EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AT40511(01)

Høringskonsulentens endelige rapport (I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU af 13. oktober 2011 vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29) (»afgørelse 2011/695/EU«).) Sag AT.40511 — Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access (EØS-relevant tekst) 2022/C 335/09

C/2022/4448

OJ C 335, 2.9.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 335/10


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

Sag AT.40511 — Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 335/09)

Denne rapport vedrører et udkast til en tilsagnsafgørelse i henhold til artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (2) (»udkastet til afgørelse«) rettet til Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee (»Insurance Ireland«).

Kommissionen indledte undersøgelser på eget initiativ og gennemførte kontrolbesøg på stedet hos Insurance Ireland i Dublin, Irland, i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 1/2003, mellem den 4. juli 2017 og den 7. juli 2017.

Den 14. maj 2019 indledte Kommissionen en procedure i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 773/2004 (3) med henblik på at vedtage en afgørelse efter kapitel III i forordning (EF) nr. 1/2003.

Den 18. juni 2021 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Insurance Ireland, som blev meddelt Insurance Ireland den 21. juni 2021. I klagepunktsmeddelelsen blev det foreløbigt konkluderet, at Insurance Ireland vilkårligt forsinkede eller de facto nægtede adgang til sit informationsudvekslingssystem »Insurance Link«.

Den 28. juni 2021 fik Insurance Ireland aktindsigt via en DVD. Insurance Ireland har ikke rejst spørgsmål om aktindsigten over for mig.

Den 5. oktober 2021 fremsatte Insurance Ireland sine skriftlige bemærkninger til klagepunktsmeddelelsen inden for den fastsatte frist (4) og anmodede om en mundtlig høring i henhold til forordningens artikel 12, stk. 1. 773/2004. Efter denne anmodning fastsatte jeg en dato for en mundtlig høring, som senere blev udsat og endeligt aflyst, da Insurance Ireland havde indledt drøftelser med Kommissionen om mulige tilsagn i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003.

Den 16. februar 2022 tilbød Insurance Ireland tilsagn (»de indledende tilsagn«) for at imødekomme Kommissionens konkurrencerelaterede betænkeligheder som beskrevet i klagepunktsmeddelelsen, som udgør den foreløbige vurdering efter artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 i forbindelse med denne procedure.

Den 4. marts 2022 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i henhold til artikel 27, stk. 4, i forordning nr. 1/2003, hvori den opfordrede interesserede tredjeparter til at fremsætte bemærkninger til de indledende tilsagn.

På et statusmøde den 13. april 2022 underrettede Kommissionen Insurance Ireland om de modtagne bemærkninger til de indledende tilsagn.

Som svar på bemærkningerne justerede Insurance Ireland de indledende tilsagn, og afgav den 17. maj 2022 et tilbud om endeligt tilsagn (»de endelige tilsagn«).

Udkastet til afgørelse gør de endelige tilsagn bindende for Insurance Ireland i ti år og konkluderer, at der ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind i denne sag for så vidt angår de betænkeligheder, der er omhandlet i den foreløbige vurdering.

Jeg har ikke modtaget nogen anmodninger eller klager vedrørende tilsagnsproceduren.

I lyset af ovenstående finder jeg, at parternes proceduremæssige rettigheder i denne sag er blevet respekteret.

Bruxelles, den 21. juni 2022.

Dorothe DALHEIMER


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU af 13. oktober 2011 vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29) (»afgørelse 2011/695/EU«).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1) (»forordning 1/2003«).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2015/1348 af 3. august 2015 (EUT L 208, 5.8.2015, s. 3) (»forordning nr. 773/2004«).

(4)  Den oprindelige frist var den 21. september 2021, som GD for Konkurrence forlængede til den 5. oktober 2021 efter anmodning fra Insurance Ireland.


Top