EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0345

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, og i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår opfordringer til Ukraine til at tiltræde disse konventioner

COM/2022/345 final

Bruxelles, den 15.7.2022

COM(2022) 345 final

2022/0218(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, og i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår opfordringer til Ukraine til at tiltræde disse konventioner


BEGRUNDELSE

1.Forslagets genstand

Nærværende forslag vedrører afgørelsen om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen 1 , og i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 2 ("de blandede EU-CTC-kommissioner"), vedrørende hver blandede kommissions påtænkte vedtagelse af en afgørelse om at opfordre Ukraine til at tiltræde hhv. konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen og konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ("konventionerne").

2.Baggrund for forslaget

2.1.Konventionerne

Konventionerne har til formål at lette varebevægelserne mellem Den Europæiske Union og andre lande, der er kontraherende parter i konventionerne. De trådte i kraft den 1. januar 1988.

Ved konventionerne fastsættes der foranstaltninger, som kan lette varebevægelserne mellem Den Europæiske Union, Republikken Island, Republikken Nordmakedonien, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund, Republikken Tyrkiet, Republikken Serbien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Den Europæiske Union er kontraherende part i konventionerne.

Lande, der er kontraherende parter i konventionerne, men ikke medlemmer af Unionen, betegnes som fælles forsendelseslande ("CTC").

2.2.De påtænkte blandede EU-CTC-kommissioner

De blandede EU-CTC-kommissioner har til opgave at varetage administrationen af konventionerne og sikre, at de anvendes korrekt. Kommissionerne opfordrer ved afgørelse tredjelande til at tiltræde konventionerne.

De blandede EU-CTC-kommissioners afgørelser vedtages efter fælles overenskomst mellem de kontraherende parter.

2.3.De blandede EU-CTC-kommissioners afgørelser

Ukraine ønskede at tiltræde konventionerne, når landet har opfyldt de retlige, strukturelle og informationsteknologiske krav, som er forudsætninger for tiltrædelse.

I henhold til bestemmelserne i artikel 11, stk. 3, i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen og med bestemmelserne i artikel 15, stk. 3, i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure skal de blandede EU-CTC-kommissioner ved afgørelse opfordre et tredjeland, jf. henholdsvis artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, litra c), til at tiltræde konventionerne i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i henholdsvis artikel 11a og artikel 15a.

De blandede EU-CTC-kommissioner retter en sådan opfordring til landet, når det kan bevise, at det er i stand til at efterleve de detaljerede regler for anvendelsen af konventionerne.

Et overvågningshold konkluderede den 24. juni 2022 efter mandat fra EU-CTC-arbejdsgrupperne om fælles forsendelse og forenkling af formaliteterne i samhandelen, at Ukraine er parat til at tiltræde konventionerne. Holdet undersøgte hovedsagelig tilpasningen af de nødvendige strukturer for forvaltningen af proceduren og ibrugtagningen af det nye EDB-baserede forsendelsessystem (NCTS), der gør det muligt at anvende den fælles forsendelsesprocedure, og fastslog, at forudsætningerne for at fremsætte opfordringer var opfyldt på trods af vanskelige omstændigheder for Ukraine.

De blandede EU-CTC-kommissioner planlægger at vedtage udkastet til afgørelse nr. 1/2022 truffet af Den Blandede Kommission EU-CTC om forenkling af formaliteterne i samhandelen og udkastet til afgørelse nr. 2/2022 truffet af Den Blandede Kommission EU-CTC om en fælles forsendelsesprocedure på deres næste møder eller ved skriftlig procedure med henblik på at opfordre Ukraine til at tiltræde konventionerne.

De blandede kommissioners afgørelser om at opfordre Ukraine til at tiltræde konventionen er bindende for de kontraherende parter, jf. afgørelsernes artikel 2, hvori det fastsættes, at "Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen".

I henhold til artikel 11, stk. 3, i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen og artikel 15, stk. 3, i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure sættes sådanne afgørelser i kraft af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egen lovgivning.

3.Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne

Den foreslåede holdning er positiv over for en opfordring til Ukraine til at tiltræde konventionerne.

I Europa-Kommissionens meddelelse fra 2001 til Europa-Parlamentet og Rådet om en forberedelsesstrategi for de lande, der søger om tiltrædelse af EF/EFTA-konventionerne fra 1987 om en fælles forsendelsesprocedure og om forenkling af formaliteterne i samhandelen, efterfulgt af Europa-Kommissionens meddelelse fra 2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om en forberedelsesstrategi for visse nabolande, der søger om tiltrædelse af begge konventioner, og Rådets konklusioner af 14. april 2011, som bekræfter den fremgangsmåde, der er valgt i disse to meddelelser, planlægges der støtte til en række lande i deres bestræbelser på at tiltræde konventionerne.

Tiltrædelsen af konventionerne indgår som led i både associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og Ukraines tiltædelsesstrategi forud for medlemskab af Den Europæiske Union. I overensstemmelse med bestemmelserne i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine vil dette føre til en tilpasning til gældende EU-ret med hensyn til toldforsendelse.

Formålet er at lette handelen mellem Ukraine, Den Europæiske Union og de andre fælles forsendelseslande. Opfordringerne bør give væsentlige og mærkbare fordele for erhvervsdrivende og toldadministrationer ved at forenkle forsendelses- og toldformaliteterne, mindske omkostningerne, lette varebevægelserne og en eventuel stigning i samhandelen.

Opfordringerne fra de blandede EU-CTC-kommissioner er i overensstemmelse med Kommissionens udtalelse om Ukraines ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union og Det Europæiske Råds godkendelse af denne udtalelse den 23. juni 2022, som gav Ukraine status som kandidatland. Det vil være et håndgribeligt tegn på Ukraines udsigter til EU-medlemsskab.

Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine gør det endnu mere presserende for Ukraine at tiltræde konventionerne for effektivt at lette varebevægelserne over dets grænser, eftersom nogle transportruter er blokerede, og andre er overbelastede.

Kommissionen foreslår derfor Rådet, at Unionen indtager en positiv holdning til Ukraines tiltrædelse af konventionerne.

De foreslåede afgørelser er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politikker på handels- og transportområdet.

4.Retsgrundlag

4.1.Proceduremæssigt retsgrundlag

4.1.1.Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen".

I henhold til artikel 11, stk. 3, i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen og artikel 15, stk. 3, i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure opfordrer Den Blandede Kommission EU-CTC ved afgørelse et tredjeland, jf. henholdsvis artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, litra c), til at tiltræde konventionerne.

4.1.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den Blandede Kommission EU-CTC er et organ, der er nedsat ved artikel 10 i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen og ved artikel 14 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

De afgørelser, som Den Blandede Kommission EU-CTC skal vedtage, er en retsakt, der har retsvirkninger. Disse afgørelser vil være bindende i henhold til folkeretten, jf. artikel 15 i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen og artikel 20 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

De påtænkte retsakter supplerer eller ændrer ikke den institutionelle ramme for konventionerne.

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.

4.2.Materielt retsgrundlag

4.2.1.Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består af to elementer, og det ene af disse formål eller elementer kan bestemmes som det primære, mens det andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, have et enkelt materielt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller element.

4.2.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den påtænkte retsakts primære formål og indhold vedrører den fælles handelspolitik.

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 207 i TEUF.

4.3.Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 207 i TEUF sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

2022/0218 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, og i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår opfordringer til Ukraine til at tiltræde disse konventioner

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen 3 og konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 4 ("konventionerne") blev indgået mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Det Schweiziske Forbund den 20. maj 1987 og trådte i kraft den 1. januar 1988.

(2)Ukraine har udtrykt ønske om at tiltræde konventionerne, når det har opfyldt kravene for tiltrædelse.

(3)I henhold til artikel 11, stk. 3, i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen kan Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved samme konvention, ved afgørelse opfordre tredjelande til at tiltræde nævnte konvention.

(4)I henhold til artikel 15, stk. 3, i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure kan Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved samme konvention, ved afgørelse opfordre tredjelande til at tiltræde nævnte konvention.

(5)Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i de blandede kommissioner, der er nedsat ved konventionerne, bør fastlægges, da afgørelserne om at opfordre Ukraine til at tiltræde konventionerne får bindende virkning for Unionen.

(6)Konventionerne er en del af den gældende EU-ret og indgår i førtiltrædelsesstrategien for Ukraine. Konventionerne vil sikre effektive procedurer for grænsepassage mellem Ukraine og parterne i konventionerne.

(7)Opfordringerne er i overensstemmelse med Kommissionens udtalelse om Ukraines ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union og Det Europæiske Råds godkendelse af denne udtalelse den 23. juni 2022, som gav Ukraine status som kandidatland.

(8)Unionens holdning i de blandede kommissioner, der er nedsat ved konventionerne, bør derfor være positiv over for en opfordring til at tiltræde disse konventioner og baseres på de udkast til afgørelser, der afspejler denne holdning.

(9)I overensstemmelse med konventionerne bliver tredjelande, der har modtaget en opfordring til at tiltræde, kontraherende parter ved at deponere et tiltrædelsesinstrument, og tiltrædelsen træder i kraft den første dag i den anden måned efter deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet.

(10)For at lette Ukraines snarlige tiltrædelse er det nødvendigt at vedtage denne afgørelse uden ophold —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, for så vidt angår en opfordring til Ukraine til at tiltræde samme konvention, baseres på nævnte blandede kommissions udkast til afgørelse, der er fastsat i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår en opfordring til Ukraine til at tiltræde samme konvention, baseres på nævnte blandede kommissions udkast til afgørelse, der er fastsat i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Efter vedtagelsen offentliggøres de i artikel 1 og 2 omhandlede blandede kommissioners afgørelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EFT L 134 af 22.5.1987, s. 2.
(2)    EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.
(3)    EFT L 134 af 22.5.1987, s. 2.
(4)    EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.
Top

Bruxelles, den 15.7.2022

COM(2022) 345 final

BILAG

til

forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, og i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår opfordringer til Ukraine til at tiltræde disse konventioner


BILAG I

Forslag til afgørelse nr. 1/2022 truffet af Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen

af….2022 

for så vidt angår en opfordring til Ukraine til at tiltræde nævnte konvention  

DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-CTC HAR —

under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen 1 , særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ukraine har udtrykt ønske om at tiltræde konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen ("konventionen") den [.....].

(2) Udvekslingen af varer med Ukraine vil kunne lettes gennem en forenkling af de formaliteter, som påvirker handelen med varer mellem Ukraine og Den Europæiske Union, Island, Nordmakedonien, Norge, Schweiz, Tyrkiet, Serbien og Det Forenede Kongerige.

(3)    Med henblik på at opnå en sådan lettelse bør Ukraine opfordres til at tiltræde konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ukraine opfordres til at tiltræde konventionen i overensstemmelse med konventionens artikel 11a fra den...

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i, 2022,

   

På Den Blandede Kommission EU-CTC's vegne

                           Matthias PETSCHKE

                           Formand

BILAG II

Forslag til afgørelse nr. 2/2022 truffet af Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

af…..2022

for så vidt angår en opfordring til Ukraine til at tiltræde nævnte konvention

DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-CTC HAR —

under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 2 , særlig artikel 15, stk. 3, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ukraine har udtrykt ønske om at tiltræde konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure ("konventionen") den […].

(2) Varebevægelserne med Ukraine vil kunne lettes gennem en fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres mellem Ukraine og Den Europæiske Union, Island, Nordmakedonien, Norge, Schweiz, Tyrkiet, Serbien og Det Forenede Kongerige.

(3)    Med henblik på at opnå en sådan lettelse bør Ukraine opfordres til at tiltræde konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ukraine opfordres til at tiltræde konventionen i overensstemmelse med konventionens artikel 15a fra den...

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i, 2022,

                           

På Den Blandede Kommission EU-CTC's vegne

                           Matthias PETSCHKE

                           Formand

(1)    EFT L 134 af 22.5.1987, s. 2.
(2)    EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.
Top