertid også stedvis på flodsletter og de nedre terrasser. Jordbundstypologisk er disse områder karakteriseret af flod- og brunjord. På de tertiære vulkanitter finder man brunjord, regosol og ranker.

Den årlige gennemsnitstemperatur ligger på 9,7 °C,

gennemsnitstemperaturen i vækstsæsonen er 14,2 °C. Den gennemsnitlige årlige nedbør er 665 mm, hvoraf ca. 60 % falder i vækstsæsonen. I gennemsnit modtager vinstokkene i Mittelrhein en direkte solstråling på ca. 615 000 Wh/m2 i vækstperioden. Den lange vækstperiode kombineret med regionens særlige topografi, de mikroklimatiske forhold, jordbundens karakteristiske sammensætning og den høje grad af menneskelig arbejdskraft er bestemmende for vinenes typologi.

Strukturen med små arealer og de stejle skråninger begrænser anvendelsen af tekniske maskiner på vinmarkerne. Vindyrkningsarealerne er derfor meget arbejdskraftintensive. Intensiv vedligeholdelse har en stabiliserende virkning på udbyttet. Dette bidrager væsentligt til høstens kvalitet med hensyn til det naturlige minimumsalkoholindhold, de karakteristiske aromaer og vinenes syrebalance. Den menneskelige indflydelse er baseret på en århundredgammel vindyrkningstradition. Under dyrkningen af basisproduktet i form af druerne, der anvendes til fremstilling af vine med særlige egenskaber, kan vinavlerne opnå en bedre kvalitet i form af en mere intensiv sammensætning af druens indholdsstoffer ved at gennemføre særlige vedligeholdelsesforanstaltninger i vækstsæsonen, f.eks. fjernelse af blade omkring druerne eller udtynding af druerne. Desuden er forskellige modningsmetoder som en yderligere menneskelig faktor med til at forme vinen med særlige egenskaber.

9.   Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, supplerende krav)

Vin, mousserende kvalitetsvin, perlevin

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

For at kunne anvende de traditionelle benævnelser på etiketten skal kvalitetsvine, vine med særlige egenskaber, kvalitetsperlevin fra bestemte dyrkningsområder eller mousserende kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder have bestået en officiel undersøgelse. Det kontrolnummer, der er tildelt i denne forbindelse (det såkaldte A.P.-nummer), skal angives på etiketten. Det erstatter batchnummeret.

Ud over de eksisterende beskyttede vinbetegnelser skal vin og vinprodukter mærkes med en af de traditionelle benævnelser, der er omhandlet i punkt 5, litra a), i produktspecifikationen. Mærkningen af de traditionelle benævnelser, der er omhandlet i punkt 5, litra b), i produktspecifikationen, er fakultativ.

Fortegnelsen over vindyrkningsarealer (Weinbergsrolle) er listen over navne på områder, store og individuelle vinmarker og parceller, der er godkendt for de mindre geografiske enheder. Fortegnelsen over vindyrkningsarealer viser lokaliteternes og arealernes grænser i henhold til matrikelnavne (distrikt, lokalitet, parcel, matrikel). Den forvaltes af Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. (landbrugskammeret i delstaten Rheinland-Pfalz). I Nordrhein-Westfalen er de opført i bekendtgørelse om gennemførelse af vinloven (Weinrechtsdurchführungsverordnung – WeinR-DVO NRW) af 12. december 2013. Oprettelsen og vedligeholdelsen af fortegnelsen over vindyrkningsarealer er baseret på følgende retsgrundlag:

§ 23, stk. 3 og 4, i Weingesetz (vinloven)

§ 29 i Weinverordnung (vinbekendtgørelsen)

Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz) (delstatslov om fastsættelse af arealer og områder og om fortegnelsen over vindyrkningsarealer)

Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR- DVO NRW) (bekendtgørelse om gennemførelse af vinlovgivningen)

§ 2, nr. 16, i Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts (delstatsbekendtgørelse om kompetence på vinområdet)

Ændringer i afgrænsningen af små geografiske enheder er kun tilladt med de kompetente organisationers samtykke, jf. vinlovens § 22 g. Enhver ændring skal meddeles Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (forbundskontoret for landbrug og fødevarer) af den kompetente organisation i overensstemmelse med vinlovens § 22 g.

Link til produktspecifikationen

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  EFT L 9 af 11.1.2019, s. 2.


Top