EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

COM/2021/398 final

Bruxelles, den 8.7.2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten 1 , særlig artikel 20,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Covid-19-udbruddet har haft ødelæggende konsekvenser for Cyperns økonomi, hvilket har forværret de udfordringer, der allerede eksisterede før pandemien. I 2019 udgjorde Cyperns bruttonationalprodukt pr. indbygger (BNP pr. indbygger) 81 % af EU-gennemsnittet. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2021 faldt Cyperns reale BNP med 5,1 % i 2020, mens det ventes at falde med 2,1 % i 2020 og 2021 samlet set. Forhold af længere varighed, som påvirker de økonomiske resultater på mellemlang sigt, omfatter en vækstmodel baseret på relativt få vækstkilder samt stor udlandsgæld og stor gæld i den offentlige og den private sektor med sårbarheder i finanssektoren.

(2)Den 9. juli 2019 og den 20. juli 2020 rettede Rådet henstillinger til Cypern som led i det europæiske semester. Rådet henstillede navnlig til effektivt at imødegå covid-19-pandemien, understøtte økonomien og støtte den efterfølgende genopretning. Rådet henstillede til Cypern at føre en finanspolitik, der tager sigte på at opnå en forsvarlig budgetstilling på mellemlang sigt og sikre en holdbar gæld, og samtidig øge investeringerne, så snart den økonomiske situation tillader det. Rådet henstillede derudover til Cypern at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet med henblik på at sikre økonomisk overkommelige ydelser af god kvalitet, bl.a. ved at forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår, samt sikre, at det nationale sundhedssystem er fuldt funktionsdygtigt i 2020 som planlagt, samtidig med at dets langsigtede bæredygtighed bevares. Rådet henstillede også til Cypern at yde passende indkomsterstatning og adgang til social beskyttelse for alle, styrke de offentlige arbejdsformidlinger, styrke indsatsen for at nå ud til og aktivere unge, fremme fleksible arbejdsordninger, gøre uddannelserne mere relevante for arbejdsmarkedet, gennemføre reformen af uddannelsessystemet, herunder evalueringen af lærere, og øge arbejdsgivernes engagement og undervisernes deltagelse i erhvervsuddannelse samt sikre førskoleuddannelse og børnepasning til en overkommelig pris. Rådet henstillede også til Cypern at sikre tilstrækkelig adgang til finansiering og likviditet, navnlig for små og mellemstore virksomheder, vedtage lovgivning til forenkling af procedurerne for strategiske investorer, så de kan opnå de nødvendige tilladelser og licenser, genoptage gennemførelsen af privatiseringsprojekter og fremrykke modne offentlige investeringsprojekter samt tilskynde til private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning og målrette investeringerne mod den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, affaldshåndtering og vandforvaltning, bæredygtig transport, digitalisering samt forskning og innovation. Cypern blev desuden opfordret til at optrappe indsatsen for at fjerne de elementer i skattesystemet, der letter enkeltpersoners og multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning, navnlig ved hjælp af udgående betalinger. Cypern blev også rådet til at forbedre effektiviteten og kvaliteten, herunder digitaliseringen, af i) retssystemet, herunder at forbedre den måde, hvorpå forvaltningsdomstolene fungerer, revidere de civilretlige procedurer og gøre domstolene mere specialiserede, og ii) den offentlige sektor, bl.a. den måde, hvorpå den offentlige forvaltning og lokale myndigheder fungerer på, og statsejede enheder forvaltes, samt træffe foranstaltninger til at forbedre tvangsfuldbyrdelsen af krav og sikre pålidelige, sikre og hurtige systemer til udstedelse og overdragelse af skøder og fast ejendom. Cypern blev også opfordret til at mindske omfanget af misligholdte lån, bl.a. ved at oprette en effektiv forvaltningsstruktur i det statsejede porteføljeadministrationsselskab, tage skridt til at forbedre betalingsdisciplinen og styrke tilsynet med virksomheder, der opnår lån, og med den finansielle sektor uden for banksektoren, herunder ved fuldt ud at integrere tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde. Endelig blev Cypern opfordret til at fremskynde reformerne til bekæmpelse af korruption samt øge anklagemyndighedens uafhængighed og kapaciteten til at håndhæve lovgivningen. Efter at have vurderet fremskridtene med gennemførelsen af disse landespecifikke henstillinger på tidspunktet for forelæggelsen af genopretnings- og resiliensplanen finder Kommissionen, at henstillingen om at træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at imødegå pandemien, understøtte økonomien og støtte den efterfølgende genopretning er blevet gennemført fuldt ud.

(3)Den 2. juni 2021 offentliggjorde Kommissionen en dybdegående undersøgelse i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 2 for Cypern. Kommissionen konkluderede af sin analyse, at Cypern er berørt af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer, navnlig i forbindelse med stor udlandsgæld samt stor gæld i den offentlige og den private sektor og fortsat store misligholdte lån, hvilket kombineres med et stort underskud på betalingsbalancens løbende poster.

(4)[I Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet henstillede Rådet til medlemsstaterne i euroområdet at træffe foranstaltninger, herunder gennem deres genopretnings- og resiliensplaner, til bl.a. at sikre en politisk kurs, der støtter genopretningen, samt til at forbedre konvergensen, modstandsdygtigheden og den bæredygtige og inklusive vækst yderligere. Rådet henstillede også til medlemsstaterne at styrke de nationale institutionelle rammer, sikre makrofinansiel stabilitet samt at fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union og styrke euroens internationale rolle.] [Hvis Rådets henstilling ikke er vedtaget på tidspunktet for vedtagelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse, skal betragtningen fjernes.]

(5)Den 17. maj 2021 indgav Cypern sin nationale genopretnings- og resiliensplan til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241. Denne indgivelse sker efter en høringsproces, der er gennemført i overensstemmelse med de nationale retlige rammer, med lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer, ungdomsorganisationer og andre relevante interessenter. Det nationale ejerskab til genopretnings- og resiliensplanerne understøtter deres vellykkede gennemførelse og varige indvirkning på nationalt plan og troværdigheden på europæisk plan. Kommissionen har i medfør af nævnte forordnings artikel 19 vurderet genopretnings- og resiliensplanens relevans, effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng i overensstemmelse med vurderingskriterierne i bilag V til forordningen.

(6)Genopretnings- og resiliensplanerne bør forfølge de overordnede mål for genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er oprettet i henhold til forordning (EU) 2021/241, og for EU-genopretningsinstrumentet, som er oprettet i henhold til Rådets forordning (EU) 2020/2094 3 , til støtte for genopretningen efter covid-19-krisen. De bør fremme Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at bidrage til de seks søjler, der er nævnt i artikel 3 i forordning (EU) 2021/241.

(7)Gennemførelsen af medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner vil udgøre en koordineret investerings- og reformindsats i hele Unionen. Gennem en koordineret og samtidig gennemførelse af disse reformer og investeringer og gennemførelsen af grænseoverskridende projekter vil disse reformer og investeringer gensidigt styrke hinanden og skabe positive afsmittende virkninger i hele Unionen. Derfor bør cirka en tredjedel af facilitetens indvirkning på medlemsstaternes vækst og jobskabelse stamme fra afsmittende virkninger fra andre medlemsstater.

Afbalanceret reaktion, som bidrager til de seks søjler

(8)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra a), og afsnit 2.1 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 udgør genopretnings- og resiliensplanen i høj grad (A-rating) en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation og bidrager derved hensigtsmæssigt til alle seks søjler omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 2021/241 under hensyntagen til den pågældende medlemsstats specifikke udfordringer og finansielle tildeling.

(9)Genopretnings- og resiliensplanen består af et omfattende og afbalanceret sæt reformer og investeringer, der understøtter håndteringen af de vigtigste politiske udfordringer i det cypriotiske samfund og den cypriotiske økonomi, samtidig med at de på hensigtsmæssig vis afbøder virkningerne af covid-19-pandemien. Planen er udformet med udgangspunkt i det overordnede mål om at gøre økonomien mere modstandsdygtig og styrke landets potentiale for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig vækst og velfærd på lang sigt. Planen er centreret omkring fem prioriterede politikområder: sundhed og civilbeskyttelse, omstilling til en grøn økonomi, modstandsdygtighed og konkurrenceevne, digital omstilling samt arbejdsmarked, social beskyttelse, uddannelse og menneskelig kapital. I planen gøres der tydeligt rede for, hvordan hvert politikområde bidrager til de seks søjler, der er nævnt i artikel 3 i forordning (EU) 2021/241. Dette er med til at sikre en fyldestgørende og sammenhængende behandling af hver søjle.

(10)Planen har til formål at bidrage til at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling, herunder høje drivhusgasemissioner, mangler i vand- og affaldsforvaltningen samt behovet for at beskytte biodiversiteten og vilde dyr og planter. Foranstaltningerne på det område omfatter indførelse af grønne afgifter, en reform af elmarkedet ledsaget af øget udbredelse af vedvarende energi, renovering af bygningsmassen med henblik på at gøre den mere energieffektiv, en grønnere vognpark, beskyttelse mod skovbrande, beskyttelse af det marine økosystem samt intelligent vandforvaltning. Planen indeholder også foranstaltninger, der skal bidrage til den digitale omstilling, med vægt på konnektivitet og e-forvaltningsløsninger, og til at indarbejde digitaliseringshensyn i foranstaltninger på andre områder såsom reformen af rets-, sundheds- og uddannelsessystemerne. Digitalisering af virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, understøttes af direkte foranstaltninger, der har til formål at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst forventes at blive fremmet af foranstaltninger til forbedring af virksomhedernes adgang til finansiering, målrettede reformer og investeringer inden for forskning og innovation, en uddannelsesreform, der både skal hæve kvaliteten af uddannelsesresultaterne og afhjælpe behovet for at mindske den socioøkonomiske kløft, samt af støtte til på en retfærdig og inklusiv måde at opnå et renere energimiks og et mindre CO2-fodaftryk i økonomien. Sideløbende har en komponent, der er målrettet finansiel og finanspolitisk stabilitet, til formål at styrke banksystemets sundhed, gøre insolvensreglerne mere velfungerende samt forebygge stor privat gæld og vil dermed — sammen med et mere effektivt og retfærdigt skattesystem — gøre økonomien mere modstandsdygtig. Planen bidrager også til at håndtere de udfordringer i den cypriotiske økonomi, der vedrører konkurrenceevne, produktivitet og behovet for en diversificeret vækstmodel, gennem reformer og investeringer i landbrugsfødevaresektoren, lettere produktion, bæredygtig turisme og cirkulær økonomi.

(11)Planen bidrager til at øge Cyperns økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og konvergens med Unionen gennem foranstaltninger, der forbedrer sundheds- og langtidsplejesystemernes tilgængelighed, modstandsdygtighed og kvalitet, renoverer den sociale infrastruktur, bekæmper energifattigdom, sikrer mere lige adgang til digitale infrastrukturer samt styrker beskæftigelsen og den sociale bistand til mere sårbare grupper. Nogle af disse foranstaltninger forventes også at bidrage til den sundhedsmæssige og økonomiske, sociale og institutionelle modstandsdygtighed og at virke i sammenhæng med andre målrettede reformer og investeringer, bl.a. med hensyn til at lukke hullerne i det sociale sikringssystem, udbedre misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer på arbejdsmarkedet gennem opkvalificerings- og omskolingsinitiativer og vejledning, samt modernisere og digitalisere den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester, herunder skoler og sundhedsinstitutioner. Politikker rettet mod den kommende generation, dvs. børn og unge, har også en fremtrædende plads i planen og omfatter modernisering og forbedring af uddannelsessystemet på alle niveauer, mere tilgængelig førskoleundervisning og børnepasning, forbedring af den opsøgende indsats blandt unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og støtte på alle niveauer til udvikling af de færdigheder, der er relevante for den digitale og den grønne omstilling.

Håndtering af alle eller en betydelig del af de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger

(12)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra b), og afsnit 2.2 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen at bidrage effektivt til at håndtere alle eller en betydelig del af de udfordringer (A-rating), der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger, herunder finansielle aspekter heraf, og henstillinger på grundlag af artikel 6 i forordning (EU) nr. 1176/2011, som er rettet til Cypern, eller udfordringer identificeret i andre relevante dokumenter, som Kommissionen vedtager officielt inden for rammerne af det europæiske semester.

(13)Planen indeholder et omfattende sæt gensidigt forstærkende reformer og investeringer, der bidrager til effektivt at imødegå alle eller en betydelig del af de økonomiske og sociale udfordringer, der er skitseret i de landespecifikke henstillinger, Rådet rettede til Cypern som led i de det europæiske semester 2019 og 2020. Ved at håndtere ovennævnte udfordringer forventes genopretnings- og resiliensplanen også at bidrage til at korrigere de makroøkonomiske ubalancer 4 , som Cypern er berørt af, navnlig hvad angår den store udlandsgæld og den store gæld i den offentlige og den private sektor og de fortsat store misligholdte lån, hvilket kombineres med et stort underskud på betalingsbalancens løbende poster.

(14)Udvidelsen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder samt kabellægning med henblik på at blive "gigabitklar" forventes at forbedre internetforbindelsen i Cypern og fremme anvendelsen heraf. Digitaliseringen af de offentlige tjenester og indførelsen af e-retspleje, e-sundhed og intelligente byer forventes at bidrage til den digitale omstilling. Planen forventes desuden at gøre den offentlige forvaltning mere effektiv ved at styrke personaleafdelingernes strategiske rolle og ressortministeriernes administrative kapacitet med henblik på at forbedre gennemførelsen af politikker inden for offentlig forvaltning og personalefunktioner samt indføre en ny ramme for besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og for evaluering af medarbejdernes resultater. Indførelsen af en ny retlig ramme for lokale myndigheder forventes at gøre dem mere velfungerende. Desuden forventes oprettelsen af en korruptionsbekæmpelsesmyndighed at bidrage til en mere effektiv bekæmpelse af korruption, hvilket også bør bidrage til at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder i brugen af offentlige midler. Planen indeholder foranstaltninger, der forventes at fjerne de elementer i Cyperns skattesystem, der letter navnlig multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning, herunder indførelse af kildeskat på udgående betalinger af udbytte, royalties og renter.

(15)Oprettelsen af et nationalt system til sporing af færdiguddannede og ajourføringen af skolernes læseplaner på sekundærtrinnet til forbedring af de digitale og bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder forventes sammen med en række uddannelsesordninger til fremme af de digitale, grønne og blå færdigheder samt iværksætterfærdigheder på tværs af forskellige befolkningsgrupper at højne uddannelsernes kvalitet og øge deres arbejdsmarkedsrelevans. Desuden forventes digitaliseringen af systemet for ansættelsesincitamentordningen samt udviklingen af et resultatstyringssystem for de offentlige arbejdsformidlinger at gøre tjenesterne mere effektive og forbedre deres kvalitet. Rådgivning og vejledning samt en ansættelsesincitamentordning for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, forventes at styrke det opsøgende arbejde blandt og aktiveringsstøtten til unge. Der forventes en forbedring af uddannelsessystemet via et nyt lærer- og skoleevalueringssystem, gennemførelsen af en national handlingsplan til udbedring af misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer, udvidelsen af gratis obligatorisk førskoleuddannelse fra fireårsalderen samt opførelsen af to tekniske modelskoler til yderligere styrkelse af erhvervsuddannelserne. Desuden forventes investeringer i førskoleuddannelse og børnepasning samt vedtagelsen af en national strategi og handlingsplan at forbedre kvaliteten på det område og gøre førskoleuddannelse og børnepasning økonomisk overkommelig. Planen indeholder også bestemmelser om en lov til regulering af fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde samt en udvidelse af den sociale beskyttelse, så den omfatter selvstændige og arbejdstagere inden for nye former for beskæftigelse, i overensstemmelse med de relevante landespecifikke henstillinger. Gennemførelsen af planen forventes at styrke sundheds- og civilbeskyttelsessystemernes kapacitet, kvalitet og modstandsdygtighed gennem foranstaltninger med henblik på opgradering af udstyr og oprettelse af særlige informationssystemer samt at fremme investeringer i kommunikationssystemer og e-sundhed. Der er også planer om at udvide og opføre yderligere specialiserede behandlingsenheder.

(16)Oprettelsen af et nationalt agentur til erhvervsfremme og indførelsen af finansieringsprogrammer og -ordninger forventes at lette navnlig små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering og likviditet. Tilskudsordninger inden for forskning og innovation samt oprettelsen af et centralt videnformidlingskontor forventes at øge investeringerne i forskning og innovation.

(17)Genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der forventes at bidrage til den grønne omstilling. Planen fremmer ren og effektiv produktion og anvendelse af energi gennem forskellige foranstaltninger, herunder grønne afgifter, åbning af elektricitetsmarkedet, støtte til grønne investeringer og energirenoveringsprojekter af bygningsmassen og anden infrastruktur. Planen omfatter også foranstaltninger til øget beskyttelse mod skovbrande og til beskyttelse af det marine økosystem. Affalds- og vandforvaltningsrelaterede foranstaltninger skal reducere vandspild samt opgradere den eksisterende infrastruktur og vandforvaltning. Desuden forventes investeringer i nul- eller lavemissionskøretøjer og i digitalisering af transportsektoren at fremme bæredygtig transport.

(18)Planen skal mindske risiciene i banksektoren i forbindelse med nedarvede misligholdte lån gennem en særlig handlingsplan samt foranstaltninger til forbedring af arbejdsmiljøet for kreditkøbere og kreditservicevirksomheder. For så vidt angår den store private gæld og betalingsdisciplin foreslås der i planen en bedre overvågning af gæld, en forbedring af den måde, hvorpå insolvensreglerne fungerer, og en strategi til bekæmpelse af finansiel analfabetisme. Tilsynet med forsikrings- og pensionsfondssektoren forventes at blive bedre ved hjælp af flere tilgængelige menneskelige ressourcer og en forbedring af de tilgængelige tilsynsværktøjer.

(19)Henstillingerne vedrørende den umiddelbare finanspolitiske reaktion på pandemien kan anses for at falde uden for rammerne for Cyperns genopretnings- og resiliensplan, selv om Cypern generelt har reageret hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt på det umiddelbare behov for at understøtte økonomien ved hjælp af finanspolitiske foranstaltninger i 2020 og 2021 i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle undtagelsesklausul.

Bidrag til vækstpotentiale, jobskabelse og økonomisk, social og institutionel resiliens

(20)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra c), og afsnit 2.3 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen at have stor indvirkning (A-rating) med hensyn til at styrke medlemsstatens vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske, sociale og institutionelle resiliens, bidrage til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder gennem fremme af politikker for børn og unge, og afbøde covid-19-krisens økonomiske og sociale indvirkning, hvorved den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og konvergens i Unionen styrkes.

(21)Simuleringer foretaget af Kommissionens tjenestegrene viser, at planen kan øge Cyperns BNP med mellem 1,1 % og 1,8 % frem mod 2026 5 . Planen indeholder en bred vifte af investeringer i fysisk og menneskelig kapital samt reformer, der forventes at bidrage til økonomisk vækst og øget beskæftigelse. Planen har til formål at fremskynde den økonomiske genopretning i Cypern og skabe grundlag for en bæredygtig vækstmodel på lang sigt. Ved at øge vækstpotentialet, beskæftigelsen og den økonomiske, sociale og institutionelle resiliens forventes foranstaltningerne i planen at gøre landet mindre sårbart over for chok. Planen forventes også at bidrage til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder gennem fremme af politikker, der skaber lige muligheder for alle børn og øger ungdomsbeskæftigelsen, og at støtte Cypern i at være et inklusivt samfund med god adgang til sundhedspleje samt en produktiv og bæredygtig økonomi.

(22)Cyperns plan imødegår udfordringer inden for beskæftigelse, uddannelse og færdigheder samt sociale udfordringer, der er relevante for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. For at fremme lige muligheder og lige adgang til arbejdsmarkedet foreslås der i planen reformer, der skal fremme digitale og grønne færdigheder, modernisere systemet til evaluering af lærere og skoler og udbedre det generelle misforhold mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer. Der er også planlagt investeringer med henblik på at opgradere erhvervsuddannelserne og yde aktiveringsstøtte til unge som supplement til den indsats, der gøres inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond Plus. For at forbedre dynamikken på arbejdsmarkedet og arbejdsvilkårene har Cypern foreslået en række foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal gøre fleksible arbejdsordninger mere bredt tilgængelige. Planen bygger på en integreret tilgang til arbejdsmarkedstjenester og -politikker såsom offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker i overensstemmelse med Kommissionens henstilling om effektiv støtte til beskæftigelse 6 . Planen har unge som sin vigtigste målgruppe og indeholder et målrettet ansættelsesincitament i forbindelse med uddannelse. Med henblik på at øge social beskyttelse og inklusion foreslås der i planen foranstaltninger til støtte for afinstitutionalisering og langtidspleje.

(23)Planen indeholder et omfattende sæt foranstaltninger med henblik på at håndtere udfordringerne på arbejdsmarkedet og forbedre den sociale samhørighed. Foranstaltningerne omfatter reformer og investeringer i uddannelse og færdigheder, aktiveringspolitikker og sociale tjenester, bekæmpelse af uligheder, modernisering af arbejdsmarkedet samt øget social inklusion. Planen indeholder en detaljeret kortlægning af udvalgte tiltag til afhjælpning af de sårbarheder, der fremgår af den sociale resultattavle, som understøtter den europæiske søjle for sociale rettigheder.

(24)Planen indeholder reformer af den offentlige forvaltning med henblik på at fremme digitaliseringen af offentlige tjenester, mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder samt fremskynde planlægningen og godkendelsen af offentlige investeringsprojekter yderligere. Disse foranstaltninger forventes på lang sigt at gøre erhvervsklimaet mere investeringsvenligt og økonomien mere konkurrencedygtig ved at sikre effektive digitale offentlige tjenester og muliggøre langvarige produktivitetsfremmende virkninger.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade

(25)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra d), og afsnit 2.4 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen at sikre, at ingen foranstaltning (A-rating) til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter i genopretnings- og resiliensplanen gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 7 (princippet om ikke at gøre væsentlig skade — DNSH-princippet).

(26)For hver af foranstaltningerne forventes Cyperns genopretnings- og resiliensplan at sikre, at der ikke gøres væsentlig skade på nogen af de seks miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, nemlig modvirkning af klimaændringer, tilpasning til klimaændringer, bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. Cypern har fremlagt begrundelser i overensstemmelse med Europa-Kommissionens tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01).

(27)For visse foranstaltninger, hvor der i fremtiden vil være behov for indkaldelser af projekter eller af interessetilkendegivelser for at udvælge specifikke projekter, bør princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" overholdes ved med relevante milepæle i forbindelse med disse foranstaltninger at sikre, at opgavebeskrivelsen i indkaldelserne af projekter eller af interessetilkendegivelser indeholder udelukkelseskriterier, der forhindrer udvælgelse af aktiviteter, der kan gøre væsentlig skade på miljømål.

Bidrag til den grønne omstilling, herunder biodiversitet

(28)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra e), og afsnit 2.5 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 indeholder genopretnings- og resiliensplanen foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den grønne omstilling, herunder biodiversitet, eller til de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for klimamål omfatter et beløb, der svarer til 41 % af planens samlede tildeling, beregnet på grundlag af metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2021/241 stemmer genopretnings- og resiliensplanen overens med oplysningerne i den nationale energi- og klimaplan 2021-2030.

(29)For så vidt angår bidraget til at nå Unionens klima- og energimål for 2030 forventes planens gennemførelse at understøtte håndteringen af nogle af de centrale politiske udfordringer, der er udpeget i Kommissionens henstillinger i relation til Cyperns nationale energi- og klimaplan. Planen omfatter reformer forbundet med indførelsen af grønne afgifter, en liberalisering af elmarkedet, fremme af energirenovering af bygninger samt fremskyndelse af elektrisk mobilitet. Den omfatter desuden en bred vifte af investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi målrettet husholdninger, virksomheder, kommuner samt den bredere offentlige sektor og ikkestatslige organisationer. Heri indgår investeringer i masseudrulning af intelligente målere samt EuroAsia Interconnector-projektet, der skal fremme elproduktion fra renere kilder, navnlig vedvarende energikilder. Planen fremmer også udskiftning af konventionelle køretøjer med nul- og lavemissionskøretøjer, anvendelse af alternative, renere brændstoffer og transportformer samt brug af offentlig transport.

(30)Planens gennemførelse forventes desuden at bidrage til at nå Unionens miljøpolitiske mål med et stærkt fokus på vandforvaltning og den cirkulære økonomi. I planen indgår en vandforvaltningsreform samt en række indbyrdes forbundne og gensidigt forstærkende investeringer til fremme af en moderniseret og mere bæredygtig forvaltning af vandressourcerne. Planen omfatter også foranstaltninger, der skal styrke den cirkulære økonomi i turistsektoren og industrisektoren og udbrede en bæredygtig affaldshåndteringspraksis, herunder genanvendelse. I planen tages der også hånd om de udfordringer, der følger af tilpasningen til klimaændringerne, gennem en række beskyttende og forebyggende foranstaltninger inden for beskyttelse mod skovbrande og forebyggelse af oversvømmelser. En foranstaltning med fokus på at beskytte det marine økosystem mod eventuelle farer bidrager til bevarelse af biodiversiteten.

Bidrag til den digitale omstilling

(31)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra f), og afsnit 2.6 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 indeholder genopretnings- og resiliensplanen foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den digitale omstilling eller til håndtering af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for digitale mål tegner sig for et beløb, der svarer til 23 % af planens samlede tildeling, beregnet på grundlag af metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241.

(32)Idet en betydelig andel af det samlede budget går til de digitale aspekter, som også har en fremtrædende plads i de fleste af planens komponenter, lægges der i Cyperns foreslåede genopretnings- og resiliensplan stor vægt på den digitale omstilling og håndteringen af de heraf følgende udfordringer i alle sektorer.

(33)I næsten alle komponenter indgår der foranstaltninger til direkte støtte af den digitale omstilling eller til håndtering af de dermed forbundne udfordringer. De vigtigste bidrag kommer fra komponenter med særligt fokus på konnektivitetsinfrastruktur og digitalisering af den offentlige sektor, efterfulgt af de tre komponenter, der vedrører e-retspleje, finanspolitisk og finansiel stabilitet, samt fremme af digitale færdigheder. Derfor er de foranstaltninger, der vedrører den digitale omstilling eller håndteringen af de dermed forbundne udfordringer, spredt ud over hele planen. De forventes at bidrage til den digitale omstilling af flere økonomiske og sociale sektorer såsom uddannelses- eller sundhedssektoren og til håndteringen af de landespecifikke udfordringer, som denne omstilling medfører.

Varig indvirkning

(34)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra g), og afsnit 2.7 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 forventes genopretnings- og resiliensplanen i høj grad (A-rating) at få varig indvirkning på Cypern.

(35)Planen indeholder en række foranstaltninger, der skal bidrage til den digitale omstilling og hæve det lave niveau i de digitale offentlige tjenester. Disse foranstaltninger forventes at sikre 100 % af befolkningen i organiserede lokalsamfund dækning med bredbånd med meget høj kapacitet, både fastnet såvel som trådløst, herunder mobilt, dvs. 5G, herunder udrulning af 5G langs de vigtigste landbaserede korridorer, og at muliggøre universel og økonomisk overkommelig adgang til gigabitkonnektivitet, herunder 5G-konnektivitet, i alle byområder og landdistrikter. Planen forventes at fremme e-forvaltning gennem en række reformer og investeringer. Digitale projekter såsom den digitale omstilling af domstolene, intelligente byer og digitaliseringen af lovgivningsprocessen forventes sammen med projekter til forbedring af forvaltningssystemet, evalueringen og ansættelsen af personale i den offentlige forvaltning samt en revision af de lokale myndigheder at medføre en strukturel og varig ændring af den måde, den offentlige forvaltning og retssystemet fungerer på, hvilket i sidste ende forventes at forbedre erhvervsklimaet. Oprettelsen af en uafhængig myndighed, der skal koordinere og føre tilsyn med foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, er et centralt element i planen for så vidt angår strukturelle ændringer i institutioner.

(36)Gennemførelsen af de påtænkte reformer og investeringer i Cyperns plan forventes at medføre varige ændringer af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Således omfatter den større reformer af uddannelsessystemet, f.eks. indførelsen af et nyt system til evaluering af lærere og skoler, en udvidelse af gratis obligatorisk førskoleuddannelse og en tilpasning af læseplanerne på de videregående og sekundære uddannelser, så de svarer til arbejdsmarkedets behov. Planen indeholder også uddannelsestilbud til fremme af digitale færdigheder hos studerende, arbejdstagere og arbejdsløse. Den omfatter desuden udarbejdelse af en omfattende national strategi til udbedring af misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer samt af en national strategi for førskoleuddannelse og børnepasning. Disse foranstaltninger forventes at forbedre kvaliteten inden for uddannelse og erhvervsuddannelse på alle alderstrin, forbedre de studerendes resultater og skabe bedre forbindelse mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

(37)Planens varige indvirkning kan også øges gennem synergier mellem planen og andre programmer, der finansieres af midler inden for rammerne af samhørighedspolitikken, navnlig hvis de territoriale udfordringer behandles tilbundsgående, og det tilstræbes at fremme en afbalanceret udvikling.

Overvågning og gennemførelse

(38)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra h), og afsnit 2.8 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 er de ordninger, der er foreslået i genopretnings- og resiliensplanen, tilstrækkelige (A-rating) med hensyn til at sikre en effektiv overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, herunder den påtænkte tidsplan og de påtænkte milepæle og mål samt de dertil knyttede indikatorer.

(39)Overvågningsudvalget, der ledes af generaldirektøren for generaldirektoratet for EU-programmer, koordination og udvikling ("GD EPCD"), og som omfatter generaldirektørerne for de ministerier og viceministerier, der er berørt af planen, er ansvarligt for centralt at overvåge de fremskridt, der gøres med at gennemføre planen. Det overordnede ansvar for overvågningen og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen tildeles direktoratet for genopretning og resiliens, som hører under GD EPCD, der er den koordinerende myndighed. Udvalget har til opgave at koordinere gennemførelsen af foranstaltningerne, attestere opfyldelsen af milepæle og mål, udarbejde statusrapporter og varetage kontakten med Kommissionen, herunder indgivelse af betalingsanmodninger i henhold til forordning (EU) 2021/241. Det bistås i sine opgaver af to specialiserede overvågningsorganer, der attesterer opfyldelsen af milepæle og mål for de foranstaltninger i planen, der kræver specialiseret input. Gennemførselsorganerne er ansvarlige for gennemførelsen af de forskellige investeringer og reformer i planen. 

(40)Milepælene og målene i Cyperns plan udgør et velegnet system til overvågning af planens gennemførelse. De er tilstrækkeligt klare, realistiske og omfattende til at sikre, at det kan spores og kontrolleres, at de er gennemført, og de foreslåede indikatorer for disse milepæle og mål er relevante, acceptable og robuste. Milepælene og målene er også relevante for foranstaltninger, der allerede er gennemført, og som er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241. Det er nødvendigt med en tilfredsstillende opfyldelse af disse milepæle og mål over tid for at begrunde en betalingsanmodning. De verifikationsmekanismer, den dataindsamling og de ansvarsområder, som de cypriotiske myndigheder har beskrevet, forekommer tilstrækkeligt robuste til på passende vis at begrunde udbetalingsanmodningerne, når milepælene og målene vurderes at være nået.

(41)Medlemsstaterne bør sikre, at finansiel støtte gennem faciliteten meddeles og anerkendes i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) 2021/241. Der kan anmodes om teknisk støtte gennem instrumentet for teknisk støtte med henblik på at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af deres planer.

Omkostninger

(42)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra i), og afsnit 2.9 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 er begrundelsen i planen for genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger i moderat grad (B-rating) rimelig og plausibel, i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet og står mål med den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning.

(43)For størstedelen af foranstaltningerne er de fremlagte omkostningsoplysninger ret detaljerede, og metoden beskrives klart ved hjælp af beregninger, der er nemme at følge, og som underbygges af dokumentation. De fremlagte oplysninger tyder på, at omkostningerne vil være i overensstemmelse med arten og typen af de planlagte reformer og investeringer, og understøtter dermed deres plausibilitet. Et mindre beløb af omkostningerne blev dog vurderet til kun i moderat grad at være rimeligt og plausibelt. Endelig er de anslåede samlede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet og svarer til den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning.

Beskyttelse af finansielle interesser

(44)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra j), og afsnit 2.10 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 er de ordninger, der er foreslået i genopretnings- og resiliensplanen, og de yderligere foranstaltninger i denne afgørelse tilstrækkelige (A-rating) til at forebygge, opdage og korrigere korruption, svig og interessekonflikter ved anvendelsen af midler ydet i henhold til nævnte forordning, og ordningerne forventes effektivt at forhindre dobbeltfinansiering inden for rammerne af nævnte forordning og andre EU-programmer. Dette berører ikke anvendelsen af andre instrumenter og værktøjer til at fremme og håndhæve overholdelsen af EU-retten, herunder til at forebygge, opdage og korrigere korruption, svig og interessekonflikter og til at beskytte Unionens finanser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 8 .

(45)Det kontrol- og revisionssystem, som Cypern har udviklet, er udformet på en sammenhængende måde med henblik på at opfylde kravene i forordning (EU) 2021/241. I afventning af udviklingen af et særligt overvågningsinformationssystem til forvaltning og overvågning af planen i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241 bør der oprettes et passende midlertidigt datalagringssystem. Et midlertidigt datalagringssystem eller det særlige overvågningsinformationssystem bør registrere og lagre de relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, navnlig vedrørende opfyldelsen af milepæle og mål, data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 5, litra e), i forordning (EU) 2021/241 bør Cypern gennemføre det midlertidige datalagringssystem eller det særlige overvågningsinformationssystem med de funktioner, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 22, ved at bekræfte den fuldstændige gennemførelse heraf med indgivelsen af den første betalingsanmodning. En særlig revision af systemet bør bekræfte, at det har de funktioner, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241.

(46)Det interne kontrolsystem er baseret på robuste processer og strukturer: Aktørernes roller og ansvarsområder i forbindelse med kontrol og revision er klare, de relevante kontrolfunktioner er behørigt adskilt, og uafhængigheden af de aktører, der udfører revisioner, er sikret. De aktører, der er ansvarlige for kontrollen, har retlig bemyndigelse og administrativ kapacitet til at varetage deres planlagte roller og opgaver. De i planen beskrevne procedurer for kontrol og revision er trådt i kraft, og de deltagende organers ansvarsområder er blevet fastlagt ved ministerrådets afgørelse om godkendelse af planen. De udpegede revisionsorganer er Republikken Cyperns revisionskontor og Republikken Cyperns interne revisionstjeneste. De er bemyndiget til at foretage efterfølgende revisioner for at kontrollere, om gennemførelsesorganerne gennemfører procedurer til forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter, når de anvender de midler, der er stillet til rådighed i henhold til forordning (EU) 2021/241. Der er derudover kontrolordninger på flere forskellige niveauer med henblik på at forhindre dobbeltfinansiering fra andre EU-programmer samt overholdelse af gældende regler.

Sammenhæng

(47)I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra k), og afsnit 2.11 i bilag V til forordning (EU) 2021/241 indeholder planen i høj grad (A-rating) foranstaltninger til gennemførelse af reformer og offentlige investeringsprojekter, der repræsenterer sammenhængende tiltag.

(48)De reformer og investeringer, der fremlægges i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan, supplerer hinanden. De er baseret på en omfattende vækstplan, der sikrer sammenhæng i bidraget til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk udvikling i fremtiden. De fem vigtigste politikområder i planen, dvs. "et modstandsdygtigt og effektivt sundhedssystem og øget civilbeskyttelse", "klimaneutralitet, energieffektivitet og udbredelse af vedvarende energi", "styrkelse af økonomiens modstandsdygtighed og konkurrenceevne", "på vej mod den digitale tidsalder" og "arbejdsmarked, social beskyttelse, uddannelse og menneskelig kapital", er indbyrdes forbundne og gensidigt forstærkende. De indeholder foranstaltninger vedrørende den digitale omstilling, som er centrale katalysatorer for den grønne og den cirkulære omstilling i den cypriotiske økonomi. Planen indeholder også reformer, der forstærker allerede planlagte investeringer, f.eks. i vandforvaltningssektoren, og en skattereform, der skal tilskynde til emissionsreduktioner og grønne investeringer. Politikområdet "styrkelse af økonomiens modstandsdygtighed og konkurrenceevne" vedrører offentlige investeringer, der skal øge konkurrenceevnen, fremme produktiviteten og væksten på lang sigt og skabe nye job, understøttet af reformer til forbedring af de institutionelle rammer og dermed erhvervsklimaet. Politikområdet "arbejdsmarked, social beskyttelse, uddannelse og menneskelig kapital" bidrager til realiseringen af den grønne og den digitale omstilling ved på alle niveauer at forbedre uddannelsessystemet og systemet for færdighedsudvikling og dermed udstyre det cypriotiske samfund med de nødvendige færdigheder, hvilket sikrer en retfærdig digital og grøn omstilling gennem prioritering af bæredygtig jobskabelse, navnlig for unge, samt investeringer i sociale plejetjenester, mens formålet med politikområdet "et modstandsdygtigt og effektivt sundhedssystem og øget civilbeskyttelse" er at sikre universel adgang til effektive sundhedstjenester af høj kvalitet. For at fremme en bredere sammenhæng mellem alle instrumenter, navnlig de, der finansieres af midler fra den europæiske samhørighedspolitik, tilskyndes der til en afbalanceret territorial tildeling af ressourcer.

Ligestilling

(49)Spredt over flere komponenter indeholder planen en række foranstaltninger, der forventes at bidrage til at håndtere udfordringerne vedrørende ligestilling mellem kønnene og lige muligheder for alle. Blandt særligt relevante foranstaltninger kan nævnes de foranstaltninger, der skal forbedre adgangen til økonomisk overkommelig førskoleuddannelse og børnepasning og langtidspleje af høj kvalitet samt fremme fleksible arbejdsordninger, der letter arbejdsmarkedsaktiveringen for personer med omsorgsforpligtelser, navnlig kvinder, den sociale inklusion og mindskelsen af socioøkonomiske ulemper. Derudover tages også udfordringer vedrørende kvindelige iværksættere eller vedrørende finansiel analfabetisme blandt ældre kvinder op til behandling. Støtte til unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, forventes at gavne unge med en sårbar baggrund, herunder indvandrerbaggrund. Der tages i hele planen hensyn til behovene hos personer med handicap, og der indgår et kvantitativt mål for forbedring af den energimæssige ydeevne i husstande, der rummer personer med handicap.

Selvevaluering af sikkerheden

(50)Planen omfatter en selvevaluering af sikkerheden med henblik på investeringer i digital kapacitet og konnektivitet. For så vidt angår investeringer i konnektivitet kortlægges de relevante sikkerhedsspørgsmål og dermed forbundne risici i planen, og der fastsættes afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes for hver af dem på grundlag af de fælles objektive kriterier, der indgår i EU's værktøjskasse for cybersikkerhed i 5G-net.

Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter

(51)Cypern har i sin plan medtaget to grænseoverskridende projekter vedrørende en elsamkøringslinje og undersøiske kabler til dataforbindelser. Begge projekter har et grænseoverskridende element, der involverer Grækenland. For det første skal etableringen af EuroAsia-samkøringslinjen garantere forsyningssikkerheden og mere konkurrencedygtige engrospriser på elektricitet og fremme brugen af elektricitet fra renere kilder, navnlig vedvarende energikilder, ved at slutte Cyperns elnet til Unionens kontinentale system via det græske net på Kreta. Dette er en del af en bredere investering i etableringen af en grænseoverskridende samkøringslinje med en samlet længde på 1 208 km mellem Kreta, Cypern og Israel. For det andet skal projektet vedrørende undersøiske kabler sikre Cypern robuste backbone-internetforbindelser med høj kapacitet via en ny undersøisk forbindelse til dataforbindelser mellem Cypern og Grækenland. Etableringen af en ny separat backbone-vej mellem Cypern og Grækenland forventes at understøtte forbindelserne i Cypern. Dette forventes også at have en positiv indvirkning på den tilgængelige kapacitet og de kommercielle tilbud angående de backbone-forbindelser, der er nødvendige for at levere højhastighedstjenester til slutbrugerne. Endelig forventes det at sikre en højere ydeevne end den, som leveres af de eksisterende forældede kabler.

Høringsproces

(52)På grundlag af det sammendrag af høringsprocessen, der er indeholdt i planen, er alle relevante interessenter såsom arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og ungdomsorganisationer blevet hørt under udarbejdelsen af planen i overensstemmelse med de nationale retlige rammer. De forskellige ministerier, statslige tjenester og lokale myndigheder har inden for rammerne af deres ansvarsområder været inddraget på et tidligt tidspunkt og i adskillige faser af planens udarbejdelse. Parlamentet er blevet regelmæssigt underrettet om planens indhold. Desuden er Cyperns råd for økonomi og konkurrenceevne, svarende til et nationalt produktivitetsråd, blevet hørt. Efter høringen af alle relevante interessenter er en del af de oprindeligt planlagte reformer og investeringer blevet tilpasset eller fjernet fra planen.

(53)I planens gennemførelsesfase forventes en koordineringsproces med alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, også at finde sted. For at sikre, at de relevante aktører tager ejerskab over foranstaltningerne, er det vigtigt at inddrage alle berørte lokale myndigheder og interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, under hele gennemførelsen af de investeringer og reformer, der er indeholdt i planen.

Positiv vurdering

(54)Eftersom Kommissionens vurdering af Cyperns genopretnings- og resiliensplan er positiv, idet den finder, at planen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, bør denne afgørelse i henhold til samme forordnings artikel 20, stk. 2, fastsætte, hvilke reformer og investeringsprojekter der er nødvendige for gennemførelsen af planen, de relevante milepæle, mål og indikatorer samt det beløb, der stilles til rådighed fra Unionen til gennemførelse af planen i form af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte og lånestøtte.

Finansielt bidrag

(55)De anslåede samlede omkostninger i Cyperns genopretnings- og resiliensplan udgør 1 206 400 000 EUR. Eftersom genopretnings- og resiliensplanen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, og da de anslåede samlede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen desuden beløber sig til mere end det maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Cypern, bør det finansielle bidrag, der tildeles til Cyperns genopretnings- og resiliensplan, være lig med hele det maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Cypern.

(56)I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal beregningen af det maksimale finansielle bidrag til Cypern ajourføres senest den 30. juni 2022. I overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 23, stk. 1, bør der stilles et beløb til rådighed for Cypern med henblik på indgåelse af en retlig forpligtelse senest den 31. december 2022. Hvis det er nødvendigt efter ajourføringen af de maksimale finansielle bidrag, bør Rådet på forslag af Kommissionen uden unødigt ophold ændre denne afgørelse med henblik på at medtage det ajourførte maksimale finansielle bidrag.

(57)Endvidere har Cypern for at støtte yderligere reformer og investeringer anmodet om lånestøtte. Det maksimumslånebeløb, som Cypern har anmodet om, udgør mindre end 6,8 % af landets bruttonationalindkomst i 2019 i løbende priser. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger er højere end summen af det finansielle bidrag, der er til rådighed for Cypern, og den lånestøtte, hvorom der er anmodet.

(58)Den støtte, der skal ydes, finansieres af Kommissionens låntagning på Unionens vegne, jf. artikel 5 i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 9 . Støtten bør udbetales i trancher, når Cypern på tilfredsstillende vis har opfyldt de relevante milepæle og mål, som er udpeget i relation til gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

(59)Cypern har anmodet om forfinansiering på 13 % af det finansielle bidrag og på 13 % af lånet. Beløbet bør stilles til rådighed med forbehold af ikrafttrædelsen af og i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241, og den låneaftale, der er omhandlet i samme forordnings artikel 15, stk. 2.

(60)Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager vedrørende tildeling af EU-midler inden for rammerne af andre EU-programmer end forordning (EU) 2021/241 eller sager om forvridning af det indre markeds virkemåde, som indledes i henhold til navnlig traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Godkendelse af vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen

Vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan på grundlag af kriterierne i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 godkendes. Reformerne og investeringsprojekterne i genopretnings- og resiliensplanen, ordningerne og tidsplanen for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, herunder de relevante milepæle og mål samt de yderligere milepæle og mål relateret til udbetalingen af lånet, de relevante indikatorer vedrørende opnåelsen af de planlagte milepæle og mål og ordningerne for Kommissionens fulde adgang til de underliggende relevante data er fastlagt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2
Finansielt bidrag

1.Unionen stiller et finansielt bidrag til rådighed for Cypern i form af ikketilbagebetalingspligtig støtte, som beløber sig til 1 005 946 047 EUR 10 . Et beløb på 818 213 837 EUR stilles til rådighed med henblik på indgåelse af en retlig forpligtelse senest den 31. december 2022. Med forbehold for, at der i forbindelse med ajourføringen, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241, beregnes et beløb til Cypern, som svarer til eller overstiger dette beløb, stilles et yderligere beløb på 187 732 210 EUR til rådighed med henblik på indgåelse af en retlig forpligtelse fra den 1. januar 2023 indtil den 31. december 2023.

2.Kommissionen stiller Unionens finansielle bidrag til rådighed for Cypern i trancher i overensstemmelse med bilaget. Der stilles et beløb på 130 772 986 EUR til rådighed i forfinansiering, svarende til 13 % af det finansielle bidrag. Forfinansieringen og trancherne kan udbetales af Kommissionen i en eller flere rater. Raternes størrelse afhænger af de midler, der er til rådighed.

3.Forfinansieringen stilles til rådighed med forbehold af ikrafttrædelsen af og i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241. Forfinansieringen udlignes ved at fratrække det tilsvarende beløb i udbetalingen af trancherne.

4.Tilrådighedsstillelsen af trancherne i overensstemmelse med finansieringsaftalen er betinget af, at der er midler til rådighed, og at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2021/241 har truffet en afgørelse om, at Cypern på tilfredsstillende vis har opfyldt de relevante milepæle og mål, som er udpeget i relation til gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Med forbehold af ikrafttrædelsen af de retlige forpligtelser i stk. 1 skal milepæle og mål være opfyldt senest den 31. august 2026, for at udbetalingen kan foretages.

Artikel 3
Lånestøtte

1.Unionen stiller et lån på højst 200 320 000 EUR til rådighed for Cypern.

2.Kommissionen stiller lånestøtten til rådighed for Cypern i trancher i overensstemmelse med bilaget. Der stilles et beløb på 26 041 600 EUR til rådighed i forfinansiering, svarende til 13 % af lånet. Forfinansieringen og trancherne kan udbetales af Kommissionen i en eller flere rater. Raternes størrelse afhænger af de midler, der er til rådighed.

3.Forfinansieringen stilles til rådighed med forbehold af ikrafttrædelsen af og i overensstemmelse med den låneaftale, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241. Forfinansieringen udlignes ved at fratrække det tilsvarende beløb i udbetalingen af trancherne.

4.Tilrådighedsstillelsen af trancherne i overensstemmelse med låneaftalen er betinget af, at der er midler til rådighed, og at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2021/241 har truffet en afgørelse om, at Cypern på tilfredsstillende vis har opfyldt de yderligere milepæle og mål, som vedrører lånet, og som er udpeget i relation til gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. For at udbetalingen kan foretages, skal de yderligere milepæle og mål, som vedrører lånet, være opfyldt senest den 31. august 2026.

Artikel 4
Adressat

Denne afgørelse er rettet til Republikken Cypern.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17.
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25).
(3)    Rådets forordning (EU) 2020/2094 af 14. december 2020 om oprettelse af et EU-genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-krisen (EUT L 433I af 22.12.2020, s. 23).
(4)    Disse makroøkonomiske ubalancer henviser til henstillinger fremsat i henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 1176/2011 i 2019 og 2020.
(5)    Disse simuleringer afspejler NGEU's samlede indvirkning, hvilket også omfatter finansiering til REACT-EU og øget finansiering til Horisont Europa, InvestEU, Fonden for Retfærdig Omstilling, udvikling af landdistrikter og rescEU. De omfatter ikke de mulige positive virkninger af strukturreformer, som kan være væsentlige.
(6)    Kommissionens henstilling (EU) 2021/402 af 4. marts 2021 om en effektiv og aktiv støtte til beskæftigelse efter covid-19-krisen (EASE) (EUT L 80 af 8.3.2021).
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).
(8)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget (EUT L 433I af 22.12.2020, s. 1).
(9)    Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af 15.12.2020, s. 1).
(10)    Dette beløb svarer til den finansielle tildeling efter fradrag af Cyperns forholdsmæssige andel af de udgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241, som beregnet efter metoden i nævnte forordnings artikel 11.
Top

Bruxelles, den 8.7.2021

COM(2021) 398 final

BILAG

til

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse

om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

{SWD(2021) 196 final}


BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1.Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1.1: Et robust og effektivt sundhedssystem, øget civilbeskyttelse

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med universel adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet i Cypern samt civilbeskyttelsens overordnede beredskab og indsats. Formålet med denne komponent er at styrke sundhedssektorens effektivitet, tilgængelighed og generelle modstandsdygtighed ved at støtte det nyligt indførte nationale sundhedssystem gennem forskellige interventioner. Disse omfatter i) modernisering og digitalisering af sundhedsinfrastruktur og -udstyr, ii) intensivering af e-sundhedstjenester, iii) akkreditering af leverede sundhedstjenester og indførelse af evidensbaserede kliniske protokoller og kvalitetsovervågningssystemer samt iv) opkvalificeringsmuligheder for sundhedspersonale. Den har endvidere til formål at forbedre Cyperns civilbeskyttelsesordning ved at oprette et moderne offentligt varslingssystem.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om sundhed (landespecifik henstilling nr. 1 fra 2020 og landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C1.1R1): Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring

Formålet med reformen er at forbedre sundhedssystemets kvalitet og bæredygtighed.

Med henblik herpå oprettes der et nationalt center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring, der udvikler kliniske retningslinjer, protokoller og forløb for evidensbaseret medicin (EBM) for alle niveauer af pleje (primær, sekundær og tertiær sundhedspleje) i tæt samarbejde med sundhedspersoner og patienter samt overvågnings- og evalueringsprocesser såsom kliniske audits, peerevalueringer og inspektioner. Desuden skal der udvikles et IT-system, der muliggør gennemførelse og overvågning af kliniske standarder og protokoller, herunder en e-læringsplatform. Reformen skal omfatte uddannelse af sundhedspersoner i de respektive nyetablerede protokoller og processer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C1.1R2): Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associated Infections

Formålet med reformen er at støtte den digitale omstilling i sundhedssektoren og styrke sundhedssystemets effektivitet og modstandsdygtighed.

Det skal bestå i udvikling af en elektronisk platform til behandling af data fra hospitalsapoteker (nosokomialt antibiotikaforbrug), mikrobiologiske laboratorier (antimikrobiel resistens) og hospitaler (infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet).

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C1.1I1): Nye faciliteter til Cyperns blodetablering og indkøb af det nyeste teknologirelaterede udstyr

Formålet med investeringen er at styrke den centrale blodetablering i Cypern.

Denne foranstaltning omfatter opførelse af nye faciliteter til Cyprus Blood Establishment og indkøb af det nyeste teknologirelaterede udstyr. Omkring 80 000 blodprodukter (f.eks. røde blodlegemer, trombocytter og frisk frosset plasma) skal kunne distribueres til klinisk brug i hele landet. De nye faciliteter skal have et behov for primærenergi, der er mindst 20 % lavere end det, der er fastsat i næsten energineutrale bygningskrav.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 2 (C1.1I2): Cyperns Innovative Public Health informations- og kommunikationsteknologisystem (IKT)

Formålet med foranstaltningen er at oprette Influenza Sentinel-overvågningsmodulet i Cyperns innovative informations- og kommunikationsteknologisystem (ICT) for at støtte organer i den offentlige sundhedssektor med at træffe evidensbaserede beslutninger.

Det omfatter både udvikling af de nødvendige digitale værktøjer (såsom software og IKT-infrastruktur) samt opkvalificering af sundhedspersonale og personale i Sundhedsministeriet til at anvende systemet til dataindsamling og udtræk af oplysninger. I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) retningslinjer skal modulet for influenzasentinelovervågning (ISS) i Cyperns innovative offentlige sundhedssystem registrere epidemiologiske data, der informerer sundhedsministeriet om potentielle epidemiologiske udbrud. Sundhedsministeriet tildeler 150 læger som kontrollører, der indlæser data i modulet Influenza Senentinel Surveillance (ISS) i Cyperns innovative offentlige sundhedssystem. 

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C1.1I3): Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler

Investeringen har til formål at gøre det muligt for privathospitalerne inden for kort tid at investere i modernisering af deres medicinske udstyr, hvilket øger kvaliteten af de sundhedstjenester, der leveres.

Foranstaltningen skal omfatte en støtteordning for privathospitaler, der støtter opgradering eller udskiftning af medicinsk udstyr. Ansøgninger om støtte vurderes på grundlag af gennemsigtige udvælgelseskriterier af et særligt vurderingsudvalg, som udpeges af sundhedsministeren.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C1.1I4): Akkreditering af offentlige og private hospitaler

Formålet med denne investering er at støtte akkrediteringen af hospitaler, gøre det muligt at registrere dem i det nationale sundhedssystem (NHS) og forbedre kvalitetssikringen af de sundhedstjenester, der leveres.

Den består af en sponsorordning, der letter akkrediteringen af hospitaler ved at dække en del af i) private og offentlige hospitalers omkostninger i forbindelse med akkrediteringsrådgivningstjenester fra eksterne eksperter (om, hvordan de nødvendige forberedelser til akkrediteringen kan foretages) og ii) akkrediteringsgebyrer, der opkræves af internationalt anerkendte organer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 6 (C1.1I6): Indførelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern

Formålet med foranstaltningen er at udvide e-sundhedstjenesterne til at gøre det muligt at udveksle patientsundhedsoplysninger på tværs af grænserne (navnlig patientjournaler og e-recepter) og blive en del af et sikkert peer-to-peer-e-sundhedsnetværk i EU.

Det består i at iværksætte en grænseoverskridende dataudveksling mellem Cypern og EU-medlemsstaterne med operationelle nationale kontaktpunkter for e-sundhed (NCPeH), såsom e-recepter, e-dispensationer, patientjournaler og yderligere datasæt (bl.a. udladningsformularer, laboratorieresultater og billeddannelse) som aftalt med digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed (eHDSI).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 7 (C1.1I7): Offentligt varslingssystem til støtte for nødoperationer gennem SMS

Formålet med investeringen er at forbedre Cyperns civilbeskyttelsessystem ved at etablere et moderne offentligt varslingssystem, der er målrettet hele befolkningen gennem en mobil applikation, der kan øge den offentlige sikkerhed, beredskabet og modstandsdygtigheden.

Foranstaltningen består i at sætte et offentligt varslingssystem, der når ud til hele befolkningen via en mobilapplikation eller et sikkerhedsledelsessystem, i drift med henblik på alarmering i nødsituationer, der er overhængende eller under udvikling.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

A.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

1

C1.1R1

Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring

Mål

Kliniske protokoller, der er udarbejdet, revideret og underkastet peer review

-

Nummer

0

50

Q4

2024

Mindst 50 kliniske protokoller, der er udarbejdet, revideret og underkastet peer review af et eksperthold, og protokollernes centrale karakteristika er:

• anbefalinger vedrørende klinisk praksis på grundlag af evidensbaseret medicin (EBM)

• implementeringsvejledning

• auditplan.

2

C1.1R1

Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring

Mål

Kliniske protokoller, der er udarbejdet, revideret og underkastet peer review

-

Nummer

50

90

Q4

2025

Mindst 90 kliniske protokoller, der er udarbejdet, revideret og underkastet peer review af eksperthold, og protokollernes centrale karakteristika er:

• anbefalinger vedrørende klinisk praksis på grundlag af evidensbaseret medicin (EBM)

• implementeringsvejledning

• auditplan.

3

C1.1R2

Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associated Infections

Milepæl

Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter

Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter

-

-

-

Q1

2023

Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter, der skal levere oplysninger til sygesikringsorganisationen om antibiotikaforbrug, og som skal overvåges af sygesikringsorganisationen.

4

C1.1R2

Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associated Infections

Milepæl

Den elektroniske platform, herunder overvågningssystemet, er fuldt operationelt

Elektronisk platform sat i drift

-

-

-

Q4

2025

Elektronisk platform til behandling af data fra hospitalsapoteker (nosokomialt antibiotikaforbrug), mikrobiologiske laboratorier (antimikrobiel resistens) og hospitaler (infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet) skal være fuldt operationelle (Installed på alle anvendelsessteder og reelle data indføres), og der skal være et system til overvågning af effektiviteten heraf.

5

C1.1I1

Nye faciliteter til Cyperns blodetablering og indkøb af det nyeste teknologirelaterede udstyr

Milepæl

Underskrivelse af kontrakt om opførelse af Cyprus Blood Establishment (Cyprus Blood Establishment)

Underskrivelse af kontrakten

-

-

-

Q3

2022

Underskrivelse af kontrakten med den/de udvalgte tilbudsgiver (er) (kontrahent (er)), der er udvalgt i henhold til et udbud om opførelse af Cyprus Blood Establishment.

6

C1.1I1

Nye faciliteter til Cyperns blodetablering og indkøb af det nyeste teknologirelaterede udstyr

Milepæl

Nye faciliteter på blodcentrene, herunder alt udstyr, er fuldt operationelle

Afslutning af opførelsen og idriftsættelsen

-

-

-

Q2

2025

De nye blodcentre skal opføres og være fuldt funktionsdygtige til at huse Cyprus Blood Establishment. De nye anlæg skal have et behov for primærenergi, der er mindst 20 % lavere end fastsat i kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger). Nyt relevant udstyr skal være operationelt, og overførslen af det eksisterende udstyr fra den nuværende blodvirksomhed til de nye faciliteter skal være afsluttet.

7

C1.1I2

Cyperns Innovative Public Health informations- og kommunikationsteknologisystem (IKT)

Milepæl

Influenzavirussentinel Surveillance System (ISS)

Fuldt operationelt system

-

-

 

Q2

2022

Modulet "Influenza Sentinel Surveillance System" under Cyperns informations- og kommunikationsteknologisystem (Innovative Public Health Information and Communication System) skal være operationelt, og der skal være indført et system til overvågning af dets effektivitet.

8

C1.1I2

Cyperns Innovative Public Health informations- og kommunikationsteknologisystem (IKT)

Mål

Sentinels indlæser data i modulet Influenza Sentinnel Surveillance System

-

Nummer

0

150

Q4

2025

I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) retningslinjer skal modulet for influenzasentinelovervågning (ISS) i Cyperns innovative offentlige sundhedssystem registrere epidemiologiske data, der er indlæst på den digitale onlineplatform af praktiserende læger for at informere sundhedsministeriet om potentielle udbrud. Sundhedsministeriet tildeler mindst 150 læger som sentineler, der indlæser data i ISS-modulet i Cyperns Innovative Public Health ICT System.

9

C1.1I3

Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler

Mål

Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning

-

Nummer

0

10

Q4

2023

Mindst ti af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget finansiel støtte fra ordningen for erhvervelse af medicinsk udstyr.

10

C1.1I3

Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler

Mål

Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning

-

Nummer

10

23

Q4

2025

Mindst 23 af de sagsøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget finansiel støtte fra ordningen for erhvervelse af medicinsk udstyr.

11

C1.1I4

Akkreditering af offentlige og private hospitaler

Mål

Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den ordning, der dækker akkrediteringsrelaterede omkostninger

-

Nummer

0

20

Q2

2024

Mindst 20 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier er blevet støttet af ordningen for opnåelse af akkreditering.

12

C1.1I4

Akkreditering af offentlige og private hospitaler

Mål

Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den ordning, der dækker akkrediteringsrelaterede omkostninger

-

Nummer

20

45

Q4

2025

Mindst 45 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier er blevet støttet af ordningen for opnåelse af akkreditering.

13

C1.1I6

Indførelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern

Milepæl

Afslutning af analyse-, udformnings- og udviklingsfasen af IT-systemet for grænseoverskridende e-sundhedstjenester

Færdiggørelse af analyse-, udformnings- og udviklingsfasen af IT-systemet, som det fremgår af en særlig rapport fra projektindgåelsesgruppen hos den ordregivende myndighed

-

-

-

Q4

2023

Analysen, udformningen og udviklingen af IT-systemfasen skal være afsluttet.

Specifikationerne skal omfatte:

a) mobil videokommunikation

b) geolokalisering

c) kapacitetslookup

d) Discovery Profile over patienter på tværs af grænserne (for at lokalisere samfund, der ligger inde med patientrelevante sundhedsdata og oversættelse af patientindentifikatorer på tværs af samfund, der ligger inde med den samme patients data)

e) for grænseoverskridende cybersikkerhedsopdagelse og -reaktion (XDR) og e-ID

f) automatisk dataindsamling og evaluering

g) for både cypriotiske og udenlandske statsborgere: i) et offentligt tilgængeligt nationalt kontaktpunkt for e-sundhed, ii) ajourført patientresumé og iii) e-recept

h) udveksling af ustrukturerede kliniske dokumenter og

i) patienters adgang til grænseoverskridende datatjenester baseret på e-sundhedsnetværkets retningslinjer for implementering af Clinical Document Architecture 6.

Der skal også oprettes en ny tjeneste for at muliggøre udveksling af strukturerede og kodede kliniske dokumenter, der kan omfatte billed-/billedrapporter, udledningsskrivelser (apport), elektroniske patientjournaler og laboratorieresultater.

14

C1.1I6

Indførelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern

Milepæl

Fuld drift af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om sundhedsydelser

Den nationale e-sundhedsmyndigheds godkendelse af systemet

-

-

-

Q2

2025

Fuld drift af grænseoverskridende dataudveksling mellem Cypern og lande med operationelle nationale kontaktpunkter for e-sundhed (såsom e-recepter, e-dispensationer, patientjournaler, der udveksles med Cypern) og yderligere datasæt (såsom tømningsformularer, laboratorieresultater og billeddannelse) som aftalt med digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed.

15

C1.1I7

Offentligt varslingssystem til støtte for nødoperationer gennem SMS

Milepæl

Det nyoprettede offentlige varslingssystem og dets overvågningssystem er fuldt operationelt

Det tekniske udvalg underskriver slutrapporten for godkendelse af systemer og "go-live" -rapporten

for det offentlige varslingssystem

-

-

-

Q4

2025

Det offentlige varslingssystem skal være operationelt, og der skal være etableret et overvågningssystem, der når ud til hele befolkningen gennem en mobilapplikation og/eller SMS.

Terminalpointmaskinerne til SMS-afsendelse skal være fuldt funktionsdygtige.

A.3.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Reform 3 (C1.1R3): Gradvis omlægning af rammerne for levering af sundhedsydelser og godtgørelse til værdibaserede modeller

Formålet med reformen er at indføre og gradvist gå over til værdibaserede sundhedsmodeller for at supplere de nuværende mængdebaserede sundhedsmodeller, forbedre sundhedsresultaterne og begrænse omkostningerne.

Den skal bestå i udvikling af passende værdibaserede modeller og initiativer med relevante overvågningsmekanismer til at måle og spore reformens succes og indførelse af værdibaserede modeller i afgørelsen om godtgørelse for primær sundhedspleje og hospitalsbehandling i henhold til den generelle lovgivning om sundhedssystemet.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Investering 5 (C1.1I5): Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler

Formålet med denne investering er at forbedre, modernisere og/eller opgradere Cyperns statslige hospitaler for at sætte dem i stand til at konkurrere på lige fod med den private sektor og samtidig forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne og arbejdsvilkårene for sundhedspersonale på offentlige hospitaler.

Denne foranstaltning består i forbedring, modernisering og/eller opgradering af følgende ni statslige hospitaler: (1) forbedring af Makarios Hospital for Børn med henblik på at tilbyde børn en fuldstændig behandling af sager (2) opførelse og/eller udvidelse af hæmoodyalismen på hospitalet Paphos og Limassol (3) opførelse af et hospital for mental sundhed; (4) forbedring af hospitalet i Limassol (5) forbedring af ulykkes- og nødenhederne på alle State Cyprus Hospitals (6) forbedring af sygehuset i Paphos (7) udvidelse af Enheden for Invasiv Radiologi, herunder medicinsk udstyr (f.eks. angiografienheden) (8) opførelse af en covid-19-enhed på Famagusta-hospitalet; og (9) oprettelse af en enhed for overførbare sygdomme på hospitalet i Limassol. Bygningsrenoveringer skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. Hemodyalisis-enheden på hospitalet Paphos skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der er fastsat i kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A.4.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

16

C1.1R3

Gradvist at flytte rammerne for levering af sundhedsydelser og godtgørelse til værdibaserede modeller.

Milepæl

Værdibaseret godtgørelse, der skal afspejles for primær behandling og indlæggelse

Værdibaseret godtgørelse, der skal afspejles i afgørelsen om godtgørelse

-

-

-

Q1

2023

De årlige beslutninger om godtgørelse i det almindelige sundhedssystem skal tilpasses, så de omfatter værdibaseret godtgørelse for primær behandling og indlæggelse.

17

C1.1I5 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler

Mål

Forbedrede, konstruerede og/eller opgraderede statslige hospitaler

-

Nummer

0

7

Q2

2024

Mindst syv statslige hospitaler skal forbedres, opføres og/eller opgraderes. Bygningsrenoveringer skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. Hemodyalisis-enheden på hospitalet Paphos skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der er fastsat i kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger). Afslutningen af arbejdet skal attesteres ved overtagelse af udstedte attester for det afsluttede arbejde.

18

C1.1I5 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler

Mål

Forbedrede, konstruerede og/eller opgraderede statslige hospitaler

-

Nummer

7

9

Q2

2026

Ni statslige hospitaler skal forbedres, opføres og/eller opgraderes. Bygningsrenoveringer skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. Hemodyalisis-enheden på hospitalet Paphos skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der er fastsat i kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger). Afslutningen af arbejdet skal attesteres ved overtagelse af udstedte attester for det afsluttede arbejde.

B. KOMPONENT 2.1: Klimaneutralitet, energieffektivitet og vedvarende energi

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle udfordringen med modvirkning af klimaændringer ved at bidrage til landets omstilling til klimaneutralitet.

Formålet med komponenten er at forbedre miljøpolitikken gennem foranstaltninger vedrørende grøn beskatning, åbning af elmarkedet og lettelse af udstedelsen af tilladelser til vedvarende energi og renoveringsprojekter. Komponenten har til formål at forbedre energieffektiviteten i bygningsmassen og anden infrastruktur og støtte grønne investeringer for SMV'er, husholdninger, den bredere offentlige sektor og ngo'er. Komponenten sigter også mod at afhjælpe energifattigdom og har til formål at afhjælpe Cyperns energimæssige isolation.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at fokusere investering og investeringsrelaterede politikker om energieffektivitet og vedvarende energi (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019 og landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

B.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C2.1R1): Grøn beskatning

Formålet med foranstaltningen er at fremme overgangen til en mere effektiv udnyttelse af miljøressourcerne, reducere drivhusgasemissionerne og øge udbredelsen af vedvarende energi.

Reformen består af lovgivningsmæssige ændringer, hvorved der indføres en kulstofafgift på brændstoffer, der anvendes i de økonomiske sektorer, der ikke er omfattet af EU's drivhusgasemissionshandelssystem. Reformen skal også omfatte en gradvis indførelse af en afgift på vand samt indførelse af en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald. Reformen skal sigte mod at yde et konkret bidrag til at nå klima- og energimålene for 2030 for at reducere drivhusgasemissionerne og øge andelen af vedvarende energi. Lovændringerne baseres på resultaterne af en uafhængig undersøgelse, der skal foretages.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C2.1R2): Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed

Formålet med foranstaltningen er at øge konkurrencen på elmarkedet ved at skabe betingelser for, at nye investorer kan deltage i produktion, lagring, aggregering, prisfleksibelt elforbrug og udbud af elektricitet.

Reformen består i at sikre, at Cyperns transmissionssystemoperatør (TSOC) er uafhængig af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed (EAC) med hensyn til ledelse, økonomi og personaleforvaltning. Foranstaltningen skal også gøre det lettere at skifte leverandør, hvilket forventes at reducere elomkostningerne for private og kommercielle/industrielle kunder.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

Reform 3 (C2.1R3): Digitale kvikskranker til at strømline VE-projekter og lette energirenovering i bygninger

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemførelsen af VE-projekter ved at strømline godkendelsesprocessen for VE-projekter. Reformen skal også sigte mod at fremskynde energirenoveringen af bygninger.

Reformen består i at digitalisere tilladelsesprocessen for VE-projekter og etablere et enkelt kontaktpunkt for teknisk og finansiel støtte til energirenovering af bygninger.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C2.1R4): Rammebestemmelser for energilagring

Formålet med foranstaltningen er at fastlægge en lovramme for fremme af lagerfaciliteters deltagelse på elektricitetsmarkedet.

Reformen består i at ændre reglerne for transmission og distribution (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR) for at gøre det muligt for lagerfaciliteter at deltage på engrosmarkedet for elektricitet. Dette forventes at fremme produktionen af elektricitet fra vedvarende energisystemer og bidrage til effektiviteten og den økonomiske levedygtighed af elmarkedet som helhed.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

Investering 1 (C2.1I1): Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor

Formålet med foranstaltningen er at reducere det primære og endelige energiforbrug og CO2-emissionerne i bygninger og/eller anlæg, der ejes eller drives af SMV'er, lokale myndigheder (kommuner og lokalsamfund) og organisationer i den bredere offentlige sektor.

Investeringen skal bestå i at yde støtte til mindst 275 enheder til bygningsrenovering og til at gøre produktionsprocesserne mere effektive. Tilskudsordningen skal også fremme gennemførelsen af energisyn samt indførelsen af digitale teknologier og integrationen af vedvarende energi. Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Indkaldelsen af forslag til denne foranstaltning skal navnlig afspejle det forhold, at køb af biomassekedler er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa, direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi og relevant national lovgivning om luftforurenende emissioner.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.Investering 2 (C2.1I2): Fremme af vedvarende energikilder og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husstande med handicap

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til anvendelse af vedvarende energikilder og energibesparelser i den store beholdning af gamle boliger samt at støtte gennemførelsen af mindre energirenoveringer i energifattige husholdninger samt i husholdninger med handicap.

Investeringen består af to delforanstaltninger: i) en støtteordning til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og ii) en støtteordning til bekæmpelse af energifattigdom i husstande med handicap.

Delforanstaltning 1: fremme af vedvarende energikilder og energieffektivitetsforanstaltninger i boliger

Investeringen skal bestå i at yde tilskud til mindst 16 200 boliger (herunder husstande med sårbare elforbrugere) til varmeisolering af tage og/eller til installation af et solcellesystem og/eller til installation eller udskiftning af systemer til solvandopvarmning (SWH) i en eksisterende bolig.

Delforanstaltning 2: bekæmpelse af energifattigdom i handicappede husstande

Investeringen skal bestå i at yde støtte til gennemførelsen af energirenoveringer i lille målestok, såsom varmeisolering og energieffektivt udstyr, i mindst 270 energifattige husstande samt husholdninger med handicap.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C2.1I3): Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders og NGO'ers anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer og tilpasning

Formålet med foranstaltningen er at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder og energibesparelser i forbindelse med den store mængde gammel infrastruktur, der anvendes af lokale myndigheder, samt at opbygge en pipeline af investeringsprojekter for bæredygtig energi og klimatilpasning i alle landdistrikter i Cypern.

Investeringen består af to delforanstaltninger: i) tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder og ngo'er til at anvende vedvarende energikilder og energibesparelser og ii) lette lokalsamfundenes overgang til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

Delforanstaltning 1: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders og ngo'ers anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser

Delforanstaltningen består i at oprette en tilskudsordning for støtte til storstilede energieffektivitets- og VE-foranstaltninger i bygninger, infrastruktur og socialt boligbyggeri rettet mod lokale offentlige myndigheder og ngo'er.Delforanstaltning 2: Lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

Delforanstaltningen består i at yde teknisk bistand til landbrugsrådene i forbindelse med udvikling af planer for bæredygtig energi og klima og gennemførelse af energi- og klimainvesteringer samt oprettelse af en tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig energi og klimatilpasning.

De to delforanstaltninger skal tilsammen føre til mindst 580 investeringer til forbedring af energimæssig ydeevne og modstandsdygtighed over for klimaændringer, som skal foretages af lokale myndigheder eller ngo'er.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C2.1I4): Reduktion af CO2-emissioner i industrier, virksomheder og organisationer

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde industrier, virksomheder og organisationer til at engagere sig i omstilling til dekarbonisering og til at gennemføre handlingsplaner til reduktion af drivhusgasemissioner i deres drift og/eller forsyningskæder.

Investeringen består i at oprette en støtteordning, der yder finansiering svarende til omkostningerne ved køb af drivhusgasemissionskvoter, der skal undgås som følge af reduktionen af emissioner som følge af støttemodtagernes foranstaltninger. Mindst 354 566 ton CO2-ækvivalenter skal reduceres som følge af den ydede støtte.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse 1 ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks 2 iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg 3 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling 4 og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C2.1I5): Energieffektivitetsopgradering af offentlige bygninger

Formålet med foranstaltningen er at fremme energiopgradering og øget energieffektivitet i udvalgte offentlige bygninger, dvs. brandvæsener, skoler, Nicosia General Hospital, vandrensningsanlæg og vandpumpestationer.

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) Fire Service Properties and Schools ii) Nicosia General Hospital og iii) installation af netforbundne solcelleenergisystemer i vandrensningsanlæg og vandpumpestationer.

Delforanstaltning 1: Brandvæsenets egenskaber og skoler

Delforanstaltningen består i gennemførelse af energiopgraderinger på de 16 brandstationer i Cypern, Fire Brigade-hovedkvarteret og to brandstationer i landdistrikter. Delforanstaltningen skal også omfatte installering af varmeisolerings- og solcelleanlæg i mindst 405 skoler.

Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

Delforanstaltning 2: Nicosia General Hospital

Delforanstaltningen består i etablering og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital med en samlet kapacitet på 943 kW.

Delforanstaltning 3: Vandrensningsanlæg og vandpumpestationer

Delforanstaltningen består af installation af netforbundne solcelleenergisystemer med en samlet effekt på 2 MWp i vandrensningsanlæg og vandpumpestationer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 6 (C2.1I6): Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet

Formålet med foranstaltningen er at opgradere infrastrukturen for vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet og integrere denne infrastruktur i det fremtidige intelligente net.

Investeringen skal bestå i levering, installation, afprøvning, kalibrering, ibrugtagning og accept af udstyr til intelligente net efterfulgt af endelig infrastrukturintegration. Foranstaltningen skal også omfatte personalets orientering og uddannelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering 7 (C2.1I7): Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)

Formålet med foranstaltningen er at lette udbredelsen af intelligente målere i Cypern.

Investeringen består i levering og installation af 400 000 intelligente målere til endelige elkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C2.1I8): Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget

Formålet med foranstaltningen er at forbedre overvågningen af drivhusgasemissioner fra landbruget i Cypern og bidrage til at nedbringe dem.

Investeringen skal bestå i etablering af et system til overvågning af drivhusgasemissioner i landbruget, som skal tilvejebringe data til gennemførelse af mere effektive modvirkningsmetoder og bidrage til at opnå en reduktion af drivhusgasemissionerne fra landbruget på 10 % inden udgangen af 2025.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 9 (C2.1I9): Beskyttelse mod skovbrande

Formålet med foranstaltningen er at opgradere de relevante cypriotiske myndigheders kapacitet til at håndtere brandfare og styrke beskyttelsen mod de risici, som borgere, infrastruktur og skove står over for.

Investeringen skal bestå i indkøb af brandslukningsfly, køretøjer, udstyr og tilhørende uddannelse og servicering i den periode, hvor foranstaltningen gennemføres. Dette omfatter levering af følgende køretøjer, maskiner og udstyr: 75 transportkøretøjer til patruljering med henblik på beskyttelse af skovene og overførsel af personale ved brandulykker 12 store brandbiler 25 nødbrandslukningsvogne fire bulldozere til bygning af brandsikringsarbejder med mulighed for transport med lastbil med henblik på hurtig transport til brand fire bulldozere til opførelse af brandsikringsarbejder seks landbrugstraktorer, der er udstyret med det nødvendige værktøj til gennemførelse af brandforebyggelsesforanstaltninger firehjulede gravemaskiner/læssemaskiner seks grenshreddere fire læssemaskiner (lastbiler) og seks tankskibe på 20 ton til brandsikringsformål et brandslukningsfly.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 10 (C2.1I10): Markedsstyringssystem for at lette åbningen af elmarkedet for konkurrence

Formålet med foranstaltningen er at indføre et markedsstyringssystem for den cypriotiske transmissionssystemoperatør som et redskab til at lette åbningen af elmarkedet for konkurrence.

Investeringen skal bestå i installering og udrulning af markedsstyringssystemet for Cyperns elektricitetsmarked og tilhørende uddannelse af 100 % af transmissionssystemoperatørens personale.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

B.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

19

C2.1R1

Grøn beskatning

Milepæl

Ikrafttræden af en lov om indførelse af en kulstofafgift på brændstoffer, en afgift på vand og en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald

Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af en lov om indførelse af en kulstofafgift på brændstoffer, en afgift på vand og en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald

-

-

-

Q2

2023

Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at yde et mærkbart bidrag til at nå 2030-målet om at reducere drivhusgasemissionerne. Ændringerne skal baseres på resultaterne af en uafhængig undersøgelse, der skal foretages. Loven skal navnlig a) indføre en kulstofafgift på brændstoffer, der anvendes i de økonomiske sektorer, som ikke er omfattet af EU's drivhusgasemissionshandelssystem, b) indføre en gradvis afgift på vand, som skal afspejle knapheden på denne naturressource og miljøomkostningerne ved dens anvendelse, og c) indføre en landsdækkende afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald.

20

C2.1R1

Grøn beskatning

Milepæl

Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og økonomien

Offentliggørelse af konsekvensanalyserapporten, der måler reformens indvirkning på miljøet og økonomien

-

-

-

Q2

2026

Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og de økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder, og anbefaler om nødvendigt yderligere skatteændringer.

21

C2.1R2

Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed

Milepæl

Lov om regulering af elektricitetsmarkedet fra 2021

Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af "lov om regulering af elektricitetsmarkedet" fra 2021

-

-

-

Q4

2021

Ikrafttrædelsen af loven om regulering af elektricitetsmarkedet fra 2021, som skal lette åbningen af elmarkedet for konkurrence og fremme anvendelsen af vedvarende energikilder ved at: a) opnåelse af Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed (EAC) (uafhængighed med hensyn til forvaltning, teknisk autonomi og uafhængighed for TSOC-personale), b) indførelse af de nødvendige skridt til at reducere elomkostningerne for indenlandske og kommercielle/industrielle kunder og c) skabe betingelser for gennemsigtighed og tillid for at motivere nye investorer i produktion og forsyning af elektricitet.

22

C2.1R3

Digitale kvikskranker til at strømline VE-projekter og lette energirenovering i bygninger

Milepæl

Fuldt operationel IT-platform

Fuldt operationel IT-platform accepteret af ministeriet for energi, handel og industri

-

-

-

Q4

2022

Fuldt operationel IT-platform til at 1) vejlede ansøgeren om den administrative ansøgningsproces på en gennemsigtig måde, frem til de ansvarlige myndigheder træffer en eller flere afgørelser, 2) forsyne ansøgeren med alle nødvendige oplysninger og inddrager andre administrative myndigheder, hvor det er relevant.

23

C2.1R4

Rammebestemmelser for energilagring

Milepæl

Ændring af reglerne for transmission og distribution (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR)

Offentliggørelse på webstedet for Cyperns energitilsynsmyndighed for ændring af reglerne for transmission og distribution (TDR) og reglerne for handel og afvikling (TSR)

-

-

-

Q4

2021

Ikrafttrædelsen af en ændring af reglerne for transmission og distribution (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR), som skal tilvejebringe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer (markedsregler) og tekniske bestemmelser, der skal gøre det muligt for lagerfaciliteter at:

— deltage i engrosmarkedet for elektricitet

— fremme udviklingen af et økonomisk levedygtigt, effektivt, sikkert og forbrugerorienteret elmarked, der prioriterer produktion af elektricitet fra vedvarende energisystemer.

24

C2.1I1

Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor

Milepæl

Støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor

Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordningen til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor

-

-

-

Q4

2021

Udsende indkaldelse af forslag til støtteordningen til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor efter kontrol af statsstøtteforordningen, som skal anvendes af kommissæren med ansvar for statsstøttekontrol og ministerrådets afgørelse om godkendelse af ordningens mål. Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

25

C2.1I1

Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor

Mål

Enheder (SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner

 

Nummer

0

125

Q4

2024

Mindst 125 enheder (SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor) har gennemført (1) energieffektivitetsinterventioner (energieffektivitetsforanstaltninger) i bygninger eller (2) energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med deres produktionsprocesser eller (3) energieffektivitetsforanstaltninger i kommunale sportsanlæg på grund af den støtte, der ydes med et mål om i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

26

C2.1I1

Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor

Mål

Enheder (SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner

 

Nummer

125

275

Q4

2025

Mindst 275 enheder (SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor) har gennemført (1) energieffektivitetsinterventioner (energieffektivitetsforanstaltninger) i bygninger eller (2) energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med deres produktionsprocesser eller (3) energieffektivitetsforanstaltninger i kommunale sportsanlæg på grund af den støtte, der ydes med et mål om i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

27

C2.1I2

Fremme af vedvarende energikilder og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husstande med handicap

Milepæl

Første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger

Første indkaldelse af forslag offentliggjort

-

-

-

Q2

2021

Den første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger er offentliggjort på VEK's og Energibevaringsfondens websted. Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

28

C2.1I2

Fremme af vedvarende energikilder og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husstande med handicap

Mål

Boliger og husstande med handicap, der har forbedret deres energimæssige ydeevne

-

Nummer

0

8 600

Q4

2023

Mindst 8 500 boliger og 100 husstande med handicappede har forbedret deres energimæssige ydeevne på grund af de skræddersyede løsninger (støttetjenester og energivejledning) og den finansielle støtte, der ydes med henblik på at opnå en gennemsnitlig reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

29

C2.1I2

Fremme af vedvarende energikilder og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husstande med handicap

Mål

Boliger og husstande med handicap, der har forbedret deres energimæssige ydeevne

-

Nummer

8600

16 470

Q2

2026

Mindst 16 200 boliger og 270 husstande med handicappede har forbedret deres energimæssige ydeevne på grund af de skræddersyede løsninger (støttetjenester og energivejledning) og den finansielle støtte, der ydes med henblik på at opnå en gennemsnitlig reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

30

C2.1I3

Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders og NGO'ers anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer og tilpasning

Milepæl

Første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger

Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag

-

-

-

Q3

2021

Den første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger er blevet offentliggjort på webstedet for VEK og Energibevaringsfonden. Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

31

C2.1I3

Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders og NGO'ers anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer og tilpasning

Mål

Investeringer foretaget af lokale myndigheder eller NGO'er, der har forbedret deres energimæssige ydeevne, og modstandsdygtigheden over for klimaændringer

-

Nummer

0

190

Q4

2023

Mindst 190 investeringer foretaget af lokale myndigheder eller NGO'er, der har forbedret deres energimæssige ydeevne og modstandsdygtighed over for klimaændringer som følge af den tekniske bistand og den finansielle støtte, der ydes med henblik på at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

32

C2.1I3

Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders og NGO'ers anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer og tilpasning

Mål

Investeringer foretaget af lokale myndigheder eller NGO'er, der har forbedret deres energimæssige ydeevne, og modstandsdygtigheden over for klimaændringer

-

Nummer

190

580

Q2

2026

Mindst 580 investeringer foretaget af lokale myndigheder eller NGO'er, der har forbedret deres energimæssige ydeevne og modstandsdygtighed over for klimaændringer som følge af den tekniske bistand og den finansielle støtte, der ydes med henblik på at opnå en gennemsnitlig reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

33

C2.1I4

Reduktion af CO2-emissioner i industrier, virksomheder og organisationer

Mål

Reduktion af emissioner

-

Nummer

0

130 000

Q4

2024

Mindst 130 000 tons CO2-ækvivalenter reduceret som følge af den ydede støtte. Emissionsreduktioner verificeres ved hjælp af eksterne ekspertrapporter. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

34

C2.1I4

Reduktion af CO2-emissioner i industrier, virksomheder og organisationer

Mål

Emissionerne reduceres yderligere

-

Nummer

130000

354 566

Q2

2026

Mindst 354 566 tons CO2-ækvivalenter reduceret som følge af den ydede støtte. Emissionsreduktioner verificeres ved hjælp af eksterne ekspertrapporter. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

35

C2.1I5

Energieffektivitetsopgradering af offentlige bygninger

Mål

Termisk isolering og solcellesystemer installeret i skoler

-

Nummer

0

405

Q1

2022

Termisk isolering og solcellesystemer installeret i mindst 405 skoler med et mål om i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

36

C2.1I5

Energieffektivitetsopgradering af offentlige bygninger

Mål

Afslutning af opsætning og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital

-

Nummer

0

943

Q4

2023

Færdiggørelse af etablering og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital med en samlet kapacitet på 943 kW.

37

C2.1I5

Energieffektivitetsopgradering af offentlige bygninger

Mål

Afslutning af installation af solcelleanlæg på vandpumpestationer og brandstationer

-

Nummer

0

2 200

Q4

2025

Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 2 200 kW på vandpumpestationer og brandstationer.

38

C2.1I6

Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet

Milepæl

Underskrivelse af kontrakt om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net

Underskrivelse af kontrakt

-

-

-

Q4

2022

Underskrivelse af kontrakt om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net efter en vellykket offentlig udbudsprocedure.

39

C2.1I6

Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet

Milepæl

Levering, vellykket installation og accept af udstyr til intelligente net

Udstedt godkendelsesrapport

-

-

-

Q2

2024

Levering, vellykket installation, afprøvning, kalibrering, ibrugtagning og accept af udstyr til intelligente net efterfulgt af endelig infrastrukturintegration.

40

C2.1I7

Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)

Milepæl

Kontraktindgåelse for intelligent elmålerinfrastruktur

Underskrivelse af kontrakt

-

-

-

Q1

2022

Kontraktsignatur for intelligent elmålerinfrastruktur (Hardware, software og support & andre tjenester).

41

C2.1I7

Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)

Mål

Levering og installation af intelligente målere

-

Nummer

0

200 000

Q3

2024

Accept af levering og installation af mindst 200 000 intelligente elmålere til endelige elkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

42

C2.1I7

Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)

Mål

Levering og installation af intelligente målere

-

Nummer

200000

40 0000

Q2

2026

Accept af levering og installation af 400 000 intelligente elmålere til endelige elkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

43

C2.1I8

Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget

Milepæl

Indkøb og installation af overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget

Det modtagende udvalgs godkendelse af udstyret og installationen

-

-

-

Q2

2023

Indkøb og installation af automobilenheder og permanente overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget med det formål at gennemføre passende politikker til afbødning af drivhusgasemissioner.

44

C2.1I8

Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget

Mål

Reduktion af udledningen af drivhusgasser fra landbruget

-

% (Percentage)

0

10

Q4

2025

Opnå en reduktion på 10 % af drivhusgasemissionerne fra landbruget gennem overvågning af drivhusgasemissioner og beregning af nationale emissionsfaktorer for drivhusgasemissioner og gennemførelse af emissionsfaktorer gennem den nationale opgørelse over drivhusgasemissioner i landet. De samlede referenceemissioner fra landbrugsjord baseret på landets nationale opgørelse er 122,8 kt CO2-ækvivalenter for 2019.

45

C2.1I9

Beskyttelse mod skovbrande

Milepæl

Undertegnelse af aftaler/kontrakter om indkøb af brandslukningsfly, køretøjer, udstyr og levering af tjenesteydelser

Undertegnelse af aftalerne/kontrakterne

-

-

-

Q2

2022

Undertegnelse af aftaler/kontrakter med leverandører om indkøb af brandslukningsfly, køretøjer, udstyr og levering af tjenesteydelser med det formål at bidrage til tilpasning til klimaændringer og til at mindske risikoen for

eksplosion og udvidelse af skovbrande og styrkelse af beskyttelsen mod de risici, som borgerne står over for

infrastruktur og skove fra en mulig brandhændelse.

46

C2.1I9

Beskyttelse mod skovbrande

Milepæl

Levering af brandslukningsfly, køretøjer og udstyr

Godkendelsescertifikater udstedt med henblik på levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr

-

-

-

Q4

2023

Levering og modtagelse af brandslukningsfly, køretøjer og udstyr.

47

C2.1I9

Beskyttelse mod skovbrande

Milepæl

Færdiggørelse af tjenesteydelser

Acceptcertifikater udstedt for at bekræfte accept af tjenesteydelser

-

-

-

Q4

2025

Udførelse af følgende tjenesteydelser: (1) brandslukningsoperationer og pilotuddannelse (2) skovbrugspraksis og (3) tjenester for 3 ubemandede luftfartøjer (UAV) — droner.

48

C2.1I10

Markedsstyringssystem for at lette åbningen af elmarkedet for konkurrence

Milepæl

Færdiggørelse, installering og udrulning af markedsstyringssystemet og uddannelse af personale

Udstedelse af endeligt godkendelsescertifikat for markedsstyringssystemet og kontrol af gennemførelse af personaleuddannelse

-

-

-

Q1

2023

Færdiggørelse, installering og udrulning af markedsstyringssystemet for Cyperns elektricitetsmarked og uddannelse af transmissionssystemoperatørens personale i det udrullede informationssystem og de dermed forbundne operationelle procedurer.

B.3.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 11 (C2.1I11) Afslutning af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"

Formålet med foranstaltningen er at garantere forsyningssikkerheden og mere konkurrencedygtige engrospriser på elektricitet og muliggøre øget brug af elektricitet fra renere kilder, navnlig vedvarende energikilder, ved at forbinde Cyperns elnet med det europæiske kontinentale system.

Investeringen består i færdiggørelsen og ibrugtagningen af sammenkoblingen af projekt af fælles interesse 3.10.2 mellem Cypern og Grækenland, som omfatter en konverteringsstation på 1 000 MW jævnstrøm på Cypern og tilhørende infrastruktur på Cypern og Kreta, der er forbundet gennem 898 km HVDC-undervandskabler med en kapacitet på 1 000 MW. Dette forventes at indgå i en bredere investering i etablering af en grænseoverskridende samkøringslinje med en samlet længde på 1 208 km mellem Kreta, Cypern og Israel. Forskellige dele af projektet forventes at modtage finansiering fra forskellige kilder, nemlig genopretnings- og resiliensfaciliteten, Connecting Europe-faciliteten, et lån fra Den Europæiske Investeringsbank, kommercielle lån og egenkapital.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal de afbødende foranstaltninger, der tager sigte på bevarelse af havmiljøet, respekteres behørigt under gennemførelsen af projektet som fastsat i miljøkonsekvensvurderingen og byggetilladelsen. Alle foranstaltninger, der inden for rammerne af VVM og vurderingen inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF er identificeret som nødvendige for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal integreres i projektet og overholdes i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

B.4.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer

Relateret foranstaltning

(reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

49

C2.1I11

Stop for energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"

Milepæl

Påbegyndelse af opførelsen af HVDC-omdannelsesstationen i Kofinou og onshore-infrastrukturen i Cypern

Underskrevet aftale om opførelse af Kofinou Converter Station

-

-

-

Q4

2022

Påbegyndelse af opførelsen af HVDC-omdannelsesstationen i Kofinou og onshore-infrastrukturen i Cypern efter sikring af relevante finansieringskilder uden for genopretnings- og resiliensfaciliteten.

50

C2.1I11

Stop for energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"

Milepæl

Færdiggørelse af anlæg af konverteringsstation

Udstedelse af overtagelsesbevis for konstruktion af konverteringsstation

-

-

-

Q4

2024

Færdiggørelse af anlæg af konverteringsstation, herunder installation af højspændings- og kontroludstyr

51

C2.1I11

Stop for energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"

Milepæl

Færdig og fuldt funktionsdygtig elsammenkoblingsfacilitet mellem Cypern-Kreta (Grækenland)

Godkendelsesteamet underskriver projektets operationelle effektivitet

offentlig meddelelse om idriftsættelsen af samkøringslinjen

-

-

-

Q4

2025

Færdig og fuldt funktionsdygtig elsammenkoblingsfacilitet mellem Cypern-Kreta (Grækenland) med henblik på at: (1) sætte en stopper for Cyperns energiisolation som EU-medlemsstat og (2) sikre energiforsyningssikkerheden (3) nå de nationale klimamål som specificeret i den nationale klimaplan

C. KOMPONENT 2.2: Bæredygtig transport

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme renere, mere intelligent, sikrere og mere retfærdig mobilitet i byerne ved at tilskynde til et skift fra privatbiler til mere bæredygtige transportformer såsom offentlig transport, cykling, gang, og fremme brugen af nulemissionskøretøjer eller lavemissionskøretøjer samt brugen af digitale systemer i transportsektoren.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om investering i bæredygtig transport (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019 og landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C2.2R1): Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale twin-teknologier

Formålet med foranstaltningen er at forbedre den teknologiske infrastruktur, muliggøre bedre og mere effektiv overvågning af infrastrukturen og indføre intelligente funktioner.

Reformen består i at udvikle og gennemføre et intelligent transportsystem for at forbedre mobilitetsforvaltningen i byområder og det cypriotiske TEN-T-net, også ved at forbedre samarbejdet mellem forskellige interessenter. Reformen skal omfatte levering, installation og tilslutning til det nationale adgangspunkt for 300 sensorer. Dette udstyr forventes at udgøre grundlaget for digitaliseringen af de fysiske mobilitetsnetværk i en database over geografiske informationssystemer (GIS) og integrationen af mobilitetstjenester.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C2.2R2): Tilvejebringe de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elkøretøjer

Formålet med foranstaltningen er at lette etableringen af en effektiv elektromobilitetsinfrastruktur til opladning af elkøretøjer.

Reformen har til formål at skabe en mekanisme for i) gennemførelse og overvågning af markedet for opladning af elkøretøjer og ii) koordinering af dataanalyser, der muliggør effektiv overvågning af nettet samt sikrer overholdelse af national lovgivning og EU-lovgivning.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 3 (C2.2R3): Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder

Formålet med reformen er at skabe de lovgivningsmæssige rammer, der kan sætte skub i udskiftningen af gammelt og forurenende rullende materiel, og skabe incitamenter til at anvende bæredygtige pendlings- og mobilitetsløsninger.

Denne reform skal fastlægge de retlige rammer, der gør det muligt at gennemføre foranstaltninger, der tager sigte på at udelukke forurenende køretøjer fra centrale områder, såsom emissionsfrie zoner, afgifter for færdsel med køretøjer i visse områder og obligatorisk anvendelse af elkøretøjer i visse transportoperationer. Reformen støttes af investering 3 (Fremme af udbredt brug af elbiler, lette køretøjer og alternative transportmidler).

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C2.2I1): Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden

Formålet med foranstaltningerne er at skabe den infrastruktur, der er nødvendig for at forbedre mobiliteten i byerne med mere miljøvenlige muligheder, forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Limassol og Larnaca. Investeringen skal også omfatte foranstaltninger til forbedring af adgangen til og sikker bevægelighed for fodgængere, cyklister og personer med handicap i alle bycentre.

Mere specifikt består investeringen i indførelse af cykelstier, busbaner og det relevante ITS-udstyr (dvs. intelligent trafiklyssystem med busprioritetssystem) samt indførelse af cykelstande, busnødhavne og forbedring af trafiksikkerhedsforholdene ved udvalgte knudepunkter. Det omfatter også oprettelse af P&R-anlæg og relevant ITS-udstyr samt opgraderinger af eksisterende vejnet i bycentrene (f.eks. gangstier, fodgængerovergange, cyklister og/eller personer med handicap, advarselssystemer for synshandicappede, cykelholdere og gangstier).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 2 (C2.2I2): Etablering af infrastruktur for elektromobilitet

Formålet med foranstaltningerne er at skabe den infrastruktur, der er nødvendig for at lette overgangen til elektromobilitet og bidrage til etableringen af ladestandere.

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) installering af offentligt tilgængelige hurtigladestationer til elektriske køretøjer ii) en tilskudsordning for etablering af offentligt tilgængelige ladestandere i virksomheder og lokale myndigheders lokaler og iii) en tilskudsordning for opladning af elkøretøjer fra vedvarende energikilder (VEK).

Delforanstaltning 1: installering af offentligt tilgængelige hurtigladestationer for elkøretøjer

Investeringen består i installering af 10 hurtigladestationer som et demonstrationsprojekt til fremme af elektromobilitet. Det skal give elektriske køretøjer adgang til hurtig opladningsinfrastruktur, og det forventes derfor at bidrage til at fjerne forbrugernes hindringer med hensyn til selvforsyning af elkøretøjer. De 10 hurtigladestationer placeres i offentligt tilgængelige områder såsom hospitaler, store offentligt tilgængelige parkeringspladser eller uden for offentlige bygninger (f.eks. ministerier eller domstole).

Delforanstaltning 2: en tilskudsordning for etablering af offentligt tilgængelige ladestandere i virksomheder og lokale myndigheder

Ordningen skal fremme installationen af ladestandere i offentligt tilgængelige områder, der ejes af virksomheder eller lokale myndigheder.

Delforanstaltning 3: en tilskudsordning for opkrævning af afgifter for elkøretøjer fra vedvarende energikilder

Ordningen skal give finansielle incitamenter til at fremme udviklingen af den nødvendige infrastruktur for elektromobilitet, navnlig gennem opladning af elektriske køretøjer fra vedvarende energikilder. Støtteordningen skal omfatte installation af solcellesystemer og opladningsudstyr i boliger til opladning af private elkøretøjer og finansiering af lokale/offentlige myndigheder til opførelse af offentlige ladestandere til elektriske køretøjer. Elektriciteten til de offentlige ladestandere forventes for en stor dels vedkommende at blive produceret ved hjælp af vedvarende energikilder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C2.2I3): Fremme udbredt brug af elkøretøjer

Formålet med foranstaltningen er at fremme køb af elbiler, lette erhvervskøretøjer (dvs. en bil, der udleder mindre end 50 g CO2 pr. km), elektriske cykler og offentlige eller ikke-motoriserede transportformer (f.eks. bus og cykler), samtidig med at ældre forurenende køretøjer gradvist fjernes fra trafikken. Investeringen forventes at supplere reformen 3 (Progressivt udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede områder).

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) kickstarte overgangen til elektromobilitet i den offentlige sektor ii) en støtteordning til køb af elkøretøjer og iii) en ophugningsordning for de mest forurenende køretøjer kombineret med incitamenter til ikke-/lavemissionsmobilitet.

Delforanstaltning 1: kickstarte overgangen til elektromobilitet i den offentlige sektor

Investeringen omfatter foranstaltninger, der har til formål at kickstarte den gradvise udskiftning af den offentlige flåde af konventionelle køretøjer med elektriske køretøjer og fremme overgangen til elektromobilitet. Det omfatter indkøb af 100 elektriske køretøjer til den offentlige sektors behov og installation af de relevante ladestandere på offentlige steder. Departementet for posttjenester skal desuden erstatte hele sin motorcykelflåde med elektriske motorcykler.

Dette forventes at tjene som et demonstrationsprojekt til fremme af elektromobilitet til den brede offentlighed.

Delforanstaltning 2: en støtteordning for køb af elkøretøjer

Ordningen skal i form af tilskud tilskynde til køb og registrering af elbiler og indkøb af elektriske cykler. Den er direkte knyttet til reform 3, "Progressivt udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder", som en parallel, understøttende og supplerende foranstaltning.

Delforanstaltning 3: en skrotningsordning for de mest forurenende køretøjer kombineret med incitamenter til ikke-/lavemissionsmobilitet

Ordningen skal tilskynde bilister til at opgive ældre og mere forurenende køretøjer til gengæld for alternative mobilitetsmuligheder, såsom køb af en elbil eller en elcykel og/eller gratis busbilletter om året. Fjernelsen af ældre køretøjer forventes at bidrage til reduktion af drivhusgasemissioner fra transport samt til afbødning af dens indvirkning på luft-, vand-, jord- og støjforurening. De ophuggede køretøjer skal genanvendes af autoriserede genvindingsvirksomheder. De ældste køretøjer, der skal ophugges, skal prioriteres.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relateret foranstaltning

(reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

52

C2.2R1

Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale twin-teknologier

Mål

Levering og installation af mindst 150 sensorer

-

Nummer

0

150

Q1

2024

Levering, installation og tilslutning til mindst 150 trafiksensorer til det nationale adgangspunkt for at digitalisere nettene og støtte udviklingen af et intelligent transportsystem.

53

C2.2R1

Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale twin-teknologier

Mål

Levering og installation af i alt 300 sensorer

-

Nummer

150

300

Q4

2025

Levering, installation og tilslutning af i alt 300 trafiksensorer til det nationale adgangspunkt for at digitalisere nettene og støtte udviklingen af et intelligent transportsystem.

54

C2.2R2

Tilvejebringe de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elkøretøjer

Milepæl

Ikrafttrædelse af lovgivning vedrørende ladestandere til elektriske køretøjer

Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden

-

-

-

Q4

2024

Ikrafttræden af lovgivning om opladningsinfrastruktur for elkøretøjer og et effektivt marked for opladning af elkøretøjer.

Regelsættet skal fremme: (1) en mekanisme til gennemførelse og overvågning af markedet for opladning af elektriske køretøjer og (2) en koordineret analyse af data, der muliggør effektiv overvågning af nettet og sikrer overholdelse af national lovgivning og EU-lovgivning.

55

C2.2R3

Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder

Milepæl

Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige/administrative retsakter vedrørende udfasning af de mest forurenende køretøjer

Bestemmelse i de retlige/administrative retsakter, der angiver deres ikrafttræden

-

-

-

Q4

2023

Ikrafttræden af love/administrative retsakter om udelukkelse af forurenende køretøjer fra vigtige områder/aktiviteter.

De lovgivningsmæssige/administrative retsakter skaber retsgrundlaget for at håndhæve vedtagelsen af restriktive foranstaltninger vedrørende færdsel med motorkøretøjer med det formål gradvist at udfase de mest forurenende køretøjer.

56

C2.2R3

Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder

Milepæl

Gennemførelse af mindst to foranstaltninger med henblik på udelukkelse af forurenende køretøjer

Gennemførelse af to foranstaltninger

-

-

-

Q4

2025

Mindst to foranstaltninger er effektive med henblik på at udelukke forurenende køretøjer fra vigtige områder/aktiviteter, såsom emissionsfrie zoner, opkrævning af afgifter for kørsel med køretøjer i visse områder, anvendelse af obligatoriske foranstaltninger for brug af elektriske køretøjer i visse transportoperationer eller tilsvarende foranstaltninger.

57

C2.2I1

Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden

Milepæl

Indgåelse af kontrakter om opførelse af bæredygtig transportinfrastruktur og tilknyttede anlæg

Undertegnede kontrakter.

-

-

-

Q2

2024

Underskrivelse af kontrakter om 1) anlæg af cykelstier, busbaner og parker & ride-stationer i projekter vedrørende bæredygtig bytrafik og 2) tilvejebringelse af supplerende anlæg i forbindelse med bæredygtig transport, herunder cykelparkeringsfaciliteter og overfarter for fodgængere, cyklister og/eller personer med handicap.

58

C2.2I1

Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden

Mål

Afslutning af anlægsarbejder vedrørende mindst 62 km bæredygtige transportruter

-

Nummer

0

62

Q1

2026

Færdiggørelse af anlægsarbejdet på mindst 62 km bæredygtige transportruter, herunder mindst 40 km cykelstier, mindst 14 km busbaner og mindst 8 km fortove.

59

C2.2I1

Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden

Mål

Afslutning af anlægsarbejde for mindst 645 hjælpeanlæg i forbindelse med bæredygtig transport

-

Nummer

0

645

Q1

2026

Færdiggørelse af anlægsarbejdet for mindst 645 hjælpeanlæg i tilknytning til bæredygtig transport, herunder mindst 5 parkeringsstationer & ride, mindst 40 passager, mindst 300 ramper og mindst 300 knudepunkter for cykelparkering.

60

C2.2I2

Etablering af infrastruktur for elektromobilitet

Mål

Installation af mindst 330 ladestandere på grund af den ydede støtte

-

Nummer

0

330

Q4

2023

Som følge af støtten fra støtteordningen er mindst 330 ladestandere blevet købt og installeret i offentlige bygninger, lokale myndigheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og/eller private husholdninger.

61

C2.2I2

Etablering af infrastruktur for elektromobilitet

Mål

Installation af mindst 1 200 ladestandere på grund af den ydede støtte

-

Nummer

330

1 200

Q4

2025

På grund af støtten fra støtteordningen er mindst 1 200 ladestandere (såsom normal, dobbelt, hurtigopladning og solcelleopladning) blevet købt og installeret i offentlige bygninger, lokale myndigheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og/eller private husholdninger.

62

C2.2I3

Fremme udbredt brug af elkøretøjer

Mål

Køb af elektriske køretøjer, elektriske cykler (mindst 2 050) som følge af den ydede støtte

-

Nummer

0

2 050

Q4

2023

På grund af støtten fra støtteordningen er der indkøbt mindst 2 050 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.

63

C2.2I3

Fremme udbredt brug af elkøretøjer

Mål

Køb af elektriske køretøjer, elektriske cykler (mindst 5 750) som følge af den ydede støtte

-

Nummer

2 050

5 750

Q4

2025

På grund af støtten fra støtteordningen er der indkøbt mindst 5 750 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.

64

C2.2I3

Fremme udbredt brug af elkøretøjer

Mål

Skrotning af køretøjer med høj emission som følge af den ydede støtte

-

Nummer

0

1 000

Q4

2023

Som følge af støtten fra støtteordningen er mindst 1 000 køretøjer med høj emission blevet skrottet og erstattet af elektriske cykler, årlige busbilletter og nulemissionskøretøjer eller lavemissionskøretøjer (under 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Fremme udbredt brug af elkøretøjer

Mål

Skrotning af køretøjer med høj emission som følge af den ydede støtte

-

Nummer

1 000

3 150

Q4

2025

Mindst 3 150 (op til 3 500) køretøjer med høj emission skrottes og erstattes af elektriske cykler, årlige busbilletter og lavemissionskøretøjer (under 50 g CO2/km) som følge af støtte fra støtteordningen.

D. KOMPONENT 2.3: Intelligent og bæredygtig vandforvaltning

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan omhandler ineffektivitet i vandforvaltningen. Formålet med denne komponent er at sikre tilstrækkelig og uafbrudt forsyning af drikkevand af god kvalitet, maksimere infrastrukturen for kloakopsamlingssystemer, spildevandsbehandling og genbrug af behandlet spildevand i landbruget; reduktion af vandtab, ikke-indtægtsgivende vand- og grundvandsindvinding, forbedring af infrastrukturen til bekæmpelse af oversvømmelser, forbedring af den operationelle effektivitet af de tjenester, der leveres til forbrugerne gennem teknologiske fremskridt og etablering af gennemsigtighed i finansielle transaktioner.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om vamdforvaltning (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020 og landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

D.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C2.3R1): Reform af forvaltningen af vandressourcer

Formålet med foranstaltningen er at fastlægge foranstaltninger til afhjælpning af strukturelle svagheder i forvaltningen af vandressourcerne i Cypern og forbedring af dens effektivitet og bæredygtighed.

Reformen består i, at der nedsættes en arbejdsgruppe på højt plan ("arbejdsgruppen") under ledelse af ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og miljø med deltagelse af repræsentanter fra indenrigsministeriet, finansministeriet, Generaldirektoratet for Europæiske Programmer, Koordinering og Udvikling og alle vand- og kloakkommissioner samt lokale forvaltningsorganers koordinerende organer, der skal repræsentere alle interessenter i den nationale vandforvaltning. Arbejdsgruppen fungerer som samarbejdsorgan mellem de forskellige vandforvaltningsmyndigheder og som koordinations- og overvågningsorgan for gennemførelsen af de investeringer og foranstaltninger, der foreslås. Gruppen foreslår en handlingsplan med de nødvendige regulerings- og tilpasningsforanstaltninger, der skal gennemføres inden for de næste 10-15 år. Formålet med den foreslåede handlingsplan er i) at øge den operationelle effektivitet gennem sammenlægninger af distriktsvandets & kloaknet, ii) at reducere ikke-indtægtsgivende vand, iii) at forbedre vandforbruget og iv) at forbedre sikkerheden og den bæredygtige drift af vandudviklingsafdelingens infrastrukturer. Gruppen koordinerer og overvåger gennemførelsen af handlingsplanen og yder den nødvendige tekniske bistand til de relevante vandforvaltningsmyndigheder med henblik på gennemførelsen af reformforanstaltningerne samt de investeringer, der indgår i komponenten.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Formålet med foranstaltningen er at forbedre vandforsyningssikkerheden gennem en forbedret transportinfrastruktur med øget kapacitet i kanalen mellem vigtige vandkilder (såsom vandrensningsanlæg) og forbrugsområder. Investeringen skal også bidrage til at minimere vandspild og forekomsten af svigt, forbedre vandkvaliteten ved at blande afsaltet og raffineret vand, inden det når ud til de endelige forbrugere, og opnå energibesparelser gennem reduceret vandpumpning.

Foranstaltningen består i at opføre en udskiftning af den eksisterende vandtransportbåd. Projektet skal omfatte gennemførelse af topografiske undersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger. Efter ovennævnte indledende skridt og udstedelsen af de nødvendige tilladelser tildeler Vandudviklingsafdelingen bygge- og anlægsarbejderne til en entreprenør, der udvælges via offentlige udbudsprocedurer med henblik på udførelse af arbejderne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C2.3I2): Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten

Formålet med foranstaltningen er at forbedre vandkvaliteten, reducere energiforbruget og omkostningerne ved produktion af drikkevand ved at begrænse behovet for afsaltning af vand samt mindske afbrydelser i vandforsyningen og -distributionen.

Foranstaltningen består i at renovere vandrensningsanlæggene i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos og Kannaviou. Dette omfatter udskiftning af den eksisterende kloringsinfrastruktur for disse fem rensningsanlæg, installering af aktiverede kulpoleringsenheder til Limassol, Aspikremmos og Tersefanou vandrensningsanlæg, udvidelse af kapaciteten på spildevandsbehandlingsanlægget Asprokremmos med 10 000 m3/dag og opgradering af overvågnings- og kontrolsystemet samt dets automatiseringssystem.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C2.3I3): Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten af forvaltningen af vandressourcerne og øge de kompetente myndigheders operationelle kapacitet. Foranstaltningen har til formål at mindske risikoen for virksomhedsafbrydelser ved at sikre de forskellige systemer mod cyberangreb og fysiske angreb, reducere energiforbruget og drivhusgasemissionerne ved at øge effektiviteten, reducere ikke-indtægtsgivende vand i kunstvanding ved at forbedre infrastrukturen og overvågningskapaciteten og mindske den store risiko for forurening og virkningerne af langvarige tørkebegivenheder ved nøje at forvalte vandressourcerne og forudsige vandprognoser.

Foranstaltningen består i at oprette en integreret platform bestående af en række delsystemer, hvor hvert delsystem skal tackle centrale udfordringer, herunder vandkvalitet, oversvømmelsesstyring, styring af vandefterspørgslen og vandallokering til kunstvandingsformål, energieffektivitet samt cybersikkerhed og fysisk sikkerhed. Gennemførelsen af foranstaltningerne skal omfatte: i) installation af 500 hydrauliske sensorer og kvalitetsfølere i alle søer, reservoirer, floder og vandtransportnet op til lokalsamfundenes niveau ii) installation af energimålere til overvågning af pumpestationers energiforbrug, som skal overføres og lagres i en database iii) en softwareplatform, der er forbundet med intelligente analyser og metoder til at understøtte beslutningsprocessen i forbindelse med produktion af vand fra forskellige kilder (afsaltning og behandling af vand fra reservoirer) under hensyntagen til vandforsyningssikkerheden, omkostningerne ved vandproduktion på tværs af forskellige systemer og tørkeprognoser. Desuden skal foranstaltningen adressere cyber- og fysiske sikkerhedsudfordringer ved hjælp af værktøjer til forbedring af beskyttelsen af IKT-systemer. Projektet gennemføres ved hjælp af følgende aktionstyper: detaljeret behovsanalyse med hjælp fra specialiserede konsulenter indkøb og installation af udstyr og gennemførelse, vurdering og ibrugtagning af it-delsystemerne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C2.3I4): Intelligent forvaltning af vand- og kloaknet

Formålet med foranstaltningen er at forbedre drifts- og energieffektiviteten gennem digitalisering af Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board og Water Board of Limassol, navnlig ved at opgradere organisationernes drift og tjenester og integrere de IT-systemer, der i øjeblikket anvendes i et fælles system til drift af cloud-tjenester.

Foranstaltningen består af en række intelligente og digitale opgraderinger i hver af de tre organisationer: i) The Larnaca Sewerage and Drainage Board skal gennemføre en teknisk-økonomisk undersøgelse for at kortlægge dens energifodaftryk og identificere potentialet for reduktion af energiforbruget, f.eks. gennem sol- og biogasløsninger. Det skal også installere intelligente målere, sensorer og systemer til registrering af den hydrologiske balance for at muliggøre rettidig detektering af beskadigede rørledninger og overvågning af patogener. ii) Larnaca Water Board skal installere vandkvalitets- og trykfølere i sine distributionsnet og forventes således at erstatte mindst 50 % af sine konventionelle forbrugsmålere med intelligente målere. Desuden skal den udvikle et værktøj til understøtning af digitale to beslutninger og en databank. Disse systemer skal hente oplysninger fra de installerede sensorer, intelligente vandmålere og eksisterende systemer, der skal kombineres for at foretage et nøjagtigt skøn over vandgennemstrømning, -tryk og -kvalitet med henblik på rettidig opdagelse af hændelser. iii) Vandbestyrelsen i Limassol skal erstatte konventionelle forbrugsmålere med automatiserede intelligente målere og installere tryk- og kvalitetsfølere til infrastrukturovervågning og udvikling af innovative kundetjenester, såsom tidlig varsling i tilfælde af lækage. Desuden forventes det at udforme en skræddersyet software, der integrerer alle sine aktiviteter, og at støtte datadrevet beslutningstagning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C2.3I5): Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling

Formålet med foranstaltningen er at afbøde de negative virkninger for menneskers sundhed, miljøet, kultursteder og indkomst fra oversvømmelser gennem styring af oversvømmelsesrisikoen. Et specifikt mål som følge af de aktioner, der skal gennemføres, er reduktion af erosion som følge af ekstreme afstrømninger, både i landbrugs- og byområder.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling. Arbejdet skal koncentreres på tre områder, nemlig Livadia, Kladeri og Nicosias centrum, som følger: i) i Livadia skal kommunen Larnaca opgradere og vælte flodekanaler gennem forbedringer af flodbredderne. ii) I Kladeri-området skal Ypsonas kommune opføre et komplet regnvandsopsamlingsnet med en længde på 4 600 meter, som dækker det område, der slutter i 35 absorptionsgruber. iii) I Nicosia har Nicosia kommune allerede udvalgt otte områder, hvor der skal anlægges et komplet kloaksystem. Arbejdet skal omfatte genopbygning af gader og fortove og udvidelse af regnvandsnettet.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 6 (C2.3I6): Øge vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne

Formålet med foranstaltningen er at øge vandtilstrækkeligheden i forhold til behovene hos vandbestyrelserne i Nicosia og Larnaca.

Foranstaltningen omfatter opførelse af tre nye generationer af vandreservoirer af Glass Lined Steel (GLS) på i alt 26 000 m 3 i Nicosia-regionen og opførelse af et 10 000m 3-vandreservoir i et særligt udpeget område ved Klavdia i Larnaca.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 7 (C2.3I7): Det østlige Nicosias infrastruktur til genbrug af behandlet spildevand

Formålet med foranstaltningen er at øge lagringskapaciteten på et spildevandsrensningsanlæg i området Vathia Gonia for at gøre det muligt at udnytte hele den rensede spildevandsmængde. Dette skal opnås gennem opførelse af den nødvendige infrastruktur til omgående udnyttelse af vandet, undgåelse af udledning og opfyldelse af de eksisterende kunstvandingsbehov hos landbrugere, der er tilsluttet kunstvandingsnettet.

Projekterne gennemføres af vandudviklingsafdelingen og omfatter også pumpning, transport, distribution og oplagring af behandlet spildevand fra Vathia Gonia rensningsanlægget i det østlige Nicosia. Det behandlede vand skal i sidste ende anvendes til kunstvanding i specifikke landbrugsregioner beliggende i det bredere østlige Nicosia-område under Republikken Cyperns kontrol, hvorved enhver udledning undgås.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C2.3I8) Beskyttelse af det marine økosystem mod farer gennem olieudslip

Formålet med foranstaltningen er at beskytte marine økosystemer gennem en opgradering af fiskeri- og havforskningsministeriets operationelle kapacitet til at reagere hurtigt, hensigtsmæssigt og effektivt på hændelser fra olieforurening til havforurening.

Foranstaltningen består i køb af tre vaske- og rengøringsmidler med mulighed for autonome oliefydningsselskaber, hvoraf to skal operere tæt på kystlinjen og den største på åbent hav, samt indkøb af to autonome luftsprøjteenheder til oliefyring.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

D.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

66

C2.3R1

Reform af forvaltningen af vandressourcer

Milepæl

Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcerne

Offentliggørelse af handlingsplanen på webstedet for ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og miljø

-

-

-

Q2

2025

Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcerne med regulerings- og tilpasningsforanstaltninger. Målene for den foreslåede handlingsplan er: (1) for at bistå med sammenlægningen af District Water & Sewerage Boards, (2) for at reducere ikke-indtægtsgivende vand (3) for at forbedre vandforbruget og (4) for at forbedre sikkerheden og den bæredygtige drift af vandudviklingsafdelingens infrastrukturer.

67

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Milepæl

Udarbejdelse af udbudsmateriale og indkaldelse af tilbud

Offentliggjort udbud vedrørende omskiftningsarbejderne

-

-

-

Q3

2023

Udarbejdelse af udbudsmateriale og offentliggørelse af udbud efter færdiggørelsen af den detaljerede udformning af udskiftningen af Choirokitia-Famagusta Conveyor, herunder mængdeoversigter, topografi, tilladelser, andre tekniske undersøgelser og miljøundersøgelser og licensudstedelse. Gennemført miljøkonsekvensvurdering på grundlag af projektloven (127 (I)/2018)/offentlige udbudsprocedurer (lov 73 (I)/2016).

68

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Mål

Installation af ny rørledning med en samlet længde på 20 km

 

Nummer

0

20

Q2

2026

Færdiggørelse af opførelsen og installationen af en ny rørledning med en samlet længde på 20 km og drift af udstyret. Et kvalificeret ingeniørbureau kontrollerer det udførte arbejde.

69

C2.3I2

Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten

Milepæl

Afslutning af arbejdet med installation af aktive kulpoleringsenheder i Tersefanou, Aspikremmos og Limassol vandrensningsanlæg

Udstedt af projektingeniøren for hver af de tre kontrakter

-

-

-

Q1

2024

Afslutning af arbejdet med installation af aktive kulpoleringsenheder på

a) kapacitet på 30 000m3/dag for Tersefanou vandbehandlingsanlæg

b) kapacitet på 30 000m3/dag for Aspikremmos vandbehandlingsanlæg og

c) kapacitet på 20 000 m3/dag for Limassol-vandbehandlingsanlæg.

70

C2.3I2

Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten

Mål

Færdiggørelse af udvidelsesarbejder og automatiseringssystem på spildevandsbehandlingsanlægget Asprokremmos

Nummer

0

10 000

Q4

2025

Færdiggørelse af arbejder, der fører til en udvidelse af Aspikremmos "vandbehandlingsanlægs kapacitet med 10 000 m3/dag, herunder opgradering af overvågnings- og kontrolsystemet og automatiseringssystemet.

71

C2.3I3

Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur

Milepæl

Færdiggørelse af det detaljerede kravanalyse- og systemdesigndokument

Godkendelse af detaljeret kravanalyse og systemdesigndokument af styringsudvalget under vandudviklingsafdelingen

-

-

-

Q2

2022

Kravanalysen og systemdesigndokumentet skal beskrive alle aspekter og funktioner i systemet, herunder: kvalitetsfølere, operationelle sensorer (som f.eks. flow, niveau og tryk), energimålere, kommunikationsudstyr, it-udstyr (hardware, software). Den detaljerede kravanalyse og systemdesign skal være bestemmende for det nøjagtige antal og typen af udstyr, der kræves til dette projekt.

72

C2.3I3

Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur

Mål

Levering og installation af mindst 50 % af udstyret

% Procentsats

0

50

Q1

2024

Levering og installation af mindst 50 % af det samlede antal enheder, der er foreskrevet i Detaljerede kravanalyse og systemdesign (kvalitetsfølere, kommunikationsenheder og kvalitetsmålere).

73

C2.3I3

Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur

Milepæl

Færdiggørelse af et fuldt funktionsdygtigt integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandforvaltning

Vandudviklingsafdelingens projektgennemførelsesteam og ansvarlig medarbejder godkender driften og funktionaliteten af hele systemet

-

-

-

Q2

2026

Færdiggørelse af det integrerede overvågnings- og kontrolsystem, som skal omfatte verifikation af, at systemet er i stand til på et tidligt tidspunkt at opdage hændelser, der kræver øjeblikkelig handling fra vandudviklingsafdelingens personale. Systemet skal kunne reagere automatisk på visse hændelser og samtidig advare operatører og/eller offentligheden. Systemet skal være i stand til at indsamle og analysere en stor mængde data, der kan anvendes til udarbejdelse af prognoser og til støtte for beslutningstagningen.

74

C2.3I4

Intelligent forvaltning af vand- og kloaknet

Mål

Levering og installation af solceller på rensningsanlægget i Larnaca

Nummer

0

700

Q1

2023

Levering og installation af solcelleudstyr på Larnacas spildevandsrensningsanlæg med en effekt på mindst 700 kW.

75

C2.3I4

Intelligent forvaltning af vand- og kloaknet

Mål

Levering og montering af mindst 200 kvalitets- og trykfølere

Nummer

0

200

Q4

2024

Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og trykfølere i vandnettene Larnaca og Limassol.

76

C2.3I4

Intelligent forvaltning af vand- og kloaknet

Mål

Installation og drift af mindst 100 000 intelligente målere

Nummer

0

100 000

Q2

2026

Mindst 100 000 intelligente målere i drift (levering af forbrugsaflæsninger) og et komplet intelligent vandmålersystem, overvågningssystem samt installerede og operationelle kontrol- og støttesystemer i Larnaca og Limassol.

77

C2.3I5

Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling

Milepæl

Færdiggørelse af byggeriet af dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i Nicosiaområdet

Projektstyringsgruppen attesterer færdiggørelsen af opførelsen

-

-

-

Q4

2022

Færdiggørelse af anlæg af dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i Agios Antonios, Old by, Likavitos og Agioi Omologites i Nicosia med en samlet længde på ca. 6,5 km.

78

C2.3I5

Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling

Milepæl

Afslutning af anlægsarbejdet vedrørende regnvandsopsamlings- og genvindingssystemet i Kladeri-området

Projektstyringsgruppen attesterer færdiggørelsen af opførelsen

-

-

-

Q2

2024

Færdiggørelse af opførelsen af et system til opsamling og genanvendelse af regnvand, der dækker et samlet vandopsamlingssystem på 4,5 km i Kladeri-området.

79

C2.3I5

Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling

Milepæl

Afslutning af bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med oversvømmelseskanalen i Livadia

Projektstyringsgruppen attesterer færdiggørelsen af opførelsen

Q4

2025

Færdiggørelse af anlægsarbejderne i forbindelse med oversvømmelseskanalen med en samlet kapacitet på ca. 30 000 m3 i Livadia.

80

C2.3I6

Øge vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne

Mål

Færdiggørelse af opførelsen af to beholdere af glasbeklædt stål

Nummer

0

16 000

Q1

2023

Færdiggørelse af opførelsen af to beholdere af glasbeklædt stål med en samlet kapacitet på 16 000 m3.

81

C2.3I6

Øge vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne

Mål

Færdiggørelse af opførelsen af tre beholdere af beklædt stål og 1 betonvandreservoir

Nummer

16 000

36 000

Q2

2025

Færdiggørelse af opførelsen af tre beholdere af beklædt stål og et betonvandreservoir med en samlet kapacitet på 36 000 m³.

82

C2.3I7

Det østlige Nicosias infrastruktur til genbrug af behandlet spildevand

Milepæl

Indgåelse af kontrakter om opførelse af et vinterlager

Kontrakter underskrevet af den anvisningsberettigede

-

-

-

Q4

2022

Indgåelse af kontrakter om opførelse af et vinterlager med en kapacitet på mindst 1 400 000 m³, rørledninger og hjælpearbejder.

83

C2.3I7

Det østlige Nicosias infrastruktur til genbrug af behandlet spildevand

Milepæl

Færdiggørelse og levering af en fuldt operationel infrastruktur til spildevandsrensning

Projektingeniøren udsteder overtagelsesbevis for færdiggørelsen af byggeriet, som verificeres af projektgennemførelsesteamet

-

-

-

Q2

2026

Infrastruktur til spildevandsrensning, herunder et vinteropbevaringsreservoir med en kapacitet på mindst 1 400 000 m³ rørledninger og tilhørende arbejder afsluttet, leveret og fuldt funktionsdygtigt.

84

C2.3I8

Beskyttelse af det marine økosystem mod farer som følge af olieudslip

Milepæl

Levering, kvalitetskontrol for at kontrollere deres operationelle effektivitet og godkendelse af tre fartøjer og to luftsprøjtesystemer

Ekspertrapportering og udstedelse af kvalitetscertifikat for den operationelle effektivitet og accept af fartøjer og luftsprøjtesystemer

-

-

-

Q1

2023

Levering, kvalitetskontrol for at kontrollere deres operationelle effektivitet og godkendelse af tre fartøjer (et fartøj med en længde på ca. 25 m, der er ca. til at sejle inden for Cyperns eksklusive økonomiske zone, og to fartøjer med en længde på 8-11 m, der er ca. til at operere i kystfarvande, og to sprøjtesystemer fra luften.

E. KOMPONENT 3.1: Ny vækstmodel og diversificering af økonomien

Komponenten tager fat på den cypriotiske økonomis udfordringer med hensyn til konkurrenceevne, produktivitet og investeringer samt overdreven afhængighed af visse økonomiske sektorer såsom turisme.

Formålet med komponenten er at hjælpe økonomien med at gå over til en ny økonomisk vækstmodel (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) ved at tackle sektorspecifikke udfordringer som følger:

Den primære sektor: målet er at udvikle en konkurrencedygtig landbrugssektor primært gennem agroteknologi og et stærkt samarbejde med erhvervslivet, højere læreanstalter og forskningscentre for at udkonkurrere.

Den sekundære sektor: målet er at udvikle en konkurrencedygtig let fremstillingssektor, der omfatter fokus på områder som grøn teknologi og agroteknologi.

Bæredygtig turisme: målet er at udvikle en stærk agroturisme og en bæredygtig infrastruktur for hotel- og restaurationsbranchen og tiltrække sundhedsturister & wellness-turister gennem konkurrencedygtige og velrenommerede sundhedsydelser.

Cirkulær økonomi (med vægt på affaldshåndtering): målet er at bidrage til overgangen til en cirkulær økonomi ved at gøre bedre brug af råstoffer, reducere affald, øge bevidstheden om bæredygtig udvikling og skifte til vedvarende energi for at afbøde klimakrisen, beskytte den sociale velfærd og opbygge en modstandsdygtig økonomi. Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende "fokusering af investeringer på den grønne og digitale omstilling" og "affalds- og vandforvaltning" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020), "fokusering af investeringsrelateret økonomisk politik på bæredygtig transport, miljø" og "miljø, navnlig affalds- og vandforvaltning" (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Delkomponent 3.1.1 En modstandsdygtig og konkurrencedygtig primær sektor

Reform 1 (C3.1R1): Flytte landbrugsmetoder fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i den primære sektor, herunder lav produktivitet og mangel på teknologisk viden, ved at etablere en centraliseret driftsmodel gennem et stærkt samarbejde mellem landbrugsforskningsinstituttet og offentlige universiteter.

Reformen består i at oprette Cyperns landbrugsforskningsinstitut som landets ekspertisecenter inden for landbrug, husdyrhold og miljøbeskyttelse og at styrke samarbejdet mellem landbrugsforskningsinstituttet og universiteterne om udvikling af nye læseplaner.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 2 (C3.1R2): Online, cloudbaseret platform til forbedring af handels- og informationssymmeligheden i forsyningskæden for friske produkter

Formålet med reformen er at afhjælpe mangeårige ulemper ved forsyningskæden for friske produkter, navnlig med hensyn til sporbarhed, markedsforvridninger og informationsasymmetri, som svækker producenternes position på markedet.

Reformen består af en ny lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter og drift af en platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 3 (C3.1R3): Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand

Formålet med reformen er at øge produktiviteten og bæredygtigheden i primærsektoren gennem fremme af agroteknologi, avanceret reproduktion og genomforbedring af får og geder for at optimere produktionen af mejeriprodukter.

Reformen består i støtte til fåre- og gedeavlere med henblik på at opgradere deres registrering på bedriften, deres produktionsprocesser, kvalitetsvurdering af produkter og deltagelse i det nationalt finansierede AGRICYGEN-projekt, som skal give dem avanceret viden og vejledning om deres dyrs genetiske værdi. Dette skal gøre det muligt for landbrugerne at træffe informerede beslutninger om reproduktion af dyr for at forbedre produktiviteten, primært med hensyn til mælkeproduktion.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 1 (C3.1I1): Etablering af en samarbejdsbaseret marin akvakulturinfrastruktur (havne og landanlæg) i Pentakomo-kystområdet

Formålet med foranstaltningen er at dække manglen ved ikke at have tilstrækkelig havne- og landinfrastruktur til at dække de daglige behov for denne aktivitet ved at dække både eksisterende og fremtidige behov for mere end 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern, med henblik på en gnidningsløs drift af denne sektor. Foranstaltningen har til formål at bevare akvakulturens levedygtighed, forbedre dens konkurrenceevne og sikre dens fremtidige bæredygtige udvikling og ekspansion, styrke den primære sektors modstandsdygtighed, konkurrenceevne og bidrag til en bæredygtig udvikling af den cypriotiske økonomi.

Investeringen skal bestå i etablering af en samarbejdsbaseret infrastruktur for marin akvakultur i Pentakomo-området, som skal være specifikt udformet med henblik på at imødekomme behovene i forbindelse med havbaserede akvakulturaktiviteter (sikre servicefartøjer, vedligeholdelsesområder for udstyr, opbevaringsområder, laste- og losseområder og tankstationer). Den skal omfatte bygning af en lille havn med de nødvendige og passende landfaciliteter, der skal kunne betjene syv akvakulturenheder med ca. 40 servicefartøjer af forskellig størrelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 2 (C3.1I2): Styrkelse af de eksisterende isotopdatabaser for cypriotiske lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer ved at udvikle en blockchain-platform for at sikre deres identitet

Formålet med foranstaltningen er at udvikle en mekanisme og en verifikationsmetode, der er egnet til formålet, til autentificering af cypriotiske produkter og europæiske fødevarer generelt ved hjælp af stabile isotopdatabaser, hvorved der gøres brug af forskning og teknologi. Foranstaltningen skal navnlig udvikle en verifikationsmetode for mindst tre ægthedsområder (mejeriprodukter, honning og spiritus), der er væsentligt påvirket af forfalskning og svig.

Investeringen består i oprettelse af et ekspertisenetværk, der skal informere interessenter inden for regulering og produktion om fødevareautenticitetsspørgsmål og -problemer, eksisterende datasæt, tilgængelige metoder og sikker udveksling af data og oplysninger. Den skal også udvikle en verifikationsmetode, der er egnet til formålet, for mindst tre områder af ægthed (mejeriprodukter, honning og spiritus), som i væsentlig grad er påvirket af forfalskning og svig. Desuden skal den fremme videnoverførsel af "IsoDatabase" -output til fødevareindustrien, regulerings-, håndhævelses-, forsknings- og forbrugerinteressenter og opbygge et konfigurerbart web- og mobilt virksomhedsressourceplanlægning, der kan omdanne enhver papirbaseret forsyningskæde til digital.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investering 3 (C3.1I3): Opkvalificere det eksisterende landbrugssamfund og professionalisere den fremtidige arbejdsstyrke ved at investere i menneskelig kapital

Formålet med foranstaltningen er at opkvalificere landbrugsbefolkningen gennem videnoverførsel og fremme af innovation. På denne måde sigter den mod at fremme en mere konkurrencedygtig landbrugssektor med større potentiale gennem kapacitetsopbygning og videnoverførsel.

Investeringen består i tildeling af ti stipendier i landbrugssektoren på hver 10 000 EUR til støtte for udviklingen af den fremtidige arbejdsstyrke i sektoren. Den skal også støtte overførsel af viden og innovation inden for den eksisterende arbejdsstyrke gennem anvendelse af det landbrugsfaglige viden- og innovationssystem med forbindelser til den akademiske verden og bygge bro over kløften mellem praktisk anvendelse på den ene side og viden, videnskab, erfaring og forskning på den anden side.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Delkomponent 3.1.2 Innovativ og konkurrencedygtig sekundær sektor

Investering 4 (C3.1I4): Indledning af oprettelsen af den første miljøindustrielle videnskabspark

Formålet med foranstaltningen er at fastlægge rammerne for at fremme væksten i direkte investeringer i nye områder og være vært for en klynge af lette produktionsenheder, der fokuserer på vedvarende energi (fokus på solenergi), agroteknologiske løsninger og ikt.

Investeringen består i ministerrådets godkendelse af en handlingsplan, der er baseret på en tilgrundliggende undersøgelse, med henblik på etablering af en økologisk industriforskningspark. Parken skal være en klynge af virksomheder med speciale i fremstilling af teknologisk udstyr med fokus på vedvarende energi (navnlig solenergi), agroteknologiske løsninger og ikt.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2023.

Investering 5 (C3.1I5): Oprettelse af en national handelsidentitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"

Formålet med foranstaltningen er at indføre et varemærke for cypriotiske produkter med henblik på at fremme deres eksport.

Investeringen består i udarbejdelse af handlingsplaner baseret på to undersøgelser: a) en om oprettelse af en national handelsidentitet "Made in Cyprus" (branding), der fokuserer på cypriotiske produkters og tjenesteydelsers kvalitet og strukturelle karakteristika kombineret med elementer af øens tradition og historie, og b) en undersøgelse med henblik på at gennemføre en strategi for halloumi-ost med henblik på at øge dens særpræg som et autentisk cypriotisk produkt og udforme en reklame- og bevidstgørelseskampagne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Investering 6 (C3.1I6): Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af og handel med landbrugsprodukter

Formålet med foranstaltningen er at styrke landbrugssektorens modstandsdygtighed, fremme diversificering af den økonomiske aktivitet og i sidste ende fremskynde bæredygtig økonomisk vækst. Foranstaltningen har til formål at tilskynde til investeringer i nye virksomheder eller i de eksisterende virksomheders teknologiske fremskridt og dermed hjælpe dem med at markedsføre forbedrede produkter, øge produktiviteten og styrke deres vækstudsigter, skabe lokale arbejdspladser og danne grundlag for vedvarende vækst i økonomien som helhed.

Investeringen består i anvendelse af en tilskudsordning, der skal yde støtte til eksisterende og nyetablerede virksomheder, navnlig SMV'er, der beskæftiger sig med forarbejdning, afsætning og udvikling af landbrugsprodukter, der er omfattet af bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undtagen vin, vineddike og fiskeri- og akvakulturaktiviteter. Ordningen skal hjælpe virksomheder med at finansiere investeringer i materielle eller immaterielle aktiver med henblik på at modernisere og forbedre deres produktionsfaciliteter, udvide og øge deres produktionskapacitet, indføre nye teknologier og procedurer og udvikle nye landbrugsprodukter af høj kvalitet. Finansieringen skal også hjælpe virksomhederne med at forbedre deres digitale kapacitet og dermed hjælpe dem med at forbedre deres processer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 7 (C3.1I7): Ordning til forbedring af store virksomheders konkurrenceevne i fremstillingssektoren

Formålet med foranstaltningen er at hjælpe store virksomheder med kapitaludgifter til moderniseringsbestræbelser, der forventes at sætte disse virksomheder i stand til at vokse, blive mere konkurrencedygtige, skabe beskæftigelse og dermed bidrage til landets økonomiske udvikling.

Investeringen består af en tilskudsordning på op til 7 000 000 EUR til udvikling og fremme af eksisterende og nye store virksomheder i fremstillingssektoren. Hver virksomhed modtager højst 750 000 EUR. Tilskudsordningen skal tilskynde virksomhederne til at opretholde deres aktiviteter og beskæftigelse.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter 5 : i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent 3.1.3 Bæredygtig turistsektor med høj værditilvækst

Investering 8 (C3.1I8): Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Formålet med investeringen er at berige turismeproduktet, tiltrække nye markeder og samtidig mindske sæsonudsving og forbedre det bebyggede miljø i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder.

Investeringen består af gavebistand til tre kategorier af virksomheder: (1) SMV'er i indkvarteringsindustrien, f.eks. hoteller, i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder til renoveringsprojekter, (2) traditionelle restauranter eller virksomheder, der sælger traditionelle produkter, som skal være omfattet af betegnelsen "Cyperns taste" til renoveringsarbejde, og (3) SMV'er i hotelbranchen, f.eks. hoteller, for at medtage lægelige og assisterede boliger.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 9 (C3.1I9): Fremme af den cirkulære økonomi i hoteller

Formålet med investeringen er at lette overgangen af hotellers forretningsmodel til cirkulære eller at udvikle cirkulære produkter eller tjenesteydelser.

Investeringen består i diagnosticering, anbefalinger, uddannelse og coaching samt overvågning af gennemførelsen af henstillinger, der fører til certificering.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 10 (C3.1I10): Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder 

Formålet med investeringen er at støtte økonomien i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder ved at udvikle udbuddet af aktiviteter til besøgende, såsom workshopper, levende demonstrationer og traditionelle souvenirs. Den har til formål at øge diversificeringen af turistsektoren, skabe arbejdspladser og mindske udvandringen.

Investeringen består af i) oprettelse af en "Authentic Experience Route" på 300 km, som skal passere gennem bjergområder, landdistrikter og fjerntliggende dele af landet, og ii) yde støtte til virksomheder og lokalsamfundsråd med henblik på at genoprette private og offentlige bygninger i begrænset målestok og for det meste omlægge dem med henblik på at huse mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren, såsom kunstnere, håndværk og traditionelle produkter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Delkomponent 3.1.4 Cirkulær økonomi

Reform 4 (C3.1R4): Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien

Formålet med foranstaltningen er at styrke modellen for den cirkulære økonomi i landet ved at gennemføre en konkret handlingsplan. Handlingsplanen skal omfatte en tilskudsordning til fremme af erhvervslivets investeringer i den cirkulære økonomi samt foranstaltninger såsom i) bevidstgørelse af forbrugerne og erhvervslivet om fordelene ved cirkulære produkter i forhold til miljøet og om de styrker og forretningsmuligheder, som den cirkulære økonomi tilbyder, ii) levering af konsulenttjenester vedrørende forretningsdiagnostik, erhvervscoaching, uddannelse af medarbejdere og udarbejdelse af en køreplan for overgang til cirkularitet og iv) deling af en markedspladsplatform for den cirkulære økonomi med henblik på at forbinde udbud og efterspørgsel af råstoffer.

Tilskudsordningen skal være åben for SMV'er, der ønsker at gå over til en cirkulær driftsmodel. Tilskuddene kan gå op til 317 500 EUR for hver støttemodtager og dække op til 60 % af hver enkelt SMV's investeringsomkostninger. Denne tilskudsordning gennemføres.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter 6 : i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C3.1R5): Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centrale og lokale myndigheder

Formålet med foranstaltningen er at øge affaldshåndteringen i retning af affaldsforebyggelse og særskilt indsamling og dermed bidrage til overholdelse af EU's affaldsforvaltningsdirektiver og fremme den cirkulære økonomi. Reformen skal tilvejebringe en mekanisme til at støtte lokale myndigheder både teknisk og finansielt, hjælpe dem med at samarbejde med centralregeringen, skabe ekspertise og udnytte finansieringsmuligheder inden for affaldshåndtering.

Reformen består i at oprette et koordineringsorgan mellem centrale og lokale myndigheder, som skal fremme aktiviteter inden for affaldshåndteringshierarkiet og affaldshåndteringsplanen og støtte de lokale myndigheder i denne henseende. Det skal også deltage i forskningsprogrammer, støtte pilotprogrammer og gennemføre uddannelses- og informationskampagner, der tager sigte på affaldsforebyggelse og affaldssortering, samt vedligeholde databasen over programmer og projekter inden for affaldshåndtering.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 11 (C3.1I12): Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi

Formålet med foranstaltningen er at bidrage effektivt til at opskalere bestræbelserne på genbrug samt genanvendelse af bioaffald og tørt genanvendeligt materiale. Investeringen har til formål at bidrage til at nå målene for reduktion af bioaffald, øge affaldsforebyggelsen som den vigtigste metode til at forbedre ressourceeffektiviteten og mindske affaldets miljøpåvirkning.

Investeringen består af tre dele: i) distribution af 50 små og mellemstore komposteringsmaskiner og 2 000 hjemmekomposteringsmaskine i landdistrikter og halvlandskommuner med henblik på at lette særskilt indsamling og korrekt behandling af bioaffald, ii) udvikling, etablering, installation og drift af 50 grønne kiosker til tørre genbrugsmaterialer for at hjælpe kommuner i fjerntliggende områder med at forbedre deres affaldshåndteringsordninger og iii) opførelse og drift af to genbrugs- og reparationscentre på strategiske lokaliteter i Cypern, som kan betjene alle 5 regioner sammen med et tilhørende netværk af genbrugs- og genbrugsbutikker.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

E.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

85

C3.1R1

Flytte landbrugsmetoder fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi

Milepæl

Samarbejde mellem landbruget

Forskningsinstitut og offentlige universiteter for fælles MSC- og ph.d.-programmer

Ikrafttræden af undertegnede samarbejdsaftaler

-

-

-

Q4

2022

Ikrafttrædelsen af juridisk bindende dokument (er) om samarbejde om fælles MSC- og ph.d.-programmer, der er undertegnet mellem Landbrugsforskningsinstituttet og offentlige universiteter.

86

C3.1R1

Flytte landbrugsmetoder fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi

Milepæl

Nye fælles master- og/eller ph.d.-grader inden for landbrug i bredere forstand

Mediedækning og kommunikation fra kompetente myndigheder

-

-

-

Q2

2023

Optagelse af studerende og start på nye fælles master- og/eller ph.d.-uddannelser inden for det bredere landbrugsområde.

87

C3.1R2

Online, cloudbaseret platform til forbedring af handels- og informationssymmeligheden i forsyningskæden for friske produkter

Milepæl

Lov om urimelig handelspraksis på det lokale marked for friske produkter

Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den nye lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter

-

-

-

Q2

2022

Ikrafttrædelse af en ny lov om illoyal handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter, såsom ensidige ændringer af kontrakter med tilbagevirkende kraft, annulleringer i sidste øjeblik, betalingsfrister på over 30 dage, betaling for beskadigede eller usolgte produkter og andre handlinger, der berører dem, der er involveret i produktions- og distributionskæden for landbrugsprodukter.

88

C3.1R2

Online, cloudbaseret platform til forbedring af handels- og informationssymmeligheden i forsyningskæden for friske produkter

Milepæl

Platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter

Den platform, der er tilgængelig på landbrugsforskningsinstituttets websted for de kompetente myndigheders tilgængelighed og kommunikation

-

-

-

Q2

2024

En fuldt operationel platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter skal være tilgængelig på landbrugsforskningsinstituttets websted.

89

C3.1R3

Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand

Mål

Opgradering af registrering på bedrifter og landbrugeres deltagelse i AGRICYGEN-projektet

-

Nummer

0

40

Q4

2023

Mindst 40 landbrugere har opgraderet deres registrering på bedriften, deres produktionsprocesser, produktkvalitetsvurderinger og deltagelse i det nationalt finansierede AGRICYGEN-projekt.

90

C3.1R3

Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand

Mål

Vedtagelse af avancerede registrerings- og genomevalueringsprocesser og udvælgelse af de dyr, der klarer sig bedst

-

Nummer

0

15 000

Q2

2026

Landbrugerne har indført avancerede registrerings- og genomevalueringsprocesser og udvalgt de dyr, der klarer sig bedst på grundlag af genomanalyser for mindst 15 000 dyr.

91

C3.1I1

Bygning af marin akvakultur

Milepæl

Bygning af den kollaborative marine akvakultur

Underskrivelse af kontrakt

-

-

-

Q1

2023

Underskrivelse af kontrakten om bygning af en samarbejdsbaseret marin akvakulturinfrastruktur (havne og landanlæg), der specifikt skal være udformet til akvakulturaktiviteter.

92

C3.1I1

Bygning af marin akvakultur

Milepæl

Operationel samarbejdsbaseret havakvakulturinfrastruktur

Underskrevet erklæring fra den ordregivende myndighed om levering og drift af den udviklede infrastruktur

-

-

-

Q1

2026

Levering af en fuldt funktionsdygtig/operationel samarbejdsbaseret marin akvakulturinfrastruktur (havne- og landfaciliteter), der specifikt skal være udformet til akvakulturaktiviteter og dække behovene hos mere end 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern.

93

C3.1I2

Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter

Milepæl

Udstyr til væskekromatografi — Isotopatisk massespektrometer (LC-IRMS)

Underskrevet erklæring om accept af udstyr til den standardkvalitet og -tid, der er fastsat i udbudsdokumenterne og den underskrevne kontrakt

-

-

-

Q4

2021

Anskaffelse og Install New Liquid Chromatography- Isotopic Ratio Mass Spectrometer (LC-IRMS) udstyr til isotopkarakterisering.

94

C3.1I2

Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter

Mål

Lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer, der er forbundet med systemet

-

Nummer

0

10

Q1

2025

Integrerede Isotopbasedatabaser (for mindst ti traditionelle/lokale fødevarer/drikkevarer), der er forbundet med et blockchainsystem.

95

C3.1I3

Opkvalificering af eksisterende og fremtidige landbrugere

Mål

Tildelte stipendier

-

Nummer

0

5

Q4

2022

Mindst fem stipendier til kandidater på sekundærtrinnet med henblik på at studere landbrugsuddannelse i samarbejde med landbrugsministeriet, Landbrugsforskningsinstituttet og lokale universiteter.

96

C3.1I4

Indledning af etableringen af en økologisk videnskabspark

Milepæl

Handlingsplan for forskerparken

Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse og af handlingsplanen

-

-

-

Q3

2023

Ministerrådets godkendelse af en handlingsplan for oprettelse af en økologisk industriforskningspark

97

C3.1I5

Oprettelse af en national handelsidentitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"

Milepæl

Handlingsplaner for a) mærkning "made in Cyprus" og b) fremme af halloumosten

Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse og af handlingsplanen

-

-

-

Q1

2022

Ministerrådets vedtagelse af handlingsplaner, der skal bestå af:

(1) at hjælpe virksomhederne med at markedsføre deres produkter og tjenesteydelser på grundlag af mærkeordningen "made in Cyprus", og

(2) øgning af halloumi-ostens særpræg som et autentisk cypriotisk produkt og udformning af en reklame- og bevidstgørelseskampagne for den.

98

C3.1I6

Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af og handel med landbrugsprodukter

Mål

Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter

-

Nummer

0

65

Q4

2024

Tildeling af tilskud til mindst 65 små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af og handel med landbrugsprodukter med henblik på modernisering og digitalisering heraf

99

C3.1I6

Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af og handel med landbrugsprodukter

Mål

Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter

-

Nummer

65

176

Q1

2026

Tildeling af tilskud til mindst 176 SMV'er, der beskæftiger sig med produktion af og handel med landbrugsprodukter med henblik på deres modernisering og digitalisering

100

C3.1I7

Ordning til forbedring af store virksomheders konkurrenceevne i fremstillingssektoren

Milepæl

Start på tilskudsordningen for store virksomheder i fremstillingssektoren

Offentliggørelse af indkaldelserne af forslag på ministeriets websted

-

-

-

Q2

2022

Efter ministerrådets godkendelse af ordningen udsendelse af indkaldelser af forslag med henblik på tildeling af tilskud til mindst tre store virksomheder i fremstillingssektoren med henblik på at udvide eksisterende virksomheder gennem investeringer, der øger det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet. Mandatet, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

101

C3.1I7

Ordning til forbedring af store virksomheders konkurrenceevne i fremstillingssektoren

Mål

Tilskud til store virksomheder i fremstillingssektoren

-

Nummer

0

3

Q4

2024

Tildeling af tilskud til mindst tre store virksomheder i fremstillingssektoren med henblik på at udvide eksisterende aktiviteter gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet.

102

C3.1I7

Ordning til forbedring af store virksomheders konkurrenceevne i fremstillingssektoren

Mål

Tilskud til store virksomheder i fremstillingssektoren

-

Nummer

3

10

Q2

2026

Tildeling af tilskud til mindst 10 store virksomheder i fremstillingssektoren med henblik på at udvide eksisterende aktiviteter gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet.

103

C3.1I8

Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder

Mål

Støtte til SMV'er til fremme af turistsektoren

-

Nummer

0

175

Q2

2023

Tilskud til mindst 175 SMV'er, herunder fødevarevirksomheder, værtshus, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der sælger traditionelle produkter, til investering i renovering eller istandsættelse.

104

C3.1I8

Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder

Mål

Tilskud til hoteller til fremme af turistsektoren

-

Nummer

0

57

Q2

2026

Tilskud til mindst 57 hoteller og andre turismevirksomheder i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder til investering i renovering eller istandsættelse, herunder digitale investeringer.

105

C3.1I9

Fremme af den cirkulære økonomi i hoteller

Mål

Coachingordning for cirkulær økonomi

-

Nummer

0

50

Q2

2022

Der er undertegnet samarbejdsaftaler med mindst 50 hoteller om skræddersyet erhvervsvejledning i den cirkulære økonomi.

106

C3.1I9

Fremme af den cirkulære økonomi i hoteller

Mål

Coachingordning for cirkulær økonomi

-

Nummer

0

18

Q1

2026

Mindst 18 hoteller er blevet certificeret i henhold til nationale standarder som cirkulære hoteller efter revision.

107

C3.1I10

Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Milepæl

Aphrodite-rute

Underskrevet erklæring om projektgruppens godkendelse af projektet (ordregivende myndighed)

-

-

-

Q4

2024

Færdiggørelse af Aphrodite-ruten, som forbinder historiske, religiøse og miljømæssige punkter i området (f.eks. naturspor) med en særlig 2 km lang rute, hvilket øger miljøbevidstheden og fremmer biodiversiteten.

108

C3.1I10

Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Mål

Tilskud til virksomheder og lokalsamfundsråd til fremme af mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren, f.eks. kunstnere, håndværk og traditionelle produkter

-

Nummer

0

105

Q4

2025

Mindst 105 virksomheder og lokalsamfundsråd har renoveret, istandsat eller visuelt opgraderet private og offentlige bygninger/infrastrukturer i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder og omlagt dem til at huse mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren såsom kunstnere, håndværk og traditionelle produkter.

109

C3.1R4

Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien

Milepæl

Godkendelse af den nationale handlingsplan for forbedring af den cirkulære økonomi i Cypern

Offentliggørelse af ministerrådets afgørelse om godkendelse af den nationale handlingsplan.

-

-

-

Q4

2021

Ministerrådets godkendelse af den nationale handlingsplan for forbedring af den cirkulære økonomi i Cypern

110

C3.1R4

Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien

Mål

Støtte til SMV'er, der bevæger sig ind i en cirkulær driftsmodel

-

Nummer

0

40

Q2

2026

Støtte ydet til minds 40 støtteberettigede SMV'er, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

111

C3.1R5

Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centrale og lokale myndigheder

Milepæl

Lovgivning om koordinering mellem centrale og lokale myndigheder

Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden

-

-

-

Q2

2025

Ikrafttrædelse af lovgivning, som opretter et koordinerende organ mellem den centrale og den lokale forvaltning. Koordineringsorganet skal tilvejebringe en mekanisme til at øge affaldshåndteringen, bidrage til overholdelse af EU's affaldsforvaltningsdirektiver og fremme den cirkulære økonomi.

112

C3.1I12

Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi

Milepæl

Underskrivelse af kontrakter om installation af grønne kiosker, opførelse af genbrugsreparationscentre & og installation af komposteringssystemer

Underskrivelse af kontrakterne

-

-

-

Q3

2023

Undertegnede kontrakter om (1) etablering og installation af mindst 50 grønne kiosker til tørt genanvendeligt materiale (2) opførelse/opførelse af to genbrugs- & reparationscentre og (3) installation af mindst 2 050 komposteringssystemer.

113

C3.1I12

Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi

Mål

Idriftsættelse af genbrugs- og reparationscentre

-

Nummer

0

2

Q4

2025

Færdiggørelse af anlæg og idriftsættelse af genbrugs- og reparationscentre.

114

C3.1I12

Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi

Mål

Færdiggørelse af etablering, installation og idriftsættelse af komposteringssystemer

-

Nummer

0

2 050

Q4

2025

Færdiggørelse af komposteringssystemernes etablering, installation og idriftsættelse.

115

C3.1I12

Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi

Mål

Afslutning af installering og idriftsættelse af grønne kiosker

-

Nummer

0

50

Q4

2025

Færdiggørelse af opsætning, installation og idriftsættelse af grønne kiosker til tørt genanvendeligt materiale.

E.3.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 11 (C3.1I11): Forbedring og udvidelse af Cyperns Green Points Network og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugscentre

Formålet med foranstaltningen er at forbedre håndteringen af fast affald, beskytte miljøet og folkesundheden. Den har til formål at afbøde ukontrolleret og ulovlig dumpning af affald i offentlige områder, øge andelen af nyttiggørelses- og genanvendelsesmaterialer og øge brugernes bevidsthed om bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi.

Investeringen omfatter opførelse af fjorten grønne punkter, der dækker et areal på mindst 50 500 m² til at betjene borgere og lokale myndigheder med at deponere specifikke husholdnings- og kommunale affaldsstrømme. Ud over oprettelsen af nye grønne punkter omfatter investeringerne etablering af netværk af genbrugscentre og netværk af indsamlingspunkter, der skal give borgere i landdistrikterne adgang til at bortskaffe deres affald.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 13 (C3.1I13): Etablering af Orounda Husdyraffald og faciliteter til håndtering af animalske biprodukter

Formålet med foranstaltningen er at udvikle regionale faciliteter til håndtering af husdyraffald, der kan betjene bedrifter i det bredere Orounda Complex-område for at tilvejebringe en integreret løsning til effektiv håndtering af organisk affald, der hovedsagelig stammer fra svine-, fjerkræ-, fåre-, gede- og kvægbrug. For disse samfund har investeringen til formål at opnå en "close-loop" -drift, minimering af eksterne virkninger og genvinding af næringsstoffer til jordforbedring samt reduktion af de sociale og miljømæssige virkninger.

Investeringen omfatter opførelse af anlæg til spildevandsrensning, kompostering og anaerob nedbrydning for at gøre det muligt at behandle de store mængder animalsk affald, der produceres i området, producere elektricitet fra biogas, bekæmpe ørkendannelse på lokalt plan, reducere lokalsamfundenes lugtgener til mindre end 10 % af dagens varighed, reducere drivhusgasemissionerne og producere vand til kunstvanding.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen skal navnlig underkastes en miljøkonsekvensvurdering i det første gennemførelsesår, og kravet om overholdelse af DNSH-princippet skal indgå i alle udbudsprocedurer.

E.4.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Q

Y

116

C3.1I11 Forbedring og udvidelse af Cyperns Green Points Network og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugscentre

Mål

Afslutning af opførelse, udvidelse og idriftsættelse af fire grønne punkter

-

Nummer

0

4

Q4

2023

Færdiggørelse af opførelsen, udvidelsen og ibrugtagningen af fire grønne punkter i Avgorou, Troulloi, Eptagonia og Alambra i overensstemmelse med den nationale strategiske plan for udvikling af et nationalt Green Point Network

117

C3.1I11 Forbedring og udvidelse af Cyperns Green Points Network og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugscentre

Mål

Afslutning af opførelse, udvidelse og drift af 14 grønne punkter

-

Nummer

4

14

Q2

2026

Afslutning af opførelse, udvidelse og idriftsættelse af fjorten grønne områder i Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia i overensstemmelse med den nationale strategiske plan for udvikling af et nationalt Green Point Network

118

C3.1I13 Etablering af Orounda Husdyraffald og faciliteter til håndtering af animalske biprodukter

Milepæl

Opførelse af anlæg til spildevandsrensning og kompostering

Byggetilladelser og bevis for afsluttet erhvervelse af jord

-

-

-

Q1

2024

Alle tilladelser til opførelse af anlæg til spildevandsrensning og kompostering (miljø-, anlægs- og driftstilladelser og tilladelser) fra alle relevante myndigheder såsom Department of Environment, Department of Town Planning and Housing og Department of Land and Surveys er blevet indhentet, og den relevante erhvervelse af jord er afsluttet.

119

C3.1.I13 Etablering af Orounda Husdyraffald og faciliteter til håndtering af animalske biprodukter

Milepæl

Færdiggørelse og idriftsættelse af annaerobe nedbrydningsanlæg

Overtagelsesbevis udstedt af projektingeniøren og godkendt af det tekniske styringsudvalg

-

-

-

Q2

2026

Færdiggørelse og idriftsættelse af de annaerobe nedbrydningsanlæg, der producerer biogas (metan) til elproduktion på 3,5 MWh (i 20 timers daglig drift) ved fuld kapacitet, 365 dage om året. Den producerede elektricitet skal leveres til nettet.

F. KOMPONENT 3.2: Øget forskning og innovation

Komponenten i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på de udfordringer, som Cypern står over for med hensyn til forsknings- og udviklingsøkosystemet, som spiller en forholdsvis begrænset rolle i den økonomiske vækst. Dette skyldes hovedsagelig en lav andel af kandidater inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), begrænset interaktion mellem det offentlige forskningssystem og erhvervslivet og begrænset adgang til og adgang til risikofinansiering.

Formålet med komponenten er at styrke forbindelserne mellem forskningsorganisationer og virksomheder, kommercialisere forskningsresultater, øge intensiteten inden for forskning & udviklingsaktiviteter (FoU) og investeringer fra både offentlige og private organisationer samt gøre al offentligt finansieret forskningsinfrastruktur tilgængelig for hele økosystemet. Den har desuden til formål at øge den finansielle støtte til nystartede virksomheder, vækstvirksomheder, SMV'er, internationalisere det lokale forsknings- og innovationsøkosystem (FoI), udvikle lokale talenter og tiltrække talenter fra udlandet til at arbejde i FoI med særlig vægt på specifikke tematiske områder.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om at øge fokus på investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020 og 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C3.2R1): Omfattende national forsknings- og innovationspolitik støttet af datadrevne politiske værktøjer til støtte for FoI-økosystemet og for at styrke forbindelserne mellem politikudformning og gennemførelse

Formålet med foranstaltningen er at fremme en effektiv koordinering af FoI-forvaltningssystemet, fremme bevidstgørelse og fremme innovationskultur, mobilisere interessenter og udvikle og styrke de grundlæggende byggesten i det nationale FoI-økosystem (på tre niveauer: politikudformning, strategi og gennemførelse, interessenter og brugere/borgere).

Reformen består af gennemførelsen af handlingsplanen for den nationale strategi for forskning og innovation. Dette skal ske efter den politiske godkendelse af handlingsplanen sammen med vedtagelsen af en national strategi for FoI og den reviderede strategi for intelligent specialisering for Cypern. Den skal også bestå i etablering af en mekanisme for konsekvensdrevet overvågning og støtte til de seks ekspertisecentre og udvikling af et digitalt værktøj til dynamisk kortlægning af FoI-økosystemet (interessenter, politiske foranstaltninger og værktøjer, FoI-resultater, register over innovative virksomheder og sektoranalyser).

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 2 (C3.2R2): Incitamenter til at tilskynde til og tiltrække investeringer og menneskelig kapital inden for forskning og innovation

Formålet med foranstaltningen er at tiltrække investeringer i innovative virksomheder og iværksættere og videnskabelige talenter fra udlandet.

Reformen består i at udvide anvendelsen af skatteordningen for investering i innovative virksomheder til også at omfatte juridiske enheder (fra fysiske personer på nuværende tidspunkt). Støtteberettigede investeringer på op til 150 000 EUR pr. investor under dette incitament omfatter egenkapital, lån, garantier og factoring. Den skal desuden omfatte revision, fremme og, hvor det er relevant, ændring af eksisterende incitamentsordninger, der har til formål at tiltrække talenter fra tredjelande, herunder den videnskabelige VISA-ordning for forskere og deres familier og Start-up VISA-ordningen for stiftere af innovative virksomheder og deres familier.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C3.2R3): Indføre politikker og incitamenter til at lette og fremme adgangen til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og -laboratorier

Formålet med foranstaltningen er at optimere erhvervslivets udnyttelse af offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og laboratorier.

Reformen består af i) godkendelse af en handlingsplan med fokus på optimal udnyttelse af forskningsinfrastrukturen og vedtagelse af foranstaltninger, der har til formål at fremme og styrke samarbejdet mellem forskningsorganisationer, den akademiske verden og den private sektor, ii) udvikling og lancering af et dynamisk digitalt værktøj, der er tilgængeligt for alle interessenter i FoI-økosystemet, og som giver informationsformidling, værktøjer og tjenester til fremme af en samarbejdsbaseret partnerskabsordning mellem forskellige FoI-organisationer og forskerhold (offentlige og private) for så vidt angår offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og -laboratorier iii) gennemgang af de retlige og operationelle rammer for offentligt finansierede forskningsinstitutioner og fremme af foranstaltninger, der har til formål at lette og støtte en optimal udnyttelse af forskningsinfrastrukturen ved at give adgang til andre forskningsinstitutioner og erhvervslivet iv) indførelse af foranstaltninger og incitamenter (f.eks. i tilskudsaftalen for forsknings- og innovationsfonden med en klausul om åbning af finansieret infrastruktur) med henblik på at styrke samarbejdet mellem forskningsorganisationer og virksomheder og spin-off-virksomheder.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 1 (C3.2I1): Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor

Formålet med foranstaltningen er at forbedre teknologioverførslen i Cypern gennem forbedret samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv og kommercialisering af forskning.

Investeringen består i, at forsknings- og innovationsfonden opretter og idriftsætter et videnoverførselskontor (KTO) med henblik på at tilvejebringe en omkostningseffektiv løsning til støtte for teknologioverførsel, der bygger på principperne om at opnå en kritisk masse af forskningsresultater og stordriftsfordele. KTO skal levere videnoverførselstjenester, der letter kommercialiseringen af forskning, til universiteter, andre forskningsorganisationer og virksomheder. Vejledende liste over tjenesteydelser: a) evaluering af mulighederne for kommercialisering, b) rådgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder, c) indgivne patenter og sager om vedligeholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, d) udvikling af markedsføringsstrategi, e) teknologimarkedsføring, f) støtte til oprettelse af spin-off-virksomheder og g) tilvejebringelse af finansiering til støtte for translationel forskning. Reformen skal også omfatte en gennemgang af de eksisterende institutionelle rammer for videnoverførsel i Cypern, herunder relevant lovgivning, samt nationale og institutionelle politikker vedrørende kommerciel udnyttelse af intellektuel ejendom, videnoverførsel og etablering af spin-off-virksomheder.

KTO'en bliver selvfinansierende fra den 1. januar 2026 ved at tilbageholde 20 % af indtægterne fra KTO-forvaltede aftaler om driftsomkostninger, som skal specificeres i de kontraktlige aftaler mellem forsknings- og innovationsfonden og modtageren.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C3.2I2): Innovationsfinansieringsprogrammer & finansieringsordninger til fremme af vækst & konkurrenceevne hos nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er

Formålet med foranstaltningen er at yde støtte gennem innovationsprogrammer (f.eks. Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) som et middel til at forbedre adgangen til midler for innovative SMV'er og nystartede virksomheder.

Investeringen skal bestå af en tilskudsstøtte gennem innovationsprogrammer (f.eks. Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate), så virksomheder kan udvikle innovative produkter og tjenester med international orientering fra koncept til markedsklare. Finansieringsprogrammerne skal i) fremme virksomheders samarbejde med forskningsorganisationer ii) at lette kommercialiseringen af forskningsresultater med henblik på at målrette leveringen af produkter og resultater, der er tæt på markedet, og dermed give mulighed for kortsigtede økonomiske virkninger iii) føre til jobskabelse iv) fremme virksomhedsklynger og v) sigte mod en hurtigere overgang til en grøn økonomi og hen imod en digital tidsalder med effektivitet og produktivitet. Disse programmer skal kræve, at virksomhederne mobiliserer private midler/egne midler sammen med offentlig finansiering (fra forsknings- og innovationsfonden) og dermed bidrager til den samlede stigning i FoU-investeringer.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter 7 : i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C3.2I3): Tematisk program for finansiering af forskning og innovation vedrørende grøn omstilling

Formålet med foranstaltningen er at yde støtte gennem tematiske FoI-programmer med relativt høj teknologisk modenhedsgrad med fokus på grøn omstilling.

Investeringen skal bestå i tilskudsfinansiering af projekter, der anvender de nyeste digitale teknologier til at levere omkostningseffektive løsninger til grøn omstilling, hvorved landets forskningskapacitet opgraderes. De støttede projekter skal fokusere på vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport, indebære samarbejde med ekspertisecentre for FoI og lette kommercialiseringen af forskningsresultater.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter 8 : i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C3.2I4): Finansieringsordninger til støtte for organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for tosporede teknologier, herunder oprettelse af nye eller opgradering af eksisterende laboratorier og udvikling af klassificerede laboratorier

Formålet med foranstaltningen er at fremme forskning med dobbelt anvendelse og anvende teknologier, som ellers kun ville tjene statslige/militære formål til civile, kommercielle og samfundsmæssige interesser.

Investeringen skal bestå af en tilskudsstøtte, der vil sætte forskningsorganisationer og virksomheder i stand til at engagere sig i FoU inden for teknologier med dobbelt anvendelse. Finansieringsordningerne skal gøre det muligt at opgradere ekspertisecentrenes FoI-kapaciteter og -kapacitet, akademiske institutioner, forskningsorganisationer samt virksomheder, der beskæftiger sig med FoU inden for teknologier med dobbelt anvendelse. De skal navnlig gøre det muligt for disse organisationer at erhverve sikkerhedscertifikater med henblik på at kunne deltage i konsortier med henblik på EU-finansiering (såsom Horisont Europa, Den Europæiske Forsvarsfond) og styrke deres FoI-kapaciteter og konkurrenceevne inden for teknologier med dobbelt anvendelse.

Finansieringen skal udelukkende fokusere på det civile erhvervsliv, og forskningsresultater og -infrastruktur må kun gavne civile anvendelser. Foranstaltningen skal være i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, for så vidt angår teknologier med dobbelt anvendelse under gennemførelsen af finansieringsordningen, og skal udformes i overensstemmelse med "EU-finansiering til dobbelt anvendelse — en praktisk vejledning i adgang til EU-midler for europæiske regionale myndigheder og SMV'er".

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter 9 : i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

F.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

120

C3.2R1

Nationale FoI-politik- og politikværktøjer

Milepæl

Vedtagelse af den nationale FoI-strategi og af handlingsplanen til gennemførelse heraf

Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse

-

-

-

Q4

2022

Udvikle en integreret FoI-strategi med en langsigtet perspektivramme, der sikrer en fokuseret indsats og forpligtelse til gennemførelse over tid på vegne af staten og interessenter, der er involveret i det nationale FoI-system, og et digitalt værktøj til dynamisk kortlægning af FoI-økosystemet.

121

C3.2R1

Nationale FoI-politik- og politikværktøjer

Milepæl

Afslutning af handlingsplanen for FoI-strategien

Offentliggørelse af Ministerrådets godkendelse af statusrapporten, der bekræfter gennemførelsen af handlingsplanen

-

-

-

Q4

2024

Gennemførelse af foranstaltningerne i handlingsplanen for den nationale forsknings- og innovationsstrategi, som det fremgår af en statusrapport. 

122

C3.2R2

Incitamenter til investeringer og menneskelig kapital i FoI

Milepæl

Skattefritagelse for juridiske enheder for investering i innovative virksomheder

Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden

-

-

-

Q1

2022

Ikrafttræden af en lov om skattefritagelse for virksomhedsinvestorer (juridiske enheder) for investering i innovative virksomheder.

123

C3.2R3

Politikker til fremme af adgang til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og -laboratorier

Milepæl

Digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur

Link til det digitale register, der er offentliggjort på webstedet for viceministeriet for forskning, innovation og digital politik

-

-

-

Q4

2022

Udvikling og idriftsættelse af et digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur, som skal lette interesserede parters anmodning om adgang til en sådan infrastruktur. Den skal omfatte kortlægning af alle offentligt finansierede forskningsinstitutioner (under Horisont 2020, nationale ordninger). Det skal også gøre forskningsinstitutionerne mere synlige og støtte samarbejdet med den private sektor.

124

C3.2R3

Politikker til fremme af adgang til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og -laboratorier

Milepæl

Samarbejde mellem forskningsorganisationer og virksomheder og spin-off-virksomheder

Offentliggørelse af foranstaltninger og incitamenter vedtaget på forsknings- og innovationsfondens websted

-

-

-

Q4

2024

Vedtagelse af foranstaltninger og incitamenter til at styrke samarbejdet mellem forskningsorganisationer og virksomheder og spin-off-virksomheder, f.eks. i tilskudsaftalen for forsknings- og innovationsfonden med en klausul om åbning af den finansierede infrastruktur.

125

C3.2I1

Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor (KTO)

Milepæl

Lancering af KTO

Åbning af KTO's første sag

-

-

-

Q2

2022

Forsknings- og innovationsfonden, der er ansvarlig for at sætte KTO i drift, har ansat eller kontraktansat højt uddannet personale og/eller eksperter til at levere ekspertvidenoverførselstjenester. Der skal forefindes systemer og værktøjer til støtte for KTO-drift. KTO påbegynder leveringen af tjenesteydelser til universiteter, andre forskningsinstitutioner eller virksomheder.

126

C3.2I1

Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor (KTO)

Mål

Afsluttede sagsakter, der attesterer levering af relevante videnoverførselstjenester

-

Nummer

0

30

Q4

2025

Mindst 30 afsluttede tilfælde af videnoverførselstjenester, der leveres af den centrale KTO til universiteter, andre forskningsinstitutioner eller virksomheder.

127

C3.2I2

Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er

Milepæl

Underskrivelse af tilskudsaftaler for 50 % af budgettet

Underskrevne tilskudsaftaler

-

-

-

Q4

2022

Undertegnelse af tilskudsaftaler, der forpligter mindst 50 % af det samlede budget (kontrakter til en samlet værdi af mindst 26 000 000 EUR) til innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

128

C3.2I2

Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er

Mål

Organisationer, der har modtaget støtte til at udføre FoI-relaterede aktiviteter

-

Nummer

0

70

Q3

2023

Finansiering af støtte til mindst 70 organisationer til gennemførelse af FoI-relaterede aktiviteter såsom industriel forskning, eksperimentel forskningsinnovation, opstartsvirksomhed, videnoverførselsaktiviteter, herunder (men ikke begrænset til) aktiviteter til forvaltning og beskyttelse af intellektuel ejendom, etablering af forbindelser mellem forskningsorganisationer og virksomheder, opbygning af kapacitet til videnoverførsel og kommercialisering af forskningsresultater i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

129

C3.2I2

Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er

Mål

Organisationer, der har modtaget støtte til at udføre FoI-relaterede aktiviteter

-

Nummer

70

200

Q2

2026

Finansiering af støtte til mindst 200 organisationer til udførelse af FoI-relaterede aktiviteter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

130

C3.2I3

FoI-finansieringsprogram for grøn omstilling

Milepæl

Undertegnelse af tilskudsaftaler for hele budgettet

Tilskudsaftaler underskrevet af direktøren for forsknings- og innovationsfonden

-

-

-

Q4

2022

Undertegnelse af aftaler om tilskud til FoI-finansieringsprogram om den grønne omstilling, med et mandat, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

131

C3.2I3

FoI-finansieringsprogram for grøn omstilling

Mål

Organisationer, der modtager tilskud til FoI-aktiviteter inden for grøn omstilling

-

Nummer

0

10

Q2

2026

Mindst 10 virksomheder, der modtager tilskud til FoI-aktiviteter i forbindelse med grøn omstilling i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

132

C3.2I4

Finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for teknologier med dobbelt anvendelse

Milepæl

Undertegnelse af tilskudsaftaler, hvor der afsættes 80 % af det samlede budget til finansiering af organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for teknologier med dobbelt anvendelse

Underskrevne tilskudsaftaler

-

-

-

Q2

2023

Undertegnelse af tilskudsaftaler, hvor der afsættes 80 % af det samlede budget (kontrakter til en samlet værdi af mindst 2 400 000 EUR i alt) til finansiering af organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for tosporede teknologier, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning "ingen væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

133

C3.2I4

Finansieringsorganisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for teknologier med dobbelt anvendelse

Mål

Finansiering af udvikling af klassificerede laboratorier

-

Nummer

0

16

Q2

2026

Mindst 16 virksomheder modtager støtte til udvikling af klassificerede laboratorier. En virksomhed kan medregnes mere end én gang, hvis den deltager i mere end ét projekt i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

G. KOMPONENT 3.3: Erhvervsstøtte til konkurrenceevne

Denne komponent i den cypriotiske genopretning og modstandsdygtighed tager fat på udfordringerne i forbindelse med lav produktivitet og konkurrenceevne i økonomien som følge af virksomhedernes begrænsede størrelse i gennemsnit, den komplekse licensproces, der kræves for en investering, og vanskeligheder med at få adgang til finansiering for virksomheder. Formålet med denne komponent er at støtte iværksættere og virksomheder og forbedre deres konkurrenceevne og bidrag til væksten i økonomien ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for investeringer og iværksætteraktiviteter og øge SMV'ernes produktivitet, hovedsagelig gennem digitalisering. Den består af seks reformer og seks investeringer, der skal være afsluttet i fjerde kvartal af 2 2026.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 4 fra 2019.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

G.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C3.3R1): Fremme af strategiske investeringer

Formålet med foranstaltningen er at udvikle et nyt system til støtte for strategiske investeringer med det formål at stimulere investeringsaktiviteten i landet gennem strømlinede regler og mekanismer, forenkle tilladelses- og tilladelsesprocedurerne, mindske den administrative byrde og gøre det strategiske investeringsklima mere effektivt. Definitionen af strategiske investeringer henviser til investeringer i strategiske sektorer (herunder sundhed og social omsorg, uddannelse, kultur, sport, miljø, industri, turisme, energi, forskning, udvikling og innovation), som bidrager væsentligt til udviklingen af økonomien.

Reformen består i, at en lovgivning til fremme af strategiske investeringer træder i kraft for så vidt angår effektiviteten af at opnå investeringslicenser og byggetilladelser. Der tildeles en dedikeret statslig sektor til behandling af strategiske investeringer. Den skal bestå i udarbejdelse af operationelle retningslinjer, processtrømme og andre ISO 9001: 2015-krav til mainstreaming af processen. Den udarbejder et aftalememorandum med andre afdelinger, der er relevante for dele af processen, for at sikre, at fast-track-mekanismen er gennemførlig. Den skal desuden omfatte uddannelse af medarbejdere i de procedurer, der skal indføres. Desuden skal reformen drage fordel af oprettelsen af en digital platform, der gør det muligt at ansøge, studere og udstede planlægnings- og bygningstilladelser digitalt ved hjælp af et applikationsstyringsværktøj og et GIS-system (projekt under komponent 3.4: "forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser").

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 2 (C3.3R2): Styrkelse af en hurtig virksomhedsaktiveringsmekanisme

Formålet med foranstaltningen er at forenkle procedurerne, digitaliseringen af de statslige tjenester og driften af et erhvervsstøttecenter, der skal levere alle nødvendige og understøttende oplysninger og tjenester.

Reformen skal bestå i oprettelse af en interaktiv digital platform, der styrker den "fast-track business" -aktiveringsmekanisme, der allerede er i drift. Gennem platformen skal investoren kunne spore sin ansøgning, men også de kompetente myndigheder vil kunne interagere, udveksle dokumenter og behandle ansøgningen.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C3.3R3): Modernisering af selskabsloven

Formålet med foranstaltningen er at støtte forbedringen af erhvervsklimaet gennem en revision af selskabsloven og gøre det klarere i fortolkningen og anvendelsen af loven i praksis.

Reformen skal bestå i at modernisere Cyperns selskabsret ved at anvende bedste praksis fra andre common law-jurisdiktioner til at skabe et grundlag for viden og klarhed i form af retspraksis og litteratur for at bistå med fortolkningen og anvendelsen af lovgivningen i praksis. De ledsagende selskabsregler tages også op til revision. Desuden skal Cypern udpege et team af juridiske eksperter til at gennemføre projektet for rådgivning og udarbejdelse af tjenesteydelser i forbindelse med den nye selskabslov og de nye selskabsvedtægter. Desuden omfatter lovrevisionen insolvensbehandlingen i henhold til selskabsloven, som er likvidation, Receivership og Examinership. Reformen skal også omfatte gennemførelse af en SMV-test under udarbejdelsen af fakturaen.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 4 (C3.3R4): Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmende agentur

Formålet med reformen er at forbedre adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved at lette adgangen til lån, garantier og egenkapitalfinansiering og øge evnen til at absorbere EU-finansiering gennem EU-værktøjer.

Reformen skal bestå af en forudgående analyse af SMV'ers adgang til finansiering i alle økonomiens sektorer med fokus på grøn og cirkulær økonomi, digital facilitator og alternativ finansiering. Rapporten skal fastlægge omfanget af den foreslåede NPA's intervention. Det nationale erhvervsfremmende agenturs retlige og organisatoriske struktur fastlægges efter den endelige udvælgelse af dets aktivitetsområde. Den foreslåede struktur skal sikre en høj grad af gennemsigtighed i NPA's drift og autonomi. Agenturet må ikke operere med en banklicens og vil derfor ikke skulle kapitaliseres på forhånd. En styringskomité med deltagelse af repræsentanter for Finansministeriet og Ministeriet for Energi, Handel og Industri overvåger gennemførelsen.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2025.

Reform 5 (C3.3R5): Strategisk investor på Cyperns fondsbørs

Formålet med reformen er at privatisere Cyperns fondsbørs.

Reformen skal bestå af en udbudsprocedure, som i øjeblikket er i gang, hvorved Cyperns fondsbørs søger at udpege en anerkendt uafhængig rådgiver eller et konsortium heraf med omfattende relevant ekspertise til at finde den mest egnede strategiske investor til Cyperns fondsbørs. Privatiseringsfasen af kontrakten indgås efter endelig godkendelse af Republikken Cyperns Repræsentanternes Hus, efter at alle andre betingelser er opfyldt.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 6 (C3.3R6): Incitamenter til at fremme fusioner & overtagelser

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til en forøgelse af SMV'ernes størrelse.

Reformen skal bestå af målrettede incitamenter til at fremme fusioner eller virksomhedsovertagelser med henblik på at opskalere og blive mere konkurrencedygtige. Reformen skal navnlig bestå i ministerrådets godkendelse af en rapport og en ledsagende handlingsplan efter en evaluering af lignende ordninger i EU og høring af interessenter med henblik på specifikke incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 2 (C3.3I2): Oprettelse af en reguleringssandbox for at muliggøre finansteknologi

Formålet med foranstaltningen er at sætte FinTech, nystartede virksomheder og andre innovative virksomheder i stand til at udvide deres udbud af nye produkter eller tjenesteydelser ved at etablere et "testområde", der gør det muligt for dem at udføre levende eksperimenter i et kontrolleret miljø under deres tilsyn.

Investeringen skal bestå i at lette udviklingen af en passende og attraktiv reguleringsordning for finansteknologi og innovative teknologier og finde en balance mellem en gnidningsløs udbredelse af innovative produkter eller tjenester og sikring af investorbeskyttelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

Investering 3 (C3.3I3): Konsulenttjenester for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Formålet med foranstaltningen er at fremme udviklingen af SMV'er i Cypern og øge deres konkurrenceevne gennem skræddersyede rådgivningstjenester og andre ikkefinansielle støtteværktøjer.

Investeringen består i at yde ekspertbistand til SMV'er, erhvervsrådgivning, målrettet uddannelse og matchning af virksomheder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C3.3I4): Ordning for digital opgradering af virksomheder

Formålet med investeringen er at forbedre integrationen af digital teknologi i eksisterende og fremtidige SMV'er, der er etableret i Cypern. Mere specifikt har foranstaltningen til formål at styrke virksomhedernes digitale identitet, øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologier, herunder e-handelssektoren, og fremme digitalt iværksætteri.

Investeringen består i at yde finansiel støtte på ca. 30 000 EUR til hver støttemodtager som en andel af, hvad de skal have investeret i støtteberettigede investeringer til digital opgradering af deres virksomheder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C3.3I5): Støtte cypriotiske virksomheders ektroVERsion og åbenhed over for international handel

Formålet med investeringen er at styrke udbredelsen af nye og eksisterende virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og markedsføring af landbrugs- og industriprodukter samt tjenesteudbydere.

Investeringen skal bestå af en tilskudsordning på i alt 8 000 000 EUR til mindst 140 cypriotiske virksomheder gennem finansiering af foranstaltninger til styrkelse af deres ektroversion for virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling/forarbejdning og afsætning af landbrugs- og industriprodukter og tjenesteydere. De udvalgte finansieringsudgifter kan omfatte konsulentbistand og andre støtteberettigede udgifter i henhold til statsstøttereglerne.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter 10 : i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C3.3I6): Statslig egenkapitalfond

Formålet med foranstaltningen er at oprette en fond til støtte for regeringens bestræbelser på at forbedre adgangen til alternative finansieringskilder med henblik på i) at fremme økonomisk udvikling og vækst og forbedre konkurrenceevnen for små og mellemstore virksomheder i Cypern, ii) øge tilgængeligheden af alternative finansieringskilder, navnlig for innovative virksomheder og nystartede virksomheder og iii) bidrage til at forbedre økosystemet for egenkapital- og venturekapitalinvesteringer.

Investeringen skal bestå af en udbudsprocedure med henblik på at udvælge og udpege en ekstern fondsforvalter for en investeringsperiode på fem år.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal den retlige aftale mellem Cypern og den fond, der er ansvarlig for det finansielle instrument, og den efterfølgende investeringspolitik for det finansielle instrument:

I.kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og

II.udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse 11 ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks 12 iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg 13 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling 14 og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

III.kræve, at fonden verificerer den retlige overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning vedrørende projekterne for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

G.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

134

C3.3R1

Fremme af strategiske investeringer

Milepæl

Lov om strategiske investeringer

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q1

2022

Ikrafttrædelse af en lov til støtte for strategiske investeringer i Cypern, som skal indeholde følgende elementer: strømlining af procedurerne for udstedelse af licenser til strategiske investeringer, projektleder for hvert projekt, rettidig udstedelse af byggetilladelser.

135

C3.3R1

Fremme af strategiske investeringer

Milepæl

Forbedring af den organisatoriske kapacitet med henblik på at fremme strategiske investeringer

Offentliggørelse i den officielle tidende af etableringen af en offentlig sektor, der letter reformen, og af processystemet og retningslinjerne, og erklærede, at den koordinerende myndighed kontrollerer, at uddannelsen er afsluttet

-

-

-

Q2

2023

Offentliggørelse i den officielle tidende om færdiggørelsen af etableringen af en sektor i ministeriet for fysisk planlægning og boliger med henblik på at fremme det strategiske system offentliggørelse af processystemet og udformningen af retningslinjerne og den koordinerende myndigheds rapportering om uddannelse af nøglepersonale med henblik på gennemførelsen af reformen.

136

C3.3R2

Styrkelse af en hurtig virksomhedsaktiveringsmekanisme

Milepæl

Etablering af en platform, hvor investorer kan spore deres onlineansøgning og interagere med de kompetente myndigheder

Handelsministeriets meddelelse om, at platformen accepterer ansøgninger

-

-

-

Q4

2022

Opgradering af tjenesterne for ansøgninger om udstedelse af erhvervstilladelser, vejledning om etablering og drift, tilvejebringelse af oplysninger til alle de tilladelser, som virksomheden har brug for for at kunne påbegynde driften, lettelse af udstedelsen af opholds- og beskæftigelsestilladelser i Cypern for tredjelandsstatsborgere gennem oprettelse af en platform, hvor investorer kan følge deres onlineansøgning og interagere med de kompetente myndigheder.

137

C3.3R2

Styrkelse af en hurtig virksomhedsaktiveringsmekanisme

Mål

Vurdering af ansøgninger om investeringer via platformen

-

Nummer

0

50

Q4

2025

Færdiggørelse af vurderingen af mindst 50 ansøgninger om investeringer via platformen.

138

C3.3R3

Modernisering af selskabsloven

Milepæl

Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse, omstrukturering af selskabsloven

Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet, efter at det er vedtaget af Ministerrådet

-

-

-

Q3

2024

Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse. Lovforslaget skal omstrukturere selskabsloven. Den skal navnlig modernisere Cyperns selskabsret ved at anvende bedste praksis fra andre common law-jurisdiktioner for at skabe et grundlag for viden og klarhed i form af retspraksis og litteratur og bistå med fortolkningen og anvendelsen af loven i praksis.

139

C3.3R3

Modernisering af selskabsloven

Milepæl

Selskabslovens ikrafttræden

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q4

2025

Selskabsloven, som skal omstrukturere selskabsloven, træder i kraft. Den skal navnlig modernisere Cyperns selskabsret ved at anvende bedste praksis fra andre common law-jurisdiktioner for at skabe et grundlag for viden og klarhed i form af retspraksis og litteratur og bistå med fortolkningen og anvendelsen af loven i praksis.

140

C3.3R4

Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmende agentur

Milepæl

Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse af et nationalt erhvervsfremmende agentur

Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse

-

-

-

Q2

2023

Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse af et nationalt erhvervsfremmende agentur, der skal lette små og mellemstore virksomheders adgang til lån, garantier og egenkapitalfinansiering og øge absorptionskapaciteten for EU-finansiering ved hjælp af EU-værktøjer

141

C3.3R4

Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmende agentur

Milepæl

Påbegyndelse af Cyperns nationale erhvervsfremmende agentur

Oprettelse godkendt af statssekretæren

-

-

-

Q3

2025

Påbegyndelse af driften af Cyperns nationale erhvervsfremmende agentur, herunder personale med det nødvendige personale

142

C3.3R5

Strategisk investor på Cyperns fondsbørs

Milepæl

Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost i Cyperns fondsbørs

Ministerrådet godkender aftalen

-

-

-

Q4

2024

Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende andel i Cyperns fondsbørs, undertegnelse af de relevante aftaler og finansiel afslutning af transaktionen.

143

C3.3R6

Incitamenter til at fremme fusioner og overtagelser.

Milepæl

Handlingsplan for incitamenter til fusioner og overtagelser

Ministerrådets vedtagelse af en rapport og den ledsagende handlingsplan

-

-

-

Q4

2022

Ministerrådets godkendelse af en rapport og en ledsagende handlingsplan om specifikke incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser efter evaluering af lignende ordninger i EU og høring af interessenter.

144

C3.3I2

Oprettelse af en reguleringssandbox for at muliggøre finansteknologi

Milepæl

Reguleringssandbox med henblik på fintech og innovative teknologier

Meddelelse om lanceringen af reguleringssandbox ved Cyperns værdipapir- og børskommission.

-

-

-

Q2

2023

Lancere en reguleringskasse, der skal lette udviklingen af en passende og attraktiv reguleringsordning for finansteknologi og innovative teknologier og finde en balance mellem en gnidningsløs udbredelse af innovative produkter eller tjenester og sikring af investorbeskyttelse.

145

C3.3I3

Konsulentvirksomhed for SMV'er

Milepæl

Støtteordning for konsulenttjenester for SMV'er

Offentlig meddelelse om iværksættelsen af ordningen

-

-

-

Q3

2022

Iværksættelse af støtteordningen om konsulenttjenester for SMV'er gennem en åben indkaldelse af forslag, der har til formål at styrke SMV'ernes konkurrenceevne og støtte deres forretningsvækst med henblik på at øge produktivitet og salg, modernisere produktionslinje og -teknologi, opgradere produktsortimenter og produktionsprocesser.

146

C3.3I3

Konsulentvirksomhed for SMV'er

Mål

SMV'er, der modtager støtte fra akkrediterede konsulenter

-

Nummer

0

375

Q4

2025

Mindst 375 SMV'er modtager støtte fra akkrediterede konsulenter gennem støtteordningen med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning "ingen væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Leveringen af tjenesteydelser verificeres af det edb-baserede system under Ministeriet for Energi, Handel og Industri — Industri- og Teknologitjenesten — verificeres af det personale i industri- og teknologiafdelingen, der forvalter ordningen, inden godkendte ansøgninger indgives til regnskabsafdelingen for administrativ kontrol og udbetaling af tilskud.

147

C3.3I4

Ordning for digital opgradering af virksomheder

Milepæl

Offentliggørelse af indkaldelse af forslag efter ministerrådets godkendelse af ordningen

Officiel meddelelse om indkaldelsen af forslag i pressen, på MECI/ITS-webstedet og på de sociale medier i MECI/ITS

-

-

-

Q2

2023

Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud, der dækker en procentdel af udgifterne, som skal styrke virksomhedernes digitale identitet, eller øge antallet af små og mellemstore virksomheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologi (herunder e-handelssektoren) eller fremmer digitalt iværksætteri eller vil omfatte, når ministerrådet har godkendt ordningen for digital opgradering af virksomheder.

148

C3.3I4

Ordning for digital opgradering af virksomheder

Mål

SMV'er, der har modtaget støtte efter indsendelse af betalingsanmodninger.

-

Nummer

0

290

Q2

2026

Mindst 290 SMV'er, der har modtaget støtte efter indsendelse af betalingsanmodninger og administrativ kontrol og kontrol på stedet foretaget af det ansvarlige Scheme Management Team.

149

C3.3I5

Støtte cypriotiske virksomheders ektroVERsion og åbenhed over for international handel

Mål

Virksomheder, der har modtaget støtte til handelseksponeringsaktiviteter

-

Nummer

0

40

Q4

2023

Mindst 40 virksomheder, der har modtaget støtte til handelsektroveraktiviteter, efter indsendelse af betalingsanmodning og kontrol udført af det ansvarlige Scheme Management Team.

Forslagsindkaldelsen skal indeholde et mandat omfattende kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

150

C3.3I5

Støtte cypriotiske virksomheders ektroVERsion og åbenhed over for international handel

Mål

Virksomheder, der har modtaget støtte til handelseksponeringsaktiviteter

-

Nummer

40

140

Q2

2026

Mindst 140 virksomheder, der har modtaget støtte til handelsektroveringsaktiviteter efter indsendelse af betalingsanmodning og kontrol udført af det ansvarlige Scheme Management Team i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

151

C3.3I6

Statslig egenkapitalfond

Milepæl

Oprettelse af den registrerede alternative investeringsfond i Cyperns værdipapir- og børskommissions register

Registrering af RAIF i Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC) Register

-

-

-

Q4

2022

Oprettelsen af den registrerede alternative investeringsfond (RAIF) i Cyperns værdipapir- og børskommissions (CySEC) register er afsluttet. Fonden skal øge tilgængeligheden af alternative finansieringskilder, navnlig for innovative virksomheder og nystartede virksomheder.

Investeringspolitikken skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for virksomheder, der er investeret i, med henblik på at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedsvurdering, kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning og kravet om, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår udledte mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver på udelukkelseslisten, skal vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.

152

C3.3I6

Statslig egenkapitalfond

Mål

Investeringsmodtagere, der støttes gennem fonden

-

Nummer

0

12

Q2

2026

Mindst 12 investeringsmodtagere (nystartede og innovative virksomheder), der støttes gennem fonden.

G.3.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 1 (C3.3I1): Integreret informationssystem for virksomhedsregistratoren og den officielle modtager.

Formålet med foranstaltningen er at udforme, udvikle, gennemføre, vedligeholde og drive en integreret registerplatformsløsning, der understøtter processerne og tjenesterne i afdelingen for virksomheder og afdelingen for intellektuel og industriel ejendomsret under Registrar of Companies and Official Receiver på en sådan måde, at den digitale omstilling af de to ovennævnte sektioner fremmes, så de bliver etableret som frontløbere i digital tilstedeværelse, onlinekapacitet og fremragende kundeservice, der leveres af effektive interne processer og understøttes af fleksible IT-systemer.

Investeringen skal bestå i installering af systemets hardware og software, færdiggørelse af netinfrastrukturen og uddannelse af personalet til det nye system.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

G.4.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

153

C3.3I1

Integreret informationssystem for virksomhedsregistratoren og den officielle modtager

Milepæl

Systemhardware- og softwareinstallation og netværkssamarbejde afsluttet

Udstedelse af fuldførelse og drift af installation af systemhardware & software og netværkssamarbejde afsluttet

-

-

-

Q1

2023

Installation af systemhardware & software og netværkssamarbejde afsluttet (servere, harddiske, PC'er og periferiudstyr, RDBMS, operativsystemer og routere).

154

C3.3I1

Integreret informationssystem for virksomhedsregistratoren og den officielle modtager

Mål

Uddannelse af personale

-

% (Percentage)

0

100

Q4

2025

Uddannelse af 100 % af personalet i virksomhedsregistratoren, den officielle modtager og medarbejderne i afdelingen for informationsteknologi i det udrullede informationssystem og de dermed forbundne operationelle procedurer.

H. KOMPONENT 3.4: Modernisering af offentlige og lokale myndigheder, mere effektiv retspleje og bekæmpelse af korruption

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på de langvarige udfordringer i den offentlige forvaltning på både centralt og lokalt plan, retssystemet og rammerne for korruptionsbekæmpelse. Komponentens mål er: i) at øge effektiviteten og relevansen af regeringsprocesserne under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes aktuelle udfordringer, behov og forventninger, ii) at styrke indenrigsministeriets og de lokale myndigheders administrative kapacitet og samarbejde for at sikre en effektiv gennemførelse af den nye lokale forvaltningsmodel, iii) at forbedre retssystemets effektivitet, herunder også kvalitet, ved at fremskynde retsplejen og mindske efterslæbet af sager og iv) at opnå større sammenhæng i regeringens bestræbelser på at bekæmpe korruption.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af effektiviteten i den offentlige sektor, navnlig med hensyn til den offentlige forvaltnings og de lokale myndigheders funktionsmåde (landespecifik henstilling nr. 1 fra 2019 og 4 fra 2020), om fremme af fleksible arbejdsordninger (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020), om forbedring af effektiviteten og digitaliseringen af retssystemet (landespecifik henstilling nr. 5 fra 2019 og landespecifik henstilling nr. 4 fra 2020) og om antikorruptionsreformer (landespecifik henstilling nr. 5 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

H.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Delkomponent 3.4.1: Modernisering af den offentlige sektor

Reform 1 (C3.4R1): Forbedre den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse

Formålet med reformen er at forbedre den måde, den offentlige forvaltning fungerer på, ved at forbedre rammerne for forvaltning af menneskelige ressourcer og at omstrukturere og forbedre det cypriotiske politis administrative kapacitet.

Reformen består af to elementer:

I)Udvikling og gennemførelse af en handlingsplan til styrkelse af den administrative kapacitet og den strategiske rolle i forvaltningen af menneskelige ressourcer i afdelingen for offentlig forvaltning og personale i forbindelse med udformningen og overvågningen af gennemførelsen af politikker for offentlig forvaltning og forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor, såsom politikudformning, udarbejdelse af retningslinjer og grundlæggende principper for personaleforvaltning, revision af eksisterende politikker, lovgivning og praksis samt arbejdsmarkedsrelationer. Sideløbende hermed skal reformen styrke lokalministeriernes kapacitet til at gennemføre offentlige forvaltningspolitikker og personalefunktioner, samtidig med at der sikres tilstrækkelig ansvarlighed og lydhørhed;

II)omorganisering og modernisering af det cypriotiske politi ved at udforme og gennemføre en ny model for politiarbejde og operationer, en ny forvaltningsramme for læring og udvikling og en ny ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C3.4R2): Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Formålet med reformen er at øge produktiviteten og effektiviteten i den offentlige tjeneste ved hjælp af fleksible arbejdsordninger, såsom fjernarbejde, delvist fjernarbejde og deltidsarbejde.

Reformen består i at gennemføre fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor på grundlag af en vurdering foretaget af afdelingen for offentlig forvaltning og personale af anbefalingerne fra en ekstern undersøgelse af bedste praksis og eventuelle begrænsninger, som andre nationale offentlige forvaltninger har konstateret. Undersøgelsen skal gennemgå vilkårene og betingelserne for fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor, således som de anvendes i andre jurisdiktioner.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 3 (C3.4R3): Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater

Formålet med reformen er at forbedre den offentlige tjenestes funktion gennem en gennemgang af rammerne for ansættelse og forfremmelse og af bedømmelsessystemet.

Reformen består af: i) indførelse af nye rammer i den offentlige administration for evaluering og udvælgelse af kandidater til forfremmelsesstillinger, herunder ledende stillinger, på grundlag af fortjeneste ii) indførelse af et nyt bedømmelsessystem, der skal anvendes til udviklings- og forfremmelsesformål for at gøre bedømmelse og forfremmelse mere gennemsigtig, retfærdig, kompetencebaseret og effektiv og iii) forbedring af ansættelsesprocedurerne gennem uddannelse, ajourføring af tjenesteordningerne (rækken af krav og pligter for stillinger i den offentlige forvaltning) og ændringer i de to relevante love om ansættelse.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2025.

Reform 4 (C3.4R4): Styrke den administrative kapacitet og gennemsigtigheden gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af offentlige indkøb ved at indføre nye udbudsprocedurer ved hjælp af digitale værktøjer og øge personalets viden og ekspertise.

Reformen skal bestå i at indføre et integreret fuldt digitaliseret e-udbudssystem, der anvender moderne teknologier, hvorved den administrative byrde for deltagerne reduceres, samtidig med at ansvarlighed og gennemsigtighed sikres. Den skal ledsages af foranstaltninger, der tager sigte på professionalisering af offentlige indkøb, såsom revision af organisationsstrukturen for den centrale professionelle offentlige indkøbsfunktion og uddannelse og certificering af udbudspraktikere.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 5 (C3.4R5): Styrkelse af det juridiske kontors kapacitet

Formålet med reformen er at gennemføre en digital omstilling af advokatkontoret med henblik på at øge dens effektivitet samt produktiviteten, kvaliteten af arbejdet og arbejdsvilkårene for de ansatte.

Reformen består i at digitalisere alle Law Offices processer og procedurer ved at indføre et IT-system (eLaw System), der skal leveres som en komplet Software-as-a-serviceløsning. Det omfatter levering, udvikling og tilpasning af et eksisterende webbaseret forvaltningssystem til at levere funktioner såsom oprettelse af elektroniske sagsmapper og mapper, sagsstyring og -overvågning, intern kommunikation og arbejdsgange, sporing af sager, økonomisk forvaltning og betalinger. Under gennemførelsen af projektet skal der i en virksomhedsanalyse foretages en vurdering af behovet for at omstrukturere processen. Alle eksisterende papirfiler overføres til det centrale elaw-system.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C3.4I1): Rationalisering af skifteholdssystemet gennem indførelse af et rosteplanlægningssystem

Formålet med investeringen er at optimere skiftemønstrene og skabe produktivitets- og effektivitetsgevinster i offentlige organisationer, der leverer tjenesteydelser i forskellige tidsskift.

Investeringen skal bestå i at indføre et registerplanlægningssystem, der omfatter daglige administrative og taktiske planlægningsværktøjer, automatisering af skifteholds- og rotationsplaner og rettidig automatiseret kommunikation med medarbejderne og lederne. Systemet bør stå i forbindelse med modulet for forvaltning af menneskelige ressourcer i det virksomhedsplanlægningssystem, der gennemføres i den offentlige sektor (uden for genopretnings- og resiliensplanen). Foranstaltningen skal omfatte uddannelse af administratorbrugere af registerplanlægningssystemet.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.4I2): Digitalisering af lovgivningsprocessen

Formålet med investeringen er at forbedre reguleringskvaliteten og øge retssikkerheden og gennemsigtigheden ved at modernisere lovgivningsprocessen og offentliggørelsen af gældende lovgivning.

Investeringen skal bestå i at oprette en platform for udarbejdelse af lovgivning, der gør det lettere at udarbejde, konsolidere, forvalte og opbevare love og forskrifter. Systemet skal også blive det officielle statslige fælles kontaktpunkt for digital adgang for offentligheden til alle lovgivningstekster i et interoperabelt format. Investeringen skal dække upload af alle eksisterende love og bestemmelser til den nye platform.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C3.4I3): Knudepunkt for modellering af den økonomiske politik

Formålet med investeringen er at forbedre politikudformningen og gennemførelsen ved at øge brugen af kvantitative modelleringsteknikker i forbindelse med konsekvensanalyser af lovgivningen.

Investeringen skal bestå i udvikling af modelværktøjer og ekspertise blandt offentligt ansatte for at muliggøre en bedre politisk konsekvensanalyse. Dette skal opnås ved i) at oprette et knudepunkt for modellering af den økonomiske politik, der skal råde over værktøjer og data til politikanalyse og -evaluering, ii) overførsel af politikanalyse- og evalueringskendskab til Finansministeriets medarbejdere og iii) udvikling af værktøjer til big data og dataanalyse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Delkomponent 3.4.2: Lokalforvaltning og fysisk planlægning

Reform 6 (C3.4R6): Ny lovramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger

Formålet med foranstaltningen er at reformere det lokale forvaltningssystem i Cypern for at forbedre dets beslutningsbeføjelser og administrative autonomi, øge effektiviteten af forvaltningen og tilpasse ressourcer og ansvar for at sikre finansiel bæredygtighed.

Reformen består i vedtagelse af ny lovgivning, der: reducere antallet af kommuner og oprette fællesskabsklynger med henblik på centraliseret levering af tjenesteydelser med henblik på at forbedre den administrative kapacitet indføre en ny forvaltningsmodel og en ny personalestruktur for kommunerne overføre kompetencer og ressourcer fra centralregeringen til kommunerne, navnlig inden for udstedelse af tilladelser, socialpolitik, lokal vedligeholdelse af infrastruktur, skoler og levering af lokale tjenester til borgerne reform af kommunernes finansiering og sikre passende juridisk tilsyn, gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed. Reformen skal også omfatte kapacitetsopbygning gennem uddannelse.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 7 (C3.4R7): Byplanlægningskonsolidering

Formålet med reformen er at mindske presset for kommunernes ekspansion og øge jordsegl ved at lette udnyttelsen af de arealer, der er til rådighed til bygge- og anlægsformål.

Reformen består i at etablere en lovgivningsmæssig ramme for jordfordeling i byområder og fremme gennemførelsen af masterplaner for byplanlægning i udvalgte områder eller i områder af strategisk betydning for øen. Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en ekspertundersøgelse, en digital platform, der muliggør jordfordeling i byområder, og udarbejdelse af pilotplaner for jordfordeling i byområder.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C3.4I4): Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser

Formålet med investeringen er at øge effektiviteten af procedurerne for byggetilladelser.

Investeringen skal bestå af i) at udvide e-anvendelsesmiljøet for det eksisterende IT-system Hippodamos til planlægning og udstedelse af tilladelser, således at alle planlægningsmyndigheder og byggemyndigheder (kommuner) kan indgive ansøgninger om planlægnings- og byggetilladelser fra en fælles platform ii) at opgradere Hippodamos-systemet, så det bliver muligt at ansøge, studere og udstede planlægnings- og byggetilladelser digitalt og iii) opgradering eller udvidelse af andre Hippodamos-moduler, såsom forvaltning af byggekontrakter og administration.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C3.4I5): Intelligente byer

Formålet med investeringen er at koordinere igangværende initiativer for intelligente byer i en landsdækkende gennemførelsesplan.

Investeringen skal bestå i at fremlægge en national masterplan for intelligente byer med fokus på tre prioriterede intelligente løsninger for kommunerne: intelligent parkering, intelligent belysning og intelligent affaldshåndtering. Investeringen skal omfatte udformning og gennemførelse af intelligent byinfrastruktur (central platform) samt udformning og gennemførelse af de tre prioriterede intelligente løsninger, herunder installation af sensorer. Investeringen forventes at omfatte 30 kommuner. Den centrale platform skal have den nødvendige fleksibilitet til fremtidige tilføjelser af nye løsninger for intelligente byer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C3.4I6): Retablering og revitalisering af Nicosia Inner City

Formålet med investeringen er at puste nyt liv i Nicosias indre by ved at tiltrække unge beboere, nye investeringer og fremme økonomisk aktivitet.

Investeringen skal bestå af i) renovering af Faneromeni-skolen, der skal anvendes som en afdeling ved Cyperns universitet, ii) køb og renovering af bygninger i den indre by, der skal omdannes til studenterboliger og iii) indførelse af incitamenter i den private sektor til at tilbyde studenterboliger i området.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent 3.4.3: Effektivt retssystem

Reform 8 (C3.4R8): Retssystemets effektivitet

Formålet med reformen er at mindske det store efterslæb af sager, der verserer ved domstolene, og øge retssystemets generelle effektivitet og kvalitet.

Reformen består i at udarbejde en handlingsplan for at fjerne efterslæbet af sager og appelsager med specifikke årlige mål og oprette en taskforce af dommere, som forventes at koordinere gennemførelsen af handlingsplanen for at mindske efterslæbet af verserende sager. Handlingsplanen forventes afsluttet senest den 31. december 2021. Verserende sager defineres som sager, der verserer i mere end to år. Den 31. december 2020 var der: 24 777 verserende civile sager, 2 222 verserende civile sager og 475 verserende klager over administrative sager. Reformen skal også bestå i gennemførelse af de reviderede civile retsplejeregler, som blev vedtaget af højesteret den 19. maj 2021, og som skal øge effektiviteten i retssager, herunder i sager.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 9 (C3.4R9): Digital omstilling af domstolene

Formålet med reformen er at afhjælpe den manglende effektivitet i retssystemet som følge af de domstole, der opererer på grundlag af manuelle og papirbaserede systemer. Digitaliseringen af systemet skal strømline og fremskynde retsvæsenet.

Reformen består i at installere og drive i) i-justice-systemet en midlertidig løsning på de mest presserende behov, før e-justice er tilgængelig, ii) et integreret e-justice-system og iii) digital lydoptagelse i retssager. E-justicesystemet skal være tilgængeligt for domstole, advokater, borgere, republikkens retskontor og politiet. Den indfører flere funktioner, såsom digital sagsarkivering og -betaling, kategorisering af sager, sagssøgning, dokumentationsproduktion og -forvaltning, sporings- og overvågningssystemer til støtte for streaming af sager, overvågning af overholdelse af ordrer og protokoller, forvaltning af fordelingen af sager til høring, gennemførelse og forvaltning af afgørelser, lukning af sager og forvaltning af bevismateriale.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2025.

Investering 7 (C3.4I7): Uddannelse af dommere

Formålet med investeringen er at afhjælpe det lave niveau for uddannelse og livslang læring for dommere.

Investeringen skal bestå i uddannelse af dommere i de reviderede civile retsplejeregler og/eller andre former for juridisk uddannelse i forskellige juridiske emner og retlige færdigheder, der organiseres af Cyperns skole for juridisk uddannelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 8 (C3.4I8): Opgradering af domstolenes infrastruktur

Formålet med investeringen er at afhjælpe den ineffektivitet i retssystemet, der skyldes utilstrækkelige retsbygninger, både med hensyn til kvantitet og kvalitet.

Investeringen består i opførelse af en udvidelse af distriktsdomstolens bygning i Famagusta.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Delkomponent 3.4.4: Bekæmpelse af korruption

Reform 10 (C3.4R10): Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption

Formålet med reformen er at opnå større sammenhæng i bekæmpelsen af korruption ved at gennemføre den nationale horisontale handlingsplan for bekæmpelse af korruption.

Reformen består af: i) lovgivning til beskyttelse af whistleblowere, øget gennemsigtighed i offentlige beslutningsprocesser og forebyggelse af interessekonflikter, ii) oprettelse og drift af en uafhængig myndighed til bekæmpelse af korruption, som skal koordinere indsatsen fra alle organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse og forebyggelse af korruption, og føre tilsyn med, at de forskellige kompetente tjenester gennemfører foranstaltninger rettidigt, iii) bevidstgørelse og uddannelse om bekæmpelse af korruption og iv) styrkelse af de interne revisionsenheder i alle ministerier og den interne revisionstjeneste.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

H.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

155

C3.4R1

Forbedre den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse

Milepæl

Handlingsplan for en effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning

 

Ministerrådets vedtagelse af handlingsplanen

-

-

-

Q1

2022

Ministerrådet har vedtaget en handlingsplan, der skal omfatte:

— Retningslinjer, skabeloner og gennemførelsesstøtte fra afdelingen for offentlig forvaltning og personale (PAPD) til fagministeriernes administration i forbindelse med spørgsmål vedrørende personaleforvaltning såsom reorganisering og omstrukturering, forenkling af procedurer og planlægning af arbejdsstyrken

Gennemførelse af en revideret organisationsstruktur for PAPD

— Lærings- og udviklingsplan for PAPD-personale

Uddannelsesplan for fagministeriernes administration

156

C3.4R1

Forbedre den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse

Milepæl

Nye rammer for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi

Vedtagelse af politichefen og statssekretæren for Justitsministeriet og Ministeriet for Offentlig Orden og ikrafttræden

-

-

-

Q4

2023

Den nye ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi er trådt i kraft og skal omfatte følgende områder:

Analyse og udarbejdelse af jobbeskrivelser

— Ansættelse

Begrundelse

Uddannelse og udvikling

Erstatning og ydelser

Arbejds- og medarbejderrelationer og kommunikation

Forvaltning af pensionerede medlemmer

Sikkerhed og sundhed

Strategi for forvaltning af menneskelige ressourcer

157

C3.4R1

Forbedre den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse

Milepæl

Gennemførelse af handlingsplanen for en effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning

Endelig rapport godkendt af Ministerrådet om gennemførelsen af handlingsplanen

-

-

-

Q4

2025

Handlingsplanen er blevet gennemført, herunder:

Retningslinjer og manualer for fagministeriernes administration vedrørende ansættelsesprocedurer, disciplinærprocedurer, personaleplanlægning, omorganisering og forenkling af revisioner af processer

— Lovgivningsmæssige ændringer, hvor det er relevant

Uddannelse af personalet i fagministeriernes administration

158

C3.4R2

Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Milepæl

Afgørelse om fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Afgørelse truffet af Ministerrådet

-

-

-

Q1

2023

Der skal gennemføres en undersøgelse vedrørende fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor. PAPD skal vurdere undersøgelsens anbefalinger og overveje passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at forbedre effektiviteten af den offentlige tjeneste. Efter en vurdering af undersøgelsens anbefalinger træffer Ministerrådet afgørelse om deres gennemførelse.

159

C3.4R2

Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Milepæl

Gennemførelse af fleksible arbejdsordninger

Endelig rapport fra PAPD om gennemførelsen af Ministerrådets afgørelse

-

-

-

Q4

2024

Gennemførelse af ministerrådets afgørelse, eventuelt gennem ændring af love/forskrifter, formidling af politikker og uddannelse på grundlag af en handlingsplan udarbejdet af den offentlige forvaltnings personaleafdeling.

160

C3.4R3

Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater

Milepæl

Ikrafttræden af lovgivning om evaluerings- og udvælgelsesprocessen for ledige stillinger i den offentlige sektor og bestemmelser om evaluering af medarbejdernes præstationer.

Bestemmelse i den eller de relevante love og forordninger med angivelse af deres respektive ikrafttræden

-

-

-

Q4

2021

Hovedelementerne er:

i) ikrafttræden af en lov om bedømmelse og udvælgelse af kandidater til forfremmelsesstillinger i den offentlige administration, herunder ledende stillinger, med nye kriterier og metoder baseret på objektiv vurdering og fortjeneste og ændring af loven om offentlig tjeneste, når det skønnes nødvendigt, og
ii) ikrafttrædelse af nye forordninger om indførelse af et nyt bedømmelsessystem for offentligt ansatte, der skal anvendes til ud
viklings- og forfremmelsesformål med henblik på at gøre bedømmelsesproceduren og forfremmelsesmekanismen mere gennemsigtig, retfærdig, kvalifikationsbaseret og effektiv

161

C3.4R3

Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater

Milepæl

Ny ramme for evaluering af resultater og besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor.

Ibrugtagning af den nye ramme

-

-

-

Q1

2025

Tjenestemændenes resultater evalueres, og ledige stillinger i den offentlige tjeneste besættes i overensstemmelse med den nye retlige ramme, efter at de er gennemført effektivt, herunder gennem uddannelse af relevante medarbejdere.

162

C3.4R4

Styrke den administrative kapacitet og gennemsigtigheden gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen

Milepæl

Nyt integreret e-indkøbssystem

De første udbud er blevet iværksat under det nye e-udbudssystem

-

-

-

Q4

2025

Det nye integrerede e-udbudssystem skal være fuldt operationelt, herunder al udvikling, afprøvning og uddannelse af brugere.

Systemets vigtigste funktioner er:

støtter princippet om kun én gang for private brugeres indsendelse af data

statistisk indberetning

støtte anvendelsen af nye teknologier, der kan anvendes af både ordregivende myndigheder og økonomiske aktører i deres administrative funktioner

— Lette de ordregivende myndigheders administrative arbejde

Brugervenlig grænseflade til erhvervsdrivende med særlig vægt på SMV'er

Offentliggørelse af åbne data om procedurerne for offentlige indkøb

— Give de ordregivende myndigheder og beslutningstagerne oplysninger om offentlige udbudsprocedurer i hele projektets livscyklus.

163

C3.4R5

Styrkelse af det juridiske kontors kapacitet

Milepæl

Nyt IT-system for advokatkontoret

Idriftsættelse af det nye IT-system

-

-

-

Q4

2023

Fuldstændig operationalisering af en Software-as-a-serviceløsning for Law Office, der skal have følgende karakteristika:

oprettelse af elektroniske sagsmapper og mapper

— sagsbehandling og -overvågning

interne kommunikations- og arbejdsgange

— sporing af sager, økonomisk forvaltning og betalinger

digitalisering af papirfiler.

Uddannelse af brugere er afsluttet.

164

C3.4I1

Rationalisering af skifteholdssystemet gennem indførelse af et rosteplanlægningssystem

Milepæl

Gennemførelse af et nyt system til planlægning af lister i organisationer i den offentlige sektor

Idriftsættelse af det nye romerplanlægningssystem

-

-

-

Q2

2026

Færdiggørelse af udviklingen og ibrugtagningen af rosterplanlægningssystemet. Systemets vigtigste funktioner er:

værktøjer til løbende administration og taktisk planlægning med automatiseret skifteplanlægning og kommunikation til medarbejdere og ledere

— arbejdsstyrke og skifteholdsledelse med overvågning af arbejdskraftomkostninger, fravær og overarbejde.

165

C3.4I2

Digitalisering af lovgivningsprocessen

Milepæl

Gennemførelse af platformen til udarbejdelse af Cyperns lovgivning

Idriftsættelse af det nye system

-

-

-

Q1

2025

Platformens idriftsættelse og færdiggørelse af uddannelse af administratorer og privilegerede brugere.

Den fuldt funktionsdygtige platform for udarbejdelse af lovgivning skal muliggøre:

— udarbejdelse og forvaltning af regninger gennem en webredaktør med mulighed for at eksportere i XML-format i alle faser af lovgivningsprocessen

— en central database til lagring og formidling af retsakterne som åbne data via applikationsprogrammeringsgrænseflader samt i bulk

et værktøj til konsolidering af love og ændringer.

166

C3.4I2

Digitalisering af lovgivningsprocessen

Milepæl

Digitalisering af love & bestemmelser i den nye platform

Offentlig meddelelse på platformen

-

-

-

Q4

2025

Alle tidligere love og bestemmelser er blevet uploadet til den nye platform, således at al lovgivning er tilgængelig online på en regeringsplatform.

167

C3.4I3

Knudepunkt for modellering af den økonomiske politik

Milepæl

Oprettelse af et knudepunkt for økonomisk-politisk analyse

Åbning af hubben

-

-

-

Q4

2023

Fuld operationalisering af og udstyr til knudepunktet, herunder udpegelse af hold af videnskabeligt personale. Holdet består af eksperter i makroøkonometriske modeller, økonomeologer, dataanalyseeksperter og økonomer.

168

C3.4I3

Knudepunkt for modellering af den økonomiske politik

Mål

Antal udviklede konsekvensanalysemodeller og dataanalyseværktøjer

-

Nummer

0

20

Q4

2025

Fuldføre udviklingen af mindst 20 makroøkonometriske modeller for konsekvensanalyser og nye dataanalyseværktøjer for Cyperns økonomi baseret på forskellige metoder, der simuleres, testes og anvendes til analyser og prognoser af den økonomiske politik.

169

C3.4R6

Ny lovramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger

Milepæl

Ny lovramme for lokale myndigheder

Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden

-

 

-

Q2

2024

Interventionen består i, at tre love træder i kraft: Kommunallov, lokalsamfundslov (ændringslov) og lov om lokale forvaltningsorganisationer i distrikter).

Den nye retlige ramme omfatter:

Reduktion af antallet af kommuner

Oprettelse af fællesskabsklynger med henblik på levering af tjenesteydelser

Overførsel af nye kompetencer og midler fra centralregeringen til kommunerne

Ny ordning for kommunernes finansiering

Regler om juridisk tilsyn, gennemsigtighed og ansvarlighed

— Forbedring af effektiviteten inden for vandforsyning, kloakering og håndtering af fast affald samt godkendelse ved at oprette fem distriktsorganisationer for lokalforvaltning.

170

C3.4R6

Ny lovramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger

Mål

Antal lokalt ansatte, der deltager i kapacitetsopbygning

-

Nummer

0

500

Q4

2024

Færdiggørelse af en række tematiske kapacitetsopbygningsprogrammer for lokalforvaltninger, der tilbyder uddannelse til mindst 500 deltagere (lokale myndigheders medlemmer og personale).

171

C3.4R7

Byplanlægningskonsolidering

Milepæl

Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byområder

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

 

Q3

2022

Ikrafttrædelsen af loven om byplanlægning med henblik på at mindske byspredning gennem rationel udnyttelse af eksisterende beboelsesområder

172

C3.4R7

Byplanlægningskonsolidering

Mål

Antal overordnede planer for byplanlægning i boligområder

-

Nummer

0

10

Q4

2025

Der er udarbejdet, offentliggjort og godkendt overordnede planer for byplanlægning i boligområder i udvalgte områder eller i områder af strategisk betydning. Masterplanerne skal integrere og omfordele arealer opdelt i og utilgængelige arealer (inden for et områdes udviklingsgrænser).

173

C3.4I4

Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser

Milepæl

Forbedring af Hippodamos-systemets e-anvendelsesmiljø

Ansøgninger, der modtages gennem det forbedrede e-anvendelsesmiljø

-

-

-

Q4

2022 

Færdiggørelse af forbedringen af e-anvendelsesmiljøet for det eksisterende Hippodamos-system for at gøre det muligt at indgive ansøgninger om planlægnings- og byggetilladelser for alle planlægningsmyndigheder og byggemyndigheder (kommuner) fra en fælles platform.

174

C3.4I4

Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser

Milepæl

Forbedring af Hippodamos "planlægnings- og kontrol- og projektstyringsfunktioner

Fuldt ud digital proces for udstedelse af tilladelser og forvaltning af byggekontrakter

-

-

-

Q4

2024

Færdiggørelse af forbedringen af planlægnings- og kontrolværktøjet, projektstyringsværktøjet og opgraderingen af hardware og software i det eksisterende Hippodamos-system til støtte for de yderligere funktioner.

175

C3.4I5

Intelligente byer

Mål

Installation af intelligente sensorer i drift som led i initiativet "intelligente byer"

-

Nummer

0

97 000

Q4

2024

Fuld operationalisering af mindst 97 000 intelligente sensorer som led i initiativet "intelligente byer", der består af intelligente parkeringssensorer, intelligente belysningssensorer og intelligente affaldshåndteringssensorer, der leveres og installeres i kommuner og er forbundet med den centrale platform for intelligente byer.

176

C3.4I5

Intelligente byer

Mål

Udvikling af mobilapplikationer udviklet som led i initiativet "intelligente byer"

-

Nummer

0

3

Q2

2026

Udvikling af tre mobilapplikationer (til intelligent parkering, intelligent belysning, intelligent affaldshåndtering), som brugerne skal kunne downloade.

177

C3.4I6

Retablering og revitalisering af Nicosia Inner City

Mål

Renoverede og ombyggede lokaler til studentersovepladser

-

Nummer

0

250

Q4

2024

Mindst 250 værelser i Nicosias indre by er blevet renoveret og ombygget til studenterboliger

178

C3.4I6

Retablering og revitalisering af Nicosia Inner City

Mål

Renoverede og ombyggede lokaler til studentersovepladser

-

Nummer

250

560

Q2

2026

Mindst 560 værelser i Nicosias indre by er blevet renoveret og ombygget til studenterboliger

179

C3.4I6

Retablering og revitalisering af Nicosia Inner City

Milepæl

Renovering af Faneromeni-skolen

Afslutning af renoveringen af Faneromeni-skolen

-

-

-

Q2

2026

Faneromeni-skolen har gennemgået omfattende renovering og komplet antiseismisk opgradering til at huse den cypriotiske universitets arkitektskole og er klar til brug 

180

C3.4R8

Retssystemets effektivitet

Milepæl

Ikrafttrædelse af nye civile retsplejeregler

Bestemmelse i den nye civile retsplejelov (offentliggjort i statstidende) med angivelse af procedurereglernes ikrafttræden (1. september 2023)

-

-

-

Q3

2023

Gennemførelse af det nye civile retsplejeregler for de nye sager, der er forelagt retten fra den 1. september 2023. Den nye civile retsplejelov skal modernisere sagsbehandlingen for at sikre parterne en billigere, mere tilgængelig og hurtigere forkyndelse.

181

C3.4R8

Retssystemets effektivitet

Mål

Mindskelse af efterslæbet af sager og appelsager

-

% (Percentage)

0

20

Q2

2024

Nedbringelse af efterslæbet af sager og appeller, der verserer i over to år ved distriktsdomstolene og højesteret, med 20 % fra niveauet den 31. december 2020, som bekræftet i en årlig statusrapport om handlingsplanen for at mindske efterslæbet.

182

C3.4R8

Retssystemets effektivitet

Mål

Yderligere reduktion af efterslæbet af sager og appelsager

-

% (Percentage)

20

40

Q2

2026

Nedbringelse af efterslæbet af sager og appeller, der verserer i over to år ved distriktsdomstolene og højesteret, med 40 % fra niveauet den 31. december 2020, som bekræftet i en årlig statusrapport om handlingsplanen for at mindske efterslæbet.

183

C3.4R9

Digital omstilling af domstolene

Milepæl

e-justice-systemet

Verifikation af kontrakten og projektteamets godkendelse af leverancerne til de to systemer. Begge systemer, der er tilgængelige på rettens websted

-

-

-

Q4

2022

Etablering og fuld drift af e-justice-systemet og færdiggørelse af operationel støtte til i-justice-systemet på stedet. Begge systemer skal være tilgængelige via domstolens websted.

184

C3.4R9

Digital omstilling af domstolene

Milepæl

Digital lydoptagelse i retssager

Verifikation af kontrakten og projektteamets godkendelse af projektresultaterne for systemet.

-

-

-

Q1

2025

Installation og fuld drift af digital lydoptagelse i retssager.

185

C3.4I7

Uddannelse af dommere

Mål

Uddannelse af dommere

-

Nummer

0

110

Q4

2025

Mindst 110 (ud af 130) dommere har afsluttet uddannelse i de nye civile retsplejeregler og andre retlige færdigheder.

186

C3.4I8

Opgradering af domstolenes infrastruktur

Milepæl

Udvidelse af distriktsdomstolen i Famagusta

Projektstyringsgruppen attesterer færdiggørelsen af opførelsen.

-

-

-

Q4

2021

Færdiggørelse af opførelsen af udvidelsen af distriktsdomstolens bygning i Famagusta med henblik på at støtte driften af nye retsvæsener med henblik på ud over straffesager også civilretlige sager.

187

C3.4R10

Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption

Milepæl

Ikrafttrædelsen af loven om oprettelse af en uafhængig myndighed mod korruption

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden og påbegyndelse af driften af den uafhængige myndighed mod korruption med besatte ledende stillinger og rekrutteret personale.

-

-

-

Q1

2022

Den uafhængige myndighed mod korruption er blevet oprettet på grundlag af den tilsvarende lovs ikrafttræden og er operationel. Myndigheden koordinerer indsatsen fra alle organer, der er involveret i korruptionsbekæmpelse og -forebyggelse, og overvåger de forskellige kompetente tjenesters rettidige gennemførelse af tiltag.

188

C3.4R10

Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption

Milepæl

Ikrafttrædelsen af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og beslægtede anliggender

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q4

2021

Ikrafttrædelsen af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og beslægtede anliggender, herunder bestemmelser til forebyggelse af interessekonflikter. Loven skaber en forpligtelse til at offentliggøre kontakter mellem personer, der er interesserede i at deltage i offentlige beslutningsprocedurer, og embedsmænd eller medlemmer af den statslige tjeneste eller i den bredere offentlige sektor eller med ansatte til fordel for tjenestemænd, der i kraft af deres stilling har kompetence eller mulighed for at indlede sådanne procedurer eller formulere deres indhold eller bidrage til eller fastlægge det endelige resultat af sådanne procedurer. Oplysninger om en sådan kontakt samt om deres indhold og formål skal registreres officielt og være offentligt tilgængelige.

189

C3.4R10

Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption

Milepæl

Ikrafttrædelse af loven om beskyttelse af whistleblowere

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q4

2021

Ikrafttræden af en lov om beskyttelse af whistleblowere, der indberetter svig og korruption, mod interne sanktioner. Loven skal indeholde supplerende bestemmelser om beskyttelse af personer, der indberetter korruption i både den offentlige og den private sektor (whistleblowere, personer, der ikke er involveret i handlingerne), ud over den beskyttelse, der allerede er fastsat i loven om beskyttelse af vidner 95 (I)/2001. Loven skal også indeholde bestemmelser om straflempelse for dem, der er involveret i korruption, men frivilligt melde sig til politiet og/eller tilbyder samarbejde med myndighederne, som fører til en fuldstændig efterforskning og retsforfølgning af sagen.

H.3.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 9 (C3.4I9): Støtteordning for den private og offentlige sektor til certificering efter ISO 37001 (bekæmpelse af bestikkelse)

Formålet med investeringen er at bidrage til bekæmpelsen af korruption ved at indføre akkreditering ISO 37001 i den private og offentlige sektor, som skal bidrage til at øge gennemsigtigheden, udrydde bestikkelse og skabe en etisk virksomhedskultur.

Investeringen består i tilskud til den private og offentlige sektor, herunder lokale myndigheder, til konsulentvirksomhed og certificering mod bestikkelse i overensstemmelse med ISO-standard 37001.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

H.4.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

190

C3.4I9

Støtteordning for den private og offentlige sektor til certificering med ISO 37001 (Anti)

Bestikkelse)

Mål

ISO 37001 Håndteringssystemer til bekæmpelse af bestikkelse

-

Nummer

0

120

Q4

2025

Mindst 120 organisationer er ISO akkrediteret til standarden "ISO 37001 til bekæmpelse af bestikkelse" på grund af den ydede støtte

I. KOMPONENT 3.5: Beskyttelse af den finanspolitiske og finansielle stabilitet

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med finanspolitiske og finansielle sårbarheder, herunder makroøkonomiske ubalancer i forbindelse hermed. Målet er at sikre finansiel stabilitet ved at mindske de risici, der er forbundet med eftervirkningerne i banksektoren, ved at træffe foranstaltninger mod stor privat gældsætning og ved at forbedre tilsynet i ikke-banksektoren. For at sikre finanspolitisk stabilitet sigter Cypern mod at bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning; og forsyne de politiske beslutningstagere med omfattende data med henblik på at udforme et retfærdigt skattesystem. De planlagte foranstaltninger forventes at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og Cyperns skattesystem mere retfærdigt og mindske de afsmittende virkninger af aggressiv skatteplanlægning.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om finansiel stabilitet og privat gældsætning (landespecifik henstilling nr. 2 og 5 fra 2019) og om håndtering af elementer i skattesystemet, som gør det lettere for enkeltpersoner og multinationale selskaber at foretage aggressiv skatteplanlægning (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2020 og landespecifik henstilling nr. 1 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

I.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Sikring af finansiel stabilitet

Reform 1 (C3.5R1): Retlige rammer for krisestyring for kreditinstitutter 

Formålet med foranstaltningen er at forbedre banksektorens modstandsdygtighed ved at indføre en ramme for en sammenhængende og konkret procedure for støtte til kreditinstitutter, der står over for finansielle vanskeligheder.

Reformen består af i) revision og ændring af de nationale insolvensregler for kreditinstitutter for at øge deres effektivitet og virkning i overensstemmelse med bedste europæiske praksis, og ii) fastlæggelse af rammer for forebyggende rekapitalisering af kreditinstitutter og for offentlige stabiliseringsværktøjer med henblik på deltagelse i afviklingen af et kreditinstitut.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2023.

Reform 2 (C3.5R2): Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån

Formålet med foranstaltningen er at imødegå finansielle risici i forbindelse med efterstillede misligholdte lån i banksektoren ved at fortsætte bestræbelserne på at forbedre bankernes aktivkvalitet og styrke arbejdsmiljøet for servicering af lån.

Reformen består af i) gennemførelse af en handlingsplan til håndtering af den resterende beholdning af misligholdte lån og ii) vedtagelse af en pakke med tre ændringslove vedrørende kreditovertagende virksomheder og servicevirksomheder (placering af kreditservicevirksomheder under centralbankens regulering og tilsyn, at give kreditservicevirksomheder og krediterhvervende selskaber adgang til tinglysningskontoret og tilpasning af anmeldelseskravene i tilfælde af, at en kreditovertagende virksomhed køber et lån). Senest den 30. juni 2023 skal der udarbejdes en fremskridtsrapport om handlingsplanen, som skal godkendes af Ministerrådet, og som skal følge nedbringelsen af misligholdte lån i banksektoren hen imod de vejledende referenceværdier på 6 % brutto- og 3 % nettoandel af misligholdte lån 15 og foreslå politiske foranstaltninger, hvor det er relevant.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 3 (C3.5R3): Strategi til afhjælpning af mangler ved systemet for ejendomshandel (skøder)

Formålet med reformen er at afhjælpe den manglende effektivitet i systemet med udstedelse og overdragelse af skøder, hvilket resulterer i, at ejendomsrettigheder ikke defineres, besværliggør procedurerne for tvangsauktion og hindrer realisering af sikkerhedsstillelse.

Reformen består af: i) undersøgelse og udstedelse af skøder i verserende sager, ii) udvidelse af den nye planlægnings- og byggetilladelsespolitik, på nuværende tidspunkt op til to beboelsesenheder, til fire beboelsesenheder i en grund, som skal reducere den tid, der er nødvendig for udstedelse af byggetilladelser, iii) revision af loven om regulering af veje og bygninger for at indføre de rette incitamenter for den tilsynsførende ingeniør til yderligere at modvirke uregelmæssigheder, som ville medføre, at der ikke udstedes skødeskøb, iv) ændring af salget af fast ejendom, som skal gennemføres som følge af den konkrete overdragelse af fast ejendom.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 4 (C3.5R4): Ny retlig ramme og system til udveksling af data og kreditbureauer

Formålet med foranstaltningen er at bekæmpe den høje private gældsætning ved at forbedre vurderingen af kreditrisikoen i forbindelse med ny långivning gennem udvikling af kreditregistret, således at markedet kan tilbyde tjenester såsom kreditvurdering i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Reformen består i at ændre det eksisterende system for udveksling af kreditoplysninger, i henhold til hvilket et privat selskab, der ejes af sammenslutningen af cypriotiske banker, er kreditregistret, således at der kan ydes kreditvurderingstjenester. Hovedelementerne i ændringen er at mindske retsusikkerheden med hensyn til ejerskabet af systemet og kreditregistrets og kreditbureauernes særskilte roller, at sikre, at kreditinstitutterne fortsat har pligt til at indsamle data om kreditfaciliteter og at fremlægge data fra Insolvency Department, og at fastlægge vilkår og betingelser for adgang til data og beskyttelse heraf.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 5 (C3.5R5): Handlingsplan for udvikling af et ansvarsovervågningsregister

Formålet med foranstaltningen er at forbedre myndighedernes evne til at udforme og gennemføre målrettede politikker til forebyggelse og forvaltning af den private gæld. Dette søges opnået ved at oprette et passivovervågningsregister, der dækker alle gældsforpligtelser over for alle typer kreditorer.

Reformen består i at gennemføre en handlingsplan, der omfatter udformning og udvikling af registret over kreditforpligtelser med henblik på at generere kreditvurderinger for enkeltpersoner og juridiske enheder, udvikling af et kreditvurderingssystem for enkeltpersoner og juridiske enheder og tilslutning af systemet til andre kreditvurderingsbureauer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 6 (C3.5R6): Styrkelse af insolvensreglerne

Formålet med denne reform er at styrke gennemførelsen af insolvensreglerne, fremme brugen af insolvensordninger og -værktøjer og sikre, at konkursdepartementet fungerer fuldt ud og effektivt.

Reformen består af i) gennemførelse af de resterende foranstaltninger og tiltag i handlingsplanen fra 2018, som ikke allerede er gennemført, og ii) etablering af de digitale systemer, der er nødvendige for at forbedre insolvensministeriets arbejde, og som fremmer anvendelsen af insolvensværktøjerne. Handlingsplanen blev godkendt af Ministerrådet i 2018 og afspejler den nationale insolvenspolitik. Denne reform skal omfatte foranstaltninger som f.eks. digitalisering af systemer (forbedring af eksisterende systemer og indførelse af nye), uddannelse af medarbejderne i Insolvency Department, gennemførelse af en kundeservicelinje og en webportal for kunder og fuld gennemførelse af regelsættet for insolvensbehandlere.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Reform 7 (C3.5R7): Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme

Formålet med foranstaltningen er at fremme finansiel forståelse. Den har til formål at forbedre den finansielle viden i den brede befolkning, forbedre den finansielle beslutningstagning, korrigere forkerte holdninger og skævheder, støtte mere oplyste og økonomisk ansvarlige borgere og i sidste ende bidrage til at forbedre gældsinddrivelsesdisciplinen.

Reformen består i at udarbejde en strategi til bekæmpelse af finansiel analfabetisme ved at: i) identificere problemerne med finansiel analfabetisme, ii) gennemgå den internationale litteratur om emnet og iii) udarbejde en handlingsplan for gennemførelsen. Strategien skal indeholde konkrete mål, målbare mål, specificere kanaler til fremme af finansiel forståelse og omfatte specifikke foranstaltninger (foranstaltninger på både kort og lang sigt) til gennemførelse. Reformen skal også omfatte fuld gennemførelse af strategiens kortsigtede foranstaltninger.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 8 (C3.5R8): Øget tilsyn med forsikrings- og pensionsfonde

Formålet med foranstaltningen er at styrke tilsynet med forsikrings- og pensionsfondene.

Reformen består af i) at øge tilsynsmyndighedernes administrative kapacitet, ii) at forberede og gennemføre de nødvendige værktøjer til at sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige rammer, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har fået forelagt (f.eks. det reviderede direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP II)), og iii) at iværksætte specifikke tilsynsforanstaltninger i henhold til de planer, der er forelagt EIOPA, for at sikre finansiel stabilitet og beskytte pensionsfondes medlemmers og forsikringstageres interesser.

Afdelingen for registratoren for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (RORBF), der fører tilsyn med pensionssektoren, skal øge det faste personale med 13 personer. Den Insurance Companies Control Service (ICCS), der fører tilsyn med forsikringssektoren, skal øge sit fastansatte personale med tre personer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C3.5I1): Forbedring af tilsynsfunktionen i Cyperns værdipapir- og børskommission

Formålet med foranstaltningen er at styrke tilsynskapaciteten i Cyperns værdipapir- og børskommission (CySEC) gennem digitalisering — hvilket giver mulighed for bedre tilsyn med transaktioner.

Investeringen skal bestå i udvikling af et avanceret digitalt system baseret på cloudarkitektur, der dækker tilsynsbehovene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR), forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner (SFTR) og forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). Det nye system skal understøtte følgende elementer: i) etablere forbindelse til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) knudepunkt indlæse og forbehandle transaktionsdata, ii) aggregere og udføre forespørgsler om data for at generere lovgivningsmæssig indsigt, iii) generere rettidige og ad hoc-rapporter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Sikring af finanspolitisk stabilitet

Reform 9 (C3.5R9): Forbedring af skatteopkrævningen og skattevæsenets effektivitet

Formålet med foranstaltningen er at gøre skatteopkrævningen mere effektiv gennem en højere grad af digitalisering og overholdelse af skattereglerne og forbedre kundeservicen.

Reformen skal bestå i at integrere forskellige skatteenheder, -procedurer og -processer med henblik på at tilbyde et enkelt sted for skatteydertjenester, lovgivningsmæssige ændringer og gennemførelse af et nyt IT-system og digitalisering af skatteafdelingen. Sidstnævnte skal omfatte: a) en enkelt registrering i skattegrundlaget og et skattemæssigt net (for privatpersoner, juridiske personer og arbejdsgivere elektronisk indgivelse af indkomstskattetilbagebetalinger) b) en integreret skattekontrolproces baseret på risikovurdering c) en integreret tilbagebetalingsrevision d) et integreret og udvidet enkelt tjenestested, herunder direkte betaling af moms og tilslutning af virksomheder til en server i skatteafdelingen, uden brug af særlige mekanismer e) en procedure for udstedelse af en enkelt skattefritagelse f) muligheden for øjeblikkelige tilpasninger af systemet for at tage højde for eventuelle ændringer i lovgivningen og/eller procedurerne og udvidelsen af sikre grænseflader med andre informationssystemer g) dataanalysekapacitet og h) scanning og elektronisk lagring af alle skatteydernes papirdokumenter vedrørende fast ejendom (fast ejendom) og kapitalgevinster med relevante sikkerheds-, integritets- og fortrolighedsparametre. Den nyerhvervede bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og kontoret for store skatteydere skal øge indsatsen for at integrere distriktsskattekontorerne i hovedstaden fra fem forskellige kontorbygninger på forskellige steder, der tidligere anses for teknologisk uegnede, og muliggøre levering af skatteydertjenester fra et enkelt sted i Nicosia-distriktet. De lovgivningsmæssige ændringer omfatter: a) en nyligt indført lovgivning til gennemførelse af obligatorisk indgivelse af selvangivelser fra enhver fysisk person med indkomst som defineret i artikel 5 i indkomstskatteloven, uanset tærsklen fra og med skatteåret 2020 (med forbehold af undtagelser) og b) kriminalisering af manglende betaling af indkomstskat.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 10 (C3.5R10): Håndtering af aggressiv skatteplanlægning

Det overordnede mål med foranstaltningerne under reformen er at gøre skattesystemet mere effektivt og retfærdigt ved at bekæmpe multinationale virksomheders skatteunddragelse og aggressive skatteplanlægning.

Foranstaltningen består af tre forskellige reformdelforanstaltninger.

Den første delforanstaltning består i at opkræve kildeskat af udgående betalinger af renter, udbytter og royalties og indføre en yderligere test af selskabsskattemæssigt hjemsted baseret på den enkelte enheds stiftelse. Jurisdiktioner i bilag I til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner pålægges som et første skridt gennem vedtagelse af loven senest den 31. december 2021 en kildeskat, der skal træde i kraft senest den 31. december 2022.

Selskabsskattehjemstesten skal være et supplement til ledelses- og kontroltesten. Den skal være vedtaget senest den 31. december 2021, således at den kan træde i kraft senest den 31. december 2022. Den første test er ledelse og kontrol, og hvis et selskab er registreret i Cypern, men dets ledelse og kontrol udføres fra en anden jurisdiktion, anses det for at være skattemæssigt hjemmehørende i Cypern og beskattes i overensstemmelse med den relevante bestemmelse i indkomstskatteloven, forudsat at selskabet ikke er skattemæssigt hjemmehørende andetsteds (for at undgå dobbelt hjemsted).

En anden reformdelforanstaltning består i at indføre en kildeskat på udgående betalinger af renter, udbytter og royalties til jurisdiktioner med lav beskatning. Med hensyn til rente- og royaltybetalinger kan de cypriotiske myndigheder i stedet undersøge fremgangsmåden med at anvende ikke-fradragsret. En sådan lovgivningsmæssig ændring træder i kraft senest den 31. december 2024.

Cypern skal som en tredje reformdelforanstaltning vurdere effektiviteten af det samlede sæt af foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning ved hjælp af en uafhængig evaluering, der skal være afsluttet senest den 31. december 2024. Denne evaluering skal omfatte en holistisk vurdering af Cyperns skattelovgivning, herunder alle de foranstaltninger, der vedtages inden da. Evalueringen skal føre til politiske foranstaltninger, som Cypern skal træffe for at afhjælpe eventuelle konstaterede mangler, herunder i form af lovgivningsmæssige ændringer, som træder i kraft senest den 30. juni 2026.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.5I2): Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem

Formålet med foranstaltningen er at udvikle og gennemføre de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen. Foranstaltningen forventes at forenkle og fremskynde toldformaliteterne og reducere de administrative omkostninger for alle interessenter og dermed gøre opkrævningen af indtægter mere effektiv.

Investeringen består i udvikling og idriftsættelse af tolv systemer bestående af tre forskellige typer: i) angivelsessystemerne (f.eks. Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), som skal kommunikere med de operationelle komponenter, forvaltningskomponenter og eksterne grænseflader ved hjælp af integrationslaget ii) de operationelle systemer, som består af risikoanalyse, regnskabsføring, revision, told, toldoplag, sagsforvaltning, overvågning og kvoter og iii) forvaltningssystemerne, som består af business Rule Management, Business Process Management, Reference Data Management, Internal IAM og Rapportering.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

I.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

191

C3.5R1 Gennemførelse af de retlige rammer for krisestyring for kreditinstitutter

Milepæl

Ikrafttrædelse af ændringen af de nationale insolvensregler for kreditinstitutter og indførelse af statslige redskaber til bevarelse af finansiel stabilitet

Bestemmelse i de love, der angiver deres ikrafttræden

-

-

-

Q3

2023

Ikrafttrædelse af følgende to lovgivningspakker:

a) loven om kreditinstitutters insolvens, som indfører fleksibilitet og nødvendige værktøjer for de kompetente myndigheder med henblik på en effektiv likvidation af insolvente kreditinstitutter, og b) loven om finansiel stabilitet og finansiel støtte i henhold til afviklingsloven, som skal fastlægge rammerne for statslig indgriben, navnlig gennem forebyggende rekapitalisering af et kreditinstitut og gennem statslige stabiliseringsværktøjer med henblik på deltagelse i afviklingen af et institut.

192

C3.5R2 Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån

Milepæl

Ikrafttrædelsen af pakken af ændringslove vedrørende kreditovertagende virksomheder (CAC) og kredittjenester for at forbedre arbejdsmiljøet for forvaltning af misligholdte lån

Bestemmelse i loven, der angiver de respektive loves ikrafttræden

-

-

-

Q4

2021

Ikrafttræden af følgende tre love:
a) Credit Facilities Purchase and
Related Matters (Amendment) Law of 2021, som bringer misligholdt låneservicevirksomheder under centralbankens regulering og tilsyn
b) lov af 2021 om ændring af lov om fast ejendom (overførsel, registrering og værdiansættelse), som giver virksomheder, der
leverer misligholdte lån, og krediterhvervende virksomheder adgang til matrikelregistret
c) Bevisdokument (ændring) lov nr. 2020, som skal ensrette anmeldelseskravene i tilfælde af et krediterhvervende selskabs køb af et lån.

193

C3.5R3

Strategi til afhjælpning af mangler ved systemet for ejendomshandel (skøder)

Mål

Mindskelse af efterslæbet af sager om udstedelse af skøder

-

% (Percentage)

0

80

Q2

2023

Mindskelse af efterslæbet af ikke-udstedte skøder (det juridiske dokument, der udgør beviset for ejendomsretten til en ejendom). Titelskøder for udviklingen i 1 050 afventer udstedelse, svarende til 20 000 skøder. Af disse i alt 20 000 udestående skøder udstedes 80 %.

194

C3.5R3

Strategi til afhjælpning af mangler ved systemet for ejendomshandel (skøder)

Milepæl

Forlængelse af den nye planlægnings- og bygningstilladelsespolitik

Dekret udstedt af indenrigsministeren

-

-

-

Q4

2022

Udvidelse af den nye planlægnings- og byggetilladelsespolitik for op til fire beboelsesenheder i beboelsesområder. Politikken giver mulighed for at indsende ansøgninger elektronisk og indfører faste frister for udstedelse af planlægnings- og byggetilladelser (ti til tyve dage).

195

C3.5R3

Strategi til afhjælpning af mangler ved systemet for ejendomshandel (skøder)

Milepæl

Ikrafttrædelse af ændringen af loven om salg af fast ejendom (særlig ydeevne)

Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den ændrede lov om salg af fast ejendom (særlig ydeevne)

-

-

-

Q4

2022

Den ændrede lov om salg af fast ejendom (særlig ydeevne) træder i kraft for på forhånd at beskytte købernes interesser. Ændringen skal gøre det muligt at overføre titler Deeds under fuld sikkerhed og retssikkerhed, samtidig med at driftsomkostningerne og forsinkelser minimeres gennem kontrol i en indledende fase for at identificere specifikke hindringer for overførslen inden betaling af købsprisen. Formålet er at skabe en mekanisme til at beskytte interesserne hos købere af fast ejendom og på forhånd sikre, at overdragelsen af fast ejendom gennemføres, så snart køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser.

196

C3.5R3

Strategi til afhjælpning af mangler ved systemet for ejendomshandel (skøder)

Milepæl

Revision af forordningen om gader og bygninger

Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af den ændrede forordning om gader og bygninger

-

-

-

Q4

2023

Ikrafttrædelsen af loven om ændring af bekendtgørelsen om gader og bygninger, som skal indføre de rette incitamenter for den tilsynsførende ingeniør til i) at føre tilsyn med projektudviklingen i overensstemmelse med den udstedte tilladelse for yderligere at modvirke uregelmæssigheder, som ville medføre, at skøder ikke udstedes, og ii) forelægge den kompetente myndighed et certifikat, der bekræfter, at arbejdet er afsluttet i overensstemmelse med den udstedte tilladelse.

197

C3.5R4

Ny retlig ramme og system til udveksling af data og kreditbureauer

Milepæl

Ikrafttrædelse af rammelovgivningen og loven om udveksling af data og kreditbureauer

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q1

2023

Ikrafttrædelsen af loven om rammer og systemer for udveksling af data og kreditbureauer, som skal fjerne hindringer inden for de nuværende rammer, således at det bliver muligt at yde kreditvurderingstjenester. Hovedelementerne i ændringen er at gøre Central Bank of Cyprus til ejer af systemet, at indføre en forpligtelse til at indsamle data vedrørende kreditinstitutters kreditfaciliteter og at stille data til rådighed for afdelingen for insolvens og at fastlægge vilkår og betingelser for adgang til og beskyttelse af data.

198

C3.5R4

Ny retlig ramme og system til udveksling af data og kreditbureauer

Milepæl

Opgraderet digitalt system til udveksling af data og kreditbureauer

Vellykket produktion af kreditscorer

-

-

-

Q4

2024

Fuldstændig gennemførelse og ibrugtagning af det opgraderede digitale system til udveksling af data og kreditbureauer i overensstemmelse med loven om rammer og systemer for udveksling af data og kreditbureauer og påbegyndelse af levering af kreditvurderingstjenester.

199

C3.5R5

Handlingsplan for udvikling af et ansvarsovervågningsregister

Milepæl

Handlingsplan for udvikling af et ansvarsovervågningsregister

Ministerrådets godkendelse af handlingsplanen

-

-

-

Q4

2022

Handlingsplanen skal indeholde de nødvendige skridt til at indføre et register over ansvarsovervågning, som skal:
— oprette en elektr
onisk database, der indsamler data om forpligtelser fra forskellige offentlige og private kreditorer, såsom det offentlige kreditregister
— muliggøre udformning og gennemførelse af
målrettede politikker til forebyggelse og styring af privat gæld.

200

C3.5R5

Handlingsplan for udvikling af et ansvarsovervågningsregister

Milepæl

Handlingsplan for udvikling af et ansvarsovervågningsregister

Ministerrådets bekræftelse af gennemførelsen af handlingsplanen

-

-

-

Q4

2024

Fuld gennemførelse af handlingsplanen for udvikling af et ansvarsovervågningsregister, der skal

— oprette en elektronisk database, der indsamler data om forpligtelser fra forskellige offentlige og private kreditorer, såsom det offentlige kreditregister
muliggøre udformning og gennemførelse af målrettede politikker til forebyggelse og styring af privat gæld.

201

C3.5R6 Styrkelse af insolvensreglerne

Milepæl

Fuldstændig gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens

Udnævnelse af personale bekræftet af statstidende. Ministerrådets godkendelse af statusrapporten

-

-

-

Q4

2022

Fuld gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens gennem: a) udnævnelse af personale på alle niveauer i insolvensministeriets organisationsstruktur og gennemførelse af uddannelse af personalet, b) udarbejdelse af en kommunikationsplan til fremme af insolvensbehandling, c) godkendelse af en kundeservicelinje, d) etablering af en ramme for løbende faglig udvikling for insolvensbehandlere. 

202

C3.5R6 Styrkelse af insolvensreglerne

Milepæl

Drift af alle digitale systemer, der er udviklet til Insolvency Department of Insolvency

Ministerrådets godkendelse af statusrapporten

-

-

-

Q2

2025

De nye digitale systemer skal øge relevansen og effektiviteten af de eksisterende operationelle og tekniske systemer i Insolvency Department.

203

C3.5R7

Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme

Milepæl

Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme

Ministerrådets godkendelse af strategien for bekæmpelse af finansiel analfabetisme

-

-

-

Q4

2023

Strategien for bekæmpelse af finansiel analfabetisme skal indeholde konkrete mål, målbare mål, angive kanaler til fremme af finansiel forståelse og omfatte specifikke foranstaltninger til gennemførelse (både kortsigtede og langsigtede foranstaltninger). Reformen skal også omfatte fuld gennemførelse af strategiens kortsigtede foranstaltninger.

204

C3.5R8 Forbedring af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde

Mål

Styrkelse af de menneskelige ressourcer hos registratoren for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (RORBF) og forsikringsselskabernes kontroltjeneste (ICCS)

-

Nummer

0

16

Q3

2022

Forøgelse af personalet med tretten ansatte i registret for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (RORBF) og med tre ansatte i Insurance Companies Control Service (ICCS). Der er tale om en permanent forøgelse af personalet.

205

C3.5R8 Forbedring af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde

Milepæl

Tilsynsværktøjer, herunder dataindsamlings- og analyseværktøj

Støtteværktøjer til forbedring af tilsynet med pensionsfonde og forsikringsselskaber

-

-

-

Q4

2023

Fuld gennemførelse af de værktøjer (f.eks. procedurer, tjeklister, egnetheds- og forskriftsmæssig anvendelse), der er nødvendige for at overholde ny lovgivning (om oprettelse af, aktiviteter til og tilsyn med loven om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser af 2020-L 10 (I)/2020).

206

C3.5I1 Forbedring af tilsynsfunktionen i Cyperns værdipapir- og børskommission

Milepæl

Digitalt system til overvågning af transaktioner for Cyperns værdipapir- og børskommission

Projektstyringsudvalget kontrollerer, at projektleverancerne er godkendt i rette tid. og kvalitet og standarder som anført i udbudsmaterialet

-

-

-

Q4

2023

Fuld gennemførelse af et nyt digitalt system til overvågning af transaktioner. Det nye digitale system skal have følgende egenskaber:
— Indlæsning og forbehandling af
transaktionsdata.
— Aggregeringer og søgninger om data med henblik på at skabe lovgivningsmæssig indsigt.

Udarbejdelse af rapporter til tiden og ad hoc-rapporter.

207

C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skattevæsenets effektivitet

Milepæl

Drift af momstjenester inden for et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS)

Godkendelse af projektleverancer til færdiggørelse, installation og drift af et nyt integreret momssystem

-

-

-

Q1

2022

Cyperns skattemyndighed (CTD) skal iværksætte et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS), som skal understøtte skatteforvaltningens funktioner og processer. Funktionerne vedrørende momsydelserne skal være færdige og operationelle inden for dette system.

208

C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skattevæsenets effektivitet

Milepæl

Integration af aktiviteterne i afdelingen for direkte skatter i ITAS

Projektudvalgets godkendelse af systemleverancer til færdiggørelse og drift af ITAS for direkte skatter og overtagelsesrapport

-

-

-

Q2

2024

Skatteforvaltningstjenester i forbindelse med direkte skatter på fysiske og juridiske personer (ud over moms) skal være operationelle inden for ITAS.

209

C3.5R10 Addressing Aggressiv skatteplanlægning

Milepæl

Ikrafttrædelse af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q4

2022

Ikrafttrædelse af en lov til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning ved a) at indføre en kildeskat på renter, udbytter og royalties til jurisdiktioner, der er opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og b) indførelse af en yderligere test af selskabsskattemæssigt hjemsted baseret på den enkelte enheds integration.

210

C3.5R10 Addressing Aggressiv skatteplanlægning

Milepæl

Ikrafttrædelse af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til lavskattejurisdiktioner

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q4

2024

Ikrafttrædelse af en lov om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til lavskattejurisdiktioner ved at indføre en kildeskat på renter, udbytter og royalties til jurisdiktioner med lav beskatning. Med hensyn til rente- og royaltybetalinger kan de cypriotiske myndigheder i stedet undersøge fremgangsmåden med at anvende ikke-fradragsret.

211

C3.5R10 Addressing Aggressiv skatteplanlægning

Milepæl

Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer, der tager højde for resultaterne af en uafhængig evaluering af effektiviteten af foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning

Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden

-

-

-

Q2

2026

Cypern vurderer effektiviteten af det samlede sæt foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning ved hjælp af en uafhængig evaluering, der skal være afsluttet senest den 31. december 2024. Denne evaluering skal omfatte en holistisk vurdering af Cyperns skattelovgivning, herunder alle de foranstaltninger, der vedtages inden da. Evalueringen skal føre til, at Cypern træffer politiske foranstaltninger, herunder i form af lovgivningsmæssige ændringer for at afhjælpe eventuelle konstaterede mangler.

212

C3.5I2 Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem

Mål

Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EU-toldkodeksen)

-

Nummer

0

2

Q4

2023

Mindst to af følgende importrelaterede informationssystemer er blevet færdiggjort, installeret og taget i brug:

1. System til automatiseret eksport
2. Nyt EDB-baseret forsendelsessystem

3. EU-kvikskranke

4. EU-toldkodeksen

5. Forvaltning af sikke
rhedsstillelse

6. EU-toldkodeksen
7. OVERVÅGNING 3

8. EU-toldkodeksen — Importkontrolsystem 2

9. Importansøgninger i henhold til EU-toldkodeksen

10. Toldunionens resultater — Forvaltningsinformationssystem

11. EU-toldkodeksen bevis for EU-status

12. Ensa
rtet brugeradministration og digital underskrift.

213

C3.5I2 Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem

Mål

Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

-

Nummer

2

12

Q4

2025

De 12 informationssystemer er blevet færdiggjort, installeret og taget i brug

J. KOMPONENT 4.1: Opgradering af infrastruktur med henblik på konnektivitet

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplanlægning bidrager til at tackle infrastrukturudfordringer inden for datakonnektivitet, navnlig i landdistrikter, med henblik på at mindske kløften mellem land og by samt forskelle langs køn, alder, indkomst og uddannelse.

Formålet med komponenten er at forbedre adgangen til kommunikationsinfrastruktur for alle borgere og dermed bygge bro over den digitale kløft og støtte en inklusiv digital omstilling.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om investering i den digitale omstilling og digitalisering (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019 og landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

J.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C4.1R1): Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)

Formålet med foranstaltningen er at lette og fremskynde investeringer i net med meget høj kapacitet (VHCN) i underforsynede områder ved at give interessenterne de relevante oplysninger for at forbedre gennemsigtigheden og øge markedsoperatørernes incitament til at investere hurtigere i VHCN og dermed øge konnektiviteten i Cypern.

Reformen består i gennem vedtagelse af sekundær lovgivning at stille de rette værktøjer til rådighed for kontoret for kommissæren for elektronisk kommunikation og postforordningen (OCECPR) med henblik på at iværksætte en undersøgelse med henblik på at indsamle geografiske data om elektroniske kommunikationsnet. Dataene skal derefter være tilgængelige via en webportal med detaljerede oplysninger om udrulning af nettet i områder, hvor der er behov for det. Dette forventes at bidrage til at slå bro over kløften med private investeringer i VHCN.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 2 (C4.1R2): Styrke det nationale bredbåndskompetencekontor (DEC i DMRIDP)

Formålet med foranstaltningen er at lette opbygningen af VHCN's infrastruktur ved at forenkle de administrative procedurer for dens udrulning og samtidig gennemføre henstillingen om konnektivitetsværktøjskassen (sæt af bedste praksis for nedbringelse af omkostningerne ved etablering af elektroniske kommunikationsnet og effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser).

Reformen består i at identificere de administrative flaskehalse og hindringer for en hurtig anvendelse af VHCN og mulige foranstaltninger til at afhjælpe dem. Den skal følges op af lovgivningens ikrafttræden for effektivt at afhjælpe sådanne flaskehalse og hindringer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 1 (C4.1I1): Udbygning af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Formålet med foranstaltningen er at forbedre konnektiviteten med VHCN (f.eks. fiber og 5G) ved at støtte opbygningen af VHCN i områder, der ikke er af privat interesse, og dermed afhjælpe territoriale forskelle i adgangen til bredbånd. 

Investeringen består i at tilrettelægge offentlige udbud gennem et offentligt udbud rettet mod telekommunikationsoperatører med henblik på udvælgelse af kontrahenter, der skal udforme, bygge og drive nettet samt dele af finansieringen. Det geografiske område for Republikken Cypern, som er under Cyperns regerings kontrol, forventes at blive opdelt i tre partier. Det maksimale offentlige tilskud fastsættes særskilt for hvert parti, og tildelingskriterierne forventes at omfatte den ønskede offentlige støtte samt den pris, der tilbydes slutbrugerne og andre detailoperatører. Kontrahenterne pålægges engrosforpligtelser.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C4.1I2): Forbedre bygningskabler, så de er "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet

Formålet med foranstaltningen er at fremme den digitale omstilling gennem støtte til udbredt anvendelse af VHCN.

Investeringen består i gennemførelse af en ordning med efterspørgselssubsidier (kuponer), der udelukkende er rettet mod fysiske personer (dvs. ikke virksomheder), og som tilskynder dem til at gå videre med opførelsen af deres bygningsinterne kabelføring, så de er klar til at blive tilsluttet en VHCN, der passerer tæt på deres lokaler. Den finder anvendelse på enlige lejer samt lejligheder i flerfamiliehuse uden interne kabler, der kan understøtte tjenester med meget høj kapacitet. Voucherens værdi pr. premise skal fastsættes. Slutbrugerne skal kunne vælge en installatør efter eget valg til at udføre arbejdet. Når arbejdet er afsluttet, uploader installatøren i IT-systemet "gigabitready" -attesten for bygningen sammen med den acceptformular, der er underskrevet af den ejer/lejer, der har udstedt kuponen, hvorved voucheren indløses.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 3 (C4.1I3): Undersøisk forbindelse til Grækenland

Formålet med foranstaltningen er at skabe højkapacitetsresistente backbone-internetforbindelser for Cypern gennem et nyt undersøisk link til dataforbindelser mellem Cypern og Grækenland.

Investeringen består i installation af nye undersøiske kabler for at forbinde Cypern med det græske delsystem, hvorigennem Cypern skal have adgang til nogle af regionens vigtigste internetudvekslinger (Athen, Sofia og Chania). Etableringen af en ny separat basislinje mellem Cypern og Grækenland skal strategisk støtte forbindelserne på øen. Det forventes også at have en positiv indvirkning på den tilgængelige kapacitet og de kommercielle tilbud om backbone-forbindelser, der er nødvendige for at levere højhastigheds-tjenester til slutbrugerne. Desuden skal det give betydeligt bedre resultater (med hensyn til modstandsdygtighed, sikkerhed, redundans og latenstid) sammenlignet med eksisterende forældede kabler. Investeringen skal foretages af en kontrahent, der udvælges ved et offentligt udbud. Udvælgelseskriterierne forventes at omfatte den samlede kapacitet (f.eks. med hensyn til fibre/bølgelængder/kapacitet), den kommercielle pris, der skal tilbydes kabelsystemets operatører/kunder, samt den ønskede offentlige støtte.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal de afbødende foranstaltninger, der tager sigte på bevarelse af havmiljøet, respekteres behørigt under gennemførelsen af projektet som fastsat i miljøkonsekvensvurderingen og byggetilladelsen. Alle foranstaltninger, der inden for rammerne af VVM og vurderingen inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF er identificeret som nødvendige for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal integreres i projektet og overholdes i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

J.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relateret

Foranstaltning

(reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer
(for
milepæle)

Kvantitative indikatorer
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

214

C4.1R1

Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)

Milepæl

Lancering af den geografiske undersøgelse og ikrafttrædelse af sekundær lovgivning

Ikrafttrædelse af den afledte ret og iværksættelse af undersøgelsen

-

-

-

Q1

2022

Den afledte ret træder i kraft og dækker de vigtigste aspekter i forbindelse med undersøgelsen, såsom typen, analysens omfang og formen af de krævede oplysninger samt de personer, som anmodes om de krævede oplysninger.

Iværksættelse af en geografisk undersøgelse af rækkevidden af elektroniske net, der kan levere bredbåndsnet og fysisk infrastruktur på grundlag af artikel 22 i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation.

215

C4.1R1

Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)

Milepæl

Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er operationel og tilgængelig for målgruppen

Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er tilgængelig

-

-

-

Q4

2024

Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er færdiggjort, afprøvet, operationel og tilgængelig for målgruppen (f.eks. kontoret for kommissæren for elektronisk kommunikation og postregulering, offentlige myndigheder, operatører af elektroniske kommunikationsnet og slutbrugere).

216

C4.1R2

Styrke det nationale bredbåndskompetencekontor (DEC i DMRIDP)

Milepæl

Ikrafttrædelsen af de administrative retsakter om etablering af net med meget høj kapacitet

Bestemmelse i de administrative retsakter, der angiver deres ikrafttræden

-

-

-

Q2

2024

Ikrafttrædelsen af de administrative retsakter, der effektivt skal strømline og mindske de administrative hindringer (såsom kortere tilladelsesprocedurer og lavere gebyrer samt lettere adgang til fysisk infrastruktur) for udrulning af net med meget høj kapacitet i overensstemmelse med henstillingen om konnektivitetsværktøjskassen (herunder et sæt bedste praksis for nedbringelse af omkostningerne ved etablering af elektroniske kommunikationsnet og effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser).

217

C4.1I1

Udbygning af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Milepæl

Start på udrulning af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Indgik kontrakter med kontrahenter om etablering af net med meget høj kapacitet på områder, der ikke er af interesse for private netinvestorer med meget høj kapacitet

-

-

-

Q4

2023

Der er indgået kontrakter med kontrahenter, som skal være udvalgt gennem et offentligt udbud, om etablering af net med meget høj kapacitet (navnlig faste og mobile (5G) net med en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let kan opgraderes til Gigabit for fast adgang) på områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet.

218

C4.1I1

Udbygning af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Mål

Udbygning af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

-

Nummer

0

10 000

Q4

2024

Mindst 10 000 bygninger i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet, er dækket af net med meget høj kapacitet med fastnet eller mobilnet (5G), der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til Gigabit (for faste net).

219

C4.1I1

Udbygning af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Mål

Færdiggørelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

-

Nummer

10 000

44 000

Q4

2025

Mindst 44 000 bygninger i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet, er dækket af net med meget høj kapacitet med fastnet eller mobilnet (5G), der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til Gigabit (for faste net).

220

C4.1I2

Forbedre bygningskabler, så de er "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet

Mål

Udvidelse af gaskendskab inden for bygningen

-

Nummer

0

24 300

Q2

2023

Kabelføring inden for bygninger er blevet opgraderet for at kunne understøtte leveringen af gigabitforbindelsen i mindst 24 300 boliger.

221

C4.1I2

Forbedre bygningskabler, så de er "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet

Mål

Færdiggørelse af gaskendskab inden for bygningen

-

Nummer

24 300

82 000

Q2

2025

Kabelføring inden for bygningen er blevet opgraderet for at kunne understøtte levering af gigabitforbindelse i mindst 82 000 boliger.

222

C4.1I3

Undersøisk forbindelse til Grækenland

Milepæl

Underskrivelse af kontrakten om konstruktion, bygning og drift af undersøiske kabler

Underskrivelse af kontrakten

-

-

-

Q4

2024

Underskrivelse af kontrakten med den virksomhed, der skal projektere, bygge og drive undervandskablerne efter afslutningen af et offentligt udbud.

223

C4.1I3

Undersøisk forbindelse til Grækenland

Mål

Færdiggørelse af bygningen af undersøiske internetkabler

Færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejdet tjenesteydelsens tilgængelighed

Km

0

700

Q2

2026

Færdiggørelse af opførelsen af 700 km undersøiske internetkabler til konnektivitet til Grækenland fra Yeroskipou til Kreta siden 2020. Kablerne er operationelle.

K. KOMPONENT 4.2: Fremme e-forvaltning

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplanlægning bidrager til at fremskynde Cyperns digitale omstilling gennem digitalisering af offentlige tjenester, der øger effektiviteten og leveringen af online, sikre og hurtige tjenester til borgerne på en brugervenlig, effektiv og virkningsfuld måde. Dette forventes at lette samspillet mellem borgerne og de offentlige tjenester, uden at der er behov for fysisk tilstedeværelse.

Formålet med komponenten er at opbygge en sikker, integreret og moderne digital arkitektur for at opnå omstillingen til en digital forvaltning.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om investering i den digitale omstilling og digitalisering (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019 og landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

K.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C4.2R1): Fabrik for digitale tjenester (DSF)

Formålet med foranstaltningen er at opbygge en ny tjenesteleveringsmodel for udvikling af end-to-end-digitale tjenester til offentligheden på en brugervenlig og effektiv måde, der i sidste ende letter interaktionen med offentlige tjenester, uden at der er behov for fysisk tilstedeværelse.

Reformen består i at udforme og udvikle denne nye gennemførelsesmodel, DSF. For det første skal projektet i) oprette kerneteamet i DSF (bestående af eksperter med forskellige specialer med passende færdigheder og kvalifikationer), ii) definere standarder og procedurer for udvikling af digitale tjenester og iii) opbygge og udvikle en række digitale tjenester. For det andet udvikles digitale tjenester ved hjælp af de definerede metoder på en industrialiseret måde i samarbejde med den private sektor. Tjenesterne skal leveres sikkert til borgerne via en enkelt offentlig webportal Gov.Cy. En enkelt indlogering og digital identitet forventes at være de grundlæggende nøglekatalysatorer for sikker levering af e-tjenester. Desuden forventes det, at eksisterende fælles mekanismer som "e-betaling", der tilbyder flere betalingsmetoder (f.eks. visum, øjeblikkelige betalinger og direkte bankvirksomhed) og "underretning" (såsom SMS, e-mail), vil blive anvendt.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C4.2R2): Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloud-politik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester

Formålet med foranstaltningen er at udarbejde regeringens cloud-politik, navnlig dataklassifikationen, databopælen, hosting og drift af offentlige it-systemer enten i en offentlig sky eller i et statsligt privat cloud-miljø (G-Cloud).

Reformen består i at oprette G-Cloud til at huse it-systemerne og digitale tjenester i visse ministerier/ministerier (f.eks. virksomhedsregistratoren, toldsystemet og skattedepartementets system). Der skal erhverves to lokale datacentre gennem leje, mens der skal erhverves konsulenttjenester samt uddannelse med henblik på udvikling af G-Cloud. Det forventes også, at der vil blive offentliggjort et udbud om udvikling og drift af G-Cloud-miljøet.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C4.2R3): Digitalisering af politiprocedurer ("Digipol")

Formålet med foranstaltningen er at afskaffe brugen af papirprocedurer og borgernes fysiske tilstedeværelse ved at gå over til digitaliserede procedurer for det cypriotiske politi. Dette forventes at være til gavn for både borgere og politifolk, da procedurerne skal forenkles og være effektive.

Reformen skal bestå i oprettelse af en ny platform (Digipol) med krav om politiprocedurer og -tjenester for borgerne med henblik på fjernkommunikation. Både borgere og politifolk vil gøre brug af den. For at maksimere udbredelsen skal der tilrettelægges kurser (såsom onlinekurser, videoer, trin for trin guider) for politifolk og borgere for at hjælpe med at overgå til onlinetjenester.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2025.

Reform 4 (C4.2R4): Oprettelse af registret over reelt ejerskab

Formålet med foranstaltningen er at oprette et register for indsendelse af oplysninger om reelle ejere af alle selskaber og andre juridiske enheder. En sådan registrering skal forbedre virksomhedernes tillid og gennemsigtighed i Cypern ved at gøre det klart, hvem der i sidste ende ejer og kontrollerer virksomheder og andre juridiske enheder.

Reformen består i at oprette registret. I øjeblikket er der udviklet en onlineplatform som en midlertidig løsning, men dens funktionaliteter er begrænsede. Reformen skal resultere i en løsning med alle de funktioner, der er nødvendige for at understøtte vedligeholdelsen af registret og forvaltningen af relevante oplysninger (f.eks. udsendelse af meddelelser om opdatering, håndhævelse af gebyrer for forsinket indgivelse, søgefaciliteter med foreskrevne adgangsniveauer). Dette forventes at understøtte registreringen af oplysninger om reelle ejere af alle selskaber og andre juridiske enheder og opnå sammenkobling med registre over reelt ejerskab i andre medlemsstater.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C4.2I1): Digitalisering i forskellige centrale ministerier/tjenester

Formålet med foranstaltningen er at digitalisere centrale arbejdsgange i en række ministerier og statslige tjenester, forbedre effektiviteten i leveringen af offentlige tjenester, forenkle overholdelsen af de statslige bestemmelser, styrke borgernes deltagelse i og tillid til den offentlige forvaltning og give besparelser.

Investeringen skal bestå af digitalisering i følgende ministerier, viceministerier eller tjenester i regeringen: i) Vejtransportdepartementet under Ministeriet for Transport, Kommunikation og Arbejder, ii) viceministeriet for skibsfart, iii) Udenrigsministeriet, iv) Generaldirektoratet for europæiske programmer, koordinering og udvikling og v) Indenrigsministeriets departement for byplanlægning og boliger (for arkitekturarv). Digitalisering af Generaldirektoratet for Europæiske Programmer, Koordinering og Udvikling skal omfatte udvikling af et midlertidigt datalagringssystem og et endeligt dedikeret overvågningssystem til registrering og lagring af de relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen (navnlig om opfyldelsen af milepæle og mål, data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C4.2I2): Digitalisering af Cyperns havnemyndighed

Formålet med foranstaltningen er at digitalisere centrale processer i Cyperns havnemyndighed (CPA) for at forbedre deres effektivitet, herunder kommunikation mellem fartøjer og de relevante myndigheder og forbedringer af overvågningen af skibstrafikken i Cyperns farvande. Sidstnævnte skal sikre sikker sejlads på fartøjer, mindske risikoen for miljøskader som følge af udslip fra ulykker og reducere fartøjernes emissioner ved at kortlægge mere effektive ruter.

Investeringen skal bestå af i) flere opgraderinger af CPA'ens netinfrastruktur, hardware og software samt serverkapacitet ii) indarbejdelse af nye forvaltningssystemer til automatisering af procedurer iii) revision af det eksisterende havnefællesskabssystem for at gøre søtransportsektoren mere effektiv og mindske de administrative byrder og iv) installation af skibstrafikkontrolstationer i havnene i Larnaca og Vassiliko (ud over den eksisterende i Limassols havn).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

K.2.    Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer 
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer 
(for mål)

Tidsplan for færdiggørelse
(angiv kvartal og år)

Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

224

C4.2R1

Fabrik for digitale tjenester

Milepæl

Definition af tjenesteleveringsmodellen for fabrikken for digitale tjenester

Afgørelse om udnævnelse af viceminister for forskning, innovation og digital politik om oprettelse af holdet offentliggørelse af standarderne på viceministeriets websted

-

-

-

Q4

2022

Tjenesteleveringsmodellen for factory for digitale tjenester er blevet defineret med henblik på at muliggøre en effektiv levering af brugervenlige digitale tjenester af høj kvalitet til offentligheden. Dette skal omfatte: a) oprettelse af kerneteamet for digitale tjenester (herunder indkøb af tjenesteydelser fra eksperter fra den private sektor) og b) fastlæggelse af standarder og procedurer for udvikling af digitale tjenester.

225

C4.2R1

Fabrik for digitale tjenester

Mål

Udvidelse af leveringen af offentlige tjenester online gennem factory Digital Services Factory

-

Nummer

0

45

Q4

2023

Digitalisering og onlinelevering af mindst 45 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via factory for digitale tjenester ved hjælp af den definerede tjenesteleveringsmodel (under milepæl med et løbenummer 224) og fleksible metoder.

226

C4.2R1

Fabrik for digitale tjenester

Mål

Levering online af mindst 150 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via facalen for digitale tjenester

-

Nummer

45

150

Q2

2026

Digitalisering og onlinelevering af mindst 150 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via factory for digitale tjenester ved hjælp af den definerede tjenesteleveringsmodel (under milepæl med et løbenummer 224) og fleksible metoder.

227

C4.2R2

Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloud-politik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester

Milepæl

Den statslige cloud-sky (G-cloud) er operationel

Tjenester, der migreres til G-cloud

-

-

-

Q4

2022

G-Cloud er operationel og leverer cloud-tjenester til mindst virksomhedsregistratoren, den digitale servicefabrik og toldsystemet. Disse tre tjenester er blevet flyttet til G-cloud og anvender ikke længere det gamle IT-system.

228

C4.2R2

Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloud-politik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester

Mål

Datacentre, der er operationelle og tilbyder cloudtjenester

-

Nummer

0

2

Q4

2025

To nye datacentre skal være fuldt operationelle, herunder lokaler, hardware og software, og tilbyde cloud-tjenester.

229

C4.2R3

Digitalisering af politiprocedurer

Milepæl

Digipol operationelt på pilotbasis

Erklæring fra det cypriotiske politi om, at den nye platform (Digipol) er operationel

-

-

-

Q2

2023

Den nye platform (Digipol) er operationel på pilotbasis. Politibrugere har adgang til Digipol-pilotprojektet for de tjenester, der er rettet til politibetjentene.

230

C4.2R3

Digitalisering af politiprocedurer

Mål

Borgerne bruger Digipol

-

Nummer

0

500

Q3

2025

Digipol skal være tilgængeligt online via Cyperns politis IKT-infrastruktur. Mindst 500 borgere har benyttet en eller flere af de tjenester, der er tilgængelige på Digipol-platformen for borgerne.

231

C4.2R4

Oprettelse af registret over reelt ejerskab

Milepæl

Register over reelt ejerskab til rådighed

Register over reelt ejerskab, der er offentligt tilgængeligt online på nationalt og europæisk plan

-

-

-

Q4

2023

Registret over reelt ejerskab skal indføres og gøres tilgængeligt til brug på nationalt plan og på europæisk plan, hvilket gør det muligt for brugerne at kontrollere juridiske enheders endelige oplysninger om reelt ejerskab og opnå sammenkobling af registre over støttemodtageres ejerskab med andre medlemsstater.

232

C4.2I1

Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser

Milepæl

Datalagringssystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten

Revisionsrapport, der bekræfter datalagringssystemets funktioner

-

-

-

Q1

2022

Der skal være etableret et datalagringssystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som skal være operationelt. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner:

1) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål 2) indsamle, lagre og sikre adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EU) 2021/241.

233

C4.2I1

Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser

Mål

Påbegyndelse af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og departementer

-

Nummer

0

4

Q1

2022

Kontrakterne med udbydere, der er udvalgt gennem offentlige udbudsprocedurer, er blevet underskrevet med henblik på digitalisering/digital opgradering af mindst fire af følgende ministerier/ministerier:
1. Vejtransportafdelingen under Ministeriet for Transport, Kommunikation og Arbejder

2. Viceministeriet for skibsfart.

3. Udenrigsministeriet

4. Generaldirektoratet for Europæ
iske Programmer, Koordinering og Udvikling
5. Indenrigsministeriets afdeling for byplanlægning og boliger (for arkitekturarv).

234

C4.2I1

Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser

Mål

Fremme af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og departementer

-

Nummer

0

4

Q4

2023

Udvikling afsluttet og systemer sat i drift for fire ministerier/ministerier fra listen i mål med løbenummer 233.

235

C4.2I1

Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser

Mål

Færdiggørelse af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og departementer

-

Nummer

4

5

Q4

2025

Udvikling afsluttet og systemer sat i drift for alle fem ministerier/ministerier fra listen i mål med løbenummer 233.

236

C4.2I2

Digitalisering af Cyperns havnemyndighed

Mål

Påbegyndelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed

-

Nummer

0

4

Q2

2023

Kontrakterne med udbydere, der er udvalgt gennem en offentlig udbudsprocedure, er blevet underskrevet med henblik på at udvikle/opgradere mindst fire af følgende syv systemer for den cypriotiske havnemyndighed:
1. Opgradering af havnefællesskabssystemet
2. Installation af VTS-station
3. Digitalisering af CPA-arkiver
4. Opgradering af IT-infrastruktur (f.eks. netværk, omskiftere)
5. Opdatere IS-systemer
6. Installation af et HR-styringssystem
7. Opgradering af CPA-servere

og at udvikle følgende e-tjenester:
• administrative formaliteter og meldeformaliteter mellem skibe, der ankommer til og/eller afgår fra Republikken Cypern
• overvågning af og sikkerhed i forbindelse med sejlads til og fra havnene i Larnaca og Vasiliko.

237

C4.2I2

Digitalisering af Cyperns havnemyndighed

Mål

Fremme af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed

-

Nummer

0

4

Q4

2024

Færdiggørelse og installering af mindst fire af systemerne fra listen i mål med løbenummer 236 for alle relevante havne.

238

C4.2I2

Digitalisering af Cyperns havnemyndighed

Mål

Færdiggørelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed

-

Nummer

4

7

Q4

2025

Alle syv systemer fra listen i mål med løbenummer 236 for alle relevante havne er installeret og operationelle, og alt hardware/udstyr er installeret og konfigureret.

L. KOMPONENT 5.1: Modernisering, opkvalificering og omskoling af uddannelsessystemet

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med lav deltagelse i erhvervsuddannelse og livslang læring, voksende misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder (især blandt unge kandidater) og ringe digitale færdigheder. Den omhandler desuden undervisningens kvalitet og tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) for børn i alderen fire år. Målet er at i) forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelse på alle niveauer, ii) fremme udbredelsen af arbejdsmarkedsrelevante omskolings- og opkvalificeringsmuligheder, navnlig med hensyn til den dobbelte omstilling, i hele samfundet uanset beskæftigelsesstatus, færdighedsniveau eller alder, og iii) modernisere skolestrukturerne, så de passer til den digitale omstilling.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, vedrører de landespecifikke henstillinger om uddannelse og færdigheder (den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019), førskoleundervisning og børnepasning (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019) samt om digitale færdigheder (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019 og den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

L.1.    Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C5.1R1): Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (ungdomsuddannelser og videregående uddannelser)

Formålet med reformen er at afhjælpe kvalifikationsmismatch mellem arbejdsmarkedet og det sekundære og videregående uddannelsessystem.

Med henblik herpå gennemføres centrale initiativer i den nationale handlingsplan, herunder indførelse af i) et system til sporing af færdiguddannede fra videregående uddannelser, ii) en reform af skolernes undervisningsplaner på sekundærtrinnet for at forbedre bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder, iii) et "shadowing" -program for elever på sekundærtrinnet og iv) nye studieprogrammer i sekundærtrinnet samt erhvervsuddannelse, der er skræddersyet til arbejdsmarkedets behov. Det omfatter endvidere uddannelse af høj kvalitet for undervisningspersonale på sekundærtrinnet i tæt samarbejde med arbejdsmarkedseksperter samt opgradering af skolernes laboratorier med den nyeste teknologi og det nyeste udstyr.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C5.1R2): Et nyt system til evaluering af lærere og skoler

Formålet med reformen er at forbedre uddannelsens kvalitet og dermed de studerendes uddannelsesmæssige resultater.

Denne reform skal modernisere og ajourføre det nuværende evalueringssystem for lærere og skoler ved at udvikle en fælles evalueringsordning for primær-, sekundær-, teknisk og erhvervsfaglig uddannelse med differentierede elementer. Dette moderne evalueringssystem for skoler og lærere skal omfatte uddannelse af lærere og bedømmere.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C5.1R3): Forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år

Formålet med denne reform er at øge tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) og fremme (gen) adgang for personer med ansvar for børnepasning, hovedsagelig kvinder, til arbejdsmarkedet samt børns uddannelsesmæssige resultater og sociale inklusion.

Den skal omfatte en gradvis forlængelse på otte måneder af den alder, der går forud for den obligatoriske skolegang (fra børn på fire år, otte måneder og derover til børn på fire år og derover). Foranstaltningen skal ledsages af et tilskud til dækning af studieafgifter i lokale eller private børnehaver for børn, der ikke kan indskydes i offentlige børnehaver på grund af kapacitetsbegrænsninger.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 4 (C5.1R4): Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse

Formålet med reformen er at støtte den digitale omstilling i uddannelsessystemet.

Denne foranstaltning omfatter modernisering af uddannelsesstrukturerne gennem udvikling af e-klasser og udrustning af klasseværelser med digitale værktøjer, omdannelse af læseplaner og undervisningsmateriale med henblik på at forbedre digitale færdigheder og STEM-metoder samt tilskud til udgifter til indkøb af digitalt udstyr (bærbare computere/tablets) for elever med lav socioøkonomisk baggrund. Den skal endvidere omfatte levering af digitale færdigheder og uddannelse i STEM-metoder til mindst 675 lærere (heraf 300 grundskolelærere, 300 gymnasiale lærere og 75 lærere på sekundærtrinnet) om året i 5 år (i alt mindst 3 375 lærere, som udgør ca. 32 % af alle lærere (primær- og sekundærlærere)).

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C5.1R5): Handlingsplan for e-færdigheder — gennemførelse af specifikke foranstaltninger

Denne foranstaltning har til formål at styrke digitale kompetencer i alle befolkningsgrupper.

Den skal omfatte i) udvikling af en politikramme og handlingsplan for e-færdigheder, ii) udformning og gennemførelse af målrettede programmer for fagfolk i den offentlige sektor, der fremmer tværsektorielle kompetencer, samt iii) udformning af omskolings- og opkvalificeringsinterventioner, der forbedrer den digitale alfabetisme hos arbejdsstyrken i den private sektor og arbejdsløse, med særligt fokus på kvinder og sårbare grupper. Denne foranstaltning skal desuden omfatte en kommunikationsstrategi til fremme af livslang læring og en digital kultur i Cypern, investeringer i digital infrastruktur til støtte for digital læring og udvikling af en e-læringsplatform med vigtigt indholdsmateriale om digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer, der er tilgængelige for alle målgrupper.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C5.1I1): Konstruktion af to tekniske modelskoler

Formålet med investeringen er at give studerende og undervisere et moderne, veludstyret miljø for læring, der øger erhvervsuddannelsernes kapacitet, kvalitet og tiltrækningskraft i Cypern.

Denne foranstaltning omfatter opførelse af to nye tekniske skoler, en i Limassol (til erstatning for den nuværende tekniske skole A) og en i Larnaca (til erstatning for Agios Lazaros "tekniske skole).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C5.1I2): Kvalificering, omskoling og opkvalificering

Formålet med denne investering er at styrke befolkningens digitale færdigheder i overensstemmelse med handlingsplanen for e-færdigheder, øge borgernes viden og færdigheder i de grønne og blå sektorer i økonomien og fremme iværksætterkompetencer.

Foranstaltningen skal omfatte uddannelse med henblik på at styrke digitale, grønne og blå færdigheder for alle, iværksætterkurser for arbejdsløse med særlig vægt på kvinder og sårbare grupper samt uddannelse i digitale færdigheder for personer over 55 år.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer

Relevant foranstaltning (reform eller investering)

Milepæl/mål

Betegnelse

Kvalitative indikatorer
(for milepæle)

Kvantitative indikatorer
(for mål)

Vejledende tidsplan for gennemførelse

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål

Måleenhed

Referencescenarie

Målsætning

Kvartal

År

239

C5.1R1

Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (ungdomsuddannelser og videregående uddannelser)

Milepæl

Gennemførelse af centrale foranstaltninger fra den nationale handlingsplan

De kompetente myndigheders offentliggørelse af rapporter og meddelelser

-

-

-

Q4

2024

Fuld gennemførelse af centrale foranstaltninger fra den nationale handlingsplan, herunder som minimum:

a) rapport om de foreløbige resultater af undersøgelsen "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education"

b) 320 af skolernes læseplaner på sekundærtrinnet reformeres for at forbedre digitale færdigheder, følelsesmæssig intelligens, bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder og

c) der udvikles to nye studieprogrammer.

240

C5.1R1

Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (ungdomsuddannelser og videregående uddannelser)

Mål

Undervisningspersonale på sekundærtrinnet, der er uddannet

-

Nummer

0

3 100

Q4

2025

Mindst 3 100 undervisningspersonale på sekundærtrinnet uddannes i de reformerede undervisningsplaner.

241

C5.1R2

Et nyt system til evaluering af lærere og skoler

Milepæl

Ikrafttrædelse af loven om oprettelse af en ny lærer- og skoleevalueringsmekanisme

Bestemmelse i loven(e), der angiver loven(e)s ikrafttræden

-

-

-

Q4

2023

Ikrafttrædelsen af loven om oprettelse af en ny lærer- og skoleevalueringsmekanisme, som fastsætter, at den nye mekanisme skal finde anvendelse senest fra skoleåret 2024/2025.

242

C5.1R2

Et nyt system til evaluering af lærere og skoler

Mål

Uddannelse af undervisningspersonale

-

Nummer

0

1 100