EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0595

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

COM/2022/595 final

Bruxelles, den 9.11.2022

COM(2022) 595 final

2022/0369(APP)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Dette forslag til ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 1 fremlægges sammen med forslaget til forordning om oprettelse af et instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine 2 og forslaget om ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 3 for så vidt angår fastlæggelsen af en diversificeret finansieringsstrategi som generel lånemetode.

Efter den uprovokerede og uberettigede russiske invasion af Ukraine har Unionen ydet betydelig støtte til Ukraine for at styrke landets modstandsdygtighed, yde humanitær bistand, militær bistand og anden støtte. Ukraine vil have behov for fortsat bistand for at sikre, at staten fungerer tilfredsstillende.

Unionens makrofinansielle bistand til Ukraine har hidtil været omfattende og effektiv, men den er blevet ydet på ad hoc-basis, i nogle få måneder ad gangen, og har krævet betydelige tilførsler af midler fra Unionens budget samt nationale garantier i hver finansieringsrunde. Erfaringerne med makrofinansiel bistand i form af lån til Ukraine har vist, at der er begrænsninger, hvad angår finansieringen af tilførslen af midler til nye låneprogrammer under lofterne i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. Anvendelsen af garantier stillet af medlemsstaterne som supplement til budgetmidlerne har været forbundet med mange operationelle og finansielle ulemper. Den fragmenterede tilgang, der måtte anvendes i forbindelse med den seneste makrofinansielle bistand i form af lån til Ukraine, er i lyset af den nuværende situation ikke længere holdbar. Der skal findes en strukturel løsning i Unionens budget for at sikre fortsat finansiel støtte til Ukraine.

Med ændringen af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 udvides den budgetdækning, der i øjeblikket finder anvendelse på lån til medlemsstaterne, til også at omfatte lån til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024, og som angår finansiel bistand, for hvilken der træffes afgørelse om at godkende frigivelse i de pågældende år. Hvis Unionen skal opfylde tilbagebetalingsforpligtelser med midler fra Unionens budget — i tilfælde af, at en modtagerstat (en medlemsstat eller Ukraine, for så vidt angår finansiel bistand, der stilles til rådighed for 2023 og 2024) ikke betaler det skyldige beløb til tiden — vil de nødvendige beløb derfor skulle mobiliseres ud over FFR-lofterne op til loftet for egne indtægter (fra den såkaldte "margen").

Ifølge den dertil knyttede ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 skal låntagningen tilrettelægges på grundlag af den diversificerede finansieringsstrategi. Inden for rammerne af den diversificerede finansieringsstrategi vil en eventuel midlertidig likviditetsmangel kunne afhjælpes ved at anvende den likviditetspulje, der understøtter denne løsning. Kombinationen af den diversificerede finansieringsstrategi og tilpasningen af budgetdækningen med henblik på at omfatte lån i forbindelse med finansiel bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024, til den, der gælder for lån til medlemsstaterne i henhold til FFR-forordningen FFR-forordningen sikrer derfor en solid, fleksibel og effektiv ramme for finansiel bistand til Ukraine. De to ændringer vil gøre det muligt at indføre en strukturel finansieringsløsning for EU's fortsatte støtte til Ukraine som foreslået i forordningen om oprettelse af et instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine.

Budgetdækningen fra margenen bør kun gælde for ny finansiel bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024, og som godkendes i overensstemmelse med finansforordningens artikel 220, stk. 1.

For at muliggøre hurtig og effektiv støtte til Ukraine foreslås det, at dette specifikke forslag til en målrettet ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 behandles som et selvstændigt forslag, der er adskilt fra forslaget af 22. december 2021 (COM(2021) 569).

2.JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Retsgrundlag

Artikel 312 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Initiativet henhører under et politikområde, hvor EU har enekompetence (i henhold til artikel 312 i TEUF). Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.

Proportionalitetsprincippet

Ændringerne står i et rimeligt forhold til det presserende behov for at oprette et instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine, som først kan gennemføres, efter at den budgetdækning, der i øjeblikket finder anvendelse på lån til medlemsstaterne ud over FFR-lofterne op til loftet for egne indtægter, er udvidet til at omfatte Ukraine med henblik på finansiel bistand, der stilles til rådighed for 2023 og 2024.

   Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

I henhold til de eksisterende bestemmelser i artikel 2, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2020/2093 vil de beløb, der er nødvendige for at opfylde Unionens tilbagebetalingsforpligtelser i forbindelse med lånoptagelses- og långivningstransaktioner, i tilfælde af at Unionen ikke rettidigt modtager det skyldige beløb fra den støttemodtagende medlemsstat (dvs. anvendelsen af en garanti for finansiel bistand til medlemsstaterne), skulle mobiliseres ud over FFR-lofterne. Denne bestemmelse blev første gang indført ved artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 4 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.

Det mobiliserede beløb må ikke føre til, at loftet for egne indtægter overskrides. Den bestemmelse, hvormed budgetdækningen udvides fra margenen til garantien for finansiel bistand til Ukraine, er derfor forenelig med artikel 312, stk. 1 og 3, i TEUF, i henhold til hvilke den flerårige finansielle ramme "skal sikre en velordnet udvikling i Unionens udgifter og inden for rammerne af dens egne indtægter" og "omfatter alle andre bestemmelser, der kan medvirke til en problemfri afvikling af den årlige budgetprocedure".

3.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ved at udvide muligheden for at anvende en garanti for finansiel bistand ud over FFR-lofterne til ud over den finansielle bistand til EU-medlemsstaterne at omfatte finansiel bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024, vil forslaget muliggøre en mere effektiv anvendelse af budgetmidlerne under FFR-lofterne. Muligheden for at anvende garantien ud over FFR-lofterne vil i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning give fuld dækning af den finansielle bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024. Forslaget har ingen indvirkning på udgifterne i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

2022/0369 (APP)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 312,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet 5 ,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Unionen har efter Ruslands uprovokerede og uberettigede aggression støttet Ukraine med en række finansielle foranstaltninger. Støtten er blevet ydet på ad hoc-basis i en begrænset periode og kræver betydelige tilførsler af midler fra Unionens budget samt nationale garantier.

(2)Ukraine vil have behov for fortsat bistand for at sikre, at staten fungerer tilfredsstillende. Unionen forventes sammen med andre internationale partnere at bidrage til at dække disse presserende behov. Med henblik herpå har Unionen vedtaget et nyt instrument, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [XXX] 6 . I overensstemmelse med dette instrument skal en betydelig del af den påtænkte finansielle bistand ydes i form af lån.

(3)På baggrund af den øgede eksterne ustabilitet bør der tilvejebringes en strukturel finansieringsløsning for 2023 og 2024 for at sikre fortsat finansiel støtte til Ukraine.

(4)Unionen bør derfor have mulighed for at stille de nødvendige budgetmidler til rådighed på en holdbar og forsvarlig måde. Med henblik herpå bør den eksisterende mekanisme i form af en EU-budgetgaranti udvides til at omfatte finansiel bistand, der stilles til rådighed for Ukraine i 2023 og 2024. Denne mekanisme bør gøre det muligt at mobilisere op til 100 % af de beløb, der er nødvendige for at opfylde Unionens tilbagebetalingsforpligtelser i forbindelse med lånoptagelses- og långivningstransaktioner, i tilfælde af at Unionen ikke rettidigt modtager det skyldige beløb fra modtagerlandet.

(5)Det bør være muligt at mobilisere de nødvendige bevillinger i Unionens budget ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme, både til medlemsstaterne og til finansiel bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024. Denne mulighed bør ikke berøre forpligtelsen til at overholde det loft for egne indtægter, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 7 .

(6)Denne forordning bør kun finde anvendelse på de programmer for finansiel bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024.

(7)I betragtning af sagens hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, som Ruslands uprovokerede og uberettigede angrebskrig har forårsaget, anses det for hensigtsmæssigt at anvende den fravigelse af perioden på otte uger, der er angivet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(8)I lyset af den aktuelle situation i Ukraine bør denne forordning på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(9)Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2020/2093 tilføjes følgende afsnit:

"Hvis det er nødvendigt at anvende en garanti for finansiel bistand til Ukraine, der stilles til rådighed for 2023 og 2024, og som er godkendt i henhold til finansforordningens artikel 220, stk. 1, mobiliseres det nødvendige beløb ud over FFR-lofterne."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11).
(2)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine (makrofinansiel bistand+) (COM(2022) 597).
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
(4)    Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(5)    EUT C […] af […], s. […].
(6)    EUT […] af […], s. […].
(7)    Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af 15.12.2020, s. 1).
Top