EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0498

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne af deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter i den skriftlige procedure i forbindelse med den påtænkte fælles holdning for så vidt angår en midlertidig nedsættelse af minimumsudbetalingen

COM/2021/498 final

Bruxelles, den 26.8.2021

COM(2021) 498 final

2021/0281(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne af deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter i den skriftlige procedure i forbindelse med den påtænkte fælles holdning for så vidt angår en midlertidig nedsættelse af minimumsudbetalingen


BEGRUNDELSE

1.Forslagets genstand

Dette forslag vedrører en afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der ved skriftlig procedure skal indtages på Unionens vegne af deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter ("arrangementet") i forbindelse med den påtænkte fælles holdning vedrørende en midlertidig nedsættelse af minimumsudbetalingen.

2.Baggrund for forslaget

2.1.Arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter

Arrangementet er en gentlemanaftale, der har til formål at fastlægge en ramme for en ordnet anvendelse af offentligt støttede eksportkreditter. I praksis vil det sige, at der skabes lige vilkår (hvorved konkurrencen er baseret på de eksporterede varers og tjenesteydelsers pris og kvalitet og ikke på de finansielle betingelser, der stilles), samtidig med at der ydes en indsats for at fjerne støtte og handelsforvridninger i forbindelse med offentligt støttede eksportkreditter ("offentlig støtte"). Arrangementet trådte i kraft i april 1978 og er af ubegrænset varighed.

Arrangementet er administrativt forankret i OECD og modtager støtte fra OECD's kreditsekretariat. Der er dog ikke tale om en OECD-retsakt 1 .

Den Europæiske Union – og ikke medlemsstaterne – er deltager i arrangementet, som er blevet omsat til gældende EU-ret i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 af 16. november 2011 2 . Arrangementet er derfor juridisk bindende i henhold til EU-retten.

2.2.Deltagere i arrangementet:

Der er i øjeblikket elleve deltagere i arrangementet: Australien, Canada, Den Europæiske Union, Japan, Korea, New Zealand, Norge, Schweiz, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater.

Deltagerne i arrangementet kan træffe afgørelse om ændringer af arrangementet, og de kan navnlig godkende fælles holdninger i overensstemmelse med kapitel IV, punkt 5, i arrangementet. Afgørelser træffes ved konsensus, således at ændringer af arrangementet eller den fælles holdning ikke kan vedtages, hvis en deltager gør indsigelse.

Europa-Kommissionen repræsenterer Unionen på møderne for deltagerne i arrangementet samt i de skriftlige beslutningsprocedurer for deltagerne.

En fælles holdning er et instrument i henhold til arrangementet, som giver deltagerne mulighed for undtagelsesvis at afvige fra bestemmelserne i arrangementet for så vidt angår en specifik transaktion eller midlertidigt for et ikke-specifikt antal transaktioner. Fælles holdninger kan accepteres stiltiende ved skriftlig procedure, da en deltager, der forbliver stiltiende, anses for at have godkendt forslaget til fælles holdning. Det samme gælder for en deltager, der meddeler, at den pågældende ikke har taget stilling. Svar på forslag til en fælles holdning skal i princippet indgives inden for 20 kalenderdage med mulighed for forlængelse med otte kalenderdage (artikel 56 og 57 i arrangementet). OECD's eksportkreditsekretariat underretter deltagerne om, hvorvidt den fælles holdning blev accepteret, og den aftalte fælles holdning får virkning tre kalenderdage efter denne meddelelse (artikel 59 i arrangementet).

2.3.Den påtænkte retsakt, som skal vedtages af deltagerne i arrangementet

Den påtænkte foranstaltning er et forslag til en fælles holdning, som fremsendes til deltagerne i arrangementet i overensstemmelse med kapitel IV, punkt 5, i arrangementet. Den foreslåede fælles holdning er en ekstraordinær hasteforanstaltning som reaktion på den økonomiske afmatning som følge af covid-19-sundhedskrisen og vil mindske krisens alvorlige konsekvenser for EU's eksportindustris gennemførelse af vigtige projekter i lav- og mellemindkomstlande (se nærmere i afsnit 3 nedenfor). Den foreslåede fælles holdning vil, hvis den vedtages, midlertidigt ændre arrangementets bestemmelser om krav om udbetaling og maksimal offentlig støtte (artikel 11, litra a) og c), i arrangementet).

I betragtning af foranstaltningens hastende karakter bør forslaget forelægges hurtigst muligt, og den påtænkte fælles holdning bør, hvis der opnås enighed herom, også gælde for alle deltagere hurtigst muligt. Som følge af den særlige 28-dages stiltiende samtykkeprocedure, der er fastsat i arrangementet (se afsnit 2.2 ovenfor), kan Unionens forslag til fælles holdning automatisk godkendes af deltagerne som den endelige udgave af den fælles holdning, forudsat at der ikke gøres indsigelse, og bør træde i kraft tre dage efter procedurens afslutning.

I lyset af ovenstående bør den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, fastlægges, da den foreslåede fælles holdning får bindende virkning for Unionen og vil berøre EU-retten, jf. artikel 1 i forordning (EU) nr. 1233/2011, hvori det hedder, at "De retningslinjer, som er indeholdt i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter ("arrangementet"), finder anvendelse i Unionen. Teksten til arrangementet er knyttet som bilag til denne forordning."

Proceduren i forbindelse med den fælles holdning forventes indledt i juli 2021.

3.Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne

Den foreslåede fælles holdning er direkte forbundet med covid-19-sundhedskrisen.

Den foreslåede fælles holdning vil gøre det muligt for offentlige indkøbere i lav- og mellemindkomstlande, der køber varer og tjenesteydelser, som er genstand for offentlig eksportkreditstøtte, at foretage udbetalinger på mindst 5 % af eksportkontraktværdien i en periode på 12 måneder, i stedet for 15 %, som det i øjeblikket kræves i henhold til artikel 11, litra a), i arrangementet. Dette vil igen betyde en midlertidig forhøjelse af den grænse for maksimal offentlig støtte, som deltagerne kan fastsætte i henhold til artikel 11, litra c), i arrangementet, fra et loft på 85 % til 95 % af eksportkontraktværdien i samme periode.

På baggrund af den økonomiske afmatning som følge af covid-19 er tredjelande, der importerer varer, tjenesteydelser og projekter (f.eks. sundhedspleje og uddannelse, men også andre sektorer) fra EU-virksomheder under alvorligt finansielt pres. Størstedelen af de pågældende projekter vedrører statslige/offentlige indkøbere i udviklingslande. Under normale økonomiske omstændigheder ville de banker, der finansierer lånene, normalt opnå forsikringsdækning for udbetalingen på lånet på det private marked. På grund af covid-19-krisen er det private marked imidlertid tilbageholdende med eller endog uvilligt til at yde denne dækning til udviklingslande. Uden denne dækning afviser bankerne at finansiere udbetalingen for et projekt i udviklingslande – som har størst behov for sådanne projekter – hvilket betyder, at disse projekter ikke kan realiseres. Dette markedssvigt skal afhjælpes hurtigst muligt.

Den foreslåede fælles holdning vil være til gavn for både importører og eksportører: den vil give en øjeblikkelig finansiel støtte til køberlandets regering og øge dens muligheder for at fortsætte med investeringsprojekter. Samtidig vil det give eksportørerne mulighed for at tilbyde fleksible løsninger i vanskelige tider og sikre dens økonomiske overlevelse.

På grundlag af ovenstående foreslås det at sænke kravet om en udbetaling fra offentlige indkøbere fra 15 % til 5 % af eksportkontraktværdien. Der vil imidlertid være to vigtige begrænsninger for denne foranstaltning, som understreger udviklingsmålene og den ekstraordinære karakter. For det første vil den foreslåede foranstaltning kun finde anvendelse på offentlige indkøbere i lav- og mellemindkomstlande (de såkaldte kategori II-lande i henhold til artikel 11 i arrangementet og i overensstemmelse med Verdensbankens definition). For det andet vil foranstaltningen være tidsbegrænset i forhold til den forventede varighed af de økonomiske konsekvenser af pandemien. Den vil derfor kun være til fordel for transaktioner, for hvilke ansøgningen om eksportkreditstøtte blev modtaget senest 12 måneder efter begyndelsen af gyldighedsperioden for den fælles holdning, forudsat at forhandlingerne om vilkårene for transaktionen blev afsluttet senest 18 måneder efter udløbet af gyldighedsperioden for denne fælles holdning (som bekræftet af eksportkreditagenturets endelige tilsagn). Endelig er det i forbindelse med arrangementets regler også vigtigt at bemærke, at den foreslåede foranstaltning vil støtte eksport ikke blot fra EU-landene, men den vil også gælde for offentlig støtte i alle lande, der deltager i arrangementet.

Da formålet med den foreslåede fælles holdning er at mindske de alvorlige konsekvenser af covid-19-sundhedskrisen for EU's eksportindustris gennemførelse af vigtige projekter i udviklingslande, og da Unionen påtænker at fremsætte forslaget til denne fælles holdning, bør den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, være at udarbejde og støtte udkastet til forslag i bilaget til denne afgørelse.

3.1.Proceduremæssigt retsgrundlag

3.1.1.Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen".

Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også instrumenter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver" 3 .

3.1.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den foreslåede fælles holdning, som deltagerne i arrangementet skal vedtage, er en retsakt, der har retsvirkninger. Den påtænkte retsakt har retsvirkninger i medfør af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 af 16. november 2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF, hvori det hedder, at "De retningslinjer, som er indeholdt i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter ("arrangementet"), finder anvendelse i Unionen. Teksten til arrangementet er knyttet som bilag til denne forordning."

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.

3.2.Materielt retsgrundlag

3.2.1.Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages en holdning på Unionens vegne.

3.2.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den påtænkte retsakts primære formål og indhold vedrører den fælles handelspolitik. Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 207 i TEUF.

3.3.Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 207, stk. 4, første afsnit, i TEUF sammenholdt med artikel 218, stk. 9.

4.Offentliggørelse af den påtænkte retsakt

Da den retsakt, der skal vedtages af deltagerne i arrangementet, vil ændre arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter, som udgør bilag II til forordning (EU) nr. 1233/2011, bør den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter godkendelsen.

2021/0281 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne af deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter i den skriftlige procedure i forbindelse med den påtænkte fælles holdning for så vidt angår en midlertidig nedsættelse af minimumsudbetalingen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Retningslinjerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter ("arrangementet") er blevet gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 og dermed gjort juridisk bindende i Den Europæiske Union 4 .

(2)Deltagerne i arrangementet ("deltagerne") skal i en skriftlig procedure træffe afgørelse om Den Europæiske Unions forslag til en fælles holdning i overensstemmelse med kapitel IV, punkt 5, i arrangementet med henblik på at tillade en midlertidig nedsættelse af den minimumsudbetaling, der kræves i henhold til artikel 11, litra a), i arrangementet ("den foreslåede fælles holdning"), i lyset af den nuværende økonomiske afmatning som følge af covid-19.

(3)Den foreslåede fælles holdning vil gøre det muligt for offentlige indkøbere i lav- og mellemindkomstlande, der køber varer og tjenesteydelser, som er genstand for offentlig eksportkreditstøtte, at foretage udbetalinger på mindst 5 % af eksportkontraktværdien i en periode på 12 måneder, i stedet for 15 %, som det i øjeblikket kræves i henhold til artikel 11, litra a), i arrangementet. Dette vil igen betyde en forhøjelse af loftet for den maksimale offentlige støtte, som deltagerne kan yde i henhold til artikel 11, litra c) i arrangementet, fra et loft på 85 % til 95 % af eksportkontraktværdien i samme periode.

(4)Denne ekstraordinære foranstaltning er nødvendig for at reagere på den økonomiske afmatning som følge af covid-19-sundhedskrisen og mindske de alvorlige konsekvenser af krisen for EU-industriens gennemførelse af vigtige projekter i lav- og mellemindkomstlande.

(5)Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne vedrørende den foreslåede fælles holdning i den skriftlige procedure blandt deltagerne, da den foreslåede fælles holdning, når der er opnået enighed herom, vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af EU-retten i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 af 16. november 2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i den skriftlige procedure blandt deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter for så vidt angår forslaget til en fælles holdning til den midlertidige nedsættelse af minimumsudbetalingen, er fastlagt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne


   Formand


(1)    Som defineret i OECD-konventionens artikel 5.
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 af 16. november 2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 45).
(3)    Domstolens dom af 7. oktober 2014, Tyskland mod Rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, præmis 61-64.
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 af 16. november 2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 45).
Top

Bruxelles, den 26.8.2021

COM(2021) 498 final

BILAG

til

Forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne af deltagerne i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter i den skriftlige procedure i forbindelse med den påtænkte fælles holdning for så vidt angår en midlertidig nedsættelse af minimumsudbetalingen


BILAG

Udkast til forslag fra Den Europæiske Union til en fælles holdning

I overensstemmelse med kapitel IV, punkt 5, i arrangementet vedrørende offentligt støttede eksportkreditter

ECH [•]/2021

Nedsættelse af kravet om udbetaling til 5 %

Covid-19-krisen rammer hele verden hårdt med konsekvenser for menneskers liv og levevilkår. En vigtig faktor, der bidrager til de negative virkninger, er afmatningen i den globale økonomi som følge af sundhedskrisen. I denne ekstraordinære situation er regeringer og internationale institutioner begyndt at reagere. En væsentlig del af deres indsats vedrører foranstaltninger, der har til formål at afbøde de negative økonomiske virkninger. Mens de industrialiserede lande normalt har flere ressourcer og muligheder for at løse problemerne, står lav- og mellemindkomstlande over for mange begrænsninger; navnlig har de ofte ikke tilstrækkelige finansielle ressourcer.

Eksportkreditagenturer og deres myndigheder har gennemført en række foranstaltninger med det formål at opretholde internationale handelsstrømme og imødekomme behovene i deres erhvervsliv og hos udenlandske købere/lande. Selv om mange lande forventes at begrænse deres investeringsprogrammer, vil der fortsat være et stort behov for investeringer i kriseforebyggelsesprojekter og grundlæggende infrastrukturprojekter. Der er imidlertid foranstaltninger, som kun kan træffes i fællesskab, da de er underlagt internationalt aftalte regler, som f.eks. OECD-arrangementet om offentligt støttede eksportkreditter.

På baggrund af den alvorlige økonomiske situation har både industrisammenslutninger og individuelle virksomheder opfordret eksportkreditagenturer til at lempe det nuværende krav om en udbetaling, da køberlandene i stigende grad kommer under økonomisk pres. Størstedelen af de pågældende projekter gennemføres med statslige/offentlige indkøbere i udviklingslande. Under normale økonomiske omstændigheder vil køberne have mulighed for at finansiere udbetalingen med længere tilbagebetalingsvilkår, og de finansierende banker vil søge og normalt få dækning for denne del af lånet på det private marked. På grund af covid-19-krisen synes den private sektor at være meget tilbageholdende med eller endog uvillig til at yde denne dækning til udviklingslandene. Uden en sådan dækning er bankerne ikke rede til at finansiere denne del af et projekt i de lande, der har størst behov for sådanne projekter. Vi befinder os derfor i en situation med et klart markedssvigt, som skal afhjælpes hurtigst muligt.

Den foreslåede fælles holdning vil være til gavn for begge parter: den vil give øjeblikkelig finansiel støtte til køberlandets regering og øge dens muligheder for at fortsætte med investeringsprojekter. Den vil øge den mængde, der kan mobiliseres til prioriterede projekter, f.eks. i sundhedssektoren, og give eksportørerne mulighed for at tilbyde fleksible løsninger i vanskelige tider og sikre dens økonomiske overlevelse.

På denne baggrund foreslår vi at sænke kravet om en udbetaling fra statslige og offentlige indkøbere i lav- og mellemindkomstlande til 5 % under hensyntagen til, at:

·foranstaltningen vil have en umiddelbar finanspolitisk indvirkning på de lande, der kæmper med krisen

·foranstaltningen vil øge den fleksibilitet, som eksportørerne i øjeblikket har brug for til at fortsætte deres virksomhed

·foranstaltningen vil imødekomme de betænkeligheder, som erhvervslivet har givet udtryk for

·foranstaltningen vil være meget snæver og målrettet og kun omfatte udvalgte køberkategorier

·foranstaltningen vil ikke bringe gældens bæredygtighed i fare, da overholdelse af bestemmelserne i OECD's henstilling om bæredygtige udlån og forpligtelserne i henhold til IMF- og Verdensbankprogrammerne fortsat vil være en forudsætning for at støtte sådanne projekter, og at

·foranstaltningen vil være af midlertidig karakter og automatisk udløbe efter 12 måneder.

Forslag til fælles holdning: ECH [•]/2021

1. Referencenummer:

ECH [•]/2021

2. Importlande og købere:

Statslige eller offentlige indkøbere (i overensstemmelse med bilag XII) i kategori II-lande (artikel 10) med en garanti fra finansministeriet eller centralbanken.

3. Beskrivelse af transaktionen:

Projekt omfattet af artikel 11 i arrangementet.

4. Vilkår og betingelser:

I overensstemmelse med alle andre artikler i arrangementet.

5. Forslag til fælles holdning:

Nedsættelse af kravet om udbetaling til 5 % (artikel 11, litra a)) og forhøjelse af den maksimale grænse for offentlig støtte til 95 % af eksportkontraktværdien (artikel 11, litra c)). Foranstaltningen træder i kraft straks og forbliver i kraft 12 måneder efter ikrafttrædelsen. Transaktioner, der er omfattet af arrangementet, kan modtage offentlig støtte på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne fælles holdning, forudsat at:

1.ansøgningen om eksportkreditstøtte blev modtaget senest ved udløbet af gyldighedsperioden for denne fælles holdning, og

2.datoen for det endelige tilsagn ligger inden for 18 måneder efter udløbet af gyldighedsperioden for denne fælles holdning.

6. Kendte konkurrerende tilbudsgiveres nationalitet og navn:

Ikke relevant på grund af forslagets generelle karakter.

7. Udbud/Budperiode:

Ikke relevant

8. Andre oplysninger:

Denne foranstaltning har til formål at lette det finanspolitiske pres på lav- og mellemindkomstlande og frigøre ressourcer for at kunne videreføre prioriterede projekter. Desuden bidrager den til at mobilisere de nødvendige finansielle midler fra private kilder ved at afhjælpe markedssvigt forårsaget af den igangværende covid-19-krise.

Top