EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AR0155

Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

COR 2022/00155

OJ C 375, 30.9.2022, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 375/45


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

(2022/C 375/08)

Ordfører:

Yonnec POLET (BE/PES), 1. viceborgmester i Berchem-Sainte-Agathe

Basisdokumenter:

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Meddelelse om bedre arbejdsvilkår med henblik på et stærkere socialt Europa — udnyttelse af alle digitaliseringens fordele for fremtidens arbejde

COM(2021) 761 final

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

COM(2021) 762 final

I.   ANBEFALEDE ÆNDRINGER

COM(2021) 762 final

Anbefalet ændring 1

Betragtning 9

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Når platformene opererer i flere medlemsstater eller på tværs af grænserne, er det ofte uklart, hvor platformsarbejdet udføres og af hvem. De nationale myndigheder har heller ikke let adgang til data om digitale arbejdsplatforme, herunder antallet af personer, der udfører platformsarbejde, deres beskæftigelsesstatus og deres arbejdsvilkår. Dette komplicerer håndhævelsen af gældende regler, herunder med hensyn til arbejdsret og social beskyttelse.

Når platformene opererer i flere medlemsstater eller på tværs af grænserne, er det ofte uklart, hvor platformsarbejdet udføres og af hvem. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne har heller ikke let adgang til data om digitale arbejdsplatforme, herunder antallet af personer, der udfører platformsarbejde, deres beskæftigelsesstatus og deres arbejdsvilkår. Dette komplicerer håndhævelsen af gældende regler, herunder med hensyn til arbejdsret og social beskyttelse.

Begrundelse

I mange medlemsstater har de regionale myndigheder beføjelse til at fastslå arbejdstagernes beskæftigelsesstatus.

Anbefalet ændring 2

Betragtning 16

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som har eller på grundlag af en vurdering af de faktiske omstændigheder kan anses for at have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i gældende lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis i medlemsstaterne, under hensyntagen til EU-Domstolens retspraksis. Dette bør omfatte situationer, hvor beskæftigelsesstatus for den person, der udfører platformsarbejde, ikke er klar, således at denne status kan fastslås korrekt. Bestemmelserne om algoritmisk styring, som vedrører behandling af personoplysninger, bør også finde anvendelse på reelt selvstændige og andre personer , der udfører platformsarbejde i Unionen , og som ikke har et ansættelsesforhold .

Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som har eller på grundlag af en vurdering af de faktiske omstændigheder kan anses for at have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i gældende lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis i medlemsstaterne, under hensyntagen til EU-Domstolens retspraksis. Dette bør omfatte situationer, hvor beskæftigelsesstatus for den person, der udfører platformsarbejde, ikke er klar eller er fastslået fejlagtigt eller svigagtigt , således at denne status kan fastslås korrekt. Bestemmelserne om algoritmisk styring, som vedrører behandling af personoplysninger, bør også finde anvendelse på reelt selvstændige, der udfører platformsarbejde i Unionen.

Begrundelse

Direktivet har bl.a. som mål at sikre, at arbejdstagernes status som selvstændige eller ansatte fastslås korrekt.

Anbefalet ændring 3

Betragtning 18

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Digitale arbejdsplatforme adskiller sig fra andre onlineplatforme, idet de tilrettelægger arbejde, der udføres af enkeltpersoner på anmodning, som enkeltstående eller gentagne opgaver, fra modtageren af en tjeneste, der leveres af platformen. Tilrettelæggelse af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, bør som minimum indebære en væsentlig rolle med hensyn til at matche efterspørgslen efter tjenesteydelsen med udbuddet af arbejdskraft fra en person, der har et kontraktforhold med den digitale arbejdsplatform, og som står til rådighed til at udføre en bestemt opgave, og kan omfatte andre aktiviteter såsom behandling af betalinger. Onlineplatforme, der ikke tilrettelægger det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, men blot tilvejebringer de midler, hvormed tjenesteudbydere kan nå frem til slutbrugeren, f.eks. ved at reklamere eller anmode om tjenester eller ved at samle og vise tilgængelige tjenesteudbydere på et bestemt område uden yderligere inddragelse, bør ikke betragtes som en digital arbejdsplatform. Definitionen af digitale arbejdsplatforme bør ikke omfatte udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver, såsom korttidsudlejning af indkvartering. Den bør begrænses til tjenesteydere, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, såsom person- eller varetransport eller rengøring, udgør en nødvendig og væsentlig og ikke blot en mindre og rent accessorisk komponent.

Digitale arbejdsplatforme adskiller sig fra andre onlineplatforme, idet de tilrettelægger arbejde, der udføres af enkeltpersoner på anmodning, som enkeltstående eller gentagne opgaver, fra modtageren af en tjeneste, der leveres af platformen. Tilrettelæggelse af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, bør som minimum indebære en væsentlig rolle med hensyn til at matche efterspørgslen efter tjenesteydelsen med udbuddet af arbejdskraft fra en person, der har et kontraktforhold med den digitale arbejdsplatform, og som står til rådighed til at udføre en bestemt opgave, og kan omfatte andre aktiviteter såsom behandling af betalinger. Onlineplatforme, der ikke tilrettelægger det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, men blot tilvejebringer de midler, hvormed tjenesteudbydere kan nå frem til slutbrugeren, f.eks. ved at reklamere eller anmode om tjenester eller ved at samle og vise tilgængelige tjenesteudbydere på et bestemt område uden yderligere inddragelse, bør ikke betragtes som en digital arbejdsplatform. Definitionen af digitale arbejdsplatforme bør ikke omfatte udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver, såsom korttidsudlejning af indkvartering. Den anvendes på tjenesteydere, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, såsom person- eller varetransport eller rengøring, udgør en nødvendig og væsentlig komponent. Accessoriske tjenester, der leveres i forbindelse med en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte og dele aktiver, og som kræver tilrettelæggelse af arbejde, der udføres af enkeltpersoner, bør medtages i denne definition, såfremt de er nødvendige og væsentlige og bestilles gennem platformen.

Begrundelse

Det skal sikres, at nødvendige og væsentlige accessoriske tjenester, der omfatter arbejde, som udføres af enkeltpersoner, kan falde ind under direktivets anvendelsesområde, såfremt de bestilles gennem en platform.

Anbefalet ændring 4

Betragtning 23

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Sikring af korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus bør ikke forhindre en forbedring af arbejdsvilkårene for reelt selvstændige, der udfører platformsarbejde. Hvis en digital arbejdsplatform — på rent frivilligt grundlag eller efter aftale med de berørte personer — beslutter at betale for social beskyttelse, ulykkesforsikring eller andre former for forsikring, uddannelsesforanstaltninger eller lignende ydelser til selvstændige, der arbejder via denne platform, bør disse ydelser ikke som sådan anses for at være afgørende for, om der foreligger et ansættelsesforhold.

Sikring af korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus bør ikke forhindre en forbedring af arbejdsvilkårene for reelt selvstændige, der udfører platformsarbejde. Hvis en digital arbejdsplatform — på rent frivilligt grundlag eller efter aftale med de berørte personer — beslutter at betale for social beskyttelse, ulykkesforsikring eller andre former for forsikring, uddannelsesforanstaltninger eller lignende ydelser til selvstændige, der arbejder via denne platform, bør disse ydelser ikke som sådan automatisk anses for at være afgørende for, om der foreligger et ansættelsesforhold, med forbehold af de begrundelser, der opregnes i artikel 4 om retlig formodning .

Begrundelse

Selv om det hilses velkommen, at platforme frivilligt forbedrer arbejdsvilkårene for selvstændige, bør det ikke anvendes til at omgå den retlige formodning eller genindføre et underordnelsesforhold. Hvis frivillige forbedringer er medtaget på listen over betingelser i artikel 4 om retlig formodning, skal de kunne anvendes til at fastslå, om der foreligger et ansættelsesforhold.

Anbefalet ændring 5

Betragtning 25

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Direktivet bør omfatte kriterier for, hvornår en digital arbejdsplatform anses for at kontrollere arbejdets udførelse, for at gøre den retlige formodning operationel og lette håndhævelsen af arbejdstagernes rettigheder. Disse kriterier bør være inspireret af EU-retlig praksis og national retspraksis og tage hensyn til nationale begreber vedrørende ansættelsesforhold. Kriterierne bør omfatte konkrete elementer, der viser, at den digitale arbejdsplatform f.eks. i praksis bestemmer, og ikke blot anbefaler arbejdsvilkårene eller vederlaget eller begge dele, giver instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres, eller forhindrer den person, der udfører platformsarbejde, i at udvikle forretningsforbindelser med potentielle kunder. For at gøre det effektivt i praksis, bør to kriterier altid være opfyldt for at udløse anvendelsen af formodningen. Samtidig bør kriterierne ikke omfatte situationer, hvor personer, der udfører platformsarbejde, reelt er selvstændige. Reelt selvstændige er selv ansvarlige over for deres kunder for, hvordan de udfører deres arbejde, og for kvaliteten af deres produktion. Friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, nægte at udføre opgaver, benytte underleverandører eller stedfortrædere eller arbejde for tredjemand er karakteristisk for reel selvstændig virksomhed. Derfor bør en de facto-begrænsning af sådanne valg i kraft af en række betingelser eller gennem et sanktionssystem også betragtes som et kontrolelement i forhold til arbejdets udførelse. Nøje overvågning af arbejdets udførelse eller omfattende kontrol af kvaliteten af arbejdsresultatet, herunder ad elektronisk vej, som ikke blot består i, at tjenestemodtagerne foretager evalueringer eller vurderinger, bør også betragtes som et kontrolelement i forhold til arbejdets udførelse. Samtidig bør digitale arbejdsplatforme kunne udforme deres tekniske grænseflader på en måde, der sikrer en god forbrugeroplevelse. Foranstaltninger eller regler, der kræves ved lov, eller som er nødvendige for at beskytte tjenestemodtagerens sundhed og sikkerhed, bør ikke forstås som kontrol med udførelsen af arbejdet.

Direktivet bør omfatte kriterier for, hvornår en digital arbejdsplatform anses for at kontrollere arbejdets udførelse, for at gøre den retlige formodning operationel og lette håndhævelsen af arbejdstagernes rettigheder. Disse kriterier bør være inspireret af EU-retlig praksis og national retspraksis og tage hensyn til nationale begreber vedrørende ansættelsesforhold. Kriterierne bør omfatte konkrete elementer, der viser, at den digitale arbejdsplatform f.eks. i praksis bestemmer, og ikke blot anbefaler arbejdsvilkårene eller vederlaget eller begge dele, giver instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres, eller forhindrer den person, der udfører platformsarbejde, i at udvikle forretningsforbindelser med potentielle kunder. For at gøre det effektivt i praksis, bør et af kriterierne altid være opfyldt for at udløse anvendelsen af formodningen. Listen over kriterier kan suppleres med yderligere praksis, der menes at kontrollere arbejdets udførelse i national lovgivning, retspraksis eller praksis. Samtidig bør kriterierne ikke omfatte situationer, hvor personer, der udfører platformsarbejde, reelt er selvstændige. Reelt selvstændige er selv ansvarlige over for deres kunder for, hvordan de udfører deres arbejde, og for kvaliteten af deres produktion. Friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, nægte at udføre opgaver, benytte underleverandører eller stedfortrædere eller arbejde for tredjemand er karakteristisk for reel selvstændig virksomhed. Derfor bør en de facto-begrænsning af sådanne valg i kraft af en række betingelser eller gennem et sanktionssystem også betragtes som et kontrolelement i forhold til arbejdets udførelse. Nøje overvågning af arbejdets udførelse eller omfattende kontrol af kvaliteten af arbejdsresultatet, herunder ad elektronisk vej, som ikke blot består i, at tjenestemodtagerne foretager evalueringer eller vurderinger, bør også betragtes som et kontrolelement i forhold til arbejdets udførelse. Samtidig bør digitale arbejdsplatforme kunne udforme deres tekniske grænseflader på en måde, der sikrer en god forbrugeroplevelse. Foranstaltninger eller regler, der kræves ved lov, eller som er nødvendige for at beskytte tjenestemodtagerens sundhed og sikkerhed, bør ikke forstås som kontrol med udførelsen af arbejdet.

Begrundelse

Når digitale arbejdsplatforme kontrollerer visse elementer af arbejdets udførelse, fungerer de som arbejdsgivere i et ansættelsesforhold. Ledelse og kontrol eller juridisk underordnelse er et væsentligt element i definitionen af et ansættelsesforhold i medlemsstaterne og i Domstolens praksis.

De betingelser, der opregnes i direktivet, karakteriserer hver især et ledelses- og kontrolelement, og kun et af dem bør være nok til at udløse formodningen om, at der er tale om en arbejdsgiver, hvilket arbejdstageren eller arbejdsgiveren om nødvendigt kan anfægte. Listen over kriterierne er imidlertid ikke udtømmende.

Anbefalet ændring 6

Betragtning 32

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Digitale arbejdsplatforme bør være underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i forbindelse med automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes til at overvåge, kontrollere eller evaluere arbejdsresultaterne ved hjælp af elektroniske midler, og automatiserede beslutningssystemer, der anvendes til at træffe eller støtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker arbejdsvilkårene, herunder adgang for personer, der udfører platformsarbejde, til arbejdsopgaver, deres indtjening, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto. Ud over, hvad der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, bør der også gives oplysninger om sådanne systemer, når beslutninger ikke udelukkende er baseret på automatiseret behandling, forudsat at de understøttes af automatiserede systemer. Det bør også præciseres, hvilken type oplysninger der bør gives til personer, der udfører platformsarbejde vedrørende sådanne automatiserede systemer, samt i hvilken form og hvornår de bør gives. Den dataansvarliges forpligtelse i henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning (EU) 2016/679 til at give den registrerede visse oplysninger i forbindelse med behandling af personoplysninger om den registrerede samt adgang til sådanne oplysninger bør fortsat finde anvendelse i forbindelse med platformsarbejde. Der bør også gives oplysninger om automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer til repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, og til nationale arbejdsmyndigheder på disses anmodning, således at de kan udøve deres funktioner.

Digitale arbejdsplatforme bør være underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i forbindelse med automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes til at overvåge, kontrollere eller evaluere arbejdsresultaterne ved hjælp af elektroniske midler, og automatiserede beslutningssystemer, der anvendes til at træffe eller støtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker arbejdsvilkårene, herunder adgang for personer, der udfører platformsarbejde, til arbejdsopgaver, deres indtjening, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto. Ud over, hvad der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, bør der også gives oplysninger om sådanne systemer, når beslutninger ikke udelukkende er baseret på automatiseret behandling, forudsat at de understøttes af automatiserede systemer. Det bør også præciseres, hvilken type oplysninger der bør gives til personer, der udfører platformsarbejde vedrørende sådanne automatiserede systemer, samt i hvilken form og hvornår de bør gives. Den dataansvarliges forpligtelse i henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning (EU) 2016/679 til at give den registrerede visse oplysninger i forbindelse med behandling af personoplysninger om den registrerede samt adgang til sådanne oplysninger bør fortsat finde anvendelse i forbindelse med platformsarbejde. Der bør også gives oplysninger om automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer til fagforeninger , repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, og til nationale og regionale arbejdsmyndigheder på disses anmodning, således at de kan udøve deres funktioner.

Begrundelse

Fagforeninger spiller en central rolle med hensyn til at forsvare arbejdstagernes rettigheder, så direktivet bør udtrykkeligt henvise til dem. Ligeledes er arbejdsmarkedsmyndighederne nødvendige og vigtige aktører, når det handler om at sikre, at arbejdsmarkeds- og socialsikringsbestemmelserne overholdes, og at arbejdsvilkårene forbedres.

Anbefalet ændring 7

Betragtning 33

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Digitale arbejdsplatforme bør ikke forpligtes til at offentliggøre den detaljerede funktionsmåde for deres automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer , herunder algoritmer, eller andre detaljerede data, der indeholder forretningshemmeligheder eller er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Digitale arbejdsplatforme bør forpligtes til at offentliggøre den detaljerede funktionsmåde for deres automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer samt algoritmer, der vedrører arbejdsvilkår . De bør ikke forpligtes til at offentliggøre andre detaljerede data, der indeholder forretningshemmeligheder eller er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Denne vurdering bør dog ikke resultere i en afvisning af at give alle de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv.

Denne vurdering bør dog ikke resultere i en afvisning af at give alle de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv.

Begrundelse

Forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder må ikke hindre en korrekt gennemførelse af dette direktiv eller anvendes til at undgå visse bestemmelser, navnlig dem, der er omfattet af kapitel III om algoritmisk styring og kapitel IV om gennemsigtighed med hensyn til platforme.

Anbefalet ændring 8

Kapitel I »Almindelige bestemmelser«, artikel 1 »Genstand og anvendelsesområde«, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder for enhver person, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som har eller på grundlag af en vurdering af de faktiske omstændigheder kan anses for at have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i gældende lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis i medlemsstaterne, under hensyntagen til Domstolens praksis.

Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder for enhver person, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som har eller på grundlag af en vurdering af de faktiske omstændigheder kan anses for at have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i gældende lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis i medlemsstaterne, under hensyntagen til Domstolens praksis.

I overensstemmelse med artikel 10 finder rettighederne i dette direktiv vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i tilfælde af algoritmisk styring også anvendelse på enhver person, der udfører platformsarbejde i Unionen , og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold .

I overensstemmelse med artikel 10 finder rettighederne i dette direktiv vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i tilfælde af algoritmisk styring også anvendelse på enhver person, der udfører platformsarbejde i Unionen som reelt selvstændig .

Begrundelse

Direktivet har bl.a. som mål at sikre, at arbejdstagernes status som selvstændige eller ansatte fastslås korrekt.

Anbefalet ændring 9

Kapitel I, artikel 2 »Definitioner«, stk. 1, nr. 5)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

»repræsentanter«: arbejdstagerorganisationer eller -repræsentanter i henhold til national lovgivning eller praksis eller begge dele

»repræsentanter«: fagforeninger eller arbejdstager repræsentanter i henhold til national lovgivning eller praksis eller begge dele

Begrundelse

Fagforeninger spiller en central rolle med hensyn til at forsvare arbejdstagernes rettigheder, så direktivet bør udtrykkeligt henvise til dem.

Anbefalet ændring 10

Kapitel I, artikel 2 »Definitioner«, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Definitionen af digitale arbejdsplatforme i stk. 1, nr. 1), omfatter ikke udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver. Den er begrænset til tjenesteydere, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, ikke blot udgør en mindre og rent accessorisk komponent.

Definitionen af digitale arbejdsplatforme i stk. 1, nr. 1), omfatter ikke udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver. Den anvendes på tjenesteydere, herunder på leverandører af accessoriske tjenester, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, udgør en nødvendig og væsentlig komponent.

Begrundelse

Der skabes overensstemmelse med betragtning 18, og det sikres, at nødvendige og væsentlige accessoriske tjenester, der omfatter arbejde, som udføres af enkeltpersoner, falder ind under direktivets anvendelsesområde, såfremt de bestilles gennem en platform.

Anbefalet ændring 11

Kapitel II, artikel 4 »Retlig formodning«, stk. 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Kontraktforholdet mellem en digital arbejdsplatform, der som omhandlet i stk. 2 kontrollerer udførelsen af arbejdet, og en person, der udfører platformsarbejde via denne platform, formodes retligt at være et ansættelsesforhold. Med henblik herpå fastlægger medlemsstaterne en ramme med foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale retsorden og retssystemer.

Kontraktforholdet mellem en digital arbejdsplatform, der som omhandlet i stk. 2 kontrollerer udførelsen af arbejdet, og en person, der udfører platformsarbejde via denne platform, formodes retligt at være et ansættelsesforhold. Med henblik herpå fastlægger medlemsstaterne en ramme med foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale retsorden og retssystemer.

Den retlige formodning finder anvendelse i alle relevante administrative og retlige procedurer. De kompetente myndigheder, der kontrollerer overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, skal kunne påberåbe sig denne formodning.

Den retlige formodning finder anvendelse i alle relevante administrative og retlige procedurer. De kompetente myndigheder, der kontrollerer overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, skal påberåbe sig denne formodning , mens kontraktforholdet vurderes og fastlægges på nationalt niveau .

Begrundelse

Selv om medlemsstaterne i sidste ende er ansvarlige for at vurdere og fastlægge kontraktforholdet og har mulighed for at fastlægge en ramme af foranstaltninger til gennemførelse af direktivet i overensstemmelse med deres nationale retsorden og retssystemer, er anvendelsen af den retlige formodning ikke frivillig. Det er netop i kraft af denne, at det er muligt at vurdere klassificeringen af kontraktforholdet mellem en digital arbejdsplatform og en person, der udfører arbejde via denne platform, hvilket er et af hovedformålene med teksten.

Anbefalet ændring 12

Kapitel II, artikel 4 »Retlig formodning«, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Ved kontrol af arbejdets udførelse i henhold til stk. 1 forstås, at mindst to af følgende betingelser er opfyldt:

Ved kontrol af arbejdets udførelse i henhold til stk. 1 forstås, at mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

at aflønningsniveauet fastsættes, eller at der fastlægges øvre grænser herfor i praksis

a)

at aflønningsniveauet eller prisen for en ydelse fastsættes, eller at der fastlægges øvre grænser herfor i praksis

b)

at det kræves, at den person, der udfører platformsarbejde, overholder specifikke regler med hensyn til udseende, adfærd over for modtageren af tjenesten eller udførelse af arbejdet

b)

at det kræves, at den person, der udfører platformsarbejde, overholder specifikke regler med hensyn til udseende, adfærd over for modtageren af tjenesten eller udførelse af arbejdet

c)

at arbejdets udførelse overvåges, eller at kvaliteten af arbejdsresultatet kontrolleres ad elektronisk vej

c)

at arbejdets udførelse overvåges, eller at kvaliteten af arbejdsresultatet kontrolleres ad elektronisk vej

d)

at friheden til at tilrettelægge arbejdet i praksis begrænses, navnlig friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, til at acceptere eller afvise opgaver eller til at benytte underleverandører eller stedfortrædere

d)

at friheden til at tilrettelægge arbejdet i praksis begrænses, navnlig friheden til at vælge arbejdstid , arbejdsmønster eller fraværsperioder, til at acceptere eller afvise opgaver eller til at benytte underleverandører eller stedfortrædere , ved at der foretages en prioritering af fremtidige jobtilbud

e)

at muligheden for at etablere en kundebase eller udføre arbejde for tredjemand i praksis begrænses.

e)

at muligheden for at etablere en kundebase , herunder blandt platformens kunder, eller udføre arbejde for tredjemand i praksis begrænses.

Listen over betingelser kan suppleres med yderligere praksis, der menes at kontrollere arbejdets udførelse i national lovgivning, retspraksis eller praksis.

Begrundelse

Når digitale arbejdsplatforme kontrollerer visse elementer af arbejdets udførelse, fungerer de som arbejdsgivere i et ansættelsesforhold. Ledelse og kontrol eller juridisk underordnelse er et væsentligt element i definitionen af et ansættelsesforhold i medlemsstaterne og i Domstolens praksis. De betingelser, der opregnes i artikel 4, karakteriserer hver især et ledelses- og kontrolelement, og kun et af dem bør være nok til at udløse formodningen om, at der er tale om en arbejdsgiver, hvilket arbejdstageren eller arbejdsgiveren om nødvendigt kan anfægte.

For så vidt angår den første betingelse svarer fastsættelsen eller begrænsningen af prisen på en ydelse til at fastsætte eller begrænse arbejdstagerens løn, uanset dennes status.

Hvad angår den fjerde betingelse, tildeler visse platforme deres fremtidige jobtilbud ud fra, om en arbejdstager er villig til at udføre en opgave samt den pågældendes disponibilitet og arbejdstid, hvilket giver platformene mulighed for indirekte at kontrollere tilrettelæggelsen af arbejdstiden for de personer, der arbejder via platformen, og for at begrænse deres frihed til selv at tilrettelægge deres arbejdstid — en frihed, som disse personer har, når de arbejder som selvstændige. Tilsvarende er selvstændige frie til at tilrettelægge deres prioriteter og pauser og således bestemme deres arbejdsmønster. Hvis denne frihed begrænses, optræder platformen som arbejdsgiver.

For så vidt angår den femte betingelse, er muligheden for at indgå i et forretningsforhold med kunder uløseligt forbundet med det at være selvstændig. Hvis denne mulighed begrænses, og det kun er platformen, der kan indgå i et forretningsforhold med sine kunder, optræder den som arbejdsgiver. Listen over kriterier er ikke udtømmende.

Anbefalet ændring 13

Kapitel II, artikel 4 »Retlig formodning«, stk. 3

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer støtteforanstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af den retlige formodning, der er omhandlet i stk. 1, samtidig med at de tager hensyn til indvirkningen på nystartede virksomheder, undgår at reelle selvstændige erhvervsdrivende bliver omfattet og støtter de digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst. De skal navnlig:

Medlemsstaterne træffer støtteforanstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af den retlige formodning, der er omhandlet i stk. 1, samtidig med at de tager hensyn til indvirkningen på nystartede virksomheder, undgår at reelle selvstændige erhvervsdrivende bliver omfattet , fuldt ud respekterer arbejdsmarkedsparternes uafhængighed og støtter de digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst. De skal navnlig:

f)

sikre, at oplysninger om anvendelsen af den retlige formodning gøres offentligt tilgængelige på en klar, fyldestgørende og lettilgængelig måde

f)

sikre, at oplysninger om anvendelsen af den retlige formodning gøres offentligt tilgængelige på en klar, fyldestgørende og lettilgængelig måde

g)

udvikle retningslinjer for digitale arbejdsplatforme, personer, der udfører platformsarbejde, og arbejdsmarkedets parter med henblik på, at de forstår og gennemfører den retlige formodning, herunder om procedurerne for at afkræfte den i overensstemmelse med artikel 5

g)

udvikle retningslinjer for digitale arbejdsplatforme, personer, der udfører platformsarbejde, og arbejdsmarkedets parter med henblik på, at de forstår og gennemfører den retlige formodning, herunder om procedurerne for at afkræfte den i overensstemmelse med artikel 5

h)

udvikle vejledning til håndhævende myndigheder med henblik på en målrettet proaktiv indsats og forfølgelse af de digitale arbejdsplatforme, der ikke overholder reglerne

h)

udarbejde retningslinjer for digitale arbejdsplatforme og personer, der udfører platformsarbejde, for at sikre, at de placeres i den rette sektor, og for at muliggøre en fuld gennemførelse af gældende lovgivning og kollektive overenskomster i denne sektor

i)

styrke de kontroller og inspektioner på stedet, der udføres af arbejdstilsyn eller organer med ansvar for håndhævelse af arbejdsretten, samtidig med at det sikres, at sådanne kontroller og inspektioner er forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

i)

udvikle vejledning til håndhævende myndigheder med henblik på en målrettet proaktiv indsats og retsforfølgelse af de digitale arbejdsplatforme, der ikke overholder reglerne

 

j)

styrke de kontroller og inspektioner på stedet, der udføres af arbejdstilsyn eller organer med ansvar for håndhævelse af arbejdsretten, samtidig med at det sikres, at de myndigheder, der har ansvaret for lovgivningens overholdelse, har tilstrækkeligt personale med den nødvendige uddannelse til at sørge for, at sådanne kontroller og inspektioner er effektive, forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden for de berørte parter er det vigtigt, at formodningen — ud over status som arbejdsgiver, ansat eller selvstændig — klarlægger, hvilke lovgivningsmæssige regler og bestemmelser i kollektive overenskomster under fuld respekt for arbejdsmarkedsparternes uafhængighed, der finder anvendelse på arbejdstagerne og platformen. Samtidig bør de håndhævende myndigheder kunne indlede retssager mod digitale arbejdsplatforme, der ikke overholder reglerne .

Desuden kan arbejde via digitale platforme være meget spredt geografisk og over tid, hvilket kan gøre det vanskeligt at kontrollere det med færre medarbejdere. Derudover kan en sådan kontrol kræve specifik viden om platformens funktion, som de kompetente myndigheder er nødt til at erhverve for at kunne udføre dette arbejde på en måde, der giver gode resultater.

Anbefalet ændring 14

Kapitel II, artikel 5 »Mulighed for at afkræfte den retlige formodning«

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at parterne har mulighed for at afkræfte den retlige formodning, der er omhandlet i artikel 4, i retlige eller administrative procedurer eller begge.

Medlemsstaterne sikrer, at parterne har mulighed for at afkræfte den retlige formodning, der er omhandlet i artikel 4, i retlige eller administrative procedurer eller begge.

Hvis den digitale arbejdsplatform gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold som defineret i den lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, påhviler bevisbyrden under hensyntagen til Domstolens praksis den digitale arbejdsplatform. Sådanne procedurer har ikke opsættende virkning for anvendelsen af den retlige formodning.

Hvis den digitale arbejdsplatform gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold som defineret i den lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, påhviler bevisbyrden under hensyntagen til Domstolens praksis den digitale arbejdsplatform , som derefter skal bevise, hvorfor det kontraktforhold, for hvilket dens status som arbejdsgiver er fastsat i henhold til artikel 4, ikke skal betragtes som et ansættelsesforhold . Sådanne procedurer har ikke opsættende virkning for anvendelsen af den retlige formodning.

Hvis den person, der udfører platformsarbejdet, gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold som defineret i den lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, er den digitale arbejdsplatform under hensyntagen til Domstolens praksis forpligtet til at bidrage til en korrekt afvikling af procedurerne, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger, som den er i besiddelse af.

Hvis den person, der udfører platformsarbejdet, gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold som defineret i den lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, er den digitale arbejdsplatform under hensyntagen til Domstolens praksis forpligtet til at bidrage til en korrekt afvikling af procedurerne, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger, som den er i besiddelse af.

Begrundelse

For at sikre at den retlige formodning som fastsat i artikel 4 er effektiv, er det vigtigt at fastsætte de nærmere regler for en tilbagevisning af denne. Den bevisbyrde, som påhviler platformen, skal derfor styrkes og må på ingen måde svække selve den retlige formodning.

Anbefalet ændring 15

Kapitel III »Algoritmisk styring«, artikel 6 »Gennemsigtighed og brug af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer«, stk. 3

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Digitale arbejdsplatforme giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i form af et dokument, der kan være i elektronisk format. De fremlægger disse oplysninger senest den første arbejdsdag samt i tilfælde af væsentlige ændringer og når som helst efter anmodning fra platformsarbejderen. Oplysningerne skal præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form i et klart og enkelt sprog.

Digitale arbejdsplatforme giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i form af et dokument, der kan være i elektronisk format. De fremlægger disse oplysninger senest den første arbejdsdag samt i tilfælde af væsentlige ændringer og når som helst efter anmodning fra platformsarbejderen. Oplysningerne skal præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form på de officielle sprog i den medlemsstat, hvor arbejdstageren arbejder, og i et klart og enkelt sprog.

Begrundelse

Muligheden for at modtage de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel, på de officielle sprog i det land, hvor arbejdstageren arbejder, er afgørende for en korrekt forståelse af disse oplysninger.

Anbefalet ændring 16

Kapitel III »Algoritmisk styring«, artikel 6 »Gennemsigtighed og brug af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer«, stk. 5

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

5.   Digitale arbejdsplatforme må ikke behandle personoplysninger vedrørende platformsarbejdere, som ikke er uløseligt forbundet med og strengt nødvendige for opfyldelsen af kontrakten mellem platformsarbejderen og den digitale arbejdsplatform. Navnlig må de ikke:

5.   Digitale arbejdsplatforme må ikke behandle personoplysninger vedrørende platformsarbejdere, som ikke er uløseligt forbundet med og strengt nødvendige for opfyldelsen af kontrakten mellem platformsarbejderen og den digitale arbejdsplatform. Navnlig må de ikke:

a)

behandle personoplysninger om platformsarbejderens følelsesmæssige eller psykologiske tilstand

a)

behandle personoplysninger om platformsarbejderens følelsesmæssige eller psykologiske tilstand

b)

behandle personoplysninger vedrørende platformsarbejderens helbred, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b) til j), i forordning (EU) 2016/679

b)

behandle personoplysninger vedrørende platformsarbejderens helbred, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b) til j), i forordning (EU) 2016/679

c)

behandle personoplysninger i forbindelse med private samtaler, herunder udvekslinger med repræsentanter for platformsarbejdere

c)

behandle personoplysninger i forbindelse med private samtaler, herunder udvekslinger med repræsentanter for platformsarbejdere

d)

indsamle personoplysninger, selv om platformsarbejderen ikke tilbyder eller udfører platformsarbejde.

d)

anvende data, der indsamles med henblik på at fastslå eller udlede medlemskab af eller tilknytning til en fagforening eller deltagelse i en fagforeningsaktivitet

e)

indsamle personoplysninger, selv om platformsarbejderen ikke tilbyder eller udfører platformsarbejde.

Begrundelse

Ud over udvekslinger med arbejdstagernes repræsentanter er det vigtigt at forhindre brug af arbejdstagernes data med henblik på at begrænse, forhindre eller straffe arbejdstageres deltagelse i arbejdstagerorganisationer og kollektive forhandlinger.

Anbefalet ændring 17

Kapitel III »Algoritmisk styring«, artikel 7 »Menneskelig overvågning af automatiserede systemer«, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Med forbehold af Rådets direktiv 89/391/EØF og tilknyttede direktiver om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen skal digitale arbejdsplatforme:

Med forbehold af Rådets direktiv 89/391/EØF og tilknyttede direktiver om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen skal digitale arbejdsplatforme:

a)

evaluere risiciene ved automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer for platformsarbejderes sikkerhed og sundhed, navnlig med hensyn til mulige risici for arbejdsrelaterede ulykker, psykosociale og ergonomiske risici

a)

under inddragelse og høring af arbejdstagerne eller via deres repræsentanter evaluere risiciene ved automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer for platformsarbejderes sikkerhed og sundhed, navnlig med hensyn til mulige risici for arbejdsrelaterede ulykker, psykosociale og ergonomiske risici

b)

vurdere, om garantierne i disse systemer er hensigtsmæssige i forhold til de risici, der er udpeget i lyset af arbejdsmiljøets særlige kendetegn

b)

under inddragelse og høring af arbejdstagerne eller via deres repræsentanter vurdere, om garantierne i disse systemer er hensigtsmæssige i forhold til de risici, der er udpeget i lyset af arbejdsmiljøets særlige kendetegn

c)

indføre passende forebyggende og beskyttende foranstaltninger.

c)

under inddragelse og høring af arbejdstagerne eller via deres repræsentanter indføre passende forebyggende og beskyttende foranstaltninger

 

d)

digitale arbejdsplatforme gør ovennævnte oplysninger tilgængelige for arbejdsmarkedsmyndigheder, myndigheder med ansvar for social beskyttelse og andre relevante myndigheder med ansvar for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og for repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, når de udøver deres repræsentative funktioner .

Begrundelse

Det er vigtigt, at digitale arbejdsplatforme vurderer og forebygger de risici, som automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer indebærer for platformsarbejdernes sikkerhed og sundhed, men selvregulering er ikke i sig selv nok. Det er også vigtigt at inddrage arbejdsmarkedsmyndigheder, myndigheder med ansvar for social beskyttelse og andre relevante myndigheder med ansvar for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i denne proces, og det samme gælder arbejdstagerne selv og deres repræsentanter.

Anbefalet ændring 18

Kapitel III »Algoritmisk styring«, artikel 8 »Menneskelig gennemgang af væsentlige beslutninger«, stk. 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Menneskelig gennemgang af væsentlige beslutninger

Menneskelig t tilsyn med væsentlige beslutninger

1.   Medlemsstaterne sikrer, at platformsarbejdere har ret til at få en forklaring fra den digitale arbejdsplatform på enhver beslutning, der træffes eller støttes af et automatiseret beslutningssystem, som i væsentlig grad påvirker platformsarbejderens arbejdsvilkår, jf. artikel 6, stk. 1, litra b). Medlemsstaterne sikrer navnlig, at digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejdere adgang til en kontaktperson, der er udpeget af den digitale arbejdsplatform, med henblik på at drøfte og præcisere de forhold, omstændigheder og årsager, der har ført til beslutningen. Digitale arbejdsplatforme skal sikre, at sådanne kontaktpersoner har den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion.

1.   Medlemsstaterne sikrer, at platformsarbejdere har ret til at få en forklaring på de officielle sprog i den medlemsstat, hvor de arbejder, fra den digitale arbejdsplatform på enhver beslutning, der støttes af et automatiseret beslutningssystem, som i væsentlig grad påvirker platformsarbejderens arbejdsvilkår, jf. artikel 6, stk. 1, litra b). Medlemsstaterne sikrer navnlig, at digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejdere adgang til en kontaktperson, der er udpeget af den digitale arbejdsplatform, med henblik på at drøfte og præcisere de forhold, omstændigheder og årsager, der har ført til beslutningen. Digitale arbejdsplatforme skal sikre, at sådanne kontaktpersoner har den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion.

Digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejderen en skriftlig begrundelse for enhver beslutning, der træffes eller støttes af et automatiseret beslutningssystem, om at begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, enhver beslutning om at nægte at betale for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, enhver beslutning om platformsarbejderens kontraktmæssige status eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger.

 

 

Digitale arbejdsplatforme sikrer, at enhver beslutning om at begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, enhver beslutning, som berører eller ændrer platformsarbejderens arbejdsvilkår, f.eks. om at nægte at betale eller ændre betalingen for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, enhver beslutning om platformsarbejderens kontraktmæssige status eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger, herunder begrænsning af arbejdstiden, ikke alene er baseret på automatiseret behandling. Digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejderen en skriftlig begrundelse for enhver beslutning, der støttes af et automatiseret beslutningssystem, om at begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, enhver beslutning om at nægte at betale eller ændre platformsarbejdstagerens arbejdsvilkår som f.eks. betalingen for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, enhver beslutning om platformsarbejderens kontraktmæssige status eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger.

Disse platforme skal oplyse platformsarbejderen om den kontaktperson, der er udpeget af den digitale arbejdsplatform med henblik på at drøfte og belyse, hvilke forhold, omstændigheder og årsager der ligger til grund for beslutningen.

Digitale arbejdsplatforme oplyser platformsarbejderen på dennes anmodning om tjenestemodtagernes evalueringer eller vurderinger, samtidig med at retten til at blive glemt og til berigtigelse som fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse sikres  (1).

Begrundelse

Arbejdstagerens rettigheder og forpligtelser skal være klart formuleret og ikke begrænses til arbejdstagerens anmodning.

Ud over retten til at få en objektiv og rimelig begrundelse for en beslutning, der støttes af algoritmer, bør platformsarbejdere desuden have krav på, at beslutningen træffes af en leder eller tilsynsførende af kød og blod, der ud over de faktorer, som algoritmen tager højde for, kan sætte beslutningen ind i den rette sammenhæng. Denne ret til ikke at være genstand for en beslutning, der alene er baseret på automatiseret behandling, anerkendes i artikel 22 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Det skal ligeledes bemærkes, at dataportabilitet har afgørende betydning for arbejdstagernes faglige udvikling. Det er derfor vigtigt, at platformsarbejdere kan dokumentere deres erfaring og kvaliteten af deres arbejde på en platform over for en anden arbejdsgiver eller platform. Endelig skal digitale arbejdsplatforme sikre, at der også rent praktisk er adgang til en kontaktperson.

Anbefalet ændring 19

Kapitel III »Algoritmisk styring«, artikel 9 »Information og høring«, stk. 3

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Repræsentanter for platformsarbejdere eller de berørte platformsarbejdere kan bistås af en ekspert efter eget valg, i det omfang det er nødvendigt for dem for at undersøge det spørgsmål, der er genstand for information og høring, og afgive en udtalelse. Hvis en digital arbejdsplatform har mere end 500 platformsarbejdere i en medlemsstat, afholdes udgifterne til eksperten af den digitale arbejdsplatform, forudsat at de er forholdsmæssige.

Repræsentanter for platformsarbejdere eller de berørte platformsarbejdere kan bistås af en ekspert efter eget valg, i det omfang det er nødvendigt for dem for at undersøge det spørgsmål, der er genstand for information og høring, og afgive en udtalelse. Hvis en digital arbejdsplatform har mere end 50 platformsarbejdere i en medlemsstat i overensstemmelse med anvendelsesområdet for direktiv 2002/14/EF som fastsat i artikel 3, litra a) , afholdes udgifterne til eksperten af den digitale arbejdsplatform, forudsat at de er forholdsmæssige.

Begrundelse

Artikel 3, litra a), i direktiv 2002/14/EF, som der henvises til i artikel 9, stk. 1, indeholder undtagelser for SMV'er, idet der henvises til tærskler på 20 og 50 arbejdstagere. Det synes hensigtsmæssigt at indarbejde disse tærskler, der er fastsat i EU-lovgivningen, i direktivforslaget for at undgå, at der anvendes flere forskellige tærskler i retsakter, som anvendes på samme virksomheder, og for at sikre klarhed i de gældende bestemmelser. En tærskel på 500 platformsarbejdere skaber administrative og finansielle begrænsninger for platformsarbejderes og deres repræsentanters adgang til en ekspert, når de udøver deres ret til information og høring.

Anbefalet ændring 20

Afsluttende bestemmelser, artikel 20 »Ikkeforringelse og gunstigere bestemmelser«, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

2.   Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes adgang til at anvende eller indføre love og administrative bestemmelser, der er gunstigere for platformsarbejderne, eller at fremme eller tillade anvendelsen af kollektive overenskomster, der er gunstigere for platformsarbejderne, i overensstemmelse med dette direktivs formål. Hvad angår personer, der udfører platformsarbejde, og som ikke er i et ansættelsesforhold, finder dette stykke kun anvendelse, for så vidt sådanne nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

2.   Dette direktiv fastlægger minimumskrav og må ikke være til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger for arbejdstagerne. Det berører ikke medlemsstaternes adgang til at anvende eller indføre love og administrative bestemmelser, der er gunstigere for platformsarbejderne, eller at fremme eller tillade anvendelsen af kollektive overenskomster, der er gunstigere for platformsarbejderne, i overensstemmelse med dette direktivs formål. Hvad angår personer, der udfører platformsarbejde, og som ikke er i et ansættelsesforhold, finder dette stykke kun anvendelse, for så vidt sådanne nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

Begrundelse

Direktivet fastlægger i henhold til artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF minimumskrav til forbedring af arbejdsvilkårene i forbindelse med platformsarbejde. Medlemsstaterne kan derfor opretholde eller indføre andre mere gunstige foranstaltninger for platformsarbejdere, men også for alle andre arbejdstagere.

Anbefalet ændring 21

Afsluttende bestemmelser, artikel 22 »Revision foretaget af Kommissionen«

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Senest [fem år efter dets ikrafttræden] tager Kommissionen efter høring af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan og under hensyntagen til indvirkningen på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder gennemførelsen af dette direktiv op til revision og foreslår i passende omfang lovgivningsmæssige ændringer.

Senest [fem år efter dets ikrafttræden] tager Kommissionen efter høring af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan , herunder Det Europæiske Regionsudvalg, og under hensyntagen til indvirkningen på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder gennemførelsen af dette direktiv op til revision og foreslår i passende omfang lovgivningsmæssige ændringer.

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder, som Det Europæiske Regionsudvalg repræsenterer på EU-plan, er i stand til at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejdere.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG

1.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over pakken af foranstaltninger til forbedring af arbejdsvilkårene i forbindelse med platformsarbejde og til fremme af de digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst i EU, som Kommissionen foreslog den 9. december 2021;

2.

er enig med Kommissionen i, at fejlklassificering af arbejdstagernes beskæftigelsesstatus og konsekvenserne heraf ikke begrænser sig til platformsarbejde, selv om det udgør et særligt alvorligt og presserende problem i platformsøkonomien;

3.

påpeger, at algoritmisk styring og konsekvenserne heraf for ansatte og selvstændige ikke kun begrænser sig til platformsarbejde, hvor de er uløseligt forbundet med platformenes forretningsmodel;

4.

minder om, at det i sin udtalelse om platformsarbejde (1) gør opmærksom på de udfordringer, som disse to fænomener udgør for platformsarbejdere;

5.

glæder sig over, at Kommissionen i sit forslag til direktiv foreslår en omfattende ramme for håndtering af fejlklassificering af beskæftigelsesstatus i forbindelse med platformsarbejde og indfører nye materielle rettigheder for personer, der udfører platformsarbejde, for at sikre retfærdighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med algoritmisk styring.

Afkræftelig formodning om et ansættelsesforhold

6.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over muligheden for at afkræfte formodningen om et ansættelsesforhold og den omvendte bevisbyrde, som direktivet lægger op til med henblik på en korrekt fastlæggelse af platformsarbejderes beskæftigelsesstatus. Kontraktforholdet vurderes og fastlægges således i sidste ende på nationalt niveau;

7.

understreger, at det er vigtigt, at formodningen om et ansættelsesforhold giver de berørte platformsarbejdere alle de rettigheder, der følger af lovgivning eller kollektive overenskomster, og som garanteres af status som selvstændig og ansat, herunder retten til uddannelse;

8.

understreger ligeledes, at anvendelsen af formodningen om et ansættelsesforhold indebærer, at platforme opfylder deres forpligtelser i henhold til gældende nationale ret med hensyn til beskatning af arbejde og indkomst, due diligence og virksomhedernes sociale ansvar;

9.

mener, at muligheden for at afkræfte formodningen om et ansættelsesforhold også vil gavne reelt selvstændige, da platformene dermed ikke kan tvinge dem ind i et forhold, hvor de er underordnede, men skal give dem den fulde fleksibilitet, der kendetegner deres status.

Algoritmisk styring

10.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over de bestemmelser i direktivet, der har til formål at beskytte platformsarbejdere mod de risici, der følger af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer og algoritmisk styring;

11.

glæder sig i den forbindelse over de foreslåede regler om retsmidler og retshåndhævelse. Der har været og er stadig problemer med retshåndhævelsen, navnlig i sager med en international dimension. Den internationale håndhævelse er vanskelig, navnlig i forbindelse med platformsvirksomheder. Der skal sikres et effektivt samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder, og rettigheder skal også kunne håndhæves rettidigt på tværs af grænserne;

12.

glæder sig over, at forslaget ikke berører de nationale definitioner af begrebet arbejdstagere, og at den foreslåede procedure har til formål at afgøre, om kontraktforholdet er et ansættelsesforhold i henhold til de nationale definitioner;

13.

understreger, at det er vigtigt, at alle beslutninger vedrørende menneskelige ressourcer, såsom aflønning og forfremmelse, begrænsning og suspension af arbejdstageren, træffes af en person;

14.

bemærker den øgede brug af algoritmisk styring og automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer uden for platformsarbejde;

15.

opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovramme med henblik på at udvide rettighederne til algoritmisk styring for platformsarbejdere, dvs. ansatte og selvstændige, til at omfatte alle arbejdstagere, der er underlagt automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer i forbindelse med deres arbejde, også uden for platforme;

16.

går ind for et feedbacksystem for platformsarbejdere om automatiske overvågnings- og beslutningssystemer vedrørende arbejdsplatformens digitale infrastruktur. Dette kan være en vigtig indikator og byggesten for en effektiv overvågning af automatiserede systemer og dermed bidrage til både kvalitetssikring med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder og større jobtilfredshed.

Beskyttelse af selvstændige

17.

Det Europæiske Regionsudvalg understreger, at det er nødvendigt, at digitale platforme stiller alle oplysninger om arbejdsvilkår og relevante væsentlige beslutninger til rådighed for platformsarbejderne på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor arbejdstageren udfører sit arbejde, og, hvor muligt, på platformsarbejderens sprog eller det mest talte sprog i regionen;

18.

opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre Rådets henstilling 2019/C 387/01 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige (2) for at sikre en formel og effektiv dækning samt tilstrækkelighed og gennemsigtighed i de sociale beskyttelsesordninger for alle arbejdstagere og selvstændige;

19.

henleder opmærksomheden på kønsaspektet af denne lovgivning. Navnlig kvinder med omsorgsforpligtelser værdsætter den fleksibilitet med hensyn til arbejdstid og undertiden også arbejdssted, som arbejdet på platforme tilbyder. Algoritmisk styring af arbejdstiden, hvor arbejdstagere f.eks. straffes i perioder med »lav produktivitet«, kan ramme denne gruppe hårdest;

20.

understreger betydningen af Kommissionens forslag til retningslinjer for anvendelsen af EU's konkurrencelovgivning på kollektive overenskomster for selvstændige uden ansatte, der skal skabe klarhed over, hvilke organisatoriske ordninger selvstændige uden ansatte kan anvende i forbindelse med deres arbejde på platforme, herunder deres mulighed for at oprette faglige organisationer;

21.

bemærker, at platformsarbejdere ofte forhindres i at udøve deres grundlæggende ret til foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, ikke mindst på grund af manglen på fælles kommunikationsmidler og muligheder for at mødes online eller personligt. Der skal derfor sikres passende kommunikationsmuligheder og fagforeningers ret til adgang til arbejdsplatformes digitale infrastruktur;

22.

understreger, at disse retningslinjer kun bør gælde for dem, der er korrekt klassificeret som selvstændige uden ansatte, og således ikke for arbejdstagere, der kan omklassificeres i henhold til den retlige formodning som fastsat i direktivet.

Den lokale og regionale dimension

23.

Det Europæiske Regionsudvalg beklager, at der i direktivforslaget ikke henvises til de lokale og regionale myndigheder, selv om det i mange medlemsstater netop er dem, der har ansvaret for at gennemføre arbejdsmarkedslovgivningen og fastslå arbejdstagernes beskæftigelsesstatus;

24.

opfordrer medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at støtte lokale initiativer, der skal gøre platformsarbejde mere retfærdigt, bl.a. gennem oprettelsen af digitale arbejdsplatforme som arbejdstagerkooperativer, og til at mindske den eksisterende digitale kløft i forskellige geografiske og demografiske sammenhænge (mindre udviklede regioner);

25.

minder endvidere om, at Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse om »platformsarbejde — lokale og regionale lovmæssige udfordringer« (3) fremhævede de lokale og regionale myndigheders kapacitet til at træffe foranstaltninger til at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejdere ved enten at indføre sociale støtteforanstaltninger for atypiske ansættelsesformer, at indarbejde sociale kriterier vedrørende arbejdsvilkårene på platforme i deres kriterier for tildeling af offentlige kontrakter til platforme eller ved at komme den bevidste fejlklassificering af arbejdstagere til livs inden for rammerne af deres kompetencer ved hjælp af et arbejdstilsyn eller et tilsvarende organ eller en tilsvarende institution;

26.

understreger, at det er vigtigt ikke blot at sikre, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i arbejdet med at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejde, men også at de får støtte og adgang til uddannelse, så de kan styrke deres kompetencer på området, navnlig da de kan få tildelt tilsyns- og håndhævelsesroller.

Proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet

27.

Det Europæiske Regionsudvalg mener, at forslaget til direktiv opfylder kravene i henhold til proportionalitets- og nærhedsprincippet. Merværdien af EU's indsats på dette område og hensigtsmæssigheden af de retsgrundlag, som Kommissionen har valgt, fremgår klart og konsekvent. Udvalget glæder sig desuden over, at Kommissionen har foreslået et system til evaluering af nærhedsprincippet, som skal ledsage dens lovgivningsforslag.

Bruxelles, den 29. juni 2022.

Vasco ALVES CORDEIRO

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


(1)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(1)  COR-2019-02655.

(2)  Rådets henstilling af 8. november 2019 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige (2019/C 387/01) (EUT C 387 af 15.11.2019, s. 1).

(3)  COR-2019-02655.


Top