EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0319

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter

COM/2021/319 final

Bruxelles, den 16.7.2021

COM(2021) 319 final

2021/0224(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter


BEGRUNDELSE

1.Forslagets genstand

Dette forslag vedrører en afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side i forbindelse med den planlagte vedtagelse af en afgørelse om at forlænge prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter.

2.Baggrund for forslaget

2.1.Associeringsaftalen

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side ("associeringsaftalen") blev undertegnet den 24. november 1997 og trådte i kraft den 1. maj 2002. Associeringsaftalen udgør retsgrundlaget for de bilaterale forbindelser mellem EU og Jordan. Aftalen har til formål at:

skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

fremme udviklingen af afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne gennem dialog og samarbejde

forbedre leve- og arbejdsvilkårene og øge produktiviteten og den finansielle stabilitet

anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste fredelig sameksistens og økonomisk og politisk stabilitet

fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

2.2.Associeringsrådet

Ved associeringsaftalen oprettes der et associeringsråd, som har beføjelse til at træffe afgørelser med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål i de tilfælde, der omhandles deri. Afgørelserne er bindende for parterne. Associeringsrådet kan også fremsætte henstillinger. I henhold til associeringsrådets forretningsorden varetages formandskabet for associeringsrådet skiftevis af EU og Jordan i perioder af tolv måneder. Associeringsrådet træder sammen på ministerplan en gang om året. Der kan efter anmodning fra en af parterne afholdes særlige møder i associeringsrådet, hvis parterne er enige herom.

2.3.Associeringsrådets påtænkte retsakt

Associeringsrådet påtænker at vedtage en afgørelse om forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan for perioden 2016-2020, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter. I overensstemmelse med artikel 10 i associeringsrådets forretningsorden vil afgørelsen blive vedtaget ved skriftlig procedure.

3.Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne

Den holdning, der skal indtages af Den Europæiske Union i det ved associeringsaftalen nedsatte associeringsråd for så vidt angår vedtagelsen af en afgørelse om forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, er baseret på teksten til den afgørelse, der er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Ved associeringsrådets afgørelse nr. 1/2016 af december 2016 har EU og Jordan aftalt de retningsgivende prioriteter for partnerskabet i perioden 2016-2018 med en planlagt gennemgang inden udgangen af 2018 for at se på mulighederne for at forlænge dem i yderligere to år i lyset af den politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske udvikling. Efter en gennemgang af prioriteterne for partnerskabet blev begge parter i 2018 enige om at forlænge gyldigheden i yderligere to år indtil udgangen af 2020.

Inden for rammerne af en igangværende proces for fornyelse af EU's partnerskab med de sydlige nabolande og efter vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og det nye instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) forventes der at blive udarbejdet og vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter med de sydlige nabolande, herunder Jordan, i 2021. Inden for denne ramme og for at undgå et hul mellem udløbet af de nuværende prioriteter for partnerskabet mellem EU og Jordan og vedtagelsen af de nye prioriteter er det i parternes interesse at forlænge de nuværende prioriteter for partnerskabet, indtil der er vedtaget nye ajourførte prioriteter.

4.Retsgrundlag

4.1.Proceduremæssigt retsgrundlag

4.1.1.Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen".

Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også instrumenter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver" 1 .

4.1.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Associeringsrådet er et organ, der er nedsat ved en aftale, nemlig associeringsaftalen.

Den retsakt, som associeringsrådet skal vedtage, er en retsakt, der har retsvirkninger. Den påtænkte retsakt har retsvirkninger, fordi den forlænger de nuværende prioriteter for partnerskabet, indtil der er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter.

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.

4.2.Materielt retsgrundlag

4.2.1.Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består af to elementer, og det ene af disse formål eller elementer kan bestemmes som det primære, mens det andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, have et enkelt materielt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller element.

4.2.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Hovedformålet med og -indholdet af den påtænkte retsakt vedrører samarbejde med et tredjeland inden for rammerne af en associeringsaftale og den europæiske naboskabspolitik.

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 217.

4.3.Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

5.Offentliggørelse af den påtænkte retsakt

Da den retsakt, der skal vedtages af associeringsrådet, ændrer gyldighedsperioden af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, bør den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter vedtagelsen.

2021/0224 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side blev undertegnet den 24. november 1997 og trådte i kraft den 1. maj 2002 2 .

(2)Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan blev vedtaget af associeringsrådet i december 2016 3 og blev i 2018 forlænget indtil udgangen af 2020 4 .

(3)Begge parter er via brevveksling nået til enighed om den fortsatte gyldighed af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan som et retningsgivende dokument med henblik på konsolidering af partnerskabet indtil vedtagelsen af nye ajourførte fælles dokumenter.

(4)I henhold til Euro-Middelhavsaftalens artikel 91, stk. 1, kan associeringsrådet træffe afgørelser med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål.

(5)Associeringsrådet skal vedtage en afgørelse ved skriftlig procedure med henblik på forlængelse af prioriteterne for partnerskabet, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter.

(6)Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i associeringsrådet, bør fastlægges, da afgørelsen får bindende virkning for Unionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter, baseres på det udkast til Associeringsrådet EU-Jordans afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Domstolens dom af 7. oktober 2014 i sag C-399/12, Tyskland mod Rådet, ECLI:EU:C:2014:2258, præmis 61 til 64.
(2)    Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3).
(3)    Associeringsrådet EU-Jordans afgørelse nr. 1/2016 af 19. december 2016 om fastlæggelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan (EUT L 355 af 24.12.2016, s. 31).
(4)    Associeringsrådet EU-Jordans afgørelse nr. 1/2018 af 12. december 2018 om fastlæggelse af en toårig forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan (EUT L 8 af 10.1.2019, s. 34).
Top

Bruxelles, den 16.7.2021

COM(2021) 319 final

BILAG

til

forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter


BILAG

AFGØRELSE NR. xx/2021 VEDTAGET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-JORDAN 

af [dd/mm/åååå] 

om vedtagelse af en forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan

ASSOCIERINGSRÅDET EU-JORDAN HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side ("Euro-Middelhavsaftalen"), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side blev undertegnet den 24. november 1997 og trådte i kraft den 1. maj 2002.

(2)Artikel 91 i Euro-Middelhavs-aftalen giver associeringsrådet beføjelse til at træffe passende afgørelser med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål.

(3)I aftalens artikel 101 er det fastsat, at parterne skal træffe alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, og at de skal drage omsorg for, at aftalens målsætning virkeliggøres.

(4)Ved afgørelse nr. 1/2016 af 19. december 2016 aftalte associeringsrådet prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan for perioden 2016-2018 med henblik på at konsolidere og styrke Jordans modstandsdygtighed og stabilitet og samtidig søge at afhjælpe konsekvenserne af den langvarige konflikt i Syrien 1 .

(5)Ved afgørelse nr. 1/2018 af 12. december 2018 besluttede associeringsrådet at forlænge gyldigheden af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan indtil den 31. december 2020 2 .

(6)Begge parter er via brevveksling nået til enighed om den fortsatte gyldighed af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan som et retningsgivende dokument med henblik på konsolidering af partnerskabet indtil vedtagelsen af nye ajourførte fælles dokumenter.

(7)I artikel 10 i associeringsrådets forretningsorden åbnes der mulighed for mellem møder at vedtage afgørelser ved skriftlig procedure, hvis begge parter er enige herom.

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Associeringsrådet beslutter ved skriftlig procedure, at prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan i bilaget til dets afgørelse nr. 1/2016 af 19. december 2016 forlænges, indtil der af EU og Jordan er vedtaget nye ajourførte fælles dokumenter.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i xx, den [dag måned år].

   På associeringsrådets vegne

(1)    Associeringsrådet EU-Jordans afgørelse nr. 1/2016 af 19. december 2016 om fastlæggelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan (EUT L 355 af 24.12.2016, s.31).
(2)    Associeringsrådet EU-Jordans afgørelse nr. 1/2018 af 12. december 2018 om fastlæggelse af en toårig forlængelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan (EUT L 8 af 10.1.2019, s. 34).
Top