EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0407(02)

Meddelelse fra Kommissionen vedrørende tilbagebetaling af antidumpingtold 2021/C 118/06

C/2021/2097

OJ C 118, 7.4.2021, p. 59–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 118/59


Meddelelse fra Kommissionen vedrørende tilbagebetaling af antidumpingtold

(2021/C 118/06)

I denne meddelelse udstikkes retningslinjerne for anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold i henhold til artikel 11, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (1) (»grundforordningen«). Disse retningslinjer ophæver og erstatter de retningslinjer, der blev offentliggjort i 2014 (2). Disse retningslinjer skal for de forskellige parter, der er involveret i en tilbagebetalingsprocedure, præcisere de betingelser, som skal opfyldes i forbindelse med en anmodning, og trin for trin redegøre for hele den procedure, som kan føre til en tilbagebetaling.

1.   Formål

Formålet med tilbagebetalingsproceduren er tilbagebetaling af den antidumpingtold, der er betalt, når det påvises, at den dumpingmargen, på grundlag af hvilken tolden blev fastsat, er blevet elimineret eller reduceret. Den omfatter en undersøgelse af den eksporterende producents eksport til Unionen og en beregning af en ny dumpingmargen.

2.   Grundlæggende principper for en tilbagebetalingsprocedure

2.1.   Hvilke betingelser skal opfyldes?

Anmodninger om tilbagebetaling i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 8, skal påvise, at den dumpingmargen, der lå til grund for fastsættelsen af tolden, er blevet reduceret eller elimineret. I andre tilfælde kan bestemmelserne i afdeling 3, kapitel 3, afsnit III, i EU-toldkodeksen om godtgørelse af og fritagelse for importafgifter finde anvendelse (3).

2.2.   Hvem er berettiget til at anmode om tilbagebetaling?

a)

Alle importører, som importerede varer, for hvilke antidumpingtolden blev fastsat af toldmyndighederne, kan anmode om tilbagebetaling.

b)

Hvis der er indført antidumpingtold efter en undersøgelse, hvor Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 17 benyttede sig af stikprøver blandt de eksporterende producenter for at fastlægge dumpingens omfang, kan importører anmode om tilbagebetaling, uanset om deres eksporterende producenter indgik i stikprøven eller ej.

2.3.   Hvad er fristen for at anmode om tilbagebetaling?

a)

Anmodningen skal indgives senest seks måneder efter den dato, hvor beløbet for antidumpingtolden blev fastsat af de kompetente toldmyndigheder, dvs. datoen for toldmyndighedernes meddelelse af toldskylden i henhold til artikel 102 i EU-toldkodeksen. Anmodningen skal indgives til den kompetente myndighed i den medlemsstat (4), hvor varerne blev godkendt til fri omsætning i Unionen (jf. punkt 3.2 og 3.3).

b)

Selv om en importør anfægter gyldigheden af en antidumpingtold, som gjaldt for dennes import i henhold til Unionens toldlovgivning, skal importøren, uanset om denne foranstaltning suspenderer betalingen af told eller ej, indgive en anmodning om tilbagebetaling inden for fristen på seks måneder fra fastsættelsen af tolden, for at anmodningen kan komme i betragtning.

c)

Kommissionen kan efter aftale med ansøgeren beslutte at suspendere undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling, indtil forpligtelsen vedrørende betaling af antidumpingtold er blevet endeligt fastlagt.

2.4.   Hvordan fastsættes den reviderede dumpingmargen?

a)

Kommissionen vil for en repræsentativ periode fastsætte en dumpingmargen for al eksport af den pågældende vare, der foretages af den eksporterende producent til alle importører i Unionen og ikke kun til den importør, der kræver tilbagebetaling.

b)

Undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling vil derfor omfatte alle varekontrolnumre (5), der er omfattet af varedefinitionen i forordningen om indførelse af antidumpingtold, og ikke kun de varer, der indføres af ansøgeren.

c)

Medmindre omstændighederne har ændret sig, vil der blive benyttet samme metode som i den undersøgelse, der førte til indførelse af told.

2.5.   Hvis samarbejde er påkrævet?

En anmodning om tilbagebetaling kan kun behandles med et godt resultat, hvis både ansøgeren og den eksporterende producent udviser samarbejdsvilje. Ansøgeren skal sikre, at den eksporterende producent afgiver de relevante oplysninger til Kommissionen. Dette indebærer udfyldelse af et spørgeskema, som dækker en bred vifte af forretningsoplysninger for en fastsat repræsentativ periode i fortiden og accept af behandlingen af sådanne oplysninger, herunder et kontrolbesøg. En eksporterende producent kan ikke »samarbejde delvist« ved kun at afgive udvalgte oplysninger. Dette vil føre til, at Kommissionen konkluderer, at den pågældende virksomhed ikke udviser samarbejdsvilje, og afviser anmodningen.

2.6.   Hvordan beskyttes fortrolige oplysninger?

Reglerne om fortrolighed i grundforordningens artikel 19 gælder for alle oplysninger, der modtages i forbindelse med anmodninger om tilbagebetaling af antidumpingtold.

2.7.   Hvor meget kan tilbagebetales?

Hvis det fastslås, at anmodningen er antagelig og berettiget, kan undersøgelsen føre til:

ingen tilbagebetaling af antidumpingtolden, hvis det konstateres, at dumpingmargenen svarer til eller er højere end den opkrævede antidumpingtold

eller

tilbagebetaling af en del af antidumpingtolden, hvis dumpingmargenen er faldet til et niveau, der ligger under den opkrævede antidumpingtold

eller

tilbagebetaling af hele antidumpingtolden, hvis dumpingmargenen er blevet elimineret.

2.8.   Hvad er fristen for afslutning af undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling?

Kommissionen bør normalt træffe en afgørelse om tilbagebetaling inden 12 måneder og under ingen omstændigheder senere end 18 måneder fra den dato, hvor anmodningen om tilbagebetaling er behørigt dokumenteret. I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 8, tredje afsnit, er en anmodning behørigt dokumenteret, hvis den indeholder nøjagtige oplysninger om størrelsen af den antidumpingtold, der kræves tilbagebetalt, alle tolddokumenter vedrørende fastsættelsen og betalingen af den pågældende told og oplysninger om normale værdier (jf. punkt 3.5-3.7 og punkt 4, litra d)) og eksportpriser for den eksporterende producent, som tolden finder anvendelse på (jf. punkt 4).

Hvis der indrømmes tilbagebetaling, har medlemsstaternes myndigheder 90 dage til at foretage den pågældende betaling fra den dato, hvor de er blevet underrettet om Kommissionens afgørelse.

3.   Anmodningen

3.1.   Anmodningens form

Anmodningen skal indgives skriftligt på et af Unionens officielle sprog og skal underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere ansøgeren. Anmodningen skal udfærdiges på den formular, der er vedlagt som bilag I til denne meddelelse.

Det samlede beløb i antidumpingtold, der anmodes om tilbagebetaling for, og de specifikke importtransaktioner, som det samlede beløb er baseret på, skal fremgå klart af anmodningen.

Anmodningen skal være baseret på en reduktion eller en eliminering af dumpingmargenen. Den skal derfor omfatte en erklæring om, at dumpingmargenen for ansøgerens eksporterende producent, som har ligget til grund for fastsættelsen af antidumpingtolden, er blevet reduceret til et niveau, der ligger under den gældende importtold, der anmodes om tilbagebetaling for, eller er blevet elimineret.

3.2.   Indgivelse af anmodningen

Anmodningen skal indgives til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den af antidumpingtolden omfattede vare overgik til fri omsætning (6). Listen over kompetente myndigheder offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Handel.

Medlemsstaten bør øjeblikkeligt videresende anmodningen og al relevant dokumentation til Kommissionen. Uden at dette berører andre fremsendelsesformer, skal dette ske elektronisk.

3.3.   Frister for indgivelse af anmodninger

a)

6-måneders frist

Alle anmodninger om tilbagebetaling skal indgives til de kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat inden for den frist på seks måneder (7), der er fastsat i grundforordningens artikel 11, stk. 8, andet afsnit.

Fristen på seks måneder skal overholdes, selv i tilfælde, hvor en forordning om indførelse af den pågældende told anfægtes ved Den Europæiske Unions domstole, eller når anvendelsen af forordningen anfægtes ved de nationale administrative eller retslige organer (se punkt 2.3, litra b)).

Alt efter de specifikke omstændigheder ved hver enkelt sag regnes fristen på seks måneder fra:

 

datoen for ikrafttrædelsen af en forordning om indførelse af endelig told og opkrævning af beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told, når den midlertidige told opkræves endeligt

eller

 

datoen for fastsættelse af den endelige antidumpingtold, dvs. datoen for toldmyndighedernes meddelelse af toldskylden i henhold til artikel 102 i EU-toldkodeksen

eller

 

hvis det korrekte toldbeløb fastsættes efter en kontrol, datoen for den seneste fastlæggelse af den skyldige told.

b)

Dato for indgivelse af anmodningen

Ved fremsendelsen af anmodningen til Kommissionen skal medlemsstaten angive datoen for indgivelsen af anmodningen, dvs. den dato, hvor medlemsstatens kompetente myndighed modtog anmodningen.

Ansøgerne bør i egen interesse sikre sig bevis for, at den relevante medlemsstat har modtaget deres anmodning. F.eks.:

 

anmodninger sendt med postvæsenet sendes rekommanderet ledsaget af et modtagelsesbevis

 

datoen for modtagelsen af en telefax hos medlemsstatens kompetente myndighed fastsættes på grundlag af den dato, der er anført på transmissionsrapporten og faxjournalen

 

datoen for en formel bekræftelse på modtagelsen, når anmodningen indgives manuelt eller elektronisk.

3.4.   Dokumentation, der ønskes fra ansøgeren

For at sætte Kommissionen i stand til at behandle anmodningen, skal ansøgeren så vidt muligt vedlægge sin anmodning til den relevante medlemsstat følgende dokumentation (8):

a)

alle fakturaer og andre dokumenter, som toldprocedurerne var baseret på

b)

alle tolddokumenter, der identificerer de importtransaktioner, for hvilke der ønskes tilbagebetaling, og som specifikt viser grundlaget for fastsættelse af den told, der skal opkræves (arten, mængden og værdien af de varer, der er angivet til fortoldning, og den anvendte antidumpingtoldsats), samt det nøjagtige beløb, der er opkrævet i antidumpingtold

c)

erklæringer om, at:

i)

den opkrævede told ikke er blevet tilbagebetalt af den eksporterende producent eller af tredjemand

ii)

de priser, der ligger til grund for anmodningen, er reelle

iii)

der ikke er indgået noget kompensationsarrangement før, efter eller samtidig med det pågældende salg

d)

oplysninger om den normale værdi og eksportpriser, der viser, at dumpingmargenen for den eksporterende producent er faldet under den gældende toldsats eller er blevet elimineret. Dette er særlig vigtigt, hvis ansøgeren er knyttet til den eksporterende producent.

Hvis ansøgeren ikke er knyttet til den eksporterende producent, og hvis de relevante oplysninger ikke er umiddelbart tilgængelige, skal anmodningen indeholde en erklæring fra den eksporterende producent om, at dumpingmargenen er blevet reduceret eller elimineret, og at ansøgeren vil forelægge Kommissionen alle relevante baggrundsoplysninger. Dette omfatter oplysningerne om den normale værdi og eksportpriserne for en repræsentativ periode, i hvilken ansøgerens varer blev eksporteret til Unionen. Denne periode vil senere blive fastsat af Kommissionen (jf. punkt 4.1, litra a)).

Hvis den eksporterende producent er hjemmehørende i visse lande, der ikke er medlemmer af WTO, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7 (jf. punkt 3.5, hvor der findes yderligere oplysninger om proceduren for visse lande, der ikke er medlemmer af WTO).

Hvis den eksporterende producent er beliggende i et land, hvor der er konstateret væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), for så vidt angår den gældende toldsats, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a (jf. punkt 3.6, hvor der findes yderligere oplysninger om proceduren for lande med væsentlige fordrejninger).

For oplysninger om overgangsperioden for fastsættelsen af den normale værdi henvises til punkt 3.7

e)

oplysninger om ansøgerens selskabsmæssige form

f)

en fuldmagt, hvis anmodningen indgives af en tredjepart

g)

en liste over de importtransaktioner, som der anmodes om tilbagebetaling for (som en hjælp til ansøgeren er der som bilag II til denne meddelelse gengivet en anmodningsformular med de krævede oplysninger)

h)

bevis for betaling af den antidumpingtold, for hvilken der anmodes om tilbagebetaling.

Kopier af originale fakturaer, toldangivelser og lignende dokumenter skal fremlægges med en erklæring om deres ægthed fra ansøgeren eller den eksporterende producent, alt afhængigt af situationen. Desuden bør sådanne dokumenter eller oversættelser heraf være på et af Unionens officielle sprog.

Kommissionen vil så vurdere, om anmodningen indeholder alle de oplysninger, der ønskes fra ansøgeren. Kommissionen vil om nødvendigt underrette ansøgeren om, hvilke oplysninger der endnu skal afgives, og nærmere angive en frist, inden for hvilken den dokumentation, der anmodes om, skal fremlægges. Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation, som understøtter anmodningen.

3.5.   Dokumentation for normal værdi i tilfælde af import fra visse lande, der ikke er medlemmer af WTO

Hvis der anmodes om tilbagebetaling af told på import fra et land, der ikke er medlem af WTO, og som er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 (9), vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, og i overensstemmelse med den metode, der anvendes for den omhandlede importtold.

Den normale værdi fastsættes i så fald på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et egnet referenceland, og ansøgeren bør udpege og søge samarbejde fra en producent i et referenceland.

Ansøgeren bør søge samarbejde fra de samme virksomheder, der samarbejdede i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, medmindre det kan påvises, at anvendelsen af andre producenter i det samme land eller data fra et andet referenceland er mere hensigtsmæssig.

Hvis ansøgeren ikke kan opnå samarbejde, kan den pågældende foreslå enhver anden metode i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, og fremlægge de oplysninger, der er nødvendige til beregning af normale værdier på grundlag af en sådan anden metode. Ansøgeren bør fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at denne uden held søgte at samarbejde med alle kendte producenter af den undersøgte vare.

Hvis ansøgeren ikke forelægger data til beregning af den normale værdi i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, inden for en rimelig frist, afviser Kommissionen anmodningen på grund af manglende dokumentation.

3.6.   Dokumentation for normal værdi i tilfælde af import fra et land med væsentlige fordrejninger

Hvis der anmodes om tilbagebetaling af told på import fra et land, hvor det i den oprindelige undersøgelse eller efter en udløbsundersøgelse blev fastslået, at der foreligger væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), for så vidt angår den omhandlede told, vil den normale værdi normalt blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

I dette tilfælde vil den normale værdi blive beregnet på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier.

For oplysninger om overgangsperioden for anvendelsen af denne metode henvises til punkt 3.7.

3.7.   Overgangsperiode for metoden til fastsættelse af den normale værdi

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 4, vil den metode for lande uden markedsøkonomi, der var gældende indtil den 19. december 2017, blive anvendt til at fastsætte den normale værdi i en overgangsperiode, hvis:

der anmodes om tilbagebetaling af told på grundlag af en normal værdi, der er beregnet efter metoden for lande uden markedsøkonomi, som den var gældende indtil den 19. december 2017

indtil den dato, hvor den første udløbsundersøgelse af disse foranstaltninger efter den 19. december 2017 er iværksat (10).

Med henblik herpå finder bestemmelserne i den grundforordning, der var gældende indtil den 19. december 2017 (»grundforordningen fra 2017«) (11), anvendelse. I sådanne tilfælde vil den normale værdi blive fastsat i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen fra 2017, medmindre den eksporterende producent indrømmes markedsøkonomisk behandling i henhold til artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen fra 2017.

Hvis der ikke anvendes markedsøkonomisk behandling, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen fra 2017 på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi (»referenceland«). Ansøgeren bør udpege og søge samarbejde fra en producent i et referenceland.

Ansøgeren bør søge samarbejde fra de samme virksomheder, der samarbejdede i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, medmindre det kan påvises, at anvendelsen af andre producenter i det samme land eller data fra et andet referenceland er mere hensigtsmæssig.

Hvis ansøgeren ikke kan opnå samarbejde, kan den pågældende foreslå enhver anden metode i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen fra 2017 og fremlægge de oplysninger, der er nødvendige til beregning af normale værdier på grundlag af en sådan anden metode. Ansøgeren bør fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at denne uden held søgte at samarbejde med alle kendte producenter af den undersøgte vare.

Hvis ansøgeren ikke forelægger data til beregning af den normale værdi i overensstemmelse med artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen fra 2017 inden for en rimelig frist, afviser Kommissionen anmodningen på grund af manglende dokumentation.

3.8.   Gentagne anmodninger

Så snart ansøgeren ved, at der vil blive indgivet mere end en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold, der er opkrævet for den pågældende vare, bør denne underrette Kommissionen. Kommissionen har behov for disse oplysninger for at kunne gennemføre undersøgelsen så effektivt som muligt.

4.   Vurdering af en anmodnings berettigelse

Kommissionen vil kontakte den eksporterende producent og anmode om oplysninger om den normale værdi og eksportpriser for en given repræsentativ periode. Anmodningen anses kun for behørigt dokumenteret (12), når alle de oplysninger, der kræves, og de udfyldte spørgeskemaer (herunder svar på eventuelle henvendelser vedrørende væsentlige mangler, som måtte være blevet påpeget) er blevet modtaget af Kommissionen.

a)

Repræsentativ periode

Med henblik på at fastsætte den reviderede dumpingmargen vil Kommissionen angive den repræsentative periode, som normalt vil være på mindst seks måneder og omfatte en kort periode forud for datoen for den eksporterende producents fakturering af den første transaktion, for hvilken der ønskes tilbagebetaling.

b)

Dumpingspørgeskemaer

I henhold til grundforordningens artikel 6, stk. 2, vil ansøgerens eksporterende producent, og i påkommende tilfælde også den eller de forretningsmæssigt forbundne importører, blive anmodet om at afgive oplysninger om deres salg til Unionen og ikke blot salget til ansøgeren i den repræsentative periode.

Oplysningerne vil blive indhentet ved hjælp af et spørgeskema, som sendes til ansøgerens eksporterende producent (og til alle forretningsmæssigt forbundne importører i Unionen), og som skal besvares inden for 37 dage.

Den eksporterende producent kan sende fortrolige oplysninger direkte til Kommissionen og ikke via ansøgeren. En ikkefortrolig version af spørgeskemabesvarelsen og andre fortrolige oplysninger, der fremlægges, bør indgives i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2. Sådanne ikkefortrolige oplysninger vil blive stillet til rådighed for de interesserede parter og kan tilgås online via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI).

c)

Markedsøkonomisk behandling

Hvis den i punkt 3.7 omhandlede overgangsperiode finder anvendelse, kan den eksporterende producent søge om markedsøkonomisk behandling, for så vidt angår undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling. Virksomheden skal i så fald forelægge alle de oplysninger, der kræves i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen fra 2017.

Hvis en eksporterende producent indrømmes markedsøkonomisk behandling, vil den normale værdi blive fastsat på grundlag af virksomhedens egne priser og omkostninger i henhold til artikel 2, stk. 1-6, i grundforordningen fra 2017.

Hvis der ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen fra 2017.

Afgørelsen om markedsøkonomisk behandling i en undersøgelse vedrørende tilbagebetaling anvendes kun med henblik på fastsættelse af dumpingmargenen i den periode, som er repræsentativ i forbindelse med tilbagebetalingen.

Indrømmelsen af markedsøkonomisk behandling i forbindelse med undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling er uafhængig af, om den eksporterende producent allerede er blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling i den oprindelige undersøgelse, eller om producenten har samarbejdet i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

d)

Eksport fra visse lande, der ikke er medlemmer af WTO

Hvis der anmodes om tilbagebetaling af told på eksport fra visse lande, der ikke er medlemmer af WTO, fastsættes den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7 (den dokumentation, som ansøgeren skal forelægge, fremgår af punkt 3.5).

e)

Eksport fra lande med væsentlige fordrejninger

Ud over den procedure, der er nævnt under litra b), vil ansøgerens eksporterende producent blive anmodet om at indgive oplysninger om de anvendte produktionsfaktorer i den repræsentative periode.

Oplysningerne vil blive indhentet ved hjælp af en formular, som sendes til ansøgerens eksporterende producent, og som skal besvares inden for 15 dage.

f)

Kontrolbesøg

Parter, der indgiver oplysninger, bør være opmærksomme på, at Kommissionen kan efterprøve de oplysninger, der modtages, gennem et kontrolbesøg i henhold til grundforordningens artikel 16.

4.1.   Analyse af anmodningens berettigelse

a)

Generel metode

Den reviderede dumpingmargen vil blive fastsat ved en sammenligning for den repræsentative periode af:

de(n) normale værdi(er)

og eksportpriserne

for de(n) pågældende eksporterede vare(r) i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i grundforordningens artikel 2.

I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 9, skal Kommissionen anvende de samme metoder, som blev benyttet i den undersøgelse, der resulterede i indførelsen af den pågældende told, idet der tages behørigt hensyn til artikel 2 (Konstatering af dumping), særlig stk. 11 og 12 (Anvendelse af vejede gennemsnit ved beregning af dumpingmargenen), og artikel 17 (Stikprøver).

Kommissionen kan basere beregningen af den reviderede dumpingmargen på en stikprøve blandt de eksporterende producenter, varetyper eller transaktioner, som anmodningen eller anmodningerne vedrører, på grundlag af grundforordningens artikel 17, særlig stk. 3. Stikprøveudtagning anvendes, hvis antallet af de pågældende eksporterende producenter, varetyper eller transaktioner er så stort, at individuelle undersøgelser ville være urimeligt byrdefulde og hindre en rettidig afslutning af undersøgelsen. Dette fastlægges over en periode på mindst seks måneder, regnet fra datoen for indgivelsen af den første anmodning, eller 12 måneder, regnet fra datoen for indførelsen af endelige foranstaltninger, hvis dette sker senere.

b)

Gennemførelse af grundforordningens artikel 11, stk. 10

Hvis eksportprisen beregnes i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9, beregner Kommissionen den uden noget fradrag for den betalte antidumpingtold, når der fremlægges afgørende beviser for, at tolden er behørigt afspejlet i videresalgspriserne og de efterfølgende salgspriser i Unionen. Kommissionen vil undersøge, om en stigning i salgspriserne til uafhængige kunder i Unionen mellem den oprindelige undersøgelsesperiode og perioden for undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling omfatter antidumpingtolden.

c)

Anvendelse af resultater af fornyede undersøgelser

I forbindelse med undersøgelsen af en anmodning om tilbagebetaling kan Kommissionen når som helst træffe beslutning om at indlede en interimsundersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3. Proceduren vedrørende anmodningen om tilbagebetaling vil blive suspenderet, indtil den fornyede undersøgelse er afsluttet.

Resultaterne af den fornyede undersøgelse kan anvendes til at afgøre, om en anmodning om tilbagebetaling er berettiget, forudsat at datoen for de transaktioner, for hvilke der kræves tilbagebetaling, ligger inden for den undersøgelsesperiode, der er omfattet af den fornyede undersøgelse.

d)

Ekstrapolering

Uanset litra c) kan den for enhver undersøgelsesperiode fastsatte dumpingmargen af hensyn til forvaltningens effektivitet ekstrapoleres for importtransaktioner, for hvilke der kræves tilbagebetaling, og som ikke er omfattet af den pågældende undersøgelsesperiode. Dette er betinget af følgende:

 

ekstrapolering kan kun finde sted for en periode, der ligger umiddelbart op til en periode, der er blevet undersøgt

 

undersøgelsesresultater kan kun ekstrapoleres med højst seks måneder

 

ekstrapolering kan kun anvendes, hvis dumpingmargenen er blevet beregnet og fastsat på grundlag af en afsluttet undersøgelse

 

ekstrapolering anvendes kun på en toldsum, der er relativt begrænset i forhold til hele tilbagebetalingsanmodningen.

4.2.   Manglende samarbejde

I tilfælde, hvor ansøgeren, den eksporterende producent eller producenten i et referenceland (hvis relevant):

 

afgiver falske eller misvisende oplysninger

eller

 

nægter at give adgang til relevante oplysninger eller ikke afgiver sådanne oplysninger inden for en rimelig frist

eller

 

i væsentlig grad lægger hindringer i vejen for undersøgelsen, herunder for en kontrol af oplysningerne i det omfang, som Kommissionen finder nødvendigt

vil der blive set bort fra oplysningerne, og Kommissionen kan konkludere, at ansøgeren ikke opfyldte sine bevisforpligtelser. Dette kan medføre afvisning af anmodningen, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 8, tredje afsnit.

4.3.   Fremlæggelse af oplysninger

Når undersøgelsen af anmodningens berettigelse er afsluttet, forelægges ansøgeren de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen agter at vedtage en afgørelse om tilbagebetalingsanmodningen. De(n) samarbejdsvillige eksporterende producent(er) må kun modtage oplysninger om behandlingen af deres egne data, navnlig beregningerne af den normale værdi og eksportpriserne på grundlag af disse data.

5.   Udfald

5.1.   Overskydende beløb tilbagebetales

Det overskydende beløb, der skal tilbagebetales til ansøgeren, vil normalt blive beregnet som forskellen mellem den opkrævede told og den i undersøgelsen vedrørende tilbagebetaling fastsatte dumpingmargen, som en absolut sum.

5.2.   Betaling

Tilbagebetalingen bør normalt foretages af den medlemsstat, hvor antidumpingtolden blev fastsat og derefter opkrævet, senest 90 dage efter datoen for meddelelsen af afgørelsen om tilbagebetaling.

Det er fortsat den nationale lovgivning i hver medlemsstat, der afgør, om der skal betales renter af betalinger, der sker efter 90 dage.

5.3.   Tilbagekaldelse af en afgørelse om tilbagebetaling

Hvis det efterfølgende konstateres, at en afgørelse om indrømmelse af tilbagebetaling er blevet truffet på grundlag af falske eller ufuldstændige oplysninger, vil den blive tilbagekaldt med tilbagevirkende kraft. Det forhold, at en afgørelse om tilbagebetaling er baseret på falske eller ufuldstændige oplysninger, betyder, at der ikke foreligger et objektivt retsgrundlag for denne afgørelse, hvilket derfor fra begyndelsen fratager den pågældende ansøger retten til at opnå tilbagebetaling og berettiger tilbagekaldelsen af afgørelsen.

Som følge af en sådan tilbagekaldelse vil de tilbagebetalte beløb svarende til den oprindelige antidumpingtold blive opkrævet igen.

Når Kommissionen har vedtaget en afgørelse om at tilbagekalde en afgørelse om tilbagebetaling, sikrer den pågældende medlemsstat, at denne afgørelse gennemføres korrekt på dens område ved at opkræve de beløb, der ubeføjet er blevet tilbagebetalt i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 8.

De nationale myndigheder i den pågældende medlemsstat handler ved gennemførelsen af en sådan afgørelse i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle regler i deres egen nationale lovgivning. Anvendelsen af den nationale lovgivning bør ikke påvirke omfanget og effektiviteten af Kommissionens afgørelse om at tilbagekalde sin tidligere afgørelse om indrømmelse af tilbagebetaling.

5.4.   Gennemsigtighed

Den ikkefortrolige udgave af Kommissionens afgørelser i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 8, samt de igangværende undersøgelser vedrørende tilbagebetaling offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Handel.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21).

(2)  Meddelelse fra Kommissionen vedrørende tilbagebetaling af antidumpingtold (EUT C 164 af 29.5.2014, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(4)  Den procedure, der er beskrevet i denne meddelelse, finder tilsvarende anvendelse på anmodninger om tilbagebetaling indgivet af importører, der har betalt den antidumpingtold, som Unionen har pålagt ved import af varer, der blev fortoldet i Nordirland, i overensstemmelse med punkt 5 i bilag II til protokollen om Irland/Nordirland til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 1) som ændret ved afgørelse nr. 3/2020 truffet af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 443 af 30.12.2020, s. 3).

(5)  Varekontrolnumre fastsættes med henblik på beregning af dumpingmargenen for hver enkelt type og mulig kombination af produktegenskaber, for alle produkter, der fremstilles og eksporteres til Den Europæiske Union, såvel som for varer, der sælges på hjemmemarkedet.

(6)  Anmodninger om tilbagebetaling for varer, som bringes til en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, skal indgives til myndighederne i den medlemsstat, der har fastlagt toldskylden, i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1131 af 2. juli 2019 om indførelse af et toldværktøj til gennemførelse af artikel 14a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

(7)  For så vidt angår beregning af frister, henvises til Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1).

(8)  Hvis oplysningerne ikke er til rådighed på tidspunktet for indgivelse af anmodningen, skal oplysningerne sendes direkte til Kommissionen efter indgivelsen.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33).

(10)  Jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3, fjerde afsnit.

(11)  De relevante bestemmelser findes i bilag III.

(12)  Jf. grundforordningens artikel 11, stk. 8, fjerde led.


BILAG I

TILBAGEBETALINGSFORMULAR (1)

Image 1

Image 2


(1)  En elektronisk udgave af denne formular kan findes på webstedet for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152900.pdf.


BILAG II

SKEMA OVER IMPORTTRANSAKTIONER

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Transaktion #

Købsfaktura#

Købsfakturaens dato

Leverandørens/Eksportørens navn

Navn på producent i oprindelseslandet

Oprindelsesland

Varetype (navn)

Varetype (reference eller modelnr.)

Toldtarif/KN-kode

Købt mængde

Fakturaværdi

Valuta

Enhedspris

Dato for betaling af faktura

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklarende bemærkninger til skemaet

a

Transaktion #

Hver enkelt transaktion skal være forsynet med et løbenummer, som også bør anføres på den pågældende dokumentation (f.eks. en faktura).

h

Varetype (reference eller modelnr.)

Anfør varens referencenummer eller kode til kommerciel brug.

s

Forsendelsesdato

Angiv den dato, hvor leverandøren afsendte varerne.

w

Toldværdi (toldgrundlaget)

Dette bør være den toldværdi, som fremgår af toldregistrene. Normalt er toldværdien baseret på fakturaværdien plus omkostninger til fragt/forsikring.

v

Dato for toldmyndighedernes behørige fastsættelse af tolden

Dette er den dato, hvor tolden fastsættes af toldmyndighederne, det vil normalt sige datoen for accept af toldangivelsen.

aa

Dato for betaling af tolden

Dette er den dato, hvor tolden rent faktisk blev betalt til toldmyndighederne. Dette bør således være den dato, hvor det pågældende beløb blev overført fra virksomhedens bankkonto til toldmyndighedernes bankkonto.

 

Betalingsreference

Angiv en reference til registrene over fakturabetalinger (f.eks. kontoudtogets nummer og dato).

 

Valuta

Anvend ISO-koder. En liste over ISO-koderne er tilgængelig på internettet på følgende adresse: http://www.cc.cec/inforecu/files.htm

Afgørelse om antageligheden af en tilbagebetalingsanmodning. Bilag: Skema over importtransaktioner

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

Betalingsreference

Valutakurs

Fakturaværdi i importørens valuta

Incoterms

Forsendelsesdato

Fragtbeløb

Toldregister (SAD #)

Dato for toldmyndighedernes behørige fastsættelse af tolden

Toldværdi (toldgrundlaget)

Valuta

Antidumpingtoldsats (%)

Antidumpingtoldbeløb

Dato for betaling af tolden

Betalingsreference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoterms

EXW

Ex works (ab fabrik)

FCA

Free carrier (frit fragtfører)

FAS

Free alongside ship (frit ved skibets side)

FOB

Free on board (frit ombord)

CFR

Cost and freight (omkostninger og fragt)

CIF

Cost, insurance and freight (omkostninger, forsikring og fragt)

CPT

Carriage paid to (fragtfrit)

CIP

Carriage and insurance paid to (fragt og forsikring betalt til)

DAF

Delivered at frontier (leveret grænse)

DES

Delivered ex ship (leveret ab skib)

DEQ

Delivered ex quay (duty paid) (leveret ab kaj (told betalt))

DDU

Delivered duty unpaid (leveret told ikke betalt)

DDP

Delivered duty paid (leveret told betalt)


BILAG III

Uddrag af artikel 2, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, som den var gældende indtil den 19. december 2017

7.   

a)

Ved indførsel fra lande uden markedsøkonomi (1) fastsættes den normale værdi på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi eller prisen ved salg fra et sådant tredjeland til andre lande, herunder Unionen, eller, hvis dette ikke er muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag, herunder den pris, der faktisk er betalt eller skal betales i Unionen for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen.

Et egnet tredjeland med markedsøkonomi udvælges på en ikke urimelig måde under skyldig hensyntagen til alle pålidelige oplysninger, der er fremlagt på tidspunktet for udvælgelsen. Der tages også hensyn til tidsfrister. Er det relevant, anvendes et tredjeland med markedsøkonomi, som er omfattet af samme undersøgelse.

Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen om det påtænkte tredjeland med markedsøkonomi, og de indrømmes en frist på ti dage til at fremsætte bemærkninger.

b)

I forbindelse med antidumpingundersøgelser vedrørende indførsel fra Folkerepublikken Kina, Vietnam og Kasakhstan og lande uden markedsøkonomi, som er medlemmer af WTO på datoen for indledningen af undersøgelsen, fastsættes den normale værdi i overensstemmelse med stk. 1-6, hvis det på grundlag af velbegrundede krav herom fra en eller flere producenter, der er omfattet af undersøgelsen, og i overensstemmelse med kriterierne og procedurerne i litra c) er påvist, at de markedsøkonomiske principper er fremherskende for denne producent eller disse producenter med hensyn til fremstilling og salg af den berørte samme vare. Hvis dette ikke er tilfældet, finder reglerne i litra a) anvendelse.

c)

Et krav i henhold til litra b) skal fremsættes skriftligt og indeholde tilstrækkelige beviser for, at producenten driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår, dvs. at

virksomhedernes beslutninger om priser, omkostninger og inputs, herunder rå- og hjælpestoffer, teknologi, arbejdskraft, produktion og investeringer, skal træffes som reaktion på markedssignaler, der afspejler udbuds- og efterspørgselsforholdene, og uden nogen omfattende statslig indgriben; i den sammenhæng skal udgifterne til de vigtigste inputs i alt væsentligt afspejle markedsværdierne

virksomhederne skal benytte ét klart sæt grundlæggende regnskabsforskrifter, som revideres uafhængigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formål

virksomhedernes produktionsomkostninger og økonomiske situation må ikke gøres til genstand for væsentlige fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system, navnlig for så vidt angår nedskrivning af aktiver, andre afskrivninger, kompensations- eller byttehandel og betaling via gældskompensation

de pågældende virksomheder skal sikres ved rimelig anvendelse af egnede love om konkurs og ejerforhold, der giver retlig sikkerhed og stabilitet i forbindelse med driften af virksomheder, og

valutaomregninger skal finde sted til markedskurs.


(1)  Herunder Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kirgisistan, Moldova, Mongoliet, Nordkorea, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.


Top