EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0471

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af forretningsorden for Den Blandede Komité EF-Færøerne.

COM/2022/471 final

Bruxelles, den 21.9.2022

COM(2022) 471 final

2022/0285(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af forretningsorden for Den Blandede Komité EF-Færøerne.


BEGRUNDELSE

1.Forslagets genstand

Dette forslag vedrører Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side 1 ("aftalen"). Det vedrører navnlig aftalens artikel 31, stk. 3, hvoraf det fremgår, at Den Blandede Komité selv fastsætter sin forretningsorden.

2.Baggrund for forslaget

2.1.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

Aftalen tager sigte på:

gennem en udbygning af den gensidige samhandel at fremme en harmonisk udvikling af de økonomiske forbindelser mellem Den Europæiske Union ("EU") og Færøerne og således befordre erhvervsaktiviteten, forbedre leve- og beskæftigelsesvilkårene og fremme øget produktivitet og finansiel stabilitet i EU og på Færøerne

at sikre rimelige konkurrencevilkår for samhandelen mellem de kontraherende parter

ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen således at bidrage til harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen 2 .

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1997.

2.2.Det fælles udvalg

Den Blandede Komité EF-Færøerne ("Den Blandede Komité), der er fastsat i aftalens artikel 31, stk. 1, har ansvar for administrationen af aftalen, for at den gennemføres på rette vis og for at fremsætte anbefalinger og træffe afgørelser om handelsforbindelser mellem EU og Færøerne. I henhold til aftalens artikel 31, stk. 3, har Den Blandede Komité også ansvar for at vedtage sin egen forretningsorden.

2.3.Den retsakt, der skal vedtages af Den Blandede Komité

På nuværende tidspunkt arbejder Den Blandede Komité under en forældet forretningsorden, der ligger forud for aftalens ikrafttræden. Den Blandede Komité skal derfor vedtage en afgørelse ved skriftlig procedure om vedtagelse af en forretningsorden ("den påtænkte retsakt") i tredje kvartal af 2022.

Formålet med den påtænkte retsakt er at fastsætte en forretningsorden for at sikre, at aftalen gennemgøres og administreres korrekt samt at overholde forpligtelsen i aftalens artikel 31, stk. 3.

3.Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne

Ved den foreslåede rådsafgørelse fastlægges den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Komité med hensyn til vedtagelsen af Den Blandede Komités forretningsorden.

Denne holdning baseres på Den Blandede Komités udkast til afgørelse, der er knyttet til den foreslåede rådsafgørelse. Udkastet til Den Blandede Komités forretningsorden findes i stedet i bilaget til Den Blandede Komités forslag til afgørelse. Udkastet til forretningsorden indeholder Den Blandede Komités rolle og navn, dens sammensætning og formand, sekretariat, afholdelse af møder, sammensætning af delegationer, dagsorden for møder, indbydelse af eksperter, referater, afgørelser og henstillinger, gennemsigtighed, sprog, omkostninger, arbejdsgrupper og ændringer af forretningsorden.

4.Retsgrundlag

4.1.Proceduremæssigt retsgrundlag

4.1.1.Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen".

4.1.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den Blandede Komité er et organ, der er oprettet ved en aftale, nemlig aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side Den retsakt, som Det Blandede Udvalg skal vedtage, er en retsakt, der har retsvirkninger. Den påtænkte retsakt får bindende virkning i henhold til folkeretten, jf. aftalens artikel 31.

Den påtænkte retsakt supplerer eller ændrer ikke aftalens institutionelle ramme.

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.

4.2.Materielt retsgrundlag

4.2.1.Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består af to elementer, og det ene af disse formål eller elementer kan bestemmes som det primære, mens det andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, have et enkelt materielt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller element.

4.2.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Det primære mål med og indhold af den påtænkte retsakt vedrører udelukkende den fælles handelspolitik.

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 207, stk. 4, første afsnit, i TEUF.

4.3.Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

5.Offentliggørelse af den påtænkte retsakt

Da den retsakt, der skal vedtages af Den Blandede Komité, supplerer aftalens retlige ramme, bør den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter vedtagelsen.

2022/0285 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af forretningsorden for Den Blandede Komité EF-Færøerne.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side ("aftalen") blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 97/126/EF 3 og trådte i kraft den 1. januar 1997.

(2)Ved aftalens artikel 31, stk. 1 og 2, nedsættes en blandet komité, som bl.a. skal sikre, at aftalen gennemføres korrekt.

(3)Ifølge aftalens artikel 31, stk. 3, fastsætter Den Blandede Komité selv sin forretningsorden.

(4)Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Komité med hensyn til vedtagelsen af Den Blandede Komités forretningsorden, da forretningsordenen får bindende virkning for Unionen -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Komité med hensyn til vedtagelse af Den Blandede Komités forretningsorden, er at støtte vedtagelsen af Den Blandede Komités udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Den Blandede Komités afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EFT L 53 af 22.2.1997, s. 2.
(2)    Aftalens artikel 1.
(3)    Rådets afgørelse 97/126/EF af 6. december 1996 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (EFT L 53 af 22.2.1997, s. 1).
Top

Bruxelles, den 21.9.2022

COM(2022) 471 final

BILAG

til

forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af forretningsorden for Den Blandede Komité EF-FærøerneBILAG

UDKAST 
AFGØRELSE Nr. 1/2022 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITÉ EF-FÆRØERNE

af xx xx 2022

om vedtagelse af dens forretningsorden

DEN BLANDEDE KOMITÉ EF-FÆRØERNE HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side 1 , særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved artikel 31, stk. 1 og 2, i aftalen om mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side ("aftalen") nedsættes en blandet komité, som bl.a. har ansvaret for at sikre, at aftalen gennemføres korrekt.

(2)I henhold til aftalens artikel 31, stk. 3, fastsætter Den Blandede Komité selv sin forretningsorden.

(3)Forretningsordenen, der er vedlagt denne afgørelse, bør derfor vedtages for at regulere Den Blandede Komités organisation —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:


Artikel 1

Den Blandede Komités forretningsorden som angivet i bilaget til denne afgørelse vedtages hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den xx xx 2022

   På Den Blandede Komités vegne

   Formand

   Formand

BILAG

DEN BLANDEDE KOMITÉ EF-FÆRØERNES FORRETNINGSORDEN

fastsat ved artikel 31, stk. 1, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

ARTIKEL 1

Den Blandede Komités rolle og navn

1.Den komité, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side ("aftalen"), har ansvar for alle anliggender, der er omhandlet i aftalens artikel 31.

2.Ovennævnte komité benævnes "Den Blandede Komité EF-Færøerne" i komitéens dokumenter, herunder afgørelser og henstillinger, (herefter "Den Blandede Komité").

ARTIKEL 2

Sammensætning og formand

1.I henhold til aftalens artikel 32 består Den Blandede Komité af repræsentanter for Den Europæiske Union og Færøernes regering på højt embedsmandsplan eller deres stedfortrædere.

2.Parterne varetager på skift formandskabet for Den Blandede Komité. Den part, der varetager formandskabet, er repræsenteret ved en højtstående embedsmand, som er formand for Den Blandede Komité. Formanden anses for at have bemyndigelse til at repræsentere den part, som varetager formandskabet, indtil den dato, hvor den part har meddelt den anden part en ny formand.

3.For så vidt angår anvendelsen af stk. 2 overføres formandskabet fra en part til en anden ved starten på et kalenderår og varetages et år. Det første formandskab starter på datoen for vedtagelse af denne forretningsorden og slutter den 31. december samme år.

4.Parterne sikrer, at den part, som varetager formandskabet for Den Blandede Komité, også er den part, som tilrettelægger det årlige møde i Den Blandede Komité, jf. artikel 4, stk. 1 og 2, i denne forretningsorden, i formandskabsåret.

ARTIKEL 3

Sekretariat

1.En embedsmand fra Europa-Kommissionen og fra Færøerne fungerer sammen som sekretariat for Den Blandede Komité.

2.Parterne giver hinanden meddelelse om navn, stilling og kontaktoplysninger på den embedsmand, der er medlem af Den Blandede Komités sekretariat for den pågældende part. Denne embedsmand anses for fortsat af være medlem af sekretariatet for denne part, indtil den dato, hvor parten meddeler den anden part et nyt medlem.

ARTIKEL 4

Møder

1.Den Blandede Komité træder sammen én gang om året for at undersøge aftalens funktion i almindelighed, medmindre formanden og den anden parts repræsentant i Den Blandede Komité fastsætter andet. Den Blandede Komité træder endvidere sammen, når særlige omstændigheder kræver det eller i hastende tilfælde på anmodning fra en af parterne.

2.Møderne afholdes på den dato og det tidspunkt, der er aftalt, og skiftevis i henholdsvis Bruxelles og Tórshavn, medmindre formanden og den anden parts repræsentant i Den Blandede Komité beslutter noget andet.

3.Formanden indkalder til møderne.

4.Et møde kan afholdes ved personligt fremmøde eller via videokonference eller på enhver anden måde.

ARTIKEL 5

Delegation af beføjelser

I rimelig tid forud for et møde underretter den embedsmand, der fungerer som sekretær for Den Blandede Komité for den ene part, den embedsmand, der fungerer som sekretær for den anden part, om den planlagte sammensætning af henholdsvis Den Europæiske Unions og Færøernes delegationer. Listerne skal indeholde navn og stilling for hvert medlem af delegationen.

ARTIKEL 6

Dagsorden for møderne

1.Den Blandede Komités sekretær udarbejder mindst 14 dage forud for et møde en foreløbig dagsorden for hvert møde på grundlag af et forslag fra den part, der er vært for mødet, og den anden part gives en frist til at fremsætte bemærkninger hertil.

2.Den Blandede Komité vedtager dagsordenen ved hvert mødes begyndelse. Punkter, der ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan sættes på dagsordenen ved konsensus.

ARTIKEL 7

Indbydelse af eksperter

Parterne i Den Blandede Komité kan efter fælles aftale indbyde eksperter (dvs. ikke-statslige embedsmænd) til at deltage i Den Blandede Komités møder og fremlægge oplysninger om specifikke emner; eksperterne deltager kun i de dele af mødet, hvor sådanne specifikke emner drøftes.

ARTIKEL 8

Referat

1.Den embedsmand, der fungerer som medlem af sekretariatet for den part, der er vært for mødet, udarbejder et udkast til mødereferat senest 15 dage efter mødets afslutning, medmindre formanden og repræsentanten for den anden part i Den Blandede Komité beslutter noget andet. Udkastet til mødereferat sendes til den anden parts medlem af sekretariatet, som kan fremsætte bemærkninger hertil.

2.Når nærværende regel finder anvendelse på møder i underkomitéer, skal referatet fra underkomitéens møde foreligge ved efterfølgende møder i Den Blandede Komité.

3.Referatet skal som hovedregel indeholde en sammenfatning af hvert punkt på dagsordenen og i givet fald præcisere:

a)alle dokumenter, der er forelagt for Den Blandede Komité,

b)enhver erklæring, som parternes repræsentant i Den Blandede Komité har anmodet om at få optaget i mødereferatet, og

c)de trufne afgørelser, fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer samt konklusioner, der er vedtaget om specifikke spørgsmål.

4.Mødereferatet skal indeholde en liste over alle afgørelser, som Den Blandede Komité har truffet ved skriftlig procedure, jf. artikel 9, stk. 2, siden sidste møde i Den Blandede Komité.

5.Der skal til mødereferatet også være tilknyttet et bilag indeholdende en liste med navn, titel og stilling for alle de personer, der deltog i mødet i Den Blandede Komités.

6.Sekretariatet tilretter udkastet til mødereferat på grundlag af de modtagne bemærkninger, og det ændrede udkast godkendes af parterne senest 30 dage efter datoen for mødet eller på en anden dato, der aftales af parterne. Når mødereferatet er godkendt, udarbejder sekretariatet to originaler heraf, og parterne modtager hver et originalt mødereferat.

ARTIKEL 9

Afgørelser og henstillinger

1.Den Blandede Komité kan vedtage afgørelser og henstillinger vedrørende alle de områder, hvor aftalen indeholder bestemmelser herom. Den Blandede Komité vedtager afgørelser og henstillinger ved konsensus, jf. artikel 31, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i aftalen.

2.I perioden mellem møderne kan Den Blandede Komité vedtage afgørelser eller henstillinger ved skriftlig procedure.

3.Medlemmet af den forslagsstillende parts sekretariat forelægger teksten til et udkast til afgørelse eller henstilling skriftligt for medlemmet af den anden parts sekretariat på Den Blandede Komités arbejdssprog. Den anden part har en måned eller en længere frist, der er fastsat af den forslagsstillende part, til at give udtryk for sin tilslutning til udkastet til afgørelse eller henstilling. Hvis den anden part ikke giver udtryk for sin tilslutning, drøftes den foreslåede afgørelse eller henstilling, og den kan vedtages på næste møde i Den Blandede Komité. Afgørelser eller henstillinger anses for vedtaget, når den anden part giver udtryk for sin tilslutning, og optages i mødereferatet for næste møde i Den Blandede Komité i henhold til artikel 8, stk. 3.

4.Hvis Den Blandede Komité i medfør af aftalen er bemyndiget til at vedtage afgørelser eller henstillinger, benævnes sådanne akter henholdsvis "afgørelse" og "henstilling". Den Blandede Komités sekretariat påfører alle afgørelser og henstillinger et løbenummer, datoen for deres vedtagelse og en beskrivelse af deres genstand. I hver afgørelse eller henstilling angives der en ikrafttrædelsesdato.

5.Afgørelser og henstillinger vedtaget af Den Blandede Komité udfærdiges i to eksemplarer, som bekræftes af parterne, og der fremsendes et eksemplar til hver part.

ARTIKEL 10

Gennemsigtighed

1.Parterne kan beslutte at afholde offentlige møder.

2.Hver part kan beslutte at offentliggøre Den Blandede Komités afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender eller online.

3.Alle dokumenter, som en part har fremlagt, bør anses for at være fortrolige, medmindre formanden og repræsentanten for den anden part i Den Blandede Komité beslutter noget andet.

4.De foreløbige dagsordener for møderne offentliggøres forud for mødet i Den Blandede Komités. Mødereferaterne offentliggøres efter deres godkendelse i henhold til artikel 8.

5.Offentliggørelse af de i stk. 2-4 nævnte dokumenter sker under overholdelse af de enkelte parters gældende databeskyttelsesregler.

ARTIKEL 11

Sprog

1.Den Blandede Komités arbejdssprog er engelsk.

2.Den Blandede Komité træffer afgørelse om ændring eller fortolkning af aftalen på de sprog, som de autentiske udgaver af aftalen er udfærdiget på. Alle Den Blandede Komités øvrige afgørelser, herunder den, hvormed denne forretningsorden vedtages, vedtages på det i stk. 1 omhandlede arbejdssprog.

3.Hver part er ansvarlig for oversættelse af afgørelser og andre dokumenter til sit/sine officielle sprog, hvis det er påkrævet i henhold til denne artikel, og afholder de dermed forbundne udgifter.

ARTIKEL 12

Omkostninger

1.Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i møder i Den Blandede Komité, navnlig udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til video- eller telekonferencer, postforsendelser og telekommunikation.

2.Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og mangfoldiggørelse af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.

3.Udgifter i forbindelse med tolkning til og fra Den Blandede Komités arbejdssprog på møder afholdes af den part, der er vært for mødet.

ARTIKEL 13

Arbejdsgrupper

1.Den Blandede Komité kan med henblik på en effektiv udøvelse af sine beføjelser nedsætte arbejdsgrupper under sin myndighed til at behandle specifikke emner inden for aftalens anvendelsesområde. Med henblik herpå fastsætter Den Blandede Komité sådanne arbejdsgruppers sammensætning og opgaver.

2.I henhold til aftalens artikel 33, stk. 3, litra b), skal Den Blandede Komité føre tilsyn med arbejdet i alle arbejdsgrupper, der nedsættes i henhold til aftalen.

3.Den Blandede Komité underrettes skriftligt om de kontaktpunkter, som arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til aftalen, har udpeget. Korrespondance, dokumenter og meddelelser af relevans, der fremsendes mellem de enkelte arbejdsgruppers kontaktpunkter vedrørende aftalens gennemførelse, sendes samtidig til sekretariatet for Den Blandede Komité.

4.Arbejdsgrupperne skal rapportere til Den Blandede Komité om resultaterne og konklusionerne fra hvert af deres møder.

5.Denne forretningsorden finder tilsvarende anvendelse på de arbejdsgrupper, der er nedsat under aftalen.

ARTIKEL 14

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres skriftligt ved en afgørelse truffet af Den Blandede Komité i overensstemmelse med artikel 9.

(1)    EFT L 53 af 22.2.1997, s. 2.
Top